En

DOÇ.DR. OSMAN ZEKİ KARAKUŞ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ÇOCUK ÜROLOJİSİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Önlisans  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Programı  1994
  Lisans  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı  2008
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2016
  Lisans  Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi  2017
  Doçent  Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi  2017
 • NO AD YIL
  1  Testicular Ischemia Caused by Incarcerated Inguinal Hernia in Infants: Incidence, Conservative treat...  2017
  2  Vezikoüreteral reflü tedavisinde subüreterik enjeksiyon tedavisi: Tek merkez deneyimi...  2017
  3  The role of water-soluble meconium subfraction and lipid-soluble meconium subfraction on the superio...  2017
  4  Child with RET Protooncogene Codon 634 Mutation...  2017
  5  Distribution of interstitial cells of Cajal in the bladders of fetal rats with retinoic acid induced...  2016
  6  The density of interstitial cells of Cajal is diminished in choledochal cysts...  2016
  7  Nuss Procedure: Technical modifications to ease bending of the support bar and lateral stabilizer pl...  2016
  8  Evolution of laparoscopic cholecystectomy: From multiport to single port...  2016
  9  The intestinal damage induced by lipid soluble meconium subfraction is profound compared to the inte...  2016
  10  Conventional single port laparoscopic appendectomy for complicated appendicitis in children: Efficie...  2016
  11  Koroziv madde alımı: Önleme ve tedavi...  2015
  12  Havayolunda ve sindirim sisteminde yabancı cisimler: Önlenebilir bir tehlike...  2015
  13  Distribution of Interstitial Cells of Cajal in the Esophagus of Fetal Rats with Esophageal Atresia...  2015
  14  Effect of Meconium on the Contractility of the Superior Mesenteric Artery: A Clue to Intestinal Dama...  2015
  15  Percutaneous transhepatic balloon dilatation of the hepaticojejunal anastomosis for the definitive t...  2015
  16  Complex fetal ovarian cysts cause problems even after regression...  2014
  17  Yabancı Cisim Aspirasyonunun Nadir Bir Komplikasyonu; Subkutan Amfizem ve Pnömomediastinum...  2014
  18  Tubularized incised plate urethroplasty for the treatment of penile fistulas after hypospadias repai...  2014
  19  Gecikmiş Tanılı İnguinal Bölge Patolojilerinin Tedavisine İlişkin Deneyimlerimiz...  2014
  20  Pectus carinatum: The effects of orthotic bracing on pulmonary function and gradual compression on p...  2013
  21  Cholecystectomy Conducted With Single Port Incisionless-Intracorporeal Conventional Equipment-Endosc...  2013
  22  Intra-amniotic administration of urinary tripsin inhibitor preserves intestinal contractility in me...  2013
  23  Çocukluk Çağı Üriner Sistem Taşlarının Endoskopik Cerrahi Yöntemlerle Tedavisine İlişkin ...  2013
  24  Altered expression of interstitial cells of Cajal in primary obstructive megaureter...  2013
  25  A rare cause of intussusception in children: Muscinous cystadenoma of the appendix....  2012
  26  Splenogonadal fusion: A rare congenital anomaly in children: A case report and brief literature revi...  2012
  27  Litobezoar'a bağlı kolonik obstrüksiyon: Olgu sunumu....  2012
  28  Akut gastrik dilatasyona bağlı mide perforasyonu, Olgu sunumu....  2010
  29  Çocuklarda nadir görülen bir tümör, Dermatofibrosarkoma Protuberans: Olgu sunumu....  2010
  30  Gastroşizisli Civciv Embriyolarında Intraamniyotik Mekonyumla Oluşan Barsak Hasarında Üriner Tr...  2009
  31  Vezikoüreteral reflü tedavisinde üreteroneosistostomi...  2006
 • NO AD TARİH
  1  Yüksek konfluensli ürogenital sinüs anomalilerinin rektumu kesmeden perineal prone yaklaşım ile... 03/06/2018 - 06/06/2018
  2  Akut apandisit ayırıcı tanısında serum kalprotektin ölçümünün değeri... 18/10/2017 - 21/10/2017
  3  Adölesanlarda laparoskopik non-selektif ve selektif arter koruyucu varikoselektomi sonuçlarının ... 29/10/2016 - 30/10/2016
  4  Dextranomer hyaluronik asit kopolimer (Dx/HA) enjeksiyonunun, mesane üreter orifisi düzeyinde olu... 29/10/2016 - 30/10/2016
  5  Çocukluk çağı over patolojilerinin cerrahi tedavisinde deneyimlerimiz... 27/10/2016 - 30/10/2016
  6  Künt travmanın nadir bir komplikasyonu: Eviserasyon... 06/10/2016 - 08/10/2016
  7  Effects of dextranomer hyaluronic acid copolymer (Dx/HA) injection into the different layers of uret... 15/06/2016 - 18/06/2016
  8  Henoch Schoenlein purpura on the basisof familial Mediterranean fever:Recurrent intussusception requ... 04/12/2015 - 06/12/2015
  9  Ekstrahepatik portal hipertansiyon tedavisinde mezenteriko-sol portal bypass yöntemi kullanılan ha... 28/10/2015 - 31/10/2015
  10  Laparoskopi yardımlı anorektal malformasyon onarımı uygulanan hastalarda rektumun sfinkterik kas... 28/10/2015 - 31/10/2015
  11  Uzun aralıklı özofagus atrezisi tedavisinde gastrik transpozisyon deneyimlerimiz... 28/10/2015 - 31/10/2015
  12  İntrakorporeal düğüm tekniği ile konvansiyonel tek port inguinal herni onarımı... 28/10/2015 - 31/10/2015
  13  Distribution of the Interstitial Cells of Cajal in the Human Choledochal Cysts and Gallbladders... 05/09/2015 - 09/09/2015
  14  Inguinal herni repair with single port-single instrument incisionless endoscopic surgery: Preliminar... 17/06/2015 - 20/06/2015
  15  The effects of water and lipid soluble components of meconium on the intestines of chick embryos wit... 17/06/2015 - 20/06/2015
  16  Ailesel Akdeniz ateşi zemininde Henoch Schoenlein purpurası: Tekrarlayan ve cerrahi düzeltme gere... 29/04/2015 - 03/05/2015
  17  Solunum sıkıntısının nadir bir nedeni; kist hidatik rüptprp... 15/04/2015 - 19/04/2015
  18  İnsan koledok kistleri ve safra keselerinde interstisyel cajal hücresi dağılımı... 19/11/2014 - 23/11/2014
  19  Children With Ret Protooncogene Codon 634 Mutation... 22/10/2014 - 25/10/2014
  20  İnfantlarda inkarsere inguinal herniye bağlı testiküler hemorajik nekrozda tedavi yaklaşımı... 17/09/2014 - 20/09/2014
  21  Künt toraks travmasına bağlı sağ ana bronşta kopma... 17/09/2014 - 20/09/2014
  22  Erkek bir çocukta skrotal taş: Nadir bir olgu... 17/09/2014 - 20/09/2014
  23  İnsan koledok kistleri ve safra keselerinde intersitisiyel Cajal hücresi dağılımı... 17/09/2014 - 20/09/2014
  24  Transperitoneal Laparoskopik Pyeloplasti: 10 yıllık Sonuçlarımız... 17/09/2014 - 20/09/2014
  25  Gastroşizisli civciv embriyolarında intraamniyotik mekonyum ile oluşan barsak hasarında mekonyum... 17/09/2014 - 20/09/2014
  26  Ultrasonografi eşliğinde uygulanan hidrostatik invajinasyon redüksiyonu sonuçlarımız... 17/09/2014 - 20/09/2014
  27  Ret Proto-Onkogeninde Kodon 634 Mutastonu Saptanan Çocuk Hasta... 13/05/2014 - 17/05/2014
  28  Meckel Divertikulunun Nadir Bir Komplikasyonu ileal Volvulus... 30/04/2014 - 04/05/2014
  29  Kompleks fetal over kistleri regrese olsalar bile, cerrahi sorunlara sebep olabilirler... 30/10/2013 - 02/11/2013
  30  Pektus karinatum: Göğüs bastırma ortezinin solunum foknsiyonlarına ve kademeli sıkıştırman... 30/10/2013 - 02/11/2013
  31  Mekonyumun su fazi ve yağ fazinin mezenterik arter kontraktilitesi üzerine etkileri... 30/10/2013 - 02/11/2013
  32  Ürodinamide mesane disfonksiyon bulguları saptanan vezikoüreteral reflüsü olan hastaların değ... 30/10/2013 - 02/11/2013
  33  Koledok kistleri için uygulanan hepatiko-jejunostomi sonrası görülen ortak ve intrahepatik safra... 30/10/2013 - 02/11/2013
  34  Nadir görülen bir primer şiloperikardium olgusu: Cerrahi eksizyon seviyesinin önemi... 30/10/2013 - 02/11/2013
  35  Total kolektomi veya intestinal dismotilite nedeniyle ileostomi açılan hastalarda peptid bazlı fo... 30/10/2013 - 02/11/2013
  36  Perfore apandisitlerde laparoskopik appendektomi sonuçlarımız... 30/10/2013 - 02/11/2013
  37  Esophageal Distribution of Intertitial Cells of Cajal in the Experimental Rat Model of Adriamycin In... 05/06/2013 - 08/06/2013
  38  Alt üriner sistem semptomları olan çocuklarda ultrasonografi ile mesane duvar kalınlığı ve a... 17/10/2012 - 21/10/2012
  39  Ameliyathanede cerrahi alan oluşturma ve korumada algoritma... 17/10/2012 - 20/10/2012
  40  Radyolojik tanısı karaciğer apsesi olan idiyopatik retroperitoneal apseli hastada tedavi deneyiml... 17/10/2012 - 20/10/2012
  41  Sağ Pulmoner arter agenezisine bağlı tekrarlayan masif hemoptizili hastada tedavi yaklaşımımı... 17/10/2012 - 20/10/2012
  42  Kolonoskopi yardımıyla rektal atrezi onarımı: olgu sunumu... 17/10/2012 - 20/10/2012
  43  Sıçan fetüslerinde deneysel özefagus atrezisi modelinde interstisyel Cajal hücrelerinin dağıl... 17/10/2012 - 20/10/2012
  44  Minimal invaziv pektus ekskavatum tedavisinde 10 yıllık tedavi deneyimlerimiz... 17/10/2012 - 21/10/2012
  45  A new incisionless noninvasive treatment method for pectus excavatum deformity:vacuum bell therapy... 13/07/2012 - 16/07/2012
  46  A practical, non-surgical treatment of pectus carinatum with compresive orthotic bracing in children... 13/07/2012 - 16/07/2012
  47  Eğitim yetersizliği, mevzuat ve performans kıskacında, periferdeki çocuk yanık hastaları nas... 17/11/2011 - 20/11/2011
  48  A rare cause of intussusception in children: Muscinous cystadenoma of the appendix.... 16/05/2011 - 19/05/2011
  49  Tokat ve çevresindeki inguinal bölge amelitlarındaki deneyimlerimiz: Gecikmiş ameliyatlar.... 22/10/2010 - 25/10/2010
  50  Aktive protein C nin intraabdominal sepsis modelinde epitelyal apoptozis üzerine etkisi.... 29/10/2008 - 01/11/2008
  51  The protective effect of urinary tyrpsin inhibitor on intestinal motility of chick embryos with gast... 19/06/2008 - 21/06/2008
  52  Mesane augmentasyonu deneyimlerimiz... 17/06/2008 - 19/06/2008
  53  Our Transperitoneal laparoscopic dismembered pyeloplasty experience: The importance of of reusuable ... 12/06/2008 - 15/06/2008
  54  Proksimal jejunal atrezi onarımında seromuskuler strippingile plikasyon tekniğinin etkinliği... 22/10/2007 - 27/10/2007
  55  Gastroşizisli civciv embryolarında intraamniotik mekonyumla oluşan bağırsak hasarında üriner ... 22/10/2007 - 27/10/2007
  56  Laparoskopik Pyeloplasti Deneyimlerimiz: Tekrar kullanılabilir laparoskopik aletlerin önemi... 22/10/2007 - 27/10/2007
  57  Evaluation and guidance of endoscopic treatment of vesicoureteral reflux with preoperative direct cy... 08/05/2007 - 10/05/2007
  58  İyi bir ergonomi sağlamaya yönelik donanım ile konumlandırılmış endoskopik ameliyat odası... 05/11/2006 - 08/11/2006
  59  Pektus Carinatum deformitesinde ameliyatsız tedavi yöntemi: göğüs bastırma ortezi... 05/11/2006 - 08/11/2006
  60  Derinde Çalışılan açık ameliyatlarda tepe kamerası ve sayısal tıbbi görüntüleme sistemin... 05/11/2006 - 08/11/2006
  61  Karın duvarından geçilen bir askı dikişi yardımıyla tek port ile karın içinde laparoskopik ... 05/11/2006 - 08/11/2006
  62  Vezikoüreteral reflünün endoskopik tedavisini değerlendirmede ve yönlendirmede farklı bir yön... 01/10/2005 - 04/10/2005
  63  Karaciğer mezenşimal hamartomunda cavitron ultrasonic surgical aspirator (CUSA) ile karaciğer r... 21/09/2005 - 24/09/2005
  64  Vajen ve üretra atrezisi olan ürogenital sinüs anomalili hastada rektumu ayırmaksızın perineal... 21/09/2005 - 24/09/2005
  65  Vezikoüreteral reflüde açık ameliyat ile tedavi deneyimlerimiz... 08/09/2004 - 11/09/2004
  66  Üretero-pelvik bileşke darlığında açık ameliyat ile tedavi deneyimlerimiz... 08/09/2004 - 11/09/2004
  67  Ürodinamik çalışma sırasında hastalara çizgi film seyrettirmenin önemi... 08/09/2004 - 11/09/2004
 • NO AD TARIH
  1  DEXTRANOMER HYALURONİK ASİT KOPOLİMER ENJEKSİYONUNUN, ÜRETEROVEZİKAL BİLEŞKENİN FARKLI DOKU KATMANLARINDA OLUŞTURDUĞU HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  6/2015 - 6/2016
  2  Torakoskopide süreye bağlı intratorasik basıncın oksidatif stress üzerine etkilerinin deneysel rat modelinde araştırılması...  1/2015 - 11/2016
  3  İnsan koledok kistleri ve kolesistitlerinde interstisiyel Cajal hücre dağılımı...  2/2013 - 10/2014
  4  Sıçan fetüslerinde deneysel özefagus atrezisi modelinde intersitisyel cajal hücrelerinin dağılımı...  10/2011 - 10/2013
  5  Gastroşizisli civciv embriyolarında intraamniyotik mekonyumla oluşan bağırsak hasarında üriner tripsin inhibitörünün intestinal motiliteyi koruyucu etkisi...  4/2006 - 9/2007
  6  Hirschsprung hastalığında tek basamaklı transanal endorektal pull-through ameliyatı sırasındaki genişlemiş ganglionik segment varlığının anorektal ve üriner fonksiyonlara etkisi...  11/2004 - 11/2007
 • NO AD YIL
  1  En başarılı poster ödülü...  2013