En

DOÇ.DR. MAHMUT KAYA TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı  2009
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2018
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Göz Hastalıkları  2019
 • NO AD YIL
  1  A Cross-sectional Optical Coherence Tomography Study in Patients on Taxane-based Therapy and A Case ...  2020
  2  Intravitreal Ranibizumab and Dexamethasone Implant Injections as Primary Treatment of Diabetic Macul...  2020
  3  Demarcation Laser Photocoagulation for Subclinical Retinal Detachment: Can Progression to Retinal De...  2019
  4  Etiology and Visual Prognosis in Open Globe Injuries: Results of A Tertiary Referral Center in Turke...  2019
  5  Evaluation of ocular pulse amplitude in patients with carotid artery stenosis using the Pascal dynam...  2019
  6  Association between Skin Thickness Measurements with Corneal Biomechanical Properties and Dry Eye Te...  2019
  7  Transskleral Fiksasyonlu Göz İçi Lenslerinde Komplikasyonların Önlenmesinde Modifiye Sütür Y...  2019
  8  A Novel Biomarker in Diabetic Macular Edema with Serous Retinal Detachment: Serum Chitinase-3-Like P...  2019
  9  Bilateral Akut İris Transillüminasyonu: Olgu Sunumu...  2018
  10  Birinci Derece Akrabalarında Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu olan Sağlıklı Olguların Makulad...  2018
  11  Evaluation of Outer Retinal Microstructure in Eyes with Epiretinal Membrane and Macular Hole...  2018
  12  Akut Arka Vitreus Dekolmanı Gelişen Hastalarda Maküladaki Anatomik Yapının Değerlendirilmesi...  2018
  13  Effectiveness of Intravitreal Ranibizumab for Diabetic Macular Edema with Serous Retinal Detachment...  2018
  14  Is There a Relationship Between Use of Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Agents and Atrophic C...  2018
  15  Cilioretinal Artery Occlusion Combined with Central Retinal Vein Occlusion: What Is the Best Imaging...  2017
  16  Evaluation of Macular Perfusion in Healthy Smokers by Using Optical Coherence Tomography Angiography...  2017
  17  Long-term evaluation of refractive changes in eyes of preterm children: a 6-year follow-up study...  2017
  18  Polipoid koroidal vaskülopati ve tedavisi...  2017
  19  Suprachoroidal Hemorrhage and Approache of Treatment...  2017
  20  Girişimsel Olmayan Mikroskobik Retinal Görüntüleme: Adaptif Optik...  2017
  21  Comparison of macular pigment optical density in patients with dry and wet age-related macular degen...  2017
  22  Corticosteroid-associated atypical central serous chorioretinopathy in a patient with multiple scler...  2017
  23  Choroidal thickness changes in rheumatoid arthritis and the effects of short-term hydroxychloroquine...  2017
  24  Oküler Yüzey Skuamöz Neoplazili Hastalarda Monoterapi ya da Adjuvan Tedavi Olarak Topikal İnterf...  2017
  25  İntravitreal Deksametazon İmplantasyonu Sonrası Dirençli Göz İçi Basıncı Yüksekliği Neden...  2016
  26  Diyabetik maküla ödeminde foveal kist büyüklüğünün görsel prognoza etkisi...  2016
  27  Glokom Şüphesi Olan Olgularda Su İçme Testinin Kornea Biyomekanik Özellikleri ve Santral Kornea...  2016
  28  Evaluation of inner segment/outer segment junctions in different types of epiretinal membranes...  2016
  29  Effect of macular hole volume on postoperative central macular thickness...  2016
  30  Retinotomi ve Retinektomi...  2016
  31  The Evaluation of Choroidal Vascular Changes Associated with Vascular Dysregulation in Patients with...  2016
  32  Corneal Biomechanical Properties in Patients With Arcus Senilis...  2016
  33  İdiyopatik Tam Kat Maküla Deliklerinde Kendiliğinden Kapanma...  2016
  34  Combined transscleral fixation of an artificial iris prosthesis with an intraocular lens....  2016
  35  Transkonjoktival Sütürsüz Yöntem ile Aktif Silikon Alınması: 23-Gauge Sistemi Güvenilir ve Et...  2016
  36  Klinik tanı ve görme keskinliği ile kalitesi ne kadar önemli?...  2015
  37  Santral Reytinal Ven Tıkanıklığında Anti-Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü Tedavileri...  2015
  38  Epiretinal Membran ve Sınıflaması...  2015
  39  İndosiyanin Yeşili Anjiografi (İSYA): Teknik, Endikasyonlar ve Değerlendirme (Analiz)...  2015
  40  Silikonlu Gözlerde IOL Master ile Aksiyel Uzunluk Ölçümü...  2015
  41  Görme Keskinliği Düşük Olan Yaş Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Ranibizumab Enjeksiy...  2015
  42  Nüks Retina Dekolmanlarında Primer Cerrahi Tekniğin Etkinliği...  2015
  43  Amniotic Membrane Transplantation: A Good Treatment Option for Refractory Neurotrophic Keratitis...  2015
  44  Combined Central Retinal Vein and Cilioretinal Artery Occlusion in a Patient Who Underwent Allogenei...  2015
  45  Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansında Tedavi Stratejileri: Yeni Terminoloji Işığında Ne Zaman ...  2015
  46  Diyabetik Maküla Ödemi ve Steroidler...  2015
  47  Günümüzde İndosiyanin Yeşili Anjiografinin Yeri...  2015
  48  Correlation of Choroidal Thickness with Serum Cortisol Level...  2015
  49  Uveitis associated with multiple sclerosis:complications and visual prognosis...  2014
  50  Retinal Ven Tıkanıklıklarında Optik Koherens Tomografi Bulgularının Prognostik Önemi...  2014
  51  Retina Polikliniğine Başvuran Hastalarda Yaşam Kalitesinin VFQ-39 Anketi ile Değerlendirilmesi...  2014
  52  İyi Gören Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonlu Hastalarda Erken Ranibizumab Tedavisinin Etkinliği...  2014
  53  Glokom Hastalığı ve Yaşa Bağlı Makula Dejeneransının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri...  2014
  54  Retina Ven Dal Tıkanıklığında Lazer Fotokoagülasyon Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları...  2014
  55  Hemisantral Retinal Ven Tıkanıklığının Uzun Dönem Sonuçları...  2013
  56  Associations of VEGF/VEGF-Receptor and HGF/c-Met Promoter Polymorphisms With Progression/Regression ...  2013
  57  Long-term success of ahmed glaucoma valve in refractory glaucoma...  2012
  58  Autofluorescence Imaging in eyes with various types of retinal Artery occlusion: Case report...  2011
  59  Koroid neovaskülarizasyonunda ranibizumab monoterapisinin sonuçları...  2011
  60  Lens dislokasyonu ile kombine yırtıklı retina dekolmanlarında yaklaşım ...  2010
  61  Gebelik toksemisinde akut dönemde otofloresans görüntüleme...  2010
  62  Makula pigment optik dansitesinin yaşa bağlı değişim analizi...  2010
  63  Diyabetes mellitus hastalarında katarakt ameliyatından sonra makula kalınlıgının optik koheren...  2010
  64  Bilateral ocular coloboma associated with nonsyndromic cleft lip and palate...  2009
  65  Retinoblastoma tedavi kararındaki zorluklar....  2009
  66  İntravitreal triamsinolon asetonid uygulaması sonrası göziçi basınç artışı ve etiyolojid...  2009
  67  Urbach-Wiethe hastalığında göz tutulumu...  2006
 • NO AD TARİH
  1  Spontan kapanma gösteren makula deliği olgularının optik koherans tomografi temelinde anatomik ... 06/11/2019 - 10/11/2019
  2  İntravitreal Anti Vasküler Endotelyal Büyüme Faktör Enjeksiyonunu Takiben İntraoküler İnflam... 06/11/2019 - 10/11/2019
  3  Noneksüdatif Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu olan gözlerde katarakt cerrahisi... 06/11/2019 - 10/11/2019
  4  Peripapillary Retinoschisis Without Macula Involvement: An Incidental Finding of Optical Coherence T... 06/11/2019 - 10/11/2019
  5  Boston Tip 1 Keratoprotez implantasyonu uygulanan hastalarda vitreoretinal cerrahi... 06/11/2019 - 10/11/2019
  6  Yeni Tanı Almış Diyabetik Maküler Ödem Olgularında İntravitreal Aflibercept Tedavisi Sonuçla... 06/11/2019 - 10/11/2019
  7  The effects of cataract surgery in eyes with nonexudative age-related macular degeneration... 04/09/2019 - 08/09/2019
  8  Intravitreal ranibizumab and dexamethasone implant injections as primary treatment of diabetic macul... 04/09/2019 - 08/09/2019
  9  Cystoid macular edema after uneventful phacoemulsification surgery in eyes with epiretinal membrane... 04/09/2019 - 08/09/2019
  10  Wrinkled pigment epithelium detachment: a novel biomarker for better anatomic and functional outcome... 04/09/2019 - 08/09/2019
  11  Vitrektomi Esnasında Gelişen Epitelyal Kist... 13/11/2018 - 18/11/2018
  12  İzole Maküler Ven Tıkanıklığında İntravitreal Tedavi Alternatiflerinin Karşılaştırılmas... 13/11/2018 - 18/11/2018
  13  Diyabetik Hastada Epiretinal Membran Cerrahisi... 13/11/2018 - 18/11/2018
  14  Dev Yırtıklı Retina Dekolman Cerrahisi Sonrası Gelişen Maküla Deliği Tedavisi... 13/11/2018 - 18/11/2018
  15  Genç Yaş Grubunda Görülen Santral Retinal Ven Tıkanıklığı Tedavi Sonuçları... 13/11/2018 - 18/11/2018
  16  Diyabetik Maküla Ödemi Tedavisinde Eş Zamanlı Çift Protokol Uygulaması: 12 Aylık Sonuçlarım... 13/11/2018 - 18/11/2018
  17  Comparison of the outcomes of two different intravitreal treatment protocols in treatment naive phak... 20/09/2018 - 23/09/2018
  18  Intravitreal sulfur hexafluoride injection for the treatment of symptomatic focal vitreomacular trac... 20/09/2018 - 23/09/2018
  19  Outcomes of intravitreal ranibizumab monotherapy and dexamethasone implant combination regimen in th... 20/09/2018 - 23/09/2018
  20  Focal choroidal excavation associated with choroidal neovascularization: Case series... 20/09/2018 - 23/09/2018
  21  Intravitreal Ranibizumab Monotherapy in Naive Eyes with Myopic Choroidal Neovascularisation... 30/08/2018 - 02/09/2018
  22  Nöromiyelitis optika spektrum hastaliklari ve multipl sklerozda aqp-4(nmo-igg) ve mog antikorlarini... 24/11/2017 - 30/11/2017
  23  Neuromyelitis optica spectrum disorders with aquaporin-4 and myelin-oligodendrocyte glycoprotein ant... 25/10/2017 - 28/10/2017
  24  İntravitreal deksametazon implantın ön kamaraya migrasyonu: Olgu sunumu... 24/10/2017 - 29/10/2017
  25  Vitreomakuler traksiyon sendromu: Taban genişliği ve görme keskinliği arasındaki ilişki... 24/10/2017 - 29/10/2017
  26  Sistemik problemi olmayan olguda varisella zoster virüs retiniti... 24/10/2017 - 29/10/2017
  27  Retina dekolmanlı gözlerde silikon yağı endotamponadı sonrası makula ödemi... 24/10/2017 - 29/10/2017
  28  Primer epiretinal membran cerrahisi yapılan gözlerde anatomik ve görsel sonuçlar... 24/10/2017 - 29/10/2017
  29  Makula deliği cerrahisi uygulanan olgularda vitreomakuler traksiyon varlığının sonuç görsel p... 24/10/2017 - 29/10/2017
  30  Primer epiretinal membran ameliyatı yapılan hastalarda diğer gözün durumu... 24/10/2017 - 29/10/2017
  31  Epiretinal membranı olan diyabetik makula ödemli gözlerde intravitreal ranibizumab ya da deksamet... 24/10/2017 - 29/10/2017
  32  Makula deliği olan ve cerrahi uygulanan hastaların diğer göz durumlarının incelenmesi... 24/10/2017 - 29/10/2017
  33  Maküla deliği cerrahisi sonuçlarımızın anatomik ve fonksiyonel açıdan incelenmesi... 24/10/2017 - 29/10/2017
  34  Yüksek Kesili Vitrektomi Sisteminin Avantajları... 24/10/2017 - 29/10/2017
  35  Dev yırtıklı retina dekolmanında katlanmış retinal flebin membran süpürücü yardımıyla a... 24/10/2017 - 29/10/2017
  36  Oküler Değerlendirme Bulgularının Fabry Hastalığının Tanısındaki Önemi: Olgu Sunumu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  37  Intravitreal ranibizumab therapy for symptomatic retinal arterial macroaneurysm... 07/09/2017 - 10/09/2017
  38  İntravitreal dexamethasone implant for refractory macular edema secondary to silicone-oil tamponade... 07/09/2017 - 10/09/2017
  39  Outcomes of intravitreal ranibizumab injections in treatment-naive diabetic macular edema patients w... 07/09/2017 - 10/09/2017
  40  Demarcation laser photocoagulation for subclinical retinal detachment: Can progression to retinal de... 07/09/2017 - 10/09/2017
  41  ?Behavioral Problems of Preterm Children and Its Psychosocial Aspects on Mothers?... 10/05/2017 - 13/05/2017
  42  Natural Course of a Retinal Fold Following Retinal Detachment Surgery: A Long Term Follow Up... 27/04/2017 - 30/04/2017
  43  Diyabetik proliferatif vitreoretinopati ve traksiyonel retina dekolmanında bimanüel cerrahinin kol... 09/11/2016 - 13/11/2016
  44  Maküla deliği cerrahisinde dual membran blue ile epiretinal membran ve internal limitan membran so... 09/11/2016 - 13/11/2016
  45  Başlangıç görme keskinliği iyi olan diyabetik maküla ödemli hastaların anatomik ve fonksiyon... 09/11/2016 - 13/11/2016
  46  Diyabetik maküla ödemi tanısıyla izlenen hastaların uzun dönem takip sonuçları... 09/11/2016 - 13/11/2016
  47  Kronik Santral Seröz Koryoretinopati olgularında uygulanan düşük doz fotodinamik tedavi sonuçl... 09/11/2016 - 13/11/2016
  48  Acil servise başvuran ve göz hastalıkları konsültasyonu istenen geriatrik olguların geriye dö... 09/11/2016 - 13/11/2016
  49  Erken dönem kuru tip yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda santral maküla ve koroid kalınlığı... 09/11/2016 - 13/11/2016
  50  Farklı yaşlardaki retinoskizisli olguların klinik özellikleri... 09/11/2016 - 13/11/2016
  51  Retina dekolmanı ameliyatı sonrasında görülen retina kıvrımında uzun dönem izlem... 09/11/2016 - 13/11/2016
  52  Subklinik retina dekolmanlarında çevreleyici lazer fotokoagülasyon sonrası hastalığın doğal ... 09/11/2016 - 13/11/2016
  53  Retina alt kadranda 180 derece retinektomi yapılan hastalarda teknik ve sonuçlar... 09/11/2016 - 13/11/2016
  54  Karotis arter darlığının oküler nabız amplitüdü üzerine etkisi... 09/11/2016 - 13/11/2016
  55  Transskleral fiksasyonlu göz içi lenslerinde komplikasyonların önlenmesinde modifiye sütür yö... 09/11/2016 - 13/11/2016
  56  Başlangıç görme keskinliği düşük olan diyabetik maküla ödemli hastaların anatomik ve fonk... 09/11/2016 - 13/11/2016
  57  Bilateral akut iris transluminasyonu:olgu sunumu... 09/11/2016 - 13/11/2016
  58  PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF MOTHERS WITH PRETERM CHILDREN... 23/09/2016 - 25/09/2016
  59  BEHAVIORAL PROBLEMS OF PRETERM CHILDREN AND ITS PSYCHOSOCIAL ASPECTS ON MOTHERS... 23/09/2016 - 25/09/2016
  60  An ab-externo direct suturation technique for the scleral fixation of a subluxated intraocular lens... 10/09/2016 - 14/09/2016
  61  Macular perfusion variations with age and sex with optical coherence tomography angiogram in healthy... 08/09/2016 - 11/09/2016
  62  Successful surgical management of a case with suprachoroidal hemorrhage... 08/09/2016 - 11/09/2016
  63  Clinical significance of serum chitinase-3-like protein 1 in diabetic macular edema... 08/09/2016 - 11/09/2016
  64  In vivo assessment of the early morphological changes seen in cases with insulin-dependent diabetes ... 08/09/2016 - 11/09/2016
  65  Intraocular pressure change following intravitreal dexamethasone implant... 19/07/2016 - 22/07/2016
  66  Intraocular inflammation following intravitreal injection of Aflibercept: Case reports... 31/03/2016 - 02/04/2016
  67  Comparision of macular pigment optical density in patients with dry and wet age-related macular dege... 05/02/2016 - 09/02/2016
  68  Ön kamaraya uygulanmak üzere hazırlanan parenteral sefuroksim sodyum solusyonlarının farmasöti... 04/11/2015 - 08/11/2015
  69  Ön kamaraya uygulanan sefuroksim sodyum preparatının çeşitli sulandırma solusyonlarına bağl... 04/11/2015 - 08/11/2015
  70  Oküler iskemik sendrom ve santral retinal ven oklüzyonu birlikteliği: olgu sunumu... 04/11/2015 - 08/11/2015
  71  İyi gören diyabetik maküla ödemli hastalarında uygulanan intravitreal ranibizumab tedavisi sonu... 04/11/2015 - 08/11/2015
  72  Az gören diyabetik maküla ödemi hastalarında uygulanan intravitreal ranibizumab tedavisi sonuçl... 04/11/2015 - 08/11/2015
  73  Santral seröz koryoretinopatili olgularda intravitreal aflibersept uygulamasının etkinliği... 04/11/2015 - 08/11/2015
  74  Diyabetik maküla ödemi tedavisinde birinci yıldaki maliyet etkinlik değerlendirmesi... 04/11/2015 - 08/11/2015
  75  Diyabetik maküla ödemli olgularda intravitreal deksametazon implant sonrası koroid kalınlığı ... 04/11/2015 - 08/11/2015
  76  Gelişimsel katarakt cerrahi sonuçlarımız... 04/11/2015 - 08/11/2015
  77  İntraoküler lens subluksasyonunda küçük kesili internal fiksasyon cerrahisi... 04/11/2015 - 08/11/2015
  78  Delici göz yaralanmalarında etiyoloji ve görsel prognoz... 04/11/2015 - 08/11/2015
  79  Yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna sekonder pigment epitel dekolmanlı olgularda kısa dönem afl... 04/11/2015 - 08/11/2015
  80  Neovasküler yaşa bağlı maküla dejenerasyonlu hastalarda dirençli subretinal sıvı varlığı:... 04/11/2015 - 08/11/2015
  81  Ranibizumab tedavisine yetersiz cevapli kabul edilen eksudatif tip yaşa bağlı maküla dejenerasy... 04/11/2015 - 08/11/2015
  82  Yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda Anti-VEGF ile tedavinin direkt medikal maliyet-etkinlik değe... 04/11/2015 - 08/11/2015
  83  Diyabetik makülopatide periferik retinal iskeminin değerlendirilmesi: periferik iskemik indeks ve ... 04/11/2015 - 08/11/2015
  84  Retinal ven tıkanıklığı tedavisinde maliyet-etkinlik değerlendirilmesi... 04/11/2015 - 08/11/2015
  85  Proliferatif vitreoretinopatide retinektominin yeri ve önemi... 04/11/2015 - 08/11/2015
  86  Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda Visucam 500 cihazı ile yapılan makula pigment optik dansites... 04/11/2015 - 08/11/2015
  87  REGMATOJEN RETİNA DEKOLMALI GÖZLREDE SİLİKONUN MAKÜLAYA OLAN ETKİLERİNİN OPTİK KOHERENS TOM... 04/11/2015 - 08/11/2015
  88  EPİRETİNAL MEMBRAN VE MAKÜLER HOL OLAN GÖZLERDE RETİNA DIŞ SEGMENT YAPILARININ SPEKTRAL DOMAİ... 04/11/2015 - 08/11/2015
  89  YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERESANSI OLAN HASTALARIN BİRİNCİ DERECE AKRABALARINDA MAKÜLADAKİ OPT... 04/11/2015 - 08/11/2015
  90  İNFANTİL EZOTROPYA CERRAHİSİNİN UZUN DÖNEM SONUÇLARI UZUN DÖNEM SONUÇLARI: 10 YILLIK İZLEM... 04/11/2015 - 08/11/2015
  91  Diyabetik Maküla Ödeminde Tedavinin İlk Yıllındaki Anti-VEGF Enjeksiyon Sayısı ve Harf Kazan... 04/11/2015 - 08/11/2015
  92  Akut Posterior Vitreus Dekolmanı Olan Hastalarda Optik Koherens Tomografi ile Foveal Bulguların De... 04/11/2015 - 08/11/2015
  93  What are the differences determined by optic coherence tomography and neuroophthalmological paramete... 07/10/2015 - 10/10/2015
  94  Bilateral retinal neovascularization:Takayasu arteritis... 17/09/2015 - 20/09/2015
  95  Spontaneous resolution of an idiopathic macular hole... 17/09/2015 - 20/09/2015
  96  Is it really necessary to switch to combination therapy or to a new anti-VEGF agent in polypoidal ch... 17/09/2015 - 20/09/2015
  97  Refractory subfoveal subretinal fluid in patients with neovascular age-related macular degeneration:... 17/09/2015 - 20/09/2015
  98  The association between macular pigment optical density and refractive errors.... 17/09/2015 - 20/09/2015
  99  Refractory subfoveal subretinal fluid in neovascular ARMD: Is there a protective effect on visual ac... 12/09/2015 - 14/09/2015
  100  Ocular findings in patients with systemic sclerosis... 05/09/2015 - 09/09/2015
  101  Choroidal Thickness Alterations After Dexamethasone Intravitreal Implant in cases with diabetic macu... 11/07/2015 - 14/07/2015
  102  Improvement of visual acuity based on optical coherence tomography patterns following intravitreal r... 06/06/2015 - 09/06/2015
  103  Macular pigment optical density scores in amblyopic eyes... 06/06/2015 - 09/06/2015
  104  Corneal biomechanical properties in patients with Arcus senilis... 06/06/2015 - 09/06/2015
  105  OPTİK NEVRİTLERDE GÖRME İŞLEVİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ ?... 21/11/2014 - 27/11/2014
  106  Ozurdex Uygulanan Dirençli Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu Olgularında İnraretinal Hiperrefle... 05/11/2014 - 09/11/2014
  107  Takayasu Arteritli Bir Olguda Göz Bulguları... 05/11/2014 - 09/11/2014
  108  Keratokonuslu hastalarda görsel rehabilitasyon için yumuşak kontakt lens kullanımı... 05/11/2014 - 09/11/2014
  109  Sistemik skleroz hastalarında göz tutulumunun değerlendirilmesi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  110  Farklı evrelerdeki epiretinal membranların görme keskinliği, santral retina kalınlığı ve fot... 05/11/2014 - 09/11/2014
  111  Retinal Makroanevrizmada Ranibizumab Tedavisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  112  Ranibizumaba dirençli retinal ven tıkanıklıklarında tek doz deksametazon implantına yanıt... 05/11/2014 - 09/11/2014
  113  Retinal Ven Tıkanıklarında Maküler Kistik Sıvı Büyüklüğünün Tedavi Yanıtına Etkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  114  Ozurdex Uygulanan Posterior Üveit Olgularında İntraretinal Hiperreflektif Nokta Değişimleri... 05/11/2014 - 09/11/2014
  115  Vitrektomize Gözde Gelişen Matür Kataraktın Özellikleri... 05/11/2014 - 09/11/2014
  116  Retinal Ven Tıkanıklığı Hastalarında Yapılan Laser Uygulaması ve Epiretinal Membran Gelişim... 05/11/2014 - 09/11/2014
  117  Retinal Ven Tıkanıklığı Hastalarında Epiretinal Membran Sıklığı ve İntravitreal Tedavi Pr... 05/11/2014 - 09/11/2014
  118  Harada Hastalığının Tanı ve Takibinde Optik Koherens Tomografi Bulgularının Önemi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  119  Araştırma Görevlileri Tarafından Gerçekleştirilen Katarakt Cerrahilerinde İntraoperatif Kompl... 05/11/2014 - 09/11/2014
  120  Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Subretinal Sıvının Görsel Prognoza Etkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  121  Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Pigment Epitel Dekolmanı Varlığının Görsel Prognoza Etki... 05/11/2014 - 09/11/2014
  122  Diyabetik Maküla Ödeminde Foveal Kist Büyüklüğünün Görsel Prognoza Etkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  123  Hyperreflective Dots in Diabetic Macular Edema with OCT... 05/11/2014 - 09/11/2014
  124  Ozurdex Uygulanan Dirençli Diyabetik Maküla Ödemi Olgularında İntraretinal Hiperreklektif Nokta... 05/11/2014 - 09/11/2014
  125  Ozurdex Uygulanan Dirençli Maküla Ödemi Olgularında İntraretinal Hiperreflektif Nokta Değişim... 05/11/2014 - 09/11/2014
  126  Koroid Kalınlığı ile Serum Kortizol Düzeyinin İlişkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  127  Diyabetik Maküler Ödemde Yeni Skorlama Projesi İle Deksametazon İmplant Yanıtının Değerlendi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  128  Glokom Olguları ile Normal Olguların Optik Sinir Etrafındaki Koroid Kalınlıklarına Göre Karş... 05/11/2014 - 09/11/2014
  129  Yüksek Hipermetroplarda Optik Düşük Kohorens Reflektometri ve A-scan Ultrasonografi Ölçümleri... 05/11/2014 - 09/11/2014
  130  Tek Gözünde Yaş Tip Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu Olan Olguların Diğer Gözünde Maküla ... 05/11/2014 - 09/11/2014
  131  Diyabetik Maküla Ödemi Hastalarında Daha Önce Uygulanan Laser Fotokoagülasyon Tedavisi ile Epir... 05/11/2014 - 09/11/2014
  132  Diyabetik Maküla Ödeminde Subretinal Sıvı Varlığının Görme Prognozuna Etkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  133  Diyabetik Maküler Ödemde Yeni Skorlama Projesi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  134  Vitreomaküler Traksiyon Sendromunda Spontan İyileşme... 05/11/2014 - 09/11/2014
  135  Maküla Deliği Ameliyatı Sırasında Vitreoskizis Görülmesi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  136  Nükleus Drop Hastalarında Nükleusun Farklı Tekniklerle Yenilmesi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  137  Konjonktival İntraepitelyal Neoplazili Hastalarda İnterferon Alfa-2b Tedavisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  138  Evaluation of intraretinal hyperreflective foci density with SD-OCT after intravitreal ozurdex impla... 11/09/2014 - 14/09/2014
  139  Evaluation of intraretinal hyperreflective foci density with SD-OCT after Ozurdex application in pat... 11/09/2014 - 14/09/2014
  140  Acute retinal necrosis developed after intravitreal Ozurdex implantation... 11/09/2014 - 14/09/2014
  141  Evaluation of intraretinal hyperreflective foci density with SD-OCT after intravitreal dexamethasone... 11/07/2014 - 12/07/2014
  142  Evalution of intraretinal hyperreflective foci density with SD-OCT after Ozurdex application in pati... 20/03/2014 - 23/03/2014
  143  Katarakt ameliyatı sonrası kontrolsüz ilaç kullanımına bağlı keratit ve endoftalmi gelişimi... 14/03/2014 - 16/03/2014
  144  Demiyelinizan Optik Nevrit'İN Maküler Hastalıktan Ayırımında Elektrofizyolojik Fotostres Geri ... 15/11/2013 - 21/11/2013
  145  Böbrek nakli olgusunda eş zamanlı silioretinal arter tıkanıklığı ve santral retinal ven staz... 06/11/2013 - 10/11/2013
  146  Retina Dekolmanı Gelişen Koroid Kolobomlu Hastada Vitrektomi Ameliyatının Başarısı... 06/11/2013 - 10/11/2013
  147  Diyabetik maküla ödemi tedavisinde intravitreal ranibizumab uzun dönem sonuçlarımız... 06/11/2013 - 10/11/2013
  148  Retinal Ven Oklüzyonuna Bağlı Makula Ödemi Tedavisinde Ranibizumab Sonuçlarımız... 06/11/2013 - 10/11/2013
  149  Koroid Neovaskülarizasyonunda intravitreal Ranibizumab Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları... 06/11/2013 - 10/11/2013
  150  Optik sinirin psödoduplikasyonu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  151  Katarakt cerrahisi sonrası görme keskinliğinin öngörülmesinde preoperatif potansiyel görme ke... 06/11/2013 - 10/11/2013
  152  İntakt arka kapsülü olan olguda Ozurdex implantının arka kameraya migrasyonu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  153  Büyük kemik fraktürü sonrasında görülen sektöryel koroidal iskemi(Triangle Sendromu)... 06/11/2013 - 10/11/2013
  154  Diyabete İkincil Gelişen Geniş Subhyaloid Hemorajide Cerrahi Yaklaşım... 06/11/2013 - 10/11/2013
  155  Premature Doğan Bebeklerin Uzun Dönem Takibinde Refraksiyon Kusurların ve Şaşılığın Değerl... 06/11/2013 - 10/11/2013
  156  Hemisferik retinal arter oklüzyonunda ön kamara ponksiyonu sonucu hızlı klinik düzelme... 06/11/2013 - 10/11/2013
  157  23 Gauge Transkonjonktival Sütürsüz Teknik ile Yapılan Silikon Alınması Sonuçlarımız... 06/11/2013 - 10/11/2013
  158  Nüks Retina Dekolmanı: Primer Cerrahi Tekniğin Etkinliği... 06/11/2013 - 10/11/2013
  159  Epiretinal Membranlı Fakik Olgularda Ne Zaman Vitrektomi Yapılmalı?... 06/11/2013 - 10/11/2013
  160  Maküler Ödem Tedavisinde Deksametazon İmplantının Erken Dönem Sonuçları... 06/11/2013 - 10/11/2013
  161  Retina Polikliniğine Başvuran Hastaların Yaşam Kalitesinin VFQ-39 Anketi ile Değerlendirilmesi... 06/11/2013 - 10/11/2013
  162  Retina Ven Tıkanıklarında Optik Koherens Tomografi Bulgularına Göre Tedavi Yanıtının Değerl... 06/11/2013 - 10/11/2013
  163  Makülar Hol Hacminin Postoperatif Makula Kalınlığı Üzerine Etkisi... 06/11/2013 - 10/11/2013
  164  Reliability of potential acuity-meter predictions in phaco surgery... 05/10/2013 - 09/10/2013
  165  Transscleral fixation of artificial iris prosthesis in combination with intraocular lens... 05/10/2013 - 09/10/2013
  166  Prematür retinopatisi tanı ve takibi: Uzmanlık öğrencisi doktor-pediatrik oftamolog karşılaş... 29/09/2010 - 03/10/2010
  167  Fundus autofluorescent images between blue light blocking yellow tinted IOLs and non-tinted IOLs... 04/09/2010 - 08/09/2010
  168  The analysis of macula pigment optical density change by age... 02/09/2010 - 05/09/2010
  169  Early results of ranibizumab in patients choroidal neovascularization... 02/09/2010 - 05/09/2010
  170  Prematüre retinopatisi gelişen bebeklerde hastalık şiddetinin ve tedavi gereksiniminin öngörü... 21/04/2010 - 24/04/2010
  171  Refrakter glokomda Ahmed glokom valv implantasyonun uzun dönem sonuçları... 11/11/2009 - 15/11/2009
  172  Prematür retinopatisi gelişen olgularda hastalık şiddetinin ve tedavi gereksiniminin öngörülm... 11/11/2009 - 15/11/2009
  173  Brillant mavisi ile maküla deliği cerrahi sonuçlarımız... 11/11/2009 - 15/11/2009
  174  Prematür doğan çocuklarda uzun dönem takiplerinin oftalmolojik sonuçları.... 19/11/2008 - 23/11/2008
  175  Diabetes mellitus hastalarında katarakt ameliyatından sonra makula kalınlığının OKT ile değe... 19/11/2008 - 23/11/2008
  176  İntravitreal triamsinalon asetonid uygulaması sonrasında göz içi basıncı artışı ve etyoloj... 30/10/2007 - 02/11/2007
  177  Traksiyonel retina dekolmanlı ağır proliferatif diabetik retinopatide (APDR) bimanuel cerrahi... 30/10/2007 - 02/11/2007
  178  Psödoeksfoliatif sendromda santral kornea kalınlığı ve endotel hücre sayısının değerlendir... 28/10/2006 - 01/11/2006
  179  Strabismik ve anizometropik ambliyopide retina sinir lifi tabakası kalınlığının değerlendiril... 17/09/2005 - 21/09/2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Yaşlılar için riskli ilaçlar- Oftalmolojide kullanılan ilaçlar Geriatri Pratiğinde İlaç Tedavisi...  2015
 • NO AD YIL
  1  POSTER ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ...  2008
  2  Türk Oftalmoloji Dergisi En Başarılı Yayın 3. lük Ödülü...  2015