En

DOÇ.DR. OSMAN ZEKİ KARAKUŞ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ÇOCUK ÜROLOJİSİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Önlisans  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Programı  1994
  Lisans  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı  2008
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2016
  Lisans  Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi  2017
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi  2017
 • NO AD YIL
  1  Laparoscopic Excision of the Retroperitoneal Mullerian Cyst in a Different Location...  2020
  2  Indirect Inguinal Hernia Repair Conducted With Single Conventional Port Intracorporeal Conventional ...  2020
  3  Integration of Physical Examination, Old and New Biomarkers, and Ultrasonography by Using Neural Net...  2019
  4  Successful outcomes in adolescent varicocele treatment with high-level laparoscopic varicocelectomy...  2019
  5  Unexpected Complication of Blunt Trauma: Evisceration...  2018
  6  Testicular Ischemia Caused by Incarcerated Inguinal Hernia in Infants: Incidence, Conservative treat...  2017
  7  Vezikoüreteral reflü tedavisinde subüreterik enjeksiyon tedavisi: Tek merkez deneyimi...  2017
  8  The role of water-soluble meconium subfraction and lipid-soluble meconium subfraction on the superio...  2017
  9  Child with RET Protooncogene Codon 634 Mutation...  2017
  10  Distribution of interstitial cells of Cajal in the bladders of fetal rats with retinoic acid induced...  2016
  11  The density of interstitial cells of Cajal is diminished in choledochal cysts...  2016
  12  Nuss Procedure: Technical modifications to ease bending of the support bar and lateral stabilizer pl...  2016
  13  Evolution of laparoscopic cholecystectomy: From multiport to single port...  2016
  14  The intestinal damage induced by lipid soluble meconium subfraction is profound compared to the inte...  2016
  15  Conventional single port laparoscopic appendectomy for complicated appendicitis in children: Efficie...  2016
  16  Koroziv madde alımı: Önleme ve tedavi...  2015
  17  Havayolunda ve sindirim sisteminde yabancı cisimler: Önlenebilir bir tehlike...  2015
  18  Distribution of Interstitial Cells of Cajal in the Esophagus of Fetal Rats with Esophageal Atresia...  2015
  19  Percutaneous transhepatic balloon dilatation of the hepaticojejunal anastomosis for the definitive t...  2015
  20  Effect of Meconium on the Contractility of the Superior Mesenteric Artery: A Clue to Intestinal Dama...  2015
  21  Complex fetal ovarian cysts cause problems even after regression...  2014
  22  Tubularized incised plate urethroplasty for the treatment of penile fistulas after hypospadias repai...  2014
  23  Yabancı Cisim Aspirasyonunun Nadir Bir Komplikasyonu; Subkutan Amfizem ve Pnömomediastinum...  2014
  24  Gecikmiş Tanılı İnguinal Bölge Patolojilerinin Tedavisine İlişkin Deneyimlerimiz...  2014
  25  Pectus carinatum: The effects of orthotic bracing on pulmonary function and gradual compression on p...  2013
  26  Cholecystectomy Conducted With Single Port Incisionless-Intracorporeal Conventional Equipment-Endosc...  2013
  27  Intra-amniotic administration of urinary tripsin inhibitor preserves intestinal contractility in me...  2013
  28  Çocukluk Çağı Üriner Sistem Taşlarının Endoskopik Cerrahi Yöntemlerle Tedavisine İlişkin ...  2013
  29  Altered expression of interstitial cells of Cajal in primary obstructive megaureter...  2013
  30  A rare cause of intussusception in children: Muscinous cystadenoma of the appendix....  2012
  31  Splenogonadal fusion: A rare congenital anomaly in children: A case report and brief literature revi...  2012
  32  Litobezoar'a bağlı kolonik obstrüksiyon: Olgu sunumu....  2012
  33  Akut gastrik dilatasyona bağlı mide perforasyonu, Olgu sunumu....  2010
  34  Çocuklarda nadir görülen bir tümör, Dermatofibrosarkoma Protuberans: Olgu sunumu....  2010
  35  Gastroşizisli Civciv Embriyolarında Intraamniyotik Mekonyumla Oluşan Barsak Hasarında Üriner Tr...  2009
  36  Vezikoüreteral reflü tedavisinde üreteroneosistostomi...  2006
 • NO AD TARİH
  1  Çocuklarda Nissen Fundoplikasyonu Deneyimlerimiz... 15/10/2019 - 19/10/2019
  2  Hava Yolunda Yabancı Cisim Aspirasyonu Şüphesi Olan Hastalarda Toraks BT Ve Rijid Bronkoskopi Son... 15/10/2019 - 19/10/2019
  3  Çocukluk yaş grubunda primer spontan pnömotoraks tedavisi deneyimlerimiz... 15/10/2019 - 19/10/2019
  4  ULTRASONOGRAFi KILAVUZLUĞUNDA HiDROSTATiK iNVAJiNASYON REDÜKSiYONUNDA KONTRAST MADDE KULLANIMI GER... 15/10/2019 - 19/10/2019
  5  Çocukluk Çağı Subdiyafragmatik Yerleşimli Müllerian Kist Olgusunda Laparoskopik Eksizyon... 15/10/2019 - 19/10/2019
  6  KONVANSiYONEL SiNGLE PORT ENDOSKOPiK YÖNTEMLE TEDAVi EDiLEN HASTALARDA TEDAVi SONUÇLARIMIZIN DEĞE... 15/10/2019 - 19/10/2019
  7  Surgical management of pediatric thyroid and parathyroid pathologies-single center experience... 12/06/2019 - 16/06/2019
  8  Tiroid ve paratiroid cerrahisi deneyimimiz... 24/10/2018 - 27/10/2018
  9  Endoskopik çocuk cerrahisi uygulamalarımızın çocuk cerrahisi tıpta uzmanlık öğrencisi eğit... 24/10/2018 - 27/10/2018
  10  Yüksek konfluensli ürogenital sinüs anomalilerinin rektumu kesmeden perineal prone yaklaşım ile... 03/06/2018 - 06/06/2018
  11  Akut apandisit ayırıcı tanısında serum kalprotektin ölçümünün değeri... 18/10/2017 - 21/10/2017
  12  Adölesanlarda laparoskopik non-selektif ve selektif arter koruyucu varikoselektomi sonuçlarının ... 29/10/2016 - 30/10/2016
  13  Dextranomer hyaluronik asit kopolimer (Dx/HA) enjeksiyonunun, mesane üreter orifisi düzeyinde olu... 29/10/2016 - 30/10/2016
  14  Çocukluk çağı over patolojilerinin cerrahi tedavisinde deneyimlerimiz... 27/10/2016 - 30/10/2016
  15  Künt travmanın nadir bir komplikasyonu: Eviserasyon... 06/10/2016 - 08/10/2016
  16  Effects of dextranomer hyaluronic acid copolymer (Dx/HA) injection into the different layers of uret... 15/06/2016 - 18/06/2016
  17  Henoch Schoenlein purpura on the basisof familial Mediterranean fever:Recurrent intussusception requ... 04/12/2015 - 06/12/2015
  18  İntrakorporeal düğüm tekniği ile konvansiyonel tek port inguinal herni onarımı... 28/10/2015 - 31/10/2015
  19  Uzun aralıklı özofagus atrezisi tedavisinde gastrik transpozisyon deneyimlerimiz... 28/10/2015 - 31/10/2015
  20  Laparoskopi yardımlı anorektal malformasyon onarımı uygulanan hastalarda rektumun sfinkterik kas... 28/10/2015 - 31/10/2015
  21  Ekstrahepatik portal hipertansiyon tedavisinde mezenteriko-sol portal bypass yöntemi kullanılan ha... 28/10/2015 - 31/10/2015
  22  Distribution of the Interstitial Cells of Cajal in the Human Choledochal Cysts and Gallbladders... 05/09/2015 - 09/09/2015
  23  The effects of water and lipid soluble components of meconium on the intestines of chick embryos wit... 17/06/2015 - 20/06/2015
  24  Inguinal herni repair with single port-single instrument incisionless endoscopic surgery: Preliminar... 17/06/2015 - 20/06/2015
  25  Ailesel Akdeniz ateşi zemininde Henoch Schoenlein purpurası: Tekrarlayan ve cerrahi düzeltme gere... 29/04/2015 - 03/05/2015
  26  Solunum sıkıntısının nadir bir nedeni; kist hidatik rüptprp... 15/04/2015 - 19/04/2015
  27  İnsan koledok kistleri ve safra keselerinde interstisyel cajal hücresi dağılımı... 19/11/2014 - 23/11/2014
  28  Children With Ret Protooncogene Codon 634 Mutation... 22/10/2014 - 25/10/2014
  29  Ultrasonografi eşliğinde uygulanan hidrostatik invajinasyon redüksiyonu sonuçlarımız... 17/09/2014 - 20/09/2014
  30  Künt toraks travmasına bağlı sağ ana bronşta kopma... 17/09/2014 - 20/09/2014
  31  Transperitoneal Laparoskopik Pyeloplasti: 10 yıllık Sonuçlarımız... 17/09/2014 - 20/09/2014
  32  Erkek bir çocukta skrotal taş: Nadir bir olgu... 17/09/2014 - 20/09/2014
  33  İnsan koledok kistleri ve safra keselerinde intersitisiyel Cajal hücresi dağılımı... 17/09/2014 - 20/09/2014
  34  Gastroşizisli civciv embriyolarında intraamniyotik mekonyum ile oluşan barsak hasarında mekonyum... 17/09/2014 - 20/09/2014
  35  İnfantlarda inkarsere inguinal herniye bağlı testiküler hemorajik nekrozda tedavi yaklaşımı... 17/09/2014 - 20/09/2014
  36  Ret Proto-Onkogeninde Kodon 634 Mutastonu Saptanan Çocuk Hasta... 13/05/2014 - 17/05/2014
  37  Meckel Divertikulunun Nadir Bir Komplikasyonu ileal Volvulus... 30/04/2014 - 04/05/2014
  38  Kompleks fetal over kistleri regrese olsalar bile, cerrahi sorunlara sebep olabilirler... 30/10/2013 - 02/11/2013
  39  Pektus karinatum: Göğüs bastırma ortezinin solunum foknsiyonlarına ve kademeli sıkıştırman... 30/10/2013 - 02/11/2013
  40  Mekonyumun su fazi ve yağ fazinin mezenterik arter kontraktilitesi üzerine etkileri... 30/10/2013 - 02/11/2013
  41  Ürodinamide mesane disfonksiyon bulguları saptanan vezikoüreteral reflüsü olan hastaların değ... 30/10/2013 - 02/11/2013
  42  Koledok kistleri için uygulanan hepatiko-jejunostomi sonrası görülen ortak ve intrahepatik safra... 30/10/2013 - 02/11/2013
  43  Nadir görülen bir primer şiloperikardium olgusu: Cerrahi eksizyon seviyesinin önemi... 30/10/2013 - 02/11/2013
  44  Total kolektomi veya intestinal dismotilite nedeniyle ileostomi açılan hastalarda peptid bazlı fo... 30/10/2013 - 02/11/2013
  45  Perfore apandisitlerde laparoskopik appendektomi sonuçlarımız... 30/10/2013 - 02/11/2013
  46  Esophageal Distribution of Intertitial Cells of Cajal in the Experimental Rat Model of Adriamycin In... 05/06/2013 - 08/06/2013
  47  Alt üriner sistem semptomları olan çocuklarda ultrasonografi ile mesane duvar kalınlığı ve a... 17/10/2012 - 21/10/2012
  48  Ameliyathanede cerrahi alan oluşturma ve korumada algoritma... 17/10/2012 - 20/10/2012
  49  Radyolojik tanısı karaciğer apsesi olan idiyopatik retroperitoneal apseli hastada tedavi deneyiml... 17/10/2012 - 20/10/2012
  50  Sağ Pulmoner arter agenezisine bağlı tekrarlayan masif hemoptizili hastada tedavi yaklaşımımı... 17/10/2012 - 20/10/2012
  51  Kolonoskopi yardımıyla rektal atrezi onarımı: olgu sunumu... 17/10/2012 - 20/10/2012
  52  Sıçan fetüslerinde deneysel özefagus atrezisi modelinde interstisyel Cajal hücrelerinin dağıl... 17/10/2012 - 20/10/2012
  53  Minimal invaziv pektus ekskavatum tedavisinde 10 yıllık tedavi deneyimlerimiz... 17/10/2012 - 21/10/2012
  54  A new incisionless noninvasive treatment method for pectus excavatum deformity:vacuum bell therapy... 13/07/2012 - 16/07/2012
  55  A practical, non-surgical treatment of pectus carinatum with compresive orthotic bracing in children... 13/07/2012 - 16/07/2012
  56  Eğitim yetersizliği, mevzuat ve performans kıskacında, periferdeki çocuk yanık hastaları nas... 17/11/2011 - 20/11/2011
  57  A rare cause of intussusception in children: Muscinous cystadenoma of the appendix.... 16/05/2011 - 19/05/2011
  58  Tokat ve çevresindeki inguinal bölge amelitlarındaki deneyimlerimiz: Gecikmiş ameliyatlar.... 22/10/2010 - 25/10/2010
  59  Aktive protein C nin intraabdominal sepsis modelinde epitelyal apoptozis üzerine etkisi.... 29/10/2008 - 01/11/2008
  60  The protective effect of urinary tyrpsin inhibitor on intestinal motility of chick embryos with gast... 19/06/2008 - 21/06/2008
  61  Mesane augmentasyonu deneyimlerimiz... 17/06/2008 - 19/06/2008
  62  Our Transperitoneal laparoscopic dismembered pyeloplasty experience: The importance of of reusuable ... 12/06/2008 - 15/06/2008
  63  Proksimal jejunal atrezi onarımında seromuskuler strippingile plikasyon tekniğinin etkinliği... 22/10/2007 - 27/10/2007
  64  Gastroşizisli civciv embryolarında intraamniotik mekonyumla oluşan bağırsak hasarında üriner ... 22/10/2007 - 27/10/2007
  65  Laparoskopik Pyeloplasti Deneyimlerimiz: Tekrar kullanılabilir laparoskopik aletlerin önemi... 22/10/2007 - 27/10/2007
  66  Evaluation and guidance of endoscopic treatment of vesicoureteral reflux with preoperative direct cy... 08/05/2007 - 10/05/2007
  67  İyi bir ergonomi sağlamaya yönelik donanım ile konumlandırılmış endoskopik ameliyat odası... 05/11/2006 - 08/11/2006
  68  Pektus Carinatum deformitesinde ameliyatsız tedavi yöntemi: göğüs bastırma ortezi... 05/11/2006 - 08/11/2006
  69  Derinde Çalışılan açık ameliyatlarda tepe kamerası ve sayısal tıbbi görüntüleme sistemin... 05/11/2006 - 08/11/2006
  70  Karın duvarından geçilen bir askı dikişi yardımıyla tek port ile karın içinde laparoskopik ... 05/11/2006 - 08/11/2006
  71  Vezikoüreteral reflünün endoskopik tedavisini değerlendirmede ve yönlendirmede farklı bir yön... 01/10/2005 - 04/10/2005
  72  Karaciğer mezenşimal hamartomunda cavitron ultrasonic surgical aspirator (CUSA) ile karaciğer r... 21/09/2005 - 24/09/2005
  73  Vajen ve üretra atrezisi olan ürogenital sinüs anomalili hastada rektumu ayırmaksızın perineal... 21/09/2005 - 24/09/2005
  74  Vezikoüreteral reflüde açık ameliyat ile tedavi deneyimlerimiz... 08/09/2004 - 11/09/2004
  75  Üretero-pelvik bileşke darlığında açık ameliyat ile tedavi deneyimlerimiz... 08/09/2004 - 11/09/2004
  76  Ürodinamik çalışma sırasında hastalara çizgi film seyrettirmenin önemi... 08/09/2004 - 11/09/2004
 • NO AD TARIH
  1  Üreteropelvik bileşke darlığı nedeniyle ameliyat olan antenatal hidronefrozlu hastalarda renal pelvis kollajen/düz kas oranının böbrek fonksiyonu üzerine etkisinin araştırılması...  3/2019 - /
  2  -TIBBİ MESLEKİ EĞİTİM PROGRAM VE UYGULAMALARININ, ?JOINT COMMISSION INTERNATIONAL-AKADEMİK TIP MERKEZİ HASTANESİ STANDARTLARI - BEŞİNCİ VERSİYON? A GÖRE AKADEMİK İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÖRNEĞİ...  3/2019 - /
  3  Torakoskopide süreye bağlı intratorasik basıncın oksidatif stress üzerine etkilerinin deneysel rat modelinde araştırılması...  1/2015 - 11/2016
  4  DEXTRANOMER HYALURONİK ASİT KOPOLİMER ENJEKSİYONUNUN, ÜRETEROVEZİKAL BİLEŞKENİN FARKLI DOKU KATMANLARINDA OLUŞTURDUĞU HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  6/2015 - 6/2016
  5  İnsan koledok kistleri ve kolesistitlerinde interstisiyel Cajal hücre dağılımı...  2/2013 - 10/2014
  6  Sıçan fetüslerinde deneysel özefagus atrezisi modelinde intersitisyel cajal hücrelerinin dağılımı...  10/2011 - 10/2013
  7  Gastroşizisli civciv embriyolarında intraamniyotik mekonyumla oluşan bağırsak hasarında üriner tripsin inhibitörünün intestinal motiliteyi koruyucu etkisi...  4/2006 - 9/2007
  8  Hirschsprung hastalığında tek basamaklı transanal endorektal pull-through ameliyatı sırasındaki genişlemiş ganglionik segment varlığının anorektal ve üriner fonksiyonlara etkisi...  11/2004 - 11/2007
 • NO AD YIL
  1  En başarılı poster ödülü...  2013