En

PROF.DR. AHMET ÖZEN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü  1999
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı  2002
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı  2008
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2011
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2017
 • NO AD YIL
  1  Türkiye'de Katılımcı Bütçeleme Anlayışının Değerlendirilmesi...  2017
  2  Katılımcı Bütçeleme ve Çeşitli Ülke Uygulamaları...  2016
  3  Dolaysız Vergiler Açısından Türk Vergi Sistemi ile AB Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi...  2016
  4  Katılımcı Bütçeleme Anlayışı Çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2015-2019 Str...  2016
  5  SOSYAL BÜTÇELEME TÜRÜ OLARAK ÇOCUKLARA YÖNELİK BÜTÇELEME ANLAYIŞI VE ÇEŞİTLİ ÜLKE UYG...  2016
  6  Gayrimenkul Sermaye İradında Vergisel Mükellefiyetin Tespitine İlişkin Özel Hususlar...  2016
  7  İşsizlik ve Sigara Üzerinden Alınan Vergiler Arasındaki İlişki: Türkiye Analizi...  2016
  8  Hukuki ve Ekonomik Tasarruf Kavramlarının Vergisel Boyutta Değerlendiirlmesi...  2016
  9  Orta Öğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Vergi Algılama Düzeylerine İlişkin Ampirik Bir Değer...  2015
  10  Türkiye'de Kamu Hizmetlerinin Toplumsal Denetimi: Kent Konseyi Örneği...  2015
  11  Çeşitli Ülkelerde İç Denetim-Performans Denetimi İlişkisi ve TürkiyeUygulamasının Değerle...  2015
  12  Türkiye'de Yeşil Ekonomi Açısından Yenilenebilir Bir Enerji Kaynağı: Rüzgar Enerjisi...  2015
  13  Kayıt Dışı Ekonomi Kavramı ve Boyutları...  2013
  14  Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Dokuz Eylül Üniversitesindeki Uygulamanın Değerlendiri...  2011
  15  Yolsuzluk-Mali Saydamlık İlişkisi: Teorik ve Ampirik Bir Değerlendirme...  2011
  16  Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Reform Sürecinin De...  2009
  17  Katılımcı Demokrasi Anlayışında Bütçeleme: Katılımcı Bütçeleme...  2009
  18  Critical Control Points On Performance-Based Budgeting System...  2008
  19  Analysis of Critical Control Points of Alternative Decisions on The Choice of Performance Based Budg...  2008
  20  Kırgızistan'da Mali Sistemin Yeniden Yapılandırılması Çerçevesinde Bütçede Reform Arayış...  2008
  21  Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Anlayışı...  2008
  22  Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Etkinliğinin Belirleyicileri...  2007
  23  Gelişmiş Ülkelerde Performans Esaslı Bütçeleme Sistemine Yönelik Reform Arayışları ve Büt...  2007
  24  Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Kritik Kontrol Noktaları Ana...  2007
  25  Osmanlı İmparatorluğu'nda ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Borçlanma Politikaları ve Sonuçları...  2006
  26  Türk Bütçe Sürecinin Mali Saydamlık ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Çer...  2005
  27  Arjantin Ekonomisi ve Vergi Sistemi...  2004
  28  Hızlı Şehirleşme, Sanayileşme ve Çevre Sorunları: Sorunların Çözümünde Siyasi Erkin Rol...  2004
  29  Çok Yıllı (Orta Vadeli) Bütçeleme Sistemi ve Uygulamaları...  2004
  30  İktisadi Gelişmede Vergilemenin Rolü ve Vergilemede istikrar -II...  2004
  31  İktisadi Gelişmede Vergilemenin Rolü ve Vergilemede istikrar -I...  2004
  32  Bağımsız Düzenleyici Kurumlar ve Türkiye...  2004
  33  Geçiş Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları...  2003
  34  Türkiye'de Transfer Harcamalarının Gelişimi ve Ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi...  2003
  35  Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Bütçe Açığının Gelişimi...  2002
  36  Avrupa Birliği'nde Mali Disiplinin Sağlanmasına Yönelik Maastricht Kriterlerinin Anayasal İktis...  2002
 • NO AD TARİH
  1  Finansal Raporlar Yardımıyla Başarısızlık Tahmini: Makine Sektöründe Ampirik Bir Araştırma... 25/04/2019 - 26/04/2019
  2  Borsa İstanbul Kobi Sanayi Endeksinde Faaliyet Gösteren Şirketlerin Girişimcilik ve Finansal Per... 25/04/2019 - 26/04/2019
  3  Kamu Sektöründe Bilgisayar Tabanlı Otomasyon Tekniklerinin Entegrasyonu: Muhasebe ve Vergi Perspe... 11/04/2019 - 13/04/2019
  4  A Situation Assessment of the Performance Based Budgeting Process in Turkey... 05/12/2018 - 08/12/2018
  5  Türkiye'de Kamu Kurumlarında İç Denetim Süreci Ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun Sorumlul... 19/05/2017 - 23/05/2017
  6  Türkiye'de Yenilenebilir Kaynak Olarak Güneş Enerjisinin Değerlendirilmesi... 22/09/2016 - 23/09/2016
  7  Türkiye'nin Enerji Arz Açığının Karşılanmasına Yönelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını... 30/05/2016 - 03/06/2016
  8  Assesment of Gender Budgeting to Increase the Women Employment in Turkey... 19/05/2016 - 22/05/2016
  9  Türkiye'de Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi Uygulamasının Değerlendirilmesi... 25/03/2011 - 27/03/2011
  10  Türkiye'de Performans Esaslı Bütçeleme Sistemine Geçiş Sürecinin Değerlendirilmesi... 24/09/2009 - 25/09/2009
  11  Dokuz Eylül Üniversitesinde Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin... 02/07/2007 - 04/07/2007
  12  Avrupa Birliği'nde Mali Disiplinin Sağlanmasına Yönelik Mali Kuralların Anayasal İktisat Pers... 15/02/2002 - 17/02/2002
 • NO AD YIL
  1  Teoride ve Uygulamada Bütçe Politikası...  2017
  2  Teoride ve Uygulamada Bütçe Politikası...  2013
  3  Teoride ve Uygulamada Bütçe Politikası...  2010
  4  Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Türkiye'de Uygulanabilirliği...  2008
 • KİTABIN ADI: Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Hazine Olgusu ve Kavramsal Boyutları Teoride ve Uygulamada Hazine...  2016
  2  Kırım Harbi'nden Düyun-u Umumiye'ye Osmanlı Dış Borçları Sümerlerden Türkiye Cumhuriyeti'ne Maliye Tarihi...  2016
  3  Kamu Paylarının Yönetimi ve Devlet Destekleri Teoride ve Uygulamada Hazine...  2016
  4  Çocuklara Yönelik Bütçeleme Anlayışı ve Çeşitli Ülke Uygulamaları Prof.Dr.Fevzi DEVRİM'e Armağan...  2014
  5  Türkiye'de Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Anlayışı Prof.Dr.Naci Birol MUTER'e Armağan...  2014
  6  İç Denetimde Etkinlik: 'İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı'ndan Beklentiler Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar...  2013
  7  Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi Açısından Performans Göstergelerinin Belirlenmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Prof.Dr.Aytaç Eker ve Yrd.Doç.Dr.Ayşegül EKER'e Armağan...  2012
  8  Bütçe Uygulamalarında Saydamlık ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Prof. Dr. Aytaç Eker'e Armağan \n Kamu Maliyesinde Seçme Yazılar\n...  2010
  9  Kamu Ekonomisinin Yönetiminde İki Farklı Ekonomi Politikası Yaklaşımı: İradi ve Takdiri Kararlara Karşı Kurallar Kurumsal Maliye Politikası...  2007
 • NO AD TARIH
  1  TÜRKİYE'DE MERKEZİ BÜROKRASİNİN KAMU EKONOMİSİ ALGISI VE ETKİLERİ: DEVLET BÜTÇESİ EKSENLİ BİR ANALİZ...  11/2009 - 2/2011
 • NO Görev
  1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Mart 2018-Devam ediyor
  2 DEÜ Rektörlüğü Kalite Komisyonu Üyesi, Ocak 201830/01/2021
  3 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ekim 2017- Nisan 2019
  4 DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Müdür Yardımcısı, Haziran 2017- Kasım 2017
  5 DEÜ Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Temmuz 2013- Temmuz 2016