En

PROF.DR. YEŞİM ÖZTÜRK TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ BİLİM DALI / ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  1992
  Tıpta Uzmanlık  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1998
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenterolojisi  2002
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  2005
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı  2012
 • NO AD YIL
  1  Bebek ve çocukta beslenme...  2010
  2  Çocuk beslenmesi...  2010
  3  Klasik Galaktozemili Vakalarda Klinik Özellikler...  2010
  4  Malnütrisyon...  2010
  5  The relation of serum ghrelin, leptin and insulin levels to the growth patterns and feeding characte...  2010
  6  Alpha-Defensin Expression in the Gastric Tissue of Children with Helicobacter pylori-associated Chro...  2008
  7  Helicobacter pylori infection: effect on malnutrition and growth failure in dyspeptic children...  2008
  8  Hepatic glycogenosis: a rare cause of hepatomegaly in Type 1 diabetes mellitus...  2008
  9  Doğumsal metabolik hastalıklarda beslenme...  2008
  10  Lymphocytic colitis in a child with non-responsive celiac disease...  2008
  11  Solid pseudopapillary tumor of the pancreas as a cause of recurrent pancreatitis...  2008
  12  Konjuge hiperbilirubinemi ve intraabdominal lenfadenopati: Rotor sendromu, toksoplazmozis birlikteli...  2008
  13  Acrodermatitis enteropathica-like syndrome secondary to branched-chain amino acid deficiency in inbo...  2008
  14  Fenilketonüri...  2008
  15  Hepatic glycogenosis: a rare cause of hepatomegaly in Type 1 diabetes mellitus...  2008
  16  Combined liver-kidney transplantation and follow-up in primary hyperoxaluria treatment: report of th...  2008
  17  Multiorgan involvement in a pediatric patient with hydatid disease....  2008
  18  Defensinler ve H. pylori enfeksiyonundaki rolleri...  2008
  19  Fenilketonüri...  2008
  20  Çocukluk çağı Helicobacter pylori infeksiyonunda hızlı üreaz ve üre nefes testi tanı yönte...  2007
  21  Erken süt çocukluk döneminde anne sütü ve formula alan bebeklerin antropometrik verilerinin, be...  2007
  22  Erken süt çocukluğu döneminde beslenmenin büyüme ve dışkılama özellikleri üzerine etkisi...  2007
  23  Galaktozemili bir yenidoğanda hipotiroksinemi...  2007
  24  Çocukluk çağında akut pankreatitler...  2007
  25  Galaktozemili bir yenidoğanda hipotiroksinemi...  2007
  26  Perkütan endoskopik gastrostomi deneyimlerimiz...  2006
  27  Cryptosporidium parvum diarrhea in an infant with short bowel syndrome...  2006
  28  Prevalence and clinical features of cystic fibrosis with pseudo-Bartter syndrome...  2006
  29  İnfantil başlangıçlı Pompe hastalığı olan bir olgu nedeniyle erken tanının önemi...  2005
  30  Celiac disease with Takayasu arteritis...  2005
  31  The prevalence of liver function abnormalities in pediatric celiac disease patients and its relation...  2005
  32  Immunohistochemical evaluation of p53 expression and proliferative activity in children with Helicob...  2005
  33  Efficacy of COX-2 inhibitors in a case of congenital nephrogenic diabetes insipidus...  2005
  34  Clinical quiz: a pediatric case presenting with fever and diffuse myalgia....  2005
  35  Dört olgu ile çocukluk yaş grubunda Tip 1 Gaucher Hastalığında enzim replasman tedavisi...  2005
  36  Delayed Gastric Emptying in Children with Poor Appetite...  2005
  37  Prokinetic agents in childen with poor appetite...  2005
  38  Ghrelin: enerji metabolizmasının düzenlenmseinde yeni bir hormon...  2005
  39  Fatty liver in obese children: prevalence and correlation with anthropometric measurements and hyper...  2005
  40  Kistik fibrozisli olgularda gastrointestinal tutulum ve nutrisyonel durumun değerlendirilmesi...  2005
  41  Hepatoportal sclerosis in a child...  2004
  42  Hastalıktan çok, yeni ve farklı bir yaşam biçimi - Çölyak hastalığı...  2004
  43  Yan ağrısıyla başvuran ve karaciğerde kist hidatik saptanan çocuk olgu...  2004
  44  Serum leptin concentrations in children with mild protein-energy malnutrition and catch-up growth...  2004
  45  Resolution of Helicobacter pylori associated granulomatous gastritis in a child after eradication th...  2004
  46  Tanınız Nedir?...  2004
  47  Tip 1 Glikojen Depo Hastalığı Olan Bir Çocukta Distal Renal Tubüler Disfonksiyon ve Kalsiyum Ta...  2004
  48  Upper gastrointestinal endoscopic findings and Helicobacter pylori infection in children with recurr...  2004
  49  Tanınız nedir? Yanıt: İlaç Ateşi...  2004
  50  Kistik fibrozisli iki hastada perkütan endoskopik gastrostomi ile beslenme desteği...  2004
  51  Influences of different therapy protocols for chronic hepatitis B infection in Turkish children on n...  2004
  52  Kronik karın ağrılı olgularda nutrisyonel değerlendirme ve üst gastrointestinal sistem endosko...  2004
  53  Transient lymphoid hyperplasia and hypogammaglobulinemia secondary to giardiasis....  2004
  54  Pyogenic liver abscesses in a child spreading to pulmonary and subcutaneous tissues: case report...  2004
  55  Kısa bağırsak sendromu: olgu sunumu...  2004
  56  Gastroözofageal reflü hastalığı olgularında başvuru semptomları ve beslenme durumlarının d...  2004
  57  Antral glandular atrophy and intestinal metaplasia in children with Helicobacter pylori infection...  2003
  58  Author's reply...  2003
  59  Serum leptin concentrations in children with mild-to-moderate protein-energy malnutrition....  2003
  60  Depression and anxiety in chronic hepatitis B: effect of hepatitis B virus infection on psychologica...  2003
  61  Effects of hospital stay on nutritional anthropometric data in Turkish children...  2003
  62  Malnutrisyonlu çocuklarda elektromiyografik bulgular...  2003
  63  A rare cause of protein-losing enteropathy and growth retardation in infancy: infantile systemic hya...  2003
  64  Serum vitamin A and total carotene concentrations in well-nourished children with Helicobacter pylor...  2003
  65  Complication of short bowel syndrome: An infant with short bowel syndrome developing ammonium acid u...  2003
  66  İştahsız çocuklarda beslenme özelliklerinin anket çalışması ile değerlendirilmesi...  2003
  67  Epstein-Barr virus enfeksiyonuna ikincil gelişen hepatik yetmezlik: Bir vaka takdimi...  2003
  68  Down sendromu ve Tip 1 diabeti olan bir çocukta çölyak hastalığı ve dermatitis herpetiformis b...  2003
  69  Çölyak hastalığı patogenezi...  2003
  70  Adölesan yaş grubunda yeme sorunlarının irdelenmesi...  2003
  71  Lamivudine kullanımına bağlı hipersensitivite reaksiyonu...  2003
  72  Bilmece olgu...  2003
  73  Lamivudine kullanımına bağlı hipersensitivite reaksiyonu...  2003
  74  Erken koroner aterosklerozu nedeniyle bypass yapılan homozigot ailevi hiperkolesterolemili bir olgu...  2002
  75  Drug reaction to ursodeoxycholic acid: Lichenoid drug eruption in an infant using ursodeoxycholic ac...  2002
  76  Doğumsal metabolik hastalıklarda beslenme...  2002
  77  Soliter Epidermoid Dalak Kisti: Olgu sunumu...  2002
  78  Obes Bir Çocukta Asemptomatik Kolelitiyazis...  2002
  79  Tip 2 Gaucher Hastalığı olan bir sütçocuğu...  2002
  80  Çocukluk çağında enflamatuvar bağırsak hastalıkları...  2001
  81  TT virus infeksiyonu...  2001
  82  İştahsız çocuğa yaklaşımda, günlük kalori ve protein alımının değerlendirilmesi...  2001
  83  Leptin...  2001
  84  Çocukluk çağında piyojenik karaciğer apseleri...  2001
  85  Obesite gelişiminde çevresel faktörler: Anket Çalışması...  2001
  86  Neonatal kolestazda yaklaşım...  2000
  87  Patent omphalomesenteric duct...  2000
  88  Severe lymphopenia in tuberculosis : A mere coincidence or a significant association ?...  2000
  89  Kronik hepatit B tedavisi...  1999
  90  Boy kısalığının etyolojik dağılımı: 1013 vakanın incelemesi...  1999
  91  Two female siblings from Turkey with langer mesomelic dysplasia (homozygous Leri-Weill dyschondroste...  1999
  92  Iodine deficiency in Turkey...  1999
  93  The megacystis -microcolon-intestinal hypoperistalsis syndrome: report of a case and review of the l...  1996
 • NO AD TARİH
  1   High Helicobacter pylori resistance to clarithromycin and metronidazole in Turkish Children... 24/09/2015 - 26/09/2015
  2  Audıologıcal Evaluatıon Of Chıldren Wıth Mucopoly-Saccharıdosıs: Multıple Case Reports... 31/05/2014 - 03/06/2014
  3  İnfantil dönemdeki kronik ishalin nadir bir nedeni: Triko-hepato-enterik sendrom.... 30/04/2014 - 03/05/2014
  4  Obezite Tanili Çocuklari Olan Annelerinin Psikososyal Özellikleri: Depresyon, Anksiyete, Annelerin... 09/04/2014 - 12/04/2014
  5  Evaluation of celiac disease in children with Henoch Schoenlein purpura... 18/05/2013 - 21/05/2013
  6  Henoch Schoenlein purpuralı çocuklarda Çölyak hastalığı sıklığı artmış mıdır?... 24/04/2013 - 28/04/2013
  7  Çocukluk çağında anemiye neden olabilen çölyak hastalığı ve Helicobacter pylori enfeksiyonu... 03/11/2012 - 07/11/2012
  8  Tc 99m Trodat SPECT Changes in Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: After 2 Mo... 29/10/2012 - 04/11/2012
  9  Çocukluk çağında anemiye neden olabilen çölyak hastalığı ve Helicobacter pylori enfeksiyonu... 18/10/2012 - 21/10/2012
  10  Çocuklarda hastaneye yatışın nutrisyonel durum üzerine etkisi... 18/10/2012 - 21/10/2012
  11  Floresan in-Situ Hibridizasyon (FISH) yöntemi Helicobacter pylori'nin saptanmasında ve klaritromis... 18/10/2012 - 21/10/2012
  12  İnfantil Hemanjioma tedavisinde propranolol kullanımı ile ilişkili ishal olgusu... 18/10/2012 - 21/10/2012
  13  Çocuklarda akut varis kanamalarında perkutan endoluminal varis embolizasyonu:Beş olgunun değerle... 18/10/2012 - 21/10/2012
  14  Çocuklarda gastrointestinal endoskopide sedasyon uygulamaları ve sonuçları... 18/10/2012 - 21/10/2012
  15  Çocuklarda inflamatuvar bağırsak hastalıklarında sitomegalovirus superenfeksiyonu... 18/10/2012 - 21/10/2012
  16  Pediatrik inflamatuvar bağırsak hastalığında meselamin kullanımı ile ilişkili miyokarditis: ... 18/10/2012 - 21/10/2012
  17  Nekrotizan granülomatöz hepatitisten lieshmaniasis'e: Bir olgu sunumu... 18/10/2012 - 21/10/2012
  18  Çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonu eradikasyonunda standart ve ardışık tedavinin etkinli... 18/10/2012 - 21/10/2012
  19  Oral sarı fosfor alımına bağlı akut hepatotoksiste: dört çocuk vaka... 18/10/2012 - 21/10/2012
  20  Kistik fibrozisli çocuklarda Hepatobiliyer etkilenme... 18/10/2012 - 21/10/2012
  21  Tc-99m TRODAT brain SPECT changes in adolescents with attention deficit hyperactivity disorder after... 13/10/2012 - 17/10/2012
  22  Tc-99m TRODAT brain SPECT changes in patients with attention deficit hyperactivity disorder in pre- ... 13/10/2012 - 17/10/2012
  23  Henoch Schoenlein purpura ve çölyak hastalığı birlikteliği: olgu sunumu... 03/10/2012 - 06/10/2012
  24  Henoch Schoenlein purpuralı çocuklarda çölyak hastalığı varlığının araştırılması... 03/10/2012 - 06/10/2012
  25  Çocukluk çağında anemiye neden olabilen çölyak hastalığı ve Helicobacter pylori enfeksiyonu... 28/09/2012 - 28/09/2012
  26  Is there any relationship between Helicobacter pylori infection and celiac disease which causes iron... 13/09/2012 - 15/09/2012
  27  Is FISH alternative to culture to detect H. pylori and clarithromycin susceptibility in a pediatric ... 13/09/2012 - 15/09/2012
  28  Urolithiasis in two infants with citrullinemia... 04/09/2012 - 07/09/2012
  29  A Child with Brittle Cornea Syndrome Presenting with osteoporosis, vertebral compression fractures a... 04/09/2012 - 07/09/2012
  30  ADHD Tanısı ile İki Ay Atomoksetin Tedavisi Verilen 3 Hastada Tedavi Öncesi ve Sonrası Tc-99m ... 04/04/2012 - 08/04/2012
  31  Yeni bir homozigot mutasyon saptanan ve osteoporoz, vertebral kompresyon kırığı ile başvuran bi... 12/10/2011 - 16/10/2011
  32  Kabuki Make-up Sendromu: Biliyer atrezi nedeni ile karaciğer transplantasyonu yapılan bir vaka... 12/10/2011 - 16/10/2011
  33  Is there any relationship between Helicobacter pylori infection and Celiac disease which iron defici... 13/09/2011 - 15/09/2012
  34  Comparasion of sequential and classical therapies for Helicobacter pylori eradication in children an... 11/09/2011 - 13/09/2011
  35  Frequency of obesity in patients with hyperphenylalaninemia... 30/08/2011 - 02/09/2011
  36  Helicobacter pylori infection in children with phenylketonuria... 30/08/2011 - 02/09/2011
  37  Çocukluk çağı Trimetoprim-sülfametoksazol ilişkili glomerülotübüler zebra cisimcikleri.... 13/05/2011 - 14/05/2011
  38  Yenidoğanda Hiperamonemi: Tip 1 Sitrülinemi olgu sunumu... 17/04/2011 - 20/04/2011
  39  Trimetoprim-sulfamethoxazole associated glomerulotubular zebra bodies... 15/04/2011 - 18/04/2011
  40  Primer Hiperokzalüri Tip I tanılı hastalarımızın retrospektif analizi... 14/04/2011 - 16/04/2011
  41  Çocuklarda hastaneye yatışın nutrisyonel durum üzerine etkisi... 14/04/2011 - 16/04/2011
  42  Trimetoprim-sülfametoksazol ilişkili glomerülotübüler zebra cisimcikleri... 14/04/2011 - 16/04/2011
  43  Glutarik Asidüri Tip 1 tanılı olgunun on yıllık izlemi... 14/04/2011 - 16/04/2011
  44  Metabolik nedenli böbrek taş hastalığı: sistinüri... 14/04/2011 - 16/04/2011
  45  Neonatal form sitrüllinemi tip 1: İki olgu sunumu... 14/04/2011 - 16/04/2011
  46  Glutarik asidüri tip 1 tanılı olgunun 10 yıllık izlemi... 14/04/2011 - 16/04/2011
  47  Hiperfenilalaninemide Obezite Sıklığı... 14/04/2011 - 16/04/2011
  48  Çocukluk çağı Fanconi sendromunun en sık nedeni: İki olgu ile nefropatik sistinozis... 14/04/2011 - 16/04/2011
  49  Lenfödem tanılı üç olgu... 20/10/2010 - 24/10/2010
  50  Fulminant Hepatic Failure and Serum Phosphorus Levels in Children from Western Turkey... 09/06/2010 - 12/06/2010
  51  Acute Hepatotoxicity Caused by Oral Yellow Phosphorus Intake from Toy Fireworks: A Report of Three P... 09/06/2010 - 12/06/2010
  52  Valproik asit tedavisi ve hepatitis A virusu enfeksiyonu: olgu sunumu... 21/10/2009 - 25/10/2010
  53  Çölyak krizi: Bir olgu sunumu... 21/10/2009 - 25/10/2009
  54  kardiyak arrest: mukopolisakkaridozis tip-1'de farklı bir başvuru şekli... 28/05/2009 - 30/05/2009
  55  Fenilketonürili Olgularda Helicobacter Pylori Enfeksiyonu ve Kan Fenilalanin Düzeyleri Üzerine Et... 28/05/2009 - 30/05/2009
  56  İrritabl barsak sendromunu taklit eden eozinofilik enterit olgusu... 12/11/2008 - 16/11/2008
  57  Are anogenital verrucae signs of sexual abuse?... 08/10/2008 - 11/10/2008
  58  Çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonunda mide dokusunda alfa-defensin ekspresyonu: immunhistok... 07/05/2008 - 10/05/2008
  59  Çocuklarda fulminan karaciğer yetmezliği ve serum fosfor düzeyleri... 07/05/2008 - 10/05/2008
  60  Konjuge hiperbilirubinemi ve intraabdominal lenfadenopati: Rotor sendromu: olgu sunumu... 07/05/2008 - 10/05/2008
  61  Tedaviye yanıtsız çölyak hastalığı ve lenfositik kolit... 07/05/2008 - 10/05/2008
  62  Çocukluk çağı Helicobacter pylori enfeksiyonunda hızlı üreaz ve üre nefes testi tanı yönte... 05/05/2008 - 07/05/2008
  63  Dispeptik çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonunun malnutrisyon üzerine etkisi... 05/05/2008 - 07/05/2008
  64  Yaygın kist hidatik hastalığı olan beş yaşında bir çocuk... 23/04/2008 - 27/04/2008
  65  Helicobacter pylori infection: effect on malnutrition and growth failure in dyspeptic children... 20/09/2007 - 22/09/2007
  66  Combined liver-kidney transplanted three cases with primary hyperoxaluria... 31/08/2007 - 04/09/2007
  67  Hepatic glycogenosis: a rare cause of hepatomegaly in type 1 diabetes mellitus... 27/06/2007 - 30/06/2007
  68  Characteristics of the patients with cystic fibrosis... 13/06/2007 - 16/06/2007
  69  Primer hiperoksalüri tedavisinde kombine karaciğer böbrek nakli ve izlemi: 3 vaka nedeni ile... 30/05/2007 - 03/06/2007
  70  Alpha-Defensin Expression in the Gastric Tissue of Children with Helicobacter pylori-Associated Chro... 09/05/2007 - 12/05/2007
  71  Çocuklarda Helikobakter pilori enfeksiyonu ve nutrisyonel antropometrik durumla ilişkisi... 18/02/2007 - 21/02/2007
  72  Wilson Hastalarında ATP7B Geninin 8,12,13,14 ve 17 Nolu Ekzonlarında DNA Dizi Analizi ile Mutasyon... 17/11/2006 - 17/11/2006
  73  The comparision of serum ghrelin, leptin concentrations and growth in breast fed versus formula fed ... 07/06/2006 - 10/06/2006
  74  Galaktozemili bir yenidoğanda hipotiroksinemi... 12/04/2006 - 16/04/2006
  75  Perkutan endoskopik gastrostominin nadir bir komplikasyonu: olgu sunumu... 11/04/2006 - 04/04/2006
  76  Ranitidin kullanan bir olguda nadir bir yan etki olarak halüsinasyon... 11/04/2006 - 14/04/2006
  77  Çocuklarda Helikobakter pilori enfeksiyonunun eradikasyonunda prokinetik tedavinin yeri: ön çalı... 11/04/2006 - 14/04/2006
  78  Kisitk Fibrozisli olgularda gastrointestinal tutulum ve nutrisyonel durumun değerlendirilmesi: Retr... 11/04/2006 - 14/04/2006
  79  Çocuklarda obesite ve hepatosteatozun karaciğer perfüzyonu üzerine etkisinin belirlenmesi... 11/04/2006 - 14/04/2006
  80  Karında kitle nedeniyle başvuran bir çocukta abdominal heterotaksi sendromu... 11/04/2006 - 14/04/2006
  81  Perkutan endoskopik gastrostomi: antropometrik etkileri ve komplikasyonları... 11/04/2006 - 14/04/2006
  82  Tekrarlayan akut pankreatit ve solid psödopapiller neoplazm... 11/04/2006 - 14/04/2006
  83  Anne sütü ve formüla ile beslenen bebeklerde serum ghrelin, leptin düzeylerinin karşılaştır... 11/04/2006 - 14/04/2006
  84  Dört olgu ile çocukluk yaş grubunda tip 1 Gaucher hastalığında enzim replasman tedavisi... 11/04/2006 - 14/04/2006
  85  Obes çocuklarda yağlı karaciğer hastalığı ile hepatik arter rezistif indeksinin ilişkisi... 05/06/2005 - 07/06/2005
  86  Adölesan obes hastalarda yağlı karaciğer hastalığı ile subklinik hipotiroidi ilişkisi... 05/06/2005 - 07/06/2005
  87  Kistik fibrozisli olgularda gastrointestinal tutulum ve nutrisyonel durumun değerlendirilmesi: Doku... 27/04/2005 - 30/04/2005
  88  İnfantil başlangıçlı Pompe hastalığı olan bir olgu nedeniyle erken tanının önemi... 27/04/2005 - 30/04/2005
  89  Kistik fibrozisli hastaların retrospektif taranması... 14/04/2005 - 16/04/2005
  90  Tip 1 glikojen depo hastalığı olan bir çocukta distal renal tübüler disfonksiyon ve kalsiyum t... 21/09/2004 - 24/09/2004
  91  Anne sütü ve formula ile beslenmenin erken süt çocukluğu döneminde büyüme, beslenme ve dış... 21/09/2004 - 24/09/2004
  92  Yenilikçi çocuk cerrahlarindan beklenmeyen bir uyum gecikmesi: perkutan endoskopik gastrostomi... 08/09/2004 - 11/09/2004
  93  Immunohistochemical evaluation of p53 expression and proliferative activity in children with Helicob... 03/07/2004 - 07/07/2004
  94  Çölyak hastalığında karaciğer fonksiyon bozukluğu sıklığı ve ince barsak biyopsi bulgular... 05/05/2004 - 07/05/2004
  95  Alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı olan obes çocuklarda hipotiroidi sıklığı... 05/05/2004 - 07/05/2004
  96  Çocukluk Çağında Helikobakter pilori infeksiyonunda gastrik glandüler atrofi ve intestinal meta... 05/05/2004 - 07/05/2004
  97  Çocuklarda üst gastrointestinal sistem endoskopi bulguları ve Helikobakter pilori infeksiyonu... 05/05/2004 - 07/05/2004
  98  Helikobakter pilori eradikasyon tedavisi ile düzenlenen granülomatöz gastirit olgusu... 05/05/2004 - 07/05/2004
  99  Çocukluk çağında gastrointestinal sistem kanamalarının değerlendirilmesi... 05/05/2004 - 07/05/2004
  100  Karaciğer sirozu ve karaciğerin konjenital sağ lop atrofisi: pediatrik olgu sunumu... 05/05/2004 - 07/05/2004
  101  İştahsızlık yakınması olan çocuklarda mide motilite bozukluğunun ve prokinetik tedaviye yan... 05/05/2004 - 07/05/2004
  102  Hepatoportal skleroz: pediatrik olgu sunumu... 05/05/2004 - 07/05/2004
  103  Gaucher hastalığı ve pseudo-osteomiyelit: iki pediatrik olgunun sunumu... 05/05/2004 - 07/05/2004
  104  Di George sendromlu bir olguda malrotasyon... 05/05/2004 - 07/05/2004
  105  Takayasu arteriti ile birlikte çölyak hastalığı: pediatrik olgu sunumu... 05/05/2004 - 07/05/2004
  106  Çocukluk çağı Helikobakter pilori gastritinde p53 ekspresyonu ve proliferatif aktivitenin immun... 05/05/2004 - 07/05/2004
  107  Gastrointestinal motility disorders and response to therapy with prokinetic agents in children with ... 23/08/2003 - 27/08/2003
  108  Çocukluk çağında kronik hepatit B tedavisinin etkinliği ve nutrisyonel ve antropometrik parame... 17/06/2003 - 22/06/2003
  109  Tay-Sachs hastalığında MR-spektroskopik bulgular... 20/05/2003 - 23/05/2003
  110  İştahsızlık yakınması olan çocuklarda gastrointestinal motilite bozukluğunun ve prokinetik t... 10/05/2003 - 14/05/2003
  111  Yan ağrısıyla başvuran ve karaciğerde kist hidatik saptanan olgu... 16/04/2003 - 18/04/2003
  112  İlaç ateşi: bir olgu sunumu... 16/04/2003 - 18/04/2003
  113  Tekrarlayan akciğer infeksiyonu: Kistik fibrozlu bir olgu sunumu... 16/04/2003 - 18/04/2003
  114  Kısa barsak sendromlu üç çocuk olguda nutrisyonel destek tedavisi... 11/12/2002 - 15/12/2002
  115  Obes bir çocukta asemptomatik kolelitiyazis... 06/11/2002 - 08/11/2002
  116  Ebstein-Barr virus enfeksiyonuna ikincil gelişen hepatik yetmezlik: olgu sunumu... 06/11/2002 - 08/11/2002
  117  Üriner amonyum asid ürat taşı oluşan kısa barsak sendromlu bir süt çocuğu olgusu... 06/11/2002 - 08/11/2002
  118  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çocukluk çağında hastaneye yatışın n... 06/11/2002 - 08/11/2002
  119  Kistik fibrozis: 1997-2002 DEÜ Genetik Tanı Merkezi (DEGETAM) mutasyon analizi sonuçları... 15/05/2002 - 18/05/2002
  120  Tekrarlayan karın ağrısında üst gastrointestinal sistem endoskopi bulguları... 01/05/2002 - 04/05/2002
  121  Hepatobiliary Scintigraphy in the Evaluation of Neonatal Cholestasis Syndrome... 01/05/2002 - 05/05/2002
  122  Obesite gelişiminde çevresel faktörler: anket çalışması... 15/04/2002 - 18/04/2002
  123  Lenfomayı taklit eden intestinal giardiasis;ince barsak pasaj grafisi ve bilgisayarlı tomografi bu... 26/10/2001 - 31/10/2001
  124  Protein kaybettiren enteropatinin nadir bir nedeni: İnfantil sistemik hiyalinozis... 30/09/2001 - 05/10/2001
  125  Lenfoma izlenimi veren giardiasis olgusu... 30/09/2001 - 05/10/2001
  126  İştahsız çocuğa yaklaşımda günlük kalori ve protein alımının değerlendirilmesi... 30/09/2001 - 05/10/2001
  127  Karaciğerde hızlı ilerleyen ve deri altı ve akciğere yayılan multiple Bacteroides absesi: olgu... 30/09/2001 - 05/10/2001
  128  Soliter dalak kisti: Olgu sunumu... 30/09/2001 - 05/10/2001
  129  Lamivudine kullanımına bağlı tip 1 allerjik reaksiyon... 14/06/2001 - 16/06/2001
  130  Ursodeoksikolik asit kullanan neonatal hepatitli infantta likenoid ilaç erüpsiyonu... 14/06/2001 - 16/06/2001
  131  Kronik Hepatit B virus enfeksiyonunun çocukların ruhsal durumu üzerine etkisi... 14/06/2001 - 16/06/2001
  132  Catch up growth döneminde vücut kompozisyonundaki değişikliklerle serum leptin düzeylerinin de... 07/06/2001 - 08/06/2001
  133  Çocukluk çağında hafif ve orta derecede protein-enerji malnutrisyonunda serum leptin düzeyleri... 07/06/2001 - 08/06/2001
  134  Helikobakter pilori enfeksiyonu olan sağlıklı çocuklarda vitamin A ve ß-karotenin durumu... 14/05/2001 - 18/05/2001
  135  Neonatal kolestaz sendromunda hepatobiliyer sintigrafinin yeri... 10/05/2001 - 13/05/2001
  136  Tip IIa hiperkolesterolemi: erken koroner aterosklerozlu bir olgu sunumu... 03/05/2001 - 06/05/2001
  137  Hepatobiliary scintigraphy in the evaluation of neonatal cholestasis syndrome... 01/01/2001 - 01/01/2001
  138  Ağır iskelet deformiteleri ve paraparezi ile başvuran bir gluten sensitif enteropati olgusu... 10/05/2000 - 13/05/2000
  139  Boy kısalığı nedeniyle başvuran 1013 hastanın etyolojiye yönelik retrospektif analizi... 08/10/1997 - 10/10/1997
  140  İyot eksikliği prevalansı ve profilakside yağlı iyot kullanımı projesinin ön verileri... 08/10/1997 - 10/10/1997
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Benign perianal lezyonlar Temel Pediatri...  2010
  2  Çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonunun yönetimi Helicobacter pylori tanı ve tedavi uzlaşı raporu...  2010
  3  Hepatosteatoz (NASH) Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği, 1. Çocuk Hepatoloji Bahar Okulu, Ç...  2009
  4  Hayatın ilk iki yılında beslenme Sağlıklı çocuk için anneye el kitabı...  2007
  5  Karın muayenesi Pediatri kliniğe giriş...  2001
 • NO AD TARIH
  1  Farklı gastrointestinal yakınmalar ile başvuran çölyak ön tanılı çocuk hastalarda Helicobacter pylori enfeksiyonunun görülme sıklığı ve demir eksikliği anemisi ile ilişkilendirilmesi...  2/2012 - 5/2012
  2  Çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonunda standart ve ardışık tedavinin etkinliğinin karşılaştırılması...  5/2010 - 5/2011
  3  Çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonunda klaritromisine karşı primer antibiyotik direncinin moleküler yöntemler ile belirlenmesi...  1/2010 - 12/2010
  4  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı ile sağaltılan ergenlerde izlem çalışması: genetik, klinik gidiş ve Tc-99m Trodat beyin SPECT sonuçları...  4/2008 - 10/2009
  5  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuklarda serum bdnf, ngf, gdnf ve plazma dopamin ve noradrenalin düzeylerinin etyopatogenezdeki rolü ve metilfenidat sağaltımı ile ilişkisinin araştırılması...  1/2008 - 7/2009
  6  Wilson Hastalarında ATP7B Geninin 8,12,13,14 ve 17 Nolu Ekzonlarında DNA Dizi Analizi ile Mutasyonların Taranması...  1/2005 - 7/2007
  7  Wilson hastalarında ATP7B genindeki mutasyonların DNA dizi analizi ile taranması...  1/2005 - 1/2007
  8  Anne sütü, formula ve karışık beslenen bebeklerde serum ve anne sütü ghrelin ve leptin düzeylerinin, beslenme ve büyüme paternleri ile ilişkisi...  1/2004 - 1/2005
  9  Türkiye de 6-17 yaş grubu çocuklarda çölyak hastalığı prevalansı...  1/2003 - 1/2010
  10  Hafif ve orta derecede malnütrisyonlu çocuklarda catch up growth ile serum leptin düzeyleri arasındaki ilişkinin ve değişimin araştırılması-catch up döneminde vücut kompozisyonundaki değişikliklerle serum leptin düzeylerinin değişiminin incelenmesi...  1/1999 - 1/2001
 • NO AD YIL
  1  ÇARMOSAN I. Bilimsel Araştırma Projeleri Yarışması'nda ikincilik ödülü...  1999
  2  The European Society for Paediatric Gastroentrology, Hepatology and Nutrition Genç Araştırmacı ...  2004
  3  TÜBİTAK Uluslar arası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde teşvik ödülü...  2008
  4  TÜBİTAK Uluslar arası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde teşvik ödülü...  2008
  5  TÜBİTAK Uluslar arası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde teşvik ödülü...  2005
  6  TÜBİTAK Uluslar arası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde teşvik ödülü...  2005
  7  TÜBİTAK Uluslar arası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde teşvik ödülü...  2005
  8  Blue Ribbon award/Poster Ödülü...  2007
  9  TÜBİTAK Uluslar arası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde teşvik ödülü...  2003
  10  TÜBİTAK Uluslar arası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde teşvik ödülü...  2003
  11  TÜBİTAK Uluslar arası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde teşvik ödülü...  2003
  12  TÜBİTAK Uluslar arası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde teşvik ödülü...  2003
  13  TÜBİTAK Uluslar arası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde teşvik ödülü...  2003
  14  TÜBİTAK Uluslar arası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde teşvik ödülü...  2003
  15  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi BATOK Ödülü...  2003
  16  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi BATOK Ödülü...  2003
  17  7. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi "En iyi 2. Poster" Ödülü...  2006
  18  Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Proje Ödülü...  2009
  19  Prof. Dr. Sezai Bedrettin Tümay Araştırma Ödülü...  2018
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı Başkanı, Ağustos 2017-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı Başkanı, Ağustos 2014- Ağustos 2017
  3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Şubat 2014- Ağustos 2014
  4 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı Başkanı, Temmuz 2008- Temmuz 2011