En

DR.ÖĞR.ÜYESİ MAHMUT KAYA TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı  2009
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2018
 • NO AD YIL
  1  Evaluation of ocular pulse amplitude in patients with carotid artery stenosis using the Pascal dynam...  2019
  2  Birinci Derece Akrabalarında Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu olan Sağlıklı Olguların Makulad...  2018
  3  Bilateral Akut İris Transillüminasyonu: Olgu Sunumu...  2018
  4  Akut Arka Vitreus Dekolmanı Gelişen Hastalarda Maküladaki Anatomik Yapının Değerlendirilmesi...  2018
  5  Evaluation of Outer Retinal Microstructure in Eyes with Epiretinal Membrane and Macular Hole...  2018
  6  A Novel Biomarker in Diabetic Macular Edema with Serous Retinal Detachment: Serum Chitinase-3-Like P...  2018
  7  Effectiveness of Intravitreal Ranibizumab for Diabetic Macular Edema with Serous Retinal Detachment...  2018
  8  Association between Skin Thickness Measurements with Corneal Biomechanical Properties and Dry Eye Te...  2018
  9  Is There a Relationship Between Use of Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Agents and Atrophic C...  2018
  10  Cilioretinal Artery Occlusion Combined with Central Retinal Vein Occlusion: What Is the Best Imaging...  2017
  11  Evaluation of Macular Perfusion in Healthy Smokers by Using Optical Coherence Tomography Angiography...  2017
  12  Polipoid koroidal vaskülopati ve tedavisi...  2017
  13  Long-term evaluation of refractive changes in eyes of preterm children: a 6-year follow-up study...  2017
  14  Girişimsel Olmayan Mikroskobik Retinal Görüntüleme: Adaptif Optik...  2017
  15  Comparison of macular pigment optical density in patients with dry and wet age-related macular degen...  2017
  16  Suprachoroidal Hemorrhage and Approache of Treatment...  2017
  17  Corticosteroid-associated atypical central serous chorioretinopathy in a patient with multiple scler...  2017
  18  Oküler Yüzey Skuamöz Neoplazili Hastalarda Monoterapi ya da Adjuvan Tedavi Olarak Topikal İnterf...  2017
  19  Choroidal thickness changes in rheumatoid arthritis and the effects of short-term hydroxychloroquine...  2017
  20  İntravitreal Deksametazon İmplantasyonu Sonrası Dirençli Göz İçi Basıncı Yüksekliği Neden...  2016
  21  Diyabetik maküla ödeminde foveal kist büyüklüğünün görsel prognoza etkisi...  2016
  22  Evaluation of inner segment/outer segment junctions in different types of epiretinal membranes...  2016
  23  Glokom Şüphesi Olan Olgularda Su İçme Testinin Kornea Biyomekanik Özellikleri ve Santral Kornea...  2016
  24  The Evaluation of Choroidal Vascular Changes Associated with Vascular Dysregulation in Patients with...  2016
  25  Effect of macular hole volume on postoperative central macular thickness...  2016
  26  Retinotomi ve Retinektomi...  2016
  27  Corneal Biomechanical Properties in Patients With Arcus Senilis...  2016
  28  İdiyopatik Tam Kat Maküla Deliklerinde Kendiliğinden Kapanma...  2016
  29  Combined transscleral fixation of an artificial iris prosthesis with an intraocular lens....  2016
  30  Transkonjoktival Sütürsüz Yöntem ile Aktif Silikon Alınması: 23-Gauge Sistemi Güvenilir ve Et...  2016
  31  Klinik tanı ve görme keskinliği ile kalitesi ne kadar önemli?...  2015
  32  Santral Reytinal Ven Tıkanıklığında Anti-Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü Tedavileri...  2015
  33  Epiretinal Membran ve Sınıflaması...  2015
  34  İndosiyanin Yeşili Anjiografi (İSYA): Teknik, Endikasyonlar ve Değerlendirme (Analiz)...  2015
  35  Silikonlu Gözlerde IOL Master ile Aksiyel Uzunluk Ölçümü...  2015
  36  Görme Keskinliği Düşük Olan Yaş Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Ranibizumab Enjeksiy...  2015
  37  Amniotic Membrane Transplantation: A Good Treatment Option for Refractory Neurotrophic Keratitis...  2015
  38  Nüks Retina Dekolmanlarında Primer Cerrahi Tekniğin Etkinliği...  2015
  39  Combined Central Retinal Vein and Cilioretinal Artery Occlusion in a Patient Who Underwent Allogenei...  2015
  40  Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansında Tedavi Stratejileri: Yeni Terminoloji Işığında Ne Zaman ...  2015
  41  Günümüzde İndosiyanin Yeşili Anjiografinin Yeri...  2015
  42  Correlation of Choroidal Thickness with Serum Cortisol Level...  2015
  43  Diyabetik Maküla Ödemi ve Steroidler...  2015
  44  Retinal Ven Tıkanıklıklarında Optik Koherens Tomografi Bulgularının Prognostik Önemi...  2014
  45  Uveitis associated with multiple sclerosis:complications and visual prognosis...  2014
  46  Retina Polikliniğine Başvuran Hastalarda Yaşam Kalitesinin VFQ-39 Anketi ile Değerlendirilmesi...  2014
  47  İyi Gören Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonlu Hastalarda Erken Ranibizumab Tedavisinin Etkinliği...  2014
  48  Glokom Hastalığı ve Yaşa Bağlı Makula Dejeneransının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri...  2014
  49  Retina Ven Dal Tıkanıklığında Lazer Fotokoagülasyon Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları...  2014
  50  Hemisantral Retinal Ven Tıkanıklığının Uzun Dönem Sonuçları...  2013
  51  Associations of VEGF/VEGF-Receptor and HGF/c-Met Promoter Polymorphisms With Progression/Regression ...  2013
  52  Long-term success of ahmed glaucoma valve in refractory glaucoma...  2012
  53  Autofluorescence Imaging in eyes with various types of retinal Artery occlusion: Case report...  2011
  54  Koroid neovaskülarizasyonunda ranibizumab monoterapisinin sonuçları...  2011
  55  Lens dislokasyonu ile kombine yırtıklı retina dekolmanlarında yaklaşım ...  2010
  56  Gebelik toksemisinde akut dönemde otofloresans görüntüleme...  2010
  57  Makula pigment optik dansitesinin yaşa bağlı değişim analizi...  2010
  58  Diyabetes mellitus hastalarında katarakt ameliyatından sonra makula kalınlıgının optik koheren...  2010
  59  Bilateral ocular coloboma associated with nonsyndromic cleft lip and palate...  2009
  60  Retinoblastoma tedavi kararındaki zorluklar....  2009
  61  İntravitreal triamsinolon asetonid uygulaması sonrası göziçi basınç artışı ve etiyolojid...  2009
  62  Urbach-Wiethe hastalığında göz tutulumu...  2006
 • NO AD TARİH
  1  Vitrektomi Esnasında Gelişen Epitelyal Kist... 13/11/2018 - 18/11/2018
  2  İzole Maküler Ven Tıkanıklığında İntravitreal Tedavi Alternatiflerinin Karşılaştırılmas... 13/11/2018 - 18/11/2018
  3  Diyabetik Hastada Epiretinal Membran Cerrahisi... 13/11/2018 - 18/11/2018
  4  Dev Yırtıklı Retina Dekolman Cerrahisi Sonrası Gelişen Maküla Deliği Tedavisi... 13/11/2018 - 18/11/2018
  5  Genç Yaş Grubunda Görülen Santral Retinal Ven Tıkanıklığı Tedavi Sonuçları... 13/11/2018 - 18/11/2018
  6  Diyabetik Maküla Ödemi Tedavisinde Eş Zamanlı Çift Protokol Uygulaması: 12 Aylık Sonuçlarım... 13/11/2018 - 18/11/2018
  7  Comparison of the outcomes of two different intravitreal treatment protocols in treatment naive phak... 20/09/2018 - 23/09/2018
  8  Intravitreal sulfur hexafluoride injection for the treatment of symptomatic focal vitreomacular trac... 20/09/2018 - 23/09/2018
  9  Outcomes of intravitreal ranibizumab monotherapy and dexamethasone implant combination regimen in th... 20/09/2018 - 23/09/2018
  10  Focal choroidal excavation associated with choroidal neovascularization: Case series... 20/09/2018 - 23/09/2018
  11  Intravitreal Ranibizumab Monotherapy in Naive Eyes with Myopic Choroidal Neovascularisation... 30/08/2018 - 02/09/2018
  12  Nöromiyelitis optika spektrum hastaliklari ve multipl sklerozda aqp-4(nmo-igg) ve mog antikorlarini... 24/11/2017 - 30/11/2017
  13  Neuromyelitis optica spectrum disorders with aquaporin-4 and myelin-oligodendrocyte glycoprotein ant... 25/10/2017 - 28/10/2017
  14  İntravitreal deksametazon implantın ön kamaraya migrasyonu: Olgu sunumu... 24/10/2017 - 29/10/2017
  15  Vitreomakuler traksiyon sendromu: Taban genişliği ve görme keskinliği arasındaki ilişki... 24/10/2017 - 29/10/2017
  16  Sistemik problemi olmayan olguda varisella zoster virüs retiniti... 24/10/2017 - 29/10/2017
  17  Retina dekolmanlı gözlerde silikon yağı endotamponadı sonrası makula ödemi... 24/10/2017 - 29/10/2017
  18  Primer epiretinal membran cerrahisi yapılan gözlerde anatomik ve görsel sonuçlar... 24/10/2017 - 29/10/2017
  19  Makula deliği cerrahisi uygulanan olgularda vitreomakuler traksiyon varlığının sonuç görsel p... 24/10/2017 - 29/10/2017
  20  Primer epiretinal membran ameliyatı yapılan hastalarda diğer gözün durumu... 24/10/2017 - 29/10/2017
  21  Epiretinal membranı olan diyabetik makula ödemli gözlerde intravitreal ranibizumab ya da deksamet... 24/10/2017 - 29/10/2017
  22  Makula deliği olan ve cerrahi uygulanan hastaların diğer göz durumlarının incelenmesi... 24/10/2017 - 29/10/2017
  23  Maküla deliği cerrahisi sonuçlarımızın anatomik ve fonksiyonel açıdan incelenmesi... 24/10/2017 - 29/10/2017
  24  Yüksek Kesili Vitrektomi Sisteminin Avantajları... 24/10/2017 - 29/10/2017
  25  Dev yırtıklı retina dekolmanında katlanmış retinal flebin membran süpürücü yardımıyla a... 24/10/2017 - 29/10/2017
  26  Oküler Değerlendirme Bulgularının Fabry Hastalığının Tanısındaki Önemi: Olgu Sunumu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  27  Intravitreal ranibizumab therapy for symptomatic retinal arterial macroaneurysm... 07/09/2017 - 10/09/2017
  28  İntravitreal dexamethasone implant for refractory macular edema secondary to silicone-oil tamponade... 07/09/2017 - 10/09/2017
  29  Outcomes of intravitreal ranibizumab injections in treatment-naive diabetic macular edema patients w... 07/09/2017 - 10/09/2017
  30  Demarcation laser photocoagulation for subclinical retinal detachment: Can progression to retinal de... 07/09/2017 - 10/09/2017
  31  ?Behavioral Problems of Preterm Children and Its Psychosocial Aspects on Mothers?... 10/05/2017 - 13/05/2017
  32  Natural Course of a Retinal Fold Following Retinal Detachment Surgery: A Long Term Follow Up... 27/04/2017 - 30/04/2017
  33  Diyabetik proliferatif vitreoretinopati ve traksiyonel retina dekolmanında bimanüel cerrahinin kol... 09/11/2016 - 13/11/2016
  34  Maküla deliği cerrahisinde dual membran blue ile epiretinal membran ve internal limitan membran so... 09/11/2016 - 13/11/2016
  35  Başlangıç görme keskinliği iyi olan diyabetik maküla ödemli hastaların anatomik ve fonksiyon... 09/11/2016 - 13/11/2016
  36  Diyabetik maküla ödemi tanısıyla izlenen hastaların uzun dönem takip sonuçları... 09/11/2016 - 13/11/2016
  37  Kronik Santral Seröz Koryoretinopati olgularında uygulanan düşük doz fotodinamik tedavi sonuçl... 09/11/2016 - 13/11/2016
  38  Acil servise başvuran ve göz hastalıkları konsültasyonu istenen geriatrik olguların geriye dö... 09/11/2016 - 13/11/2016
  39  Erken dönem kuru tip yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda santral maküla ve koroid kalınlığı... 09/11/2016 - 13/11/2016
  40  Farklı yaşlardaki retinoskizisli olguların klinik özellikleri... 09/11/2016 - 13/11/2016
  41  Retina dekolmanı ameliyatı sonrasında görülen retina kıvrımında uzun dönem izlem... 09/11/2016 - 13/11/2016
  42  Subklinik retina dekolmanlarında çevreleyici lazer fotokoagülasyon sonrası hastalığın doğal ... 09/11/2016 - 13/11/2016
  43  Retina alt kadranda 180 derece retinektomi yapılan hastalarda teknik ve sonuçlar... 09/11/2016 - 13/11/2016
  44  Karotis arter darlığının oküler nabız amplitüdü üzerine etkisi... 09/11/2016 - 13/11/2016
  45  Transskleral fiksasyonlu göz içi lenslerinde komplikasyonların önlenmesinde modifiye sütür yö... 09/11/2016 - 13/11/2016
  46  Başlangıç görme keskinliği düşük olan diyabetik maküla ödemli hastaların anatomik ve fonk... 09/11/2016 - 13/11/2016
  47  Bilateral akut iris transluminasyonu:olgu sunumu... 09/11/2016 - 13/11/2016
  48  PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF MOTHERS WITH PRETERM CHILDREN... 23/09/2016 - 25/09/2016
  49  BEHAVIORAL PROBLEMS OF PRETERM CHILDREN AND ITS PSYCHOSOCIAL ASPECTS ON MOTHERS... 23/09/2016 - 25/09/2016
  50  An ab-externo direct suturation technique for the scleral fixation of a subluxated intraocular lens... 10/09/2016 - 14/09/2016
  51  Macular perfusion variations with age and sex with optical coherence tomography angiogram in healthy... 08/09/2016 - 11/09/2016
  52  Successful surgical management of a case with suprachoroidal hemorrhage... 08/09/2016 - 11/09/2016
  53  Clinical significance of serum chitinase-3-like protein 1 in diabetic macular edema... 08/09/2016 - 11/09/2016
  54  In vivo assessment of the early morphological changes seen in cases with insulin-dependent diabetes ... 08/09/2016 - 11/09/2016
  55  Intraocular pressure change following intravitreal dexamethasone implant... 19/07/2016 - 22/07/2016
  56  Intraocular inflammation following intravitreal injection of Aflibercept: Case reports... 31/03/2016 - 02/04/2016
  57  Comparision of macular pigment optical density in patients with dry and wet age-related macular dege... 05/02/2016 - 09/02/2016
  58  Delici göz yaralanmalarında etiyoloji ve görsel prognoz... 04/11/2015 - 08/11/2015
  59  Diyabetik Maküla Ödeminde Tedavinin İlk Yıllındaki Anti-VEGF Enjeksiyon Sayısı ve Harf Kazan... 04/11/2015 - 08/11/2015
  60  İNFANTİL EZOTROPYA CERRAHİSİNİN UZUN DÖNEM SONUÇLARI UZUN DÖNEM SONUÇLARI: 10 YILLIK İZLEM... 04/11/2015 - 08/11/2015
  61  YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERESANSI OLAN HASTALARIN BİRİNCİ DERECE AKRABALARINDA MAKÜLADAKİ OPT... 04/11/2015 - 08/11/2015
  62  EPİRETİNAL MEMBRAN VE MAKÜLER HOL OLAN GÖZLERDE RETİNA DIŞ SEGMENT YAPILARININ SPEKTRAL DOMAİ... 04/11/2015 - 08/11/2015
  63  REGMATOJEN RETİNA DEKOLMALI GÖZLREDE SİLİKONUN MAKÜLAYA OLAN ETKİLERİNİN OPTİK KOHERENS TOM... 04/11/2015 - 08/11/2015
  64  Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda Visucam 500 cihazı ile yapılan makula pigment optik dansites... 04/11/2015 - 08/11/2015
  65  Proliferatif vitreoretinopatide retinektominin yeri ve önemi... 04/11/2015 - 08/11/2015
  66  Ön kamaraya uygulanmak üzere hazırlanan parenteral sefuroksim sodyum solusyonlarının farmasöti... 04/11/2015 - 08/11/2015
  67  Ön kamaraya uygulanan sefuroksim sodyum preparatının çeşitli sulandırma solusyonlarına bağl... 04/11/2015 - 08/11/2015
  68  Oküler iskemik sendrom ve santral retinal ven oklüzyonu birlikteliği: olgu sunumu... 04/11/2015 - 08/11/2015
  69  İyi gören diyabetik maküla ödemli hastalarında uygulanan intravitreal ranibizumab tedavisi sonu... 04/11/2015 - 08/11/2015
  70  Az gören diyabetik maküla ödemi hastalarında uygulanan intravitreal ranibizumab tedavisi sonuçl... 04/11/2015 - 08/11/2015
  71  Santral seröz koryoretinopatili olgularda intravitreal aflibersept uygulamasının etkinliği... 04/11/2015 - 08/11/2015
  72  Diyabetik maküla ödemi tedavisinde birinci yıldaki maliyet etkinlik değerlendirmesi... 04/11/2015 - 08/11/2015
  73  Diyabetik maküla ödemli olgularda intravitreal deksametazon implant sonrası koroid kalınlığı ... 04/11/2015 - 08/11/2015
  74  Gelişimsel katarakt cerrahi sonuçlarımız... 04/11/2015 - 08/11/2015
  75  İntraoküler lens subluksasyonunda küçük kesili internal fiksasyon cerrahisi... 04/11/2015 - 08/11/2015
  76  Akut Posterior Vitreus Dekolmanı Olan Hastalarda Optik Koherens Tomografi ile Foveal Bulguların De... 04/11/2015 - 08/11/2015
  77  Yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna sekonder pigment epitel dekolmanlı olgularda kısa dönem afl... 04/11/2015 - 08/11/2015
  78  Neovasküler yaşa bağlı maküla dejenerasyonlu hastalarda dirençli subretinal sıvı varlığı:... 04/11/2015 - 08/11/2015
  79  Ranibizumab tedavisine yetersiz cevapli kabul edilen eksudatif tip yaşa bağlı maküla dejenerasy... 04/11/2015 - 08/11/2015
  80  Yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda Anti-VEGF ile tedavinin direkt medikal maliyet-etkinlik değe... 04/11/2015 - 08/11/2015
  81  Diyabetik makülopatide periferik retinal iskeminin değerlendirilmesi: periferik iskemik indeks ve ... 04/11/2015 - 08/11/2015
  82  Retinal ven tıkanıklığı tedavisinde maliyet-etkinlik değerlendirilmesi... 04/11/2015 - 08/11/2015
  83  What are the differences determined by optic coherence tomography and neuroophthalmological paramete... 07/10/2015 - 10/10/2015
  84  Spontaneous resolution of an idiopathic macular hole... 17/09/2015 - 20/09/2015
  85  Bilateral retinal neovascularization:Takayasu arteritis... 17/09/2015 - 20/09/2015
  86  The association between macular pigment optical density and refractive errors.... 17/09/2015 - 20/09/2015
  87  Refractory subfoveal subretinal fluid in patients with neovascular age-related macular degeneration:... 17/09/2015 - 20/09/2015
  88  Is it really necessary to switch to combination therapy or to a new anti-VEGF agent in polypoidal ch... 17/09/2015 - 20/09/2015
  89  Refractory subfoveal subretinal fluid in neovascular ARMD: Is there a protective effect on visual ac... 12/09/2015 - 14/09/2015
  90  Ocular findings in patients with systemic sclerosis... 05/09/2015 - 09/09/2015
  91  Choroidal Thickness Alterations After Dexamethasone Intravitreal Implant in cases with diabetic macu... 11/07/2015 - 14/07/2015
  92  Corneal biomechanical properties in patients with Arcus senilis... 06/06/2015 - 09/06/2015
  93  Improvement of visual acuity based on optical coherence tomography patterns following intravitreal r... 06/06/2015 - 09/06/2015
  94  Macular pigment optical density scores in amblyopic eyes... 06/06/2015 - 09/06/2015
  95  OPTİK NEVRİTLERDE GÖRME İŞLEVİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ ?... 21/11/2014 - 27/11/2014
  96  Ozurdex Uygulanan Dirençli Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu Olgularında İnraretinal Hiperrefle... 05/11/2014 - 09/11/2014
  97  Takayasu Arteritli Bir Olguda Göz Bulguları... 05/11/2014 - 09/11/2014
  98  Keratokonuslu hastalarda görsel rehabilitasyon için yumuşak kontakt lens kullanımı... 05/11/2014 - 09/11/2014
  99  Sistemik skleroz hastalarında göz tutulumunun değerlendirilmesi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  100  Farklı evrelerdeki epiretinal membranların görme keskinliği, santral retina kalınlığı ve fot... 05/11/2014 - 09/11/2014
  101  Retinal Makroanevrizmada Ranibizumab Tedavisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  102  Ranibizumaba dirençli retinal ven tıkanıklıklarında tek doz deksametazon implantına yanıt... 05/11/2014 - 09/11/2014
  103  Retinal Ven Tıkanıklarında Maküler Kistik Sıvı Büyüklüğünün Tedavi Yanıtına Etkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  104  Ozurdex Uygulanan Posterior Üveit Olgularında İntraretinal Hiperreflektif Nokta Değişimleri... 05/11/2014 - 09/11/2014
  105  Vitrektomize Gözde Gelişen Matür Kataraktın Özellikleri... 05/11/2014 - 09/11/2014
  106  Retinal Ven Tıkanıklığı Hastalarında Yapılan Laser Uygulaması ve Epiretinal Membran Gelişim... 05/11/2014 - 09/11/2014
  107  Retinal Ven Tıkanıklığı Hastalarında Epiretinal Membran Sıklığı ve İntravitreal Tedavi Pr... 05/11/2014 - 09/11/2014
  108  Harada Hastalığının Tanı ve Takibinde Optik Koherens Tomografi Bulgularının Önemi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  109  Araştırma Görevlileri Tarafından Gerçekleştirilen Katarakt Cerrahilerinde İntraoperatif Kompl... 05/11/2014 - 09/11/2014
  110  Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Subretinal Sıvının Görsel Prognoza Etkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  111  Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Pigment Epitel Dekolmanı Varlığının Görsel Prognoza Etki... 05/11/2014 - 09/11/2014
  112  Diyabetik Maküla Ödeminde Foveal Kist Büyüklüğünün Görsel Prognoza Etkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  113  Hyperreflective Dots in Diabetic Macular Edema with OCT... 05/11/2014 - 09/11/2014
  114  Ozurdex Uygulanan Dirençli Diyabetik Maküla Ödemi Olgularında İntraretinal Hiperreklektif Nokta... 05/11/2014 - 09/11/2014
  115  Ozurdex Uygulanan Dirençli Maküla Ödemi Olgularında İntraretinal Hiperreflektif Nokta Değişim... 05/11/2014 - 09/11/2014
  116  Koroid Kalınlığı ile Serum Kortizol Düzeyinin İlişkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  117  Diyabetik Maküler Ödemde Yeni Skorlama Projesi İle Deksametazon İmplant Yanıtının Değerlendi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  118  Glokom Olguları ile Normal Olguların Optik Sinir Etrafındaki Koroid Kalınlıklarına Göre Karş... 05/11/2014 - 09/11/2014
  119  Yüksek Hipermetroplarda Optik Düşük Kohorens Reflektometri ve A-scan Ultrasonografi Ölçümleri... 05/11/2014 - 09/11/2014
  120  Tek Gözünde Yaş Tip Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu Olan Olguların Diğer Gözünde Maküla ... 05/11/2014 - 09/11/2014
  121  Diyabetik Maküla Ödemi Hastalarında Daha Önce Uygulanan Laser Fotokoagülasyon Tedavisi ile Epir... 05/11/2014 - 09/11/2014
  122  Diyabetik Maküla Ödeminde Subretinal Sıvı Varlığının Görme Prognozuna Etkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  123  Diyabetik Maküler Ödemde Yeni Skorlama Projesi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  124  Vitreomaküler Traksiyon Sendromunda Spontan İyileşme... 05/11/2014 - 09/11/2014
  125  Maküla Deliği Ameliyatı Sırasında Vitreoskizis Görülmesi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  126  Nükleus Drop Hastalarında Nükleusun Farklı Tekniklerle Yenilmesi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  127  Konjonktival İntraepitelyal Neoplazili Hastalarda İnterferon Alfa-2b Tedavisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  128  Evaluation of intraretinal hyperreflective foci density with SD-OCT after intravitreal ozurdex impla... 11/09/2014 - 14/09/2014
  129  Evaluation of intraretinal hyperreflective foci density with SD-OCT after Ozurdex application in pat... 11/09/2014 - 14/09/2014
  130  Acute retinal necrosis developed after intravitreal Ozurdex implantation... 11/09/2014 - 14/09/2014
  131  Evaluation of intraretinal hyperreflective foci density with SD-OCT after intravitreal dexamethasone... 11/07/2014 - 12/07/2014
  132  Evalution of intraretinal hyperreflective foci density with SD-OCT after Ozurdex application in pati... 20/03/2014 - 23/03/2014
  133  Katarakt ameliyatı sonrası kontrolsüz ilaç kullanımına bağlı keratit ve endoftalmi gelişimi... 14/03/2014 - 16/03/2014
  134  Demiyelinizan Optik Nevrit'İN Maküler Hastalıktan Ayırımında Elektrofizyolojik Fotostres Geri ... 15/11/2013 - 21/11/2013
  135  Böbrek nakli olgusunda eş zamanlı silioretinal arter tıkanıklığı ve santral retinal ven staz... 06/11/2013 - 10/11/2013
  136  Retina Dekolmanı Gelişen Koroid Kolobomlu Hastada Vitrektomi Ameliyatının Başarısı... 06/11/2013 - 10/11/2013
  137  Diyabetik maküla ödemi tedavisinde intravitreal ranibizumab uzun dönem sonuçlarımız... 06/11/2013 - 10/11/2013
  138  Retinal Ven Oklüzyonuna Bağlı Makula Ödemi Tedavisinde Ranibizumab Sonuçlarımız... 06/11/2013 - 10/11/2013
  139  Koroid Neovaskülarizasyonunda intravitreal Ranibizumab Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları... 06/11/2013 - 10/11/2013
  140  Optik sinirin psödoduplikasyonu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  141  Katarakt cerrahisi sonrası görme keskinliğinin öngörülmesinde preoperatif potansiyel görme ke... 06/11/2013 - 10/11/2013
  142  İntakt arka kapsülü olan olguda Ozurdex implantının arka kameraya migrasyonu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  143  Büyük kemik fraktürü sonrasında görülen sektöryel koroidal iskemi(Triangle Sendromu)... 06/11/2013 - 10/11/2013
  144  Diyabete İkincil Gelişen Geniş Subhyaloid Hemorajide Cerrahi Yaklaşım... 06/11/2013 - 10/11/2013
  145  Premature Doğan Bebeklerin Uzun Dönem Takibinde Refraksiyon Kusurların ve Şaşılığın Değerl... 06/11/2013 - 10/11/2013
  146  Hemisferik retinal arter oklüzyonunda ön kamara ponksiyonu sonucu hızlı klinik düzelme... 06/11/2013 - 10/11/2013
  147  23 Gauge Transkonjonktival Sütürsüz Teknik ile Yapılan Silikon Alınması Sonuçlarımız... 06/11/2013 - 10/11/2013
  148  Nüks Retina Dekolmanı: Primer Cerrahi Tekniğin Etkinliği... 06/11/2013 - 10/11/2013
  149  Epiretinal Membranlı Fakik Olgularda Ne Zaman Vitrektomi Yapılmalı?... 06/11/2013 - 10/11/2013
  150  Maküler Ödem Tedavisinde Deksametazon İmplantının Erken Dönem Sonuçları... 06/11/2013 - 10/11/2013
  151  Retina Polikliniğine Başvuran Hastaların Yaşam Kalitesinin VFQ-39 Anketi ile Değerlendirilmesi... 06/11/2013 - 10/11/2013
  152  Retina Ven Tıkanıklarında Optik Koherens Tomografi Bulgularına Göre Tedavi Yanıtının Değerl... 06/11/2013 - 10/11/2013
  153  Makülar Hol Hacminin Postoperatif Makula Kalınlığı Üzerine Etkisi... 06/11/2013 - 10/11/2013
  154  Reliability of potential acuity-meter predictions in phaco surgery... 05/10/2013 - 09/10/2013
  155  Transscleral fixation of artificial iris prosthesis in combination with intraocular lens... 05/10/2013 - 09/10/2013
  156  Prematür retinopatisi tanı ve takibi: Uzmanlık öğrencisi doktor-pediatrik oftamolog karşılaş... 29/09/2010 - 03/10/2010
  157  Fundus autofluorescent images between blue light blocking yellow tinted IOLs and non-tinted IOLs... 04/09/2010 - 08/09/2010
  158  The analysis of macula pigment optical density change by age... 02/09/2010 - 05/09/2010
  159  Early results of ranibizumab in patients choroidal neovascularization... 02/09/2010 - 05/09/2010
  160  Prematüre retinopatisi gelişen bebeklerde hastalık şiddetinin ve tedavi gereksiniminin öngörü... 21/04/2010 - 24/04/2010
  161  Refrakter glokomda Ahmed glokom valv implantasyonun uzun dönem sonuçları... 11/11/2009 - 15/11/2009
  162  Prematür retinopatisi gelişen olgularda hastalık şiddetinin ve tedavi gereksiniminin öngörülm... 11/11/2009 - 15/11/2009
  163  Brillant mavisi ile maküla deliği cerrahi sonuçlarımız... 11/11/2009 - 15/11/2009
  164  Prematür doğan çocuklarda uzun dönem takiplerinin oftalmolojik sonuçları.... 19/11/2008 - 23/11/2008
  165  Diabetes mellitus hastalarında katarakt ameliyatından sonra makula kalınlığının OKT ile değe... 19/11/2008 - 23/11/2008
  166  İntravitreal triamsinalon asetonid uygulaması sonrasında göz içi basıncı artışı ve etyoloj... 30/10/2007 - 02/11/2007
  167  Traksiyonel retina dekolmanlı ağır proliferatif diabetik retinopatide (APDR) bimanuel cerrahi... 30/10/2007 - 02/11/2007
  168  Psödoeksfoliatif sendromda santral kornea kalınlığı ve endotel hücre sayısının değerlendir... 28/10/2006 - 01/11/2006
  169  Strabismik ve anizometropik ambliyopide retina sinir lifi tabakası kalınlığının değerlendiril... 17/09/2005 - 21/09/2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Yaşlılar için riskli ilaçlar- Oftalmolojide kullanılan ilaçlar Geriatri Pratiğinde İlaç Tedavisi...  2015
 • NO AD YIL
  1  POSTER ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ...  2008
  2  Türk Oftalmoloji Dergisi En Başarılı Yayın 3. lük Ödülü...  2015