En

DOÇ.DR. SEVGİ AKARSU TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2012
  Doçent  Tıp Fakültesi Dermatoloji  2012
 • NO AD YIL
  1  Sun-related risk factors, perceived seriousness of disease and accompanying non-melanoma skin cancer...  2017
  2  Xerosis cutis and associated cofactors in women with prurigo nodularis...  2017
  3  Urticaria and angioedema as possible reactions of omalizumab...  2017
  4  Examination of the microbial spectrum in the etiology of erythema nodosum: a retrospective descript...  2017
  5  Lupus band test in borderline systemic lupus erythematosus patients with discoid lesions...  2017
  6  Influence of demographic and clinical characteristics of actinic keratosis patients on illness perce...  2017
  7  Possible triggering factors and comorbidities in newly diagnosed autoimmune bullous diseases...  2017
  8  Blocking or enhancing effects of some basic emollients on the UVA penetration...  2017
  9  High prevalence of metabolic syndrome in patients with discoid lupus erythematosus: a cross-sectiona...  2017
  10  Rozaseada lazer tedavisi...  2016
  11  An interstitial granulomatous pattern in scleromyxedema with dermato-neuro syndrome...  2016
  12  Dermato-neuro syndrome in a case of scleromyxedema...  2015
  13  Lichen planus after rabies vaccination...  2015
  14  Possible triggering effect of influenza vaccination on psoriasis...  2015
  15  Kronik spontan urtiker ve urtikeryal vaskulitli olgulardaki eslik eden durumlar: retrospektif bir ca...  2015
  16  Kutanöz melanomlu olgularda dermoskopik bulgular ile histopatolojik prognostik belirteçlerin iliş...  2015
  17  Sol el sırtı ve bileğinde kızarık kabarıklar yakınması ile başvuran 62 yaşındaki erkek ol...  2015
  18  Psoriyazisde dar band ultraviyole B tedavisinde haftalık düşük ve yüksek oranlı doz artış pr...  2015
  19  Psoriyazis vulgarisli olgularda kullanılan tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi...  2015
  20  Postherpetik granuloma annulare: Bir olgu sunumu...  2014
  21  Lupus eritematozus...  2014
  22  Sorafenib-associated psoriasiform eruption in a patient with hepatocellular carcinoma...  2014
  23  Severe neurologic involvement of Degos disease in a pediatric patient...  2014
  24  Tip II Diabetes Mellitus ve tiroid hastalarında gözlenen deri bulguları ve karşılaştırılmas...  2014
  25  Psoriasis işlev kaybı indeksi: sosyodemografik ve klinik değişkenlerin rolü...  2014
  26  Penil yerleşimli bir lineer porokeratoz olgusu...  2014
  27  Bazoselüler karsinom...  2013
  28  Anjiyoödem: Tanı ve tedavi yaklaşımları...  2013
  29  Efficacy of the addition of salicylic acid to clindamycin and benzoyl peroxide combination for acne ...  2012
  30  Dissemine granüloma anulare ve asemptomatik multipl myelom birlikteliği...  2012
  31  Psoriasis üzerinde poliozis: bir olgu sunumu...  2012
  32  Lichen planus pigmentosus distributed along the lines of Blaschko...  2012
  33  Pulsed dye lazer tedavisi uygulanan lenfanjioma sirkumskriptum olgusu...  2012
  34  Bisoprolol ile ilişkili liken planus pemfigoides...  2012
  35  Psödobüllöz anetodermik pilomatrikoma...  2012
  36  Sjögren sendromu ile birliktelik gösteren amikrobiyal intertriginöz püstülozis...  2012
  37  Hiperimmünglobulin E'nin eşlik ettiği ileri yaşta başlayan bir idiyopatik eritrodermi olgusu...  2011
  38  Heterogeneous disease: A child case of lichen planus pemphigoides triggered by varicella...  2011
  39  Comparison of topical 3% diclofenac sodium gel and 5% imiquimod cream for the treatment of actinic k...  2011
  40  Disseminated eruptive interstitial granuloma annulare mimicking lichen nitidus...  2011
  41  Comparison of tretinoin 0.05% cream and 3% alcohol-based salicylic acid preparation in the treatment...  2011
  42  Botulinum toksin-tarihçe ve uygulama alanları...  2011
  43  Dapson tedavisine yanıtsız bir eritema diskromikum perstans olgusu...  2011
  44  Leser-Trélat sign associated with an adenocarcinoma of the prostate: case report...  2011
  45  Psoriyazisli olgularda üst solunum yolu enfeksiyonları; demografik ve klinik özellikler...  2011
  46  Asitretin tedavisine kısmi yanıtlı bir keratozis folikülaris spinuloza dekalvans olgusu...  2011
  47  A case of papular purpuric gloves and socks syndrome receiving unnecessary treatment...  2011
  48  Klasik tedavilere dirençli verrukaların tedavisinde asitretin: bir olgu sunumu...  2011
  49  Psoriyazisli kadın olgularda genitoüriner enfeksiyonlar; demografik ve klinik özellikler...  2011
  50  Asteatotik ekzema ve venöz (gravitasyonel) ekzema...  2010
  51  Herpes zosterde risk faktörleri ve eşlik eden klinik özellikler...  2010
  52  Coexistence of hypomelanosis of Ito and focal segmental glomerulosclerosis: a case report...  2010
  53  Çölyak hastalığı, psoriyazis ve vitiligo birlikteliği...  2010
  54  Moğol lekesi ve eşlik eden dermatozların sıklığı...  2010
  55  Erythema multiforme-like eruption localized to a sun-exposed area...  2010
  56  Otoimmün büllöz dermatozlarda başlangıç özellikleri ve eşlik eden otoimmün hastalıklar...  2010
  57  Anogenital ulcerations in a 83- year- old woman. Clinicopathologic challenge...  2008
  58  Geçici ve kalıcı akantolitik dermatoz (Grover hastalığı): etiyoloji, klinik ve tedavi...  2008
  59  Bir pediatrik kutanöz leishmaniasis olgusu...  2007
  60  Quantification of female pattern hair loss: a study in a Turkish population...  2007
  61  Liken planuslu olgularda mukoza tutulum sıklığı...  2007
  62  Evaluation of dermoscopic and histopathologic features and their correlations in pigmented basal cel...  2006
  63  Verruca vulgaris: pulsed dye laser therapy compared with salicylic acid+pulsed dye laser therapy...  2006
  64  Angioma serpiginosum: dermoscopy for diagnosis, pulsed dye laser for treatment...  2006
  65  Development of psoriasis after meloxicam...  2006
  66  Peeling Skin Syndrome...  2006
  67  Effects of some emollients on the transmission of ultraviolet...  2006
  68  Acil viral dermatozlar...  2006
  69  Radyoterapi ve pemfigoid...  2006
  70  Nevüs nevosellularislerin dermatoskopik ve histopatolojik özelliklerinin ve bu özelliklerin aras...  2006
  71  Comparison of the effects of pulsed dye laser, pulsed dye laser + salicylic acid, and clobetasole pr...  2006
  72  Skabies ve pedukulozis tedavisi...  2005
 • NO AD TARİH
  1  Meme areolasında izole annular atrofik liken planus... 10/05/2017 - 14/05/2017
  2  İbrutinib ilişkili plak tip morfea... 10/05/2017 - 14/05/2017
  3  Klasik kutan ve oral liken planuslu hastalarda lipid metabolizması farklılıkları... 19/10/2016 - 23/10/2016
  4  Rozaseada metabolik sendrom ilişkisinin ve oküler bulgular ile korelasyonunun araştırılması... 19/10/2016 - 23/10/2016
  5  Prurigo nodularisli kadın olgularda kserozis: Demografik, klinik özellikler ve ilişkili ko-faktö... 11/05/2016 - 15/05/2016
  6  Nadir gözlenen sklerodermoid bir hastalık: Eozinofilik Fasiit... 18/11/2015 - 22/11/2015
  7  İrritan ve allerjik kontakt el ekzemalarında derinin biyofiziksel parametreleri ve tırnak bulgula... 18/11/2015 - 22/11/2015
  8  Dermatomiyozitli olguda kronik bacak ulserasyonu... 18/11/2015 - 22/11/2015
  9  Alopesi areata, androgenetik alopesi ve telogen effluvium etyolojisinde yaşanmış stresli olaylar ... 18/11/2015 - 22/11/2015
  10  Diskoid lupus eritematozuslu olguların sistemik tutulumlarına göre klinik, laboratuvar ve immunop... 18/11/2015 - 22/11/2015
  11  Yeni tanı almış otoimmün vezikülobülloz hastalıkların demografik ve klinik özellikleri... 05/05/2015 - 10/05/2015
  12  Sütyen askısı kuşağındaki bası alanlarında çoklu molloskum pendulumlar:bir tuberoskleroz ol... 05/05/2015 - 10/05/2015
  13  Kyrle hastalığında non polarize dermoskopi bulguları... 05/05/2015 - 10/05/2015
  14  Pyogenik granuloma benzeri kaposi sarkomu... 05/05/2015 - 10/05/2015
  15  Psoriyazis vulgarisli olgularda kullanılan tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi... 05/05/2015 - 10/05/2015
  16  Eş zamanlı lupus vulgaris ve akciğer sarkoidozu tanısı alan bir olgu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  17  Psoriasis vulgaris ve dermatitis herpetiformis birlikteliği... 22/10/2014 - 25/10/2014
  18  Granülomatöz skleromiksödem: nadir bir olgu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  19  Postherpetik granuloma annulare: bir olgu sunumu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  20  Nadir görülen bir olgu: Saçlı deride lokalize kutan Rosai Dorfman Hastalığı... 07/05/2014 - 11/05/2014
  21  Kutan myeloid sarkom:Nadir görülen bir olgu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  22  Liken planusta asitretin tedavisi sırasında gelişen pemfigoid benzeri ilaç erupsiyonu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  23  Kuduz aşısı ile indüklenen dissemine liken planus:olgu sunumu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  24  El Parmağında Pyojenik Granülom benzeri Hepatosellüler Karsinom Metastazı... 06/11/2013 - 10/11/2013
  25  Degos hastalığına bağlı nörolojik tutulum-olgu sunumu... 22/05/2013 - 25/05/2013
  26  Cafe-au-lait lekeleri ve intertriginöz çillenme ile ilişkili piebaldizm... 08/05/2013 - 12/05/2013
  27  Hepatosellüler karsinomlu bir olguda sorafenib sağaltımı ile ilişkili psoriyaziform erupsiyon... 08/05/2013 - 12/05/2013
  28  Ekstragenital yerleşimli tek taraflı lineer liken sklerozus olgusu... 08/05/2013 - 12/05/2013
  29  Psoriyazisli kadın olgularda genitoüriner enfeksiyonlar; demografik ve klinik özellikler... 04/05/2011 - 08/05/2011
  30  Psoriyazisli olgularda üst solunum yolu enfeksiyonları; demografik ve klinik özellikler... 04/05/2011 - 08/05/2011
  31  Psoriyazis üzerinde poliozis: bir olgu sunumu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  32  Büllöz görünümlü pilomatrikoma: bir olgu sunumu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  33  Likenoid görünümlü eruptif generalize granüloma anulare... 04/05/2011 - 08/05/2011
  34  Asitretin tedavisine kısmi yanıtlı bir keratozis folikülaris spinuloza dekalvans olgusu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  35  Bisoprolol ile ilişkili liken planus pemfigoides... 04/05/2011 - 08/05/2011
  36  Diklofenak sodyum jel ve imikimod krem ile tedavi edilen penil lineer porokeratoz... 04/05/2011 - 08/05/2011
  37  Dissemine granüloma anulare ve asemptomatik multipl myelom birlikteliği... 04/05/2011 - 08/05/2011
  38  Sjögren sendromu ile birliktelik gösteren amikrobiyal intertriginöz püstülozis... 04/05/2011 - 08/05/2011
  39  Pulsed dye lazer tedavisi uygulanan bir lenfanjioma sirkumskriptum olgusu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  40  Prostat adenokarsinomu ile ilişkili Leser-Trélat belirtisi: bir olgu sunumu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  41  Hiperimmünglobulin E'nin eşlik ettiği bir senil eritrodermi olgusu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  42  Akne vulgariste klindamisin ve benzoil peroksid kombinasyonuna salisilik asid eklenmesinin etkinlik ... 04/05/2011 - 08/05/2011
  43  Klasik tedavilere dirençli verrukaların tedavisinde asitretin: olgu sunumu... 19/10/2010 - 23/10/2010
  44  Dapson tedavisine yanıt vermeyen bir eritema diskromikum perstans olgusu... 19/10/2010 - 23/10/2010
  45  Blaschko çizgilerini izleyen bir liken planus pigmentozus olgusu... 19/10/2010 - 23/10/2010
  46  Varisella ile tetiklenen liken planus pemfigoidesli bir çocuk olgu... 19/10/2010 - 23/10/2010
  47  Comparison of tretinoin 0.05% cream and 3% alcohol-based salicylic acid preparation in the treatment... 06/10/2010 - 10/10/2010
  48  Psöriasis hastalarında mizaç ve karakter özellikleri... 16/06/2010 - 19/06/2010
  49  Ito Hipomelanozu ve Fokal Segmental Glomeruloskleroz birlikteliği; olgu sunumu.... 15/11/2009 - 18/11/2009
  50  Fotosensitif alanlara lokalize eritema multiforme benzeri döküntü; olgu sunumu.... 11/11/2009 - 15/11/2009
  51  Çölyak sayrılığı, palmoplantar pustular psoriyazis ve vitiligo birlikteliği... 14/10/2008 - 18/10/2008
  52  Eruptif melanositik nevus ve langerhans hücreli histiyositoz birlikteliği... 04/06/2008 - 08/06/2008
  53  Correlation of skin barrier function and clinical aspects in patients with atopic dermatitis... 22/05/2008 - 25/05/2008
  54  Psoriyazis saçlı deri tutulumunda saç parametreleri... 05/09/2006 - 10/09/2006
  55  Solar keratoz sağaltımında topikal %3 diklofenak sodyum jel ve %5 imikuimod krem etkinliklerinin ... 05/09/2006 - 10/09/2006
  56  Nikele bağlı alerjik kontak dermatitin önlenmesinde bir bariyer kremin etkinliğinin değerlendir... 05/09/2006 - 10/09/2006
  57  Androgenetik alopesili kadınlarda ölçümsel değerlendirme... 15/05/2006 - 18/05/2006
  58  Skrofuloderma: Atipik yerleşim gösteren bir olgu... 15/05/2006 - 18/05/2006
  59  Seksenüç yaşındaki bir kadın olguda anogenital yerleşimli atipik herpes simpleks infeksiyonu... 15/05/2006 - 18/05/2006
  60  Comparison of the effects of pulsed dye laser, pulsed dye laser+salicylic acid, clobetasole propiona... 12/10/2005 - 16/10/2005
  61  Angioma Serpiginosum: dermatoscopy for diagnosis, pulsed dye laser treatment... 12/10/2005 - 16/10/2005
  62  Soyulan deri sindromu... 02/12/2004 - 05/12/2005
  63  Verruka vulgariste salisilik asid ve pulse dye lazer ile pulse dye lazer etkinliklerinin karşılaş... 02/12/2004 - 05/12/2004
  64  Nevus nevosellularislerde klinik, dermatoskopik ve histopatolojik özelliklerin değerlendirilmesi... 02/12/2004 - 05/12/2004
  65  Pigmentli bazalyomaların klinik, dermatoskopik ve histopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi... 02/12/2004 - 05/12/2004
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Cryotherapy for Common Premalignant and Malignant Skin Disorders Dermatologic Surgery...  2017
  2  Acneiform Papulopustular Eruptions in Behçet's Disease Acne and Acneiform Eruptions...  2017
  3  A Review of Possible Triggering or Therapeutic Effects of Antimicrobial Vaccines on Psoriasis An Interdisciplinary Approach to Psoriasis...  2017
  4  Pseudoangioedema A Comprehensive Review of Urticaria and Angioedema...  2017
  5  Deri Anatomisi Dermakozmetik Kozmesötik Madde ve Ürünler...  2015
  6  Çeşitli Kültürlerde Güneş Fotodermatoloji...  2015
  7  Hipertrikoz Pediyatrik Dermatoloji...  2005
 • NO AD TARIH
  1  Rozasea ve Metabolik Sendrom İlişkisi...  1/2016 - 8/2016
 • NO AD YIL
  1  "Skrofuloderma: Atipik yerleşim gösteren bir olgu" başlıklı olgu sunumu ile "Yazılı Bildiri ...  2006
  2  "İbrutinib ilişkili plak tip morfea" başlıklı olgu sunumu ile "Yazılı Bildiri Ödülü"...  2017