En

DOÇ.DR. ARİF TAYLAN ÖZTÜRK TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı  2009
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Göz Hastalıkları  2018
 • NO AD YIL
  1  Evaluation of ocular pulse amplitude in patients with carotid artery stenosis using the Pascal dynam...  2019
  2  Spontaneous Hyaloidal Contraction and Complex Retinal Detachment in a Patient With Von Hippel-Lindau...  2019
  3  Birinci Derece Akrabalarında Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu olan Sağlıklı Olguların Makulad...  2018
  4  Preferred retinal locus locations in age-related macular degeneration...  2018
  5  Evaluation of Outer Retinal Microstructure in Eyes with Epiretinal Membrane and Macular Hole...  2018
  6  Akut Arka Vitreus Dekolmanı Gelişen Hastalarda Maküladaki Anatomik Yapının Değerlendirilmesi...  2018
  7  A Novel Biomarker in Diabetic Macular Edema with Serous Retinal Detachment: Serum Chitinase-3-Like P...  2018
  8  Association between Skin Thickness Measurements with Corneal Biomechanical Properties and Dry Eye Te...  2018
  9  Effectiveness of Intravitreal Ranibizumab for Diabetic Macular Edema with Serous Retinal Detachment...  2018
  10  Megalocornea in a Case with Rubinstein-Taybi Syndrome...  2018
  11  Evaluation of maternal attachment, self-efficacy, levels of depression, and anxiety in mothers who h...  2018
  12  Cilioretinal Artery Occlusion Combined with Central Retinal Vein Occlusion: What Is the Best Imaging...  2017
  13  Suprachoroidal drainage of aqueous humour with a novel implant: Suprajet...  2017
  14  Evaluation of Macular Perfusion in Healthy Smokers by Using Optical Coherence Tomography Angiography...  2017
  15  Comparison of macular pigment optical density in patients with dry and wet age-related macular degen...  2017
  16  Görme Keskinliği İyi Olan Glokom Hastalarında Transskleral Diod Laser Siklofotokoagülasyon...  2017
  17  Endoftalmide cerrahi tedavi...  2017
  18  Diyabetik maküla ödeminde foveal kist büyüklüğünün görsel prognoza etkisi...  2016
  19  A rare patient with orbital apex syndrome, anterior uveitis, and necrotizing scleritis due to Herpes...  2016
  20  Glokom Şüphesi Olan Olgularda Su İçme Testinin Kornea Biyomekanik Özellikleri ve Santral Kornea...  2016
  21  Evaluation of inner segment/outer segment junctions in different types of epiretinal membranes...  2016
  22  Sağlıklı Gözlerde Yaş, Cinsiyet ve Aksiyel Uzunluğun Spektral Optik Koherens Tomografi ile Öl...  2016
  23  Asteroid Hyalozisli Gözlerde Vitreoretinal Ara Yüzey Değişikliklerinin Değerlendirilmesi...  2016
  24  Retinotomi ve Retinektomi...  2016
  25  Effect of macular hole volume on postoperative central macular thickness...  2016
  26  Corneal Biomechanical Properties in Patients With Arcus Senilis...  2016
  27  İdiyopatik Tam Kat Maküla Deliklerinde Kendiliğinden Kapanma...  2016
  28  Combined transscleral fixation of an artificial iris prosthesis with an intraocular lens....  2016
  29  Changing trends over the last decade in the aetiology of childhood blindness: a study from a tertiar...  2016
  30  Transkonjoktival Sütürsüz Yöntem ile Aktif Silikon Alınması: 23-Gauge Sistemi Güvenilir ve Et...  2016
  31  Long-term results of viscocanalostomy and phacoviscocanalostomy: a twelve-year follow-up study...  2015
  32  Görme Keskinliği Düşük Olan Yaş Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Ranibizumab Enjeksiy...  2015
  33  Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Tedavisinde Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü İnhibitörü...  2015
  34  Türkiye'de ve Dünyada Prematüre Retinopatisi: Ne kadar büyük bir sorun?...  2015
  35  Nüks Retina Dekolmanlarında Primer Cerrahi Tekniğin Etkinliği...  2015
  36  Evaluation of the intraocular pressure in obese adolescents....  2015
  37  Combined Central Retinal Vein and Cilioretinal Artery Occlusion in a Patient Who Underwent Allogenei...  2015
  38  Dexamethasone Implant (Ozurdex) in a Case with Unilateral Simultaneous Central Retinal Vein and Bran...  2015
  39  Diyabetik Maküla Ödemi ve Steroidler...  2015
  40  İntravitreal uygulama pratiği ve komplikasyonlar...  2015
  41  Correlation of Choroidal Thickness with Serum Cortisol Level...  2015
  42  Retinal Ven Tıkanıklıklarında Optik Koherens Tomografi Bulgularının Prognostik Önemi...  2014
  43  Retinal Nerve Fiber Layer Alterations After Photocoagulation: A Prospective Spectral-Domain OCT Stud...  2014
  44  Anterior migration of dexamethasone implant in a pseudophakic patient with intact posterior capsule...  2014
  45  Retina Polikliniğine Başvuran Hastalarda Yaşam Kalitesinin VFQ-39 Anketi ile Değerlendirilmesi...  2014
  46  İyi Gören Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonlu Hastalarda Erken Ranibizumab Tedavisinin Etkinliği...  2014
  47  Bilateral foveal retinoschisis accompanying unilateral peripheral retinoschisis...  2014
  48  Surgical management of spontaneous in-the-bag intraocular lens and capsular tension ring complex dis...  2013
  49  Fundus Fluorescein Angiographic findings in patients who underwent ventricular assist device implant...  2013
  50  Diyabetik maküla ödemi tedavisinde implant uygulamaları...  2013
  51  Ocular disorders in children with spastic subtype of cerebral palsy...  2013
  52  A novel missense mutation of the paired box 3 gene in a Turkish family with Waardenburg syndrome typ...  2013
  53  Epidemic Adenoviral Keratoconjonctivitis possibly related to ophthalmological procedures in a neonat...  2012
  54  A novel KIF11 mutation in a Turkish patient with microcephaly, lymphedema, and chorioretinal dysplas...  2012
  55  Low-fluence photodynamic therapy combinations in the treatment of exudative age-related macular dege...  2012
  56  One-year experience in the retinopathy of prematurity: frequency and risk factors, short-term result...  2011
  57  Yenidoğan konjonktiviti (Oftalmia Neonatorum)...  2011
  58  Şaşılık ve tedavisi...  2011
  59  Plasma Homocysteine Levels in Patients with Pseudoexfoliation...  2011
  60  The effects of intravitreally injected bevacizumab on the retina and retina pigment epithelium: expe...  2010
  61  Serebral palsili çocuklarda göz problemleri...  2010
  62  Rarebit perimetry in the evaluation of visual field defects in idiopathic intracranial hypertension...  2010
  63  Optik disk kabarıklığında retina sinir lifi tabakası kalınlığının OCT ve HRT ile değerlen...  2010
  64  Unilateral orbital emphysema after sneezing....  2009
  65  Reversal of optic neuropathy secondary to voluntary globe luxation...  2009
  66  Diagnosis and treatment of Demodectic blepharitis...  2009
  67  Kronik Kanalikülit Olgularında Kanalikülotomi Ile Kanalikül Küretajı....  2009
  68  Akut Lenfoblastik Lösemide İzole Optik Sinir Tutulumu: Olgu Sunumu...  2005
  69  Birinci basamakta bir laboratuvar testi: Eritrosit Sedimentasyon Hızı...  2003
 • NO AD TARİH
  1  Vitrektomi Esnasında Gelişen Epitelyal Kist... 13/11/2018 - 18/11/2018
  2  Diyabetik Hastada Epiretinal Membran Cerrahisi... 13/11/2018 - 18/11/2018
  3  Teoriden Pratiğe: İnflamasyon ve Tedavisi - Olgu Sunumu... 13/11/2018 - 18/11/2018
  4  Prematüre Retinopatisi nedeni ile Laser Fotokoagülasyon Tedavisi uygulanan çocuklarda makula ve k... 13/11/2018 - 18/11/2018
  5  Maküler telenjiektazi tip 2 olgularında multimodal görüntüleme bulguları... 13/11/2018 - 18/11/2018
  6  Diyabetik Maküla Ödemi Tedavisinde Eş Zamanlı Çift Protokol Uygulaması: 12 Aylık Sonuçlarım... 13/11/2018 - 18/11/2018
  7  İzole Maküler Ven Tıkanıklığında İntravitreal Tedavi Alternatiflerinin Karşılaştırılmas... 13/11/2018 - 18/11/2018
  8  Genç Yaş Grubunda Görülen Santral Retinal Ven Tıkanıklığı Tedavi Sonuçları... 13/11/2018 - 18/11/2018
  9  Dev Yırtıklı Retina Dekolman Cerrahisi Sonrası Gelişen Maküla Deliği Tedavisi... 13/11/2018 - 18/11/2018
  10  Vitreoretinal procedures in pediatric retinal diseases... 13/11/2018 - 18/11/2018
  11  İleri derecede prematüre doğan bebeklerin iki yaş dönemindeki refraksiyon durumlarının değer... 13/11/2018 - 18/11/2018
  12  Comparison of the outcomes of two different intravitreal treatment protocols in treatment naive phak... 20/09/2018 - 23/09/2018
  13  Intravitreal sulfur hexafluoride injection for the treatment of symptomatic focal vitreomacular trac... 20/09/2018 - 23/09/2018
  14  Outcomes of intravitreal ranibizumab monotherapy and dexamethasone implant combination regimen in th... 20/09/2018 - 23/09/2018
  15  Intravitreal Ranibizumab Monotherapy in Naive Eyes with Myopic Choroidal Neovascularisation... 30/08/2018 - 02/09/2018
  16  Complete blood count parameters and early body weight gain as predictive parameters for retinopathy ... 01/12/2017 - 03/12/2017
  17  Penetran keratoplasti sonrası gelişen urrtes zavalia sendromu tedavisinde intraoküler aniridi len... 24/10/2017 - 29/10/2017
  18  İntravitreal deksametazon implantın ön kamaraya migrasyonu: Olgu sunumu... 24/10/2017 - 29/10/2017
  19  Vitreomakuler traksiyon sendromu: Taban genişliği ve görme keskinliği arasındaki ilişki... 24/10/2017 - 29/10/2017
  20  Sistemik problemi olmayan olguda varisella zoster virüs retiniti... 24/10/2017 - 29/10/2017
  21  Makula deliği cerrahisi uygulanan olgularda vitreomakuler traksiyon varlığının sonuç görsel p... 24/10/2017 - 29/10/2017
  22  Retina dekolmanlı gözlerde silikon yağı endotamponadı sonrası makula ödemi... 24/10/2017 - 29/10/2017
  23  Primer epiretinal membran cerrahisi yapılan gözlerde anatomik ve görsel sonuçlar... 24/10/2017 - 29/10/2017
  24  Primer epiretinal membran ameliyatı yapılan hastalarda diğer gözün durumu... 24/10/2017 - 29/10/2017
  25  Epiretinal membranı olan diyabetik makula ödemli gözlerde intravitreal ranibizumab ya da deksamet... 24/10/2017 - 29/10/2017
  26  Makula deliği olan ve cerrahi uygulanan hastaların diğer göz durumlarının incelenmesi... 24/10/2017 - 29/10/2017
  27  Dev yırtıklı retina dekolmanında katlanmış retinal flebin membran süpürücü yardımıyla a... 24/10/2017 - 29/10/2017
  28  Yüksek Kesili Vitrektomi Sisteminin Avantajları... 24/10/2017 - 29/10/2017
  29  Maküla deliği cerrahisi sonuçlarımızın anatomik ve fonksiyonel açıdan incelenmesi... 24/10/2017 - 29/10/2017
  30  Intravitreal ranibizumab therapy for symptomatic retinal arterial macroaneurysm... 07/09/2017 - 10/09/2017
  31  İntravitreal dexamethasone implant for refractory macular edema secondary to silicone-oil tamponade... 07/09/2017 - 10/09/2017
  32  Outcomes of intravitreal ranibizumab injections in treatment-naive diabetic macular edema patients w... 07/09/2017 - 10/09/2017
  33  Demarcation laser photocoagulation for subclinical retinal detachment: Can progression to retinal de... 07/09/2017 - 10/09/2017
  34  Natural Course of a Retinal Fold Following Retinal Detachment Surgery: A Long Term Follow Up... 27/04/2017 - 30/04/2017
  35  Diyabetik proliferatif vitreoretinopati ve traksiyonel retina dekolmanında bimanüel cerrahinin kol... 09/11/2016 - 13/11/2016
  36  Çocukluk yaş grubunda görülen kraniyal sinir felçleri... 09/11/2016 - 13/11/2016
  37  Başlangıç görme keskinliği düşük olan diyabetik maküla ödemli hastaların anatomik ve fonk... 09/11/2016 - 13/11/2016
  38  Başlangıç görme keskinliği iyi olan diyabetik maküla ödemli hastaların anatomik ve fonksiyon... 09/11/2016 - 13/11/2016
  39  Diyabetik maküla ödemi tanısıyla izlenen hastaların uzun dönem takip sonuçları... 09/11/2016 - 13/11/2016
  40  Kronik Santral Seröz Koryoretinopati olgularında uygulanan düşük doz fotodinamik tedavi sonuçl... 09/11/2016 - 13/11/2016
  41  Acil servise başvuran ve göz hastalıkları konsültasyonu istenen geriatrik olguların geriye dö... 09/11/2016 - 13/11/2016
  42  Erken dönem kuru tip yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda santral maküla ve koroid kalınlığı... 09/11/2016 - 13/11/2016
  43  Farklı yaşlardaki retinoskizisli olguların klinik özellikleri... 09/11/2016 - 13/11/2016
  44  Retina dekolmanı ameliyatı sonrasında görülen retina kıvrımında uzun dönem izlem... 09/11/2016 - 13/11/2016
  45  Subklinik retina dekolmanlarında çevreleyici lazer fotokoagülasyon sonrası hastalığın doğal ... 09/11/2016 - 13/11/2016
  46  Retina alt kadranda 180 derece retinektomi yapılan hastalarda teknik ve sonuçlar... 09/11/2016 - 13/11/2016
  47  Karotis arter darlığının oküler nabız amplitüdü üzerine etkisi... 09/11/2016 - 13/11/2016
  48  Transskleral fiksasyonlu göz içi lenslerinde komplikasyonların önlenmesinde modifiye sütür yö... 09/11/2016 - 13/11/2016
  49  Maküla deliği cerrahisinde dual membran blue ile epiretinal membran ve internal limitan membran so... 09/11/2016 - 13/11/2016
  50  Rozaseada metabolik sendrom ilişkisinin ve oküler bulgular ile korelasyonunun araştırılması... 19/10/2016 - 23/10/2016
  51  The Efficacy of Systemic and Intravitreal Infliximab Treatments in an Endotoxin-Induced Uveitis Mode... 15/10/2016 - 18/10/2016
  52  Visual management of corneal irregularity with concominat aphakia and aniridia socondary to ocular i... 30/09/2016 - 01/10/2016
  53  An ab-externo direct suturation technique for the scleral fixation of a subluxated intraocular lens... 10/09/2016 - 14/09/2016
  54  Macular perfusion variations with age and sex with optical coherence tomography angiogram in healthy... 08/09/2016 - 11/09/2016
  55  In vivo assessment of the early morphological changes seen in cases with insulin-dependent diabetes ... 08/09/2016 - 11/09/2016
  56  Successful surgical management of a case with suprachoroidal hemorrhage... 08/09/2016 - 11/09/2016
  57  Clinical significance of serum chitinase-3-like protein 1 in diabetic macular edema... 08/09/2016 - 11/09/2016
  58  Intraocular inflammation following intravitreal injection of Aflibercept: Case reports... 31/03/2016 - 02/04/2016
  59  Comparision of macular pigment optical density in patients with dry and wet age-related macular dege... 05/02/2016 - 09/02/2016
  60  Delici göz yaralanmalarında etiyoloji ve görsel prognoz... 04/11/2015 - 08/11/2015
  61  Akut Posterior Vitreus Dekolmanı Olan Hastalarda Optik Koherens Tomografi ile Foveal Bulguların De... 04/11/2015 - 08/11/2015
  62  Diyabetik Maküla Ödeminde Tedavinin İlk Yıllındaki Anti-VEGF Enjeksiyon Sayısı ve Harf Kazan... 04/11/2015 - 08/11/2015
  63  İNFANTİL EZOTROPYA CERRAHİSİNİN UZUN DÖNEM SONUÇLARI UZUN DÖNEM SONUÇLARI: 10 YILLIK İZLEM... 04/11/2015 - 08/11/2015
  64  YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERESANSI OLAN HASTALARIN BİRİNCİ DERECE AKRABALARINDA MAKÜLADAKİ OPT... 04/11/2015 - 08/11/2015
  65  EPİRETİNAL MEMBRAN VE MAKÜLER HOL OLAN GÖZLERDE RETİNA DIŞ SEGMENT YAPILARININ SPEKTRAL DOMAİ... 04/11/2015 - 08/11/2015
  66  REGMATOJEN RETİNA DEKOLMALI GÖZLREDE SİLİKONUN MAKÜLAYA OLAN ETKİLERİNİN OPTİK KOHERENS TOM... 04/11/2015 - 08/11/2015
  67  Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda Visucam 500 cihazı ile yapılan makula pigment optik dansites... 04/11/2015 - 08/11/2015
  68  Kedi tırmığı hastalığı (Bartonella Hanselae) göz tutulumu: Olgu sunumu... 04/11/2015 - 08/11/2015
  69  Herpes zoster oftalmikusa ikincil orbital apeks sendromu, anterior üvit ve nekrotizan sklerit geli... 04/11/2015 - 08/11/2015
  70  Akıllı telefon ile gerçekleştirilen oftalmoskopide optik diske ait cup/disc oranının HRT ve fu... 04/11/2015 - 08/11/2015
  71  Proliferatif vitreoretinopatide retinektominin yeri ve önemi... 04/11/2015 - 08/11/2015
  72  Retinal ven tıkanıklığı tedavisinde maliyet-etkinlik değerlendirilmesi... 04/11/2015 - 08/11/2015
  73  Diyabetik makülopatide periferik retinal iskeminin değerlendirilmesi: periferik iskemik indeks ve ... 04/11/2015 - 08/11/2015
  74  Yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda Anti-VEGF ile tedavinin direkt medikal maliyet-etkinlik değe... 04/11/2015 - 08/11/2015
  75  Ranibizumab tedavisine yetersiz cevapli kabul edilen eksudatif tip yaşa bağlı maküla dejenerasy... 04/11/2015 - 08/11/2015
  76  Ön kamaraya uygulanmak üzere hazırlanan parenteral sefuroksim sodyum solusyonlarının farmasöti... 04/11/2015 - 08/11/2015
  77  Ön kamaraya uygulanan sefuroksim sodyum preparatının çeşitli sulandırma solusyonlarına bağl... 04/11/2015 - 08/11/2015
  78  Çocukluk çağı üveitik katarakt cerrahi sonuçlarımız... 04/11/2015 - 08/11/2015
  79  Oküler iskemik sendrom ve santral retinal ven oklüzyonu birlikteliği: olgu sunumu... 04/11/2015 - 08/11/2015
  80  İyi gören diyabetik maküla ödemli hastalarında uygulanan intravitreal ranibizumab tedavisi sonu... 04/11/2015 - 08/11/2015
  81  Az gören diyabetik maküla ödemi hastalarında uygulanan intravitreal ranibizumab tedavisi sonuçl... 04/11/2015 - 08/11/2015
  82  Santral seröz koryoretinopatili olgularda intravitreal aflibersept uygulamasının etkinliği... 04/11/2015 - 08/11/2015
  83  Diyabetik maküla ödemli olgularda intravitreal deksametazon implant sonrası koroid kalınlığı ... 04/11/2015 - 08/11/2015
  84  İntraoküler lens subluksasyonunda küçük kesili internal fiksasyon cerrahisi... 04/11/2015 - 08/11/2015
  85  Yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna sekonder pigment epitel dekolmanlı olgularda kısa dönem afl... 04/11/2015 - 08/11/2015
  86  Neovasküler yaşa bağlı maküla dejenerasyonlu hastalarda dirençli subretinal sıvı varlığı:... 04/11/2015 - 08/11/2015
  87  Refractory subfoveal subretinal fluid in patients with neovascular age-related macular degeneration:... 17/09/2015 - 20/09/2015
  88  Is it really necessary to switch to combination therapy or to a new anti-VEGF agent in polypoidal ch... 17/09/2015 - 20/09/2015
  89  The association between macular pigment optical density and refractive errors.... 17/09/2015 - 20/09/2015
  90  Bilateral retinal neovascularization:Takayasu arteritis... 17/09/2015 - 20/09/2015
  91  Spontaneous resolution of an idiopathic macular hole... 17/09/2015 - 20/09/2015
  92  Refractory subfoveal subretinal fluid in neovascular ARMD: Is there a protective effect on visual ac... 12/09/2015 - 14/09/2015
  93  Ocular findings in patients with systemic sclerosis... 05/09/2015 - 09/09/2015
  94  Outcomes of transscleral diode laser cyclophotocoagulation in refractory glaucoma patients with good... 05/09/2015 - 09/09/2015
  95  Prevalence of ROP in low-risk group: what is the main problem?... 04/09/2015 - 06/09/2015
  96  I am so glad I did... 04/09/2015 - 06/09/2015
  97  IOL Opacification: A Novel Complication of Silicone Oil Endotamponade?... 11/07/2015 - 14/07/2015
  98  Choroidal Thickness Alterations After Dexamethasone Intravitreal Implant in cases with diabetic macu... 11/07/2015 - 14/07/2015
  99  ZONE 1 RETINOPATHY OF PREMATURITY SEEN IN MORE MATURE INFANTS... 25/06/2015 - 27/06/2015
  100  Macular pigment optical density scores in amblyopic eyes... 06/06/2015 - 09/06/2015
  101  Improvement of visual acuity based on optical coherence tomography patterns following intravitreal r... 06/06/2015 - 09/06/2015
  102  Corneal biomechanical properties in patients with Arcus senilis... 06/06/2015 - 09/06/2015
  103  Ranibizumaba dirençli retinal ven tıkanıklıklarında tek doz deksametazon implantına yanıt... 05/11/2014 - 09/11/2014
  104  Retinal Ven Tıkanıklarında Maküler Kistik Sıvı Büyüklüğünün Tedavi Yanıtına Etkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  105  Ozurdex Uygulanan Posterior Üveit Olgularında İntraretinal Hiperreflektif Nokta Değişimleri... 05/11/2014 - 09/11/2014
  106  Vitrektomize Gözde Gelişen Matür Kataraktın Özellikleri... 05/11/2014 - 09/11/2014
  107  Retinal Ven Tıkanıklığı Hastalarında Yapılan Laser Uygulaması ve Epiretinal Membran Gelişim... 05/11/2014 - 09/11/2014
  108  Retinal Ven Tıkanıklığı Hastalarında Epiretinal Membran Sıklığı ve İntravitreal Tedavi Pr... 05/11/2014 - 09/11/2014
  109  Harada Hastalığının Tanı ve Takibinde Optik Koherens Tomografi Bulgularının Önemi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  110  Araştırma Görevlileri Tarafından Gerçekleştirilen Katarakt Cerrahilerinde İntraoperatif Kompl... 05/11/2014 - 09/11/2014
  111  Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Subretinal Sıvının Görsel Prognoza Etkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  112  Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Pigment Epitel Dekolmanı Varlığının Görsel Prognoza Etki... 05/11/2014 - 09/11/2014
  113  Diyabetik Maküla Ödeminde Foveal Kist Büyüklüğünün Görsel Prognoza Etkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  114  Hyperreflective Dots in Diabetic Macular Edema with OCT... 05/11/2014 - 09/11/2014
  115  Ozurdex Uygulanan Dirençli Diyabetik Maküla Ödemi Olgularında İntraretinal Hiperreklektif Nokta... 05/11/2014 - 09/11/2014
  116  Ozurdex Uygulanan Dirençli Maküla Ödemi Olgularında İntraretinal Hiperreflektif Nokta Değişim... 05/11/2014 - 09/11/2014
  117  Ozurdex Uygulanan Dirençli Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu Olgularında İnraretinal Hiperrefle... 05/11/2014 - 09/11/2014
  118  Diyabetik Maküler Ödemde Yeni Skorlama Projesi İle Deksametazon İmplant Yanıtının Değerlendi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  119  Glokom Olguları ile Normal Olguların Optik Sinir Etrafındaki Koroid Kalınlıklarına Göre Karş... 05/11/2014 - 09/11/2014
  120  Yüksek Hipermetroplarda Optik Düşük Kohorens Reflektometri ve A-scan Ultrasonografi Ölçümleri... 05/11/2014 - 09/11/2014
  121  Tek Gözünde Yaş Tip Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu Olan Olguların Diğer Gözünde Maküla ... 05/11/2014 - 09/11/2014
  122  Diyabetik Maküla Ödemi Hastalarında Daha Önce Uygulanan Laser Fotokoagülasyon Tedavisi ile Epir... 05/11/2014 - 09/11/2014
  123  Diyabetik Maküla Ödeminde Subretinal Sıvı Varlığının Görme Prognozuna Etkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  124  Diyabetik Maküler Ödemde Yeni Skorlama Projesi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  125  Vitreomaküler Traksiyon Sendromunda Spontan İyileşme... 05/11/2014 - 09/11/2014
  126  Maküla Deliği Ameliyatı Sırasında Vitreoskizis Görülmesi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  127  Nükleus Drop Hastalarında Nükleusun Farklı Tekniklerle Yenilmesi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  128  Retinal Makroanevrizmada Ranibizumab Tedavisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  129  Farklı evrelerdeki epiretinal membranların görme keskinliği, santral retina kalınlığı ve fot... 05/11/2014 - 09/11/2014
  130  Sistemik skleroz hastalarında göz tutulumunun değerlendirilmesi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  131  Oftalmolojide translasyonel klinik çalışma modelleri... 05/11/2014 - 09/11/2014
  132  Çocukluk çağı körlüklerinde etyoloji: Son dekattaki değişim... 05/11/2014 - 09/11/2014
  133  The effect of intranasal steroids on intraocular pressure alterations in children with allergic rhin... 05/11/2014 - 09/11/2014
  134  Takayasu Arteritli Bir Olguda Göz Bulguları... 05/11/2014 - 09/11/2014
  135  Koroid Kalınlığı ile Serum Kortizol Düzeyinin İlişkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  136  Evaluation of intraretinal hyperreflective foci density with SD-OCT after Ozurdex application in pat... 11/09/2014 - 14/09/2014
  137  Herpetic keratouveitis following intravitreal ranibizumab injection in a case with diabetic macular ... 11/09/2014 - 14/09/2014
  138  Evaluation of intraretinal hyperreflective foci density with SD-OCT after intravitreal ozurdex impla... 11/09/2014 - 14/09/2014
  139  Acute retinal necrosis developed after intravitreal Ozurdex implantation... 11/09/2014 - 14/09/2014
  140  Evaluation of intraretinal hyperreflective foci density with SD-OCT after intravitreal dexamethasone... 11/07/2014 - 12/07/2014
  141  Tıpta akılcı ilaç kullanımı... 27/06/2014 - 29/06/2014
  142  Yenidoğan döneminde retinoblastom gelişen Beckwith-Wiedemann Sendromlu bir olgu... 10/04/2014 - 13/04/2014
  143  Evalution of intraretinal hyperreflective foci density with SD-OCT after Ozurdex application in pati... 20/03/2014 - 23/03/2014
  144  Opak göz içi lensi değişimi... 14/03/2014 - 16/03/2014
  145  Katarakt ameliyatı sonrası kontrolsüz ilaç kullanımına bağlı keratit ve endoftalmi gelişimi... 14/03/2014 - 16/03/2014
  146  Koroid Neovaskülarizasyonunda intravitreal Ranibizumab Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları... 06/11/2013 - 10/11/2013
  147  Retina Dekolmanı Gelişen Koroid Kolobomlu Hastada Vitrektomi Ameliyatının Başarısı... 06/11/2013 - 10/11/2013
  148  Makülar Hol Hacminin Postoperatif Makula Kalınlığı Üzerine Etkisi... 06/11/2013 - 10/11/2013
  149  Retina Ven Tıkanıklarında Optik Koherens Tomografi Bulgularına Göre Tedavi Yanıtının Değerl... 06/11/2013 - 10/11/2013
  150  Retina Polikliniğine Başvuran Hastaların Yaşam Kalitesinin VFQ-39 Anketi ile Değerlendirilmesi... 06/11/2013 - 10/11/2013
  151  Maküler Ödem Tedavisinde Deksametazon İmplantının Erken Dönem Sonuçları... 06/11/2013 - 10/11/2013
  152  Epiretinal Membranlı Fakik Olgularda Ne Zaman Vitrektomi Yapılmalı?... 06/11/2013 - 10/11/2013
  153  Nüks Retina Dekolmanı: Primer Cerrahi Tekniğin Etkinliği... 06/11/2013 - 10/11/2013
  154  23 Gauge Transkonjonktival Sütürsüz Teknik ile Yapılan Silikon Alınması Sonuçlarımız... 06/11/2013 - 10/11/2013
  155  Hemisferik retinal arter oklüzyonunda ön kamara ponksiyonu sonucu hızlı klinik düzelme... 06/11/2013 - 10/11/2013
  156  Silikon yağı enjeksiyonu sonrası intraoküler lens opasifikasyonu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  157  Glokom drenaj cerrahisinde yeni bir implant: Suprajet... 06/11/2013 - 10/11/2013
  158  Böbrek nakli olgusunda eş zamanlı silioretinal arter tıkanıklığı ve santral retinal ven staz... 06/11/2013 - 10/11/2013
  159  Büyük kemik fraktürü sonrasında görülen sektöryel koroidal iskemi(Triangle Sendromu)... 06/11/2013 - 10/11/2013
  160  İntakt arka kapsülü olan olguda Ozurdex implantının arka kameraya migrasyonu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  161  2012 yılı içerisinde opere edilen katarakt hastalarındaki Diabet prevelansı... 06/11/2013 - 10/11/2013
  162  Diyabetik maküla ödemi tedavisinde intravitreal ranibizumab uzun dönem sonuçlarımız... 06/11/2013 - 10/11/2013
  163  Retinal Ven Oklüzyonuna Bağlı Makula Ödemi Tedavisinde Ranibizumab Sonuçlarımız... 06/11/2013 - 10/11/2013
  164  Diyabete İkincil Gelişen Geniş Subhyaloid Hemorajide Cerrahi Yaklaşım... 06/11/2013 - 10/11/2013
  165  Optik sinirin psödoduplikasyonu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  166  Katarakt cerrahisi sonrası görme keskinliğinin öngörülmesinde preoperatif potansiyel görme ke... 06/11/2013 - 10/11/2013
  167  Fibröz displazi tanılı gebe olguda endoskopik optik sinir dekompresyonu... 02/11/2013 - 06/11/2013
  168  Gunenc trabecular shunt implant for the drainage of aqueous humor in glaucoma surgery... 05/10/2013 - 09/10/2013
  169  Transscleral fixation of artificial iris prosthesis in combination with intraocular lens... 05/10/2013 - 09/10/2013
  170  Reliability of potential acuity-meter predictions in phaco surgery... 05/10/2013 - 09/10/2013
  171  The effect of water drinking test on central corneal thickness and corneal biomechanical properties... 05/10/2013 - 09/10/2013
  172  Intraocular lens opacification after pars plana vitrectomy with silicone oil injection... 05/10/2013 - 09/10/2013
  173  Comparison of intraocular lens power calculation formulas in children undergoing cataract surgery... 05/10/2013 - 09/10/2013
  174  Results of Ranibizumab injection in macular edema related to retinal vein occlusion... 26/09/2013 - 29/09/2013
  175  The effect of macular hole volume on postoperative central macular thickness... 26/09/2013 - 29/09/2013
  176  Results of intravitreal ranibizumab treatment in diabetic macular edema... 26/09/2013 - 29/09/2013
  177  Long-term results of viscocanalostomy and phacoviscocanalostomy: a twelve year follow-up study... 17/07/2013 - 20/07/2013
  178  Evaluation of the efficacy and safety of a novel glaucoma shunt implant "Suprajet" in an animal stud... 17/07/2013 - 20/07/2013
  179  Early results of OZURDEX in macular edema... 08/06/2013 - 11/06/2013
  180  Results of silicone oil removal with 23-Gauge suturless transconjonctival technique... 08/06/2013 - 11/06/2013
  181  Long-term results of intravitreal ranibizumab monotherapy in patients with age related macular degen... 08/06/2013 - 11/06/2013
  182  Retinopathy of Prematurity... 24/05/2013 - 26/05/2013
  183  Yapay Kalp Cihazı takılmış Olgularda Flöresein Anjiografi Sonuçları... 17/10/2012 - 21/10/2012
  184  Ophthalmological Evaluation of the patients underwent ventricular assist device implantation via fun... 20/09/2012 - 22/09/2012
  185  Evaluation of the correlation between obesity and glaucoma in pediatric age group... 04/07/2011 - 07/07/2011
  186  İdiopatik Orbital İnflamasyon Sendromu: Klinik özellikler ve tedavi... 11/11/2009 - 15/11/2009
  187  Alt kapak malpozisyonlarında etyolojik nedenlerin ve tedavi yaklaşımlarının değerlendirilmesi... 11/11/2009 - 15/11/2009
  188  Rarebit perimetry in the evaluation of visual field defects in idiopathic intracranial hypertension... 17/06/2009 - 20/06/2009
  189  Management of traumatic closed free funnel retinal detachment: parachute retina... 14/05/2009 - 17/05/2009
  190  Unilateral orbital emphysema after sneezing: case report... 14/05/2009 - 17/05/2009
  191  Evisserasyon ve enükleasyon cerrahi sonuçlarımız... 19/11/2008 - 23/11/2008
  192  23 Gauge transkonjonktival sütürsüz pars plana vitrektomi erken sonuçlarımız.... 19/11/2008 - 23/11/2008
  193  Hapşurma sonrası gelişen orbital amfizem... 19/11/2008 - 23/11/2008
  194  Limbal kök hücre yetmezliğinde limbal kök hücre nakli cerrahisi uygulaması... 19/11/2008 - 23/11/2008
  195  Suprakoroidal şant cerrahisi sonuçlarımız... 19/11/2008 - 23/11/2009
  196  The Effects Of İntravitreally İnjected Bevacizumab On The Retina And Retina Pigment Epithelium: Ex... 13/06/2008 - 15/06/2008
  197  Koaksiyel mikroinsizyonel katarakt cerrahisinin teknik özellikleri... 30/10/2007 - 02/11/2007
  198  Diabetik hastalarda katarakt operasyonu öncesinde makulanın değerlendirilmesi... 30/10/2007 - 02/11/2007
  199  Optic neuropathy associated with voluntary globe luxation in a 14-year-old child... 05/10/2007 - 07/10/2007
  200  İntravitreal bevacızumab'ın retina pigment epitel düzeyine ulaşımı ve etkileri:deneysel in-vi... 26/08/2007 - 29/08/2007
  201  The value of the tests used in the clinical evaluation of nonarteritic anterior ischemic optic neuro... 26/05/2007 - 29/05/2007
  202  Plasma homocysteine levels in patients with pseudoexfoliation... 28/03/2007 - 31/03/2007
  203  Psödoeksfoliasyonda plazma homosistein düzeyinin incelenmesi... 28/10/2006 - 01/11/2006
  204  Evaluation of macular thickness with OCT3 after uneventful standart phacoemulsification and intraocu... 26/05/2006 - 28/05/2006
  205  Viskokanalostomide geç dönem sonuçlarımız.... 17/09/2005 - 21/09/2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Diyabetik Makula Ödemi Tedavisinde İmplant Uygulamaları Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Özel Dergisi 2013 - Cilt 6 Sayı 1...  2013
 • NO AD TARIH
  1  Rozasea ve Metabolik Sendrom İlişkisi...  1/2016 - 8/2016
  2  Transkonjonktival 23 Gauge tekniği ile sütürsüz pars plana vitrektomi sonuçlarımız...  5/2006 - 5/2008
 • NO AD YIL
  1  En iyi sözlü bildiri...  2014