En

PROF.DR. DİĞDEM MÜGE SİYEZ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğt. Bil. (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) Böl.  1998
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğt. Bil.Anabilim Dalı (Rehberlik ve Psikolojik Dan. Prog.)  2003
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı  2006
  Doçent  Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)  2010
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  2015
 • NO AD YIL
  1  Üniversite öğrencilerinin infertiliteye ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi...  2018
  2  Ergenlik Döneminde İnternet Bağımlılığını Önleme Programları: Sistematik Gözden Geçirme...  2017
  3  School-related variables in the dimensions of anger in high school students in Turkey...  2017
  4  Cinsel Sağlık Eğitimi Programının 9. Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Bilgi Düzeyleri ...  2017
  5  Üniversite Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algısının Toplumsal Cinsiyet Rolü ve Cinsiyet De...  2017
  6  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algı (BÖTE-TCE Algı) Ölçeğ...  2017
  7  Determining reactive and proactive aggression and empathy levels of middle school students regarding...  2017
  8  Okul Öncesi Çocuklarının Çekingenlik Davranışları Üzerine Oyun Terapisi Uygulamalarının E...  2017
  9  İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Cinsel Eğitim Programının Etkililiğinin İncel...  2015
  10  ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KARİYER UYUMLULUĞU VE KARİYER İYİMSERLİĞİNİN CİNSİYET RO...  2015
  11  Validity and Reliability of a Turkish version of the Career Locus of Control Scale...  2014
  12  The effect of approval dependence and empathy on excessive internet use through social benefit among...  2014
  13  Lise Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımının Yordayıcıları Olarak Heyecan Arama ve C...  2014
  14  Türkiye'de Aile Eğitimi...  2014
  15  Boş Zaman Can Sıkıntısı Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması...  2014
  16  Lise öğrencilerinin öfke kontrolü ve iletişim becerilerinde çözüm odaklı psiko-eğitim prog...  2014
  17  Madde kullanım bozukluğu olan ve olmayan ergenlerin çocukluk dönemi aile yaşantılarına ilişk...  2012
  18  Akran Zorbalığı Gruplarında Empatik Eğilim...  2012
  19  Bir İlköğretim Okulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisine Yapılan Başvuruların İncelen...  2012
  20  Investigating views of teachers on classroom guidance programs...  2012
  21  Ergenlerde İnternet Bağımlılığını Yordayan Psiko-sosyal Değişkenlerin İncelenmesi...  2011
  22  Ev Özlemi: "Keşke Evimde Olsaydım"...  2011
  23  Akranları Tarafından Kabul Gören ve Görmeyen İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Akran İlişki...  2011
  24  Lise Öğrencilerinde Sigara, Alkol ve Esrar Kullanımını Yordayıcı Bir Değişken Olarak Mükem...  2010
  25  The influence of some psychological problems and socio-demographic variables upon attitudes toward v...  2010
  26  Empathy and self-efficacy, and resiliency: an exploratory study of counseling students in Turkey...  2010
  27  Validity and Reliability of the Survey of Personal and Social Development with Turkish University St...  2010
  28  Adaptation of The Child and Adolescent Perfectionism Scale To Turkish: The Validity and Reliability ...  2010
  29  KA-Sİ Çocuk ve Ergenler İçin Empatik Eğilim Ölçeği: Geiştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik ...  2010
  30  İlköğretim dördüncü sınıfa devam eden öğrencilerin ergenlik cinsel sağlığa yönelik bil...  2009
  31  Turkish School Counsellors and Counselling Students Knowledge of Adolescent Suicide...  2009
  32  Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara İlişkin Bilgi Düzeylerinin İnce...  2009
  33  Utangaç Çocuklar II...  2009
  34  Günebakan Madde Bağımlılığını Önleme Eğitim Programının Lise Öğrencilerinin Madde Kull...  2009
  35  Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Algıları ...  2009
  36  Utangaç Çocuklar...  2009
  37  Ergenlerde Riskli Araba Kullanma Davranışını Yordayan Psiko-sosyal Değişkenlerin Değerlendiri...  2009
  38  Üniversite öğrencilerinin bakış açısından sigara ve alkol kullanımına başlamada ve bırak...  2008
  39  Adolescent self esteem, problem behaviors, and perceived social suppport in Turkey...  2008
  40  Health-enhancing behaviors among high school students in Turkey...  2008
  41  Sociometric Status and Life Satisfaction Among Turkish Elementary School Students...  2008
  42  Yeme bozukluğu olan çocuklar ve ergenler: Etiyolojisi ile ilgili çalışmalar, müdahale, değerl...  2008
  43  Validity and Reliability of the Brief Multidimensional Students' Life Satisfaction Scale With Turkis...  2008
  44  Çocuk Ve Ergenlerde Yaşam Doyumu: Okul Ruh Sağlığı Açısından Önemi Ve Okul Ortamında Yap...  2008
  45  Lise Öğrencilerinde Problem Davranışların Görülme Sıklığı: İzmir Örneklemi...  2007
  46  Lİse Öğrencilerinde Görülen Problem davranışların Okul Ortamı ile İlişkili Psiko sosyal F...  2007
  47  ERGENLERİN CİNSEL YAŞAM DENEYİMLERİNİN BAZI PSİKO-SOSYAL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLEND...  2007
  48  Sağlıklı davranışlar ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması...  2007
  49  Ergenlerde görülen problem davranışların psiko-sosyal risk faktörleri ve koruyucu faktörler ...  2007
  50  Sigara, Alkol Ve Uyuşturucu Madde Kullanan Ve Kullanmayan Öğrencilerin Öz-Yeterlilikleri Ve Yaş...  2006
  51  Ergenlik Döneminde Görülen İntihar Girişimleri: Bir Gözden Geçirme...  2006
  52  İzmir ilinde liselerde görev yapan öğretmenler ile öğretmen adaylarının ergen intiharlarına...  2006
  53  Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Anoreksik Yeme Tutumları ile Aile Yapısı Arasındaki İlişki...  2006
  54  Ergenlerin sağlığa yönelik davranışları ile bazı psikososyal değişkenler arasındaki iliş...  2005
  55  Ergen intiharları ve önleyici rehberlik çalışmaları...  2005
  56  Algılanan Duygusal İstismar Düzeyi İle Ergenlerin Benlik Algıları, Depresyon ve Kaygı Düzeyl...  2005
 • NO AD TARİH
  1  ?Çevrimiçi İnfertiliteyi Önleme Eğitimi? Sitesi: Kullanılabilirlik Çalışması*... 18/04/2018 - 22/04/2018
  2  Halk Eğitimde Çalışan Psikolojik Danışmanların Kadınların Mesleki Eğitimle Güçlendirilme... 13/12/2017 - 13/12/2017
  3  Lise Öğrencilerinde Ruminasyonun Depresyon Aracılığıyla İnternet Bağımlılığına Etkisi... 28/09/2017 - 01/10/2017
  4  EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DEPRESYON ÖLÇEĞİ - ERGENLER İÇİN 10 MADDELİK VERSİ... 28/09/2017 - 01/10/2017
  5  Determination of the Needs for Development of Infertility Psycho-Educational Program and the Design ... 07/08/2017 - 08/08/2017
  6  Investigating University Students' Knowledge Levels about Infertility... 07/08/2017 - 08/08/2017
  7  Investigating University Students' Attitudes Towards Infertility in Terms of Socio-Demographic Varia... 07/08/2017 - 08/08/2017
  8  Öğretmen adaylarında kariyer arzusunu yordayıcı değişkenler olarak duygusal zeka, özgecilik ... 12/05/2017 - 14/05/2017
  9  Beliren Yetişkinler için İyillik Hali Ölçeği'nin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Ça... 12/05/2017 - 14/05/2017
  10  Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Betimlemeler... 04/05/2017 - 06/05/2017
  11  Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından İncelenmesi... 04/05/2017 - 06/05/2017
  12  Öğretmen Adaylarında GÜvengenliğin Yordayıcıları Olarak Temel Psikolojik İhtiyaçların Doy... 20/04/2017 - 23/04/2017
  13  Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Öğretmen ve Psikolojik Danışman Eğitimi... 20/04/2017 - 23/04/2017
  14  Lise Öğrencilerinde Kariyer Denetim Odağını Yordayıcı değişkenler olarak Toplumsal Cİnsiye... 27/10/2016 - 29/10/2016
  15  6, 8 ve 10 Yaş Çocuklarında Mesleklere İlişkin Cinsiyet Algılarının İncelenmesi... 29/09/2016 - 02/10/2016
  16  Çözüm Odaklı Kısa Süreli Yaklaşıma Dayalı Çatışma Çözme Psiko-Eğitim Programının Or... 29/09/2016 - 02/10/2016
  17  Hayat bilgisi ders kitaplarında yaşam rollerinin ele alınşı... 02/06/2016 - 04/06/2016
  18  Grupla Psikolojik Danışmada Çözüm Odaklı Yaklaışım... 02/06/2016 - 04/06/2016
  19  Ebeveynler için Konuşulması En Zor Konu: Ergenlik ve cinsel Gelişim... 02/06/2016 - 04/06/2016
  20  Predicting Career Adaptability and Optimism among University Students in Turkey: The Role of Person... 06/08/2015 - 07/08/2015
  21  Examining the Effectiveness of the Sexual Health Education Program for High School Students Accordin... 05/02/2015 - 07/02/2015
  22  Lise Öğrencilerine Yönelik Cinsel Sağlık Eğitimi Programının Etkililiğinin İncelenmesi... 28/11/2014 - 29/11/2014
  23  Investigating of Teachers' Opinions on Adolescence Period... 03/09/2014 - 06/09/2014
  24  Boş Zaman Can Sıkıntısı Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması... 08/09/2013 - 11/09/2013
  25  Comparison Between Perceptions Of Successful Students And Their Parents And Unsuccessful Students An... 08/09/2013 - 11/09/2013
  26  Adaptation Of Bergen Facebook Addiction Scale Into Turkish And Evaluation Of Validity And Reliabilit... 08/09/2013 - 11/09/2013
  27  Bullying In The Perspective Of Victims... 08/09/2013 - 11/09/2013
  28  Analysing Career Locus Of Control Of High-School Students As Regards Socio-Demographic Variables... 08/09/2013 - 11/09/2013
  29  The Examination Of Career Adaptability And Career Optimism Among University Students According To Th... 08/09/2013 - 11/09/2013
  30  Akran zorbalığı gruplarında empatik eğilim... 03/10/2011 - 05/10/2011
  31  Üniversite öğrencilerinde güvengenliğin yordayıcısı olarak çocukluk dönemi yaşantıları... 03/10/2011 - 05/10/2011
  32  Kariyer Denetim Odağı Ölçeği'nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 03/10/2011 - 05/10/2011
  33  The influence of some psychological problems and socio-demographic variables upon attitudes toward v... 21/04/2010 - 25/04/2010
  34  Empathy and self-efficacy, and resiliency: An exploratory study of counseling students in Turkey... 21/04/2010 - 25/04/2010
  35  Health value and physical activity as factors in a health-promoting life style... 01/04/2010 - 04/04/2010
  36  Lise Öğrencilerinde Sigara, Alkol ve Esrar Kullanımını Yordayıcı Bir Değişken Olarak Mükem... 21/10/2009 - 23/10/2009
  37  Anti-Sosyal Davranışlarda Bulunan Lise Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi... 21/10/2009 - 23/10/2009
  38  KA-Si Çocuk ve Ergenler İçin Empatik Eğilim Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik... 21/10/2009 - 23/10/2009
  39  Öğretmen adayların Okul Ortamında Yaşanan Problem davranışlar ile İlgili Bilgi, Beceri ve Tu... 21/10/2009 - 23/10/2009
  40  Ergenlerle Ergenlikte Romantik İlişkiler Üzerine Yapılabilecek Bir Sınıf Rehberliği Çalışm... 18/04/2009 - 18/04/2009
  41  Üniversite öğrencilerinin cinsel yollabulaşan hastalıklar konusundaki bilgi düzeylerinin incel... 13/11/2008 - 15/11/2008
  42  İlköğretim 4. sınıf öğrencileri ergenlik dönemi hakkında neleri biliyor? Neleri Bilmiyor?... 13/11/2008 - 15/11/2008
  43  Problem Davranışları Yordayıcı Bir Dğeişken Olarak Yaşam Doyumu... 29/11/2007 - 02/12/2007
  44  Çocuk ve Ergenlerde Madde Kullanımı ve İstismarı: Okullarda Yapılabilecek Önleyici Psikolojik... 29/11/2007 - 02/12/2007
  45  Ergenlerin Dışsallaştırılmış Uyum Problemlerinin Yordanmasında Kişilik Özelliklerinin Rol... 29/11/2007 - 02/12/2007
  46  Duygusal ve Davranışsal Uyum Problemleri ile Problem Çözme Becerisi arasındaki İlişki... 29/11/2007 - 02/12/2007
  47  Kişilik Ve Sosyal Gelişim Envanterinin Türkçe Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması... 17/10/2007 - 19/10/2007
  48  Farklı Sosyometrik Statülerdeki İlköğretim Birinci Ve İkinci Kademe Öğrencilerinin Yaşam Do... 17/10/2007 - 19/10/2007
  49  Akranları tarafından kabul gören ve görmeyen ilköğretim okulu 4. ve 5. sınıf öğrencilerini... 13/09/2006 - 15/09/2006
  50  VALIDITY AND RELIABILITY OF THE TURKISH FORM OF ADOLESCENT HEALTH AND DEVELOPMENT QUESTIONNAIRE... 02/05/2006 - 06/05/2006
  51  Relationship between adolescent problem behaviors and life satisfaction.... 02/05/2006 - 06/05/2006
  52  Ergenlerin Sağlığa Yönelik Davranışları İle Bazı Psikososyal Değişkenler Arasındaki İli... 01/12/2005 - 03/12/2005
  53  Okul Psikolojik Danışmanlarının Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Uygulamalarına Yönelik Yakla... 21/09/2005 - 23/09/2005
  54  Lise Öğrencilerinde Görülen Duygusal Ve Davranışsal Problemler İle Denetim Odağı Arasındak... 15/09/2005 - 17/09/2005
  55  Lise Öğrencilerinin Duygusal ve Davranışsal Problemlerinin Saptanması.... 30/04/2005 - 30/04/2005
  56  Ergenlik Döneminde Yeme Bozuklukları... 17/04/2004 - 18/04/2004
 • NO AD YIL
  1  12-18 Yaş Aile Eğitim Programı...  2013
  2  PDR'de Kaynak Tarama ve Rapor Yazma...  2012
  3  Ergenlerde Problem Davranışlar: Okul Temelli Önleme Çalışmaları ile ilgili Uygulama Örnekler...  2009
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Mesleki Rehberlik Rehberlik...  2014
  2  İnternet Bağımlılığı ve Psikososyal Faktörler İnternet Bağımlılığı Sorunlar ve Çözümler...  2013
  3  Gelişimsel Yaklaşımlar Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı...  2011
  4  Kişilerarası İlişkilerin Başlangıcı ve Gelişimi Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim...  2010
  5  Fiziksel Gelişim EĞİTİM PSİKOLOJİSİ...  2007
  6  Yıllık Psikolojik Danışma Faaliyetlerinin Planlanması, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi REHBERLİK...  2007
 • NO AD TARIH
  1  Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Birincil Önleme Stratejilerinin Geliştirilmesi...  6/2017 - 12/2018
  2  Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının İncelenerek İnternet Bağımlılığını Önlemeye Yönelik Psiko-eğitim Programının Geliştirilmesi ve Etkililğinin Değerlendirilmesi...  6/2017 - 6/2019
  3  Üniversite Öğrencilerinin İnfertiliteye İlişkin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi ve İnfertiliteyi Önleme Psiko-eğitim Programı ile Çevrim İçi Eğitim Programının Geliştirilerek Etkililiğinin Değerlendirilmesi...  2/2016 - 3/2019
  4  Dokuz Eylül Üniversitesi Lisans Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algısının Kişisel Gelişim Yönelimi Aracılığıyla Kariyer İyimserliği ve Kariyer Uyumluluğuna Etkisi...  12/2014 - 12/2016
  5  Lise Öğrencilerine Yönelik Cinsel Sağlık Eğitimi Programının Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi...  12/2013 - /
  6  MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (0-18 Yaş) Aile Eğitimi Kurs Programı 12-18 Yaş Aile Eğitimi Eğitici Kitapları, Görselleri ve Katılımcı Ek Materyallerinin Revizyonu Projesi...  9/2013 - 12/2013
  7  Milli Eğitim Bakanlığı Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi...  3/2013 - 3/2015
  8  İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Cinsel Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi...  6/2011 - 3/2013
  9  81 İlde devamsızlık riski altında bulunan öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını desteklemek ve izlemek amacıyla bir sistemin kurulması için MEB il yetkilileri ile diğer kurum yetkilerinin kapasitesinin geliştirilmesi...  2/2009 - 6/2009
  10  Psychosocial Counselling In Multicultural Context, Socrates Erasmus Intensive Program Project...  4/2006 - 4/2006
  11  sosyal yaşam becerileri eğitimi18.11.2005-30.12.2006...  11/2005 - 12/2006
 • NO AD YIL
  1  Yayın Teşvik Ödülü...  2009
  2  Yayın Teşvik Ödülü...  2008
  3  Yayın teşvik ödülü...  2008
  4  Yayın Teşvik Ödülü...  2010
  5  Yayın teşvik ödülü...  2015
 • NO Görev
  1 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2017-Devam ediyor
  2 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Ekim 2016-Devam ediyor
  3 Rektörlük Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Cinsel Taciz Ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birim Koordinatörü, Nisan 2016- Nisan 2018
  4 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2014- Haziran 2017