En

DR.ÖĞR.ÜYESİ SEMA ALP ÇAVUŞ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2011
 • NO AD YIL
  1  Seroprevalence of mumps and its association with some social determinants in Manisa Province, 2014...  2018
  2  Erişkin bağışıklamasının hedefindeki aşılardan biri olarak pnömokok aşısı: Türki Klin...  2018
  3  Rapid emergence of colistin resistance and its impact on fatality among healthcare-associated infect...  2018
  4  Investigation of bacterial and viral etiology in community acquired central nervous system infection...  2017
  5  Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae Üyelerinin Rektal Sürüntü Örneklerinden Saptanmasında ...  2016
  6  350 Febrile Neutropenia Episodes of 156 Patients With Hematological Malignancies;Single Center Exper...  2016
  7  Aile hekimlerinin insan papilloma virüsü ve zona aşıları hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutuml...  2016
  8  Brusellozda Mesleksel Risk: Türkiye'de Görmezden Geldiğimiz Bir Sorun...  2015
  9  Solid Organ Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Antifungal Profilaksi...  2015
  10  Evaluation of patients with zygomycosis...  2014
  11  Risk Factors for occupational brucellosis among veterinary personnel in Turkey....  2014
  12  Clinical and Microbiological Efficacy of Tigecycline for Complicated Skin-Soft Tissue and Intra-abdo...  2013
  13  Servikal Lenfadenopati Ayırıcı Tanısında Sık Rastlanmayan Bir Enfeksiyon: Tularemi...  2013
  14  Laboratory-acquired brucellosis in Turkey....  2012
  15  Demokrat Hastalığa Karşı Aşılar: Rotavirus aşıları...  2012
  16  Management of Brucella endocarditis: results of the Gulhane study...  2012
  17  Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu 22. Gezici Eğitim Semineri Raporu, 3-9 Temmuz 2010 "...  2010
  18  Community-acquired acute bacterial meningitis in the elderly in Turkey...  2010
  19  A Case of Fever of Unknown Origin: Co-existence of Kikuchi-Fujimoto Disease and Acut Disseminated En...  2010
  20  A large-scale outbreak of Trichinellosis caused by Trichinella britovi in Turkey...  2009
  21  Stafilokoklarda indüklenebilir klindamisin direnci ve diğer antibiyotiklere duyarlılık oranları...  2009
  22  HIV/AIDS'li hastalarda akciğerin mantar enfeksiyonlarına klinik yaklaşım...  2008
  23  The seroprevalance of diphtheria among adults in İzmir-Turkey...  2007
  24  Türkiye'de bruselloz: Genel bakış....  2006
  25  Bruselloz: 55 olgunun değerlendirilmesi....  2006
  26  Effects of community-acqucired infections on fever, leukocyte count and the length of stay in elderl...  2006
  27  Olgu Sunumu: Beyin omurilik sıvısı bulguları normal olan iki Herpes ensefaliti olgusu...  2006
  28  Nörobruselloz ve işitme kaybı...  2002
 • NO AD TARİH
  1  Posaconazole prophylaxis in patients with acute myeloid leukemia: A real life experience from a pros... 30/06/2018 - 04/07/2018
  2  Invasive fungal diseases in patients with acute leukemia or allogeneic stem cell transplantion recep... 30/06/2018 - 04/07/2018
  3  Streptococcus pneumoniae infeksiyonu için risk faktörü taşıyan erişkinlerde nazofaringeal pnö... 28/03/2018 - 31/03/2018
  4  Olgu Sunumu: Tüberküloz lenfadenit tedavisi sırasında yeni lenf bezi tutulumu: Paradoksal yanıt... 28/03/2018 - 31/03/2018
  5  The evaluation of antifungal consumption: a point-prevalance survey... 06/10/2017 - 09/10/2017
  6  Bir üniversite hastanesinde Sitomegalovirus infeksiyonu tanılı hastaların irdelenmesi... 24/03/2017 -
  7  Antifungal Kullanımının Değerlendirilmesi. Çok Merkezli Nokta Prevalans Çalışması... 24/03/2017 -
  8  The Importance of Inanimate Surfaces for the Transmission of Carbapenemase Producing Klebsiella pne... 16/06/2016 - 20/06/2016
  9  Multiclonal outbreaks with colistin-resistant carbapenemase-producing K. pneumoniae isolates respons... 09/04/2016 - 12/04/2016
  10  Karbapenemaz üreten Enterobacteriaceae üyelerinin rektal sürüntü örneklerinden saptanmasında ... 01/04/2016 - 03/04/2016
  11  Riskli Ünitelerde Yatan Hastalarda Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae taranması; BD MAX CRE A... 01/04/2016 - 03/04/2016
  12  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde El Hijyeni Eğitim Çalışmaları ve Personelin El Hijyeni... 30/03/2016 - 03/04/2016
  13  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Yürütülen Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Enfeksiyon... 21/03/2016 - 23/03/2016
  14  Bir Üniversite Hastanesinde New Delhi Metallobetalaktamaz (NDM) Üreten Klebsiella pneumoniae Varl... 09/03/2016 - 12/03/2016
  15  Effectiveness and safety of anidulafungin: A real-life multicenter data in Turkey... 09/10/2015 - 12/10/2015
  16  Konjenital Kızamıkçık Eliminasyon Programı Sürerken Manisa İlinde Kızamıkçık Seroprevala... 05/10/2015 - 09/10/2015
  17  Manisa İlinde Kabakulak Seroprevalansı ve Bazı Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  18  Manisa İlinde Suçiçeği Seroprevalansı ve Bazı Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  19  Kızamık Seroprevalansı Yaş Dışındaki Sosyal Belirleyicilerden Etkilenmiyor, MANİSA 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  20  Mycobacterium fortuitum ile Oluşan Bir Protez Enfeksiyonu Olgusu... 08/05/2015 - 10/05/2015
  21  Bir bronkoskopi ünitesinde atipik mikobakterilere bağlı yalancı salgın... 04/11/2014 - 07/11/2014
  22  Bir üniversite hastanesinden 2009-2013 yılları arasında bildirilen tüberküloz olguları... 04/11/2014 - 07/11/2014
  23  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Sağlık Bakımı ile İlişkili Enfeksiyonlar: Nokta Preva... 11/05/2014 - 15/05/2014
  24  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Görülen Sağlık Bakımı ile İlişkili Enfeksiyonların... 11/05/2014 - 15/05/2014
  25  Investigation of candidaemia caused by biofilm-forming and non-biofilm-forming isolates: a multi-cen... 10/05/2014 - 13/05/2014
  26  Herpes zoster in a tertiary-care teaching hospital in Turkey.... 10/05/2014 - 13/05/2014
  27  Investigation of candidemia caused by biofilm-forming and non-biofilm forming isolates:a multi-cente... 10/05/2014 - 13/05/2014
  28  Fungal rinosinüzitler: 10 yıllık klinik deneyimimiz... 02/11/2013 - 06/11/2013
  29  Antibiyotik çağında bir geç nörosifiliz olgusu: 33 yaşında transseksüel hasta... 13/03/2013 - 17/03/2013
  30  DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniğinde son dört yılda idrar yolu inf... 13/03/2013 - 17/03/2013
  31  Transözefageal ekokardiyografi ile ilişkili bakteriyemi salgını... 13/03/2013 - 17/03/2013
  32  İntraabdominal Tüberküloz: 7 olgu sunumu... 13/03/2013 - 17/03/2013
  33  Klinikte daptomisin kullanımı:Türkiye Deneyimi Sonuçları... 09/05/2012 - 12/05/2012
  34  Evaluation of zygomycosis patients: a retrospective multicentre study... 07/05/2011 - 10/05/2011
  35  immünosupresif tedavi altında gelişen bir pulmoner nokardiya olgusu... 13/04/2011 - 17/04/2011
  36  Türkiye'de laboratuvar ilişkili bruselloz... 23/03/2011 - 27/03/2011
  37  Batı Nil Ateşi:Türkiye'de bildirilen ilk salgının devamında kliniğimize başvuran dört olgu... 23/03/2011 - 27/03/2011
  38  Ekstrapulmoner tüberküloz:47 olgunun değerlendirilmesi... 23/03/2011 - 27/03/2011
  39  Servikal lenfadenopati ayırıcı tanısında sık rastlanmayan bir enfeksiyon:Tularemi... 27/10/2010 - 31/10/2010
  40  Komplike deri-yumuşak doku ve intraabdominal enfeksiyonlarda tigesiklinin etkinliğinin değerlendi... 20/04/2010 - 22/04/2010
  41  Brucellar spondylitis: review of 22 cases... 10/04/2010 - 13/04/2010
  42  Otolog periferik kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi verilen multiple myelom hastalarında g... 07/10/2009 - 10/10/2009
  43  2007-2008 yılları arasında izlediğimiz nötropenik ateş olgularımız... 07/10/2009 - 10/10/2009
  44  okulomotor sinir tutulumu ile seyreden herpes zoster oftalmikus olgusu... 25/03/2009 - 29/03/2009
  45  52 brucelloz olgusunun retrospektif olarak değerlendirilmesi... 25/03/2009 - 29/03/2009
  46  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğ... 21/10/2008 - 25/10/2008
  47  Stafilokoklarda D test ile indüklenebilir klindamisin direncinin araştırılması... 14/03/2007 - 18/03/2007
  48  Solid tümörlü febril nötropenik olgulardan izole edilen bakteriyel mikroorganizmalar... 14/03/2007 - 18/03/2007
  49  Nedeni bilinmeyen ateş; Erişkin Still hastalığı (sekiz olgu sunumu)... 14/03/2007 - 18/03/2007
  50  İmmunsuprese hastada sinsi seyirli Listeria monocytogenes menenjiti: olgu sunumu... 14/03/2007 - 18/03/2007
  51  İleri Yaştaki Bir Hastada Streptococcus agalactiae'ye Bağlı Yumuşak Doku İnfeksiyonu Olgusu.... 14/03/2007 - 18/03/2007
  52  İzmir ilinde tanı alan bir Fasciolasis olgusu... 06/11/2006 - 09/11/2006
  53  İzmir Urla yöresinde P.falciparum ile gelişen sıtma olgusu... 06/09/2006 - 09/09/2006
  54  Kronik hepatit B olgularında hepatosteatoz sıklığı... 02/09/2006 - 05/09/2006
  55  Investigation of inducible clindamycin resistance among hospital and community-acquired Staphylococc... 01/04/2006 - 04/04/2006
  56  The knowledge levels of trainess on antimicrobial prophylaxis in the surgery departments... 13/10/2005 - 16/10/2005
  57  Investigation of surgical site infections in intestinal and hepatobiliary surgery in a Turkish Unive... 13/10/2005 - 16/10/2005
  58  Evaluating of immunity to diphtheria in adults in Izmir, Turkey... 01/12/2004 - 03/12/2004
  59  The various clinical manifestations of brucellosis:a review of 43 cases... 01/05/2004 - 04/05/2004
  60  Neurobrucellosis:report five cases... 01/05/2004 - 04/05/2004
  61  Gastrointestinal and skin colonization of enterococci in hospitalized patients in an university hosp... 21/04/2002 - 24/04/2002
  62  Neurobrucellosis and Deafness... 02/04/2001 - 02/04/2001
 • NO AD YIL
  1  ZOONOZLARLA MÜCADELEDE VETERİNER HALK SAĞLIĞI VE TEK SAĞLIK...  2018
  2  Mycobacterium tuberculosis ve Tüberküloz...  2016
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Tüberküloz Lenfadeniti Mycobacterium tuberculosis ve Tüberküloz...  2016
  2  İntraabdominal tüberküloz Mycobacterium tuberculosis ve Tüberküloz...  2016
  3  Hastane İnfeksiyonları ve Personel Sağlığı Hastane İnfeksiyonları...  2009
  4  Çok İlaca Dirençli Mycobacterium tuberculosis İnfeksiyonları Hastane İnfeksiyonları...  2009
 • NO AD TARIH
  1  Hastane su sistemlerinden alınan örneklerden Legionella pneumophilia tanısında kültür ve konvansiyonel PZT' nin karşılaştırılması...  9/2017 - /
  2  Manisa'da Aşı İle Önlenebilen Bazı Hastalıkların Seroprevalansının Belirlenmesi, 2013...  4/2014 - 6/2015
  3  Manisa'da Aşı ile Önlenebilen bazı Hastalıkların Seroprevalansının Belirlenmesi...  2/2013 - 6/2014
  4  Beş Yaş Altı Çocuklarda Nazofaringeal Streptococcus pneumoniae Serotipleri ile Konjuge Pnömokok Aşı Serotiplerinin Karşılaştırılması...  3/2011 - /
  5  Stafilokoklarda İndüklenebilir Klindamisin Direncinin Fenotipik ve Genotipik Özellikleri...  5/2005 - 5/2006
  6  Erişkin Popülasyonda ELISA Yontemiyle Difteri Antitoksin Düzeyinin Araştırılması...  5/2003 - 5/2004
 • NO AD YIL
  1  Tübitak Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2008
  2  Sözel Bildiri İkincilik Ödülü...  2013
  3  Sözel Bildiri Birincilik Ödülü...  2015
  4  Poster Bildiri İkincilik Ödülü...  2015
 • NO AD YIL
  1  Febril Nötropeni Derneği  2009
  2  European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases  2010
  3  European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases  2011