En

PROF.DR. SOYKAN ÖZKOÇ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI PARAZİTOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı  2004
  Doçent  Tıp Fakültesi Parazitoloji  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2017
 • NO AD YIL
  1  Absence of dihydropteroate synthase gene mutations in Pneumocystis jirovecii strains isolated from A...  2018
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi lisans eğitiminde yer alan ve 1998-2017 yılları arası...  2017
  3  Prevalence of Pneumocystis jirovecii colonization in autopsy cases in Turkey...  2016
  4  Investigation of parasitic and viral pathogens in mussels (Mytilus galloprovincialis) in the Gulf of...  2016
  5  Melissa Officinalis L., Mentha X Piperita L. ve Ocimum Basilicum L. Uçucu yağların (lamiaceae) Ac...  2016
  6  Evaluation of Pulmonary Microsporidiosis in Iatrogenically Immunosuppressed Patients...  2016
  7  İyatrojenik İmmünosüpresif ve İmmünokompetan Hastalarda Pneumocystis jirovecii Pnömonisi ve K...  2015
  8  Akut Apandisit ve Enterobiyaz ile Taeniyaz: Bir Olgu Sunumu...  2014
  9  İnterstisyel akciğer hastalığı zemininde gelişen Pneumocystis jirovecii pnömonisi...  2014
  10  Detection of Toxoplasma gondii and Cyclospora cayetanensis in Mytilus galloprovincialis from Izmir P...  2014
  11  Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Pneumocystis jirovecii Kolonizasyonunun Araştırılması...  2014
  12  Evaluation of specific antibody responses in early stage human trichinellosis...  2013
  13  In-vitro efficacy of hyperbaric oxygen therapy against Leishmania tropica promastigotes and amastig...  2012
  14  Toksokariyazis serolojik tanısında Trichinella çapraz reaksiyonlarının değerlendirilmesi...  2012
  15  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 2005-2009 yılları arasında başvuran olgu...  2011
  16  Böbrek transplantasyonlu bir hastada Pneumocystis pnömonisi...  2010
  17  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 2005-2008 yılları...  2010
  18  In vitro effects of resveratrol on Trichinella spiralis...  2009
  19  Identification of Acanthamoeba genotype T4 and Paravahlkampfia sp. from two clinical samples....  2008
  20  Demographic status and prevalence of intestinal parasitic infections in schoolchildren in Izmir, Tur...  2007
  21  Trichinella spiralis'in in vivo sıçanlarda oluşturulması...  2006
  22  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Seroloji Laboratuvarı'na kis...  2006
  23  Comparative evaluation of western blotting in hepatic and pulmonary cystic echinococcosis....  2006
  24  Serodiagnosis of trichinellosis: in-house versus commercial ELISA...  2006
  25  The effect of electromagnetic waves on the growth of Entamoeba histolytica and Entamoeba dispar...  2005
  26  The prevalence of head lice infestation in schoolchildren in Izmir, Turkey...  2005
  27  Plasmodium falciparum ve Plasmodium ovale'nin etken olduğu importe bir miks sıtma olgusu...  2005
  28  Akciğer hidatidozun tanısında IHA, ELISA ve Western Blot testlerinin değerlendirilmesi...  2005
  29  Trichinellosis tanısında Western Blot tekniğinin uygulanması...  2005
  30  Trişinellozis tanısında üç farklı ELISA kitinin değerlendirilmesi...  2005
  31  Levofloksasin ve ofloksasinin Toxoplasma gondii üzerine in vitro etkileri....  2004
  32  Intestinal parasites in children with neoplasms...  2003
  33  İzmir Narlıdere' de bir ilköğretim okulunda bağırsak parazitlerinin prevalansı....  2003
  34  Narlıdere'deki bir ilköğretim okulunda Pediculus capitis yaygınlığının araştırılması ve ...  2003
  35  Trichomonas vaginalis'in tanısında direkt mikroskobik bakı, in vitro kültür ve hücre kültür...  2002
  36  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuranlarda bağırsak parazitlerinin ara...  2002
 • NO AD TARİH
  1  Pneumocystis jirovecii laboratuvar tanısında Real-time PCR,konvansiyonel PCR ve Mikroskobik yönte... 28/09/2019 - 03/10/2019
  2  Dokuz Eylül Hastanesi Merkez Parazitoloji Laboratuvarı'na 2013-2018 Yılları Arasında Başvuran ... 28/09/2019 - 03/10/2019
  3  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2011-2018 yılları Arasında Saptanan Bağ... 28/09/2019 - 03/10/2019
  4  Türk toplumundan elde edilen Pneumocystis jirovecii izolatlarında dihidropteroat sentetaz gen muta... 25/09/2017 - 29/09/2017
  5  Adli Otopsi Vakalarında Pneumocystis Jirovecii Kolonizasyon Prevalansının Araştırılması... 05/10/2015 - 09/10/2015
  6  Mentha x priperita , Melissa officinalis ve Ocimum basilicum Bitkilerinden Elde Edilen Uçucu Yağ... 05/10/2015 - 09/10/2015
  7  Uzun Süreli Ateşle Seyreden Bir Fascioliasis Olgusu... 29/09/2013 - 05/10/2013
  8  Uçucu Yapların Acanthamoeba spp. Trofozoitleri Üzerine İn vitro Etkisi... 29/09/2013 - 05/10/2013
  9  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Merkez Parazitoloji Laboratuarı'na 2012 yılında Kistik Ekino... 12/09/2012 - 15/09/2012
  10  Dokuz Eylül Üniversite Hastanesine 2005-2009 Yılları Arasında Başvuran Olgularda Blastocystis ... 07/11/2010 - 11/11/2010
  11  Dokuz Eylül Üniveristesi Hastanesi'nde 2005-2008 yılları arasında saptanan barsak parazitlerini... 01/11/2009 - 07/11/2009
  12  Böbrek transplantasyonlu bir hastada Pneumocystis pnömonisi... 01/11/2009 - 07/11/2009
  13  Resveratrolün Trichinella spiralis üzerine in vitro etkisi... 01/11/2009 - 07/11/2009
  14  Akut dönem Trichinella britovi enfeksiyonunda sitokin-kemokin yanıtının değerlendirilmesi... 01/11/2009 - 07/11/2009
  15  In-vitro efficacy of hyperbaric oxygen against Leishmanıa tropica promastigotes and amastigotes... 07/12/2008 - 11/12/2008
  16  Trichinellosisde akut ve kronik dönem subtip antikor yanıtlarının değerlendirilmesi... 03/12/2007 - 06/12/2007
  17  Acanthamoeba genotip T4 ile meydana gelen Acanthamoeba keratiti olgusu... 18/11/2007 - 23/11/2007
  18  DEÜTFH Parazitoloji Laboratuvarı'nda son bir yılda saptanan Leishmaniasis olguları... 18/11/2007 - 23/11/2007
  19  Kronik trichinellosisde spesifik antikor yanıtının değerlendirilmesi... 18/11/2007 - 23/11/2007
  20  Keratitli bir olgudan Paravalhkampfia sp. izolasyonu... 18/11/2007 - 23/11/2007
  21  Evaluation of spesific immunglobulins (IgG, IgM, IgA) in the acute phase of human trichinellosis by ... 06/08/2006 - 11/08/2006
  22  Evaluatıon of the patients with presumptive diagnosis of toxocariasis at Gulhane Military Medical A... 18/06/2006 - 22/06/2006
  23  Evaluatıon of Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) and microscopy for detection of E. histolyt... 18/06/2006 - 22/06/2006
  24  Trichinellosis tanisinda kullanilan Western blot testinde larva krut antijeninin degerlendirilmesi.... 16/11/2005 - 20/11/2005
  25  Trichinellosis tanısında ELISA yöntemi ile ES ve larva krut antijenin karşılaştırılması... 18/09/2005 - 25/09/2005
  26  Trichinellosis vakalarında Toxocariasis çapraz reaksiyonunun araştırılması... 18/09/2005 - 25/09/2005
  27  İzmir'de görülen Trichinella britovi salgınında DEUTF Parazitoloji Anabilim Dalı'na gelen hast... 18/09/2005 - 25/09/2005
  28  Kistik Echinococcosis hastalarının cerrahi sonrası takibinde Western blot testinin yeri.... 18/09/2005 - 25/09/2005
  29  İzmir'de 2004 yılında görülen Trichinellosis salgınınından etkilenenlerin birinci yıl serol... 18/09/2005 - 25/09/2005
  30  İzmir'de ilköğretim çağındaki çocuklarda kistik ekinokokkozis serolojik sonuçları ve demogr... 18/09/2005 - 25/09/2005
  31  İzmir'de ilköğretim çağındaki öğrencilerde fascioliasis, trichinellosis ve leishmaniasis ser... 18/09/2005 - 25/09/2005
  32  An important fortcoming problem in Turkey... 26/11/2004 - 26/11/2004
  33  2003-2004 Yıllarında DEÜTF Parazitoloji AD Seroloji Laboratuvarı'na cystic echinococcosis öntan... 15/09/2004 - 18/09/2004
  34  Comparative evaluation of three ELISA commercial kits and in-house ELISA for the diagnosis of Trichi... 18/07/2004 - 23/07/2004
  35  Evaluation of a Western blot Assay to detect specific IgG in sera from humans infected with Trichine... 18/07/2004 - 23/07/2004
  36  Comparative evaluation of liver and pulmonary cystic echinococcosis by Western Blotting... 18/07/2004 - 23/07/2004
  37  The effect of electromagnetic field on Entamoeba histolytica and E.dispar... 18/07/2004 - 23/07/2004
  38  İzmir'in farklı ilçelerindeki İlköğretim Okullarında barsak parazitlerinin araştırılması... 08/09/2003 - 12/09/2003
  39  Akciğer hidatidozlu hastalarda ELISA, IHA ve Western blot tekniğinin uygulanması... 08/09/2003 - 12/09/2003
  40  İmporte bir miks sıtma olgusu... 08/09/2003 - 12/09/2003
  41  Effect of human milk and colostrum on Toxoplasma gondi.... 23/06/2003 - 25/06/2003
  42  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne Başvuranlarda Bağırsak Parazitlerinin Ara... 24/09/2001 - 28/09/2001
  43  Uniloküler kistik ekinokokkozis şüpheli olgularda ELISA ve IHA yöntemleri ile IgG antikorların... 24/09/2001 - 28/09/2001
  44  Trichomonas vaginalis'in tanısında direkt mikroskobik bakı, in vitro kültür ve hücre kültür... 24/09/2001 - 28/09/2001
 • NO AD YIL
  1  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Kodlama, Faturalama ve Geri ödemeler Tıbbi Laboratuvar Yönetimi...  2019
  2  Diğer dışkı inceleme yöntemleri Parazitolojide laboratuvar...  2011
  3  Trichinellosis ve immunolojisi Tıbbi ve veteriner immunoparazitoloji...  2007
  4  Barsak ve Genital Protoozoon Hastalıklarında Tedavi Tıbbi Parazitolojide Tedavi...  2005
 • NO AD TARIH
  1  Türkiye' de saptanan Pneumocystis jirovecii isolatlarındaki genotipik varyasyonların ve sülfonamid ilaç direncinin moleküler yöntemlerle araştırılması...  9/2018 - /
  2  Adli otopsi vakalarında Pneumocystis jirovecii ve Microsporida spp. kolonizasyon prevalanslarının araştırılması...  1/2015 - 1/2016
  3  Uçucu Yağların Acanthamoeba spp. Kist ve Trofozoitleri Üzerine Etkisi...  1/2013 - 1/2015
  4  İzmir Körfezi'nin kıyı şeridindeki (kara) midyeler (Mytilus galloprovincialis)'de su kaynaklı parazitler ve viral patojenlerin izlenmesi...  6/2012 - 6/2013
  5  Pneumocystis jirovecii tanısında loop-mediated isothermal amplification (LAMP) yönteminin değerlendirilmesi...  6/2009 - 6/2011
  6  Resveratrolün Trichinella spiralis üzerine in vitro etkisi...  11/2009 - 11/2010
  7  Trichinellosis tanısında kullanılan serolojik testlerde larva krut antijenin değerlendirilmesi...  9/2005 - 9/2007
  8  İzmir ilkokul öğrencilerinde karaciğer parazitozları prevalansı ve tanıda kullanılan serolojik yöntemlerin karşılaştırılması...  9/2004 - 9/2006
 • NO Görev
  1 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Eylül 2016- Eylül 2017