En

DOÇ.DR. ÖZLEM TÜFEKÇİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2009
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı  2013
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2015
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Hematoloji)  2015
 • NO AD YIL
  1  Long-Term Follow-Up of a Case with Dyskeratosis Congenita Caused by NHP2-V126M/X154R Mutation: Genot...  2019
  2  Assessment of Health-Related Quality of Life in Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia Survivors: Pe...  2018
  3  Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda tedavi sırasında gelişen ağır hipertrigliserideminin ge...  2018
  4  The Investigation of Relationship Between Fok1 and Col1A1 Gene Polymorphisms and Development of Trea...  2018
  5  Cup-like Blasts in 2 Pediatric Patients With NPM-1-Positive Acute Myeloid Leukemia...  2018
  6  Anemia and Its Effect on Cardiovascular Findings in Obese Adolescents....  2018
  7  Graves' disease following allogenic hematopoietic stem cell transplantation for severe aplastic anem...  2018
  8  Induction Failure in Acute Leukemia or Parvovirus B19 Infection?...  2017
  9  Evaluation of the Clinical and Laboratory Characteristics of Previously Followed-up Thalassemia Inte...  2017
  10  Neurotoxicity Associated With Dimethyl Sulfoxide Used in Allogeneic Stem Cell Transplantation...  2017
  11  Juvenile myelomonocytic leukemia in Turkey: A retrospective analysis of 65 patients...  2017
  12  B-cell-activating factor, a proliferation inducing ligand and co-stimulatory molecules in the pathog...  2016
  13  Management of Invasive Fungal Infections in Pediatric Acute Leukemia and the Appropriate Time for Re...  2015
  14  Febrile seizures in children with Familial Mediterranean Fever: Coincidence or association?...  2015
  15  Management of Two Juvenile Myelomonocytic Leukemia Patients According to Clinical and Genetic Featur...  2015
  16  CANDLE syndrome: A recently described autoinflammatory syndrome...  2015
  17  Marmara Bölgesinde endemik olmayan bir hastalık: Visseral Leishmaniasis...  2015
  18  Targeting FoxM1 transcription factor in T-cell acute lymphoblastic leukemia cell line...  2015
  19  The investigation of relationship between joint findings and serum angiogenic and inflammatory facto...  2014
  20  The long-term results of childhood acute lymphoblastic leukemia at two centers from Turkey: 15 years...  2014
  21  The efficacy and safety of levetiracetam in pediatric patients treated with chemotherapeutic agents ...  2014
  22  Multicentric plasma cell type of Castleman Disease in a child...  2013
  23  Endocrinological and cardiological late effects among survivors of childhood acute lymphoblastic leu...  2013
  24  Thrombocytopenia in neonates: causes and outcomes...  2013
  25  The evaluation of protein Z levels of children with acute lymphoblastic leukemia during induction th...  2013
  26  Raised interleukin-13 levels in cord blood increases the risk of allergic sensitization at 5 years o...  2013
  27  Assessment of Neuropsychological Late Effects in Survivors of Childhood Leukemia...  2013
  28  Corneal epithelial micrcoysts due to high dose cytarabine administration in acute myeloid leukemia...  2012
  29  A rare complication of intrathecal methotrexate in a child with acute lymphoblastic leukemia...  2011
  30  A case with unexplained bleeding from multiple sites: munchausen syndrome by proxy....  2011
  31  Evaluation Of The Effect Of Acetyl L-Carnitine On Experimental Cisplatin Ototoxicity And Neurotoxici...  2011
  32  Evaluation of the effect of acetyl-L-carnitine on experimental cisplatin nephrotoxicity....  2009
  33  The incidence of congenital malformations in children with cancer....  2009
  34  Growth in familial Mediterranean fever: effect of attack rate, genotype and colchicine treatment...  2008
  35  Asemptomatik bir çocuktaki nadir bir intratorasik kitle nedeni...  2006
 • NO AD TARİH
  1  OLGU SUNUMU: OMENN SENDROMU... 14/11/2018 - 18/11/2018
  2  Kolşisin ile intihar girişimi sonrası görülen pansitopeni ve granülosit bozuklukları... 31/10/2018 - 03/11/2018
  3  Sağlık çalışanları ve öğrencilerin kök hücre bağışçısı olmak ile ilgili bilgi düzey... 31/10/2018 - 03/11/2018
  4  Sorun her zaman kanama değildir: başvuruda akciğer embolisi saptanan promiyelositik lösemi olgus... 31/10/2018 - 03/11/2018
  5  Hematologların hematoloji uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatı transfüzyon tıbbı hedefine ul... 31/10/2018 - 03/11/2018
  6  Çocukluk çağı hematolojik/onkolojik hastalıklarında posterior reversibl ensefalopati sendromu:... 31/10/2018 - 03/11/2018
  7  Akut lösemili çocuklarda viral solunum yolu enfeksiyonları... 31/10/2018 - 03/11/2018
  8  Tıp fakültesi öğrencilerinin ulusal çekirdek eğitim programının transfüzyon tıbbı hedefin... 31/10/2018 - 03/11/2018
  9  Ulusal, çok merkezli grup uygunsuz 'O' grup kullanımının retrospektif değerlendirilmesi... 31/10/2018 - 03/11/2018
  10  Hematolojik Maligniteli Hastalarda İnvaziv Fungal Enfeksiyonların Prognoza Etkisi... 31/10/2018 - 03/11/2018
  11  Ülkemizde pediatrik hematoloji kliniklerinde tromboz: çok merkezli çalışma sonuçları... 31/10/2018 - 03/11/2018
  12  Analysis and clinical significance of tissue factor positive, platelet and endothelial microparticul... 21/05/2018 - 22/05/2018
  13  The Prognosis of Invasive Fungal Infections in Children with Leukemia... 21/05/2018 - 22/05/2018
  14  Ağır klinik seyirli hiperlökositozlu boğmaca olgusunda başarı ile uygulanan kan değişimi... 03/05/2018 - 06/05/2018
  15  Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemili hastalarda gelişen osteonekroz olguları ve özellikl... 03/05/2018 - 06/05/2018
  16  İnfantil piknositoz: yenidoğanda nadir bir hemolitik anemi nedeni... 03/05/2018 - 06/05/2018
  17  Hepatit veya karaciğer transplantasyonu sonrası aplastik anemi: epidemiyeloji, klinik özellikler ... 03/05/2018 - 06/05/2018
  18  Sekonder HLH ayırıcı tanısında nadir bir hastalık ve kemik iliği bulguları: lizinürik prote... 03/05/2018 - 06/05/2018
  19  Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda tedavi ilişkili ağır hipertrigliseridemi... 03/05/2018 - 06/05/2018
  20  NPM1 (+) akut myeloid lösemi hastasında tedavi sonrası mediastinal kitle: relaps izole myeloid sa... 03/05/2018 - 06/05/2018
  21  Pediatric allogeneic transplantation from a matched family donor with seropositive rhematoid arthrit... 18/03/2018 - 21/03/2018
  22  İki infant ALL olgusunda ağır hipertrigliseridemi... 01/11/2017 - 04/11/2017
  23  Adolesan ALL olgusunda (12;21) translokasyonuna eşlik eden 11Q23 delesyonu... 01/11/2017 - 04/11/2017
  24  Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda tedavi ilişkili ağır hipertrigliseridemi... 01/11/2017 - 04/11/2017
  25  NPM1 pozitif akut myeloid lösemide fincansı(CUP-LİKE)blaslar... 01/11/2017 - 04/11/2017
  26  Acquired pure red cell aplasia in an adolescent: Could it be anything else?... 22/06/2017 - 25/06/2017
  27  The investigation of relationship between COL1A1 and FOK1 gene polymorphisms and development of trea... 22/06/2017 - 25/06/2017
  28  Juvenile myelomonocytic leukemia in Turkey: A retrospective analysis of 65 patients... 22/06/2017 - 25/06/2017
  29  Induction failure in acute leukemia or parvovirus B19 infection?... 11/05/2017 - 13/05/2017
  30  Eculizumab in the treatment of transplantation associated thrombotic microangiopathy... 11/05/2017 - 13/05/2017
  31  Parazitoza bağlı tekrarlayan belirgin hipereozinofili: eozinofil sayısı parazit hastalıklarınd... 04/05/2017 - 04/05/2017
  32  Küçük bir çocukta atipik seyirli sekonder hemofagositik lenfohistiyositoz: Kala-azar olmasın?... 04/05/2017 - 07/05/2017
  33  İnvaziv fungal enfeksiyonlar (İFE)-6 yıllık seri... 04/05/2017 - 07/05/2017
  34  Akut lenfoblastik lösemili bir hastada akut nekrozitan pankreatit seyri... 04/05/2017 - 07/05/2017
  35  Kemik/eklem ağrısı yakınmaları ile başvuran akut lenfoblastik lösemili çocuklarda klinik ve ... 04/05/2017 - 07/05/2017
  36  Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda indüksiyon tedavisi sırasında doku faktörü pozitif, tro... 04/05/2017 - 07/05/2017
  37  Adölesan bir hastada saf eritroid dizi aplazisi: Başka birşey olabilir mi?... 04/05/2017 - 07/05/2017
  38  Edinsel Aplastik Anemili bir olguda allojeneik kök hücre nakli sonrası gelişen Graves Hastalığ... 26/04/2017 - 30/04/2017
  39  Antikoagülan ve/veya antiplatelet tercihlerinin iskemik inme seyrindeki etkileri... 19/04/2017 - 23/04/2017
  40  Kemik İliği Tutulumu ile Gelen Rabdomyosarkom Olgusu... 19/04/2017 - 22/04/2017
  41  Edinsel saf eritroid dizi aplazili adölesan bir olgu... 24/02/2017 - 26/02/2017
  42  Allojeneik kök hücre nakli sonrası 2 olguda BK virüs ilişkili hemorajik sistit tedavisinde levo... 02/12/2016 - 04/12/2016
  43  Familyal hemofagositik lenfohistiositozda nadir görülen bir prezentasyon: Akut nekrotizan ensefalo... 23/10/2016 - 26/10/2016
  44  Ülkemizdeki Juvenil Myelomonositik Lösemili hastaların tanı, tedavi ve klinik izlemleri: Çok me... 19/10/2016 - 22/10/2016
  45  Transplantasyon ilişkili trombotik mikroanjiyopatide ekulizumab tedavisi-İki Çocuk olgunun sunumu... 19/10/2016 - 22/10/2016
  46  Akut lenfoblastik Lösemili bir hastada Parvovirüs B19 enfeksiyonu ile maskelenen indüksiyon sonu ... 19/10/2016 - 22/10/2016
  47  Akut Lenfoblastik Lösemi tedavisi sonrası oluşan kemik değişiklikleri ile COL1A1 ve FOK1 gen po... 19/10/2016 - 22/10/2016
  48  Akut Lenfoblastik Lösemi nedeniyle tedavi almış çocuklarda genel yaşam kalitesinin değerlendir... 19/10/2016 - 22/10/2016
  49  Does timing of central venous line replacement matter during induction in children with acute lympho... 09/06/2016 - 12/06/2016
  50  Quality of life in survivors of pediatric acute lymphoblastic leukemia: Children's and parents' perc... 09/06/2016 - 12/06/2016
  51  Relaps Akut Lenfoblastik Lösemi olgusunda kemoterapiye bağlı gelişen stomasitoz... 12/05/2016 - 14/05/2016
  52  Akut Lenfoblastik Lösemili çocuklarda indüksiyonda santral venöz katater takılması bir sorun o... 12/05/2016 - 14/05/2016
  53  ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI BK VİRÜS İLİŞKİLİ HEMORAJİK SİSTİT TEDAVİSİNDE LE... 12/05/2016 - 14/05/2016
  54  Komplikasyonlarla seyreden bir Akut Lenfoblastik Lösemi olgusu... 12/05/2016 - 14/05/2016
  55  Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Kök Hücre Nakil Ünitesi Deneyimi... 03/03/2016 - 05/03/2016
  56  Kronik Granülomatöz Hastalıklı bir olguda toksisitesi azaltılmış hazrlık rejimi ile yapılm... 03/03/2016 - 05/03/2016
  57  Ailesel Akdeniz Ateşi tanılı çocuklarda febril konvülsiyon sıklığının değerlendirilmesi... 29/10/2014 - 01/11/2014
  58  Marmara Bölgesinde endemik olmayan bir hastalık: Visseral Leishmaniasis... 22/10/2014 - 25/10/2014
  59  Doğuştan metabolik hastalık tanısında hematolojik bulguların yeri: İki olgu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  60  Immunisation status of vaccine preventable diseases in children with juvenile idiopathic arthritis... 11/06/2014 - 14/06/2014
  61  Effect of colchicine treatment on hematological parameters in children with Familial Mediterranean F... 11/06/2014 - 14/06/2014
  62  Evaluation of thyroid function in children with Familial Mediterranean Fever.... 11/06/2014 - 14/06/2014
  63  Süt çocuğunda anne beslenmesi kaynaklı bir sorun: Vitamin B12 ensefalopatisi... 30/05/2014 - 01/06/2014
  64  Bir yenidoğanda vakuollü lenfositler ve bilateral adrenal kalsifikasyon: Wolman hastalığı... 30/05/2014 - 01/06/2014
  65  A Turkish family with MYH9 R1933X mutation... 14/05/2014 - 17/05/2014
  66  Kolşisin tedavisinin ailesel akdeniz ateşi ile izlenen çocuklarda hematolojik parametreler üzeri... 25/04/2014 - 26/04/2014
  67  AĞIR HEMOFİLİ A HASTALARINDA EKLEM BULGULARI İLE SERUM ANJİOGENİK VE İNFLAMATUVAR FAKTÖR DÜ... 17/04/2014 - 20/04/2014
  68  YENİDOĞANLARDA TROMBOSİTOPENİ NEDENLERİ VE SONUÇLARI... 10/04/2014 - 13/04/2014
  69  Bir olgu nedeniyle dimetil sülfoksite bağlı nörotoksisite... 06/03/2014 - 08/03/2014
  70  The investigation of relationship between joint findings and serum angiogenic and inflammatory facto... 07/12/2013 - 10/12/2013
  71  Targeting FOXM1 Tanscription Factor In T-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia... 07/12/2013 - 10/12/2013
  72  Akut Çölyak krizi ile gelen bir olgu... 30/10/2013 - 03/11/2013
  73  Akut lösemili çocuklarda invaziv fungal enfeksiyonlar: kemoterapiye ne zaman yeniden başlanmalı?... 23/10/2013 - 26/10/2013
  74  Ağır hemofili hastalarında eklem bulguları ile serum angiogenik ve inflamatuvar faktör düzeyle... 23/10/2013 - 26/10/2013
  75  The efficiacy and safety of levetiracetam in pediatric patients treated with chemotherapeutic agents... 25/09/2013 - 28/09/2013
  76  Management of invasive fungal infections in pediatric acute leukemia and the appropriate time for re... 13/06/2013 - 16/06/2013
  77  Çocukluk çağı T-hücre ALLde tanıda ve indüksiyon tedavisinde FOXM1 ekspresyonunun değerlendi... 25/05/2013 - 28/05/2013
  78  Çocukluk çağı İTP'de BAFF, APRİL ve ikinci uyarıcı moleküllerin patogenezdeki yeri... 25/05/2013 - 28/05/2013
  79  Ağır hemofili A hastalarında eklem bulguları ile serum anjiyogenik ve inflamatuvar faktör düze... 25/05/2013 - 28/05/2013
  80  Uzun süreli sağkalım gösteren çocukluk çağı lösemi olgularında tedaviye bağlı nöropsiki... 25/05/2013 - 28/05/2013
  81  Klinik ve genetik bulgularla iki juvenil myelomonositik lösemili olgununu izlemi... 24/05/2013 - 28/05/2013
  82  T hücreli ALL tedavisinde FOXM1 transkripsiyon faktörünün hedeflenmesi... 24/05/2013 - 28/05/2013
  83  Candle Sendromu: Yeni Tanımlanan Bir Otoinflamatuvar Sendrom ve Bir Olgu Sunumu... 24/05/2013 - 28/05/2013
  84  Bir olgu nedeniyle dimetil sülfoksite bağlı nörotoksisite... 24/05/2013 - 28/05/2013
  85  Yenidoğanlarda Trombositopeni Nedenleri ve İzlemi... 24/05/2013 - 28/05/2013
  86  Management of two juvenile myelomanocytic leukemia patients according to clinical and genetic featur... 22/05/2013 - 23/05/2013
  87  Assessment of Neuropsycological Late Effects İn Survivors Of Childhood Leukemia... 22/05/2013 - 25/05/2013
  88  Çocukluk çağı KML'de imatinib mesilat direnci nadir mi değil mi?... 31/10/2012 - 03/10/2012
  89  Klinik ve genetik bulgularla iki JMML 'li olgunun izlemi... 31/10/2012 - 03/11/2012
  90  Çocukluk çağı İTP'de BAFF, APRIL ve ikinci uyarıcı moleküllerin patogenezdeki yeri... 31/10/2012 - 03/11/2012
  91  Invasive fungal infections in pediatric acute leukemia: when to restart chemotherapy... 05/10/2012 - 08/10/2012
  92  Postenfeksiyöz glomerülonefrit komplikasyonu olarak gelişen hemolitik üremik sendrom... 03/10/2012 - 06/10/2012
  93  Thrombocytopenia in neonates: causes and outcomes... 14/06/2012 - 17/06/2012
  94  Assessment of neuropsychiatric late effects among survivors of childhood leukemia... 14/06/2012 - 17/06/2012
  95  Interaction between T and B lymphocytes and the impact of proliferation of B lymphocytes on the path... 14/06/2012 - 17/06/2012
  96  Masif fetomaternal hemoraji olgusu: Maternal HbF düzeyi tanısal bir belirteç olabilir mi?... 15/04/2012 - 18/04/2012
  97  Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Kök Hücre Nakli Deneyimi... 08/03/2012 - 10/03/2012
  98  The evaluation of PZ levels of children with ALL... 23/07/2011 - 28/07/2011
  99  Assessment of endocrinologic and cardiologic late effects among survivors of childhood leukemia... 09/06/2011 - 12/06/2011
  100  Çocukluk Çağı Lösemi Olgularında Endokrinolojik ve Kardiyolojik Geç Etkilerin Değerlendirilm... 25/05/2011 - 28/05/2011
  101  Akut CMV enfeksiyonu ilişkili splenik ven trombozu... 25/05/2011 - 28/05/2011
  102  Akut miyeloid lösemide yüksek doz sitarabin kullanımına bağlı korneal epitelyal mikrokistler... 25/05/2011 - 28/05/2011
  103  Akut Lenfoblastik Lösemili Hastada İntratekal Metotreksata Bağlı Nadir Komplikasyon... 25/05/2011 - 28/05/2011
  104  The Long Term Results of Childhood ALLat two centers from Turkey: 15 years of experience with ALL -B... 11/05/2011 - 14/05/2011
  105  The Labarotory and Clinical Features of 46 patients dignosed with Thalassemia Intermedia... 11/05/2011 - 14/05/2011
  106  A rare complication of intrathecal methotrexate... 11/05/2011 - 14/05/2011
  107  Assessment of endocrinologic and cardiologic late effects among survivors of childhood leukemia... 11/05/2011 - 14/05/2011
  108  Audiological, Immunohistochemical and Ultrastructural Analysis and Evaluation of the Effect of Acety... 14/11/2010 - 17/11/2010
  109  ALL BFM-95 protokolü ile 15 yıllık sonuçlar... 03/11/2010 - 07/11/2010
  110  Talasemi İntermedia'lı hastaların izleminde klinik ve laboratuvar bulguların değerlendirilmesi... 03/11/2010 - 07/11/2010
  111  Akut lenfoblastik lösemili bir olguda rino-orbito-serebral ve pulmoner mikst fungal infeksiyon... 03/11/2010 - 07/11/2010
  112  Castleman hastalığı: Sistemik plazma hücre tipli olgu sunumu... 03/11/2010 - 07/11/2010
  113  Evaluation of the effect of acetyl L-carnitine on experimental cisplatin ototoxicity and neurotoxici... 21/06/2010 - 24/06/2010
  114  aCan cord blood cytokines predict development of allergic sensitisation during the first five years ... 05/06/2010 - 09/06/2010
  115  Can cord blood cytokines predict development of allergic sensitisation during the first five years o... 05/06/2010 - 09/06/2010
  116  Asetil L Karnitinin sisplatin Ototoksisite ve Nörotoksisite Üzerine Etkileri... 19/05/2010 - 22/05/2010
  117  Aktif Romatoid artrit tanılı anneden Lösemili Çocuğa Hematopoetik Kök Hücre Nakli: Alıcıya ... 04/03/2010 - 06/03/2010
  118  Farber hastalığı: JRA ile karışan bir lizozomal depo hastalığı... 27/05/2009 - 29/05/2009
  119  NonHodgkin lymphoma on the basis of primary and acquired immunodefficiencies... 02/10/2008 - 06/10/2008
  120  Primer ve Kazanılmış İmmün Yetmezlik Zemininde Gelişen Non-Hodgkin Lenfoma... 21/05/2008 - 25/05/2008
  121  The Incidence of Congenital Malformations In Children with Cancer... 01/11/2007 - 03/11/2007
  122  Proteinuria incidence in children with familial Mediterranean fever: effects of attack frequency and... 05/09/2007 - 09/09/2007
  123  Ailevi Akdeniz ateşinde çocuklukta proteinüri sıklığı... 16/05/2007 - 20/05/2007
  124  Asemptomatik ekstralober pulmoner sekestrasyonlu bir olgu... 27/04/2005 - 01/05/2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Eozinofil hastalıkları TPHD Eğitim serisi-V Lökosit Hastalıkları...  2017
  2  Tam kan sayımı Hematoloji Laboratuvarı Kılavuzu-1...  2014
 • NO AD TARIH
  1  Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda Trombosit ve Endotel Kaynaklı Mikropartiküllerin ve Doku Faktörü pozitif Mikropartiküllerin araştırılması ve klinik önemi...  10/2014 - 9/2016
  2  T-hücreli akut lenfoblastik lösemi hücre dizisinde FoxM1 transkripsiyon faktörünün hedeflenmesi...  1/2012 - 10/2012
  3  İmmun Trombositopenili Çocuklarda T ve B Lenfosit Etkileşimi ve B Lenfosit Proliferasyonunun Patogenezdeki Yeri...  1/2011 - 3/2012
  4  AĞIR HEMOFİLİ A HASTALARINDA EKLEM BULGULARI İLE SERUM ANJİOGENİK VE İNFLAMATUVAR FAKTÖR DÜZEYLERİNİN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI...  1/2011 - 5/2012
  5  Sıçanlarda L-Karnitin Uygulamasının Sisplatin Nefrotoksisitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi...  5/2007 - 4/2008
 • NO AD YIL
  1  Türk Hematoloji Derneği çok merkezli çalışma ikincilik ödülü...  2018
  2  Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Sözlü Bildiri ikincilik ödülü...  2018
  3  Türk Hematoloji Derneği Bildiri ödülü...  2016
  4  Türk Pediatrik Hematoloji Derneği, 9. Ulusal Türk Pediatrik Hematoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ...  2013
  5  Genç Araştırıcı Ödülü...  2013
 • NO AD YIL
  1  Türk Hematoloji Derneği  2011
  2  Bayer  2013