En

PROF.DR. VİLDAN AVKAN OĞUZ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
  Tıpta Uzmanlık  Şişli Etfal Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji  1997
  Yüksek Lisans  İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı  1998
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2012
 • NO AD YIL
  1  The results of expanded-polytetrafluoroethylene mesh repair in difficult abdominal wall defects...  2018
  2  PREVALENCE OF MULTIDRUG-RESISTANT BACTERIAL COLONIZATION AND RISK FACTORS IN GERIATRIC NURSING HOME ...  2018
  3  Solid Organ Transplant Alıcılarında Cerrahi Alan Enfeksiyonları...  2017
  4  Heteroresistant vancomycin intermediate S. aureus (h-VISA) isolated from a patient with orthopedic i...  2017
  5  Infectious Complications after Cytoreductive Surgery and Hyperthermic Intra-Peritoneal Chemotherapy....  2017
  6  Epidemiology and susceptibility of pathogens from SMART 2011-12 Turkey: evaluation of hospital-acqui...  2017
  7  Recommendations for intra-abdominal infections consensus report...  2016
  8  Üriner Kateterli Yoğun Bakım Hastalarında Kandidüri: Risk Faktörleri, Kandidemi Gelişimi ve M...  2016
  9  Solid Organ Nakli Alıcılarında CMV Antijenemi Testi ve CMV-DNA PCR Sonuçlarının Karşılaştı...  2016
  10  Kolorektal kanser kökenli peritoneal karsinomatoz tedavisinde enfeksiyöz komplikasyonlar ve risk f...  2015
  11  Risk factors and prevalence for candidemia in liver transplant recipients without antifungal prophyl...  2015
  12  Solid Organ Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Antifungal Profilaksi...  2015
  13  Acute renal injury evaluation after liver transplantation: with RIFLE criteria...  2015
  14  Bacterial pathogens isolated in liver transplant recipients with surgical site infection and antibio...  2015
  15  Successful treatment of herpes esophagitis with ganciclovir in a liver transplant patient...  2015
  16  Various Specialist Approaches for the Management of Candiduria: A Questionnaire Study...  2015
  17  Incidence of late acute rejection in living donor liver transplant patients, risk factors, and the r...  2015
  18  Risk factors, incidence and outcome of candidemia in a Turkish intensive care unit: a five-year retr...  2014
  19  Evaluation of patients with zygomycosis...  2014
  20  Monitoring the BK virus in liver transplant recipients: a prospective observational study...  2014
  21  Hospital-acguired urinary tract infection point prevalence in Turkey: Differences in risk factors am...  2013
  22  Effects of blood products on nosocomial infections in liver transplant recipients...  2013
  23  Clinical and Microbiological Efficacy of Tigecycline for Complicated Skin-Soft Tissue and Intra-abdo...  2013
  24  Risk factors for early bacterial infections in liver transplantation...  2013
  25  Mixed fungal endophthalmitis after cataract surgery due to Aspergillus terreus and Aspergillus fumig...  2013
  26  Ocular toxoplasmosis developed after liver transplantation...  2012
  27  The effectiveness of single dose fosfomycin as antimicrobial prophylaxis for patients undergoing tra...  2012
  28  Elde tüberküloz enfeksiyonu...  2012
  29  Yaşlı bir hastada nadir intraabdominal apse etkeni: Abiotrophia defectiva...  2012
  30  An investigation of genes coding fibronectin binding proteins in Staphylococcus aureus isolated from...  2011
  31  A comparison of two different fluorochrome stains for the detection of acid-fast bacilli in sputum s...  2011
  32  Stafilokokların neden olduğu ortopedik protez infeksiyonlarında ayaktan parenteral teikoplanin te...  2010
  33  A Case of Fever of Unknown Origin: Co-existence of Kikuchi-Fujimoto Disease and Acut Disseminated En...  2010
  34  Evaluation of species distribution and risk factors of candidemia A multicenter case-control study...  2010
  35  An analysis of adult patients with pulmonary and extrapulmonary tuberculosis...  2009
  36  A case of total knee arthroplasty in which Aeromonas Hydrophylia was isolated in perioperative cultu...  2009
  37  Stafilokoklarda indüklenebilir klindamisin direnci ve diğer antibiyotiklere duyarlılık oranları...  2009
  38  Risk of infection in health care workers following occupational exposure to a noninfectious or unkno...  2008
  39  Solid Organ Transplant Alıcılarında Akciğerin Mantar İnfeksiyonlarının Yönetimi...  2008
  40  The seroprevalance of diphtheria among adults in İzmir-Turkey...  2007
  41  Tıp öğrencilerinin ve sağlık personelinin AIDS hastalığı ile ilgili bilgi tutum ve davranı...  2006
  42  Olgu Sunumu: Beyin omurilik sıvısı bulguları normal olan iki Herpes ensefaliti olgusu...  2006
  43  Infectious disease consultations and antibiotic usage in a Turkish university hospital...  2006
  44  Effects of community-acqucired infections on fever, leukocyte count and the length of stay in elderl...  2006
  45  Vorikonazol ile tedavi edilen dirençli pulmoner ve serebral aspergilloz olgusu...  2006
  46  Cerebral Toxoplasmosis Treated with Clindamycin Alone in an HIV-Positive Patient Allergic to Sulfona...  2005
  47  rpoB Gene Mutations in Rifampin-Resistant Mycobacterium tuberculosis strains Isolated in the Aegean ...  2004
  48  Mycobacterium tuberculosis Suşlarının Antitüberküloz İlaçlara Direnç Oranları: Ege Bölges...  2004
  49  Doksanbeş erişkin akciğer dışı tüberküloz olgusu...  2004
  50  Kene kaynaklı akciğer hastalığı: bir olgu nedeniyle...  2004
  51  Tüberküloz Kuskulu Hastalarin Balgam Yaymalarindaki Sitolojik ve Mikrobiyolojik Ozellikler....  2004
  52  Tüberkuloz Tedavisi Sirasinda Yayma pozitifligi ile Birlikte Kültür Negatifligi Gosteren bir Olgu...  2003
  53  Mikobakteriyoloji Laboratuvarları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri...  2003
  54  Mycobacterium tuberculosiste rifampisine direncin iki farklı yöntemle incelenmesi...  2002
  55  Geriyatrik Human Immunodeficiency Vırus (HIV) infeksiyonu ve sitomegalovirüse bağlı kolit: Olgu ...  2001
  56  Metisiline Dirençli Staphylococus aureus (MRSA) Prevelansının Farklı Yöntemlerle Araştırılma...  2001
  57  Cerrahi Alan İnfeksiyonlarına Yaklaşım...  2001
  58  Verem Savaş Dispanseri Hizmet Değerlendirme Çalışması...  2000
  59  Edinsel çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis suşlarının major ve minör antitüberkül...  2000
  60  50 Ekstrapulmoner Tüberküloz Olgusu....  1999
  61  Comparison of two DNA extraction methods on inhibitory sputulum samples...  1997
  62  Gereksiz antibiyotik kullanımının maliyeti; Gözleme dayalı bir çalışmanın sonuçlarının a...  1997
  63  Characterization of Multiple-Antibiotic-Resistant Salmonella typhimurium strains : Moleculer epidemi...  1996
  64  Nasopharyngeal carriage rate and antimicrobial resistance of Haemophilus influenzea in İstanbul-TUR...  1994
  65  Yenidoğan menenjitlerinin mikrobiyolojisi ve Klebsiella pneumoniae epidemisi; Analizi ve düşünd...  1993
  66  Streptokoksik farenjit tanısında çabuk tanı testlerinin maliyet etkinlik değeri...  1993
  67  Taksim Hastanesinde Beta-laktam antibiyotiklere karşı gelişen direncin sürveyansı...  1993
  68  Çoğul antibiyotik dirençli geniş spektrumlu Beta-laktamaz yapan Salmonella paratyphi B suşları...  1993
 • NO AD TARİH
  1  Böbrek Nakli Alıcılarında Nakil Sonrası İlk Yıl İçinde Gelişen İdrar Yolu Enfeksiyonları... 18/10/2017 - 22/10/2017
  2  The evaluation of antifungal consumption: a point-prevalance survey... 06/10/2017 - 09/10/2017
  3  The Investigation of Multi-Drug Resistant Bacteria Colonization in Geriatric Population in A Turkish... 04/10/2017 - 08/10/2017
  4  Antifungal Kullanımının Değerlendirilmesi. Çok Merkezli Nokta Prevalans Çalışması... 24/03/2017 -
  5  Bir üniversite hastanesinde Sitomegalovirus infeksiyonu tanılı hastaların irdelenmesi... 24/03/2017 -
  6  Geriyatrik Yaş Grubunda Çok İlaca Dirençli Bakteri Kolonizasyonunun Araştırılması... 24/03/2017 -
  7  The Importance of Inanimate Surfaces for the Transmission of Carbapenemase Producing Klebsiella pne... 16/06/2016 - 20/06/2016
  8  Genel Cerrahi Servisinde Antibiyotik Kullanım Kılavuzuna Uyumun Değerlendirilmesi... 11/05/2016 - 15/05/2016
  9  Epidemiology and Antimicrobial Resistance Patterns of Community-acquired Complicated Intra-abdominal... 10/04/2016 - 12/09/2016
  10  Solid Organ Transplantasyonu (SOT) Yapılan Hastalarda Sitomegalovirüs (CMV) İnfeksiyonu Yönetimi... 24/03/2016 - 27/03/2016
  11  Clinical significance and results of fungal cultures in surgical patients treated with antifungals d... 09/10/2015 - 12/10/2015
  12  In treatment of primary cutaneous Aspergillosis, systemic antifungal therapy and surgical management... 09/10/2015 - 12/10/2015
  13  Investigation of Candiduria Cases in Intensive Care Unit: a 5-year Observational Study.... 09/10/2015 - 12/10/2015
  14  Effectiveness and safety of anidulafungin: A real-life multicenter data in Turkey... 09/10/2015 - 12/10/2015
  15  Active tuberculosis prevalence and characteristics of tuberculosis patients in liver transplant pati... 26/09/2015 - 30/09/2015
  16  Karaciğer transplantasyonu sonrası Hepatit B rekurrensinin önlenmesinde intravenöz immunglobulin... 15/10/2014 - 18/10/2014
  17  Canlı vericili karaciğer transplant hastalarında geç dönem ortaya çıkan akut rejeksiyonun ins... 15/10/2014 - 18/10/2014
  18  Karaciğer transplantasyonu sonrası cerrahi alan infeksiyonu gelişen hastalardan izole edilen mikr... 15/10/2014 - 18/10/2014
  19  Karaciğer transplantasyonunda intraoperatif hipoterminin cerrahi alan infeksiyonu ve greft disfonks... 15/10/2014 - 18/10/2014
  20  Karaciğer transplantasyonu yapılan hastalarda aktif tüberküloz gelişme sıklığı ve tüberkü... 15/10/2014 - 18/10/2014
  21  Karaciğer transplantasyonu olan hastalarda akut renal yetmezlik: RIFLE kriterleri ile değerlendirm... 15/10/2014 - 18/10/2014
  22  Solid organ nakli alıcılarında CMV antijenemi ve CMV-DNA PCR verilerinin karşılaştırılması... 04/06/2014 - 07/06/2014
  23  Herpes zoster in a tertiary-care teaching hospital in Turkey.... 10/05/2014 - 13/05/2014
  24  Investigation of candidemia caused by biofilm-forming and non-biofilm forming isolates:a multi-cente... 10/05/2014 - 13/05/2014
  25  Epidemiology and susceptibility of pathogens from Intra-abdominal infections in different patients s... 10/05/2014 - 13/05/2014
  26  Epidemiology and Susceptibility of Pathogens from Hospital- and Community-Associated Urinary Tract I... 10/05/2014 - 13/05/2014
  27  Peritoneal karsinomatozis cerrahisinde enfeksiyöz komplikasyonlar: Dibimizdeki düşman... 16/04/2014 - 20/04/2014
  28  Use of intrathecal colistin in the treatment of postoperative ventriculitis in pediatric tumor patie... 11/11/2013 - 14/11/2013
  29  Olgularla fasiola hepatika enfeksiyonu ve radyolojik bulguları... 06/11/2013 - 10/11/2013
  30  Risk factors and prevalence for candidemia in liver transplant recipients without antifungal prophyl... 11/10/2013 - 14/10/2013
  31  A prospective follow-up of patients with Candiduria in the Intensive care unit: it's effect on morta... 11/10/2013 - 14/10/2013
  32  Yara yeri akıntısının ortopedik protez enfeksiyonu tanısında önemi... 13/03/2013 - 17/03/2013
  33  Türkiye'deki tüberküloz laboratuvarlarının durumu: Anket sonuçlarının değerlendirilmesi... 13/03/2013 - 17/03/2013
  34  DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniğinde son dört yılda idrar yolu inf... 13/03/2013 - 17/03/2013
  35  Bir üniversite hastanesinde antibiyotik kullanımının değerlendirilmesi:nokta prevalans çalış... 13/03/2013 - 17/03/2013
  36  the effectiveness of single dose fosfomycin as antimicrobial prophylaxis for patients undergoing tra... 26/10/2012 - 27/10/2012
  37  Karaciğer transplantasyonu yapılan hastalarda erken dönem bakteriyel infeksiyon risk faktörlerin... 26/09/2012 - 29/09/2012
  38  transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsi yapılan hastalarda fosfomisin ve levofloksas... 26/10/2011 - 30/10/2011
  39  Tek ve iki intravenöz antibiyotik kullanımının flebit gelişimine etkisi... 19/10/2011 - 21/10/2011
  40  Bulaşıcı Hastalıklar ve korunma yolları... 23/09/2011 -
  41  The effects of intraoperative blood products on nosocomial infections in liver transplant recipients... 17/09/2011 - 20/09/2011
  42  Evaluation of zygomycosis patients: a retrospective multicentre study... 07/05/2011 - 10/05/2011
  43  The efficacy of low-dose valganciclovir prophylaxis for cytomegalovirus infection in renal transplan... 07/05/2011 - 10/05/2011
  44  Bir Üniversite hastanesi Genel Cerrahi Anabilim dalında Cerrahi Alan infeksiyonu (CAİ) Surveyans... 23/03/2011 - 27/03/2011
  45  Komplike deri-yumuşak doku ve intraabdominal enfeksiyonlarda tigesiklinin etkinliğinin değerlendi... 20/04/2010 - 22/04/2010
  46  Risk factors and the incidence of candidaemia in the intensive care unit: a 5 year cross-sectional s... 10/04/2010 - 13/04/2010
  47  Evaluation of species distribution and risk factors of candidemia a multicenter case control study... 18/10/2009 - 21/10/2009
  48  Fibronectin binding proteins in Staphylococcus aureus strains isolated from 6 to 14-year-old nasal c... 16/05/2009 - 19/05/2009
  49  Outpatient parenteral teicoplanin treatment in staphylococcal prosthesis infections... 16/05/2009 - 19/05/2009
  50  Cytomegalovirus infections in liver transplant recipients... 16/05/2009 - 19/05/2009
  51  Management of candiduria an interview schedule... 16/05/2009 - 19/05/2009
  52  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğ... 21/10/2008 - 25/10/2008
  53  Karaciğer transplantasyon hastasında mide mukormikozisine bağlı gastrointestinal sistem kanamas... 12/10/2008 - 16/10/2008
  54  Fungal infections in liver transplant recipient... 09/07/2008 - 12/07/2008
  55  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin 2005-2006 Yılı Sağlık Ocağ... 06/05/2008 - 09/05/2008
  56  Fungal infections in liver transplant recipients... 19/04/2008 - 21/04/2008
  57  Comparison of two acid-fast microscopy methods for the detection of acid-fast bacilli in sputum spec... 19/04/2008 - 22/04/2008
  58  İleri Yaştaki Bir Hastada Streptococcus agalactiae'ye Bağlı Yumuşak Doku İnfeksiyonu Olgusu.... 14/03/2007 - 18/03/2007
  59  Stafilokoklarda D test ile indüklenebilir klindamisin direncinin araştırılması... 14/03/2007 - 18/03/2007
  60  Nedeni bilinmeyen ateş; Erişkin Still hastalığı (sekiz olgu sunumu)... 14/03/2007 - 18/03/2007
  61  Sağlık çalışanlarında kaynağı belirsiz ya da HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV negatif kaynaklı p... 14/03/2007 - 18/03/2007
  62  Balgam örneklerinde Mycobacterium tuberculosis aranmasında iki farklı florokrom boyama yöntemini... 23/11/2006 - 25/11/2006
  63  Kronik hepatit B olgularımızdaki anti-HDV sıklığı... 02/09/2006 - 05/09/2006
  64  Kronik hepatit B olgularında hepatosteatoz sıklığı... 02/09/2006 - 05/09/2006
  65  Kronik hepatit B olgularında hepatit B yüzey antijeninin spontan kaybı... 02/09/2006 - 05/09/2006
  66  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi alan çalışmaları: Narlıdere dinlenme ve bakım evi g... 02/05/2006 - 05/05/2006
  67  Investigation of inducible clindamycin resistance among hospital and community-acquired Staphylococc... 01/04/2006 - 04/04/2006
  68  Tıp öğrencilerinin ve sağlık personelinin AIDS hastalığı ile ilgili bilgi tutum ve davranı... 16/11/2005 - 20/11/2005
  69  Antibiotic susceptibilities of Escherichia coli Isolates Associated with Nosocomial, Community Acqui... 13/10/2005 - 16/10/2005
  70  Investigation of surgical site infections in intestinal and hepatobiliary surgery in a Turkish Unive... 13/10/2005 - 16/10/2005
  71  The knowledge levels of trainess on antimicrobial prophylaxis in the surgery departments... 13/10/2005 - 16/10/2005
  72  tedaviye dirençli pulmoner ve serebral aspergilloz olgusu... 27/04/2005 - 01/05/2005
  73  Onbeş Yaş Üzeri Yeni Akciğer ve Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularının Özelliklerinin Kar... 27/04/2005 - 01/05/2005
  74  Mutations in the rpoB, katG and inh A genes leading to rifampicin and isoniasid resistance in Mycoba... 02/04/2005 - 05/04/2005
  75  Evaluating of immunity to diphtheria in adults in Izmir, Turkey... 01/12/2004 - 03/12/2004
  76  DNA sequencing analysis of rifampin resistant M tuberculosis strains isolated from Aegean Region in ... 04/09/2003 - 06/09/2003
  77  Tüberküloz kuşkulu hastaların balgam yaymalarında sitolojik ve mikrobiyolojik özelliklerin kar... 31/10/2002 - 02/11/2002
  78  Ege Bölgesinde Tüberküloz İlaçlarına Direnç Durumu... 24/04/2002 - 27/04/2002
  79  Mycobacterium tuberculosis için rifampisin duyarlılığının saptanmasında FASTplaque TB-RIF kit... 15/10/2001 - 19/10/2001
  80  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde infeksiyon hastalıkları konsültasyonlarının değerlendi... 15/10/2001 - 19/10/2001
  81  Verem Savaş Derneği hizmet değerlendirme çalışması... 06/10/1998 - 10/10/1998
  82  Edinsel çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis suşlarının major ve minör antitüberkül... 04/10/1998 - 09/10/1998
  83  Akciğer dışı yerleşimli tüberküloz olguları... 06/05/1998 - 10/05/1998
  84  Co-transfer of Tetracycline-Chloramphenicol resistance from Sulfomethoxazole-Trimethoprim resistant ... 20/10/1996 - 25/10/1996
  85  İntrakranial tüberküloz olgusunda BT ile medikal tedavinin takibi... 06/10/1996 - 10/10/1996
  86  Yoğun bakım ünitesinden izole edilen gram negatif bakterilerin antibiyotik direnç patenleri... 02/06/1996 - 06/06/1996
  87  Çoğul dirençli Klebsiealla pneumoniae ile oluşan bir epideminin değerlendirilmesi... 02/06/1996 - 06/06/1996
  88  Empirik Şigelloz tedavisinde semptom ve bulguların prediktif değeri ve tek doz siprofloksasin kul... 06/06/1995 - 09/06/1995
  89  İstanbul'daki A Grubu Beta Hemolitik Streptokok suşlarının antibiyotik direnç özellikleri... 02/05/1995 - 04/05/1995
  90  Genelev kadınlarında N. gonorrhoeae sıklığı ve servikal yayma ile kültürün karşılaştır... 11/04/1994 - 15/04/1994
  91  Akut farenjit tanısı konan 49 hastada A grubu streptokok infeksiyonlarının "Çabuk Antijen Tanı... 27/04/1993 - 30/04/1993
 • NO AD YIL
  1  Mycobacterium tuberculosis ve Tüberküloz...  2016
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Seyahat Enfeksiyonları Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji...  2017
  2  Kemik Eklem Tüberkülozu Mycobacterium Tuberculosis ve Tüberküloz...  2016
  3  Postoperatif erken dönem infeksiyonlar ve tedavi yaklaşımları Karaciğer Transplantasyonu...  2015
  4  Protez Eklem İnfeksiyonları Yaşlılıkta İnfeksiyonalr...  2013
  5  Yaşlılık döneminde infeksiyon hastalıkları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda Yeni umutlar Yaşlı Sağlığı...  2010
  6  Transplantasyondan sonraki günlük yaşamda infeksiyondan korunma İnfeksiyon Hastalıklarında Tedavi Dizisi -15- Solid organ Transplantasyonu İnfeksiyonlarının ...  2010
  7  Yeni Tüberküloz Aşıları Tüberküloz 2007...  2009
  8  Hastane infeksiyonlarında izolasyon önlemleri ve el yıkama Hastane infeksiyonları...  2009
  9  Transplant alıcılarında infeksiyonlar Hastane İnfeksiyonları...  2009
  10  Tüberküloz ve HIV/AIDS Tüberküloz 2007...  2009
  11  Kabakulak Enfeksiyon Hastalıklarının Hasta Örnekleri ile Tanımı...  2006
  12  Çoğul dirençli Mikroorganizmalar İnfeksiyon kontrol Kılavuzu...  2005
  13  Sağlık Çalışanları ve Tüberküloz İnfeksiyon kontrol Kılavuzu...  2005
  14  Hastane infeksiyonlarında izolasyon önlemleri Hastane İnfeksiyonları...  2003
  15  Transplant Alıcılarında İnfeksiyonlar Hastane İnfeksiyonları...  2003
 • NO AD TARIH
  1  Kolonoskopi yapılan hastalarda CMV (Sitomegalovirus) varlığının immunhistokimya ve PZR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) ile saptanması ve hastaların klinik bulgular ile izlemi...  7/2016 - 7/2017
  2  Geriyatrik yaş grubunda çok ilaca dirençli bakteri kolonizasyonmunun araştırılması...  12/2014 - /
  3  Karaciğer transplantasyonu yapılan hastaların BK virus yönünden izlemi...  1/2011 - /
  4  Taşıyıcılardan izole edilen Staphylococcus aureus kökenlerinde virülans faktörlerinin araştırılması...  2/2008 - 2/2009
  5  Stafilokoklarda İndüklenebilir Klindamisin Direncinin Fenotipik ve Genotipik Özellikleri...  5/2005 - 5/2006
  6  Erişkin Popülasyonda ELISA Yontemiyle Difteri Antitoksin Düzeyinin Araştırılması...  5/2003 - 5/2004
 • NO AD YIL
  1  Tübitak Bilimsel Yayın teşvik ödülü...  2008
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Şubat 2015- Haziran 2015
  2 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Şubat 2015- Haziran 2015