En

DOÇ.DR. GÜL ARIKAN TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1996
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı  2002
  Doçent  Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları  2012
 • NO AD YIL
  1  Evaluation of ocular pulse amplitude in patients with carotid artery stenosis using the Pascal dynam...  2019
  2  Bilateral Akut İris Transillüminasyonu: Olgu Sunumu...  2018
  3  Association between Skin Thickness Measurements with Corneal Biomechanical Properties and Dry Eye Te...  2018
  4  Megalocornea in a Case with Rubinstein-Taybi Syndrome...  2018
  5  Topically applied 1% voriconazole inducesdysplastic changes on the ocular surface: animalstudy...  2018
  6  Suprachoroidal drainage of aqueous humour with a novel implant: Suprajet...  2017
  7  Görme Keskinliği İyi Olan Glokom Hastalarında Transskleral Diod Laser Siklofotokoagülasyon...  2017
  8  İntravitreal Deksametazon İmplantasyonu Sonrası Dirençli Göz İçi Basıncı Yüksekliği Neden...  2016
  9  Glokom Şüphesi Olan Olgularda Su İçme Testinin Kornea Biyomekanik Özellikleri ve Santral Kornea...  2016
  10  Asteroid Hyalozisli Gözlerde Vitreoretinal Ara Yüzey Değişikliklerinin Değerlendirilmesi...  2016
  11  Corneal Biomechanical Properties in Patients With Arcus Senilis...  2016
  12  Combined transscleral fixation of an artificial iris prosthesis with an intraocular lens....  2016
  13  Long-term results of viscocanalostomy and phacoviscocanalostomy: a twelve-year follow-up study...  2015
  14  Silikonlu Gözlerde IOL Master ile Aksiyel Uzunluk Ölçümü...  2015
  15  Kornea Ödemli Hastalarda Orbscan II Ultrasonik Pakimetri ve Visante Ön Segment Optik Koherens Tomo...  2015
  16  Anterior Migration of the Encircling Band: A Report of Two Cases...  2015
  17  Spektral-Domain Optik Koherans Tomografiyle Yapılan Peripapiller Retina Sinir Lifi Tabakası Kalın...  2014
  18  Primer Açık Açılı Glokomda Perifoveal Ganglion Hücre Kompleksi Kalınlığının Spektral Doma...  2013
  19  Surgical management of spontaneous in-the-bag intraocular lens and capsular tension ring complex dis...  2013
  20  Mixed fungal endophthalmitis after cataract surgery due to Aspergillus terreus and Aspergillus fumig...  2013
  21  Effect of silicone oil removal on central corneal thickness...  2012
  22  The relationship between obstructive sleep apnea syndrome and glaucoma....  2012
  23  Glokomlu olgularda katarakt cerrahisine yaklaşım...  2012
  24  Necrotic arachnidism of the eyelid due to Loxosceles rufescens spider bite...  2011
  25  Immediate intraocular pressure rise after intravitreal injection of ranibizumab and two doses of tri...  2011
  26  Multifokal Göz İçi Lensleri...  2011
  27  Primer Açık Açılı Glokom, Normal Tansiyonlu Glokom ve Oküler Hipertansiyonda Humphrey Görme A...  2011
  28  Glokomda revizyon, reoperasyon...  2011
  29  Glokom Hastalarında Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi...  2011
  30  Plasma Homocysteine Levels in Patients with Pseudoexfoliation...  2011
  31  Central retinal artery occlusion as the presenting sign of essential thrombocythemia...  2011
  32  Does central corneal thickness correlate with haemoglobin A1c level and disease severity in diabtes ...  2010
  33  Unilateral acute retinal necrosis in a multiple sclerosis patient treated with high-dose systemic st...  2010
  34  Glokomatöz görme alanı defektlerinin Humphrey Full Threshold, Fastpac, Sıta Standart ve Sıta Fa...  2010
  35  Ocular findings in children with nonsyndromic cleft lip and palate. ...  2009
  36  Sympathetic ophthalmia following vitreoretinal surgery....  2009
  37  Photodynamic therapy as an adjunct to systemic treatment in a case with unilateral presumed vascular...  2009
  38  Goldmann aplanasyon tonometresi ve pascal dinamik kontur tonometrenin karşılaştırılması ve mer...  2009
  39  İntravitreal triamsinolon asetonid uygulaması sonrası göziçi basınç artışı ve etiyolojid...  2009
  40  Oculocerebrocutaneous syndrome...  2008
  41  The effect of various alpha1- adrenergic receptor antagonists on pupillary dilation...  2008
  42  Üveitli Olgularda Fakoemulsifikasyon ve İntraoküler Lens İmplantasyonu Sonuçlarımız...  2008
  43  Effect of diode laser cyclophotocoagulation on the anterior segment: an Orbscan Study....  2008
  44  Acute vitreomacular traction syndrome after uneventful phacoemulsification...  2008
  45  Eksternal dakriyosistorinostomide cerrahi farklılıkların karşılaştırılması...  2008
  46  Bilateral Epiretinal Membranes Associated With Multipl Peripheral Neurofibromas In a Young Adult...  2007
  47  Choroidal neovascularization following photodynamic therapy in a patient with chronic central serous...  2007
  48  Involution of endophytic optic disc hemangioma with a single session of photodynamic treatment...  2007
  49  Unilateral neuroretinitis associated with nasal cilioretinal artery occlusion...  2007
  50  Photodynamic treatment of a secondary vasoproliferative tumour associated with sector retinitis pig...  2007
  51  Intravitreal triamcinolone acetonide injection in CRVO associated with Wegener's granulomatosis...  2007
  52  Combination of photodynamic therapy, intravitreal triamcinolone injection, and standard laser photo...  2006
  53  Viskokanalostomi...  2006
  54  Adherence of triamcinolone acetonide to various intraocular lens materials - Reply...  2006
  55  Küçük pupillada fako: İris retraktör kancalarıyla pupil dilatasyonu....  2006
  56  Oküler hipotansif lipidler....  2006
  57  Indocyanine green angiographic features of systemic non-Hodgkin's lymphoma and bilateral choroidal i...  2006
  58  Fakoemulsifikasyon cerrahisinde ultrason gücünün kullanım modaliteleri...  2006
  59  Duane retraksiyon sendromu: Ambliyopi, binoküler görme ve eşlik eden anomalilerin değerlendirilm...  2006
  60  Bilateral combined cilioretinal artery and central retinal vein occlusion...  2006
  61  Çocuklarda penetran keratoplasti....  2006
  62  Adherence of triamcinolone acetonide to various intraocular lens materials...  2005
  63  Microincisional cataract surgery and Thinoptx rollable intraocular lens implantation...  2005
  64  Akut Lenfoblastik Lösemide İzole Optik Sinir Tutulumu: Olgu Sunumu...  2005
  65  Efficacy of occlusion treatment in amblyopia and clinical risk factors affecting the results of trea...  2005
  66  Fakoemülsifikasyon ve göziçi lens implantasyonunun diabetik retinopati ilerlemesine etkisi...  2005
  67  Ambliyopide kapama tedavisinin etkinliği ve tedavi sonucuna etkili risk faktörleri...  2004
  68  İnfantil ezotropyada cerrahi sonuçlarımız....  2003
  69  EMLA does not permit pain-free retrobulber injection....  2003
 • NO AD TARİH
  1  Glokomatöz görme alanı defektlerinde Humprey otomatik perimetri ile Heidelberg edge perimetrinin ... 13/11/2018 - 18/11/2018
  2  Akut primer açı kapanması glokomunde klinik bulgular ve takip sonuçlarımız... 24/10/2017 - 28/10/2017
  3  Topikal vorikonazol damla uygulaması oküler yüzeyde displaziye neden olur mu? Hayvan çalışmas... 24/10/2017 - 29/10/2017
  4  Conjunctival dysplasia after hourly topical antifungal treatment for two months in a case with Fusar... 05/05/2017 - 09/05/2017
  5  Kohlear implant uygulanmış çocuklarda oftalmolojik bulgular... 09/11/2016 - 13/11/2016
  6  Bilateral akut iris transluminasyonu:olgu sunumu... 09/11/2016 - 13/11/2016
  7  Acil servise başvuran ve göz hastalıkları konsültasyonu istenen geriatrik olguların geriye dö... 09/11/2016 - 13/11/2016
  8  Karotis arter darlığının oküler nabız amplitüdü üzerine etkisi... 09/11/2016 - 13/11/2016
  9  Intraocular pressure change following intravitreal dexamethasone implant... 19/07/2016 - 22/07/2016
  10  Myotonik Distrofide Kelebek Maküler Distrofi: Olgu sunumu... 04/11/2015 - 08/11/2015
  11  Outcomes of transscleral diode laser cyclophotocoagulation in refractory glaucoma patients with good... 05/09/2015 - 09/09/2015
  12  Corneal biomechanical properties in patients with Arcus senilis... 06/06/2015 - 09/06/2015
  13  The effect of intranasal steroids on intraocular pressure alterations in children with allergic rhin... 05/11/2014 - 09/11/2014
  14  Herpetic keratouveitis following intravitreal ranibizumab injection in a case with diabetic macular ... 11/09/2014 - 14/09/2014
  15  Glokom drenaj cerrahisinde yeni bir implant: Suprajet... 06/11/2013 - 10/11/2013
  16  The effect of water drinking test on central corneal thickness and corneal biomechanical properties... 05/10/2013 - 09/10/2013
  17  Gunenc trabecular shunt implant for the drainage of aqueous humor in glaucoma surgery... 05/10/2013 - 09/10/2013
  18  Transscleral fixation of artificial iris prosthesis in combination with intraocular lens... 05/10/2013 - 09/10/2013
  19  Evaluation of the efficacy and safety of a novel glaucoma shunt implant "Suprajet" in an animal stud... 17/07/2013 - 20/07/2013
  20  Long-term results of viscocanalostomy and phacoviscocanalostomy: a twelve year follow-up study... 17/07/2013 - 20/07/2013
  21  İntravitreal ranibizumab enjeksiyonu sonrası gelişen geç endoftalmi... 17/10/2012 - 21/10/2012
  22  Artifisyel iris ve göziçi lensinin kombine skleral fiksasyonu... 17/10/2012 - 21/10/2012
  23  Su içme testinin merkezi kornea kalınlığı ve kornea biyomekanik özellikleri üzerine etkisinin... 17/10/2012 - 21/10/2012
  24  Primer açık açılı glokomlu olgularda spektral domain optik koherens tomografi ile perifoveal ga... 17/10/2012 - 21/10/2012
  25  Primer açık açılı glokom, normal tansiyonlu glokom ve oküler hipertansiyonda oküler response ... 17/10/2012 - 21/10/2012
  26  Travmatik lens luksasyonlarında farklı cerrahi yaklaşımların postoperatif retina dekolmanı sı... 17/10/2012 - 21/10/2012
  27  The effect of pupillary dilation on retinal nerve fiber layer thickness measurements taken with spec... 17/06/2012 - 22/06/2012
  28  Corneal hysteresis and its relationship with intraocular pressure in primary open angle glaucoma, lo... 17/06/2012 - 22/06/2012
  29  The effect of cataract on retinal nerve fiber layer thickness measurements taken with spectral-domai... 17/06/2012 - 22/06/2012
  30  How does silicone oil removal affect the central corneal thickness... 18/02/2011 - 20/02/2011
  31  Afakik glokomda trabekülektomi sonrası ciddi koroid dekolmanı: olgu sunumu... 29/09/2010 - 03/10/2010
  32  Primer açık açılı glokom, normal tansiyonlu glokom ve oküler hipertansiyonda görme alanı, He... 29/09/2010 - 03/10/2010
  33  Glokomda sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin değerlendirilmesi... 29/09/2010 - 03/10/2010
  34  Atipik diffüz koroidal hemanjiyom... 29/09/2010 - 03/10/2010
  35  The assessment of quality of life in glaucoma patients... 12/09/2010 - 17/09/2010
  36  Comparison of Humphrey visual field, Heidelberg retina tomograph 3 and Stratus optical coherence tom... 12/09/2010 - 17/09/2010
  37  Suprachoroidal shunt implant in refractory glaucoma... 04/09/2010 - 08/09/2010
  38  Transscleral fixation of subluxed IOL... 04/09/2010 - 08/09/2010
  39  Limbal stem cell transplantation in different cases... 04/09/2010 - 08/09/2010
  40  Management of traumatic dislocated crystalline lens... 04/09/2010 - 08/09/2010
  41  Centralization of subluxed lens with Cionni ring, posterior capsulorhexis and IOL implantation... 04/09/2010 - 08/09/2010
  42  Anterior segment reconstruction in penetrating injuries... 04/09/2010 - 08/09/2010
  43  Transcanalicular dacryocystorhinostomy with diode laser... 04/09/2010 - 08/09/2010
  44  Partial penetrating keratoplasty with extraction of dislocated crystalline lens and transscleral IOL... 04/09/2010 - 08/09/2010
  45  The relationship between obstructive sleep apnea syndrome and glaucoma.... 05/06/2010 - 09/09/2010
  46  Intraocular pressure changes immediately after intravitreal injection of triamcinolone acetonide and... 05/06/2010 - 09/06/2010
  47  Brillant mavisi ile maküla deliği cerrahi sonuçlarımız... 11/11/2009 - 15/11/2009
  48  Foveal retinoskizis tanısında optik koherans tomografinin yeri... 11/11/2009 - 15/11/2009
  49  Goldmann aplanasyon tonometresi ve dinamik kontur tonometrenin karşılaştırılması ve kornea kal... 11/11/2009 - 15/11/2009
  50  Postoperatif Aspergillus Terreus endoftalmisinde tedavi seçenekleri... 11/11/2009 - 15/11/2009
  51  Usher sendromunda makula patolojilerinde tedavi yaklaşımları... 11/11/2009 - 15/11/2009
  52  Obstruktif uyku apne sendromu glokom ilişkisi... 11/11/2009 - 15/11/2009
  53  endoskopik dsr sonuçlarımız... 19/11/2008 - 23/11/2008
  54  Keratokonuslu bir olguda uygulanabilecek cerrahi seçenekler... 19/11/2008 - 23/11/2008
  55  Limbal kök hücre yetmezliğinde limbal kök hücre nakli cerrahisi uygulaması... 19/11/2008 - 23/11/2008
  56  Suprakoroidal şant cerrahisi sonuçlarımız... 19/11/2008 - 23/11/2009
  57  Çeşitli A1-adrenerjik reseptör antagonistlerinin pupiller dilatasyon üzerine olan etkileri... 01/11/2008 - 06/11/2008
  58  Sympathethic ophthalmia following vitreoretinal surgery.... 12/06/2008 - 15/06/2008
  59  Fulminan idyopatik intrakranial hipertansiyonlu bir hastada topiramat ve optik sinir kılıf dekompr... 30/11/2007 -
  60  OculusGen implantlı viskokanalostomi ve trabekülektomi: Erken dönem sonuçlarımız... 30/10/2007 - 02/11/2007
  61  Koaksiyel mikroinsizyonel katarakt cerrahisinin teknik özellikleri... 30/10/2007 - 02/11/2007
  62  İntravitreal triamsinalon asetonid uygulaması sonrasında göz içi basıncı artışı ve etyoloj... 30/10/2007 - 02/11/2007
  63  Glokomatöz görme alanı defektlerinde Humphrey full threshold, fastpac, SITA standart ve SITA fast... 30/10/2007 - 02/11/2007
  64  Acute vitreomacular traction syndrome occuring early after uneventful phacoemulsification... 08/09/2007 - 12/09/2007
  65  The effect of various alpha-1 adrenerjic receptor antagonist on pupillary dilation: A prospective st... 08/09/2007 - 12/09/2007
  66  Trabeculectomy and viscocanalostomy with oculusgen implant: short term results.... 18/07/2007 - 21/07/2007
  67  The spectrum of retinal arterial occlusions according to clinical features.... 26/05/2007 - 29/05/2007
  68  Plasma homocysteine levels in patients with pseudoexfoliation... 28/03/2007 - 31/03/2007
  69  The efficacy and safety of diode laser cyclophotocoagulation in pediatric glaucoma patients... 28/03/2007 - 31/03/2007
  70  Keratokonusta göz içi basıncının pascal dinamik kontur tonometre, goldmann aplanasyon tonometr... 28/10/2006 - 01/11/2006
  71  Makula ödemi tedavisinde Bevakizumab kullanımı güvenilir mi? ?,... 28/10/2006 - 01/11/2006
  72  Psödoeksfoliasyonda plazma homosistein düzeyinin incelenmesi... 28/10/2006 - 01/11/2006
  73  Psödoeksfoliatif sendromda santral kornea kalınlığı ve endotel hücre sayısının değerlendir... 28/10/2006 - 01/11/2006
  74  Phacoemulsification and IOL implantation in patients with uveitis.... 26/05/2006 - 28/05/2006
  75  Penetrating keratoplasty in children.... 03/11/2005 - 05/11/2005
  76  Effect of phacoemulsification with intraocular lens implantation on progression of diabetic retinopa... 18/09/2005 - 22/09/2005
  77  Kataraktli gozlerde Heidelberg Retina Tomografi II olcumlerinin guvenilirligi... 17/09/2005 - 21/09/2005
  78  Ön kamara fakik GİL cerrahisi sonrası gelişen dev yırtıklı dekolman-ardışık cerrahiler ile... 17/09/2005 - 21/09/2005
  79  Fakoemülsifikasyon ve göziçi lens implantasyonunun diabetik retinopati ilerlemesine etkisi... 17/09/2005 - 21/09/2005
  80  Viskokanalostomide geç dönem sonuçlarımız.... 17/09/2005 - 21/09/2005
  81  Strabismik ve anizometropik ambliyopide retina sinir lifi tabakası kalınlığının değerlendiril... 17/09/2005 - 21/09/2005
  82  Efficacy of silicone implant in phacoviscocanalostomy on surgical success, visual acuity, visual fi... 30/03/2005 - 02/04/2005
  83  Vitreusa lükse lens ve lens fragmanlarında triamsinolon ile pars plana fakofragmantasyon sonuçlar... 09/10/2004 - 13/10/2004
  84  Silikon alınması olgularında klinik sonuçlar?.... 09/10/2004 - 13/10/2004
  85  Intravitreal triamcinolone in pars plana phacofragmentation for dislocated lens and lens fragments.... 18/09/2004 - 20/09/2004
  86  The efficacy of viscoelastics in anterior chamber in vitrectomy surgery combined with phacoemulcific... 18/09/2004 - 22/09/2004
  87  MICS and phaco modalities with different machines... 18/09/2004 - 22/09/2004
  88  MICS and thinoptix implantation... 18/09/2004 - 22/09/2004
  89  Ultrasonic modalities in phaco surgery and MICS with cold phaco... 18/09/2004 - 22/09/2004
  90  Distribution of intraocular lens power and material in cataract series... 18/09/2004 - 22/09/2004
  91  Retinal detachment following LASIK surgery.... 18/09/2004 - 22/09/2004
  92  Silicone removal by posterior capsulorhexis combined with foldable IOL implantation in eyes with sil... 18/06/2004 - 22/06/2004
  93  Diode laser cyclophotocoagulation for refractory glaucoma... 18/06/2004 - 22/06/2004
  94  Clinical results in cases with silicone-oil removal.... 18/06/2004 - 22/06/2004
  95  Transscleral iris prosthetic IOL in severe traumatic eyes... 18/06/2004 - 22/06/2004
  96  Nucleus dislocation in phacoemulsification surgery in vitrectomized eyes... 18/06/2004 - 22/06/2004
  97  Silikonlu gözlerde silikon yerinde bırakılarak fakoemulsifikasyon ve katlanır lens implantasyonu... 04/10/2003 - 08/10/2003
  98  Ambliyopi tedavisinde kapama tedavisinin etkinliğinin ve etkileyen faktörlerin incelenmesi... 04/10/2003 - 08/10/2003
  99  Phythiriasis palpebrarum... 03/06/2001 - 07/06/2001
  100  Çocuklarda PPK... 02/10/1999 - 06/10/1999
 • NO AD TARIH
  1  DEÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ABD Polikliniği'nde katarakt tanısı olan hastalarda görme keskinliği ve kontrast duyarlılığın farklı eşellerle değerlendirilmesi: Kesitsel bir çalışma...  7/2011 - /
 • NO AD YIL
  1  39. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Oftalmoloji Kongresi En İyi Araştırma/İkincilik...  2005
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Haziran 2015- Haziran 2018