En

PROF.DR. ÖMER SELAHATTİN TOPALAK TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi  1988
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  1994
  Yandal ihtisas  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı  1997
  Doçent  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları  2003
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  Is ileocecal valve intubation essential for routine colonoscopic examination?...  2018
  2  The Importance of Fecal and Plasma CEA, COX-2, MMP-7, and TIMP-1 in the Diagnosis of Colorectal Canc...  2018
  3  Expressions of TIMP-1, COX-2 and MMP-7 in Colon Polyp and colon cancer...  2015
  4  Endoskopik incelemede saptanan mide poliplerinin yerleşimi, histopatolojik tipleri ve Helikobakter ...  2012
  5  Peptik ülserli veya ülser olmayan dispepsili hastaların mide doku örneklerinde Helicobacter pylo...  2011
  6  Value of Expression of Insulin-Like Growth Factor-I Receptor In Gastric Adenocarcinomas And Normal G...  2010
  7  A case of angiographically verified non-occlusive mesentery ischemia induced by digitalis...  2008
  8  Sedation for endoscopic retrograde cholongiopancreatography (ERCP) in a pregnant patient...  2007
  9  Ultrasonography and magnetic resonance imaging findings of solitary fibrous tumor of the liver....  2007
  10  Sedation for endoscopic retrograde cholangiopancreatography in a pregnant patient...  2007
  11  Diffuse cavernous hemangioma of the rectosigmoid colon with extraintestinal involvement...  2006
  12  YMDD motif variants in inactive hepatitis B carriers detected by Inno-Lipa HBV DR assay...  2006
  13  Hepatocavopathy and isolated splenic vein thrombosis due to hypercoagulability state....  2005
  14  nadir bir hiperbilirübinemi nedeni:bilhemia...  2005
  15  Serum tumor growth factor-B1 levels in patients with cirrhosis, chronic hepatitis B and chronic hepa...  2004
  16  Wilson's disease with coexisting autoimmune hepatitis...  2004
  17  Prognostic significance of mean nuclear volume in pacreatic adenocarcinoma...  2003
  18  Kolorektal tümör gelişiminde insülin benzeri büyüme faktörü-1 reseptör sunumunun rolü...  2003
  19  Immunohistochemical detection of pS2 protein and heat shock protein-70 in pancreatic adenocarcinomas...  2002
  20  Terbinafine inducid prolonged cholestasis:Case report and rewiew of the literature...  2002
  21  Treatment of malignant insulinoma with fluocortolene and high-dose folinic acid and 5-fluorouracil: ...  2002
  22  Protective effects of carnitine in an experimental ischemia-reperfusion injury....  2002
  23  Serum, pleural effusion, and ascites CA-125 levels in ovarian cancer and nonovarian benign and malig...  2002
  24  Deneysel akut pankreatitte somatoatstin ve trombosit aktive edici faktör...  2001
  25  Isolated mesosigmoidal hydatid cyst as an unusual cause of colonic obstruction: report of a case....  2001
  26  Kolorektal kanserli vakalarda östrojen ve progesteron reseptör ekspresyonunun önemi...  2001
  27  The effects of chronic hepatitis C and B virus infections on liver reduced and oxidized glutathione ...  2000
  28  Familyal non-hemolitik hiperbilirübinemiler...  1999
  29  Kronik Pankreatitli hastalarda Doku Gastrik Lipaz aktiviteleri...  1998
  30  Kronik B ve C Hepatitlerin Klinik ve Laboratuvar Farklılıkları...  1998
  31  HCV enfeksiyonu ve hematolojik değişiklikler...  1998
  32  Hepatit C virus enfeksiyonu ve derin abdominal lenfadenopati...  1998
  33  Herediter Hemorajik Telejiektazi: Olgu sunumu...  1998
  34  Obez ve Nonobez Tip 2 diaybetiklerde insülin sekresyonu ve insülin direncinin öglisemik ve hiperg...  1998
  35  Hepatit B dışı Sirozlarda HBV Antikorlarının Klinik Önemi...  1997
  36  Kronik Viral hepatitlerde Otoantikorlar...  1997
  37  Kombine Kronik HBV ve HCV Enfeksiyonunun Tek Virus Enfeksiyonlarından Klinik Farklılıkları...  1997
  38  İlaçlar ve Karaciğer...  1997
  39  Kronik HBV infeksiyonunun aktivasyonunda HEV ve HDV ivfeksiyonun rolü önemsizdir....  1997
  40  Astım Bronşiale ve Kronik Viral Hepatit C...  1996
  41  Kan ve plevral efüzyonlarda CA-125 düzeyinin tanı değeri...  1996
 • NO AD TARİH
  1  Anti HCV Antikoru Pozitif Bulunup İzlemden Çıkan Hastaların Laboratuvar Ver leri ile Yeniden De... 08/11/2017 - 12/11/2017
  2  CT findings of terminal ileum wall thickening in differential diagnosis of right lower quadrant pain... 01/03/2017 - 05/03/2017
  3  Comparison of radiological scoring systems, clinical scores, neutrophil-lymphocyte ratio and serum C... 01/03/2017 -
  4  Contrast-enhanced CT of abdomen in acute pancreatitis: can we predict the development of necrosis si... 01/03/2017 -
  5  UZUN SÜRELİ ÜLSERATİF KOLİTLİ HASTALARDA DİSPLAZİ TARAMASINDA KOLON MUKOZASININ '?FLEXIBLE S... 22/11/2016 -
  6  HCC li hastalarda karaciğer nakli dokuz eylül üniversitesi verileri... 22/11/2016 -
  7  Erişkin hastada tespit edilen gastrik antral web olgusu... 22/11/2016 -
  8  BOERHAAVE SENDROMLU HASTANIN SERMS İLE BAŞARILI TEDAVİSİ... 22/11/2016 -
  9  MİDE MALT LENFOMALARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ... 22/11/2016 -
  10  ERCP ile safra yollarında hepatosellüler karsinom tümor trombüsü gösterilen bir olgu... 22/11/2016 -
  11  Çift balon enteroskopi ile tanı konulan gastrointestinal melanom metastazı... 22/11/2016 -
  12  Çift balon enteroskopla tanısı konulan şiddetli eozinofilik gastroenterit olgusu... 22/11/2016 -
  13  araciğer Transplantasyonu Sonrası İmmünsupresif Tedavide Everolimusun Yeri... 11/09/2013 - 15/09/2013
  14  Roux-en-Y hepatikojejunostomi sonrası gelişen jejunal varislere bağlı kanamanın N-butyl-2- siya... 11/09/2013 - 15/09/2013
  15  Karaciğer transplantasyonu sonrası portal hipertansiyon gelişen olguda Roux en Y anastomoz hattı... 11/09/2013 - 15/09/2013
  16  Kolorektal kanser tanısında fekal ve plazma COX-2, MMP-7, TIMP-1 kombinasyonunun tümör belirteci... 13/12/2012 - 16/12/2012
  17  Kolon Kanseri ve polip dokusunda matriks metolloproteinaz-7 (MMP-7), spesifik metolloproteinaz doku ... 20/11/2012 - 25/11/2012
  18  İnce barsak hastalıklarının tanı ve tedavisinde çift balon enteroskopi:Dokuz Eylül Deneyimi... 20/11/2012 - 25/12/2012
  19  EUS eşliğinde uygulanan pankreatik kistogastrostominin etkinliği... 20/11/2012 - 25/11/2012
  20  İnaktif Hepatit B Taşıyıcılarının Doğal Seyri... 01/06/2011 - 05/06/2011
  21  DEÜTF gastroenteroloji kliniğinde yapılan argon plazma koagülasyonu uygulamalarının retrospekt... 24/11/2010 - 28/11/2010
  22  Endoskopik incelemede saptanan mide poliplerinin değerlendirilmesi... 24/11/2010 - 28/11/2010
  23  Radyasyon proktitine bağlı kanamalarda argon plazma koagülasyonunun etkinliği... 24/11/2010 - 28/11/2010
  24  Gastrik antral vasküler ektazi (GAVE)'li olgularda argon plazma koagülasyon tedavisi... 24/11/2010 - 27/11/2010
  25  Endoskopik ultrason eşliğinde yapılan pankreas biyopsisi sonuçları: Tek merkez deneyimi... 24/11/2010 - 28/10/2010
  26  Submukozal Lezyonlarda Endoskopik Ultrasonun Tanısal Değeri... 24/11/2010 - 28/11/2010
  27  Masif Üst GİS kanama ile baş vuran Mallory-Weiss sendromlu olgu... 14/10/2009 - 18/10/2009
  28  A diffrent method for extracting upper esophagial food impactions with esophagial dilatation balloon... 12/11/2008 - 16/11/2008
  29  Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) endikasyonları, komplikasyonları, hasta memnuniyeti... 12/11/2008 - 16/11/2008
  30  Çift balon endoskopinin etkinliği ve güvenilirliği... 12/11/2008 - 16/11/2008
  31  Kronik hepatit C hastalarında peginterferon sonuçlarımız... 12/11/2008 - 16/11/2008
  32  Kolon kanseri ve polip dokusunda glp-2 reseptör ekspresyonunun değerlendirilmesi... 12/11/2008 - 16/11/2008
  33  Multivisceral resections in locally advanced colon carcinoma... 07/06/2008 - 11/06/2008
  34  Çift balon endoskopi Dokuz Eylül deneyimi: İlk 111 işlemin değerlendirilmesi... 16/10/2007 - 21/10/2007
  35  helicobacter pylori gastriti tanısında yüklsek rezolusyonlu magnifiye endoskop ve standart videoe... 01/09/2007 - 05/09/2007
  36  DEÜTF lineer endoskopik ultrason bulguları... 04/11/2006 - 07/11/2006
  37  Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde mide polibi saptanan olgularımız... 04/11/2006 - 07/11/2006
  38  gastrointestinal sistem lezyonlarında argon plazma koagulasyonu uygulaması... 04/11/2006 - 07/11/2006
  39  Multivisceral resection in colon carcinoma... 25/06/2006 - 28/06/2006
  40  Multivisceral resection in primary locally advanced rectal cancer... 25/06/2006 - 28/06/2006
  41  Rektumda primer malign melanoma... 01/06/2006 - 03/06/2006
  42  Primer lokal ileri evre rektal kanserlerde çoğul organ rezeksiyonu... 24/05/2006 - 28/05/2006
  43  Kolon kanserlerinde çoğul organ rezeksiyonu... 24/05/2006 - 28/05/2006
  44  Primer bilier siroza bağlı osteomalazi ile birliktelik gösteren Paget hastalığı... 21/09/2005 - 25/09/2005
  45  Mide operasyonu öyküsü bulunan bir olguda özofagus skuamöz hücreli karsinom gelişimi: Olgu su... 30/08/2005 - 04/09/2005
  46  Üst gastrointestinal kanaması bulunan hastalarda dışkı antijen testinin etkinliği... 30/08/2005 - 04/09/2005
  47  Perkütan Endoskopik Gastrostomi komplikasyonları... 30/08/2005 - 04/09/2005
  48  Anti-HBe pozitif inaktif hepatit B taşıyıcılarında YMDD motif varyantları... 05/06/2005 - 07/06/2005
  49  Obstrükte kolon karsinomlarında ameliyatın radikalitesi etkileniyormu?... 14/04/2005 - 17/04/2005
  50  Efficacy of Saccharomyces boulardii on enterecolitis induced by indomethacin in the rat.... 01/01/2005 - 01/01/2005
  51  İnaktif hepatit B taşıyıcılarında hepatosellüler karsinom gelişme riski... 01/01/2005 - 04/01/2005
  52  Malign biliyer darlıkların tanısında MRKP: radyolojik-patolojik korrelasyon.... 27/10/2004 - 31/10/2004
  53  Normal Mide Dokusu ve Mide Adenokanserinde IGF-1R Ekspresyonu ve Önemi... 31/08/2004 - 05/09/2004
  54  Obstrükte kolon karsinomlarında ameliyatın radikalitesi etkileniyor mu?... 26/05/2004 - 30/04/2004
  55  Ratlarda indometazin ile oluşturulan deneysel enterokolit modelinde pentoxifylline'nin etkinliği... 30/09/2003 - 05/10/2003
  56  Ratlarda indometazin ile oluşturulan deneysel enterekolit modelinde saccharomyces boulardii'nin etk... 30/09/2003 - 05/10/2003
  57  İnterferon+Ribavirin Tedavisi Alan Kronik Hepatit C Hastalarında Genotip-1b Virüs Genomunun HCV-P... 21/09/2003 - 25/09/2003
  58  Natural history of inactive HBsAg carriers in an intermediate endemic area... 03/07/2003 - 06/07/2003
  59  a single center experience in acute pancreatitis:randomized prospective study... 28/05/2003 - 30/05/2003
  60  Moleculer analysis of vaca and cag a genes of helicobacter pylori isolates from turkish patients wit... 10/05/2003 - 13/05/2003
  61  Pankreas Kanseri Tanısı ile İzlediğimiz Hastalarımızın Özellikleri ve Sağkalım Sonuçları... 23/04/2003 - 27/04/2003
  62  İzole splenik ven trombozu ve hepatik venöz konfluensde web: Bir olgu sunumu... 01/01/2003 -
  63  Perkütan endoskopik gastrostomi deneyimlerimiz.... 11/12/2002 - 15/12/2002
  64  MR kolanjiyopankreatografi: üç boyutlu yüksek rezolüsyonlu TSE ve multislice single-shot TSE tek... 05/11/2002 - 08/11/2002
  65  The role of expression of insuline like growth factor 1 receptor in tumorogenesis of human colorecta... 02/10/2002 - 06/10/2002
  66  Necrosectomy and debridement followed by elective abdominal wall repair in severe acute pancreatitis... 01/10/2002 - 05/10/2002
  67  Kronik hepatit B tedavisinde uzun süreli lamivudin kullanımı ve direnç gelişimi... 01/10/2002 - 06/10/2002
  68  Helicobacter pylori eradikasyonunda ranitidin bizmut sitrat ve proton pompası içeren eradikasyon t... 01/10/2002 - 06/10/2002
  69  Tüberküloz peritonit ile birlikte seyreden bir rejeneratif nodüler hiperplazi olgusu... 01/10/2002 - 06/10/2002
  70  İnaktif HBSAG taşıyıcılarının seyri nedir?... 01/10/2002 - 06/10/2002
  71  Serum lipoprotein (a) and other lipid parameters in patients with liver cirrhosis and chronic active... 06/08/2002 - 09/08/2002
  72  Serum lipoprotein (a) and other lipid parameters with liver cirrhosis and chronic active hepatitis... 08/04/2002 - 11/04/2002
  73  Pankreas Adenokarsinomlarında Ortalama Nükleer Volümün Prognostik Önemi... 20/10/2001 - 26/10/2001
  74  Pankreas adenokarsinomlarında HSP-70 ve pS2 proteinlerinin immünhistokimyasal olarak saptanması v... 20/10/2001 - 26/10/2001
  75  estrogen and progesterone receptors in colon cancers... 06/10/2001 - 10/10/2001
  76  AntiHBe pozitif kronik hepatit B'li hastaların uzun süreli lamivudin tedavisi sonçları... 14/06/2001 - 16/06/2001
  77  Nonalkolik steatohepatit tanısında karaciğer biyopsisi gerekli mi?... 14/06/2001 - 16/06/2001
  78  Görüntüleme tetkiklerinde hepatosteatoz bulguları olan küçük hücreli akciğer tümörünün ... 14/06/2001 - 16/06/2001
  79  Dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesinde tedavi edilen mide kanserli hastaların özellikleri v... 30/04/2001 - 04/05/2001
  80  Kronik HCV infeksiyonlu hastalarımızda otoimmünite bulguları ve serum prolaktin, growth hormon v... 17/10/2000 - 20/10/2000
  81  Kardiya yerleşimli mide kanseri sıklığı değişiyormu?... 03/10/2000 - 08/10/2000
  82  Bir ve iki haftalık üçlü eradikasyon tedavilerinden sonra helicobacter pylori reinfeksiyon oranl... 03/10/2000 - 08/10/2000
  83  Kolesistektomi sonrası sistik kanal güdüğünde taş nüksü (Neovezi)... 03/10/2000 - 08/10/2000
  84  The comparison of the one and two weeks lansoprazole, amoxycillin, clarithromycin (LAC) treatment pr... 01/11/1999 - 05/11/1999
  85  Dispeptik Semptomlar İle Endoskopik ve Histolojik Bulgular Arasındaki İlişki... 10/10/1999 - 15/10/1999
  86  Nadir Bir Yaygın Portal Sistem Trombozu Sebebi: Pankreastan Kaynaklanan Malign Nöroendokrin Tümö... 10/10/1999 - 15/10/1999
  87  D.E.Ü.T.F Hepatoloji Polikliniğinde İzlenen Kronik HBV İnfeksiyonlu Hastalarda Delta İnfeksiyon... 10/10/1999 - 15/10/1999
  88  Helicobacter pylori eradikasyonunda 1 ve 2 haftalık lansoprol, amoksisilin, klaritromisin(LAK) teda... 10/10/1999 - 15/10/1999
  89  Üst gastrointestinal kanamayla başvuran veya endoskopide peptik ülser saptanan olgularda NSAID ku... 10/10/1999 - 15/10/1999
  90  İzmir metropol öğrencilerinde helicobacter pylori ve kan grubu ilişkisi... 10/10/1999 - 15/10/1999
  91  Radyoterapiye Bağlı Kronik Şiddetli Hemorajik Proktit Gelişen Olguda Formalin Tedavisi... 10/10/1999 - 15/10/1999
  92  Helicobacter pylori infeksiyonlarında hızlı üreaz testi ile serumda spesifik Helicobacter pylori... 03/10/1999 - 08/10/1999
  93  Kronik C Hepatitli Hastalarda Serum Growth hormon ve İnsülin Benzeri Growth Faktör-I Düzeyleri... 27/09/1999 - 29/09/1999
  94  tissue gastric lipase activities in patients with chronic pacreatitis... 02/09/1999 - 05/09/1999
  95  Kronik HCV İnfeksiyonlu Hastalarda Serum Prolaktin düzeyleri... 27/05/1999 - 29/05/1999
  96  Kronik HCV İnfeksiyonlu Hastalarımızda Otoimmünite Bulguları... 27/05/1999 - 29/05/1999
  97  Midede Polip-Kanser İlişkisi ve Bunların Yaş, Cinsiyet, Tip ve Yerleşim Özellikleri... 12/09/1998 - 16/09/1998
  98  Kronik hepatitli hastalarda serum insulin-benzeri büyüme faktörü-1 ve insulin-benzeri büyüme f... 12/09/1998 - 16/09/1998
  99  Kronik C Hepatitli hastalarda Monoklonal Gammopati... 28/09/1997 - 03/10/1997
  100  Helicobacter Pylori eradikasyonunda omeprazol+amoksisilin+Makrolid kombinasyonlarının etkinliği... 28/09/1997 - 03/10/1997
  101  Karaciğer Sirozu Vakalarında Portal Ven Trombozu Sıklığı ve Antitrombin-3, Protein-C, Protein-... 28/09/1997 - 03/10/1997
  102  Rijid Proktosigmoidoskopi ve kolonoskopi sonrası Erken İnkontinans... 28/09/1997 - 03/10/1997
  103  Kolitis Ülseroza Olgularında Mikroalbüminüri Bir Akut Faz Yanıtımıdır?... 28/09/1997 - 03/10/1997
  104  Enterogastrik Reflü Gastrit ve Helicobacter Pylori... 28/09/1997 - 03/10/1997
  105  Kronik Viral Hepatitlerde Kan Biyokimyası Histolojiyi Yansıtıyor mu?... 28/09/1997 - 03/10/1997
  106  Ege Yöresinde Hepatosellüler Karsinoma Etyolojisi... 28/09/1997 - 03/10/1997
  107  Peptik Ülserli Hastalarda Özefajit Sıklığı... 28/09/1997 - 03/10/1997
  108  Erken Dönem Siroz Tanısında Ultrasonografinin Yeri... 05/06/1997 - 07/06/1997
  109  Kronik Karaciğer Hastalığında Safra Kesesi Duvar Kalınlaşmasının Tanısal Değeri... 05/06/1997 - 07/06/1997
  110  İnterferon Tedavisine Yanıt Vermeyen Kronik C Hepatitinde Amantadin Denemesi... 05/06/1997 - 07/06/1997
  111  Otoimmün Karaciğer Hastalıklarında Minör Tükrük Bezlerinde İnflamasyon. Sjögren Sendromunun... 05/06/1997 - 07/06/1997
  112  Diabetes Mellituslu Hastalarda B Serolojik Profilinin Diyabetik Olmayan Populasyondan Farkı Var mı... 05/06/1997 - 07/06/1997
  113  Kronik Karaciğer Hastalarında Serum IL-10 ve TGF-beta1 Düzeyleri... 05/06/1997 - 07/06/1997
  114  Tesadüfen Tesbit Edilen ALT Normal HBsAg(+) Kişilerde Karaciğer Histolojisi... 05/06/1997 - 07/06/1997
  115  Kronik Hepatit B ve C Virus Enfeksiyonlu Hastalarda Karaciğer Dokusunda Okside ve Redükte Glutatyo... 05/06/1997 - 07/06/1997
  116  Kronik Karaciğer Hastalığı ve Pentoxifylline... 05/06/1997 - 07/06/1997
  117  Kronik Aktif Hepatitli ve Sirozlu Hastalarda Serum IgE ve IL-4 Düzeyleri... 05/05/1997 - 07/05/1997
  118  Bronchial asthma, another extrahepatic manifestation of HCV infection... 08/12/1996 - 12/12/1996
  119  Ege Ü.T.F gastroenteroloji bilim dalı hepatoloji özel polikliniğinin ilk 10 aylık uygulaması i... 07/11/1996 - 09/11/1996
  120  Kronik B ve C hepatitlerin klinik ve laboratuvar farklılıkları... 07/11/1996 - 09/11/1996
  121  Viral hepatitlerde otoantikorlar... 07/11/1996 - 09/11/1996
  122  Kombine Kronik HBV ve HCV infeksiyonunun tek virus infeksiyonlarından klinik farklılıkları... 07/11/1996 - 09/11/1996
  123  hbsag(-) karaciğer sirozlarında hbv serolojik göstergeleri... 07/11/1996 - 09/11/1996
  124  Glocose tolarence, and insulin and C-peptide response to glucose load in chronic HCV infection... 02/11/1996 - 02/11/1996
  125  karaciğer sirozu zemininde gelişen HCC olgularında antitrombin 3 düzeyleri... 08/10/1996 - 13/10/1996
  126  özofagusda tam tıkanmaya yolaçan et lokmalarının Stiegmann-goff varis ligasyon adaptörü ile t... 08/10/1996 - 13/08/1996
  127  karaciğer sirozlularda antirombin 3 düzeyleri... 08/10/1996 - 13/10/1996
  128  kronjik HCV enfeksiyonunda glukoz toleransı ve glukoz yüklemeye insülin c-peptit yanıtı... 08/10/1996 - 13/10/1996
  129  kronik B ve C hepatitinde karaciğer dokusunda Leukotriene-B4... 08/10/1996 - 13/10/1996
  130  Helicobacter pylori infeksiyonunun tedavisinde bir haftalık omeprazol+amoksisilin+klaritormisin kom... 08/10/1996 - 13/10/1996
  131  kronik hepatit b ve c infeksiyonunda diabetes mellitus... 08/10/1996 - 13/10/1996
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Karında şişlikler ve asit İç hastalıkları...  2008
  2  Gastrointestinal sistem ve Radyasyon hasarı Klinik Gastroenteroloji ve hepatoloji...  2007
  3  Mezenterik vasküler hastalık Gastroenteroloji tanı ve Tedavi...  2007
  4  Biliyer ve pankreatik hastalıkların endoskopik tedavisi Gastroenteroloji tanı ve Tedavi...  2007
  5  Normal ve Bozulmuş özofagial motilite Temel Cerrahi Bilimler...  2002
 • NO AD TARIH
  1  Kolorektal kanser tanısında fekal ve plazma COX-2,MMP-7,TIMP-1 kombinasyonunun tümör belirteçi olarak değerlendirilmesi...  1/2011 - 1/2013
  2  Kolon kanseri ve polip dokusunda matriks metolloproteinaz-7 (MMP-7), spesifik metolloproteinaz doku inhibitörleri (TİMPS) ve siklooksijenaz-2 (COX-2) ekspresyonunun değerlendirilmesi...  1/2011 - 7/2012
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Vekili, Nisan 2011- Ağustos 2011