En

UZM.DR. MUSTAFA MAHMUT BARIŞ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı  2010
 • NO AD YIL
  1  Comparison of Semi-Automatic and Deep Learning Based Automatic Methods for Liver Segmentation in Liv...  2019
  2  Evaluation of ocular pulse amplitude in patients with carotid artery stenosis using the Pascal dynam...  2019
  3  Endothelial Dysfunction in Breast Cancer in-Vivo Model....  2018
  4  Autonomous cortisol secretion in adrenal incidentalomas and increased visceral fat accumulation duri...  2017
  5  Interference in ACTH immunoassay negatively impacts the management of subclinical hypercortisolism....  2017
  6  Utility of chest CT after a chest X-ray in patients presenting to the ED with non-traumatic thoracic...  2017
  7  Clinical and Hemodynamic Profiles of Elderly Patients with Pulmonary Arterial Hypertension: A Single...  2017
  8  Frequency of acute aortic syndromes and other thoracoabdominal emergencies detected by CT angiograph...  2017
  9  Intestinal perforation due to ingestion of fish bone...  2016
  10  Role of mass effect, tumor volume and peritumoral edema volume in the differential diagnosis of prim...  2016
  11  A case of concomitant intralobar bronchopulmonary sequestration and situs inversus totalis...  2015
  12  Myokardial canlılık ve perfüzyonun manyetik rezonans ile değerlendirilmesi...  2014
  13  Aortik Patolojilerde Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi...  2014
  14  Evaluation of coronary artery bypass grafts with 64 slice CT, our initial experience...  2014
  15  Koroner bypass greftlerinin değerlendirilmesinde bt anjiyografi...  2012
  16  Is there an association between non-functioning adrenal adenoma and endothelial dysfunction?...  2011
  17  Serum osteoprotegerin is associated with carotid intima media thickness in women with previous gesta...  2008
 • NO AD TARİH
  1  RSI of head and neck malignancies... 18/05/2019 - 23/05/2019
  2  Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olgularının hacimsel bilgisayarlı tomografi histogram an... 06/11/2018 - 11/11/2018
  3  İnterstisyel akciğer hastalıklarında hacimsel bilgisayarlı tomografi histogram analiz metodu il... 06/11/2018 - 11/11/2018
  4  Role of Peritumoral Apparent Diffusion Coefficient Values in Differential Diagnosis of Glioblastoma ... 10/05/2018 - 12/05/2018
  5  Meme Kanseri Modelinde Endotelyal Disfonksiyonun Etkileri... 09/05/2018 - 11/05/2018
  6  Can we ignore accessory highlighted areas and fat in paraspinal muscles when performing abdominal fa... 28/02/2018 - 04/03/2018
  7  Investigation of therapeutic effects of doxorubicin loaded microbubbles in in vivo breast cancer mod... 27/11/2017 - 29/11/2017
  8  Effect of Doxorubicine Loaded Microbubbles on Breast Cancer in in vivo Experimental Animal Model... 22/05/2017 - 25/05/2017
  9  Doksorubisin Yüklenmiş Mikroköpükcüklerin In vivo Deney hayvanı Modelinde Meme Kanseri üzerin... 19/05/2017 - 23/05/2017
  10  Subklinik Cushing Sendromu ve izlemde viseral yağ kitlesinin artışı... 01/05/2017 - 02/05/2017
  11  CT findings of terminal ileum wall thickening in differential diagnosis of right lower quadrant pain... 01/03/2017 - 05/03/2017
  12  Interference in ACTH immunoassay could lead to diagnostic pitfalls in overt and subclinical hypercor... 10/11/2016 - 12/11/2016
  13  Karotis arter darlığının oküler nabız amplitüdü üzerine etkisi... 09/11/2016 - 13/11/2016
  14  Küçük Çaplı Damar Vaskülitlerinde Pulmoner Tutulumun Radyolojik Bulguları: Wegener Granüloma... 01/11/2016 - 05/11/2016
  15  Plevral Soliter Fibröz Tümör: Plevranın Nadir Görülen Tümörü... 01/11/2016 - 05/11/2016
  16  Utility of Chest Computed Tomography After a Chest Radiograph in Patients Presenting to the Emergen... 10/10/2016 - 13/10/2016
  17  Predisposing factors of pulmonary artery aneurysm in pulmonary hypertension... 27/08/2016 - 31/08/2016
  18  ADRENAL ADENOM BOYUTU: SUBKLİNİK HİPERKORTİZOLEMİ TARAMA TESTLERİNİN UYGULANACAĞI HASTALARI ... 01/05/2016 - 02/05/2016
  19  Becker Musküler Distrofi Tanılı Olguda Kardiyak MR Bulguları... 21/10/2015 - 25/10/2015
  20  Tedavisiz iyileşen BT ile kanıtlanmış akut apandisit olgusu... 21/10/2015 - 25/10/2015
  21  Balık kılçığına bağlı intestinal perforasyon olgusu: Preoperatif multitedektör BT görünt... 21/10/2015 - 25/10/2015
  22  Prospective evaluation of cardiovascular risk in subclinical Cushing's syndrome... 15/05/2015 - 20/05/2015
  23  Akciğer kanseri'nin kardiyak BT'de saptanması: 2 olgu eşliğinde geniş FOV ile rekonstrüksiyonu... 11/11/2014 - 16/11/2014
  24  Akut derin ven trombozu ile prezente olan May-Thurner Sendromu olgusu... 11/11/2014 - 16/11/2014
  25  Sakküler tip bronşiektaziye sekonder gelişen dev pulmoner bül; olgu sunumu... 11/11/2014 - 16/11/2014
  26  Farklı mediastinal kitlelerin bilgisayarlı tomografi bulguları ile değerlendirilmesi... 11/11/2014 - 16/11/2014
  27  Pediatrik beyin sapı lezyonlarında MRG ile ayırıcı tanı nasıl yapılır?... 11/11/2014 - 16/11/2014
  28  Torasik kitlelerde ultrasonografik değerlendirme ve us eşliğinde biyopsinin yeri... 01/11/2008 - 05/11/2008
  29  Fonksiyon göstermeyen adrenal adenomlu hastalarda endotelyal disfonksiyon bulguları... 15/10/2008 - 16/10/2008
  30  Serum osteoprotogerin düzeyleri gestasyonel diabetes mellitus öyküsü olan kadınlarda karotid in... 15/10/2008 -
  31  Abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tedavisinde tek merkez orta dönem sonuçları... 27/10/2007 - 31/10/2007
  32  1669 - PRİMER VE METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİNDE KİTLE ETKİSİNİN AYIRICI TANIDAKİ YARARININ... 11/10/2006 - 15/10/2006
 • NO AD TARIH
  1  Deneysel Endotelyal Disfonksiyon Modelinde Meme Kanserinin İncelenmesi...  3/2018 - 2/2019
  2  Restricriton Spectrum Görüntüleme Hücresel Yoğunluk Haritasinin Baş Boyun Tümörlerinde Tümör Grade'nin Karakterizasyonu Ve Tedavi Yaniti Değerlendirmedeki Etkinliği...  8/2018 - 5/2019
  3  Hedeflendirilmiş Ultrasaund Kontrast Ajanı Mikroköpükçük ile İlaç Taşınması ile Kontrollü Lokal İlaç Salınımı ile Kanser Tedavisinde Kullanımı...  8/2014 - 12/2017