En

PROF.DR. MEHMET HAKAN ÖZDEMİR TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ADLİ TIP ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
  Tıpta Uzmanlık  Çukurova Üniversitesi ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adli Tıp Anabilim Dalı  1996
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2011
 • NO AD YIL
  1  Adli Olgu Bildirimiyle İlgili İkilemlerle Hekimlerin Tutumları...  2017
  2  Zzehirlenme olgularının medikolegal değerlendirmesinde venöz kan gazı analizinin yeri...  2017
  3  Striking differences in assessment of bullet wipe...  2016
  4  Kemik berelenmesi medikolegal süreçte kırık olarak değerlendirilmeli mi? Olgu sunumu...  2016
  5  Karaciğer Rezeksiyonu Yapılan Hastaların Medikolegal Yönden Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu...  2016
  6  Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane Üzerine...  2015
  7  Malpractice Claims in Ophthalmology; A 10 year review...  2014
  8  Travma sonrası kesici diş kırıkları yüzde sabit iz kapsamında değerlendirilmeli mi?...  2014
  9  Adli otopsi uygulamalarında gözlemci hekim uygulamaları...  2013
  10  Microbiological detection of bacteria and fungi in the autopsy room...  2011
  11  Evaluation of glycosylated hemoglobin and glycosylated albumin levels in forensic autopsies...  2010
  12  Midwives and nurses awareness of patient's rights...  2009
  13  Medical malpractice claims involving children...  2009
  14  Bir Halk sağlığı sorunu olan Kuş Gribinde (H5N1 Avian Influenza) Otopsi Bulguları ve Önemi...  2009
  15  Domestic violence on pregnant women in Turkey...  2009
  16  Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde bilgisayar destekli adli ölü muayenesi uygulaması...  2008
  17  İzmir'deki Üç Eğitim Hastanesinde Laboratuvar Çalışanlarının Biyogüvenlik Profili...  2008
  18  Hekimin Suç sayılan Cinsel Amaçlı Davranışlara Uğrayanlar İçin Başvuru Merkezleri Hakkınd...  2008
  19  Short-term melatonin treatment improved diabetic nephropathy but did not affect hemorheological chan...  2007
  20  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Yaklaşımları...  2006
  21  The evaluation of traffic accident cases that have submitted to the Department of Forensic Medicine ...  2006
  22  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Tarafından Değerlendirilen 155...  2006
  23  Türkiye'de sağlık alanında biyoteknolojik uygulamalar ve hasta hakları...  2006
  24  The approach taken by the physicians working at educational hospitals in İzmir towards patient righ...  2006
  25  Malpractice and System Of Expertise In Anaesthetic Procedures In Turkey....  2005
  26  Homicide in Adana, Turkey A 5Year Review...  2005
  27  Medicolegal Childhood Deaths in adana,Turkey...  2005
  28  Pesticide use among greenhouse workers in Turkey....  2005
  29  Dental malpractice cases in Turkey during 1991-2000....  2005
  30  Prevalence of Demodex in health personnel working in the autopsi room...  2005
  31  Aile içi şiddet öykülü abortus olgularında medikolegal sorunlar...  2003
  32  Investigating demodex in forensic autopsy cases...  2003
  33  Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Tanısında Acil Servislerin Rolü...  2002
  34  DEÜ tıp fakültesi adli tıp uzmanlık öğrencilerinin eğitim satndardizasyonunda uygulanan değ...  2002
  35  Türkiyede Adli Bilimler Alanında Yapılan Toplantıların Retrospektif Değerlendirimesi...  2002
  36  Diş Hekimliğinde Malpraktis; Bir Diş Aspirasyonu Olgusu...  2001
  37  Sağlık Çalışanlarının Adli Olguları Bildirim Sorumluluğu...  2000
  38  Hasta Hakları Yönetmeliği ve Hekim Duyarlılığı...  2000
  39  Yüksek Sağlık Şurası'nın Yapısı ve Bilirkişilik Görevleri?...  1999
  40  Malpraktıs İddialarında Otopsinin Önemi:Bir Olgu sunumu...  1999
  41  Suç Sayılan Cinsel Amaçlı Davranışlarda Tıbbı Ve Hukuki İstismar?...  1998
  42  Quchterlony metodu ile prostat spesifik antijenin adli amaçlarla gösterilmesi...  1998
  43  İş Kazası Öyküsü Verilen Bir Cinayet Olgusu?...  1996
  44  Mezuniyet Öncesi Adli Tıp Eğitimi Almış Öğrencilere Yönelik Bir Anket Çalışması?...  1996
 • NO AD TARİH
  1  Medikal değerlendirmede istenmeyen tetkikin önemi... 11/05/2017 - 14/05/2017
  2  abdomenin polis kuvveti "omentumun" medikolegal değerlendirmedeki önemsizliği... 11/05/2017 - 14/05/2017
  3  Otopsi ve şiir... 27/04/2016 - 30/04/2016
  4  Şiir (de) otopsi... 27/04/2016 - 30/04/2016
  5  Kısmi karaciger rezeksiyonu yapılan hastaların medikolegal yönden değerlendirilmesi:olgu sunumu... 27/04/2016 - 30/04/2016
  6  Adli tıp pratiğinde sistemik muayene bulgularının medikolegal değerlendirmeye yansıtılma(ma)s... 04/06/2015 - 06/06/2015
  7  Zehirlenme olgularının medikolegal değerlendirmesinde venöz kan gazı analiziznin yeri. olgu sun... 04/06/2015 - 06/06/2015
  8  Lezbiyen gey biseksüel trans (LGBT) bireyler ve hasta hakları... 04/06/2015 - 06/06/2015
  9  Sünnet sonucu penil amputasyonu gelişen hastanın medikolegal değerlendirmesi:olgu sunumu... 17/10/2014 - 19/10/2014
  10  Kemik berelenmesi medikolegal süreçte kırık olarak değerlendirilmeli mi? Olgu sunumu... 23/04/2014 - 26/04/2014
  11  İnsan ısırıklarında medikolegal değerlendirme: Olgu sunumu... 23/04/2014 - 26/04/2014
  12  İşkence Mağdurlarının Geç Dönem Başvurularında Üniversite Deneyimi: Bir Olgu Sunumu... 22/11/2012 - 24/11/2012
  13  İstanbul protokolü eğitimlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi: Anket çalışması... 22/11/2012 - 24/11/2012
  14  Biber gazına maruz kalan hastaların medikolegal değerlendirmesinde psikiatrik muayenenin önemi:b... 22/11/2012 - 24/11/2012
  15  Medikolegal Examination of Acut Thinner Ingestion... 05/07/2012 - 08/07/2012
  16  The knowledge, attıtude and mood effects of forensıc autopsy educatıon to the medıcal school st... 05/07/2012 - 08/07/2012
  17  Hekimlerin adli olgu bildirimleriyle ilgili tutumları ve ikilemleri... 23/09/2011 - 23/09/2011
  18  İnsan sağlığını tehdit eden farklı kaynaklı organik kirleticilerin bayraklı kıyı şeridin... 04/09/2011 - 10/09/2011
  19  İstanbul Protokolü eğitimleri projesi kapsamında gözden geçirilmiş genel adli muayene rapor f... 28/04/2011 - 30/04/2011
  20  Bilir"KİŞİLİK"... 28/04/2011 - 30/04/2011
  21  Dadı Dirseği; çocuk ihmali veya istismarı olarak değerlendirilmeli mi?... 28/04/2011 - 30/04/2011
  22  Adli Otopsi Uygulamalarında Taraf Bilirkişilik... 14/10/2010 - 17/10/2010
  23  Hekimler çocuk haklarına dair sözleşmeden haberdar mı?... 14/10/2010 - 17/10/2010
  24  Organofosfat Zehirlenmesinde Torakal Epidural Kanamaya Bağlı Parapleji; Bir olgu sunumu... 14/10/2010 - 17/10/2010
  25  Türkiye'de Göz hastalıkları Olgularında Malpraktıs İdddialarının Değerlendirilmesi... 29/09/2010 - 03/10/2010
  26  Medicolegal evaluation of patients injured in motorcycle accidents-an eleven year experince... 17/10/2009 - 17/10/2009
  27  Adli Tıp ve Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalları'nın ortak değerlendirdiği... 17/10/2009 - 17/10/2009
  28  An assessment method in forensic medicine training for medical student's :OSCE... 14/10/2009 - 18/10/2009
  29  Medicolegal assessments of the female victims of domestic violence, a ten year experrience... 14/10/2009 - 18/10/2009
  30  Are anogenital verrucae signs of sexual abuse?... 08/10/2008 - 11/10/2008
  31  çocukluk çağı tıbbi uygulama hatası olgularının değerlendirilmesi... 15/05/2008 - 18/05/2008
  32  Ceza İnfaz Kurumlarında Çocuk Cinsel İstismarı: İki Olgu Sunumu... 15/05/2008 - 18/05/2008
  33  Cinsel İstismar Mağduru Çocuk Gebenin Değerlendirilmesi: Bir olgu sunumu... 24/05/2007 - 27/05/2007
  34  On Yedi Aylık Kız Çocuğa Fiziksel ve Cinsel İstismar: Bir olgu sunumu... 24/05/2007 - 27/05/2007
  35  Çocuk istismarı ve medya... 24/05/2007 - 27/05/2007
  36  Öz Baba Cinsel İstismarı: Bir Olgu Sunumu... 24/05/2007 - 27/05/2007
  37  Medikolegal yönden değerlendirilen 155 çocuk hasta... 11/06/2006 - 14/06/2006
  38  Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Sağlık Çalışanları... 11/05/2006 - 14/05/2006
  39  Ülkemizdeki Yasal Düzenlemelerin Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşımı... 11/05/2006 - 14/05/2006
  40  Otopsi salonunun solunum havasında bulunan bakteri ve mantarların mikrobiyolojik yöntemler ile sa... 11/05/2006 - 14/05/2006
  41  Mezuniyet Öncesi Eğitimde Bilgisayar Destekli Adli Ölü Muayene Uygulaması... 11/05/2006 - 14/05/2006
  42  Farklı Hastane Laboratuarlarında Biyogüvenlik Düzeyini Belirlemeye Yönelik Anket Çalışması... 18/09/2005 - 25/09/2005
  43  The Evaluation Of Traffic Accident Cases That Dokuz Eylul University, School of Medicine, Forensic M... 03/06/2004 - 06/06/2004
  44  Physicians Approach To The Patient Rights Legislation In Nine Training Hospitals in İzmir, Turkey.... 03/06/2004 - 06/06/2004
  45  Medya ve Tıp... 28/05/2004 - 30/05/2004
  46  Gebe Kadınlarda Aile İçi Şiddet... 28/05/2004 - 30/05/2004
  47  Biotechnological Applications In Health Area And Patient Rights, Turkey.... 10/05/2004 - 13/05/2004
  48  Türkiye'de 1995-1999 yıllarında meydana gelen ölüm ve intihar olgularında zehirlenmenin yeri... 15/06/2003 -
  49  The Evaluation of Dental Cases Claimed to be Related With Malpractice Upon Consultance Of High Healt... 18/06/2002 - 22/06/2002
  50  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencilerinin Eğit... 31/05/2002 - 01/06/2002
  51  Tavşan postmortem vitreus sıvısında myoglobin varlığı; bir ön çalışma... 28/03/2002 - 30/03/2002
  52  Adli Tıp Uzmanlık öğrencilerinin eğitim standardizasyonunda uygulanan değerlendirme kriterleri... 28/03/2002 - 30/03/2002
  53  Akademisyen Hekimlerin TCK 456. Maddesindeki Bazı Kavramlara Yaklaşımı: Bir Anket Çalışması... 28/03/2002 - 30/03/2002
  54  Okul Öncesi Çocukluk Çağında Asıya Bağlı Yaralanma. Bir Olgu Sunumu... 28/03/2002 - 30/03/2002
  55  Aile İçi Şiddet Öykülü Düşük Olgularında Tanı Zorlukları: Bir Olgu Sunumu... 28/03/2002 - 30/03/2002
  56  Hasta Hakları Yönetmeliğine Hekim Yaklaşımı... 10/05/2000 - 13/05/2000
  57  Hatalı Tıbbi Girişimlerde Karşılaşılan Bilirkişilik Sorunları... 10/05/2000 - 13/05/2000
  58  Havayastığı açılmasına bağlı subtotal başparmak amputasyonu... 10/05/2000 - 13/05/2000
  59  Hekimlerin ötenazıye yaklaşımı... 10/05/2000 - 13/05/2000
  60  Hasta Kontrollü Analjezi (HKA) Uygulamasında Hekim Sorumluluğu... 29/04/2000 - 28/04/2000
  61  Obstetrical and gynecological malpractice in Turkey... 26/07/1998 - 30/07/1998
  62  Malpartis iddialarında otopsinin önemi; Bir olgu sunumu... 14/04/1998 - 17/04/1998
  63  1992-1995 yılları arasında yöremizde izlelen çocukluk çağı adli ölüm olgularının değerl... 14/04/1998 - 18/04/1998
  64  Hekim hataları ve yüksek sağlık şurası... 14/04/1998 - 17/04/1998
  65  Adanada kaza dışı yaralanma olgularında adli raporların değerlendirilmesi... 14/04/1998 - 17/04/1998
  66  Aile içi eşler arası kaza dışı yaralanmalar... 07/05/1997 - 09/05/1997
  67  Adli makamlara yansıyan cinsel suç mağduru konumundaki olguların değerlendirilmesi... 07/05/1997 - 09/05/1997
  68  Adli antropolojinin yeri ve önemi; kimliği meçhul 96 adli otopsi olgusunun değerlendirilmesi... 30/10/1996 - 31/10/1996
  69  Suç sayılan cinsel amaçlı davranışlarda tıbbi ve hukuki istismar... 10/10/1996 - 11/10/1996
  70  Mezuniyet öncesinde adli tıp eğitimi almış öğrencilere yönelik bir anket çalışması... 13/05/1996 - 16/05/1996
  71  İş kazası öyküsü verilen bir cinayet olgusu... 13/05/1996 - 16/05/1996
  72  Quchterlony metodu ile p30 antijeninin gösterilmesi... 13/05/1996 - 16/05/1996
  73  Ahlaka aykırı davranışlarla ilgili yasalarda cinsiyet; Bir Anket çalışması... 16/10/1995 - 20/10/1995
  74  Adanada 1994 yılında farik-i mümeyyizlik muayeneleri yapılan olguların değerlendirilmesi... 16/10/1995 - 20/10/1995
  75  The problems related to the crime scene ınvestigations in Turkey... 14/06/1995 - 16/06/1995
  76  Adli tıp uzmanlık eğitimi (bir anket çalışması)... 01/11/1994 - 04/11/1994
  77  Adanada çocukluk çağı ölümlerinde orijin ve ölüm nedenlerinin dağılımı... 01/11/1994 - 04/11/1994
  78  Ani beklenmedik ölüm olgusu olarak akut lenfoblastik lösemi... 01/11/1994 - 04/11/1994
  79  İleri düzeyde postmortem değişikliğe uğrayan cesetlerin değerlendirmesinde karşılaşılan s... 12/04/1994 - 15/04/1994
  80  Otopside Enfeksiyondan korunma... 12/04/1994 - 15/04/1994
 • NO AD YIL
  1  Adli Tıp hizmet modeli ve insan gücü planlaması...  2007
  2  1931-1999 yüksek sağlık şurası ve tavsiye kararları...  2000
 • NO AD TARIH
  1  işkence ve diğer kötü muamelelerde insan hakları ve demokrasi hareketlerine destek, proje no: EIDHR/2009/185...  12/2010 - 12/2013
  2  istanbul Protokolü eğitimleri almış hekimlere yönelik 24 saat hizmet veren acil destek birimi İşkence ve diğer kötü muamelelerde insan hakları ve demokrasi hareketlerine destek projesi kapsamında...  10/2010 - 10/2012
  3  İnsan Sağlığını Tehdit Eden Farklı Kaynaklı Organik Kirleticilerin İzmir Körfezi Kıyı Şeridindeki Midyeler (Mytilus galloprovincialis )'de Araştırılması...  8/2008 - 8/2012
  4  İstanbul Protokolü Eğitimi Programı: Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimlerin, Hakimlerin ve Savcıların Bilgi Düzeyini Yükseltme Projesinde, Adli Tıp Uzmanı olmayan hekimlerin eğitiminde usta eğitici.(Proje sahibi;Adli tıp kurumu, proje no:TR 0501.03, yararlanıcılar; Sağlık Bakanlığ...  12/2007 - 12/2009
  5  Otopsi salonu sağlık personelinin enfeksiyonlardan korunmasını sağlamak amacıyla mikrobiolojik yöntemlerle solunum havasındaki patojenlerin saptanması...  1/2005 - 6/2006
  6  Ani, beklenmedik ve şüpheli ölümlerde diabetes mellitus görülme oranının glikolize hemoglobin ile değerlendirilmesi...  5/2005 - /2007
  7  Deney hayvanlarında vitreus sıvısında postmortem biokimyasal göstergeler...  5/2000 - 5/2001
  8  Hasta haklarına sağlık personeli yaklaşımı...  5/2000 - 5/2001
  9  Seminal sıvı ve artıklarında P30'un identifikasyonu...  1/1995 - 1/1996
 • NO AD YIL
  1  Bilimsel yayınlara teşvik ödülü...  2011
  2  Bilimsel Yayınlara teşvik ödülü...  2011
  3  Yayın teşvik ödülü...  2009
  4  Yayın teşvik ödülü...  2010
  5  Teşvik ödülü...  2006
  6  Teşvik ödülü...  2003