En

PROF.DR. SONGÜL BAYRAM DELİBAŞ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI PARAZİTOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1995
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı  2001
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji  2007
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2011 2018 Yılları Arasında Saptanan Bağ...  2020
  2  Absence of dihydropteroate synthase gene mutations in Pneumocystis jirovecii strains isolated from A...  2018
  3  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi lisans eğitiminde yer alan ve 1998-2017 yılları arası...  2017
  4  Investigation of parasitic and viral pathogens in mussels (Mytilus galloprovincialis) in the Gulf of...  2016
  5  Prevalence of Pneumocystis jirovecii colonization in autopsy cases in Turkey...  2016
  6  Evaluation of Pulmonary Microsporidiosis in Iatrogenically Immunosuppressed Patients...  2016
  7  Melissa Officinalis L., Mentha X Piperita L. ve Ocimum Basilicum L. Uçucu yağların (lamiaceae) Ac...  2016
  8  İyatrojenik İmmünosüpresif ve İmmünokompetan Hastalarda Pneumocystis jirovecii Pnömonisi ve K...  2015
  9  Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Pneumocystis jirovecii Kolonizasyonunun Araştırılması...  2014
  10  İnterstisyel akciğer hastalığı zemininde gelişen Pneumocystis jirovecii pnömonisi...  2014
  11  Detection of Toxoplasma gondii and Cyclospora cayetanensis in Mytilus galloprovincialis from Izmir P...  2014
  12  Evaluation of specific antibody responses in early stage human trichinellosis...  2013
  13  Toksokariyazis serolojik tanısında Trichinella çapraz reaksiyonlarının değerlendirilmesi...  2012
  14  Blastocystis hominis kistlerinin tanısında farklı boyama yöntemlerinin karşılaştırılması...  2009
  15  The role of cytokines in the immunopathogenesis of Toxoplasmosis...  2009
  16  In vitro effects of resveratrol on Trichinella spiralis...  2009
  17  An outbreak of gastroenteritis associated with intestinal parasites...  2008
  18  Identification of Acanthamoeba genotype T4 and Paravahlkampfia sp. from two clinical samples....  2008
  19  Dışkıda Entamoeba histolytica'nın saptanmasında kullanılan yöntemlerin birlikte değerlendiri...  2007
  20  Demographic status and prevalence of intestinal parasitic infections in schoolchildren in Izmir, Tur...  2007
  21  Comparative evaluation of western blotting in hepatic and pulmonary cystic echinococcosis....  2006
  22  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Seroloji Laboratuvarı'na kis...  2006
  23  Evaluation of antigenic variations between two virulent Toxoplasma strains...  2006
  24  Serodiagnosis of trichinellosis: in-house versus commercial ELISA...  2006
  25  Albendazole; single or combination therapy with permethrin against pediculosis capitis...  2006
  26  Şanlıurfa'da antroponetik kutanöz Leishmaniasis hastalarının hücresel immun cevabı...  2006
  27  The prevalence of head lice infestation in schoolchildren in Izmir, Turkey...  2005
  28  Akciğer hidatidozun tanısında IHA, ELISA ve Western Blot testlerinin değerlendirilmesi...  2005
  29  Plasmodium falciparum ve Plasmodium ovale'nin etken olduğu importe bir miks sıtma olgusu...  2005
  30  Trişinellozis tanısında üç farklı ELISA kitinin değerlendirilmesi...  2005
  31  Trichinellosis tanısında Western Blot tekniğinin uygulanması...  2005
  32  Interleukin (IL) 5 levels and eosinophilia in patients with intestinal parasitic diseases...  2004
  33  Fascioliasis; karaciğerde eosinofilik granülomlu bir olgu...  2004
  34  Production of monoclonal antibodies against a 19-kD recombinant Plasmodium vivax MSP1 for detection ...  2004
  35  Akut ishalli çocuklarda Cryptosporidium sıklığı ve risk faktörleri...  2004
  36  Alerji yakınması olan hastaların helment enfeksiyonları yönünden araştırılması...  2002
  37  Hipogammaglobulinemik bir çocukta Cryptosporidium'a bağlı diare...  2001
  38  T. gondii'ye karşı oluşan antikorların ELISA, IFA ve DA testleriyle karşılaştırılmalı değ...  2000
  39  Türkiye'nin bazı bölgelerindeki Sıtma Savaş birimlerinde çalışanlarda Malaria, Kist hidatik ...  2000
  40  Kan donörlerinde T. gondii antikorlarının ELISA ve IFA yöntemleriyle aranması...  2000
  41  P. carinii tanısında giemsa ve gram-weigert boyama yöntemlerinin indirekt floresans antikor yönt...  2000
  42  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mutfak personelinde barsak parazitlerinin görülme sıklığı ve...  1999
 • NO AD TARİH
  1  Pneumocystis jirovecii laboratuvar tanısında Real-time PCR,konvansiyonel PCR ve Mikroskobik yönte... 28/09/2019 - 03/10/2019
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2011-2018 yılları Arasında Saptanan Bağ... 28/09/2019 - 03/10/2019
  3  Dokuz Eylül Hastanesi Merkez Parazitoloji Laboratuvarı'na 2013-2018 Yılları Arasında Başvuran ... 28/09/2019 - 03/10/2019
  4  Türk toplumundan elde edilen Pneumocystis jirovecii izolatlarında dihidropteroat sentetaz gen muta... 25/09/2017 - 29/09/2017
  5  Mentha x priperita , Melissa officinalis ve Ocimum basilicum Bitkilerinden Elde Edilen Uçucu Yağ... 05/10/2015 - 09/10/2015
  6  Adli Otopsi Vakalarında Pneumocystis Jirovecii Kolonizasyon Prevalansının Araştırılması... 05/10/2015 - 09/10/2015
  7  Uçucu Yapların Acanthamoeba spp. Trofozoitleri Üzerine İn vitro Etkisi... 29/09/2013 - 05/10/2013
  8  Uzun Süreli Ateşle Seyreden Bir Fascioliasis Olgusu... 29/09/2013 - 05/10/2013
  9  Parazit Hastalıklarının Tanısına Serolojinin Katkısı... 03/11/2012 - 07/11/2012
  10  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Merkez Parazitoloji Laboratuarı'na 2012 yılında Kistik Ekino... 12/09/2012 - 15/09/2012
  11  Resveratrolün Trichinella spiralis üzerine in vitro etkisi... 01/11/2009 - 07/11/2009
  12  Akut dönem Trichinella britovi enfeksiyonunda sitokin-kemokin yanıtının değerlendirilmesi... 01/11/2009 - 07/11/2009
  13  Kan ve doku protozoonlarının tanısında hızlı tanı testleri... 01/11/2009 - 07/11/2009
  14  Karaciğer ve akciğer kistik ekinokokkozis hastalarında immunolojik yanıtın karşılaştırılma... 21/10/2008 - 25/10/2008
  15  Trichinellosisde akut ve kronik dönem subtip antikor yanıtlarının değerlendirilmesi... 03/12/2007 - 06/12/2007
  16  Keratitli bir olgudan Paravalhkampfia sp. izolasyonu... 18/11/2007 - 23/11/2007
  17  Kronik trichinellosisde spesifik antikor yanıtının değerlendirilmesi... 18/11/2007 - 23/11/2007
  18  DEÜTFH Parazitoloji Laboratuvarı'nda son bir yılda saptanan Leishmaniasis olguları... 18/11/2007 - 23/11/2007
  19  Acanthamoeba genotip T4 ile meydana gelen Acanthamoeba keratiti olgusu... 18/11/2007 - 23/11/2007
  20  Dışkıda Entamoeba histolytica'nın saptanmasında kullanılan yöntemlerin birlikte değerlendiri... 06/11/2006 - 09/11/2006
  21  An outbreak of intestinal protozoa associated with drinking water... 06/08/2006 - 11/08/2006
  22  The Demodex mite population in house dust mite sensitive bronchial asthmatic patients... 06/08/2006 - 11/08/2006
  23  Evaluation of spesific immunglobulins (IgG, IgM, IgA) in the acute phase of human trichinellosis by ... 06/08/2006 - 11/08/2006
  24  Ev tozu akarlarına karşı duyarlı astmatik olgularda ciltte demodex taşıyıcılığı... 19/04/2006 - 23/04/2006
  25  Trichinellosis tanisinda kullanilan Western blot testinde larva krut antijeninin degerlendirilmesi.... 16/11/2005 - 20/11/2005
  26  Trichinellosis tanısında ELISA yöntemi ile ES ve larva krut antijenin karşılaştırılması... 18/09/2005 - 25/09/2005
  27  Trichinellosis vakalarında Toxocariasis çapraz reaksiyonunun araştırılması... 18/09/2005 - 25/09/2005
  28  İzmir'de görülen Trichinella britovi salgınında DEUTF Parazitoloji Anabilim Dalı'na gelen hast... 18/09/2005 - 25/09/2005
  29  Kistik Echinococcosis hastalarının cerrahi sonrası takibinde Western blot testinin yeri.... 18/09/2005 - 25/09/2005
  30  İzmir'de 2004 yılında görülen Trichinellosis salgınınından etkilenenlerin birinci yıl serol... 18/09/2005 - 25/09/2005
  31  Blastocystis hominis Kistlerinin İdentifikasyonunda Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması... 18/09/2005 - 25/09/2005
  32  İzmir'de ilköğretim çağındaki çocuklarda kistik ekinokokkozis serolojik sonuçları ve demogr... 18/09/2005 - 25/09/2005
  33  İzmir'de ilköğretim çağındaki öğrencilerde fascioliasis, trichinellosis ve leishmaniasis ser... 18/09/2005 - 25/09/2005
  34  Trichinellosisde klinik, tedavi ve korunma... 18/09/2005 - 25/09/2005
  35  An important fortcoming problem in Turkey... 26/11/2004 - 26/11/2004
  36  2003-2004 Yıllarında DEÜTF Parazitoloji AD Seroloji Laboratuvarı'na cystic echinococcosis öntan... 15/09/2004 - 18/09/2004
  37  Evaluation of a Western blot Assay to detect specific IgG in sera from humans infected with Trichine... 18/07/2004 - 23/07/2004
  38  Comparative evaluation of three ELISA commercial kits and in-house ELISA for the diagnosis of Trichi... 18/07/2004 - 23/07/2004
  39  Albendazole; single or combination therapy with permethrin against pediculosis capitis... 18/07/2004 - 23/07/2004
  40  Comparative evaluation of liver and pulmonary cystic echinococcosis by Western Blotting... 18/07/2004 - 23/07/2004
  41  Kutanöz leishmaniasis: Bodrum'dan bir olgu... 08/09/2003 - 12/09/2003
  42  İmporte bir miks sıtma olgusu... 08/09/2003 - 12/09/2003
  43  Akciğer hidatidozlu hastalarda ELISA, IHA ve Western blot tekniğinin uygulanması... 08/09/2003 - 12/09/2003
  44  İzmir'in farklı ilçelerindeki İlköğretim Okullarında barsak parazitlerinin araştırılması... 08/09/2003 - 12/09/2003
  45  Fascioliasis; Karaciğerde eosinofilik granulomlu bir olgu... 08/09/2003 - 12/09/2003
  46  Evaluation of serological responses against 2 virulent Toxoplasma strains... 23/06/2003 - 25/06/2003
  47  Effect of human milk and colostrum on Toxoplasma gondi.... 23/06/2003 - 25/06/2003
  48  The role of cytokines in the immunopathogenesis of Toxoplasmosis... 23/06/2003 - 25/06/2003
  49  Characterization of healthy donors and CL patients' T cell responses to leishmanial antigens... 20/05/2001 - 24/05/2001
  50  Tip II diabetli hastalarda intestinal parazit sıklığı ve Toxoplasma seropozitifliğinin araştı... 25/09/2000 - 29/09/2000
  51  Allerji yakınması olan hastaların helment enfeksiyonları yönünden araştırılması... 25/09/2000 - 29/09/2000
  52  Serodiagnosis in hydatid patients before and after treatment... 10/09/2000 - 14/09/2000
  53  Is it necessary to investigate hydatid disease in simple renal cysts: preliminary results... 06/09/1999 - 09/09/1999
  54  Mutfakta çalışan personelde periodik olarak kopro-parazitolojik inceleme yapılmasının önemi... 06/09/1999 - 10/09/1999
  55  Vektör tükrüğünün arthropod kaynaklı hastalıkların bulaşımındaki rolü... 15/06/1998 - 20/06/1998
  56  Ege, Akdeniz, Düneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu, Marmara bölgelerinini bazı illerinde Sıtma Sa... 15/06/1998 - 20/06/1998
  57  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mutfak personelinde barsak parazitlerinin görülme sıklığı ve... 15/06/1998 - 20/06/1998
  58  Anti-toxoplasmosis IgG antikorlarının ELISA, IFAT ve DAT ile karşılaştırılmalı değerlendiri... 15/06/1998 - 20/06/1998
 • NO AD YIL
  1  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Yasal Düzenlemeler. Tıbbi Laboratuvar Yönetimi, Laboratuvar Uzmanları için Kılavuz...  2019
  2  Kalite Standartları Tıbbi Laboratuvar Yönetimi, Laboratuvar Uzmanları için Kılavuz...  2019
  3  TAHTAKURULARI (Hemiptera: Cimicidae) VEKTÖRLÜKLERİ ve MÜCADELESİ Vektör artropodlar ve mücadelesi...  2017
  4  Tampon solüsyonları Parazitolojide laboratuvar...  2011
  5  Helmintlerde karbonhidrat ve enerji metabolizması Moleküler parazitoloji...  2009
  6  Adli Entomoloji Tıbbi Parazit Hastalıkları...  2007
  7  Pediculosis ve Phthiriosis Tıbbi Parazit Hastalıkları...  2007
  8  Toxoplasmosis ve İmmunolojisi Tıbbi ve veteriner immunoparazitoloji...  2007
  9  Trichinellosis ve immunolojisi Tıbbi ve veteriner immunoparazitoloji...  2007
  10  Vektörler Tıbbi Parazit Hastalıkları...  2007
  11  Diğer kan ve doku protozoon hastalıklarının tedavisi Tıbbi parazitolojide tedavi...  2005
  12  Diğer Antiprotozoal İlaçlar Tıbbi Parazitolojide Tedavi...  2005
 • NO AD TARIH
  1  Türkiye' de saptanan Pneumocystis jirovecii isolatlarındaki genotipik varyasyonların ve sülfonamid ilaç direncinin moleküler yöntemlerle araştırılması...  9/2018 - /
  2  Adli otopsi vakalarında Pneumocystis jirovecii ve Microsporida spp. kolonizasyon prevalanslarının araştırılması...  1/2015 - 1/2016
  3  Uçucu Yağların Acanthamoeba spp. Kist ve Trofozoitleri Üzerine Etkisi...  1/2013 - 1/2015
  4  İzmir Körfezi'nin kıyı şeridindeki (kara) midyeler (Mytilus galloprovincialis)'de su kaynaklı parazitler ve viral patojenlerin izlenmesi...  6/2012 - 6/2013
  5  Pneumocystis jirovecii tanısında loop-mediated isothermal amplification (LAMP) yönteminin değerlendirilmesi...  6/2009 - 6/2011
  6  Resveratrolün Trichinella spiralis üzerine in vitro etkisi...  11/2009 - 11/2010
  7  Acanthamoeba keratitli hastalarda rekombinant Mannoz Bağlayan Protein kullanılarak antikor yanıtının değerlendirilmesi...  10/2008 - 10/2011
  8  Kistik ekinokokkozisde proinflamatuar sitokin reseptör ve kemokin yanıtı...  5/2005 - 5/2008
  9  Trichinellosis tanısında kullanılan serolojik testlerde larva krut antijenin değerlendirilmesi...  9/2005 - 9/2007
  10  İzmir ilkokul öğrencilerinde karaciğer parazitozları prevalansı ve tanıda kullanılan serolojik yöntemlerin karşılaştırılması...  9/2004 - 9/2006