En

PROF.DR. NUR YAPARTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1991
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  1997
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2011
 • NO AD YIL
  1  Üriner Kateterli Yoğun Bakım Hastalarında Kandidüri: Risk Faktörleri, Kandidemi Gelişimi ve M...  2016
  2  Risk Factors and Prevalence for Candidemia in Liver Transplant Recipients without Antifungal Prophyl...  2015
  3  Tigesiklin ve vankomisin etkinliklerinin metisiline dirençli Staphylococcus aureus ile oluşturulan...  2015
  4  Solid Organ Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Antifungal Profilaksi...  2015
  5  Various Specialist Approaches for the Management of Candiduria: A Questionnaire Study...  2015
  6  Risk factors, incidence and outcome of candidemia in a Turkish intensive care unit: a five-year retr...  2014
  7  Evaluation of patients with zygomycosis...  2014
  8  Akut Apandisit ve Enterobiyaz ile Taeniyaz: Bir Olgu Sunumu...  2014
  9  Epidemiology and risk factors for invasive candidiasis...  2014
  10  Clinical and Microbiological Efficacy of Tigecycline for Complicated Skin-Soft Tissue and Intra-abdo...  2013
  11  Investigation of the cases presenting to Dokuz Eylül University Hospital with tick bites...  2012
  12  A prostective, multi-center study: factors related to the management of diabetic foot...  2012
  13  An investigation of genes coding fibronectin binding proteins in Staphylococcus aureus isolated from...  2011
  14  Acute phase reactants predict the risk of amputation in diabetic foot infection...  2011
  15  A comparison of two different fluorochrome stains for the detection of acid-fast bacilli in sputum s...  2011
  16  Stafilokokların neden olduğu ortopedik protez infeksiyonlarında ayaktan parenteral teikoplanin te...  2010
  17  A Case of Fever of Unknown Origin: Co-existence of Kikuchi-Fujimoto Disease and Acut Disseminated En...  2010
  18  Evaluation of species distribution and risk factors of candidemia A multicenter case-control study...  2010
  19  Reduction of major amputations after starting a multidisciplinary diabetic foot care team: Single ce...  2009
  20  Predictors of amputation in diabetics with foot ulcer: single center experience in a large Turkish c...  2009
  21  evaluation of antibiotic resistance patterns of pseudomonas aeruginosa and acinetobacter spp. strain...  2009
  22  Evaluation of antibiotic resistance patterns of Pseudomonas aeruginosa and Acinotobacter spp strains...  2009
  23  Stafilokoklarda indüklenebilir klindamisin direnci ve diğer antibiyotiklere duyarlılık oranları...  2009
  24  A large-scale outbreak of Trichinellosis caused by Trichinella britovi in Turkey...  2009
  25  Risk of infection in health care workers following occupational exposure to a noninfectious or unkno...  2008
  26  Antibiotic resistance surveillance over a four year period (2000-2003) in Turkey results of the MYST...  2007
  27  Nosocomial bloodstream infections associated with Candida species in a Turkish University Hospital...  2006
  28  Bruselloz: 55 olgunun değerlendirilmesi....  2006
  29  Tıp öğrencilerinin ve sağlık personelinin AIDS hastalığı ile ilgili bilgi tutum ve davranı...  2006
  30  Effects of community-acqucired infections on fever, leukocyte count and the length of stay in elderl...  2006
  31  Infectious disease consultations and antibiotic usage in a Turkish university hospital...  2006
  32  Olgu Sunumu: Beyin omurilik sıvısı bulguları normal olan iki Herpes ensefaliti olgusu...  2006
  33  HIV infeksiyonları...  2006
  34  Bir üniversite hastanesinde bir yıllık dönemde izlenen invaziv fungal infeksiyonların değerlen...  2005
  35  Cerebral Toxoplasmosis Treated with Clindamycin Alone in an HIV-Positive Patient Allergic to Sulfona...  2005
  36  Antibiotic-associated diarrhea in a Turkish outpatient population: Investigation of 288 cases...  2005
  37  Investigation of colonization with methicillin resistant and methicillin susceptible staphylococcus ...  2004
  38  Yeşilyurt Huzurevinde kalan yaşlılarda asemptomatik bakteriüri araştırılması ve etken bakter...  2004
  39  rpoB Gene Mutations in Rifampin-Resistant Mycobacterium tuberculosis strains Isolated in the Aegean ...  2004
  40  In vitro activity of fusidic acid against methicillin resistant staphylococcus aureus...  2004
  41  Ortopedik protez infeksiyonlarında klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi...  2004
  42  Sitomegalovirüs hastalığında antijenemi testi ile kantitatif DNA testinin karşılaştırılmas...  2002
  43  Sıçanlarda metisiline dirençli Staphylococcus aureus ile oluşturulan deneysel kemik infeksiyon m...  2002
  44  Mycobacterium tuberculosiste rifampisine direncin iki farklı yöntemle incelenmesi...  2002
  45  Listeria monocytogenesis meninjitleri: Bir olgu nedeniyle...  2002
  46  Nörobruselloz ve işitme kaybı...  2002
  47  Geriyatrik Human Immunodeficiency Vırus (HIV) infeksiyonu ve sitomegalovirüse bağlı kolit: Olgu ...  2001
  48  İdrar kültürlerinden izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarının çeşit...  2001
  49  Hastane kaynaklı Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter suşlarının çeşitli antibiyotiklere ka...  2001
  50  Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter ve Staphylococcus türlerinin antibiyotik direnci...  2000
  51  Antiretroviral sağaltıma yanıtın viral yük ve CD4 hücre sayısı ile araştırılması...  2000
  52  Sağlık personelinin hastane infeksiyonları açısından izlemi...  2000
  53  Bilateral hidroüreteronefroz ve frozen pelvis nedeniyle opere edilen bir pelvik aktinomikoz olgusu...  2000
  54  Hastane infeksiyonu etkeni Pseudomonas aeruginosa kökenlerinde beta-laktamaz aktivitesi ve antibiyo...  1999
  55  Uzun süreli damar içi kateter kullanımında infeksiyon ve kolonizasyon araştırılması...  1998
  56  Genişlemiş spektrumlu beta-laktamazların belirlenmesinde çift disk sinerji testi ile üç boyutl...  1998
  57  Hepatit B virus serolojisinde salt anti-HBc olumluluğu ve HBV aşısına yanıt...  1995
  58  Erişkinde sitomegalovirüs mononukleozu-Olgu sunumu...  1995
 • NO AD TARİH
  1  Antifungal Kullanımının Değerlendirilmesi. Çok Merkezli Nokta Prevalans Çalışması... 24/03/2017 -
  2  Bir üniversite hastanesinde Sitomegalovirus infeksiyonu tanılı hastaların irdelenmesi... 24/03/2017 -
  3  Geriyatrik Yaş Grubunda Çok İlaca Dirençli Bakteri Kolonizasyonunun Araştırılması... 24/03/2017 -
  4  HIV ile Enfekte Olgu Sayımız Artıyor mu?... 16/10/2016 - 20/10/2016
  5  Effectiveness and safety of anidulafungin: A real-life multicenter data in Turkey... 09/10/2015 - 12/10/2015
  6  Clinical significance and results of fungal cultures in surgical patients treated with antifungals d... 09/10/2015 - 12/10/2015
  7  In treatment of primary cutaneous Aspergillosis, systemic antifungal therapy and surgical management... 09/10/2015 - 12/10/2015
  8  Investigation of Candiduria Cases in Intensive Care Unit: a 5-year Observational Study.... 09/10/2015 - 12/10/2015
  9  Daptomycin in the treatment of diabetic foot infections; multicenter study... 17/09/2015 - 21/09/2015
  10  Investigation of candidemia caused by biofilm-forming and non-biofilm forming isolates:a multi-cente... 10/05/2014 - 13/05/2014
  11  Herpes zoster in a tertiary-care teaching hospital in Turkey.... 10/05/2014 - 13/05/2014
  12  Olgularla fasiola hepatika enfeksiyonu ve radyolojik bulguları... 06/11/2013 - 10/11/2013
  13  A prospective follow-up of patients with Candiduria in the Intensive care unit: it's effect on morta... 11/10/2013 - 14/10/2013
  14  Risk factors and prevalence for candidemia in liver transplant recipients without antifungal prophyl... 11/10/2013 - 14/10/2013
  15  Uzun Süreli Ateşle Seyreden Bir Fascioliasis Olgusu... 29/09/2013 - 05/10/2013
  16  An event with squamous cell lung cancer and aspergilloma... 27/04/2013 - 30/04/2013
  17  Yara yeri akıntısının ortopedik protez enfeksiyonu tanısında önemi... 13/03/2013 - 17/03/2013
  18  DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniğinde son dört yılda idrar yolu inf... 13/03/2013 - 17/03/2013
  19  Bir üniversite hastanesinde antibiyotik kullanımının değerlendirilmesi:nokta prevalans çalış... 13/03/2013 - 17/03/2013
  20  Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hastalarda Staphylococcus aureus taşıyıcılığı, taşıyıcıl... 13/03/2013 - 17/03/2013
  21  Yoğun bakım ünitelerinde invazif alet ile ilişkili nozokomiyal infeksiyon sıklığı... 13/03/2013 - 17/03/2013
  22  Nosocomial outbreak of Corynebacterium striatum infection in a surgical intensive care unit... 31/03/2012 - 03/04/2012
  23  OXA-48 karbapenemazı üreten bir Klebsiella pneumoniae izolatına baglı hastane salgını... 12/11/2011 - 16/11/2011
  24  Evaluation of zygomycosis patients: a retrospective multicentre study... 07/05/2011 - 10/05/2011
  25  Activities of tigecycline and vancomycin... 07/05/2011 - 10/05/2011
  26  skuamöz hücreli akciğer kanserli bir olguda aspergilloma (bronkoskopik video eşliğinde sunumu)... 13/04/2011 - 17/04/2011
  27  Komplike deri-yumuşak doku ve intraabdominal enfeksiyonlarda tigesiklinin etkinliğinin değerlendi... 20/04/2010 - 22/04/2010
  28  Risk factors and the incidence of candidaemia in the intensive care unit: a 5 year cross-sectional s... 10/04/2010 - 13/04/2010
  29  Evaluation of species distribution and risk factors of candidemia a multicenter case control study... 18/10/2009 - 21/10/2009
  30  2007-2008 yılları arasında izlediğimiz nötropenik ateş olgularımız... 07/10/2009 - 10/10/2009
  31  Otolog periferik kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi verilen multiple myelom hastalarında g... 07/10/2009 - 10/10/2009
  32  Outpatient parenteral teicoplanin treatment in staphylococcal prosthesis infections... 16/05/2009 - 19/05/2009
  33  Management of candiduria an interview schedule... 16/05/2009 - 19/05/2009
  34  Fibronectin binding proteins in Staphylococcus aureus strains isolated from 6 to 14-year-old nasal c... 16/05/2009 - 19/05/2009
  35  Asymptomatic bacteriuria may assist urinary tract infrections... 16/05/2009 - 19/05/2009
  36  Predictors of amputation in diabetic foot ulcer: single centre experience in a large Turkish cohort... 25/04/2009 - 29/04/2009
  37  C-reactive protein level early after starting standard treatment of diabetic foot infection is assoc... 25/04/2009 - 29/04/2009
  38  Reduction of major amputations after starting a multidiciplinary diabetic foot care team: single cen... 25/04/2009 - 29/04/2009
  39  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğ... 21/10/2008 - 25/10/2008
  40  Comparison of two acid-fast microscopy methods for the detection of acid-fast bacilli in sputum spec... 19/04/2008 - 22/04/2008
  41  The values of leukocyte count, C reactive protein and erythrocyte sedimentation rate for diagnosis o... 19/04/2008 - 22/04/2008
  42  Spontan kayba uğrayan bir kronik delta hepatiti olgusu... 02/09/2007 - 05/09/2007
  43  Sağlık çalışanlarında kaynağı belirsiz ya da HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV negatif kaynaklı p... 14/03/2007 - 18/03/2007
  44  Nedeni bilinmeyen ateş; Erişkin Still hastalığı (sekiz olgu sunumu)... 14/03/2007 - 18/03/2007
  45  İleri Yaştaki Bir Hastada Streptococcus agalactiae'ye Bağlı Yumuşak Doku İnfeksiyonu Olgusu.... 14/03/2007 - 18/03/2007
  46  Stafilokoklarda D test ile indüklenebilir klindamisin direncinin araştırılması... 14/03/2007 - 18/03/2007
  47  İmmunsuprese hastada sinsi seyirli Listeria monocytogenes menenjiti: olgu sunumu... 14/03/2007 - 18/03/2007
  48  Balgam örneklerinde Mycobacterium tuberculosis aranmasında iki farklı florokrom boyama yöntemini... 23/11/2006 - 25/11/2006
  49  Kronik hepatit B olgularında hepatit B yüzey antijeninin spontan kaybı... 02/09/2006 - 05/09/2006
  50  Kronik hepatit B olgularımızdaki anti-HDV sıklığı... 02/09/2006 - 05/09/2006
  51  Predictors of major amputations in diabetic foot ulcers. Dokuz Eylül University Hospital experience... 24/06/2006 - 27/06/2006
  52  Investigation of inducible clindamycin resistance among hospital and community-acquired Staphylococc... 01/04/2006 - 04/04/2006
  53  Tıp öğrencilerinin ve sağlık personelinin AIDS hastalığı ile ilgili bilgi tutum ve davranı... 16/11/2005 - 20/11/2005
  54  Antibiotic susceptibilities of Escherichia coli Isolates Associated with Nosocomial, Community Acqui... 13/10/2005 - 16/10/2005
  55  Investigation of surgical site infections in intestinal and hepatobiliary surgery in a Turkish Unive... 13/10/2005 - 16/10/2005
  56  The knowledge levels of trainess on antimicrobial prophylaxis in the surgery departments... 13/10/2005 - 16/10/2005
  57  Nosocomial bloodstream infections in a university hospital in two years period... 13/10/2005 - 16/10/2005
  58  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hastane infeksiyonları... 17/03/2005 - 20/03/2005
  59  Evaluation of immunity to tetanus in adults... 01/12/2004 - 03/12/2004
  60  Clinical and laboratory aspects of a trichinellosis outbreak in İzmir... 18/07/2004 - 23/07/2004
  61  antibiotic consumption trends in the case of fever with unknown aetiology in the turkish community... 01/05/2004 - 04/04/2004
  62  In vitro activities of imipenem, meropenem and piperacillin-tazobactam against Pseudomonas aeruginos... 01/05/2004 - 04/05/2004
  63  Investigation of clinical findings of antibiotic associated diarrhoea... 01/05/2004 - 05/05/2004
  64  Neurobrucellosis:report five cases... 01/05/2004 - 04/05/2004
  65  The various clinical manifestations of brucellosis:a review of 43 cases... 01/05/2004 - 04/05/2004
  66  Antibiotic consumption trends in the case of fever with unknown aetiology in the Turkish community... 01/05/2004 - 04/05/2004
  67  DNA sequencing analysis of rifampin resistant M tuberculosis strains isolated from Aegean Region in ... 04/09/2003 - 06/09/2003
  68  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde antibiyotik kullanımı... 30/03/2003 - 03/04/2003
  69  Yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan hastalardan soyutlanan çeşitli gram negatif bakterilerin p... 30/03/2003 - 03/04/2003
  70  Gastrointestinal and skin colonization of enterococci in hospitalized patients in an university hosp... 21/04/2002 - 24/04/2002
  71  Nörobruselloz ve işitme kaybı... 31/10/2001 - 04/11/2001
  72  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde infeksiyon hastalıkları konsültasyonlarının değerlendi... 15/10/2001 - 19/10/2001
  73  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde antibiyotik kullanımının değerlendirilme... 15/10/2001 - 19/10/2001
  74  Mycobacterium tuberculosis için rifampisin duyarlılığının saptanmasında FASTplaque TB-RIF kit... 15/10/2001 - 19/10/2001
  75  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki 2000 yılı hastane kökenli infeksiyonlar... 15/10/2001 - 19/10/2001
  76  Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda nazal bölge, deri ve gastrointestinal sistem kolonizasyo... 15/10/2001 - 19/10/2001
  77  İnfeksiyon Hastalıkları Acil Servis Konsultasyonlarının Değerlendirilmesi... 01/10/2001 - 05/10/2001
  78  Neurobrucellosis and Deafness... 02/04/2001 - 02/04/2001
  79  Nasal and skin colonization of methicillin resistant Staphylococcus aureus among healthy persons in ... 03/12/2000 - 05/12/2000
  80  İntramedüller yerleşimli ortopedik materyal infeksiyonlarının değerlendirilmesi... 05/06/2000 - 10/06/2000
  81  Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp ve Staphylococcus spp nin antibiyotik direnci... 03/10/1999 - 08/10/1999
  82  Hastane kaynaklı Pseudomonas ve Acinetobacter suşlarının çeşitli antibiyotiklere karşı in vi... 03/10/1999 - 08/10/1999
  83  Siprofloksasin ve meropenem ile bunların kombinasyonunun in vitro etkinliği... 03/10/1999 - 08/10/1999
  84  İdrar kültürlerinden izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarının çeşit... 03/10/1999 - 08/10/1999
  85  Metisiline dirençli Staphylococcus aureus suşlarında antimikrobiyal direncin araştırılması... 03/10/1999 - 08/10/1999
  86  Antiretroviral tedavinin yan etkileri... 08/04/1999 - 10/04/1999
  87  Nosocomial infections at an university hospital in Izmir Turkey... 18/11/1998 - 21/11/1998
  88  Koagülaz negatif stafilokoklarda slime faktörünün ve antibiyotik duyarlılıklarının araştır... 04/10/1998 - 09/10/1998
  89  Serebral toxocariasis... 15/05/1998 - 19/05/1998
  90  Hastane infeksiyonu etkeni olarak soyutlanan Pseudomonas aeruginosa kökenlerinin ofloksasin ve sipr... 16/05/1997 - 22/05/1997
  91  İdrar yolu infeksiyonlarından soyutlanan bakteriler ve antibiyotik duyarlılıklarının değerlen... 02/05/1995 - 04/05/1995
  92  Metisiline dirençli koagülaz olumsuz stafilokoklarda antibiyotik direncinin araştırılması... 02/05/1995 - 04/05/1995
  93  Yatan hastalar ve poliklinik hastalarından soyutlanan mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılık... 11/04/1994 - 15/04/1994
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Fungal İnfeksiyonlar Yaşlılıkta İnfeksiyonlar...  2013
  2  Yapım Onarım Çalışmaları ile İlgili Enfeksiyonların Önlenmesi Hastane İnfeksiyonları 2013...  2013
  3  Sistemik Mantar Enfeksiyonları Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri...  2011
  4  Gastrointestinal ve Abdominal İnfeksiyonlar Birinci Basamak Hekimlikte İnfeksiyon Hastalıkları...  2009
  5  İnşaat- yıkım- yenileme işlemleri ve infeksiyon kontrol önlemleri Hastane İnfeksiyonları...  2009
  6  Üriner sistem infeksiyonları Hastane İnfeksiyonları...  2009
  7  Hastane İnfeksiyonları ve Personel Sağlığı Hastane İnfeksiyonları...  2009
  8  Dirençli enterik patojenler ve sağaltımı Hastane İnfeksiyonları...  2009
  9  Ureaplasma urealyticum Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi...  2008
  10  Mycoplasma Türleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi...  2008
  11  Enfektif endokarditler Enfeksiyon Hastalıklarının Hasta Örnekleri ile Tanımı...  2006
  12  Pelvik infeksiyonlar Önemli ve Sorunlu Anaerop Bakteri İnfeksiyonları...  2005
  13  Yenidoğan ünitesi ve infeksiyon kontrol önlemleri Hastane İnfeksiyonları...  2003
  14  Dirençli enterik patojenler ve sağaltımı Hastane İnfeksiyonları...  2003
  15  Hastane infeksiyonları ve personel sağlığı Hastane İnfeksiyonları...  2003
  16  Üriner sistem infeksiyonları Hastane İnfeksiyonları...  2003
  17  Ureaplasma urealyticum İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi...  2002
  18  Mycoplasma türleri İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi...  2002
  19  Tüberküloz dışı mikobakteriler Başlıca Bakteriyel, Paraziter ve Mikotik Enfeksiyon Hastalıkları...  2000
 • NO AD TARIH
  1  Geriyatrik yaş grubunda çok ilaca dirençli bakteri kolonizasyonmunun araştırılması...  12/2014 - /
  2  S.aureus ve P.aeruginosa biyofilm tabakası üzerine çeşitli dezenfektanların etkinliğinin karşılaştırılması...  12/2009 - 12/2014
  3  Taşıyıcılardan izole edilen Staphylococcus aureus kökenlerinde virülans faktörlerinin araştırılması...  2/2008 - 2/2009
  4  Yoğun Bakım Ünitelerinde yatan hastalardan üretilen S.aureus lar için konak risk faktörlerinin ve S. aureus virulans faktörlerinden olan PVL geninin araştırılması...  9/2007 - 9/2012
  5  Stafilokoklarda İndüklenebilir Klindamisin Direncinin Fenotipik ve Genotipik Özellikleri...  5/2005 - 5/2006
  6  Erişkinlerde değişik yaş gruplarında EIA ile tetanoz antitoksin düzeyinin araştırılması...  1/2003 - 1/2004
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2015-Devam ediyor