En

DR.ÖĞR.ÜYESİ SEMA ALP ÇAVUŞ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2011
 • NO AD YIL
  1  Multicenter analysis of anidulofungin use in invasive Candida infection...  2019
  2  Seroprevalence of mumps and its association with some social determinants in Manisa Province, 2014...  2018
  3  Erişkin bağışıklamasının hedefindeki aşılardan biri olarak pnömokok aşısı: Türki Klin...  2018
  4  Rapid emergence of colistin resistance and its impact on fatality among healthcare-associated infect...  2018
  5  Investigation of bacterial and viral etiology in community acquired central nervous system infection...  2017
  6  Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae Üyelerinin Rektal Sürüntü Örneklerinden Saptanmasında ...  2016
  7  350 Febrile Neutropenia Episodes of 156 Patients With Hematological Malignancies;Single Center Exper...  2016
  8  Aile hekimlerinin insan papilloma virüsü ve zona aşıları hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutuml...  2016
  9  Brusellozda Mesleksel Risk: Türkiye'de Görmezden Geldiğimiz Bir Sorun...  2015
  10  Solid Organ Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Antifungal Profilaksi...  2015
  11  Evaluation of patients with zygomycosis...  2014
  12  Risk Factors for occupational brucellosis among veterinary personnel in Turkey....  2014
  13  Clinical and Microbiological Efficacy of Tigecycline for Complicated Skin-Soft Tissue and Intra-abdo...  2013
  14  Servikal Lenfadenopati Ayırıcı Tanısında Sık Rastlanmayan Bir Enfeksiyon: Tularemi...  2013
  15  Laboratory-acquired brucellosis in Turkey....  2012
  16  Demokrat Hastalığa Karşı Aşılar: Rotavirus aşıları...  2012
  17  Management of Brucella endocarditis: results of the Gulhane study...  2012
  18  Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu 22. Gezici Eğitim Semineri Raporu, 3-9 Temmuz 2010 "...  2010
  19  A Case of Fever of Unknown Origin: Co-existence of Kikuchi-Fujimoto Disease and Acut Disseminated En...  2010
  20  Community-acquired acute bacterial meningitis in the elderly in Turkey...  2010
  21  A large-scale outbreak of Trichinellosis caused by Trichinella britovi in Turkey...  2009
  22  Stafilokoklarda indüklenebilir klindamisin direnci ve diğer antibiyotiklere duyarlılık oranları...  2009
  23  HIV/AIDS'li hastalarda akciğerin mantar enfeksiyonlarına klinik yaklaşım...  2008
  24  The seroprevalance of diphtheria among adults in İzmir-Turkey...  2007
  25  Türkiye'de bruselloz: Genel bakış....  2006
  26  Bruselloz: 55 olgunun değerlendirilmesi....  2006
  27  Olgu Sunumu: Beyin omurilik sıvısı bulguları normal olan iki Herpes ensefaliti olgusu...  2006
  28  Effects of community-acqucired infections on fever, leukocyte count and the length of stay in elderl...  2006
  29  Nörobruselloz ve işitme kaybı...  2002
  30  İnvaziv Kandida İnfeksiyonlarında Anidulafungin Kullanımının Çok Merkezli Analizi...  1996
 • NO AD TARİH
  1  Dokuz Eylül Sağlık Yerleşkesinde TIıbbiyeli Yaşamında Bir Fidanın Yeşermesi ve Kitaba Dokun... 18/09/2019 - 18/09/2019
  2  Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularına Bakış: Bir Üniversite Hastanesinin 5 Yıllık Bildirimi... 13/03/2019 - 16/03/2019
  3  Bruselloz Tanısı Koyabiliyor muyuz? Güçlü Epidemiyolojik Öyküye Rağmen Geç Tanı Alan Bir N... 13/03/2019 - 16/03/2019
  4  Anatomik Defekt Nedeniyle Tekrarlayan Streptococcus pneumoniae Menenjiti: Olgu Sunumu... 13/03/2019 - 16/03/2019
  5  Toplumdan Gelen Bir Hastada Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten E.coli Menenjiti; Olgu Sun... 13/03/2019 - 16/03/2019
  6  Invasive fungal diseases in patients with acute leukemia or allogeneic stem cell transplantion recep... 30/06/2018 - 04/07/2018
  7  Posaconazole prophylaxis in patients with acute myeloid leukemia: A real life experience from a pros... 30/06/2018 - 04/07/2018
  8  Olgu Sunumu: Tüberküloz lenfadenit tedavisi sırasında yeni lenf bezi tutulumu: Paradoksal yanıt... 28/03/2018 - 31/03/2018
  9  Streptococcus pneumoniae infeksiyonu için risk faktörü taşıyan erişkinlerde nazofaringeal pnö... 28/03/2018 - 31/03/2018
  10  The evaluation of antifungal consumption: a point-prevalance survey... 06/10/2017 - 09/10/2017
  11  Antifungal Kullanımının Değerlendirilmesi. Çok Merkezli Nokta Prevalans Çalışması... 24/03/2017 -
  12  Bir üniversite hastanesinde Sitomegalovirus infeksiyonu tanılı hastaların irdelenmesi... 24/03/2017 -
  13  The Importance of Inanimate Surfaces for the Transmission of Carbapenemase Producing Klebsiella pne... 16/06/2016 - 20/06/2016
  14  Multiclonal outbreaks with colistin-resistant carbapenemase-producing K. pneumoniae isolates respons... 09/04/2016 - 12/04/2016
  15  Karbapenemaz üreten Enterobacteriaceae üyelerinin rektal sürüntü örneklerinden saptanmasında ... 01/04/2016 - 03/04/2016
  16  Riskli Ünitelerde Yatan Hastalarda Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae taranması; BD MAX CRE A... 01/04/2016 - 03/04/2016
  17  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde El Hijyeni Eğitim Çalışmaları ve Personelin El Hijyeni... 30/03/2016 - 03/04/2016
  18  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Yürütülen Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Enfeksiyon... 21/03/2016 - 23/03/2016
  19  Bir Üniversite Hastanesinde New Delhi Metallobetalaktamaz (NDM) Üreten Klebsiella pneumoniae Varl... 09/03/2016 - 12/03/2016
  20  Effectiveness and safety of anidulafungin: A real-life multicenter data in Turkey... 09/10/2015 - 12/10/2015
  21  Manisa İlinde Kabakulak Seroprevalansı ve Bazı Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  22  Manisa İlinde Suçiçeği Seroprevalansı ve Bazı Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  23  Kızamık Seroprevalansı Yaş Dışındaki Sosyal Belirleyicilerden Etkilenmiyor, MANİSA 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  24  Konjenital Kızamıkçık Eliminasyon Programı Sürerken Manisa İlinde Kızamıkçık Seroprevala... 05/10/2015 - 09/10/2015
  25  Mycobacterium fortuitum ile Oluşan Bir Protez Enfeksiyonu Olgusu... 08/05/2015 - 10/05/2015
  26  Bir bronkoskopi ünitesinde atipik mikobakterilere bağlı yalancı salgın... 04/11/2014 - 07/11/2014
  27  Bir üniversite hastanesinden 2009-2013 yılları arasında bildirilen tüberküloz olguları... 04/11/2014 - 07/11/2014
  28  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Görülen Sağlık Bakımı ile İlişkili Enfeksiyonların... 11/05/2014 - 15/05/2014
  29  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Sağlık Bakımı ile İlişkili Enfeksiyonlar: Nokta Preva... 11/05/2014 - 15/05/2014
  30  Investigation of candidaemia caused by biofilm-forming and non-biofilm-forming isolates: a multi-cen... 10/05/2014 - 13/05/2014
  31  Herpes zoster in a tertiary-care teaching hospital in Turkey.... 10/05/2014 - 13/05/2014
  32  Investigation of candidemia caused by biofilm-forming and non-biofilm forming isolates:a multi-cente... 10/05/2014 - 13/05/2014
  33  Daily inpatient ertapenem treatment: a safe alternative to hospitalisation for complicated urinary t... 10/05/2014 - 13/05/2014
  34  Fungal rinosinüzitler: 10 yıllık klinik deneyimimiz... 02/11/2013 - 06/11/2013
  35  İntraabdominal Tüberküloz: 7 olgu sunumu... 13/03/2013 - 17/03/2013
  36  Transözefageal ekokardiyografi ile ilişkili bakteriyemi salgını... 13/03/2013 - 17/03/2013
  37  Antibiyotik çağında bir geç nörosifiliz olgusu: 33 yaşında transseksüel hasta... 13/03/2013 - 17/03/2013
  38  DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniğinde son dört yılda idrar yolu inf... 13/03/2013 - 17/03/2013
  39  Klinikte daptomisin kullanımı:Türkiye Deneyimi Sonuçları... 09/05/2012 - 12/05/2012
  40  Evaluation of zygomycosis patients: a retrospective multicentre study... 07/05/2011 - 10/05/2011
  41  immünosupresif tedavi altında gelişen bir pulmoner nokardiya olgusu... 13/04/2011 - 17/04/2011
  42  Batı Nil Ateşi:Türkiye'de bildirilen ilk salgının devamında kliniğimize başvuran dört olgu... 23/03/2011 - 27/03/2011
  43  Türkiye'de laboratuvar ilişkili bruselloz... 23/03/2011 - 27/03/2011
  44  Ekstrapulmoner tüberküloz:47 olgunun değerlendirilmesi... 23/03/2011 - 27/03/2011
  45  Servikal lenfadenopati ayırıcı tanısında sık rastlanmayan bir enfeksiyon:Tularemi... 27/10/2010 - 31/10/2010
  46  Komplike deri-yumuşak doku ve intraabdominal enfeksiyonlarda tigesiklinin etkinliğinin değerlendi... 20/04/2010 - 22/04/2010
  47  Brucellar spondylitis: review of 22 cases... 10/04/2010 - 13/04/2010
  48  Otolog periferik kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi verilen multiple myelom hastalarında g... 07/10/2009 - 10/10/2009
  49  2007-2008 yılları arasında izlediğimiz nötropenik ateş olgularımız... 07/10/2009 - 10/10/2009
  50  52 brucelloz olgusunun retrospektif olarak değerlendirilmesi... 25/03/2009 - 29/03/2009
  51  okulomotor sinir tutulumu ile seyreden herpes zoster oftalmikus olgusu... 25/03/2009 - 29/03/2009
  52  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğ... 21/10/2008 - 25/10/2008
  53  Solid tümörlü febril nötropenik olgulardan izole edilen bakteriyel mikroorganizmalar... 14/03/2007 - 18/03/2007
  54  Nedeni bilinmeyen ateş; Erişkin Still hastalığı (sekiz olgu sunumu)... 14/03/2007 - 18/03/2007
  55  İmmunsuprese hastada sinsi seyirli Listeria monocytogenes menenjiti: olgu sunumu... 14/03/2007 - 18/03/2007
  56  Stafilokoklarda D test ile indüklenebilir klindamisin direncinin araştırılması... 14/03/2007 - 18/03/2007
  57  İleri Yaştaki Bir Hastada Streptococcus agalactiae'ye Bağlı Yumuşak Doku İnfeksiyonu Olgusu.... 14/03/2007 - 18/03/2007
  58  İzmir ilinde tanı alan bir Fasciolasis olgusu... 06/11/2006 - 09/11/2006
  59  İzmir Urla yöresinde P.falciparum ile gelişen sıtma olgusu... 06/09/2006 - 09/09/2006
  60  Kronik hepatit B olgularında hepatosteatoz sıklığı... 02/09/2006 - 05/09/2006
  61  Investigation of inducible clindamycin resistance among hospital and community-acquired Staphylococc... 01/04/2006 - 04/04/2006
  62  The knowledge levels of trainess on antimicrobial prophylaxis in the surgery departments... 13/10/2005 - 16/10/2005
  63  Investigation of surgical site infections in intestinal and hepatobiliary surgery in a Turkish Unive... 13/10/2005 - 16/10/2005
  64  Evaluating of immunity to diphtheria in adults in Izmir, Turkey... 01/12/2004 - 03/12/2004
  65  Neurobrucellosis:report five cases... 01/05/2004 - 04/05/2004
  66  The various clinical manifestations of brucellosis:a review of 43 cases... 01/05/2004 - 04/05/2004
  67  Gastrointestinal and skin colonization of enterococci in hospitalized patients in an university hosp... 21/04/2002 - 24/04/2002
  68  Neurobrucellosis and Deafness... 02/04/2001 - 02/04/2001
 • NO AD YIL
  1  ZOONOZLARLA MÜCADELEDE VETERİNER HALK SAĞLIĞI VE TEK SAĞLIK...  2018
  2  Mycobacterium tuberculosis ve Tüberküloz...  2016
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Tüberküloz Lenfadeniti Mycobacterium tuberculosis ve Tüberküloz...  2016
  2  İntraabdominal tüberküloz Mycobacterium tuberculosis ve Tüberküloz...  2016
  3  Hastane İnfeksiyonları ve Personel Sağlığı Hastane İnfeksiyonları...  2009
  4  Çok İlaca Dirençli Mycobacterium tuberculosis İnfeksiyonları Hastane İnfeksiyonları...  2009
 • NO AD TARIH
  1  Hastane su sistemlerinden alınan örneklerden Legionella pneumophilia tanısında kültür ve konvansiyonel PZT' nin karşılaştırılması...  9/2017 - /
  2  Manisa'da Aşı İle Önlenebilen Bazı Hastalıkların Seroprevalansının Belirlenmesi, 2013...  4/2014 - 6/2015
  3  Manisa'da Aşı ile Önlenebilen bazı Hastalıkların Seroprevalansının Belirlenmesi...  2/2013 - 6/2014
  4  Beş Yaş Altı Çocuklarda Nazofaringeal Streptococcus pneumoniae Serotipleri ile Konjuge Pnömokok Aşı Serotiplerinin Karşılaştırılması...  3/2011 - /
  5  Stafilokoklarda İndüklenebilir Klindamisin Direncinin Fenotipik ve Genotipik Özellikleri...  5/2005 - 5/2006
  6  Erişkin Popülasyonda ELISA Yontemiyle Difteri Antitoksin Düzeyinin Araştırılması...  5/2003 - 5/2004
 • NO AD YIL
  1  Tübitak Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2008
  2  Sözel Bildiri İkincilik Ödülü...  2013
  3  Sözel Bildiri Birincilik Ödülü...  2015
  4  Poster Bildiri İkincilik Ödülü...  2015
 • NO AD YIL
  1  Febril Nötropeni Derneği  2009
  2  European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases  2010
  3  European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases  2011