En

DOÇ.DR. AYLİN ÖZGEN ALPAYDIN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2012
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları  2015
 • NO AD YIL
  1  Determinants and characteristics of tuberculosis in liver transplant recipients...  2018
  2  The importance of PET/CT findings and hematological parameters in prediction of progression in sarco...  2017
  3  Solid organ transplant alıcılarında mikobakteri enfeksiyonlarının yönetimi...  2017
  4  Effect of continuous positive airway pressure treatment on hemograms of patients with severe obstruc...  2017
  5  The role of endobronchial ultrasonography for mediastinal lymphadenopathy in cases with extrathoraci...  2016
  6  İnterstisyel akciğer hastalığı hastalarının uykuda solunum bozuklukları ve obstrüktif uyku ...  2016
  7  Preoperative parameters and their prognostic value in amyotrophic lateral sclerosis patients undergo...  2016
  8  Could ''red cell distribution" width predict COPD severity?...  2016
  9  İzmir ilindeki göğüs hastalıkları uzmanlarının obstrüktif uyku apne sendromu tanı ve tedav...  2016
  10  Malign plevral hastalıklarda kapalı plevra biyopsisi ve PET/CT'nın tanısal değeri...  2016
  11  The role of endobronchial biopsy in the diagnosis of pulmonary sarcoidosis...  2016
  12  Importance of diaphragm thickness in amyotrophic lateral sclerosis patients with diaphragm pacing sy...  2016
  13  Eğitim hastanelerinde yatan hastaların öğrenci eğitimine katkıda bulunmaya karşı tutumları...  2014
  14  İnterstisyel akciğer hastalığı zemininde gelişen Pneumocystis jirovecii pnömonisi...  2014
  15  Toll-Like Receptör 2 expression and peripheral blood CD4+/CD8+T cell ratio in COPD...  2014
  16  A 75-year-old man with new onset dyspnea and haemoptysis...  2014
  17  Multiple distant metastases in a case of malignant pleural mesothelioma...  2014
  18  Metabolic syndrome and carotid intima-media thickness in chronic obstructive pulmonary disease...  2013
  19  Mortality indicators in community - acquired pneumonia requiring intensive care in Turkey...  2013
  20  Does high-frequency chest wall oscillation therapy have any impact on the infective exacerbations of...  2013
  21  Community-acquired pneumonia in patients with chronic obstructive pulmonary disease requiring admiss...  2013
  22  Asthma control test and asthma quality of life questionnaire association in adults...  2012
  23  Toplum kökenli pnömonisi olan erişkin hastalarda konvansiyonel ve multipleks PCR yöntemleriyle b...  2012
  24  Phenotype properties and status of corticosteroid resistance among patients with uncontrolled asthma...  2012
  25  KOAH hastalarında mannoz bağlayan lektin (MBL) gen polimorfizmi ve serum MBL derişimi arasındaki...  2012
  26  Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda fonksiyonel parametrelerle sistemik antiinf...  2011
  27  Asthma Qualıty Of Lıfe Questıonnaıre yaşam kalitesi anketinin astımlı Türk hastalarda geçer...  2011
  28  Does asthma control assessed by asthma control test reflect inflammatıon?...  2011
  29  Serum and pleural fluid N-Terminal-Pro-B-Type natriuretic peptide concentrations in the differential...  2011
  30  An unusual presentation of bronchial rupture...  2011
  31  Lower aırway ınflammatıon ın nonasthmatıc allergıc rhınıtıs patıents...  2011
  32  Kolon metastazı yapan bir akciğer kanseri olgusu...  2010
  33  Occupational asthma in welders and painters...  2010
  34  The relationship between BODE index, quality of life and inflammatory cytokines in COPD patients...  2010
  35  An unusual presentation of lung cancer...  2009
  36  Akciğer kanserli hastaların hastalıkları ile ilgili tutumları...  2009
  37  Factors affecting the interval from the diagnosis to treatment In patients with lung cancer...  2009
  38  Masif hemoptizi ile bulgu veren bilateral tüberküloz olgusu...  2009
  39  Bir Sicimitar Sendromu olgusu...  2009
  40  Kronik eozinofilik pnömonili olgumuz...  2008
  41  Multiple nodular and patchy infiltrations in a 34 year-old male...  2007
  42  Pulmoner emboli tanısında klinik olasılıkların bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi bul...  2007
  43  Fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısıyla yapılan bronkoalveoler lavajın mikrobiyolojik sonu...  2006
  44  Compliance, side effects and results of CPAP therapy in cases with obstructive sleep apnea syndrome...  2005
  45  Accuracy and feasibility of dynamic contrast-enhanced 3D MR imaging in the assessment of lung perfus...  2005
 • NO AD TARİH
  1  ROMATOİD ARTRİT HASTALARINDA AKCİĞER TUTULUM PATERNLERİ İLE LABORATUVAR BULGULARI ARASINDAKİ ... 20/04/2019 - 21/04/2019
  2  Pulmoner Ekstramedüller Hematopoez Olgusu... 10/04/2019 - 14/04/2019
  3  The relationship between smoking history, functional exercise capacity and airway obstruction severi... 04/10/2018 - 06/10/2018
  4  KOAH alevlenmesi tanısıyla yatan hastalarda taburculuk sonrası erken yeniden başvuru ile ilişki... 11/04/2018 - 15/04/2018
  5  Eozinofilik granülamatöz polianjit olgusu... 11/04/2018 - 15/04/2018
  6  A new diagnostic approach for interstitial lung diseases: Cryobiopsy... 09/09/2017 - 13/09/2017
  7  Investigating the fatigue and related factors in patients with chronic obstructive pulmonary disease... 09/09/2017 - 13/09/2017
  8  Effects of thoracic kinesio taping on pulmonary functions, respiratory muscle strength and functiona... 09/09/2017 - 13/09/2017
  9  Relationship between core stabilizer muscle strength and endurance to respiratory parameters in mult... 09/09/2017 - 13/09/2017
  10  Multiple skleroz hastalarında gövde stabilizatör kas kuvveti ve enduransının solunum parametrel... 05/04/2017 - 09/04/2017
  11  Lane-Hamilton Sendromu; İdiopatik Pulmoner Hemosiderozis ve Çölyak Birlikteliği... 05/04/2017 - 09/04/2017
  12  İdiyopatik Pulmoner Fibrozis Olgularında Pirfenidone Tedavisinin Klinik ve Fonksiyonel Parametrele... 05/04/2017 - 09/04/2017
  13  Obstrüktif uyku apne sendromlu (OSAS )hastalarda eritrosit dağılım genişliği (RDW) ve ortalama... 05/04/2017 - 09/04/2017
  14  Endobronşiyal Ultasonografi İle Tüberküloz Tanısı Alan Olguların Değerlendirilmesi... 05/04/2017 - 09/04/2017
  15  İnterstisyel Akciğer Hastalıkları TanısındaYeni Bir Yöntem: Kriyobiyopsi... 05/04/2017 - 09/04/2017
  16  Progresif seyirli diffüz kistik akciğer hastalığı & cannabis kullanımı... 05/04/2017 - 09/04/2017
  17  Kronik obstruktif akciğer hastalık (KOAH )?lı hastalarda eğitimin hastalık sürecine etkisi... 05/04/2017 - 09/04/2017
  18  Comparison of physical activity levels and fatigue severity in young and elderly males with COPD... 05/09/2016 -
  19  Akciğer dışı solid organ tümörlerine eşlik eden mediastinal lenfadenopatilerde EBUS sonuçlar... 06/04/2016 - 10/04/2016
  20  İzmir ilindeki göğüs hastalıkları uzmanlarının obstrüktif uyku apne sendromu tanı ve tedav... 06/04/2016 - 10/04/2016
  21  KOAH hastalarında kinezyo bantlama yönteminin solunum fonksiyonlarına etkisi: pilot çalışma... 06/04/2016 - 10/04/2016
  22  EBUS uygulaması sırasında desatürasyonun önlenmesinde n-CPAP ile Oksijen uygulan masının etki... 06/04/2016 - 10/04/2016
  23  Genç ve yaşlı KOAH'lı erkeklerde fiziksel aktivite seviyeleri ve yorgunluk şiddetinin karşıla... 06/04/2016 - 10/04/2016
  24  Investigation of clinic measurements of six minute walk test and stair-climbing test in patients wit... 26/09/2015 - 30/09/2015
  25  Active tuberculosis prevalence and characteristics of tuberculosis patients in liver transplant pati... 26/09/2015 - 30/09/2015
  26  Bacterial colonization in bronchiectasis patients... 26/09/2015 - 30/09/2015
  27  The relationship between proximal limb and trunk muscle strength and respiratory parameters in chron... 26/09/2015 - 30/09/2015
  28  Diagnostic yield of bronchoalveolar lavage in hematological malignancies... 26/09/2015 - 30/09/2015
  29  Sarkoidozlu hastalarda PET/BT bulguları... 02/04/2015 - 04/04/2015
  30  Hafif Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olan hastalarda 6 Dakika Yürüme Testi ve Merdiven ... 02/04/2015 - 04/04/2015
  31  Hematolojik maligniteli olgularda bronkoalveolar lavajın tanısal değerliği... 02/04/2015 - 04/04/2015
  32  OSAS lı hastalarda eritrosit dağılım genişliği (RDW) ve ortalama trombosit volümü(MPV)... 02/04/2015 - 04/04/2015
  33  OSASlı hastalarda CPAP tedavisinin eritrosit dağılım genişliği üzerine etkisi... 02/04/2015 - 04/04/2015
  34  Bronşektazili hastalarda bakteriyel kolonizasyon... 02/04/2015 - 04/04/2015
  35  Kronik obstrüktif akciğer hastalarında (KOAH) proksimal ekstremite ve gövde kas kuvvetinin solu... 01/04/2015 - 05/04/2015
  36  Tümörden tümöre metastaz: Benign adrenal tümöre metastaz yapan akciğer karsinomu olgusu... 11/11/2014 - 16/11/2014
  37  Bir bronkoskopi ünitesinde atipik mikobakterilere bağlı yalancı salgın... 04/11/2014 - 07/11/2014
  38  Karaciğer transplantasyonu yapılan hastalarda aktif tüberküloz gelişme sıklığı ve tüberkü... 15/10/2014 - 18/10/2014
  39  Would RDW be a prognostic factor in pulmonary arterial hypertansion?... 06/09/2014 - 10/09/2014
  40  Diagnostic value of PET CT in pleural diseases... 06/09/2014 - 10/09/2014
  41  Pulmonary effects of frying vegetable oils: An experimental study... 06/09/2014 - 10/09/2014
  42  Correlation between red cell distrubition widt and disease severity and mortality in COPD patients... 06/09/2014 - 10/09/2014
  43  Can red blood cell morphology be an indicator for COPD exacerbations... 06/09/2014 - 10/09/2014
  44  KOAH da hastalık ağırlığı ve mortalite ile RDW (red cell distrubition width) ilişkisi... 02/04/2014 - 06/04/2014
  45  Silikozisli bir vaka... 02/04/2014 - 06/04/2014
  46  Slikozis oluşumunda yeni bir meslek: Olgu sunumu... 02/04/2014 - 06/04/2014
  47  Kızartma Yağına Maruziyetin pulmoner Etkilerinin Araştırılması: Deneysel Çalışma... 02/04/2014 - 06/04/2014
  48  Pulmoner Arteriyal Hipertansiyonda RDW prognostik faktör olabilir mi?... 02/04/2014 - 06/04/2014
  49  Tirozin kinaz inhibitörü kullanımı yan etkisi olarak plevral effüzyon... 02/04/2014 - 06/04/2014
  50  Plevral hastalıklarda PET CT nin tanısal değerliliği... 02/04/2014 - 06/04/2014
  51  KOAH alevlenmesinde eritrosit morfolojisi bir belirteç olabilir mi?... 02/04/2014 - 06/04/2014
  52  KOAH alevlenmesinde eritrosit morfolojisi bir belirteç olabilir mi?... 02/04/2014 - 06/04/2014
  53  Do PET/CT findings predict clinical staging in NSCL?... 27/10/2013 - 30/10/2013
  54  Diagnostic value of CT fluoroscopy guıded transbronchial biopsy in endobronchially invisible and tr... 27/10/2013 - 30/10/2013
  55  Multiple distant metastases in a case of malignant pleural mesothelioma... 27/10/2013 - 30/10/2013
  56  Preoperative management of NSCLC patients with PET-CT N2 positive mediastinal lymph nodes... 27/10/2013 - 30/10/2013
  57  Accuracy of PET/CT in the evaluation of N1 and N2 lymph node stations in operable NSCLC... 27/10/2013 - 30/10/2013
  58  PET/CT findings of adenocarcinoma patients... 27/10/2013 - 30/10/2013
  59  Erken KOAH' da sigara içme düzeyi ve fonksiyonel bozukluk arasındaki ilişki... 02/10/2013 - 06/10/2013
  60  Pnömoniyi taklit eden ilginç bir adenokarsinom olgusu... 02/10/2013 - 06/10/2013
  61  Myelodisplastik sendromlu hastada klebsilla pneumoniae pnömonisi... 02/10/2013 - 06/10/2013
  62  Evaluation of sleep related breathing disorders and obstructive sleep apnea in patients with inters... 07/09/2013 - 11/09/2013
  63  Comparison of CT features versus 18FDG PET standardize uptake values of mediastinal lymph node metas... 08/06/2013 - 11/06/2013
  64  Does PETCT skip some mediastinal lymph node involvement ?A clinical/ pathological/surgical study... 17/05/2013 - 22/05/2013
  65  An event with anyklosing spondylıtıs and aspergilloma... 27/04/2013 - 30/04/2013
  66  An event with squamous cell lung cancer and aspergilloma... 27/04/2013 - 30/04/2013
  67  Multipl akciğer nodüllerinin nadir bir nedeni Lenfomatoid Granülamotozis... 03/04/2013 - 07/04/2013
  68  Küçük hücre dışı akciğer kanserlerinde primer tümör çapı ve histopatolojisine göre medi... 03/04/2013 - 07/04/2013
  69  Asiner ventilatuar inhomojenite ve hiperinflasyon sigara içenlerde erken KOAH'ı ayırt edebilir... 03/04/2013 - 07/04/2013
  70  Bir trakeobronkopatia osteokondroplastika olgusu... 03/04/2013 - 07/04/2013
  71  İnterstisiyel akciğer hastalığı hastalarının uykuda solunum bozuklukları ve obstruktif uyku ... 03/04/2013 - 07/04/2013
  72  KHDK de farklı mediastinal lenf nodu istasyonlarının tutulmasında PET-BT' nin tanısal önemi... 03/04/2013 - 07/04/2013
  73  Küçük hücre dışı akciğer kanserlerinde farklı istasyonlardaki mediastinal lenf nodlarının... 14/03/2013 - 17/03/2013
  74  KOAH lı hastaların uyku kalitesini yaşam kalitesi ile ilişkisi-ön sonuçlar... 11/11/2012 - 15/11/2012
  75  75 yaşında bir erkekte yeni ortaya çıkan dispne ve hemoptizi... 11/11/2012 - 15/11/2012
  76  Relation between sleep quality and quality of life in COPD patents: preliminary results... 20/10/2012 - 25/10/2012
  77  Solunum yetmezliğinin nadir bir nedeni myastenik kriz... 15/10/2011 - 19/10/2011
  78  İmmunsupresif hastada akciğer absesi... 15/10/2011 - 19/10/2011
  79  Validity and reliability of Asthma Quality of Life Questionnaire; in a sample of Turkish adult asthm... 24/08/2011 - 28/08/2011
  80  The association between the Asthma Control Test and the Asthma Quality Of Life Questionnaire in adul... 24/08/2011 - 28/08/2011
  81  The relationship of CD4+/CD8+ ratios and Toll Like Receptor-2 expression with COPD and smoking... 24/08/2011 - 28/08/2011
  82  Akciğer adenokarsinomlu kadın olgularımızın özellikleri... 13/04/2011 - 17/04/2011
  83  70 yaş üstü ve altı ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgularda tedavi etki... 13/04/2011 - 17/04/2011
  84  Astım hastalarında uyku kalitesinin astım kontrolü ve yaşam kalitesi ile İlişkisi... 13/04/2011 - 17/04/2011
  85  Asthma Qualıty Of Life Questıonnaire yaşam kalitesi anketinin erişkin astımlı Türk hasta örn... 13/04/2011 - 17/04/2011
  86  Erişkin astımlılarda Astım Kontrol Testi Ve Astım Yaşam Kalitesi Anketi ilişkis... 13/04/2011 - 17/04/2011
  87  İkinci primer akciğer kanserleri... 13/04/2011 - 17/04/2011
  88  Smoking prevelance of elementary school students in Manisa... 18/09/2010 - 22/09/2010
  89  Evaluation of metabolic syndrome and carotid intima media thickness in COPD... 18/09/2010 - 22/09/2010
  90  Manisa ili ilköğretim öğrencilerinde sigara içme prevelansı... 05/05/2010 - 09/05/2010
  91  Mannoz binding lektin polımorfizmi ve konsantrasyonunun KOAH ve sigara ile ilişkisi... 05/05/2010 - 09/05/2010
  92  Asthma Qualıty Of Life Questıonnaire yaşam kalitesi anketinin astımlı Türk hastalarda geçerli... 05/05/2010 - 09/05/2010
  93  Pulmoner embolide klinik ağırlık, ekokardiyografi ve toraks bilgisayarlı tomografi pulmoner anji... 05/05/2010 - 09/05/2010
  94  Allerjik rinit hastalarında alt solunum yolu inflamasyon belirteçleri... 05/05/2010 - 09/05/2010
  95  Astım kontrol testinin solunum fonksiyonları, yaşam kalitesi ve inflamasyonla ilişkisi... 05/05/2010 - 09/05/2010
  96  CD4+, CD8+ oranları ve Toll like reseptör-2 ekspresyonunun KOAH ve sigara ile ilişkisi... 05/05/2010 - 09/05/2010
  97  Nadir bir bronşiyal rüptür olgusu... 05/05/2010 - 09/05/2010
  98  Sarkoidoz tanısında bronş mukoza biyopsisinin yeri... 05/05/2010 - 09/05/2010
  99  Yatan hastalarda göğüs hastalıkları konsültasyonu sonuçları... 05/05/2010 - 09/05/2010
  100  KOAH'ta metabolik sendrom sıklığı ve karotis arter intima media kalınlığının değerlendiril... 05/05/2010 - 09/05/2010
  101  H1N1 infeksiyonu: Klinik yelpazenin farklı uçları... 05/05/2010 - 09/05/2010
  102  Exercise induced bronchoconstriction and asthma in athletes... 12/09/2009 - 15/09/2009
  103  Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Uyku Merkezinin ön sonuçları... 08/04/2009 - 12/04/2009
  104  Astım kontrol testinin solunum fonksiyonları, yaşam kalitesi ve inflamasyonla ilişkisi - Ön bul... 08/04/2009 - 12/09/2009
  105  KOAH atağı ile başvuran hastalarda yüksek frekanslı göğüs duvarı titreşimi tedavisinin med... 08/04/2009 - 12/04/2009
  106  Sporcularda egzersizin indüklediği bronkokonstriksiyon ve astım... 08/04/2009 - 12/04/2009
  107  Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda fonksiyonel parametrelerle sistemik antiinf... 08/04/2009 - 12/04/2009
  108  Evaluation of Different Exercise Tests and Follow-up Parameters in COPD Patients - PRELIMINARY REPOR... 04/10/2008 - 08/10/2008
  109  KOAH Olgularında Farklı Egzersiz Testlerinin Değerlendirilmesi ve İzlem Parametreleriyle Karşı... 23/04/2008 - 27/04/2008
  110  Factors effecting the interval from diagnosis to treatment in patients with lung cancer... 04/10/2007 - 08/10/2007
  111  The relationship between BODE index, health related quality of life and CRP in COPD... 04/10/2007 - 08/10/2007
  112  Kronik obstrüktif akciğer hastalığında BODE indeksi ile yaşam kalitesi ve CRP ilişkisi... 25/04/2007 - 29/04/2007
  113  Hedefimiz: Sigarasız hastane... 25/04/2007 - 29/04/2007
  114  Plevral sıvıların ayırıcı tanısında plazma n-terminal-pro-b-tip natriüretik peptid yeri ö... 25/04/2007 - 29/04/2007
  115  Sigara bırakma polikliniğimizin uzun dönem sonuçlarının değerlendirilmesi... 25/04/2007 - 29/04/2007
  116  Akciğer kanserli hastalarda tanıdan tedaviye geçen süre ve etkileyen faktörler... 25/04/2007 - 29/04/2007
  117  Tiotropium ve salmeterol kullanan KOAH hastalarında solunum fonksiyonları ve yaşam kalitesi deği... 25/04/2007 - 29/04/2007
  118  Akciğer kanserli hastaların hastalıkları ile ilgili tutumlar... 05/04/2007 - 07/04/2007
  119  Akciğer kanserli hastaların hastalıkları ile ilgili tutumları... 19/04/2006 - 23/04/2006
  120  Comparison of clinical assessments with computerized tomography pulmonary angiography (CTPA) results... 17/09/2005 - 21/09/2005
  121  A case of Langerhans cell histiocytosis with sclerosing cholangitis... 17/09/2005 - 21/09/2005
  122  Pregnancy and Hydatid cyst... 17/09/2005 - 21/09/2005
  123  Gebelik ve kist hidatik... 27/04/2005 - 01/05/2005
  124  Sklerozan kolanjitli bir langerhans hücreli histiyositozis olgusu... 27/04/2005 - 01/05/2005
  125  Hemoptizi tedavisinde bronşiyal arter embolizasyonu uygulamalarımız... 27/04/2005 - 01/05/2005
  126  Pulmoner emboli tanısında klinik olasılıkların bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi bul... 27/04/2005 - 01/05/2005
  127  Orbita nazal kavite, paranazal sinüs metastazlı bir akciğer kanseri olgusu... 25/11/2004 - 28/11/2004
  128  Sanal bronkoskopinin trakeobronşial patolojilerdeki yeri (bir olgu nedeniyle)... 28/04/2004 - 04/05/2004
  129  Vena cava superior sendromunda endoluminal stent yerleştirilmesi... 28/04/2004 - 01/05/2004
  130  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde yeni kurulan Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı 10 aylık... 17/09/2003 - 20/09/2003
  131  Ön klinik tanıdan kesin cerrahi tanıya (olgu sonuçları)... 17/09/2003 - 20/09/2003
  132  Our virtual bronchoscopy practice with two patients... 29/08/2003 - 01/09/2003
  133  Fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısıyla yapılan bronkoalveoler lavajın mikrobiyolojik sonu... 23/04/2003 - 26/04/2003
  134  CPAP tedavisi kullanan obstrüktif uyku apne sendromlu olgularda kompliyans, yan etkiler ve sonuçla... 24/04/2002 - 27/04/2002
  135  Subaraknoid kanama gelişen bir Wegener Granülamatozu olgusu... 24/04/2002 - 27/04/2002
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Solunum Fizyolojisi Göğüs Hasralıkları Hemşireliği...  2018
  2  HIV hastalığı ve Pulmoner Problemler \nGüncel Bilgiler Işığında HIV/AIDS\n...  2016
  3  Boğulma Solunum Acilleri...  2007
 • NO AD TARIH
  1  Türkiye' de saptanan Pneumocystis jirovecii isolatlarındaki genotipik varyasyonların ve sülfonamid ilaç direncinin moleküler yöntemlerle araştırılması...  9/2018 - /
  2  Kontrol Altında Olmayan Astımlı Hastalarda İnspiratuar Kas Eğitiminin Etkisi...  9/2014 - 9/2016
  3  Astımlı Hastalarda Egzersizin Fonksiyonel Kapasiteye ve Yaşam Kalitesine Etkisi...  9/2014 - 10/2015
  4  Kronik Hipoksi ve Monokrotalin ile Oluşturulmuş İki Farklı Pulmoner Hipertansiyon Modelinde Temel Histopatolojik Değişikliklerin ve Matriks Metalloproteinaz Kompozisyonlarının Karşılaştırılması...  2/2012 - /
  5  Kızartma Yağı Dumanının Solunum Sistemi Üzerindeki Etkisinin Sıçan Modelinde Araştırılması...  8/2011 - 9/2016
 • NO AD YIL
  1  Yayınlanmış Kongre Bildirisi Ödülü...  2011
  2  Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi "Tanı Yöntemleri Çalışma Grubué Sözlü Bildiri Ö...  2016
  3  Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi "Solunum İnfeksiyonları Çalışma Grubu" Poster Ödü...  2015
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Mart 2017-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2013- Kasım 2013