En

DOÇ.DR. ÖZLEM TÜFEKÇİTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2009
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı  2013
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2015
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Hematoloji)  2015
 • NO AD YIL
  1  Juvenile myelomonocytic leukemia in Turkey: A retrospective analysis of 65 patients...  2017
  2  B-cell-activating factor, a proliferation inducing ligand and co-stimulatory molecules in the pathog...  2016
  3  Management of Invasive Fungal Infections in Pediatric Acute Leukemia and the Appropriate Time for Re...  2015
  4  Febrile seizures in children with Familial Mediterranean Fever: Coincidence or association?...  2015
  5  Management of Two Juvenile Myelomonocytic Leukemia Patients According to Clinical and Genetic Featur...  2015
  6  CANDLE syndrome: A recently described autoinflammatory syndrome...  2015
  7  Marmara Bölgesinde endemik olmayan bir hastalık: Visseral Leishmaniasis...  2015
  8  Targeting FoxM1 transcription factor in T-cell acute lymphoblastic leukemia cell line...  2015
  9  The investigation of relationship between joint findings and serum angiogenic and inflammatory facto...  2014
  10  The long-term results of childhood acute lymphoblastic leukemia at two centers from Turkey: 15 years...  2014
  11  The efficacy and safety of levetiracetam in pediatric patients treated with chemotherapeutic agents ...  2014
  12  Multicentric plasma cell type of Castleman Disease in a child...  2013
  13  Endocrinological and cardiological late effects among survivors of childhood acute lymphoblastic leu...  2013
  14  Thrombocytopenia in neonates: causes and outcomes...  2013
  15  The evaluation of protein Z levels of children with acute lymphoblastic leukemia during induction th...  2013
  16  Raised interleukin-13 levels in cord blood increases the risk of allergic sensitization at 5 years o...  2013
  17  Assessment of Neuropsychological Late Effects in Survivors of Childhood Leukemia...  2013
  18  Corneal epithelial micrcoysts due to high dose cytarabine administration in acute myeloid leukemia...  2012
  19  A rare complication of intrathecal methotrexate in a child with acute lymphoblastic leukemia...  2011
  20  A case with unexplained bleeding from multiple sites: munchausen syndrome by proxy....  2011
  21  Evaluation Of The Effect Of Acetyl L-Carnitine On Experimental Cisplatin Ototoxicity And Neurotoxici...  2011
  22  Evaluation of the effect of acetyl-L-carnitine on experimental cisplatin nephrotoxicity....  2009
  23  The incidence of congenital malformations in children with cancer....  2009
  24  Growth in familial Mediterranean fever: effect of attack rate, genotype and colchicine treatment...  2008
  25  Asemptomatik bir çocuktaki nadir bir intratorasik kitle nedeni...  2006
 • NO AD TARİH
  1  Adölesan bir hastada saf eritroid dizi aplazisi: Başka birşey olabilir mi?... 04/05/2017 - 07/05/2017
  2  Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda indüksiyon tedavisi sırasında doku faktörü pozitif, tro... 04/05/2017 - 07/05/2017
  3  Kemik/eklem ağrısı yakınmaları ile başvuran akut lenfoblastik lösemili çocuklarda klinik ve ... 04/05/2017 - 07/05/2017
  4  Akut lenfoblastik lösemili bir hastada akut nekrozitan pankreatit seyri... 04/05/2017 - 07/05/2017
  5  Kemik İliği Tutulumu ile Gelen Rabdomyosarkom Olgusu... 19/04/2017 - 22/04/2017
  6  Edinsel saf eritroid dizi aplazili adölesan bir olgu... 24/02/2017 - 26/02/2017
  7  Allojeneik kök hücre nakli sonrası 2 olguda BK virüs ilişkili hemorajik sistit tedavisinde levo... 02/12/2016 - 04/12/2016
  8  Familyal hemofagositik lenfohistiositozda nadir görülen bir prezentasyon: Akut nekrotizan ensefalo... 23/10/2016 - 26/10/2016
  9  Ülkemizdeki Juvenil Myelomonositik Lösemili hastaların tanı, tedavi ve klinik izlemleri: Çok me... 19/10/2016 - 22/10/2016
  10  Akut lenfoblastik Lösemili bir hastada Parvovirüs B19 enfeksiyonu ile maskelenen indüksiyon sonu ... 19/10/2016 - 22/10/2016
  11  Akut Lenfoblastik Lösemi nedeniyle tedavi almış çocuklarda genel yaşam kalitesinin değerlendir... 19/10/2016 - 22/10/2016
  12  Akut Lenfoblastik Lösemi tedavisi sonrası oluşan kemik değişiklikleri ile COL1A1 ve FOK1 gen po... 19/10/2016 - 22/10/2016
  13  Transplantasyon ilişkili trombotik mikroanjiyopatide ekulizumab tedavisi-İki Çocuk olgunun sunumu... 19/10/2016 - 22/10/2016
  14  Quality of life in survivors of pediatric acute lymphoblastic leukemia: Children's and parents' perc... 09/06/2016 - 12/06/2016
  15  Does timing of central venous line replacement matter during induction in children with acute lympho... 09/06/2016 - 12/06/2016
  16  Akut Lenfoblastik Lösemili çocuklarda indüksiyonda santral venöz katater takılması bir sorun o... 12/05/2016 - 14/05/2016
  17  Relaps Akut Lenfoblastik Lösemi olgusunda kemoterapiye bağlı gelişen stomasitoz... 12/05/2016 - 14/05/2016
  18  ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI BK VİRÜS İLİŞKİLİ HEMORAJİK SİSTİT TEDAVİSİNDE LE... 12/05/2016 - 14/05/2016
  19  Komplikasyonlarla seyreden bir Akut Lenfoblastik Lösemi olgusu... 12/05/2016 - 14/05/2016
  20  Kronik Granülomatöz Hastalıklı bir olguda toksisitesi azaltılmış hazrlık rejimi ile yapılm... 03/03/2016 - 05/03/2016
  21  Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Kök Hücre Nakil Ünitesi Deneyimi... 03/03/2016 - 05/03/2016
  22  Ailesel Akdeniz Ateşi tanılı çocuklarda febril konvülsiyon sıklığının değerlendirilmesi... 29/10/2014 - 01/11/2014
  23  Doğuştan metabolik hastalık tanısında hematolojik bulguların yeri: İki olgu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  24  Marmara Bölgesinde endemik olmayan bir hastalık: Visseral Leishmaniasis... 22/10/2014 - 25/10/2014
  25  Evaluation of thyroid function in children with Familial Mediterranean Fever.... 11/06/2014 - 14/06/2014
  26  Effect of colchicine treatment on hematological parameters in children with Familial Mediterranean F... 11/06/2014 - 14/06/2014
  27  Immunisation status of vaccine preventable diseases in children with juvenile idiopathic arthritis... 11/06/2014 - 14/06/2014
  28  Süt çocuğunda anne beslenmesi kaynaklı bir sorun: Vitamin B12 ensefalopatisi... 30/05/2014 - 01/06/2014
  29  Bir yenidoğanda vakuollü lenfositler ve bilateral adrenal kalsifikasyon: Wolman hastalığı... 30/05/2014 - 01/06/2014
  30  A Turkish family with MYH9 R1933X mutation... 14/05/2014 - 17/05/2014
  31  Kolşisin tedavisinin ailesel akdeniz ateşi ile izlenen çocuklarda hematolojik parametreler üzeri... 25/04/2014 - 26/04/2014
  32  AĞIR HEMOFİLİ A HASTALARINDA EKLEM BULGULARI İLE SERUM ANJİOGENİK VE İNFLAMATUVAR FAKTÖR DÜ... 17/04/2014 - 20/04/2014
  33  YENİDOĞANLARDA TROMBOSİTOPENİ NEDENLERİ VE SONUÇLARI... 10/04/2014 - 13/04/2014
  34  Bir olgu nedeniyle dimetil sülfoksite bağlı nörotoksisite... 06/03/2014 - 08/03/2014
  35  The investigation of relationship between joint findings and serum angiogenic and inflammatory facto... 07/12/2013 - 10/12/2013
  36  Targeting FOXM1 Tanscription Factor In T-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia... 07/12/2013 - 10/12/2013
  37  Akut Çölyak krizi ile gelen bir olgu... 30/10/2013 - 03/11/2013
  38  Akut lösemili çocuklarda invaziv fungal enfeksiyonlar: kemoterapiye ne zaman yeniden başlanmalı?... 23/10/2013 - 26/10/2013
  39  Ağır hemofili hastalarında eklem bulguları ile serum angiogenik ve inflamatuvar faktör düzeyle... 23/10/2013 - 26/10/2013
  40  The efficiacy and safety of levetiracetam in pediatric patients treated with chemotherapeutic agents... 25/09/2013 - 28/09/2013
  41  Management of invasive fungal infections in pediatric acute leukemia and the appropriate time for re... 13/06/2013 - 16/06/2013
  42  Uzun süreli sağkalım gösteren çocukluk çağı lösemi olgularında tedaviye bağlı nöropsiki... 25/05/2013 - 28/05/2013
  43  Çocukluk çağı T-hücre ALLde tanıda ve indüksiyon tedavisinde FOXM1 ekspresyonunun değerlendi... 25/05/2013 - 28/05/2013
  44  Ağır hemofili A hastalarında eklem bulguları ile serum anjiyogenik ve inflamatuvar faktör düze... 25/05/2013 - 28/05/2013
  45  Çocukluk çağı İTP'de BAFF, APRİL ve ikinci uyarıcı moleküllerin patogenezdeki yeri... 25/05/2013 - 28/05/2013
  46  Bir olgu nedeniyle dimetil sülfoksite bağlı nörotoksisite... 24/05/2013 - 28/05/2013
  47  Candle Sendromu: Yeni Tanımlanan Bir Otoinflamatuvar Sendrom ve Bir Olgu Sunumu... 24/05/2013 - 28/05/2013
  48  T hücreli ALL tedavisinde FOXM1 transkripsiyon faktörünün hedeflenmesi... 24/05/2013 - 28/05/2013
  49  Klinik ve genetik bulgularla iki juvenil myelomonositik lösemili olgununu izlemi... 24/05/2013 - 28/05/2013
  50  Yenidoğanlarda Trombositopeni Nedenleri ve İzlemi... 24/05/2013 - 28/05/2013
  51  Assessment of Neuropsycological Late Effects İn Survivors Of Childhood Leukemia... 22/05/2013 - 25/05/2013
  52  Management of two juvenile myelomanocytic leukemia patients according to clinical and genetic featur... 22/05/2013 - 23/05/2013
  53  Çocukluk çağı İTP'de BAFF, APRIL ve ikinci uyarıcı moleküllerin patogenezdeki yeri... 31/10/2012 - 03/11/2012
  54  Çocukluk çağı KML'de imatinib mesilat direnci nadir mi değil mi?... 31/10/2012 - 03/10/2012
  55  Klinik ve genetik bulgularla iki JMML 'li olgunun izlemi... 31/10/2012 - 03/11/2012
  56  Invasive fungal infections in pediatric acute leukemia: when to restart chemotherapy... 05/10/2012 - 08/10/2012
  57  Postenfeksiyöz glomerülonefrit komplikasyonu olarak gelişen hemolitik üremik sendrom... 03/10/2012 - 06/10/2012
  58  Assessment of neuropsychiatric late effects among survivors of childhood leukemia... 14/06/2012 - 17/06/2012
  59  Interaction between T and B lymphocytes and the impact of proliferation of B lymphocytes on the path... 14/06/2012 - 17/06/2012
  60  Thrombocytopenia in neonates: causes and outcomes... 14/06/2012 - 17/06/2012
  61  Masif fetomaternal hemoraji olgusu: Maternal HbF düzeyi tanısal bir belirteç olabilir mi?... 15/04/2012 - 18/04/2012
  62  Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Kök Hücre Nakli Deneyimi... 08/03/2012 - 10/03/2012
  63  The evaluation of PZ levels of children with ALL... 23/07/2011 - 28/07/2011
  64  Assessment of endocrinologic and cardiologic late effects among survivors of childhood leukemia... 09/06/2011 - 12/06/2011
  65  Çocukluk Çağı Lösemi Olgularında Endokrinolojik ve Kardiyolojik Geç Etkilerin Değerlendirilm... 25/05/2011 - 28/05/2011
  66  Akut miyeloid lösemide yüksek doz sitarabin kullanımına bağlı korneal epitelyal mikrokistler... 25/05/2011 - 28/05/2011
  67  Akut CMV enfeksiyonu ilişkili splenik ven trombozu... 25/05/2011 - 28/05/2011
  68  Akut Lenfoblastik Lösemili Hastada İntratekal Metotreksata Bağlı Nadir Komplikasyon... 25/05/2011 - 28/05/2011
  69  The Long Term Results of Childhood ALLat two centers from Turkey: 15 years of experience with ALL -B... 11/05/2011 - 14/05/2011
  70  The Labarotory and Clinical Features of 46 patients dignosed with Thalassemia Intermedia... 11/05/2011 - 14/05/2011
  71  A rare complication of intrathecal methotrexate... 11/05/2011 - 14/05/2011
  72  Assessment of endocrinologic and cardiologic late effects among survivors of childhood leukemia... 11/05/2011 - 14/05/2011
  73  Audiological, Immunohistochemical and Ultrastructural Analysis and Evaluation of the Effect of Acety... 14/11/2010 - 17/11/2010
  74  Talasemi İntermedia'lı hastaların izleminde klinik ve laboratuvar bulguların değerlendirilmesi... 03/11/2010 - 07/11/2010
  75  Akut lenfoblastik lösemili bir olguda rino-orbito-serebral ve pulmoner mikst fungal infeksiyon... 03/11/2010 - 07/11/2010
  76  Castleman hastalığı: Sistemik plazma hücre tipli olgu sunumu... 03/11/2010 - 07/11/2010
  77  ALL BFM-95 protokolü ile 15 yıllık sonuçlar... 03/11/2010 - 07/11/2010
  78  Evaluation of the effect of acetyl L-carnitine on experimental cisplatin ototoxicity and neurotoxici... 21/06/2010 - 24/06/2010
  79  aCan cord blood cytokines predict development of allergic sensitisation during the first five years ... 05/06/2010 - 09/06/2010
  80  Can cord blood cytokines predict development of allergic sensitisation during the first five years o... 05/06/2010 - 09/06/2010
  81  Asetil L Karnitinin sisplatin Ototoksisite ve Nörotoksisite Üzerine Etkileri... 19/05/2010 - 22/05/2010
  82  Aktif Romatoid artrit tanılı anneden Lösemili Çocuğa Hematopoetik Kök Hücre Nakli: Alıcıya ... 04/03/2010 - 06/03/2010
  83  Farber hastalığı: JRA ile karışan bir lizozomal depo hastalığı... 27/05/2009 - 29/05/2009
  84  NonHodgkin lymphoma on the basis of primary and acquired immunodefficiencies... 02/10/2008 - 06/10/2008
  85  Primer ve Kazanılmış İmmün Yetmezlik Zemininde Gelişen Non-Hodgkin Lenfoma... 21/05/2008 - 25/05/2008
  86  The Incidence of Congenital Malformations In Children with Cancer... 01/11/2007 - 03/11/2007
  87  Proteinuria incidence in children with familial Mediterranean fever: effects of attack frequency and... 05/09/2007 - 09/09/2007
  88  Ailevi Akdeniz ateşinde çocuklukta proteinüri sıklığı... 16/05/2007 - 20/05/2007
  89  Asemptomatik ekstralober pulmoner sekestrasyonlu bir olgu... 27/04/2005 - 01/05/2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Tam kan sayımı Hematoloji Laboratuvarı Kılavuzu-1...  2014
 • NO AD TARIH
  1  T-hücreli akut lenfoblastik lösemi hücre dizisinde FoxM1 transkripsiyon faktörünün hedeflenmesi...  1/2012 - 10/2012
  2  İmmun Trombositopenili Çocuklarda T ve B Lenfosit Etkileşimi ve B Lenfosit Proliferasyonunun Patogenezdeki Yeri...  1/2011 - 3/2012
  3  AĞIR HEMOFİLİ A HASTALARINDA EKLEM BULGULARI İLE SERUM ANJİOGENİK VE İNFLAMATUVAR FAKTÖR DÜZEYLERİNİN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI...  1/2011 - 5/2012
  4  Sıçanlarda L-Karnitin Uygulamasının Sisplatin Nefrotoksisitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi...  5/2007 - 4/2008
 • NO AD YIL
  1  Türk Hematoloji Derneği Bildiri ödülü...  2016
  2  Türk Pediatrik Hematoloji Derneği, 9. Ulusal Türk Pediatrik Hematoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ...  2013
  3  Genç Araştırıcı Ödülü...  2013
 • NO AD YIL
  1  Türk Hematoloji Derneği  2011
  2  Bayer  2013