En

DOÇ.DR. OZAN BOZKURT TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı  2009
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji  2016
 • NO AD YIL
  1  Effects on urinary outcome of patients and caregivers? burden of pelvic floor muscle exercises based...  2019
  2  Effect of the Anesthetic Method on the Outcomes of Ureteroscopy for Proximal Ureteral Stones: A Mult...  2018
  3  Evaluation of Sexual Dysfunction, Lower Urinary Tract Symptoms and Quality of Life in Men With Obstr...  2018
  4  Risk Factors for Adrenal Invasion in Renal Cell Carcinoma...  2018
  5  Comparison of Efficacy and Complications of Holmium Laser and Pneumatic Lithotripters Used in the Ur...  2018
  6  Effects of perineural invasion in prostate needle biopsy on tumor grade and biochemical recurrence r...  2018
  7  Tadalafil versus alpha blockers (alfuzosin, doxazosin, tamsulosin and silodosin) as medical expulsiv...  2018
  8  Magnetic Resonance Imaging Features of Prostate Mucinous Adenocarcinoma...  2018
  9  Do Penile Haemodynamics Change in the Presence of Hydrogen Sulphide (H2S) Donor in the Metabolic Syn...  2018
  10  Predictive Value of Hormonal Evaluation Before Prostate Needle Biopsy on Prostate Cancer T Stage and...  2018
  11  Evaluation of Nocturia in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome...  2018
  12  The effect of SWL and URS on health-related quality of life in proximal ureteral stones...  2017
  13  The Role of Computed Tomography Findings in Prediction of Stone Composition...  2017
  14  Radikal Prostatektomi Materyalindeki Tümör Dansitesinin Preoperatif Prediktif Faktörler ve Biyoki...  2017
  15  Relationship Between Tumor Density in Radical Prostatectomy Material, Preoperative Predictive Factor...  2017
  16  Computed tomography findings predicting the success of silodosin for medical expulsive therapy of ur...  2017
  17  Partial nephrectomy vs. radical nephrectomy for stage I renal cell carcinoma in the presence of pred...  2017
  18  Prevalence and possible risk factors for urinary incontinence: A cohort study in the city of Izmir...  2017
  19  Response to Cabazitaxel Beyond 20 Cycles in A Patient with Penile Metastasis of Prostate Cancer: A C...  2017
  20  Perivascular Epithelioid Cell Tumor of the Kidney: A Rare Case Report...  2017
  21  Re: Renal and Adrenal Minilaparoscopy: A Prospective Multicentric Study...  2016
  22  D'amico Düşük-Risk ve Orta-Risk Grubundaki Hastalarda Evre ve Derece Yükselmesi ile İlişkili P...  2016
  23  Prostat Spesifik Antijen Dansitesinin Lokalize Prostat Kanserinde Radikal Tedavi Gerekliliğini Öng...  2016
  24  Re: Multicenter External Validation and Comparison of Stone Scoring Systems in Predicting Outcomes a...  2016
  25  Tedavi Öncesi Testosteron Düzeyinin Prostat Kanseri Risk Gruplarındaki Önemi...  2016
  26  Clinical Behavior of Bladder Urothelial Carcinoma in Young Patients: A Single Center Experience....  2016
  27  Imaging findings of paraurethral leiomyoma....  2016
  28  Reliability and Validity of the Turkish Language Version of the International Consultation on Incont...  2016
  29  Prostat iğne biyopsisi öncesi hormonal değerlendirme ile lokal ileri prostat kanseri arasındaki ...  2016
  30  Evaluation of ureteral jet dynamics in pediatric kidney stone formers: A cross-sectional study....  2016
  31  İlk Prostat Biyopsisi Sonucu Yüksek Dereceli Prostatik İntraepitelyal Neoplazi Gelen Hastaların ...  2016
  32  Partial Nephrectomy for Stage I Renal Cell Carcinoma: On-clamp or Off-clamp?...  2016
  33  Effects of resveratrol on the alterations 0f cavernosal eNOS and LOX-1 expression in the hypercholes...  2016
  34  Penile Fracture and Early Repair Outcomes...  2016
  35  Laparoscopic ultrasound assisted laparoscopic retroperitoneal schwannoma excision....  2016
  36  Assessment of Proportion of Hidden Patients Having Symptoms of Overactive Bladder and Why Has It Bee...  2016
  37  Böbreğin Epitelioid Anjiyomiyolipomu: İki Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi...  2015
  38  Midterm renal functions following acute renal infarction...  2015
  39  Re: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Phase 2 Dose-Ranging Study of OnabotulinumtoxinA in...  2015
  40  Bilgisayarlı Tomografi Bulgularının Çocuklarda Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy Başarısı...  2015
  41  Prostat Biyopsi 2014: TRUS, MRG/TRUS füzyon ? Transrektal ? Transperineal ?...  2015
  42  Bir kadın sünneti komplikasyonu: Vajinal stenoz ve üretral iliski sonrası total inkontinans...  2015
  43  Silodosin Causes Impaired Ejaculation and Enlargement of Seminal Vesicles in Sexually Active Men Tre...  2015
  44  Testicular calculus: A rare case...  2015
  45  Radikal Prostatektomi Sonrası Ekstraprostatik Yayılım ve Seminal Vezikül Invazyonu Saptanan Hast...  2015
  46  Penil Schwannoma: Nadir Bir Olgu...  2015
  47  Malignant Epithelioid Hemangioendothelioma of the Adrenal Gland Treated by Laparoscopic Excision...  2015
  48  Evaluation of computed tomography findings for success prediction after extracorporeal shock wave li...  2015
  49  Evaluation of the utility of different scoring systems (FGSI, LRINEC and NLR) in the management of F...  2015
  50  Can Recurrence and Progression be Predicted by HYAL-1 Expression in Primary T1 Bladder Cancer?...  2015
  51  Germ Hücreli Tümör Tedavisine Yanıt Veren İndifferansiye Trofoblastik Mesane Tümörü Olgusu...  2014
  52  Prognostic Significance of Nestin Expression in pT1 High-Grade Bladder Urothelial Carcinoma Patients...  2014
  53  Association Between Ureteral Jet Dynamics and Nonobstructive Kidney Stones: A Prospective-controlled...  2014
  54  Böbreğin Mikst Epitelyal ve Stromal Tümörü (MEST): İki Nadir Olgu Sunumu...  2014
  55  Paratestiküler Vasküler Leiomyom (Anjioleiomyom) Olgu Sunumu...  2014
  56  Effect of Simultaneous Cystocele Repair On Transobturator Tape In Patients With Stress Urinary Incon...  2014
  57  Lokal İleri Evre Böbrek Tümörlerinde Adjuvan ve Neoadjuvan Hedefe Yönelik Tedaviler...  2014
  58  Impact of pelvic biometric measurements, visceral and subcutaneous adipose tissue areas on trifecta ...  2014
  59  Erectile function and late-onset hypogonadism symptoms related to lower urinary tract symptom severi...  2013
  60  Peyronie hastalığı'nda penil korporoplasti? Hangi grefti kullanalım?...  2013
  61  Laparoskopik adrenalektomi...  2013
  62  RCC ve lenfadenektomi...  2013
  63  Düşük riskli prostat kanserinde aktif izlem...  2013
  64  Çocuklarda antimuskarinik tedavi güvenliği ile ilgili güncel durum...  2012
  65  The effect of alpha-blocker therapy on erectile functions in patients with lower urinary tract sympt...  2009
  66  Combination therapy with doxazosin and tenoxicam for the management of lower urinary tract symptoms....  2009
  67  Pyelovenous fistula: a rare cause of hematuria....  2008
  68  The effect of various alpha1- adrenergic receptor antagonists on pupillary dilation...  2008
  69  Development of vesical calculi following tension-free vaginal tape procedure....  2005
 • NO AD TARİH
  1  IS IT POSSIBLE TO RECOGNIZE LUNG METASTASIS OF BLADDER CANCER IN THE EARLY PERIOD WITH RADIOGENOMICS... 05/11/2019 - 10/11/2019
  2  Can we differentiate seminomas and nonseminomatous germ cell tumors by using acouistic radiation for... 29/03/2019 - 30/03/2019
  3  Retroperitoneal Soliter Fibröz Tümör: Olgu Sunumu... 06/11/2018 - 11/11/2018
  4  Testiste Kitle ile Başvuran Hastada Akılda Tutulması Gereken Ön Tanı: Lenfoma... 06/11/2018 - 11/11/2018
  5  Eş Zamanlı Laparoskopik Radikal Nefrektomi ve Retroperitoneal Paraganglioma Eksizyonu... 31/10/2018 - 04/11/2018
  6  Proksimal üreter taşlarında önceki ESWL tedavisinin üreterorenoskopi sonuçlarınına etkisi: E... 31/10/2018 - 04/11/2018
  7  Kliniğimizdeki Erişkin Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz... 31/10/2018 - 04/11/2018
  8  Uzun segment üretra darlığında ventral onlay bukkal mukoza greft yöntemi ile üretroplasti... 31/10/2018 - 04/11/2018
  9  TEKRARLAYAN PENİL ÜRETRA DARLIĞINDA DORSAL INLAY BUKKAL MUKOZA GREFT İLE ÜRETROPLASTİ (ASOPA) ... 31/10/2018 - 04/11/2018
  10  Laparoskopik Vezikouterin Fistül Onarımı... 31/10/2018 - 04/11/2018
  11  The impact of the anesthetic method on the outcomes of ureteroscopy for proximal ureteral stones, a ... 31/10/2018 - 04/11/2018
  12  Radyasyon Sistiti ve İnterstisyel Sistit ile İlişkili İnatçı Hematüri Olgularında Hiperbarik... 31/10/2018 - 04/11/2018
  13  Proksimal üreter taşlarının üreterorenoskopi ile tedavisinde kullanılan Holmium laser ve pnöm... 31/10/2018 - 04/11/2018
  14  Pelvik Fraktür ile İlişkili Posterior Üretra Yaralanmasında Anastomotik Üretroplasti Tekniğim... 31/10/2018 - 04/11/2018
  15  Multisegment Anterior Üretra Darlığında Kombine Ventral Onlay ve Dorsal İnlay Bukkal Mukoza Gre... 31/10/2018 - 04/11/2018
  16  Briganti, Memorial Sloan Kettering ve Partın Nomogramlarının Radikal Prostatektomi Sonrası Lenf ... 31/10/2018 - 04/11/2018
  17  MRI Features of Prostatic Mucinous Adenocarcinoma: A Case Report... 10/05/2018 - 12/05/2018
  18  Bilateral İnmemiş Testisi Olan Hastada Gelişen İntraabdominal Kitlede Laparoskopik Yaklaşım... 01/03/2018 - 04/03/2018
  19  SÜRRENAL KİTLE HASTASINDA ÜÇ BOYUTLU LAPAROSKOPİ KULLANIMI-2... 01/03/2018 - 04/03/2018
  20  Taş kompleksitesi yüksek olan hastada mini perkütan nefrolitotomi deneyimimiz... 01/03/2018 - 04/03/2018
  21  Sürrenal kitle hastasında üç boyutlu laparoskopi kullanımı... 01/03/2018 - 04/03/2018
  22  İskemisiz Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi... 08/11/2017 - 12/11/2017
  23  Bilateral İnmemiş Testisi Olan Hastada Gelişen İntraabdominal Kitlede Laparoskopik Yaklaşım... 08/11/2017 - 12/11/2017
  24  Kromofob Renal Hücreli Karsinom ve Onkositomun MRG Bulguları... 25/05/2017 - 27/05/2017
  25  İntratestiküler yerleşim gösteren 'adenomatoid tümör?: Olgu sunumu... 02/11/2016 - 06/11/2016
  26  NON-OBSTRÜKTİF AZOSPERMİSİ OLAN ERKEKLERDE SİGARA İÇİLMESİNİN MİKROSKOBİK TESTİKÜLER S... 02/11/2016 - 06/11/2016
  27  ÜRETER TAŞLARINDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDEKİ TAŞ ÖLÇÜMLERİNİN ÜRETERORENOSKOPİK LAZER ... 02/11/2016 - 06/11/2016
  28  ÜRETER TAŞLARINDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE ÜRETERORENOSKOPİK LAZER LİTOTRİPSİ VERİLERİ ... 02/11/2016 - 06/11/2016
  29  Evre III trombüslü böbrek tümöründe genişletilmiş karaciğer mobilizasyonu ile radikal nefre... 02/11/2016 - 06/11/2016
  30  ENDOSKOPİK ÜRETER TAŞI TEDAVİSİNDE POSTOPERATİF AĞRI DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER... 02/11/2016 - 06/11/2016
  31  Ege Bölgesi'nde Yaşayan Kadınlarda Üriner İnkontinans Prevalansı ve Olası Risk Faktörleri... 02/11/2016 - 06/11/2016
  32  UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA NOKTÜRİ DEĞERLENDİRMESİ... 02/11/2016 - 06/11/2016
  33  Evre 1 böbrek tümöründe R.E.N.A.L nefrometri skorunun günlük pratikte radikal/parsiyel nefrekt... 02/11/2016 - 06/11/2016
  34  T3-T4 böbrek tümörlerinde Dokuz Eylül deneyimi... 02/11/2016 - 06/11/2016
  35  Düşük riskli yüzeyel mesane kanserlerinde operasyon sonrası tek doz intravezikal kemoterapi uyg... 02/11/2016 - 06/11/2016
  36  Erişkin hastalarda guy taş skorunun perkutan nefrolitotomi sonuçları üzerine etkisi... 02/11/2016 - 06/11/2016
  37  Transrektal prostat iğne biyopsisinde tek kullanımlık ve standart tabancaların karşılaştırı... 02/11/2016 - 06/11/2016
  38  Lu-177 PSMA tedavisi deneyimi ve erken dönem sonuçları... 02/11/2016 - 06/11/2016
  39  Komplet obstruksiyona yol açan taşa bağlı üreteral fibroepitelyal polipin lazer ablasyonu... 02/11/2016 - 06/11/2016
  40  Transrektal prostat biyopsisi uygulanan hastalarda tek merkez oral fosfomisin profilaksi deneyimi... 02/11/2016 - 06/11/2016
  41  Üreteral jet akımların üreter taşlarında spontan pasajı değerlendirme açısından prediktiv... 02/11/2016 - 06/11/2016
  42  ENDOSKOPİK ÜRETER TAŞI TEDAVİSİNDE AMELİYAT SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER... 02/11/2016 - 06/11/2016
  43  Volumetric Measurement of Compensation Hypertrophy of the Kidneys... 15/09/2016 - 18/09/2016
  44  Renal tumors of with very low-incidence... 15/09/2016 - 18/09/2016
  45  Do penile hemodynamics change in the presence of hydrogen sulfide (H2S) donor in the metabolic syndr... 26/06/2016 - 30/06/2016
  46  Prostat iğne biyopsisi öncesi hormonal değerlendirmenin D'Amico risk sınıflamasına göre prost... 18/11/2015 - 22/11/2015
  47  Prostat iğne biyopsisi öncesi hormonal değerlendirmenin prostat kanseri evresi üzerine etkileri... 18/11/2015 - 22/11/2015
  48  Mesane kanseri tanısında Urovysion testinin öngörüsünün değerlendirilmesi... 18/11/2015 - 22/11/2015
  49  Radikal prostatektomi örneklerinde intraduktal karsinom varlığının prognostik etkisi... 18/11/2015 - 22/11/2015
  50  Myelolipomatöz Gelişim Gösteren Adrenal Kortikal Adenom: Olgu Sunumu... 14/10/2015 - 17/10/2015
  51  ANDROJEN İNSENSİTİVİTE SENDROMLU OLGUDA GELİŞMİŞ GONADOBLASTOM... 14/10/2015 - 17/10/2015
  52  PROSTAT ADENOKARSİNOMLARINDA MAMMALIAN TARGET OF RAPAMYCIN (mTOR) YOLAĞININ PROGNOZA ETKİSİ... 14/10/2015 - 17/10/2015
  53  Evaluation of the utility of different scoring systems (FGSI, LRINEC and NLR) in the management of F... 15/05/2015 - 19/05/2015
  54  radikal prostatektomi materyalinde ekstraprostatik yayılım ve seminal vezikül invazyonu saptanan ... 28/11/2014 - 30/11/2014
  55  paratestiküler Vasküler Leiomyom (Anjioleiomyom) Olgu Sunumu... 28/11/2014 - 30/11/2014
  56  ADRENAL YERLEŞİMLİ MALİGN EPİTELOİD HEMANJİOENDOTELYOMA... 19/11/2014 -
  57  MRG'de renal hücreli kanser nekroz oranı ile tümör tipi ve histopatolojik derece arasındaki ili... 11/11/2014 - 16/11/2014
  58  Çocuk hastalarda üreteral jet akım dinamiklerinin üriner sistem taş oluşumundaki etkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  59  stres ve mikst tip idrar kaçırması olan hastalarda sigara kullanımının transobturator tape son... 05/11/2014 - 09/11/2014
  60  prostat iğne biyopsilerinde perinöral invazyon pozitifliğinin tümör evresi, cerrahi sınır, le... 05/11/2014 - 09/11/2014
  61  prostat iğne biyopsisindeki perinöral invazyon pozitifliğinin prostat kanseri d'amico risk sını... 05/11/2014 - 09/11/2014
  62  üreter taşlarında bilgisayarlı tomografi bulgularının üreterorenoskopik lazer litotripsi uygu... 05/11/2014 - 09/11/2014
  63  üreter taşlarında bilgisayarlı tomografi bulguları ile üreterorenoskopik lazer litotripsi sonr... 05/11/2014 - 09/11/2014
  64  Laparoskopik parsiyel nefrektomi deneyimimiz... 05/11/2014 - 09/11/2014
  65  Açık parsiyel nefrektomi: iskemili mi? iskemisiz mi?... 05/11/2014 - 09/11/2014
  66  ICIQ-MLUTS formunun Türkçe geçerlilik çalışması... 05/11/2014 - 09/11/2014
  67  Cinsel aktif erkeklerde silodosin tedavisinin kısa dönemde cinsel fonksiyonlar ve seminal vezikül... 05/11/2014 - 09/11/2014
  68  Hastaneye başvuran kadın hastalarda saklı kalmış aşırı aktif mesane sıklığının ve neden... 05/11/2014 - 09/11/2014
  69  Psa dansitesinin lokalize prostat kanserinde radikal tedavi gerekliliğini öngörmedeki rolü... 05/11/2014 - 09/11/2014
  70  prostat cancer preventiom trial risk calculator (pcptrc) uygulamasının yüksek riskli prostat kans... 05/11/2014 - 09/11/2014
  71  Perkütan nefrolitotomide interkostal ya da subkostal girişin komplikasyon oranları üzerine etkil... 05/11/2014 - 09/11/2014
  72  R.E.N.A.L nefrometri skorunun parsiyel nefrektomi operasyon sonuçları üzerine etkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  73  üreter taşlarında medikal ekspulsif tedavi başarısını öngörmede etkili faktörler... 05/11/2014 - 09/11/2014
  74  retroperitoneal fibrozis olgusunda laparoskopik üreterolizis... 05/11/2014 - 09/11/2014
  75  Büyük boyutlarda bir anjiomyolipom olgusunda laparoskopik parsiyel nefrektomi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  76  Perkütan nefrolitotomide yetişkin hastalarda dilatasyon tipinin operasyon sonuçları üzerine etk... 05/11/2014 - 09/11/2014
  77  hounsfield ünitesi ölçümünün mini-pcnl yapılan çocuk hastalarda operasyon sonuçları üzeri... 05/11/2014 - 09/11/2014
  78  Böbrek taşlarında hounsfield ünitesi ölçümüm ile belirlenen taş sertliğinin perkütan nefr... 05/11/2014 - 09/11/2014
  79  ürolojide intraoperatif laparoskopik ultrasonografi kullanımı... 05/11/2014 - 09/11/2014
  80  renal pelvis üretelyal karsinomunun monopolar elektrokoter kullanılarak perkütan rezeksiyonu... 05/11/2014 - 09/11/2014
  81  Atnalı böbrekte radikal nefrektomi ve istmektomi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  82  LAPAROSCOPIC ULTRASOUND ASSISTED LAPAROSCOPIC RETROPERITONEAL SCHWANNOMA EXCISION... 16/05/2014 - 21/05/2014
  83  LEFT-SIDED LAPAROSCOPIC PARTIAL ADRENALECTOMY FOR PHEOCHROMOCYTOMA... 16/05/2014 - 21/05/2014
  84  ADJUVAN RADYOTERAPİ UYGULANAN EVRE I SEMİNOM HASTALARINDA UZUN DÖNEM TEDAVİ SONUÇLARIMIZ: DOKUZ... 23/04/2014 - 27/04/2014
  85  Prognostic significance of nestin expression in pT1 high-grade bladder urothelial carcinoma patients... 11/04/2014 - 15/04/2014
  86  Dev Renal Anjiomyolipom: Olgu Sunumu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  87  EVRE 1 RENAL HÜCRELİ KARSİNOM HASTALARINDA KRONİK BÖBREK HASTALIĞI İÇİN PREDİSPOZAN SİSTE... 06/11/2013 - 10/11/2013
  88  EVRE 1 RENAL HÜCRELİ KARSİNOMDA PARSİYEL VEYA RADİKAL NEFREKTOMİNİN BÖBREK FONKSİYONLARI Ü... 06/11/2013 - 10/11/2013
  89  DÜŞÜK BÖBREK KLERENSİ OLAN EVRE 1 RENAL HÜCRELİ KARSİNOM HASTALARINDA PARSİYEL NEFREKTOMİ ... 06/11/2013 - 10/11/2013
  90  NEFREKTOMİ PATOLOJİSİ MİXT EPİTELYAL STROMAL TÜMÖR (MEST) OLAN 2 KADIN OLGU... 06/11/2013 - 10/11/2013
  91  NEFREKTOMİ SONRASI RETİNAL MALİGN MELANOM TANISI ALAN OLGU... 06/11/2013 - 10/11/2013
  92  BÖBREĞİN PERİVASKÜLER EPİTELOİD HÜCRE TÜMÖRÜ (PECOMA): NADİR BİR OLGU SUNUMU... 06/11/2013 - 10/11/2013
  93  BÖBREĞİN PLEOMORFİK RABDOMYOSARKOMU VE TEDAVİ YAKLAŞIMI:NADİR BİR OLGU SUNUMU... 06/11/2013 - 10/11/2013
  94  İlk biyopsi sonucu malignite kuşkulu odak ve eşlik eden yüksek dereceli intraepitelyal neoplazi ... 06/11/2013 - 10/11/2013
  95  Daha önce yapılan prostat biyopsilerinde kanser saptanmayan yüksek riskli hastalarda prostat satu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  96  Biyopside yüksek dereceli prostatik intraepitelyal neoplazi veya malignite kuşkulu odak varlığı... 06/11/2013 - 10/11/2013
  97  İlk biyopsi sonucu yüksek dereceli intraepitelyal neoplazi gelen hastaların tekrar biyopsi sonuç... 06/11/2013 - 10/11/2013
  98  Prostatta Küçük Lenfositik Lenfoma/Kronik Lenfositik Lösemi Tutulumu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  99  Testiküler Büyük B Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  100  Testiküler Kalkül : Olgu Sunumu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  101  Rabdomyosarkoma Malign Transformasyon Gösteren Testiküler Teratom Olgu Sunumu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  102  BCG Tedavisi Verilen T1 Yüksek Dereceli Ürotelyal Karsinomlu Hastalarda Nestin Ekspresyonunun Prog... 06/11/2013 - 10/11/2013
  103  Comparison of ureteral jet flow parameters between healthy and affected sides in kidney stone former... 01/11/2013 - 03/11/2013
  104  IMPACT OF URETERAL JET FLOW ON URINARY TRACT STONE FORMATION... 22/10/2013 - 26/10/2013
  105  Tek merkezli orta üretral askı deneyimi: ICIQ-SF sorgulama formu ile uzun dönem takip... 03/10/2013 - 06/10/2013
  106  Stres tipi idrar kaçırması olan hastalarda eş zamanlı sistosel onarımının transobturator tap... 03/10/2013 - 06/10/2013
  107  İnkontinans Tipinin Transobturator Tape Sonuçları Üzerine Olan Etkisi... 03/10/2013 - 06/10/2013
  108  Impact of ureteral jet flow on urinary tract stone formation... 19/09/2013 - 22/09/2013
  109  Single Centre Midurethral Sling Experience Using ICIQ-SF Questionnaire : Long-term Follow-up... 26/08/2013 - 30/08/2013
  110  The effect of concomitant cystocele repair on outcome of transobturator tape mid-urethral sling surg... 26/08/2013 - 30/08/2013
  111  Effect of Incontinence Type on Transobturator Tape Outcomes... 26/08/2013 - 30/08/2013
  112  Effects of resveratrol on the alterations of cavernosal eNOS and LOX-1 expression in hypercholestero... 14/11/2010 - 17/11/2010
  113  Perkütan nefrolitotomide Amplantz ve balon dilatasyon yöntemlerinin karşılaştırması... 01/11/2008 - 06/11/2008
  114  Benign prostat hiperplazisine bağlı alt üriner sistem semptomlarının tedavisinde doksazosin ve ... 01/11/2008 - 06/11/2008
  115  Çeşitli A1-adrenerjik reseptör antagonistlerinin pupiller dilatasyon üzerine olan etkileri... 01/11/2008 - 06/11/2008
  116  İnferior vena cavaya yapışık dev retroperitoneal kitle eksizyonu: Video sunum... 01/11/2008 - 06/11/2008
  117  Kadında genişletilmiş lenfadenektomi ile birlikte radikal sistektomi ve T Pouch ortotopik üriner... 01/11/2008 - 06/11/2008
  118  Artan deneyim perkütan nefrolitotomi sonuçlarını etkiler mi?... 01/11/2008 - 06/11/2008
  119  Hepatik seviyede tümör trombüslü olguda radikal nefrektomi ve trombektomi... 01/11/2008 - 06/11/2008
  120  The effect of alpha blocker therapy in patients with lower urinary tract symptoms who have erectile ... 25/11/2007 - 28/11/2007
  121  Erektil disfonksiyon yakınması olan ve olmayan alt üriner sistem semptomlu hastaların alfa blok... 06/06/2007 - 09/06/2009
  122  Nonobstrüktif azospermili hastalara eş hazırlığı öncesi tanısal amaçlı TESE yapılmalı m... 06/06/2007 - 09/06/2007
  123  Reasons of phosphodiesterase type-5 inhibitors patients lapse from follow up ?... 17/09/2006 - 21/09/2006
  124  The effect of ED type on the treatment success... 17/09/2006 - 21/09/2006
  125  PDE5 inhibitörü önerilen hastalarda tedaviye uyumsuzluk ve takipsizlik nedenleri... 10/06/2006 - 15/06/2006
  126  Transrektal Ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsilerinde perianal ve intrarektal lidokain jel u... 10/06/2006 - 15/06/2006
  127  Üreter taşına yönelik optimum ESWL seans sayısı: Bir, iki ve üç seansın karşılaştırılm... 02/10/2004 - 07/10/2004
  128  Radikal prostatektomi yapılan lokalize prostat kanserli olgularda tümör volümü ile PSA, Partin ... 02/10/2004 - 07/10/2004
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  PREMATÜR EJAKÜLASYON ÜROLOJİ MASAÜSTÜ BAŞVURU KİTABI...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Orta ve yüksek riskli yüzeyel mesane kanserinde Bacillus Calmette Guerin (BCG) immunoterapisine eklenen 5-alfa redüktaz inhibitörü dutasteridin nüksü ve progresyonu önlemedeki etkililiği ve güvenliliğinin araştırılması: Tek kollu, Faz 2 klinik araştırma...  7/2018 - /
  2  Resistinin Tavşan Korpus Kavernozumdaki Etkisi Üzerinde Resveratrolün Rolü...  7/2017 - /
  3  İnmeli Hastalara Sağlık İnanç Modeline Göre Evde Uygulanan Pelvik Taban Kas Egzersizlerinin Hasta Bakım Sonuçlarına ve Bakım Verenlerin Yüküne Etkisi...  10/2015 - 4/2018
  4  Metabolik sendromda erektil yanıtlar H2S ile değişiyor mu?...  10/2014 - 8/2016
 • NO AD YIL
  1  ' Evre I Renal Hücreli Karsinom Hastalarında Kronik Böbrek Hastalığı İçin Predispozan Sistem...  2013
  2  ICIQ-MLUTS formunun Türkçe geçerlilik çalışması...  2014
  3  Cinsel aktif erkeklerde silodosin tedavisinin kısa dönemde cinsel fonksiyonlar ve seminal vezikül...  2014
  4  Üroonkoloji Araştırma Ödülü 2015 / Üroonkoloji Araştırma Birincilik Ödülü...  2015