En

PROF.DR. AYDIN ŞANLI TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1991
  Tıpta Uzmanlık  Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi  2008
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  The Effect of Ozone Treatment to the Inflammatory Response in Lung Contusion...  2018
  2  The ability ofsurgery in T4 LUNG CANCER...  2018
  3  Determination of severity of deformity with rib length to costal cartilage length ratio in thorax de...  2018
  4  A practical technique in laparoscopic diaphragm pacing surgery: Retrospective analyse of 43 patient...  2018
  5  The effect of micro-invasive endoscopic thoracic sympathectomy inpalmar hyperhidrosis patients on qu...  2017
  6  Evaluation of angiogenesis with serum and tissue vascular endothelial growth factor, angiopoietin-1 ...  2017
  7  Chaperonin (HSP60) and Annexin 2 are Candidate Biomarkers for Early Diagnosis of Non-Small Cell Lung...  2017
  8  Preoperative parameters and their prognostic value in amyotrophic lateral sclerosis patients undergo...  2016
  9  Role of body mass index, airflow obstruction, dyspnea level, exercise capacity index and maximal oxy...  2016
  10  Importance of diaphragm thickness in amyotrophic lateral sclerosis patients with diaphragm pacing sy...  2016
  11  santral alveoler hipoventilasyonlu hastada diyafragma pil uyarı sistemi:olgu sunumu ve ilk türkiye...  2015
  12  A new surgical approach for mixed-type pectus carinatum: the Onen procedure...  2014
  13  Tetraplejik hastada diyafragma pil uyarı sistemi: Olgu sunumu ve ilk Türkiye deneyimi...  2014
  14  diyafram pil uygulamaları ve öneriler...  2013
  15  Aynı hastada görülen üç farklı organ malignitesi...  2013
  16  Results Of Diaphragm Pacing Application in Amyotrophic Lateral Sclerosis Patients. First Turkish Exp...  2013
  17  Bronşiyal mukoepidermoid karsinoma sleeve lobektomi ile yaklaşım...  2012
  18  Torakotomi uygulanan hastalarda interkostal sinir blokunun epidural analjezi üzerine etkisi...  2012
  19  torakotomi uygulanan hastalarda interkostal sinir blokunun epidural analjezi üzerine etkisi...  2012
  20  Pulmoner Blastom...  2011
  21  social factors associated with pulmonary hydatid cyst in aegean ,turkey...  2011
  22  Prevention of Pleural Adhesions Using a Membrane Containing Polyeth-ylene Glycol in Rats...  2011
  23  Ekinokok Kisti Kavitesinde Aspergillus Kolonizasyonu: Olgu Sunumu...  2011
  24  Sağ pnömonektomi sonrası sol akciğere kama rezeksiyonu: Olgu sunumu...  2011
  25  Mediastinal Castleman Hastalığı: Vaskülaritenin Ameliyat Öncesi Radyolojik Olarak Değerlendiri...  2010
  26  Ancient (Sclerosing) Thymoma: Case Report...  2010
  27  Evaluation of quality of life after bilateral endoscopic thoracic sympathectomy for primary hyperhid...  2010
  28  Primary pulmonary extranodal marginal zone lymphoma/low grade B-cell lymphoma of MALT type combined ...  2010
  29  Surgical treatment of thymic cyst via mini sternotomy technique...  2009
  30  tracheobronchial stenting for managemnet of bronchopleural fistula...  2009
  31  Primer hydatid cyst of thymus: report of a case...  2008
  32  diffüz parankimal akciğer hastalıklarının radyolog gözüyle tanısı...  2008
  33  Primer hydatid cyst of thymus: report of a case....  2008
  34  Cylothorax Due To Tuberculosis Lymphadenopathy: Report of case...  2008
  35  rapidly enlarging fibrous dysplasia of the rib: a case report...  2008
  36  intrathoracic migration of ventriculoperitoneal shunt: a case report...  2008
  37  effects of retinoic acid on compensatory lung growth...  2008
  38  Minimal invaziv teknik uygulanan pektus ekskavatumlu olgularda erken dönem memnuniyet bildirimi...  2008
  39  Chest-wall metastasis in a patient who underwent liver transplantation due to hepatocellular carcino...  2008
  40  giant solitary fibrous tumor of the pleura...  2008
  41  Cervical mediastinoscopy versus computed tomography for detecting enlarged mediastinal lymp nodes in...  2008
  42  lung images: primary pulmonary hemangioma pericytoma...  2008
  43  Bronkoplevral fistül tedavisinde stent kullanımı...  2008
  44  izole akciğer trasnplantasyonu için kadavra ve canlı donör seçimi ve donör bakımı...  2007
  45  izole tek veya çift taraflı akciğer transplantasyonunda alıcı operasyonları...  2007
  46  izole tek veya çift taraflı akciğer transplantasyonu için donör operasyonu, organın korunması...  2007
  47  İzole akciğer transplantasyonu endikasyonları ve alıcının seçimi...  2007
  48  barotravma...  2007
  49  mediastinal castleman hastalığı: iki olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi...  2007
  50  Pulmonary hamartoma and squamous cell carcinoma: avery rare coexistance...  2007
  51  giant multiple intercostal arteriovenous hemangioma...  2007
  52  akciğer transplantasyonu sonrası geç dönem komplikasyonlar, rejeksiyon, tanı ve tedavisi...  2007
  53  Göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgu...  2007
  54  Survivin Expression in Non-Small Cell Lung Carcinomas: Correlation with Apoptosis and Other Apoptosi...  2007
  55  skalen lenf bezi biyopsisi, açık akciğer biyopsisi ve tanısal vats uygulamaları...  2006
  56  Glutamine administration enhances the healing of lung parenchymal injuries and reduces air leakage i...  2006
  57  Bax, bcl-2 and c-kit expression in non-small cell lung cancer and their effects on prognosis....  2006
  58  cavernous sinus syndrome caused by a metastasis of a thymic carcinoid tumor...  2006
  59  Isolated solitary splenic metastasis of a pulmonary tumor: a successful surgical approach in one sta...  2006
  60  Vorikonazol ile tedavi edilen dirençli pulmoner ve serebral aspergilloz olgusu...  2006
  61  plazma cell granuloma of the lung forming a complete obstructive mass in the left main pulmonary art...  2005
  62  sol akciğer alt lobu içine rüptüre desendan torasik aort anevrizması...  2005
  63  Karina Yerleşimli, Atrio Ventriküler Tam Blok Oluşturan Karsinoid Tümör Olgusunun Sağ Trakea S...  2005
  64  Künt Toraks Travması Sonrası Gelişen Akut Mitral Yetmezliği....  2005
  65  A Rare Decortication Complication: Thoracic Incisional Tubercuosis Fistula...  2005
  66  küçük hücreli akciğer kanserlerinde cerrahi tedavi...  2004
  67  senkron ve metakron akciğer kanserlerinde cerrahi tedavi...  2004
  68  akciğerin dev kist hidatiği: 10 olgu sunumu...  2004
  69  geç saptanan travmatik diafragma rüptürü...  2004
  70  nadir rastlanan intra toraik kitle:intra torasik desmoid tümör. olgu sunumu...  2004
  71  Morgagni hernia: late diagnosis in a case with Down syndrome...  2004
  72  Congenital cystic adenomatoid malformation type 4 and aneurysm of the vein of Galen: a rare coincide...  2004
  73  A case of a bronchogenic cyst in a rare location...  2004
  74  The case of a cyst hydatid localized within the interatrial septum...  2004
  75  İntraatriyal septum yerleşimli kist hidatik olgusu...  2003
  76  mediastinal kitleler: 37 olgunun analizi...  2002
  77  tanı konulamayan plevral effüzyonlu olgularda video yardımlı torakoskopik cerrahi tekniği (vats...  1999
  78  çocuklarda toraks travması...  1997
  79  ilginç bir türban iğnesi aspirasyonu olgusu...  1997
  80  intratorasik lezyonlarda anterior mediastinotominin tanı değeri...  1997
  81  kardiak tamponat oluşturulan perikardial effüzyonlarda subksifoidal perikardiyotomi uygulanması v...  1996
  82  İntratorasik extrapulmoner neurofibroma...  1996
  83  axidental toraksa penetre komplikasyona yol açmayan delici cisim yararlanması...  1996
  84  pectus excavatum ve cerrahi tedavisi...  1996
  85  tiroid folliküler karsinom metastazı saptanan sternum tümörü vakası...  1996
  86  akciğer kist hidatiğinde cerrahi yaklaşım...  1995
 • NO AD TARİH
  1  Adenoid Kistik Karsinomun akciğere talihsiz metastazı... 25/04/2019 - 28/04/2019
  2  Chaperonin (HSP60) and annexin 2 are candidate biomarkers for early diagnosis of non small cell lung... 19/05/2017 - 21/05/2017
  3  Göğüs Duvarı Deformitelerinde Kemik Kosta,Kıkırdak Kosta Oranı İle Deformite Şiddetinin Bel... 04/05/2017 - 07/05/2017
  4  Timoma ve Timik karsinomlu 36 hastada radyoterapi sonuçları ve prognostik faktörlerin değerlendi... 24/11/2016 - 27/11/2016
  5  Plevral Soliter Fibröz Tümör: Plevranın Nadir Görülen Tümörü... 01/11/2016 - 05/11/2016
  6  Tek Port Endoskopik Torakal Sempatektominin Etkinliği... 06/04/2016 - 10/04/2016
  7  Beklenmedik İntraoperatif Kardiak arrest-Beklenmedik Mutlu Son... 18/03/2016 - 20/03/2016
  8  TRAKEA STENOZU NEDENİYLE STENT UYGULANAN 35 HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ... 23/04/2015 - 26/04/2015
  9  ENDOSKOPİK TORAKAL SEMPATEKTOMİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ DENEYİMİ:66 O... 23/04/2015 - 26/04/2015
  10  Multipl kesici delici alet yaralanması sonucu masif serebral hava embolisi sonucu beyin ölümü ge... 23/04/2015 - 26/04/2015
  11  Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde radyoterapi sonrası akut radyasyon pnömonisi ve fibr... 11/11/2014 - 16/11/2014
  12  Preoperative management of NSCLC patients with PET-CT N2 positive mediastinal lymph nodes... 27/10/2013 - 30/10/2013
  13  PRELIMINARY RESULTS OF DIAPHRAGM PACİNG APPLİCATİON İN AMYOTROPHİC LATERAL SCLEROSİS PATİENTS... 26/05/2013 - 29/05/2013
  14  Sternum alt ucu komşuluğunda ektopik paratiroid dokusu... 15/05/2013 - 19/05/2013
  15  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında Pnömonektomi Sonrası Kon... 25/04/2013 - 28/04/2013
  16  Amyotrofik Lateral Sklerozlu Hastalara Diyafragma Pil Uygulamasının Erken Dönem Sonuçları. İlk... 25/04/2013 - 28/04/2013
  17  Akciğer Rezeksiyonu Sonrası Gelişen Bronkoplevral Fistül Vakalarına Yönelik Endobronşial Koni... 25/04/2013 - 28/04/2013
  18  Santral Alveoler Hipoventilasyonlu Hastada Diyafragma Pil Uyarı Sistemi: Olgu Sunumu ve İlk Türki... 25/04/2013 - 28/04/2013
  19  Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde Abramson Uygulanan 35 Olgunun Değerlendir... 25/04/2013 - 28/04/2013
  20  Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde Trakeal Stent Uygulanan 15 Olgunun Değerl... 25/04/2013 - 28/04/2013
  21  Pektus Ekskavatum Olgulara NUSS Prosedürü İle Yaklaşım: 249 Vakalık Bildirim... 25/04/2013 - 28/04/2013
  22  Akciğer Rezeksiyonlarında Otolog Fibrin Yapıştırıcısının Postoperatif Yatış Süresi Ve Dr... 25/04/2013 - 28/04/2013
  23  Tetraplejik Hastada Diyafragma Pil Uyarı Sistemi: Olgu Sunumu ve İlk Türkiye Deneyimi... 25/04/2013 - 28/04/2013
  24  Senkron Ve Metakron Akciğer Kanserlerinde DEÜTF Göğüs Cerrahisi AD Deneyimi... 25/04/2013 - 28/04/2013
  25  Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında Opere Edilen Nadir Yerleşimli Kist ... 25/04/2013 - 28/04/2013
  26  Akciğer Cerrahisinde Parankim Koruyucu Yöntemler: Dokuz Eylül Deneyimleri... 25/04/2013 - 28/04/2013
  27  Pektus Ekskavatum Olgulara NUSS Prosedürü İle Yaklaşım: 249 Vakalık Bildirim... 25/04/2013 - 28/04/2013
  28  Amyotrofik Lateral Sklerozlu Hastalarda Diyafragma Pil Uygulamasının Erken Dönem Sonuçları. İl... 03/04/2013 - 07/04/2013
  29  Küçük hücre dışı akciğer kanserlerinde primer tümör çapı ve histopatolojisine göre medi... 03/04/2013 - 07/04/2013
  30  Retrosternal abse ile seyreden invaziv pulmoner aspergillosis olgusu... 11/04/2012 - 15/04/2012
  31  İkinci Primer Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserlerinde DEÜTF Göğüs Cerrahisi AD Deneyimi... 23/02/2012 - 26/02/2012
  32  DEÜTF Göğüs Cerrahisi A.D. Genişletilmiş Akciğer Rezeksiyonu Deneyimi... 23/02/2012 - 26/02/2012
  33  DEÜTF Göğüs Cerrahisi AD. Metastatik Kolon Karsinomlarında Akciğer Metastazektomisi Deneyimi... 23/02/2012 - 26/02/2012
  34  Aynı hastada görülen üç farklı organ malignitesi (atipik meduller meme karsinomu, yumuşak dok... 23/02/2012 - 26/02/2012
  35  Akciğer kanserinde doku ve serum VEGF, anjiopoietin-1 ve anjiopoietin-2 düzeylerinin değerlendiri... 29/11/2011 - 02/12/2011
  36  Akciğer kanserinde doku ve serumda VEGF, anjiopoietin-1 ve anjiopoietin-2 düzeylerinin değerlendi... 29/11/2011 - 02/12/2011
  37  MEDİASTİNAL LENF NODLARINDA DİFÜZYON MR... 28/10/2011 - 02/11/2011
  38  The comparison of exercise test in patients with lung resection candidates... 24/09/2011 - 28/09/2011
  39  The clinical importance of preoperative incentive spirometry value in lung resections... 24/09/2011 - 28/09/2011
  40  Akciğer Kist Hidatiği Olgu Sunumu... 13/04/2011 - 17/04/2011
  41  Akciğer Rezeksiyonlarında Preoperatif İnsentif Spirometre Değerinin Klinik Önemi... 13/04/2011 - 17/04/2011
  42  Akciğer Rezeksiyonu Planlanan Hastalarda Egzersiz Testlerinin Karşılaştırılması... 13/04/2011 - 17/04/2011
  43  Bronşiolitis obliterans organize pnömoni (ilginç 2 olgu nedeniyle)... 13/04/2011 -
  44  vertebra tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde ekstended akciğer rezeksiyo... 10/11/2010 - 14/11/2010
  45  pet tutulumu olan torasik patolojilerde histolojik değerlendirme... 10/11/2010 - 14/11/2010
  46  vertebra ve atrium rezeksiyonu hariç ekstended akciğer rezeksiyonları... 10/11/2010 - 14/11/2010
  47  neoadjuvan tedavi sonrası akciğer rezeksiyonları... 10/11/2010 - 14/11/2010
  48  ikinci primer küçük hücre dışı akciğer kanserlerinde cerrahi... 10/11/2010 - 14/11/2010
  49  atrium tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde ekstended akciğer rezeksiyonl... 10/11/2010 - 14/11/2010
  50  Postoperatif radyoterapi gören küçük hücre dışı akciğer kanserli hastalarda prognostik fakt... 21/04/2010 - 25/04/2010
  51  Oxidatively induced DNA base damage in non-small cell lung cancer... 17/04/2010 - 21/04/2010
  52  Vertebra invazyonu gösteren küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularımızda cerrahi teda... 05/11/2008 - 09/11/2008
  53  the effect of peroperative intercostal nerve block on postoperative epidural morphine consumption an... 02/03/2008 - 07/03/2008
  54  Mediastinal Castleman hastalığı: vaskülaritenin radyolojik olarak değerlendirilmesi... 27/10/2007 - 31/10/2007
  55  SYNCHRONOUS MULTİSYSTEMİC ( PULMONARY AND GASTROİNTESTİNAL ) EXTRANODAL MARGİNAL ZONE LYMPHOMA ... 02/09/2007 - 06/09/2007
  56  nodular lymphoid hyperplasia of the lung:the role of pet diagnosis... 02/09/2007 - 06/09/2007
  57  pektus ekskavatumun nuss prosedürü ile düzeltilmesi:7 vakalık bildirim... 17/05/2007 - 20/05/2007
  58  kliniğimizde ikinci primer küçük hücre dışı akciğer kanseri nedeniyle opere ettiğimiz olgu... 17/05/2007 - 20/05/2007
  59  ratlarda pnömonektomi sonrası retinoik asitin karşı akciğer büyümesi üzerine etkileri... 17/05/2007 - 20/05/2007
  60  soliter pulmoner nodül nedeniyle tanısal torakotomi uygulanan olgularımız... 17/05/2007 - 20/05/2007
  61  sıçanlarda alveolar hava kaçağı ve akciğer parankim iyileşmesinde sistemik glutaminin etkiler... 17/05/2007 - 20/05/2007
  62  Göğüs duvarı (t3)ve vertebra (t4)tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgula... 17/05/2007 - 20/05/2007
  63  kanser dışındaki akciğer patolojilerinde servikal mediastinoskopinin diagnostik değeri ve bunun... 17/05/2007 - 20/05/2007
  64  eş zamanlı sistemik(akciğer ve gastrointestinal) ekstranodal malt tip marjinal zon lenfoma ve far... 25/04/2007 - 29/04/2007
  65  Castleman Hastalığı Nedeniyle Opere Edilen İki Olgu... 25/04/2007 - 29/04/2007
  66  küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgularda mediastinel durumun değerlendirilmesinde pozi... 01/11/2006 - 05/11/2006
  67  göğüs duvarı invazyonu olan küçük hücre dışı akciğer kanserlerinde klinik deneyimiz... 01/11/2006 - 05/11/2006
  68  primer akciğer kanseri olan hastanın pet görüntülemesinde karaciğerde yalancı metastatik tutu... 01/11/2006 - 05/11/2006
  69  Göğüs duvarı rezeksiyonu ve vertebra cerrahisi uygulanan toraks maligniteli olgularımız... 01/11/2006 - 05/11/2006
  70  kliniğimizde ikinci primer küçük hücre dışı akciğer kanseri nedeniyle opere ettiğimiz olgu... 01/11/2006 - 05/11/2006
  71  bronşial karsinoid tümörde parsiyel kardiyopulmoner bypass kulllanılarak yapılan iki aşamalı ... 01/11/2006 - 05/11/2006
  72  pnömonektomi sonrası gelişen bronkoplevral fistülün kapatılmasında yeni bir yöntem:polyester... 01/11/2006 - 05/11/2006
  73  Primary Pulmonary Lymphoma Presenting As A Pulmonary Mass With Cavitation... 02/09/2006 - 06/09/2006
  74  Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri Nedeniyle Opere Olan Hastalarda Çok Değişkenli Sağ Kal... 01/09/2006 - 03/09/2006
  75  Hepatosellüler Karsinom Nedeniyle Karaciğer Transplantasyonu Yapılan Olguda İzole Göğüs Duvar... 01/09/2006 - 03/09/2006
  76  Kavitasyon Gösteren Primer Pulmoner Lenfoma Olgusu... 19/04/2006 - 23/04/2006
  77  evaluating the role of muc4 expression in the differential diagnosis of mesothelioma and adenocarsin... 23/11/2005 - 26/11/2005
  78  Hipofiz Metastazı Olan Timik Karsinoid Olgusu.... 01/09/2005 - 03/09/2005
  79  soliter pulmoner nodül nedeniyle tanısal torakotomi uygulanan olgularımız... 01/09/2005 - 03/09/2005
  80  Akciğer Kanserinin İzole Dalak Metastazı Ve Tek Seansta Cerrahi Uygulaması... 01/09/2005 - 03/09/2005
  81  multiple ve nüks interkostal arteriovenöz hemanjiom... 01/09/2005 - 03/09/2005
  82  künt toraks travması sonrası gelişen akut mitral yetmezliği... 01/09/2005 - 03/09/2005
  83  Survivin expression in non small cell lung carcinomas :correlation with other apopitosis -related ma... 03/07/2005 - 06/07/2005
  84  Cyclooxygenase -2 expression in non small cell lung cancer : relation to expression of p53,bcl-2,bax... 03/07/2005 - 06/07/2005
  85  Different uptake values of FDG-PET in benign and malignant pleural effusions... 03/07/2005 - 06/07/2005
  86  bax,bcl-2 and c-kit expression in non small cell lung cancer and their effects on prognosis... 03/07/2005 - 06/07/2005
  87  Multivariate survival analysis of patients with operable non-small lung cancer (NSCLC)... 03/06/2005 - 06/06/2005
  88  surgical theraphy by using tracheal sleeve pnomonectomy of a carsinoid tumor complicating a total at... 03/06/2005 - 06/06/2005
  89  sol akciğer alt lob içine rüptüre desenden torasik aort anevrizması... 18/05/2005 - 22/05/2005
  90  diffüz interstisyel akciğer hastalığını taklit eden sitomegalovirus'e (cmv) bağlı ilginç bi... 27/04/2005 - 01/05/2005
  91  tedaviye dirençli pulmoner ve serebral aspergilloz olgusu... 27/04/2005 - 01/05/2005
  92  Diffüz parankimal akciğer hastalığının radyolog gözüyle olası tanısı... 27/04/2005 - 01/05/2005
  93  küçük hücreli dışı akciğer kanserinde bax, bcl-2 ve c-kit ekspresyonu ve prognoz üzerine et... 20/04/2005 - 25/05/2005
  94  primer akciğer malign kistadenokarsinomu... 25/11/2004 - 28/11/2004
  95  Mediastinal lenfadenopatilerde klinik ve radyolojik ön tanıdan cerrahi kesin tanıya... 25/11/2004 - 28/11/2004
  96  karina yerleşimli, a-v tam blok oluşturan karsinoid tümör olgusunun sağ trakea sleeve pnömonek... 25/11/2004 - 28/11/2004
  97  arterial oxygenation during one lung ventilation: a comparison of sevoflurane and propofol when comb... 05/06/2004 - 08/06/2004
  98  Nadir bir sebebe bağlı oluşan pnömomediastinum olgusu... 11/05/2004 - 14/05/2004
  99  Toraksa sınırlı küçük hücreli akciğer kanserlerinde kombine tedavi sonuçları... 21/04/2004 - 25/04/2004
  100  Radyasyon Onkolojisinde bilgi aktarım sistemi (RTİS)... 21/04/2004 - 25/04/2004
  101  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlu (KHDAK) 129 Olguda Definitif Radyoterapi(DRT) sonuçla... 21/04/2004 - 25/04/2004
  102  Akciğerin bilateral kistik bronşiyoloalveoler karsinomu: radyolojik-patolojik korelasyon... 08/10/2003 - 11/10/2003
  103  Pituiter insidentalomalı, Cushing hastalığını taklit eden periferik yerleşimli pulmoner karsin... 01/10/2003 - 01/10/2003
  104  nadir bir dekortikasyon komplikasyonu: torasik insizyonel tüberküloz fistülü: olgu sunumu... 27/09/2003 - 27/09/2003
  105  akciğerinde konjenital kistik adenoid malformasyon tip 4 ve galen ven anevrizması: nadir bir koins... 20/09/2003 - 27/09/2003
  106  dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesinde yeni kurulan göğüs cerrahi anabilim dalı 10 aylık... 20/09/2003 - 27/09/2003
  107  akciğer sol ana pulmoner arterde tam olarak tıkanıklığa yol açan plazma hücreli granülom... 20/09/2003 - 27/09/2003
  108  mediastinal kitleler: 37 olgunun analizi... 20/09/2003 - 27/09/2003
  109  akciğerin dev kist hidatik hastalığı: 10 olgu sunumu... 20/09/2003 - 27/09/2003
  110  travmatik diafragma rüptürünün geç prezantasyonu... 20/09/2003 - 27/09/2003
  111  göğüs duvarında nadir rastlanan kitle... 20/09/2003 - 27/09/2003
  112  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde yeni kurulan Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı 10 aylık... 17/09/2003 - 20/09/2003
  113  Ön klinik tanıdan kesin cerrahi tanıya (olgu sonuçları)... 17/09/2003 - 20/09/2003
  114  Nadir rastlanılan intrtorasik kitle: intratorasik desmoid tümör... 17/09/2003 - 20/09/2003
  115  Nadir lokalizasyonda servikal bronkojenik kist olgusu.... 17/09/2003 - 20/09/2003
  116  cardiac hydatic cyst located in ınteratrial septum: a case report. 52.... 11/07/2003 - 10/07/2003
  117  Gossipiboma olgusu... 23/04/2003 - 26/04/2003
  118  bir olgu nedeniyle plevranın lokalize solid fibröz tümörü... 06/05/1998 - 10/05/2008
  119  bir infant olguda extrapulmoner tüberkülozun nadir lokalizasyonu: anterior toraks duvarı... 06/05/1998 - 10/05/2008
  120  çocuklara toraks travması... 30/10/1997 - 04/11/1997
  121  mediastinal travma... 30/10/1997 - 04/11/1997
 • NO AD YIL
  1  Solunum Acilleri...  2007
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Frenik Sinir Cerrahisi ve Diaphragma Pacing Göğüs Cerrahisi...  2015
  2  Lobektomi Göğüs Cerrahisi...  2013
  3  toraks travmaları Solunum Acilleri...  2007
  4  vats ve mediastinoskopi solunum sistemi radyolojisi normal ve patolojik...  2007
  5  skalen lenf bezi biyopsisi, vats açık akciğer biyopsileri akciğer kanserinde tanı ve evrelemede girişimsel yöntemler...  2007
  6  toraks travmaları solunum acilleri...  2007
  7  akciğer kanseri tanı ve tedavi rehberi Akciğer kanseri tanı ve tedavi rehberi, toraks dergisi...  2006
 • NO AD TARIH
  1  Torakotomi sonrası ağrıda perioperatif interkostal blok uygulanmasının postoperatif epidural morfin tüketimi, analjezi kalitesi, ve pulmoner fonksiyonlar üzerine etkisi...  1/2006 - 9/2006
 • NO AD YIL
  1  AMYOTROFİK LATERAL SKLEROZLU HASATALARDA DİYAFRAGMA PİL UYGULAMASININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARI: İ...  2013
  2  AMYOTROFİK LATERAL SKLEROZLU HASATALARDA DİYAFRAGMA PİL UYGULAMASININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARI: İ...  2013
  3  bildiri ikincilik ödülü...  2012