En

DOÇ.DR. ÖZLEM TÜFEKÇİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2009
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı  2013
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2015
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Hematoloji)  2015
 • NO AD YIL
  1  Anemia and Its Effect on Cardiovascular Findings in Obese Adolescents....  2018
  2  Induction Failure in Acute Leukemia or Parvovirus B19 Infection?...  2017
  3  Evaluation of the Clinical and Laboratory Characteristics of Previously Followed-up Thalassemia Inte...  2017
  4  Neurotoxicity Associated With Dimethyl Sulfoxide Used in Allogeneic Stem Cell Transplantation...  2017
  5  Juvenile myelomonocytic leukemia in Turkey: A retrospective analysis of 65 patients...  2017
  6  B-cell-activating factor, a proliferation inducing ligand and co-stimulatory molecules in the pathog...  2016
  7  Management of Invasive Fungal Infections in Pediatric Acute Leukemia and the Appropriate Time for Re...  2015
  8  Febrile seizures in children with Familial Mediterranean Fever: Coincidence or association?...  2015
  9  Management of Two Juvenile Myelomonocytic Leukemia Patients According to Clinical and Genetic Featur...  2015
  10  CANDLE syndrome: A recently described autoinflammatory syndrome...  2015
  11  Marmara Bölgesinde endemik olmayan bir hastalık: Visseral Leishmaniasis...  2015
  12  Targeting FoxM1 transcription factor in T-cell acute lymphoblastic leukemia cell line...  2015
  13  The long-term results of childhood acute lymphoblastic leukemia at two centers from Turkey: 15 years...  2014
  14  The investigation of relationship between joint findings and serum angiogenic and inflammatory facto...  2014
  15  The efficacy and safety of levetiracetam in pediatric patients treated with chemotherapeutic agents ...  2014
  16  Multicentric plasma cell type of Castleman Disease in a child...  2013
  17  Endocrinological and cardiological late effects among survivors of childhood acute lymphoblastic leu...  2013
  18  Thrombocytopenia in neonates: causes and outcomes...  2013
  19  The evaluation of protein Z levels of children with acute lymphoblastic leukemia during induction th...  2013
  20  Raised interleukin-13 levels in cord blood increases the risk of allergic sensitization at 5 years o...  2013
  21  Assessment of Neuropsychological Late Effects in Survivors of Childhood Leukemia...  2013
  22  Corneal epithelial micrcoysts due to high dose cytarabine administration in acute myeloid leukemia...  2012
  23  A rare complication of intrathecal methotrexate in a child with acute lymphoblastic leukemia...  2011
  24  A case with unexplained bleeding from multiple sites: munchausen syndrome by proxy....  2011
  25  Evaluation Of The Effect Of Acetyl L-Carnitine On Experimental Cisplatin Ototoxicity And Neurotoxici...  2011
  26  Evaluation of the effect of acetyl-L-carnitine on experimental cisplatin nephrotoxicity....  2009
  27  The incidence of congenital malformations in children with cancer....  2009
  28  Growth in familial Mediterranean fever: effect of attack rate, genotype and colchicine treatment...  2008
  29  Asemptomatik bir çocuktaki nadir bir intratorasik kitle nedeni...  2006
 • NO AD TARİH
  1  Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda tedavi ilişkili ağır hipertrigliseridemi... 01/11/2017 - 04/11/2017
  2  İki infant ALL olgusunda ağır hipertrigliseridemi... 01/11/2017 - 04/11/2017
  3  NPM1 pozitif akut myeloid lösemide fincansı(CUP-LİKE)blaslar... 01/11/2017 - 04/11/2017
  4  Adolesan ALL olgusunda (12;21) translokasyonuna eşlik eden 11Q23 delesyonu... 01/11/2017 - 04/11/2017
  5  Acquired pure red cell aplasia in an adolescent: Could it be anything else?... 22/06/2017 - 25/06/2017
  6  The investigation of relationship between COL1A1 and FOK1 gene polymorphisms and development of trea... 22/06/2017 - 25/06/2017
  7  Juvenile myelomonocytic leukemia in Turkey: A retrospective analysis of 65 patients... 22/06/2017 - 25/06/2017
  8  Induction failure in acute leukemia or parvovirus B19 infection?... 11/05/2017 - 13/05/2017
  9  Eculizumab in the treatment of transplantation associated thrombotic microangiopathy... 11/05/2017 - 13/05/2017
  10  İnvaziv fungal enfeksiyonlar (İFE)-6 yıllık seri... 04/05/2017 - 07/05/2017
  11  Akut lenfoblastik lösemili bir hastada akut nekrozitan pankreatit seyri... 04/05/2017 - 07/05/2017
  12  Parazitoza bağlı tekrarlayan belirgin hipereozinofili: eozinofil sayısı parazit hastalıklarınd... 04/05/2017 - 04/05/2017
  13  Kemik/eklem ağrısı yakınmaları ile başvuran akut lenfoblastik lösemili çocuklarda klinik ve ... 04/05/2017 - 07/05/2017
  14  Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda indüksiyon tedavisi sırasında doku faktörü pozitif, tro... 04/05/2017 - 07/05/2017
  15  Adölesan bir hastada saf eritroid dizi aplazisi: Başka birşey olabilir mi?... 04/05/2017 - 07/05/2017
  16  Küçük bir çocukta atipik seyirli sekonder hemofagositik lenfohistiyositoz: Kala-azar olmasın?... 04/05/2017 - 07/05/2017
  17  Edinsel Aplastik Anemili bir olguda allojeneik kök hücre nakli sonrası gelişen Graves Hastalığ... 26/04/2017 - 30/04/2017
  18  Kemik İliği Tutulumu ile Gelen Rabdomyosarkom Olgusu... 19/04/2017 - 22/04/2017
  19  Antikoagülan ve/veya antiplatelet tercihlerinin iskemik inme seyrindeki etkileri... 19/04/2017 - 23/04/2017
  20  Edinsel saf eritroid dizi aplazili adölesan bir olgu... 24/02/2017 - 26/02/2017
  21  Allojeneik kök hücre nakli sonrası 2 olguda BK virüs ilişkili hemorajik sistit tedavisinde levo... 02/12/2016 - 04/12/2016
  22  Familyal hemofagositik lenfohistiositozda nadir görülen bir prezentasyon: Akut nekrotizan ensefalo... 23/10/2016 - 26/10/2016
  23  Akut Lenfoblastik Lösemi nedeniyle tedavi almış çocuklarda genel yaşam kalitesinin değerlendir... 19/10/2016 - 22/10/2016
  24  Akut Lenfoblastik Lösemi tedavisi sonrası oluşan kemik değişiklikleri ile COL1A1 ve FOK1 gen po... 19/10/2016 - 22/10/2016
  25  Ülkemizdeki Juvenil Myelomonositik Lösemili hastaların tanı, tedavi ve klinik izlemleri: Çok me... 19/10/2016 - 22/10/2016
  26  Akut lenfoblastik Lösemili bir hastada Parvovirüs B19 enfeksiyonu ile maskelenen indüksiyon sonu ... 19/10/2016 - 22/10/2016
  27  Transplantasyon ilişkili trombotik mikroanjiyopatide ekulizumab tedavisi-İki Çocuk olgunun sunumu... 19/10/2016 - 22/10/2016
  28  Does timing of central venous line replacement matter during induction in children with acute lympho... 09/06/2016 - 12/06/2016
  29  Quality of life in survivors of pediatric acute lymphoblastic leukemia: Children's and parents' perc... 09/06/2016 - 12/06/2016
  30  Komplikasyonlarla seyreden bir Akut Lenfoblastik Lösemi olgusu... 12/05/2016 - 14/05/2016
  31  Relaps Akut Lenfoblastik Lösemi olgusunda kemoterapiye bağlı gelişen stomasitoz... 12/05/2016 - 14/05/2016
  32  Akut Lenfoblastik Lösemili çocuklarda indüksiyonda santral venöz katater takılması bir sorun o... 12/05/2016 - 14/05/2016
  33  ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI BK VİRÜS İLİŞKİLİ HEMORAJİK SİSTİT TEDAVİSİNDE LE... 12/05/2016 - 14/05/2016
  34  Kronik Granülomatöz Hastalıklı bir olguda toksisitesi azaltılmış hazrlık rejimi ile yapılm... 03/03/2016 - 05/03/2016
  35  Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Kök Hücre Nakil Ünitesi Deneyimi... 03/03/2016 - 05/03/2016
  36  Ailesel Akdeniz Ateşi tanılı çocuklarda febril konvülsiyon sıklığının değerlendirilmesi... 29/10/2014 - 01/11/2014
  37  Marmara Bölgesinde endemik olmayan bir hastalık: Visseral Leishmaniasis... 22/10/2014 - 25/10/2014
  38  Doğuştan metabolik hastalık tanısında hematolojik bulguların yeri: İki olgu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  39  Effect of colchicine treatment on hematological parameters in children with Familial Mediterranean F... 11/06/2014 - 14/06/2014
  40  Evaluation of thyroid function in children with Familial Mediterranean Fever.... 11/06/2014 - 14/06/2014
  41  Immunisation status of vaccine preventable diseases in children with juvenile idiopathic arthritis... 11/06/2014 - 14/06/2014
  42  Süt çocuğunda anne beslenmesi kaynaklı bir sorun: Vitamin B12 ensefalopatisi... 30/05/2014 - 01/06/2014
  43  Bir yenidoğanda vakuollü lenfositler ve bilateral adrenal kalsifikasyon: Wolman hastalığı... 30/05/2014 - 01/06/2014
  44  A Turkish family with MYH9 R1933X mutation... 14/05/2014 - 17/05/2014
  45  Kolşisin tedavisinin ailesel akdeniz ateşi ile izlenen çocuklarda hematolojik parametreler üzeri... 25/04/2014 - 26/04/2014
  46  AĞIR HEMOFİLİ A HASTALARINDA EKLEM BULGULARI İLE SERUM ANJİOGENİK VE İNFLAMATUVAR FAKTÖR DÜ... 17/04/2014 - 20/04/2014
  47  YENİDOĞANLARDA TROMBOSİTOPENİ NEDENLERİ VE SONUÇLARI... 10/04/2014 - 13/04/2014
  48  Bir olgu nedeniyle dimetil sülfoksite bağlı nörotoksisite... 06/03/2014 - 08/03/2014
  49  The investigation of relationship between joint findings and serum angiogenic and inflammatory facto... 07/12/2013 - 10/12/2013
  50  Targeting FOXM1 Tanscription Factor In T-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia... 07/12/2013 - 10/12/2013
  51  Akut Çölyak krizi ile gelen bir olgu... 30/10/2013 - 03/11/2013
  52  Akut lösemili çocuklarda invaziv fungal enfeksiyonlar: kemoterapiye ne zaman yeniden başlanmalı?... 23/10/2013 - 26/10/2013
  53  Ağır hemofili hastalarında eklem bulguları ile serum angiogenik ve inflamatuvar faktör düzeyle... 23/10/2013 - 26/10/2013
  54  The efficiacy and safety of levetiracetam in pediatric patients treated with chemotherapeutic agents... 25/09/2013 - 28/09/2013
  55  Management of invasive fungal infections in pediatric acute leukemia and the appropriate time for re... 13/06/2013 - 16/06/2013
  56  Ağır hemofili A hastalarında eklem bulguları ile serum anjiyogenik ve inflamatuvar faktör düze... 25/05/2013 - 28/05/2013
  57  Çocukluk çağı İTP'de BAFF, APRİL ve ikinci uyarıcı moleküllerin patogenezdeki yeri... 25/05/2013 - 28/05/2013
  58  Çocukluk çağı T-hücre ALLde tanıda ve indüksiyon tedavisinde FOXM1 ekspresyonunun değerlendi... 25/05/2013 - 28/05/2013
  59  Uzun süreli sağkalım gösteren çocukluk çağı lösemi olgularında tedaviye bağlı nöropsiki... 25/05/2013 - 28/05/2013
  60  Klinik ve genetik bulgularla iki juvenil myelomonositik lösemili olgununu izlemi... 24/05/2013 - 28/05/2013
  61  T hücreli ALL tedavisinde FOXM1 transkripsiyon faktörünün hedeflenmesi... 24/05/2013 - 28/05/2013
  62  Yenidoğanlarda Trombositopeni Nedenleri ve İzlemi... 24/05/2013 - 28/05/2013
  63  Bir olgu nedeniyle dimetil sülfoksite bağlı nörotoksisite... 24/05/2013 - 28/05/2013
  64  Candle Sendromu: Yeni Tanımlanan Bir Otoinflamatuvar Sendrom ve Bir Olgu Sunumu... 24/05/2013 - 28/05/2013
  65  Management of two juvenile myelomanocytic leukemia patients according to clinical and genetic featur... 22/05/2013 - 23/05/2013
  66  Assessment of Neuropsycological Late Effects İn Survivors Of Childhood Leukemia... 22/05/2013 - 25/05/2013
  67  Çocukluk çağı İTP'de BAFF, APRIL ve ikinci uyarıcı moleküllerin patogenezdeki yeri... 31/10/2012 - 03/11/2012
  68  Klinik ve genetik bulgularla iki JMML 'li olgunun izlemi... 31/10/2012 - 03/11/2012
  69  Çocukluk çağı KML'de imatinib mesilat direnci nadir mi değil mi?... 31/10/2012 - 03/10/2012
  70  Invasive fungal infections in pediatric acute leukemia: when to restart chemotherapy... 05/10/2012 - 08/10/2012
  71  Postenfeksiyöz glomerülonefrit komplikasyonu olarak gelişen hemolitik üremik sendrom... 03/10/2012 - 06/10/2012
  72  Thrombocytopenia in neonates: causes and outcomes... 14/06/2012 - 17/06/2012
  73  Assessment of neuropsychiatric late effects among survivors of childhood leukemia... 14/06/2012 - 17/06/2012
  74  Interaction between T and B lymphocytes and the impact of proliferation of B lymphocytes on the path... 14/06/2012 - 17/06/2012
  75  Masif fetomaternal hemoraji olgusu: Maternal HbF düzeyi tanısal bir belirteç olabilir mi?... 15/04/2012 - 18/04/2012
  76  Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Kök Hücre Nakli Deneyimi... 08/03/2012 - 10/03/2012
  77  The evaluation of PZ levels of children with ALL... 23/07/2011 - 28/07/2011
  78  Assessment of endocrinologic and cardiologic late effects among survivors of childhood leukemia... 09/06/2011 - 12/06/2011
  79  Akut CMV enfeksiyonu ilişkili splenik ven trombozu... 25/05/2011 - 28/05/2011
  80  Akut miyeloid lösemide yüksek doz sitarabin kullanımına bağlı korneal epitelyal mikrokistler... 25/05/2011 - 28/05/2011
  81  Akut Lenfoblastik Lösemili Hastada İntratekal Metotreksata Bağlı Nadir Komplikasyon... 25/05/2011 - 28/05/2011
  82  Çocukluk Çağı Lösemi Olgularında Endokrinolojik ve Kardiyolojik Geç Etkilerin Değerlendirilm... 25/05/2011 - 28/05/2011
  83  The Long Term Results of Childhood ALLat two centers from Turkey: 15 years of experience with ALL -B... 11/05/2011 - 14/05/2011
  84  A rare complication of intrathecal methotrexate... 11/05/2011 - 14/05/2011
  85  The Labarotory and Clinical Features of 46 patients dignosed with Thalassemia Intermedia... 11/05/2011 - 14/05/2011
  86  Assessment of endocrinologic and cardiologic late effects among survivors of childhood leukemia... 11/05/2011 - 14/05/2011
  87  Audiological, Immunohistochemical and Ultrastructural Analysis and Evaluation of the Effect of Acety... 14/11/2010 - 17/11/2010
  88  ALL BFM-95 protokolü ile 15 yıllık sonuçlar... 03/11/2010 - 07/11/2010
  89  Akut lenfoblastik lösemili bir olguda rino-orbito-serebral ve pulmoner mikst fungal infeksiyon... 03/11/2010 - 07/11/2010
  90  Talasemi İntermedia'lı hastaların izleminde klinik ve laboratuvar bulguların değerlendirilmesi... 03/11/2010 - 07/11/2010
  91  Castleman hastalığı: Sistemik plazma hücre tipli olgu sunumu... 03/11/2010 - 07/11/2010
  92  Evaluation of the effect of acetyl L-carnitine on experimental cisplatin ototoxicity and neurotoxici... 21/06/2010 - 24/06/2010
  93  aCan cord blood cytokines predict development of allergic sensitisation during the first five years ... 05/06/2010 - 09/06/2010
  94  Can cord blood cytokines predict development of allergic sensitisation during the first five years o... 05/06/2010 - 09/06/2010
  95  Asetil L Karnitinin sisplatin Ototoksisite ve Nörotoksisite Üzerine Etkileri... 19/05/2010 - 22/05/2010
  96  Aktif Romatoid artrit tanılı anneden Lösemili Çocuğa Hematopoetik Kök Hücre Nakli: Alıcıya ... 04/03/2010 - 06/03/2010
  97  Farber hastalığı: JRA ile karışan bir lizozomal depo hastalığı... 27/05/2009 - 29/05/2009
  98  NonHodgkin lymphoma on the basis of primary and acquired immunodefficiencies... 02/10/2008 - 06/10/2008
  99  Primer ve Kazanılmış İmmün Yetmezlik Zemininde Gelişen Non-Hodgkin Lenfoma... 21/05/2008 - 25/05/2008
  100  The Incidence of Congenital Malformations In Children with Cancer... 01/11/2007 - 03/11/2007
  101  Proteinuria incidence in children with familial Mediterranean fever: effects of attack frequency and... 05/09/2007 - 09/09/2007
  102  Ailevi Akdeniz ateşinde çocuklukta proteinüri sıklığı... 16/05/2007 - 20/05/2007
  103  Asemptomatik ekstralober pulmoner sekestrasyonlu bir olgu... 27/04/2005 - 01/05/2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Eozinofil hastalıkları TPHD Eğitim serisi-V Lökosit Hastalıkları...  2017
  2  Tam kan sayımı Hematoloji Laboratuvarı Kılavuzu-1...  2014
 • NO AD TARIH
  1  Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda Trombosit ve Endotel Kaynaklı Mikropartiküllerin ve Doku Faktörü pozitif Mikropartiküllerin araştırılması ve klinik önemi...  10/2014 - 9/2016
  2  T-hücreli akut lenfoblastik lösemi hücre dizisinde FoxM1 transkripsiyon faktörünün hedeflenmesi...  1/2012 - 10/2012
  3  İmmun Trombositopenili Çocuklarda T ve B Lenfosit Etkileşimi ve B Lenfosit Proliferasyonunun Patogenezdeki Yeri...  1/2011 - 3/2012
  4  AĞIR HEMOFİLİ A HASTALARINDA EKLEM BULGULARI İLE SERUM ANJİOGENİK VE İNFLAMATUVAR FAKTÖR DÜZEYLERİNİN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI...  1/2011 - 5/2012
  5  Sıçanlarda L-Karnitin Uygulamasının Sisplatin Nefrotoksisitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi...  5/2007 - 4/2008
 • NO AD YIL
  1  Türk Hematoloji Derneği Bildiri ödülü...  2016
  2  Türk Pediatrik Hematoloji Derneği, 9. Ulusal Türk Pediatrik Hematoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ...  2013
  3  Genç Araştırıcı Ödülü...  2013
 • NO AD YIL
  1  Türk Hematoloji Derneği  2011
  2  Bayer  2013