En

PROF.DR. AHMET ÖZEN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü  1999
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı  2002
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı  2008
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2011
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2017
 • NO AD YIL
  1  The Effect of Social Expenditure on Human Development in European Union Countries...  2021
  2  Kamu Denetiminde Dijital Dönüşüm: Dijital İkiz Yöntemi...  2020
  3  Bütçe Tutarlılığı ile Politik İstikrarsızlık İlişkisi: Türkiye'de 1984-2018 Dönemi Anal...  2020
  4  Girişimcilik Yönelimi ve Finansal Performans İlişkisinin Araştırılmasında Aile Şirketlerini...  2019
  5  ZAMANAŞIMI MÜESSESESİNİN EMLAK VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ...  2019
  6  Türkiye'de Katılımcı Bütçeleme Anlayışının Değerlendirilmesi...  2017
  7  Katılımcı Bütçeleme ve Çeşitli Ülke Uygulamaları...  2016
  8  Dolaysız Vergiler Açısından Türk Vergi Sistemi ile AB Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi...  2016
  9  Katılımcı Bütçeleme Anlayışı Çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2015-2019 Str...  2016
  10  SOSYAL BÜTÇELEME TÜRÜ OLARAK ÇOCUKLARA YÖNELİK BÜTÇELEME ANLAYIŞI VE ÇEŞİTLİ ÜLKE UYG...  2016
  11  Gayrimenkul Sermaye İradında Vergisel Mükellefiyetin Tespitine İlişkin Özel Hususlar...  2016
  12  İşsizlik ve Sigara Üzerinden Alınan Vergiler Arasındaki İlişki: Türkiye Analizi...  2016
  13  Asgari Ücret Artışının Devletin Vergi Gelirlerine Etkisi...  2016
  14  Hukuki ve Ekonomik Tasarruf Kavramlarının Vergisel Boyutta Değerlendiirlmesi...  2016
  15  Orta Öğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Vergi Algılama Düzeylerine İlişkin Ampirik Bir Değer...  2015
  16  Türkiye'de Kamu Hizmetlerinin Toplumsal Denetimi: Kent Konseyi Örneği...  2015
  17  Çeşitli Ülkelerde İç Denetim-Performans Denetimi İlişkisi ve TürkiyeUygulamasının Değerle...  2015
  18  Türkiye'de Yeşil Ekonomi Açısından Yenilenebilir Bir Enerji Kaynağı: Rüzgar Enerjisi...  2015
  19  Kayıt Dışı Ekonomi Kavramı ve Boyutları...  2013
  20  Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Dokuz Eylül Üniversitesindeki Uygulamanın Değerlendiri...  2011
  21  Yolsuzluk-Mali Saydamlık İlişkisi: Teorik ve Ampirik Bir Değerlendirme...  2011
  22  Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Reform Sürecinin De...  2009
  23  Katılımcı Demokrasi Anlayışında Bütçeleme: Katılımcı Bütçeleme...  2009
  24  Critical Control Points On Performance-Based Budgeting System...  2008
  25  Analysis of Critical Control Points of Alternative Decisions on The Choice of Performance Based Budg...  2008
  26  Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Anlayışı...  2008
  27  Kırgızistan'da Mali Sistemin Yeniden Yapılandırılması Çerçevesinde Bütçede Reform Arayış...  2008
  28  Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Etkinliğinin Belirleyicileri...  2007
  29  Gelişmiş Ülkelerde Performans Esaslı Bütçeleme Sistemine Yönelik Reform Arayışları ve Büt...  2007
  30  Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Kritik Kontrol Noktaları Ana...  2007
  31  Osmanlı İmparatorluğu'nda ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Borçlanma Politikaları ve Sonuçları...  2006
  32  Türk Bütçe Sürecinin Mali Saydamlık ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Çer...  2005
  33  Arjantin Ekonomisi ve Vergi Sistemi...  2004
  34  Hızlı Şehirleşme, Sanayileşme ve Çevre Sorunları: Sorunların Çözümünde Siyasi Erkin Rol...  2004
  35  Çok Yıllı (Orta Vadeli) Bütçeleme Sistemi ve Uygulamaları...  2004
  36  İktisadi Gelişmede Vergilemenin Rolü ve Vergilemede istikrar -II...  2004
  37  İktisadi Gelişmede Vergilemenin Rolü ve Vergilemede istikrar -I...  2004
  38  Bağımsız Düzenleyici Kurumlar ve Türkiye...  2004
  39  Geçiş Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları...  2003
  40  Türkiye'de Transfer Harcamalarının Gelişimi ve Ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi...  2003
  41  Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Bütçe Açığının Gelişimi...  2002
  42  Avrupa Birliği'nde Mali Disiplinin Sağlanmasına Yönelik Maastricht Kriterlerinin Anayasal İktis...  2002
 • NO AD TARİH
  1  THE AUTOMATION OF AUDITING AND HOW IT IS TRANSFORMING THE WORKFORCE... 16/06/2020 - 18/06/2020
  2  Endüstri 4.0 Perspektifinden Enerji Gereksinimlerinin Muhasebesi... 16/04/2020 - 18/04/2020
  3  Endüstri 4.0'ın Şirketlere Entegrasyonunda Yaşanan Maliyetlerin Değerlendirilmesi... 21/11/2019 - 23/11/2019
  4  KURUMLAR VERGİSİ OLARAK ROBOT VERGİSİ UYGULAMASI VE İŞLETMELERİN PAYDAŞLARA KARŞI ARTAN Fİ... 10/10/2019 - 13/10/2019
  5  Borsa İstanbul Kobi Sanayi Endeksinde Faaliyet Gösteren Şirketlerin Girişimcilik ve Finansal Per... 25/04/2019 - 26/04/2019
  6  Finansal Raporlar Yardımıyla Başarısızlık Tahmini: Makine Sektöründe Ampirik Bir Araştırma... 25/04/2019 - 26/04/2019
  7  Kamu Sektöründe Bilgisayar Tabanlı Otomasyon Tekniklerinin Entegrasyonu: Muhasebe ve Vergi Perspe... 11/04/2019 - 13/04/2019
  8  A Situation Assessment of the Performance Based Budgeting Process in Turkey... 05/12/2018 - 08/12/2018
  9  Türkiye'de Kamu Kurumlarında İç Denetim Süreci Ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun Sorumlul... 19/05/2017 - 23/05/2017
  10  Türkiye'de Yenilenebilir Kaynak Olarak Güneş Enerjisinin Değerlendirilmesi... 22/09/2016 - 23/09/2016
  11  Türkiye'nin Enerji Arz Açığının Karşılanmasına Yönelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını... 30/05/2016 - 03/06/2016
  12  Assesment of Gender Budgeting to Increase the Women Employment in Turkey... 19/05/2016 - 22/05/2016
  13  Türkiye'de Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi Uygulamasının Değerlendirilmesi... 25/03/2011 - 27/03/2011
  14  Türkiye'de Performans Esaslı Bütçeleme Sistemine Geçiş Sürecinin Değerlendirilmesi... 24/09/2009 - 25/09/2009
  15  Dokuz Eylül Üniversitesinde Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin... 02/07/2007 - 04/07/2007
  16  Avrupa Birliği'nde Mali Disiplinin Sağlanmasına Yönelik Mali Kuralların Anayasal İktisat Pers... 15/02/2002 - 17/02/2002
 • NO AD YIL
  1  Teoride ve Uygulamada Bütçe Politikası...  2017
  2  Teoride ve Uygulamada Bütçe Politikası...  2013
  3  Teoride ve Uygulamada Bütçe Politikası...  2010
  4  Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Türkiye'de Uygulanabilirliği...  2008
 • KİTABIN ADI: Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO BÖLÜM ADI YIL
  1  DEVLET BORÇLARINDA YETKİLİ ORGANLAR VE SORUMLULUKLARI Devlet Borçları...  2018
  2  KAMU MALİ YÖNETİMİNDE KAMU ZARARI VE KAMU ZARARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER KAMU MALİ YÖNETİMİ VE DENETİMİ...  2017
  3  YASAMA DENETİMİ KAMU MALİ YÖNETİMİ VE DENETİMİ...  2017
  4  Kamu Paylarının Yönetimi ve Devlet Destekleri Teoride ve Uygulamada Hazine...  2016
  5  Hazine Olgusu ve Kavramsal Boyutları Teoride ve Uygulamada Hazine...  2016
  6  Kırım Harbi'nden Düyun-u Umumiye'ye Osmanlı Dış Borçları Sümerlerden Türkiye Cumhuriyeti'ne Maliye Tarihi...  2016
  7  Türkiye'de Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Anlayışı Prof.Dr.Naci Birol MUTER'e Armağan...  2014
  8  Çocuklara Yönelik Bütçeleme Anlayışı ve Çeşitli Ülke Uygulamaları Prof.Dr.Fevzi DEVRİM'e Armağan...  2014
  9  İç Denetimde Etkinlik: 'İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı'ndan Beklentiler Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar...  2013
  10  Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi Açısından Performans Göstergelerinin Belirlenmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Prof.Dr.Aytaç Eker ve Yrd.Doç.Dr.Ayşegül EKER'e Armağan...  2012
  11  Bütçe Uygulamalarında Saydamlık ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Prof. Dr. Aytaç Eker'e Armağan \n Kamu Maliyesinde Seçme Yazılar\n...  2010
  12  Kamu Ekonomisinin Yönetiminde İki Farklı Ekonomi Politikası Yaklaşımı: İradi ve Takdiri Kararlara Karşı Kurallar Kurumsal Maliye Politikası...  2007
  13  Geleneksel Maliye ve Yeni Maliye Kamu Maliyesinde Çağdaş Yaklaşımlar...  2006
  14  Dünyada Altyapı Hizmetlerinde Özelleştirme: Trendler ve Veriler Altyapı Ekonomisi (Altyapı Hizmetlerinde Serbestleşme ve Özelleştirme)...  2005
  15  Demokrasilerde Siyasal Gücü Sınırlayacak Hukuk ve Hukuk-Dışı Kurumlar Yeni Bir Sistem Arayışı Demokrasi, Poliarşi ve Demarşi...  2005
  16  Dünyada Demokratikleşme Trendi Yeni Bir Sistem Arayışı Demokrasi, Poliarşi ve Demarşi...  2005
  17  Çıkar Grupları, Rant Kollama ve Yasal Soygun Yasal Soygun (Çıkar Grupları ve Rant Kollama)...  2003
 • NO AD TARIH
  1  TÜRKİYE'DE MERKEZİ BÜROKRASİNİN KAMU EKONOMİSİ ALGISI VE ETKİLERİ: DEVLET BÜTÇESİ EKSENLİ BİR ANALİZ...  11/2009 - 2/2011
 • NO Görev
  1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mayıs 2019-Devam ediyor
  2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Mart 2018-Devam ediyor
  3 DEÜ Rektörlüğü Kalite Komisyonu Üyesi, Ocak 2018- Aralık 2019
  4 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ekim 2017- Nisan 2019
  5 DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Müdür Yardımcısı, Haziran 2017- Kasım 2017
  6 DEÜ Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Temmuz 2013- Temmuz 2016