DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
DOÇ.DR. BERNA CANTÜRK GÜNHAN
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
E-Posta :   berna.gunhan@deu.edu.tr Telefon :   +90 232 - 3012338 -
Eğitim / Akademik Bilgisi
Lisans  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi MATEMATİK EĞİTİMİ  1997
Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi A.D.  2001
Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı  2006
Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  2013
Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Alan Eğitimi(İlköğretim Matematik Eğitimi)  2015
NO AD YIL
1  Türkiye'de Uygulanan Drama Temelli Eğitimin Matematik Başarısına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması...  2016
2  Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımının Geometri Başarısına Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması...  2016
3  An Investigation of Pre-Service Elementary School Teachers Knowledge Concerning Quadrilaterals...  2014
4  A case study on the investigation of reasoning skills in geometry...  2014
5  Self-Efficacy Beliefs Of Prospective Primary Mathematics Teachers About Mathematical Literacy...  2013
6  Scale development for pre-service mathematics teachers' perceptions related to their pedagogical con...  2013
7  An examination of preschool prospective teachers subject matter knowledge and pedagogical content kn...  2013
8  Using Mathematics in Teaching Science Self-efficacy Scale (UMSSS) : A Validity and Reliability Study...  2012
9  The Effect of Creative Drama Activities on Social Skills Acquisition of Children Aged Six...  2012
10  The prospective mathematics teachers' thought processes and views about using problem based learning...  2012
11  Development of Self Efficacy-Scale Regarding Prospective Preschool Teacher Toward Teaching Mathemati...  2011
12  Drama Uygulamalarının Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Drama Etknilikleri Planlama Beceriler...  2011
13  Prospective mathematics teachers' views about using computer-based instructional materials in constr...  2011
14  Orta Öğretimde Çağdaş Matematik Öğretmeni Profili...  2010
15  Prospective Mathematics Teachers Views about Using Flash Animation in Mathematics Lessons...  2010
16  Integrating Technology into Mathematics Education A Case of Study from Primary Mathematics Students ...  2010
17  The Application of Drama Method on Prisms Subject...  2010
18  Spatial Ability of a Mathematics Teacher: The Case of Oya...  2009
19  Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri...  2009
20  Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Oturumlarında Öğrencilerin Kazandığı Beceriler...  2009
21  Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi...  2009
22  Uzamsal Yetenek Hakkında Bir Bilgi Seviyesi İncelemesi...  2009
23  Yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlik ölçeği...  2009
24  Probleme dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin geometriye yönelik özyeterlik inançlarına etkisi...  2008
25  Probleme dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarına ve başarılarına etkis...  2008
26  Geometriye Yönelik Öz-yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi...  2007
27  Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Almalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri...  2005
28  Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanında Öğrenim Gören Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerin Aldıkları Eğit...  2005
29  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarinin Fen Derslerinde Matematiğin Kullanimina Yönelik Özyeterlik İnançlar...  2005
NO AD TARİH
1  İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geometrik Cisimler Konusuna İlişkin Öğrenci Hataları ve Gi...
 16/05/2015 - 18/05/2015
2  Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutumlarının ve Matematiksel Kaygı Düzeylerinin İncelenme...
 16/05/2015 - 18/05/2015
3  Ortaokul Öğrencilerinin Geometriye Yönelik Özyeterlik İnançlarının ve Görsel Matematik Okuryazarlıkl...
 16/05/2015 - 18/05/2015
4  Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Başarıları Üzerine Bazı Değişkenlerin Aracılık Rolünün İncelenmesi...
 11/09/2014 - 14/09/2014
5  İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Alan Öğretimi Bilgilerine İlişkin Algılarının Bazı Değişke...
 11/09/2014 - 14/09/2014
6  Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımının Geometri Başarısına Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması...
 11/09/2014 - 14/09/2014
7  ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞ ÜSTÜ YETİLERİ İLE MATEMATİK PROBLEMİ ÇÖZME TUTUMLARININ İNCELENMESİ...
 16/05/2014 - 18/05/2014
8  ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE GEOMETRİ DERSİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK İ...
 16/05/2014 - 18/05/2014
9  Rasyonel Sayılar Konusunda Öğrencilerin Kavramsal ve İşlemsel Bilgilerinin İncelenmesi...
 19/09/2012 - 21/09/2012
10  İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik İnançlarının İncelenmes...
 12/09/2012 - 14/09/2012
11  Drama Etkinliklerinin Uygulamasına Dayalı Olarak Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmen Nitelikle...
 24/06/2011 - 26/06/2011
12  Okulöncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Öncesinde ve Sonrasında Drama Yöntemi...
 18/04/2011 - 20/04/2011
13  Examining of Preschool Student Teachers Pedagogical Content Knowledge in Geometric Shapes...
 14/06/2010 - 18/06/2010
14  Katı Cisimler Konusuna Yönelik Drama Temelli Ders Planlarının Geliştirilmesi...
 20/03/2010 - 20/03/2010
15  Sample Drama Plans for preschol education...
 04/02/2010 - 08/02/2010
16  Using Portfolio in Revealing and Developing The Mathematical Pedagogical Content Knowledge of Primar...
 01/10/2009 - 03/10/2009
17  Probleme Dayalı Öğrenmenin İstatistik Eğitiminde Örneklendirilmesi...
 03/07/2009 - 05/07/2009
18  Using Spreadsheets in Mathematics Education: A Case Study from Primary Mathematics Students Teacher ...
 28/01/2009 - 01/02/2009
19  Geometers Sketchpad Software for Nonthesis Graduate Students A Case Study from Turkey...
 28/01/2009 - 01/02/2009
20  Spatial Ability of Mathematics Teacher The Case of Oya...
 28/01/2009 - 01/02/2009
21  Drama YöntemininÖğretmen Adaylarının Matematiğin Doğasına İlişkin İnançlarına Etkisi...
 21/11/2008 - 23/11/2008
22  Altıncı Sınıf Matematik Derslerinde Kullanılmak Üzere Drama Temelli Ders Planlarının Geliştirilmesi...
 21/11/2008 - 23/11/2008
23  İlköğretim II. Kademe Müfredatının Fen ve Matematik Entegrasyonu Açısından İncelenmesi...
 13/11/2008 - 15/11/2008
24  Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Görselleştirme Becerileri...
 13/11/2008 - 15/11/2008
25  Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Geometers Sketchpad Yazılımının Kullanımına Yönelik Görüşleri Ve...
 27/08/2008 - 29/08/2008
26  Farklı Matematik Konularında Teknoloji Destekli Öğrenme Etkinliklerinin Tasarlanması Ve Örneklenmesi...
 27/08/2008 - 29/08/2008
27  Geometers Sketchpad Programının Kullanılmasıyla Dönüşüm Geometrisi Konusunda Örnek Etkinlikler ve Ça...
 16/04/2008 - 18/04/2008
28  Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi ve Demografik ...
 16/05/2007 - 18/05/2007
29  İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi...
 16/05/2007 - 18/05/2007
30  İlköğretim Matematik ve Fen Öğretmen Adaylarının Bilgisayar İle İlgili Özyeterlik Algıları...
 16/05/2007 - 18/05/2007
31  Establishing The Validity and Reliability A TeacherSelf-Efficacy Scale Towards The Use of Mathematic...
 11/10/2006 - 14/10/2006
32  Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Matematik Öğretimine İlişkin Özyeterlik Algısı Ölçeğinin Gel...
 04/05/2006 - 05/05/2006
33  İlköğretim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerin Öğretmen Yeterlik Algılarının Karşılaştırılması Üze...
 28/09/2005 - 30/09/2005
34  Nitelikli Tez Oluşturma ile İlgili Model Önerisi...
 26/09/2005 - 28/09/2005
35  Eğitim Fakültelerinde İlköğretim Matematik Bölümü Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Öz-yeterlik Algı...
 09/09/2004 - 11/09/2004
36  Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanında Öğrenim Gören Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerin Aldıkları Eğit...
 01/12/2003 - 04/12/2003
37  Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Almalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri...
 01/12/2003 - 04/12/2003
38  İlköğretim 6. Sınıfta Ölçüler Konusunun Öğretiminde Çoklu Zeka Kuramına Göre Matematik Öğretimi...
 16/09/2002 - 18/09/2002
NO BÖLÜM ADI YIL
1  Ünlü Bilim İnsanlarının Eğitimde Drama Yöntemi ile İşlenmesine Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri Eğitimde Drama...  2009
NO AD TARIH
1  Bilim Sokakta...  7/2015 - 12/2015
2  İrrasyonel Sayıların Öğretiminde Drama Yönteminin Etkisi...  4/2013 - 4/2014
3  Drama Yönteminin İlkögretim Matematik Ögretmen Adaylarının İletisim Becerilerine Etkisi...  9/2011 - 9/2012
4  İlköğretim II. Kademede Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma...  5/2005 - 5/2008
NO AD YIL
1  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2007
2  Dokuz Eylül Üniversitesi...  2013
3  Dokuz Eylül Üniversitesi...  2013

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi