En

DOÇ.DR. SEVGİ AKARSUTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2012
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji  2012
 • NO AD YIL
  1  Urticaria and angioedema as possible reactions of omalizumab...  2017
  2  Lupus band test in borderline systemic lupus erythematosus patients with discoid lesions...  2017
  3  Examination of the microbial spectrum in the etiology of erythema nodosum: a retrospective descript...  2017
  4  Possible Triggering Factors And Comorbidities In Newly Diagnosed Autoimmune Bullous Diseases...  2017
  5  High prevalence of metabolic syndrome in patients with discoid lupus erythematosus: a cross-sectiona...  2017
  6  Blocking or enhancing effects of some basic emollients on the UVA penetration...  2017
  7  Influence of demographic and clinical characteristics of actinic keratosis patients on illness perce...  2017
  8  Rozaseada Lazer Tedavisi...  2016
  9  An interstitial granulomatous pattern in scleromyxedema with dermato-neuro syndrome...  2016
  10  Dermato-neuro syndrome in a case of scleromyxedema...  2015
  11  Lichen Planus After Rabies Vaccination...  2015
  12  Possible triggering effect of influenza vaccination on psoriasis...  2015
  13  Kronik spontan urtiker ve urtikeryal vaskulitli olgulardaki eslik eden durumlar: retrospektif bir ca...  2015
  14  Kutanöz melanomlu olgularda dermoskopik bulgular ile histopatolojik prognostik belirteçlerin iliş...  2015
  15  Sol el sırtı ve bileğinde kızarık kabarıklar yakınması ile başvuran 62 yaşındaki erkek ol...  2015
  16  Psoriyazisde dar band ultraviyole B tedavisinde haftalık düşük ve yüksek oranlı doz artış pr...  2015
  17  Psoriyazis vulgarisli olgularda kullanılan tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi...  2015
  18  Postherpetik granuloma annulare: Bir olgu sunumu...  2014
  19  Lupus Eritematozus...  2014
  20  Sorafenib-associated psoriasiform eruption in a patient with hepatocellular carcinoma...  2014
  21  Tip II Diabetes Mellitus ve Tiroid hastalarında gözlenen deri bulguları ve karşılaştırılmas...  2014
  22  Penil yerleşimli bir lineer porokeratoz olgusu...  2014
  23  Psoriasis işlev kaybı indeksi: sosyodemografik ve klinik değişkenlerin rolü...  2014
  24  Bazoselüler Karsinom...  2013
  25  Psoriasis üzerinde poliozis: bir olgu sunumu...  2013
  26  Dissemine granüloma anulare ve asemptomatik multipl myelom birlikteliği...  2013
  27  Psödobüllöz anetodermik pilomatrikoma...  2013
  28  Anjiyoödem: Tanı ve tedavi yaklaşımları...  2013
  29  Efficacy of the addition of salicylic acid to clindamycin and benzoyl peroxide combination for acne ...  2012
  30  Pulsed dye lazer tedavisi uygulanan lenfanjioma sirkumskriptum olgusu...  2012
  31  Bisoprolol ile ilişkili liken planus pemfigoides...  2012
  32  Sjögren sendromu ile birliktelik gösteren amikrobiyal intertriginöz püstülozis...  2012
  33  Hiperimmünglobulin E'nin eşlik ettiği ileri yaşta başlayan bir idiyopatik eritrodermi olgusu...  2011
  34  Heterogeneous disease: A child case of lichen planus pemphigoides triggered by varicella...  2011
  35  Comparison of topical 3% diclofenac sodium gel and 5% imiquimod cream for the treatment of actinic k...  2011
  36  Disseminated eruptive interstitial granuloma annulare mimicking lichen nitidus...  2011
  37  Comparison of tretinoin 0.05% cream and 3% alcohol-based salicylic acid preparation in the treatment...  2011
  38  Botulinum toksin-tarihçe ve uygulama alanları...  2011
  39  Lichen planus pigmentosus distributed along the lines of Blaschko...  2011
  40  Dapson tedavisine yanıtsız bir eritema diskromikum perstans olgusu...  2011
  41  Leser-Trélat sign associated with an adenocarcinoma of the prostate: case report...  2011
  42  Psoriyazisli olgularda üst solunum yolu enfeksiyonları; demografik ve klinik özellikler...  2011
  43  Asitretin tedavisine kısmi yanıtlı bir keratozis folikülaris spinuloza dekalvans olgusu...  2011
  44  Psoriyazisli kadın olgularda genitoüriner enfeksiyonlar; demografik ve klinik özellikler...  2011
  45  A case of papular purpuric gloves and socks syndrome receiving unnecessary treatment...  2011
  46  Klasik tedavilere dirençli verrukaların tedavisinde asitretin: bir olgu sunumu...  2011
  47  Asteatotik ekzema ve venöz (gravitasyonel) ekzema...  2010
  48  Herpes zosterde risk faktörleri ve eşlik eden klinik özellikler...  2010
  49  Moğol Lekesi Ve Eşlik Eden Dermatozların Sıklığı...  2010
  50  Çölyak hastalığı, psoriyazis ve vitiligo birlikteliği...  2010
  51  Coexistence of hypomelanosis of Ito and focal segmental glomerulosclerosis: a case report...  2010
  52  Erythema multiforme-like eruption localized to a sun-exposed area...  2010
  53  Otoimmün büllöz dermatozlarda başlangıç özellikleri ve eşlik eden otoimmün hastalıklar...  2010
  54  Anogenital ulcerations in a 83- year- old woman. Clinicopathologic challenge...  2008
  55  Geçici ve kalıcı akantolitik dermatoz (Grover hastalığı): etiyoloji, klinik ve tedavi...  2008
  56  Bir pediatrik kutanöz leishmaniasis olgusu...  2007
  57  Quantification of female pattern hair loss: a study in a Turkish population...  2007
  58  Liken planuslu olgularda mukoza tutulum sıklığı...  2007
  59  Verruca vulgaris: pulsed dye laser therapy compared with salicylic acid+pulsed dye laser therapy...  2006
  60  Evaluation of dermoscopic and histopathologic features and their correlations in pigmented basal cel...  2006
  61  Angioma serpiginosum: dermoscopy for diagnosis, pulsed dye laser for treatment...  2006
  62  Development of psoriasis after meloxicam...  2006
  63  Peeling Skin Syndrome...  2006
  64  Effects of some emollients on the transmission of ultraviolet...  2006
  65  Acil viral dermatozlar...  2006
  66  Radyoterapi ve pemfigoid...  2006
  67  Comparison of the effects of pulsed dye laser, pulsed dye laser + salicylic acid, and clobetasole pr...  2006
  68  Nevüs nevosellularislerin dermatoskopik ve histopatolojik özelliklerinin ve bu özelliklerin aras...  2006
  69  Skabies ve pedukulozis tedavisi...  2005
 • NO AD TARİH
  1  Meme areolasında izole annular atrofik liken planus... 10/05/2017 - 14/05/2017
  2  İbrutinib ilişkili plak tip morfea... 10/05/2017 - 14/05/2017
  3  Rozaseada metabolik sendrom ilişkisinin ve oküler bulgular ile korelasyonunun araştırılması... 19/10/2016 - 23/10/2016
  4  Klasik kutan ve oral liken planuslu hastalarda lipid metabolizması farklılıkları... 19/10/2016 - 23/10/2016
  5  Prurigo nodularisli kadın olgularda kserozis: Demografik, klinik özellikler ve ilişkili ko-faktö... 11/05/2016 - 15/05/2016
  6  Dermatomiyozitli olguda kronik bacak ulserasyonu... 18/11/2015 - 22/11/2015
  7  Nadir gözlenen sklerodermoid bir hastalık: Eozinofilik Fasiit... 18/11/2015 - 22/11/2015
  8  İrritan ve allerjik kontakt el ekzemalarında derinin biyofiziksel parametreleri ve tırnak bulgula... 18/11/2015 - 22/11/2015
  9  Alopesi areata, androgenetik alopesi ve telogen effluvium etyolojisinde yaşanmış stresli olaylar ... 18/11/2015 - 22/11/2015
  10  Diskoid lupus eritematozuslu olguların sistemik tutulumlarına göre klinik, laboratuvar ve immunop... 18/11/2015 - 22/11/2015
  11  Kyrle hastalığında non polarize dermoskopi bulguları... 05/05/2015 - 10/05/2015
  12  Psoriyazis vulgarisli olgularda kullanılan tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi... 05/05/2015 - 10/05/2015
  13  Sütyen askısı kuşağındaki bası alanlarında çoklu molloskum pendulumlar:bir tuberoskleroz ol... 05/05/2015 - 10/05/2015
  14  Yeni tanı almış otoimmün vezikülobülloz hastalıkların demografik ve klinik özellikleri... 05/05/2015 - 10/05/2015
  15  Pyogenik granuloma benzeri kaposi sarkomu... 05/05/2015 - 10/05/2015
  16  Granülomatöz skleromiksödem: nadir bir olgu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  17  Psoriasis vulgaris ve dermatitis herpetiformis birlikteliği... 22/10/2014 - 25/10/2014
  18  Eş zamanlı lupus vulgaris ve akciğer sarkoidozu tanısı alan bir olgu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  19  Postherpetik granuloma annulare: bir olgu sunumu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  20  Nadir görülen bir olgu: Saçlı deride lokalize kutan Rosai Dorfman Hastalığı... 07/05/2014 - 11/05/2014
  21  Kutan myeloid sarkom:Nadir görülen bir olgu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  22  Liken planusta asitretin tedavisi sırasında gelişen pemfigoid benzeri ilaç erupsiyonu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  23  Kuduz aşısı ile indüklenen dissemine liken planus:olgu sunumu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  24  Candle sendromunda görülen lipodistrofi ilişkili pannikülit: Bir olgu sunumu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  25  El Parmağında Pyojenik Granülom benzeri Hepatosellüler Karsinom Metastazı... 06/11/2013 - 10/11/2013
  26  Degos hastalığına bağlı nörolojik tutulum-olgu sunumu... 22/05/2013 - 25/05/2013
  27  Akne vulgariste klindamisin ve benzoil peroksid kombinasyonuna salisilik asid eklenmesinin etkinlik ... 04/05/2011 - 08/05/2011
  28  Hiperimmünglobulin E'nin eşlik ettiği bir senil eritrodermi olgusu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  29  Prostat adenokarsinomu ile ilişkili Leser-Trélat belirtisi: bir olgu sunumu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  30  Sjögren sendromu ile birliktelik gösteren amikrobiyal intertriginöz püstülozis... 04/05/2011 - 08/05/2011
  31  Dissemine granüloma anulare ve asemptomatik multipl myelom birlikteliği... 04/05/2011 - 08/05/2011
  32  Diklofenak sodyum jel ve imikimod krem ile tedavi edilen penil lineer porokeratoz... 04/05/2011 - 08/05/2011
  33  Bisoprolol ile ilişkili liken planus pemfigoides... 04/05/2011 - 08/05/2011
  34  Asitretin tedavisine kısmi yanıtlı bir keratozis folikülaris spinuloza dekalvans olgusu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  35  Likenoid görünümlü eruptif generalize granüloma anulare... 04/05/2011 - 08/05/2011
  36  Büllöz görünümlü pilomatrikoma: bir olgu sunumu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  37  Psoriyazis üzerinde poliozis: bir olgu sunumu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  38  Psoriyazisli olgularda üst solunum yolu enfeksiyonları; demografik ve klinik özellikler... 04/05/2011 - 08/05/2011
  39  Psoriyazisli kadın olgularda genitoüriner enfeksiyonlar; demografik ve klinik özellikler... 04/05/2011 - 08/05/2011
  40  Pulsed dye lazer tedavisi uygulanan bir lenfanjioma sirkumskriptum olgusu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  41  Blaschko çizgilerini izleyen bir liken planus pigmentozus olgusu... 19/10/2010 - 23/10/2010
  42  Dapson tedavisine yanıt vermeyen bir eritema diskromikum perstans olgusu... 19/10/2010 - 23/10/2010
  43  Klasik tedavilere dirençli verrukaların tedavisinde asitretin: olgu sunumu... 19/10/2010 - 23/10/2010
  44  Varisella ile tetiklenen liken planus pemfigoidesli bir çocuk olgu... 19/10/2010 - 23/10/2010
  45  Comparison of tretinoin 0.05% cream and 3% alcohol-based salicylic acid preparation in the treatment... 06/10/2010 - 10/10/2010
  46  psöriasis hastalarında mizaç ve karakter özellikleri... 16/06/2010 - 19/06/2010
  47  Ito Hipomelanozu ve Fokal Segmental Glomeruloskleroz birlikteliği; olgu sunumu.... 15/11/2009 - 18/11/2009
  48  Fotosensitif alanlara lokalize eritema multiforme benzeri döküntü; olgu sunumu.... 11/11/2009 - 15/11/2009
  49  Çölyak sayrılığı, palmoplantar pustular psoriyazis ve vitiligo birlikteliği... 14/10/2008 - 18/10/2008
  50  Eruptif melanositik nevus ve langerhans hücreli histiyositoz birlikteliği... 04/06/2008 - 08/06/2008
  51  Correlation of skin barrier function and clinical aspects in patients with atopic dermatitis... 22/05/2008 - 25/05/2008
  52  Solar keratoz sağaltımında topikal %3 diklofenak sodyum jel ve %5 imikuimod krem etkinliklerinin ... 05/09/2006 - 10/09/2006
  53  Nikele bağlı alerjik kontak dermatitin önlenmesinde bir bariyer kremin etkinliğinin değerlendir... 05/09/2006 - 10/09/2006
  54  Psoriyazis saçlı deri tutulumunda saç parametreleri... 05/09/2006 - 10/09/2006
  55  Androgenetik alopesili kadınlarda ölçümsel değerlendirme... 15/05/2006 - 18/05/2006
  56  Skrofuloderma: Atipik yerleşim gösteren bir olgu... 15/05/2006 - 18/05/2006
  57  Seksenüç yaşındaki bir kadın olguda anogenital yerleşimli atipik herpes simpleks infeksiyonu... 15/05/2006 - 18/05/2006
  58  Comparison of the effects of pulsed dye laser, pulsed dye laser+salicylic acid, clobetasole propiona... 12/10/2005 - 16/10/2005
  59  Angioma Serpiginosum: dermatoscopy for diagnosis, pulsed dye laser treatment... 12/10/2005 - 16/10/2005
  60  Nevus nevosellularislerde klinik, dermatoskopik ve histopatolojik özelliklerin değerlendirilmesi... 02/12/2004 - 05/12/2004
  61  Pigmentli bazalyomaların klinik, dermatoskopik ve histopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi... 02/12/2004 - 05/12/2004
  62  Verruka vulgariste salisilik asid ve pulse dye lazer ile pulse dye lazer etkinliklerinin karşılaş... 02/12/2004 - 05/12/2004
  63  Soyulan deri sindromu... 02/12/2004 - 05/12/2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  A Review of Possible Triggering or Therapeutic Effects of Antimicrobial Vaccines on Psoriasis An Interdisciplinary Approach to Psoriasis...  2017
  2  Acneiform Papulopustular Eruptions in Behçet's Disease Acne and Acneiform Eruptions...  2017
  3  Pseudoangioedema A Comprehensive Review of Urticaria and Angioedema...  2017
  4  Çeşitli Kültürlerde Güneş Fotodermatoloji...  2015
  5  Deri Anatomisi Dermakozmetik Kozmesötik Madde ve Ürünler...  2015
  6  Hipertrikoz Pediyatrik Dermatoloji...  2005
 • NO AD TARIH
  1  Rozasea ve Metabolik Sendrom İlişkisi...  1/2016 - 8/2016
 • NO AD YIL
  1  "Skrofuloderma: Atipik yerleşim gösteren bir olgu" başlıklı olgu sunumu ile "Yazılı Bildiri ...  2006