En

DOÇ.DR. MAHMUT CEM ERGON TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1990
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D.  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji  2011
 • NO AD YIL
  1  Bruselloz ve atipik pnömoni şüpheli hastalarda Coxiella burnetii antikor varlığının ELISA ve ...  2018
  2  Maya mantarlarının identifikasyonunda iki farklı kromojenik besiyerinin karşılaştırılması...  2018
  3  Evaluation and comparison of Abbott Jaffe and enzymatic creatinine methods: could the old method mee...  2018
  4  Üriner Kateterli Yoğun Bakım Hastalarında Kandidüri: Risk Faktörleri, Kandidemi Gelişimi ve M...  2016
  5  Risk factors, incidence and outcome of candidemia in a Turkish intensive care unit: a five-year retr...  2014
  6  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikoloji Laboratuvarına Gönderilen Kazıntı ...  2013
  7  Investigation of mutations in Erg11 gene of fluconazole resistant Candida albicans isolates from Tur...  2011
  8  Microbiological detection of bacteria and fungi in the autopsy room...  2011
  9  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ndeki Dominant Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Suşu...  2010
  10  Comparison of disk diffusion, E-test and broth microdilution test in determination of susceptibility...  2008
  11  Antimikrobiyal ilaçlarda Aspergillus galaktomannan düzeylerinin araştırılması...  2007
  12  Candida spp. colonization and serum anticandidal antibody levels in patients with chronic urticaria...  2007
  13  Aspergillus Türlerinin Kaspofungine Karşı İn Vitro Duyarlılığının Saptanmasında Minimum İ...  2007
  14  Species distribution and antifungal susceptibilities of dermatophytes during a one year period at a ...  2007
  15  Hastanemiz Yoğun Bakımları ile Diğer Servislerinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Maya Türleri...  2006
  16  Mayaların Antifungal Duyarlılıklarının Araştırılmasında "High Resolution" Besiyeri Kullanı...  2005
  17  Yoğun Bakım Ünitelerinden Dört Yıllık Dönemde İzole Edilen Mayaların Tür Dağılımının ...  2005
  18  Konnektif doku hastalıklarının tanısında antinükleer (ANA) ve anti-double stranded DNA (Anti-d...  2005
  19  Molecular epidemiology of Candida species isolated from urine at an intensive care unit...  2005
  20  Olgu Raporu: Bir Fusarium Fungemisi...  2004
  21  Genel Cerrahi Servisindeki Hastalardan Soyutlanan Candida Suşlarının Moleküler Epidemiyolojik İ...  2004
  22  Antinükleer antikorların saptanmasında indirek immunofloresan ve enzim immün yöntemlerinin kar...  2004
  23  Flukonazolun subinhibitör konsantrasyonlarının Candida albicans'ın bazı virülans faktörleri ...  2003
  24  Is there any relationship between fluconazole resistance and some virulence factors in Candida albic...  2003
  25  Nonfermentatif Gram-negatif basillerin genel epidemiyolojik ve mikrobiyolojik özellikleri...  2003
  26  Askeri personelde metisiline dirençli Staphylococcus aureus burun taşıyıcılığı prevalansı...  2003
  27  Prevalence and antifungal susceptibilities of yeast isolates during one year at a university hospita...  2002
  28  Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi hastalarından izole edilen Candida albicans suşlarının antifunga...  2002
 • NO AD TARİH
  1  Anti-nükleer antikor ilişkili romatizmal hastalıkların tanısında biyobelirteçlerin akılcı k... 08/11/2017 - 12/11/2017
  2  inderekt immünfloresan antinükleer antijen tarama test sonuçlarının immunoblotlama yönteminde ... 27/04/2017 - 30/04/2017
  3  Maya Mantarlarının İdentifikasyonunda Chromagar Candida ile Rosachrom Candida Agar Besiyerlerinin... 16/11/2016 - 20/11/2016
  4  Comparison of treatment choices in rats formed spinal infection related to implant... 11/05/2014 - 14/05/2014
  5  Kan Kültürlerinden Soyutlanan Maya Mantarlarının Türlere ve Yıllara Göre Dağılımı... 03/11/2012 - 07/11/2012
  6  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikoloji Laboratuvarına gönderilen Kazıntı ... 03/11/2012 - 07/11/2012
  7  Anestezi cihazının dezenfeksiyonunda actosept ile bacoban'ın etkinliğinin karşılaştırılmas... 27/10/2010 - 31/10/2010
  8  2004-2009 Yılları arasında idrar kültürlerinde üreyen Enterobacteriaceae üyelerinin antibiyot... 20/04/2010 - 22/04/2010
  9  2005-2009 Yılları arasında üreyen Streptococcus pneumoniae izolatlarının antibiyotik duyarlıl... 20/04/2010 - 22/04/2010
  10  Evaluation of four chromogenic media for the presumptive identification and differentiation of yeast... 10/04/2010 - 13/04/2010
  11  Risk factors and the incidence of candidaemia in the intensive care unit: a 5 year cross-sectional s... 10/04/2010 - 13/04/2010
  12  Antifungal susceptibility testing of Trichosporon asahii isolates with microdilution method... 05/08/2008 - 09/08/2008
  13  Comparison of four different chromogenic media for the presumptive identification of yeasts... 05/08/2008 - 09/08/2008
  14  Investigation of mutations in ERG11 gene of fluconazole-resistant Candida albicans isolates from Tur... 19/04/2008 - 22/04/2008
  15  Flukonazole dirençli Candida albicans suşlarında atım pompalarının araştırılması... 20/06/2007 - 23/06/2007
  16  Kan Kültür Örneklerinden Soyutlanan Candida albicans İzolatlarının Moleküler Genotiplendirilm... 20/06/2007 - 23/06/2007
  17  Aspergillus spp.leri için antifungal duyarlılık testi olarak disk difüzyon ve E testin mikrodil... 12/09/2006 - 16/09/2006
  18  Aspergillus spp.lerin kaspofungine in vitro duyarlılığı... 12/09/2006 - 16/09/2006
  19  Hazır besiyerleri için yöntem onayı testlerinin ve yönergesinin geliştirilmesi... 12/09/2006 - 16/09/2006
  20  Flukonazole dirençli Candida albicans suşlarında ERG11 genindeki Y132H mutasyonunun araştırılm... 12/09/2006 - 16/09/2006
  21  Aspergillus türlerinin çeşitli antifungal maddelere duyarlılıkları... 15/06/2006 - 18/06/2006
  22  Aspergillus spp.'nin amfoterisin B ve itrakonazole duyarlılıklarının belirlenmesinde disk difüz... 15/06/2006 - 18/06/2006
  23  Otopsi salonunun solunum havasında bulunan bakteri ve mantarların mikrobiyolojik yöntemler ile sa... 11/05/2006 - 14/05/2006
  24  Antimikrobiyal maddelerin galaktomannan düzeylerinin EIA yöntemi ile belirlenmesi... 13/04/2006 - 15/04/2006
  25  Detection of Aspergillus galactomannan antigen levels for antimicrobial agents by ELISA... 01/04/2006 - 04/04/2006
  26  Candida spp. colonization and serum anticandidal antibody levels in patients with chronic urticaria... 01/04/2006 - 04/04/2006
  27  Performance of three differential media for the presumptive identification of yeasts... 01/04/2006 - 04/04/2006
  28  Yoğun Bakımlar ile Diğer Servislerde yatan hastalardan soyutlanan maya suşlarının karşılaşt... 03/05/2005 - 06/05/2005
  29  Kronik ürtikerli hastalarda oral ve intestinal candida spp. kolonizasyonu... 03/05/2005 - 06/05/2005
  30  Yoğun bakım ünitelerinden dört yıllık dönem süresince soyutlanan maya mantarlarının tür d... 03/05/2005 - 06/05/2005
  31  Antifungal duyarlılığın mikrodilüsyon ve E test yöntemleri ile araştırılması... 19/09/2004 - 23/09/2004
  32  Retrospective Evaluation of Yeasts Isolated During The Three Year Period From Intensive Care Units o... 17/06/2004 - 20/06/2004
  33  Kazıntı örneklerinin mikroskopik değerlendirmesinde kalkoflor beyazı ve potasyum hidroksit prep... 03/06/2004 - 04/06/2004
  34  Comparative Evaluation of AFST-EUCAST method and Sensititre YeastOne Colorimetric Antifungal Panel w... 01/05/2004 - 04/05/2004
  35  Enterovirus RNA'sının Saptanmasında; RT-PCR Mikroplak ve Strip Hibridizasyon Yöntemleri ile RT-N... 21/09/2003 - 25/09/2003
  36  Evaluation of microdilution method using high resolution medium for antifungal susceptibility testin... 04/09/2003 - 06/09/2003
  37  Genel Cerrahi servisindeki hastalardan soyutlanan Candida suşlarının RAPD-PCR ile moleküler epid... 27/05/2003 - 30/05/2003
  38  Bir Fusarium fungemisi: Olgu sunumu... 27/05/2003 - 30/05/2003
  39  Molecular epidemiology of Candida spp. isolated from urine at an intensive care unit, Turkey.... 10/05/2003 - 13/05/2003
  40  Detection of herpes simplex virus DNA and enterovirus RNA in cerebrospinal fluid using PCR and micro... 10/05/2003 - 13/05/2003
  41  Çeşitli klinik örneklerden izole edilen dermatofitlerin tür dağılımı ve bazı antifungal aja... 30/09/2002 - 05/10/2002
  42  Flukonazolun subinhibitör konsantrasyonlarının Candida albicans'ın bazı virulans faktörleri ü... 21/06/2002 - 22/06/2002
  43  Candida albicans suşlarında bazı virulans faktörleri ve flukonazol direnci arasındaki ilişki... 21/06/2002 - 22/06/2002
  44  Anestezi Yoğun bakım ünitesi hastalarından izole edilen Candida albicans suşlarının antifunga... 11/04/2002 - 14/04/2002
  45  Toplum kökenli Staphylococcus aureus izolatlarında metisilin direnci sıklığı... 15/10/2001 - 19/10/2001
  46  Maya benzeri mantarlarda ekstrasellüler fosfolipaz aktivitesinin yumurta sarılı agar ile saptanma... 19/06/2001 - 21/06/2001
  47  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında sıklıkla izole ed... 19/06/2001 - 21/06/2001
  48  Antinükleer Antikorların Saptanmasında İmmünfloresan ve Enzim İmmün Yöntemlerinin Karşıla... 09/05/2001 - 13/05/2001
  49  Konnektif doku hastalıklarının tanısında antinükleer (ANA) ve anti-double stranded DNA (Anti-d... 09/05/2001 - 13/05/2001
 • NO AD YIL
  1  Tıbbi Laboratuvarlarda Akreditasyon Kursu II Hazırlık Başvuru ve Denetim Süreci...  2012
  2  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Hücre içine giriş ve invazyon mekanizmaları Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık...  2015
  2  Hepatit Virüsleri Tıbbi Mikrobiyoloji Altıncı Baskı...  2010
  3  Cerrahi alan infeksiyonları İnfeksiyon Kontrol Kılavuzu...  2005
  4  Çevresel infeksiyon kontrolü İnfeksiyon Kontrol Kılavuzu...  2005
  5  Hastane kökenli pnömonide mikrobiyolojik tanı Hastane kökenli pnömoni...  2004
 • NO AD TARIH
  1  NANOTEKNOLOJİK BİR ÜRÜN OLAN BACOBAN' IN®'ın ANESTEZİ CİHAZLARININ DEZENFEKSİYONUNDAKİ ETKİNLİĞİ...  8/2009 - 8/2010
  2  Otopsi salonu sağlık personelinin enfeksiyonlardan korunmasını sağlamak amacıyla mikrobiolojik yöntemlerle solunum havasındaki patojenlerin saptanması...  1/2005 - 6/2006
  3  Kronik ürtikerli hastaların oral ve intestinal Candida spp. kolonizasyonu ile serum antikandidal antikor değerleri...  6/2004 - 7/2006
  4  Yurdumuzda dermatofitoza neden olan tüm türlerin izolasyonu yönünden laboratuvar araştırması...  6/1999 - 6/2002
  5  Anestezi cihazının dezenfeksiyonunda Actosept ile Bacobanın etkinliğinin karşılaştırılması...  1/1997 - 12/2009
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Kasım 2018-Devam ediyor