En

PROF.DR. SEVGİ AKARSU TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2012
  Doçent  Tıp Fakültesi Dermatoloji  2012
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2018
 • NO AD YIL
  1  Verruka ve Molluskum Kontagiosumda Lazer ve Yoğun Işık Tedavisi...  2018
  2  Piebaldism associated with café-au-lait macules and intertriginous freckling: a case report and rev...  2018
  3  Effects of biologic therapies for cutaneous inflammatory diseases in HIV-infected individuals: relia...  2018
  4  Xerosis cutis and associated cofactors in women with prurigo nodularis...  2018
  5  Sun-related risk factors, perceived seriousness of disease and accompanying non-melanoma skin cancer...  2018
  6  Urticaria and angioedema as possible reactions of omalizumab...  2018
  7  Blocking or enhancing effects of some basic emollients on the UVA penetration...  2018
  8  Lupus band test in borderline systemic lupus erythematosus patients with discoid lesions...  2017
  9  Examination of the microbial spectrum in the etiology of erythema nodosum: a retrospective descript...  2017
  10  Influence of demographic and clinical characteristics of actinic keratosis patients on illness perce...  2017
  11  Possible triggering factors and comorbidities in newly diagnosed autoimmune bullous diseases...  2017
  12  High prevalence of metabolic syndrome in patients with discoid lupus erythematosus: a cross-sectiona...  2017
  13  Rozaseada lazer tedavisi...  2016
  14  An interstitial granulomatous pattern in scleromyxedema with dermato-neuro syndrome...  2016
  15  Dermato-neuro syndrome in a case of scleromyxedema...  2015
  16  Lichen planus after rabies vaccination...  2015
  17  Possible triggering effect of influenza vaccination on psoriasis...  2015
  18  Kronik spontan urtiker ve urtikeryal vaskulitli olgulardaki eslik eden durumlar: retrospektif bir ca...  2015
  19  Kutanöz melanomlu olgularda dermoskopik bulgular ile histopatolojik prognostik belirteçlerin iliş...  2015
  20  Sol el sırtı ve bileğinde kızarık kabarıklar yakınması ile başvuran 62 yaşındaki erkek ol...  2015
  21  Psoriyazis vulgarisli olgularda kullanılan tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi...  2015
  22  Psoriyazisde dar band ultraviyole B tedavisinde haftalık düşük ve yüksek oranlı doz artış pr...  2015
  23  Postherpetik granuloma annulare: Bir olgu sunumu...  2014
  24  Lupus eritematozus...  2014
  25  Sorafenib-associated psoriasiform eruption in a patient with hepatocellular carcinoma...  2014
  26  Severe neurologic involvement of Degos disease in a pediatric patient...  2014
  27  Tip II Diabetes Mellitus ve tiroid hastalarında gözlenen deri bulguları ve karşılaştırılmas...  2014
  28  Psoriasis işlev kaybı indeksi: sosyodemografik ve klinik değişkenlerin rolü...  2014
  29  Penil yerleşimli bir lineer porokeratoz olgusu...  2014
  30  Bazoselüler karsinom...  2013
  31  Anjiyoödem: Tanı ve tedavi yaklaşımları...  2013
  32  Efficacy of the addition of salicylic acid to clindamycin and benzoyl peroxide combination for acne ...  2012
  33  Dissemine granüloma anulare ve asemptomatik multipl myelom birlikteliği...  2012
  34  Psoriasis üzerinde poliozis: bir olgu sunumu...  2012
  35  Lichen planus pigmentosus distributed along the lines of Blaschko...  2012
  36  Pulsed dye lazer tedavisi uygulanan lenfanjioma sirkumskriptum olgusu...  2012
  37  Psödobüllöz anetodermik pilomatrikoma...  2012
  38  Sjögren sendromu ile birliktelik gösteren amikrobiyal intertriginöz püstülozis...  2012
  39  Bisoprolol ile ilişkili liken planus pemfigoides...  2012
  40  Hiperimmünglobulin E'nin eşlik ettiği ileri yaşta başlayan bir idiyopatik eritrodermi olgusu...  2011
  41  Heterogeneous disease: A child case of lichen planus pemphigoides triggered by varicella...  2011
  42  Comparison of topical 3% diclofenac sodium gel and 5% imiquimod cream for the treatment of actinic k...  2011
  43  Disseminated eruptive interstitial granuloma annulare mimicking lichen nitidus...  2011
  44  Botulinum toksin-tarihçe ve uygulama alanları...  2011
  45  Comparison of tretinoin 0.05% cream and 3% alcohol-based salicylic acid preparation in the treatment...  2011
  46  Psoriyazisli olgularda üst solunum yolu enfeksiyonları; demografik ve klinik özellikler...  2011
  47  Dapson tedavisine yanıtsız bir eritema diskromikum perstans olgusu...  2011
  48  Leser-Trélat sign associated with an adenocarcinoma of the prostate: case report...  2011
  49  Asitretin tedavisine kısmi yanıtlı bir keratozis folikülaris spinuloza dekalvans olgusu...  2011
  50  A case of papular purpuric gloves and socks syndrome receiving unnecessary treatment...  2011
  51  Klasik tedavilere dirençli verrukaların tedavisinde asitretin: bir olgu sunumu...  2011
  52  Psoriyazisli kadın olgularda genitoüriner enfeksiyonlar; demografik ve klinik özellikler...  2011
  53  Asteatotik ekzema ve venöz (gravitasyonel) ekzema...  2010
  54  Herpes zosterde risk faktörleri ve eşlik eden klinik özellikler...  2010
  55  Moğol lekesi ve eşlik eden dermatozların sıklığı...  2010
  56  Otoimmün büllöz dermatozlarda başlangıç özellikleri ve eşlik eden otoimmün hastalıklar...  2010
  57  Erythema multiforme-like eruption localized to a sun-exposed area...  2010
  58  Çölyak hastalığı, psoriyazis ve vitiligo birlikteliği...  2010
  59  Coexistence of hypomelanosis of Ito and focal segmental glomerulosclerosis: a case report...  2010
  60  Anogenital ulcerations in a 83- year- old woman. Clinicopathologic challenge...  2008
  61  Geçici ve kalıcı akantolitik dermatoz (Grover hastalığı): etiyoloji, klinik ve tedavi...  2008
  62  Bir pediatrik kutanöz leishmaniasis olgusu...  2007
  63  Quantification of female pattern hair loss: a study in a Turkish population...  2007
  64  Liken planuslu olgularda mukoza tutulum sıklığı...  2007
  65  Verruca vulgaris: pulsed dye laser therapy compared with salicylic acid+pulsed dye laser therapy...  2006
  66  Evaluation of dermoscopic and histopathologic features and their correlations in pigmented basal cel...  2006
  67  Angioma serpiginosum: dermoscopy for diagnosis, pulsed dye laser for treatment...  2006
  68  Development of psoriasis after meloxicam...  2006
  69  Acil viral dermatozlar...  2006
  70  Effects of some emollients on the transmission of ultraviolet...  2006
  71  Peeling Skin Syndrome...  2006
  72  Radyoterapi ve pemfigoid...  2006
  73  Comparison of the effects of pulsed dye laser, pulsed dye laser + salicylic acid, and clobetasole pr...  2006
  74  Nevüs nevosellularislerin dermatoskopik ve histopatolojik özelliklerinin ve bu özelliklerin aras...  2006
  75  Skabies ve pedukulozis tedavisi...  2005
 • NO AD TARİH
  1  Yüz yerleşimli kutan B hücreli lenfoma olgusunda intralezyonel steroid tedavisi... 08/05/2018 - 13/05/2018
  2  Büyüme Hormonu Tedavisi ile İlişkili Psoriasis Tanısı Alan Bir Olgu... 18/04/2018 - 22/04/2018
  3  Meme areolasında izole annular atrofik liken planus... 10/05/2017 - 14/05/2017
  4  İbrutinib ilişkili plak tip morfea... 10/05/2017 - 14/05/2017
  5  Klasik kutan ve oral liken planuslu hastalarda lipid metabolizması farklılıkları... 19/10/2016 - 23/10/2016
  6  Rozaseada metabolik sendrom ilişkisinin ve oküler bulgular ile korelasyonunun araştırılması... 19/10/2016 - 23/10/2016
  7  Prurigo nodularisli kadın olgularda kserozis: Demografik, klinik özellikler ve ilişkili ko-faktö... 11/05/2016 - 15/05/2016
  8  Dermatomiyozitli olguda kronik bacak ulserasyonu... 18/11/2015 - 22/11/2015
  9  İrritan ve allerjik kontakt el ekzemalarında derinin biyofiziksel parametreleri ve tırnak bulgula... 18/11/2015 - 22/11/2015
  10  Alopesi areata, androgenetik alopesi ve telogen effluvium etyolojisinde yaşanmış stresli olaylar ... 18/11/2015 - 22/11/2015
  11  Diskoid lupus eritematozuslu olguların sistemik tutulumlarına göre klinik, laboratuvar ve immunop... 18/11/2015 - 22/11/2015
  12  Nadir gözlenen sklerodermoid bir hastalık: Eozinofilik Fasiit... 18/11/2015 - 22/11/2015
  13  Pyogenik granuloma benzeri kaposi sarkomu... 05/05/2015 - 10/05/2015
  14  Kyrle hastalığında non polarize dermoskopi bulguları... 05/05/2015 - 10/05/2015
  15  Sütyen askısı kuşağındaki bası alanlarında çoklu molloskum pendulumlar:bir tuberoskleroz ol... 05/05/2015 - 10/05/2015
  16  Yeni tanı almış otoimmün vezikülobülloz hastalıkların demografik ve klinik özellikleri... 05/05/2015 - 10/05/2015
  17  Psoriyazis vulgarisli olgularda kullanılan tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi... 05/05/2015 - 10/05/2015
  18  Granülomatöz skleromiksödem: nadir bir olgu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  19  Psoriasis vulgaris ve dermatitis herpetiformis birlikteliği... 22/10/2014 - 25/10/2014
  20  Postherpetik granuloma annulare: bir olgu sunumu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  21  Eş zamanlı lupus vulgaris ve akciğer sarkoidozu tanısı alan bir olgu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  22  Kutan myeloid sarkom:Nadir görülen bir olgu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  23  Nadir görülen bir olgu: Saçlı deride lokalize kutan Rosai Dorfman Hastalığı... 07/05/2014 - 11/05/2014
  24  Liken planusta asitretin tedavisi sırasında gelişen pemfigoid benzeri ilaç erupsiyonu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  25  Kuduz aşısı ile indüklenen dissemine liken planus:olgu sunumu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  26  El Parmağında Pyojenik Granülom benzeri Hepatosellüler Karsinom Metastazı... 06/11/2013 - 10/11/2013
  27  Degos hastalığına bağlı nörolojik tutulum-olgu sunumu... 22/05/2013 - 25/05/2013
  28  Hepatosellüler karsinomlu bir olguda sorafenib sağaltımı ile ilişkili psoriyaziform erupsiyon... 08/05/2013 - 12/05/2013
  29  Ekstragenital yerleşimli tek taraflı lineer liken sklerozus olgusu... 08/05/2013 - 12/05/2013
  30  Cafe-au-lait lekeleri ve intertriginöz çillenme ile ilişkili piebaldizm... 08/05/2013 - 12/05/2013
  31  Psoriyazisli kadın olgularda genitoüriner enfeksiyonlar; demografik ve klinik özellikler... 04/05/2011 - 08/05/2011
  32  Psoriyazisli olgularda üst solunum yolu enfeksiyonları; demografik ve klinik özellikler... 04/05/2011 - 08/05/2011
  33  Psoriyazis üzerinde poliozis: bir olgu sunumu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  34  Büllöz görünümlü pilomatrikoma: bir olgu sunumu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  35  Likenoid görünümlü eruptif generalize granüloma anulare... 04/05/2011 - 08/05/2011
  36  Asitretin tedavisine kısmi yanıtlı bir keratozis folikülaris spinuloza dekalvans olgusu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  37  Bisoprolol ile ilişkili liken planus pemfigoides... 04/05/2011 - 08/05/2011
  38  Diklofenak sodyum jel ve imikimod krem ile tedavi edilen penil lineer porokeratoz... 04/05/2011 - 08/05/2011
  39  Dissemine granüloma anulare ve asemptomatik multipl myelom birlikteliği... 04/05/2011 - 08/05/2011
  40  Sjögren sendromu ile birliktelik gösteren amikrobiyal intertriginöz püstülozis... 04/05/2011 - 08/05/2011
  41  Pulsed dye lazer tedavisi uygulanan bir lenfanjioma sirkumskriptum olgusu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  42  Prostat adenokarsinomu ile ilişkili Leser-Trélat belirtisi: bir olgu sunumu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  43  Hiperimmünglobulin E'nin eşlik ettiği bir senil eritrodermi olgusu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  44  Akne vulgariste klindamisin ve benzoil peroksid kombinasyonuna salisilik asid eklenmesinin etkinlik ... 04/05/2011 - 08/05/2011
  45  Klasik tedavilere dirençli verrukaların tedavisinde asitretin: olgu sunumu... 19/10/2010 - 23/10/2010
  46  Dapson tedavisine yanıt vermeyen bir eritema diskromikum perstans olgusu... 19/10/2010 - 23/10/2010
  47  Blaschko çizgilerini izleyen bir liken planus pigmentozus olgusu... 19/10/2010 - 23/10/2010
  48  Varisella ile tetiklenen liken planus pemfigoidesli bir çocuk olgu... 19/10/2010 - 23/10/2010
  49  Comparison of tretinoin 0.05% cream and 3% alcohol-based salicylic acid preparation in the treatment... 06/10/2010 - 10/10/2010
  50  Psöriasis hastalarında mizaç ve karakter özellikleri... 16/06/2010 - 19/06/2010
  51  Ito Hipomelanozu ve Fokal Segmental Glomeruloskleroz birlikteliği; olgu sunumu.... 15/11/2009 - 18/11/2009
  52  Fotosensitif alanlara lokalize eritema multiforme benzeri döküntü; olgu sunumu.... 11/11/2009 - 15/11/2009
  53  Çölyak sayrılığı, palmoplantar pustular psoriyazis ve vitiligo birlikteliği... 14/10/2008 - 18/10/2008
  54  Eruptif melanositik nevus ve langerhans hücreli histiyositoz birlikteliği... 04/06/2008 - 08/06/2008
  55  Correlation of skin barrier function and clinical aspects in patients with atopic dermatitis... 22/05/2008 - 25/05/2008
  56  Psoriyazis saçlı deri tutulumunda saç parametreleri... 05/09/2006 - 10/09/2006
  57  Solar keratoz sağaltımında topikal %3 diklofenak sodyum jel ve %5 imikuimod krem etkinliklerinin ... 05/09/2006 - 10/09/2006
  58  Nikele bağlı alerjik kontak dermatitin önlenmesinde bir bariyer kremin etkinliğinin değerlendir... 05/09/2006 - 10/09/2006
  59  Androgenetik alopesili kadınlarda ölçümsel değerlendirme... 15/05/2006 - 18/05/2006
  60  Skrofuloderma: Atipik yerleşim gösteren bir olgu... 15/05/2006 - 18/05/2006
  61  Seksenüç yaşındaki bir kadın olguda anogenital yerleşimli atipik herpes simpleks infeksiyonu... 15/05/2006 - 18/05/2006
  62  Comparison of the effects of pulsed dye laser, pulsed dye laser+salicylic acid, clobetasole propiona... 12/10/2005 - 16/10/2005
  63  Angioma Serpiginosum: dermatoscopy for diagnosis, pulsed dye laser treatment... 12/10/2005 - 16/10/2005
  64  Soyulan deri sindromu... 02/12/2004 - 05/12/2005
  65  Verruka vulgariste salisilik asid ve pulse dye lazer ile pulse dye lazer etkinliklerinin karşılaş... 02/12/2004 - 05/12/2004
  66  Nevus nevosellularislerde klinik, dermatoskopik ve histopatolojik özelliklerin değerlendirilmesi... 02/12/2004 - 05/12/2004
  67  Pigmentli bazalyomaların klinik, dermatoskopik ve histopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi... 02/12/2004 - 05/12/2004
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Cryotherapy for Common Premalignant and Malignant Skin Disorders Dermatologic Surgery...  2018
  2  Current sun protection recommendations; The health benefits and controversies of sun protection behaviors The Most Recent Studies in Science and Art /Volume 2...  2018
  3  Pseudoangioedema A Comprehensive Review of Urticaria and Angioedema...  2017
  4  A Review of Possible Triggering or Therapeutic Effects of Antimicrobial Vaccines on Psoriasis An Interdisciplinary Approach to Psoriasis...  2017
  5  Acneiform Papulopustular Eruptions in Behçet's Disease Acne and Acneiform Eruptions...  2017
  6  Deri Anatomisi Dermakozmetik Kozmesötik Madde ve Ürünler...  2015
  7  Çeşitli Kültürlerde Güneş Fotodermatoloji...  2015
  8  Hipertrikoz Pediyatrik Dermatoloji...  2005
 • NO AD TARIH
  1  Rozasea ve Metabolik Sendrom İlişkisi...  1/2016 - 8/2016
 • NO AD YIL
  1  "Skrofuloderma: Atipik yerleşim gösteren bir olgu" başlıklı olgu sunumu ile "Yazılı Bildiri ...  2006
  2  "İbrutinib ilişkili plak tip morfea" başlıklı olgu sunumu ile "Yazılı Bildiri Ödülü"...  2017