En

YRD.DOÇ.DR. SEMA ALP ÇAVUŞTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2011
 • NO AD YIL
  1  Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae Üyelerinin Rektal Sürüntü Örneklerinden Saptanmasında ...  2016
  2  Solid Organ Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Antifungal Profilaksi...  2015
  3  Evaluation of patients with zygomycosis...  2014
  4  Risk Factors for occupational brucellosis among veterinary personnel in Turkey....  2014
  5  Clinical and Microbiological Efficacy of Tigecycline for Complicated Skin-Soft Tissue and Intra-abdo...  2013
  6  Servikal Lenfadenopati Ayırıcı Tanısında Sık Rastlanmayan Bir Enfeksiyon: Tularemi...  2013
  7  Laboratory-acquired brucellosis in Turkey....  2012
  8  Demokrat Hastalığa Karşı Aşılar: Rotavirus aşıları...  2012
  9  Management of Brucella endocarditis: results of the Gulhane study...  2012
  10  Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu 22. Gezici Eğitim Semineri Raporu, 3-9 Temmuz 2010 "...  2010
  11  A Case of Fever of Unknown Origin: Co-existence of Kikuchi-Fujimoto Disease and Acut Disseminated En...  2010
  12  Community-acquired acute bacterial meningitis in the elderly in Turkey...  2010
  13  Stafilokoklarda indüklenebilir klindamisin direnci ve diğer antibiyotiklere duyarlılık oranları...  2009
  14  A large-scale outbreak of Trichinellosis caused by Trichinella britovi in Turkey...  2009
  15  HIV/AIDS'li hastalarda akciğerin mantar enfeksiyonlarına klinik yaklaşım...  2008
  16  The seroprevalance of diphtheria among adults in İzmir-Turkey...  2007
  17  Türkiye'de bruselloz: Genel bakış....  2006
  18  Bruselloz: 55 olgunun değerlendirilmesi....  2006
  19  Effects of community-acqucired infections on fever, leukocyte count and the length of stay in elderl...  2006
  20  Olgu Sunumu: Beyin omurilik sıvısı bulguları normal olan iki Herpes ensefaliti olgusu...  2006
  21  Nörobruselloz ve işitme kaybı...  2002
 • NO AD TARİH
  1  Antifungal Kullanımının Değerlendirilmesi. Çok Merkezli Nokta Prevalans Çalışması... 24/03/2017 -
  2  Bir üniversite hastanesinde Sitomegalovirus infeksiyonu tanılı hastaların irdelenmesi... 24/03/2017 -
  3  The Importance of Inanimate Surfaces for the Transmission of Carbapenemase Producing Klebsiella pne... 16/06/2016 - 20/06/2016
  4  Multiclonal outbreaks with colistin-resistant carbapenemase-producing K. pneumoniae isolates respons... 09/04/2016 - 12/04/2016
  5  Karbapenemaz üreten Enterobacteriaceae üyelerinin rektal sürüntü örneklerinden saptanmasında ... 01/04/2016 - 03/04/2016
  6  Riskli Ünitelerde Yatan Hastalarda Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae taranması; BD MAX CRE A... 01/04/2016 - 03/04/2016
  7  Effectiveness and safety of anidulafungin: A real-life multicenter data in Turkey... 09/10/2015 - 12/10/2015
  8  Manisa İlinde Kabakulak Seroprevalansı ve Bazı Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  9  Konjenital Kızamıkçık Eliminasyon Programı Sürerken Manisa İlinde Kızamıkçık Seroprevala... 05/10/2015 - 09/10/2015
  10  Manisa İlinde Suçiçeği Seroprevalansı ve Bazı Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  11  Kızamık Seroprevalansı Yaş Dışındaki Sosyal Belirleyicilerden Etkilenmiyor, MANİSA 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  12  Mycobacterium fortuitum ile Oluşan Bir Protez Enfeksiyonu Olgusu... 08/05/2015 - 10/05/2015
  13  Bir üniversite hastanesinden 2009-2013 yılları arasında bildirilen tüberküloz olguları... 04/11/2014 - 07/11/2014
  14  Bir bronkoskopi ünitesinde atipik mikobakterilere bağlı yalancı salgın... 04/11/2014 - 07/11/2014
  15  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Sağlık Bakımı ile İlişkili Enfeksiyonlar: Nokta Preva... 11/05/2014 - 15/05/2014
  16  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Görülen Sağlık Bakımı ile İlişkili Enfeksiyonların... 11/05/2014 - 15/05/2014
  17  Investigation of candidemia caused by biofilm-forming and non-biofilm forming isolates:a multi-cente... 10/05/2014 - 13/05/2014
  18  Herpes zoster in a tertiary-care teaching hospital in Turkey.... 10/05/2014 - 13/05/2014
  19  Investigation of candidaemia caused by biofilm-forming and non-biofilm-forming isolates: a multi-cen... 10/05/2014 - 13/05/2014
  20  Fungal rinosinüzitler: 10 yıllık klinik deneyimimiz... 02/11/2013 - 06/11/2013
  21  Antibiyotik çağında bir geç nörosifiliz olgusu: 33 yaşında transseksüel hasta... 13/03/2013 - 17/03/2013
  22  Transözefageal ekokardiyografi ile ilişkili bakteriyemi salgını... 13/03/2013 - 17/03/2013
  23  İntraabdominal Tüberküloz: 7 olgu sunumu... 13/03/2013 - 17/03/2013
  24  DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniğinde son dört yılda idrar yolu inf... 13/03/2013 - 17/03/2013
  25  Klinikte daptomisin kullanımı:Türkiye Deneyimi Sonuçları... 09/05/2012 - 12/05/2012
  26  Evaluation of zygomycosis patients: a retrospective multicentre study... 07/05/2011 - 10/05/2011
  27  immünosupresif tedavi altında gelişen bir pulmoner nokardiya olgusu... 13/04/2011 - 17/04/2011
  28  Türkiye'de laboratuvar ilişkili bruselloz... 23/03/2011 - 27/03/2011
  29  Batı Nil Ateşi:Türkiye'de bildirilen ilk salgının devamında kliniğimize başvuran dört olgu... 23/03/2011 - 27/03/2011
  30  Ekstrapulmoner tüberküloz:47 olgunun değerlendirilmesi... 23/03/2011 - 27/03/2011
  31  Servikal lenfadenopati ayırıcı tanısında sık rastlanmayan bir enfeksiyon:Tularemi... 27/10/2010 - 31/10/2010
  32  Komplike deri-yumuşak doku ve intraabdominal enfeksiyonlarda tigesiklinin etkinliğinin değerlendi... 20/04/2010 - 22/04/2010
  33  Brucellar spondylitis: review of 22 cases... 10/04/2010 - 13/04/2010
  34  Otolog periferik kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi verilen multiple myelom hastalarında g... 07/10/2009 - 10/10/2009
  35  2007-2008 yılları arasında izlediğimiz nötropenik ateş olgularımız... 07/10/2009 - 10/10/2009
  36  okulomotor sinir tutulumu ile seyreden herpes zoster oftalmikus olgusu... 25/03/2009 - 29/03/2009
  37  52 brucelloz olgusunun retrospektif olarak değerlendirilmesi... 25/03/2009 - 29/03/2009
  38  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğ... 21/10/2008 - 25/10/2008
  39  Nedeni bilinmeyen ateş; Erişkin Still hastalığı (sekiz olgu sunumu)... 14/03/2007 - 18/03/2007
  40  Stafilokoklarda D test ile indüklenebilir klindamisin direncinin araştırılması... 14/03/2007 - 18/03/2007
  41  İmmunsuprese hastada sinsi seyirli Listeria monocytogenes menenjiti: olgu sunumu... 14/03/2007 - 18/03/2007
  42  Solid tümörlü febril nötropenik olgulardan izole edilen bakteriyel mikroorganizmalar... 14/03/2007 - 18/03/2007
  43  İleri Yaştaki Bir Hastada Streptococcus agalactiae'ye Bağlı Yumuşak Doku İnfeksiyonu Olgusu.... 14/03/2007 - 18/03/2007
  44  İzmir ilinde tanı alan bir Fasciolasis olgusu... 06/11/2006 - 09/11/2006
  45  İzmir Urla yöresinde P.falciparum ile gelişen sıtma olgusu... 06/09/2006 - 09/09/2006
  46  Kronik hepatit B olgularında hepatosteatoz sıklığı... 02/09/2006 - 05/09/2006
  47  Investigation of inducible clindamycin resistance among hospital and community-acquired Staphylococc... 01/04/2006 - 04/04/2006
  48  The knowledge levels of trainess on antimicrobial prophylaxis in the surgery departments... 13/10/2005 - 16/10/2005
  49  Investigation of surgical site infections in intestinal and hepatobiliary surgery in a Turkish Unive... 13/10/2005 - 16/10/2005
  50  Evaluating of immunity to diphtheria in adults in Izmir, Turkey... 01/12/2004 - 03/12/2004
  51  The various clinical manifestations of brucellosis:a review of 43 cases... 01/05/2004 - 04/05/2004
  52  Neurobrucellosis:report five cases... 01/05/2004 - 04/05/2004
  53  Gastrointestinal and skin colonization of enterococci in hospitalized patients in an university hosp... 21/04/2002 - 24/04/2002
  54  Neurobrucellosis and Deafness... 02/04/2001 - 02/04/2001
 • NO AD YIL
  1  Mycobacterium tuberculosis ve Tüberküloz...  2016
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Çok İlaca Dirençli Mycobacterium tuberculosis İnfeksiyonları Hastane İnfeksiyonları...  2009
  2  Hastane İnfeksiyonları ve Personel Sağlığı Hastane İnfeksiyonları...  2009
 • NO AD TARIH
  1  Manisa'da Aşı ile Önlenebilen bazı Hastalıkların Seroprevalansının Belirlenmesi...  2/2013 - 6/2014
  2  Beş Yaş Altı Çocuklarda Nazofaringeal Streptococcus pneumoniae Serotipleri ile Konjuge Pnömokok Aşı Serotiplerinin Karşılaştırılması...  3/2011 - /
  3  Stafilokoklarda İndüklenebilir Klindamisin Direncinin Fenotipik ve Genotipik Özellikleri...  5/2005 - 5/2006
  4  Erişkin Popülasyonda ELISA Yontemiyle Difteri Antitoksin Düzeyinin Araştırılması...  5/2003 - 5/2004
 • NO AD YIL
  1  Tübitak Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2008
  2  Sözel Bildiri İkincilik Ödülü...  2013
 • NO AD YIL
  1  Febril Nötropeni Derneği  2009
  2  European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases  2010
  3  European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases  2011