En

DOÇ.DR. KEMAL CAN TERTEMİZ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  2009
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Göğüs Hastalıkları  2017
 • NO AD YIL
  1  A practical technique in laparoscopic diaphragm pacing surgery: Retrospective analyse of 43 patient...  2018
  2  The effect of micro-invasive endoscopic thoracic sympathectomy inpalmar hyperhidrosis patients on qu...  2017
  3  The importance of PET/CT findings and hematological parameters in prediction of progression in sarco...  2017
  4  Nadir bir noninvaziv mekanik ventilasyon başarısızlığı nedeni: trakeal stenoz...  2017
  5  Effect of continuous positive airway pressure treatment on hemograms of patients with severe obstruc...  2017
  6  Clinical and Hemodynamic Profiles of Elderly Patients with Pulmonary Arterial Hypertension: A Single...  2017
  7  Ekstrapulmoner Endobronşial Metastazlarda girişimsel bronkoskopi sonuçlarımız...  2016
  8  The role of endobronchial ultrasonography for mediastinal lymphadenopathy in cases with extrathoraci...  2016
  9  Preoperative parameters and their prognostic value in amyotrophic lateral sclerosis patients undergo...  2016
  10  Could ''red cell distribution" width predict COPD severity?...  2016
  11  Malign plevral hastalıklarda kapalı plevra biyopsisi ve PET/CT'nın tanısal değeri...  2016
  12  Importance of diaphragm thickness in amyotrophic lateral sclerosis patients with diaphragm pacing sy...  2016
  13  Prognostic value of neutrophil-to-lymphocyte ratio in pulmonary arterial hypertension....  2015
  14  The place of indirect venography tests after pulmonary computed tomography angiography in the diagno...  2014
  15  A 75-year-old man with new onset dyspnea and haemoptysis...  2014
  16  Multiple distant metastases in a case of malignant pleural mesothelioma...  2014
  17  Phenotype properties and status of corticosteroid resistance among patients with uncontrolled asthma...  2012
  18  Kronik obstrüktif akciğer hastalığında mortalite ve mortaliteyi etkileyen faktörler...  2012
  19  Pneumoconiosis and work-related health complaints in Turkish dental laboratory workers...  2009
  20  Community acquired pneumonia and direct hospital cost...  2009
  21  Erdheim-Chester Disease Multisystemic Manifestations and Long-term Survival with Corticosteroid Ther...  2008
  22  Gebelik ve kist hidatik...  2008
  23  Kronik Öksürük Ayırıcı Tanısında Düşünülmesi Gereken Bir Neden Eozinofilik Bronşit...  2007
  24  Pulmoner Tromboemboli Olgularının Radyolojik, Klinik ve Laboratuvar Bulguları Radiological, Clini...  2007
  25  Bronşektazi olgularında Pseudomonas aeruginosa kolonizasyonu ve klinik yansımaları: Pseudomonas ...  2006
  26  Vorikonazol ile tedavi edilen dirençli pulmoner ve serebral aspergilloz olgusu...  2006
 • NO AD TARİH
  1  PULMONER MUKOEPİDERMOİD KARSİNOM VE TÜBERKÜLOZ BİRLİKTELİĞİ: NADİR BİR OLGU... 09/10/2019 - 13/10/2019
  2  Ailesel IPF Olgu Serisi... 10/04/2019 - 14/04/2019
  3  KOAH alevlenmesi tanısıyla yatan hastalarda taburculuk sonrası erken yeniden başvuru ile ilişki... 11/04/2018 - 15/04/2018
  4  Düzelme sağlanamayan ARDS' de yeni bir tanısal yaklaşım: Kriyobiyopsi... 11/04/2018 - 15/04/2018
  5  How to interprete the high-risk echocardiographic features in pulmonary arterial hypertension?... 05/10/2017 - 08/10/2017
  6  A new diagnostic approach for interstitial lung diseases: Cryobiopsy... 09/09/2017 - 13/09/2017
  7  İnterstisyel Akciğer Hastalıkları TanısındaYeni Bir Yöntem: Kriyobiyopsi... 05/04/2017 - 09/04/2017
  8  İdiyopatik Pulmoner Fibrozis Olgularında Pirfenidone Tedavisinin Klinik ve Fonksiyonel Parametrele... 05/04/2017 - 09/04/2017
  9  Obstrüktif uyku apne sendromlu (OSAS )hastalarda eritrosit dağılım genişliği (RDW) ve ortalama... 05/04/2017 - 09/04/2017
  10  Endobronşiyal Ultasonografi İle Tüberküloz Tanısı Alan Olguların Değerlendirilmesi... 05/04/2017 - 09/04/2017
  11  A rare cause of pulmonary hypertension; pulmonary artery involvement of takayasu arteritis: two case... 26/01/2017 - 29/01/2017
  12  A simple and valuable echocardiographic parameter for predicting prognosis in pulmonary hypertension... 26/01/2017 - 29/01/2017
  13  The prognostic value of Qp/Qs ratio in pulmonary hypertension patients without left-to-right shunts... 26/01/2017 - 29/01/2017
  14  Predisposing factors of pulmonary artery aneurysm in pulmonary hypertension... 27/08/2016 - 31/08/2016
  15  Adölesan olguda intralober pulmoner sekestrasyona bağlı bronşiektazi... 24/04/2016 -
  16  EBUS uygulaması sırasında desatürasyonun önlenmesinde n-CPAP ile Oksijen uygulan masının etki... 06/04/2016 - 10/04/2016
  17  Akciğer dışı solid organ tümörlerine eşlik eden mediastinal lenfadenopatilerde EBUS sonuçlar... 06/04/2016 - 10/04/2016
  18  Tek Port Endoskopik Torakal Sempatektominin Etkinliği... 06/04/2016 - 10/04/2016
  19  Ekstratorasik Malignitelerin Endobronşial Metastazlarının Bronkoskopik Tedavisi... 06/04/2016 - 10/04/2016
  20  The Correlation of Nutritional Status with Important Prognostic Factors in Pulmonary Arterial Hypert... 22/10/2015 - 25/10/2015
  21  Diagnostic yield of bronchoalveolar lavage in hematological malignancies... 26/09/2015 - 30/09/2015
  22  Bacterial colonization in bronchiectasis patients... 26/09/2015 - 30/09/2015
  23  Frequency of GST Polymorphisims in Lung Cancer and Healthy... 06/09/2015 -
  24  Frequency of GST Polymorphisms in Lung Cancer and Healthy... 06/09/2015 - 09/09/2015
  25  A role of diffusion ? weighted MRI in prediction of mediastinal lymph node metastasis in patients w... 06/09/2015 - 09/09/2015
  26  Multipl kesici delici alet yaralanması sonucu masif serebral hava embolisi sonucu beyin ölümü ge... 23/04/2015 - 26/04/2015
  27  TRAKEA STENOZU NEDENİYLE STENT UYGULANAN 35 HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ... 23/04/2015 - 26/04/2015
  28  OSASlı hastalarda CPAP tedavisinin eritrosit dağılım genişliği üzerine etkisi... 02/04/2015 - 04/04/2015
  29  Sarkoidozlu hastalarda PET/BT bulguları... 02/04/2015 - 04/04/2015
  30  Hematolojik maligniteli olgularda bronkoalveolar lavajın tanısal değerliği... 02/04/2015 - 04/04/2015
  31  Bronşektazili hastalarda bakteriyel kolonizasyon... 02/04/2015 - 04/04/2015
  32  OSAS lı hastalarda eritrosit dağılım genişliği (RDW) ve ortalama trombosit volümü(MPV)... 02/04/2015 - 04/04/2015
  33  Muscle Strenght, functional exercise capacity and physical activity level in patients with pulmonary... 14/01/2015 - 18/01/2015
  34  Göğüs duvarında dev AVM saptanan olguda ÇKBT bulguları... 11/11/2014 - 16/11/2014
  35  Prognostic value of baseline neeutrophil lymphocyte ratio in pulmonary arterial hypertension... 23/10/2014 - 26/10/2014
  36  Diagnostic value of PET CT in pleural diseases... 06/09/2014 - 10/09/2014
  37  Would RDW be a prognostic factor in pulmonary arterial hypertansion?... 06/09/2014 - 10/09/2014
  38  Correlation between red cell distrubition widt and disease severity and mortality in COPD patients... 06/09/2014 - 10/09/2014
  39  Can red blood cell morphology be an indicator for COPD exacerbations... 06/09/2014 - 10/09/2014
  40  Plevral hastalıklarda PET CT nin tanısal değerliliği... 02/04/2014 - 06/04/2014
  41  Tirozin kinaz inhibitörü kullanımı yan etkisi olarak plevral effüzyon... 02/04/2014 - 06/04/2014
  42  Pulmoner Arteriyal Hipertansiyonda RDW prognostik faktör olabilir mi?... 02/04/2014 - 06/04/2014
  43  Kronik Troembolik pulmoner Hipertansiyonda D dimer düzeyinin tanı ve prognozda önemi... 02/04/2014 - 06/04/2014
  44  KOAH alevlenmesinde eritrosit morfolojisi bir belirteç olabilir mi?... 02/04/2014 - 06/04/2014
  45  FMF'e sekonder gelişen pulmoner ve kardiyak amiloiloz... 02/04/2014 - 06/04/2014
  46  Silikozisli bir vaka... 02/04/2014 - 06/04/2014
  47  Slikozis oluşumunda yeni bir meslek: Olgu sunumu... 02/04/2014 - 06/04/2014
  48  KOAH da hastalık ağırlığı ve mortalite ile RDW (red cell distrubition width) ilişkisi... 02/04/2014 - 06/04/2014
  49  KOAH alevlenmesinde eritrosit morfolojisi bir belirteç olabilir mi?... 02/04/2014 - 06/04/2014
  50  A Rare Case of Pulmonary Hypertension: Diatsal Pulmonary artery sytenosis due to Takayasu Arteritis... 13/03/2014 - 16/03/2014
  51  Sklerodermalı Bir Hastada Tedavi ile Düzelen Solunum Kasları Tutulumuna Bağlı Solunum Yetmezli... 13/03/2014 - 16/03/2014
  52  Multiple distant metastases in a case of malignant pleural mesothelioma... 27/10/2013 - 30/10/2013
  53  Phenotype properties and status of corticosteroid resistance among patients with uncontrolled asthma... 13/05/2011 - 18/05/2011
  54  Pulmoner BT anjiyografi sonrası yapılan indirekt BT venografi tetkikinin pulmoner emboli tanısın... 27/10/2007 - 31/10/2007
  55  Akut ve kronik pulmoner emboli ayrımında pulmoner BT anjiyografi bulguları... 27/10/2007 - 31/10/2007
  56  Pseudomonas aeruginosa colonisation in bronchiectatic patients and clinical reflections... 04/10/2007 - 08/10/2007
  57  Thoracic manifestations of Hodgkin lymphoma... 15/09/2007 - 19/09/2007
  58  Discrimination of acute and chronic pulmonary thromboembolism... 15/09/2007 - 19/09/2007
  59  High Frequency of Pneumoconiosis and Other Work-related Health Problems Among Dental Technicians in ... 18/05/2007 - 23/05/2007
  60  Endobronsıal Hamartom Olgusu... 25/04/2007 - 29/04/2007
  61  Toplum kökenli pnömoniler ve direkt hastane maliyeti... 19/04/2006 - 23/04/2006
  62  Radiological, clinical and laboratory findings in patients with pulmonary thromboemboli... 17/09/2005 - 21/09/2005
  63  Pulmoner tromboemboli olgularının radyolojik, klinik özellikleri ve laboratuar bulguları... 27/04/2005 - 01/05/2005
  64  Kronik öksürük ayırıcı tanısında düşünülmesi gereken bir neden: Eozinofilik bronşit... 27/04/2005 - 01/05/2005
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Haziran 2018-Devam ediyor