En

UZM.DR. SERKAN YILDIZ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  2002
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastaliklari Anabilim Dali Nefroloji Bilim Dalı  2005
 • NO AD YIL
  1  Sıçanlarda Doksisiklinin Kimyasal Peritonite Bağlı Peritoneal Fibrozis Gelişimi Üzerine Etkisi...  2018
  2  Monoklonal Gammopati İle Birliktelik Gösteren Glomerülonefritler: İki Olgu....  2017
  3  Protective effects of taurine against renal ischemia/reperfusion injury in rats by inhibition of gel...  2017
  4  Plazma hücresi Neoplazi ile İlişkili Nodüler Glomerüloskleroz: Olgu Sunumu....  2017
  5  Böbrek Nakli Alıcılarının Morbidite, Hasta ve Greft Sağkalımı Yönünden Değerlendirilmesi:...  2017
  6  Böbrek Nakli Alıcılarında İmmünsüpresyon ve İmmünsüpresif Ajanlar....  2017
  7  Nadir Bir Akut Böbrek Hasarı Nedeni: Kristal Nefropatisi...  2017
  8  Birincil Membranöz Nefropatide C4d Varlığı ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ile Bir...  2017
  9  İdiyopatik Kronik Periaortit Tanısı Olan Bir Olguda Hızlı İlerleyen Glomerülonefrit Gelişimi...  2016
  10  İleri yaştaki bir olguda kresentik henoch-schönlein purpurası nefritite p-ANCA pozitifliği...  2016
  11  Antiviral İlaç Nefrotoksisitesi....  2016
  12  Long-term Follow-up of a Reused Kidney Allograft....  2016
  13  Sıfırıncı saat greft biyosisinde mezengiyal IgA birikimi: İki olgu...  2016
  14  IgA nephropathy: association of C4d with clinical and histopathological findings and possible role o...  2015
  15  N-Acetylcysteine in Preventing Contrast-Induced Nephropathy Assessed by Cystatin C...  2013
  16  Renovasküler Hipertansiyon....  2012
  17  Bir Lupus Nefriti Hastasında Siklofosfamid Tedavisi Sonrası Gelişen Geri Dönüşümlü Posterior...  2011
  18  Ailesel Akdeniz Ateşi Öyküsü Olmayan Sekonder Amiloidoz Hastalarında MEFV Gen Mutasyon Analizi ...  2010
  19  Renal Medullary Changes in Renal Allograft Recipients with Raised Serum Creatinine...  2006
  20  Hemodiyaliz Hastalarında Primer ve Fonksiyonel Hemşirelik Yöntemlerinin Hasta Memnuniyeti Üzerin...  2006
  21  İntermitan Şilüri: Olgu Sunumu...  2005
  22  Normotansif Primer Aldosteronizm: Olgu Sunumu...  2005
  23  Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Cinsel İşlev Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Teda...  2005
  24  A rare case of acute renal infarction due to atrial fibrillation mimicking renal colic...  2005
  25  Emergence of Resistance in Staphylococci After Long-term Mupirocin Application in Patients on Contin...  2004
  26  The Effects of Weekly Mupirocin Application on Infections in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialys...  2003
  27  Hemodiyalizde E Vitamini ve E Vitamini ile Kaplı Diyaliz Membranı Kullanımı....  2002
  28  Bir İlaç Değerlendirmesi: Gemsitabin: Farmakolojik ve Klinik Özellikleri....  1999
 • NO AD TARİH
  1  Renal Onkositom ve AA Tipi Amiloidoz Birlikteliği: Olgu Sunumu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  2  Allograft Biyopsilerinde Akut Antikor Aracılı Rejeksiyon Tanı Parametrelerinin Korteks ve Medüll... 18/10/2017 - 22/10/2017
  3  Periton Diyalizi Hastalarında Geriye Kalan Böbrek İşlevlerinin Volüm Kontrolü Üzerine Etkisin... 18/10/2017 - 22/10/2017
  4  Sıçanlarda Sklerozan Enkapsüle Peritonit Modelinde Pirfenidonun Periton Fibrozisini Tedavi Edici ... 18/10/2017 - 22/10/2017
  5  Böbrek Biyopsisi Yapılan Diyabetik Hastalarda Diyabet Dışı Böbrek Hastalıklarının Klinik İ... 18/10/2017 - 22/10/2017
  6  Oküler Değerlendirme Bulgularının Fabry Hastalığının Tanısındaki Önemi: Olgu Sunumu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  7  Böbrek Nakli Alıcılarında Nakil Sonrası İlk Yıl İçinde Gelişen İdrar Yolu Enfeksiyonları... 18/10/2017 - 22/10/2017
  8  Diyabetik Bir Hastada Plazma Hücresi Hastalığı ve Amiloidoza Bağlı Atipik Proteinüri Gelişim... 18/10/2017 - 22/10/2017
  9  Nefroloji Pratiğinde Plazmaferez Tedavisi: Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi... 18/10/2017 - 22/10/2017
  10  Periton Diyalizi Kateterinde Balonlaşma ve Renk Değişikliği: 3 Olgu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  11  Böbrek Nakli Alıcısında Parvovirüs B19 Enfeksiyonu: Olgu Sunumu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  12  Glomerüler Filtrasyon Hızının Tahmininde Kullanılan İki Yöntem Arasındaki Uyumun Belirlenmes... 01/10/2017 - 05/10/2017
  13  Böbrek Nakli Alıcısında De Novo Trombotik Mikroanjiyopati: Olgu Sunumu... 06/04/2017 - 09/04/2017
  14  Takayasu Arteriti ve AA Tipi Amiloidoz Birlikteliği: Olgu Sunumu... 19/10/2016 - 23/10/2016
  15  Nadir Görülen Bir Hipertansiyon Nedeni: Middle Aortik Sendrom... 19/10/2016 - 23/10/2016
  16  İntratorasik Ektopik Böbrek ve Hipertansiyon Birlikteliği... 19/10/2016 - 23/10/2016
  17  Temel Kural: Kan Basıncı Her İki Koldan Ölçülmelidir... 19/10/2016 - 23/10/2016
  18  Tüberoskleroz Kompleksi Öyküsü Olan Kadavra Vericiden Böbrek Nakli: 8 Yıllık İzlem... 19/10/2016 - 23/10/2016
  19  Böbrek Nakli Alıcılarında BK Virüs Nefropatisi: Tek Merkez Deneyimi... 19/10/2016 - 23/10/2016
  20  Böbrek Nakli Alıcılarında Görülen Uzun Dönem Komplikasyonlar: Malignite Gelişimi... 19/10/2016 - 23/10/2016
  21  İmmünglobulin G4 İlişkili Tübülointerstisyel Nefrit: Olgu Sunumu... 19/10/2016 - 23/10/2016
  22  Membranöz Glomerülonefrit ve Warthin Tümörü Birlikteliği: Olgu Sunumu... 19/10/2016 - 23/10/2016
  23  Amiloidoza Bağlı Kronik Böbrek Yetmezliği Gelişen Hastalarda Böbrek Nakli: Tek Merkez Deneyimi... 19/10/2016 - 23/10/2016
  24  Damardan Demir Verilen Sıçanlarda Lipoik Asidin Oksidan-Antioksidan Sistem ve Böbrek Hasarı Üze... 19/10/2016 - 23/10/2016
  25  DEÜTF Nefroloji Kliniğinde İzlenen Böbrek Nakli Hastalarının Karaciğer Fonksiyon Testlerindek... 13/10/2016 - 15/10/2016
  26  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezinde Kadavradan Böbrek Nakli İçin Bekleme ... 13/10/2016 - 15/10/2016
  27  Donör Nefrektomi Sonrası İzlemde Böbrek Vericilerinin Böbrek İşlevleri ve Metabolik Sendrom B... 13/10/2016 - 15/10/2016
  28  Solid Organ Transplantasyonu (SOT) Yapılan Hastalarda Sitomegalovirüs (CMV) İnfeksiyonu Yönetimi... 24/03/2016 - 27/03/2016
  29  ANCA İlişkili Vaskülit ve AA Amiloidoz Birlikteliği: Olgu Sunumu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  30  Nefrotik ve Nefritik Sendromlu Hastalarda JAK-2 Gen Mutasyon Pozitifliğinin Araştırılması... 21/11/2015 - 25/11/2015
  31  Nadir Bir Kronik Böbrek Yetmezliği Etyolojisi: Kristal Nefropatisi... 21/11/2015 - 25/11/2015
  32  Plazma Hücreli Neoplazi ile İlişkili Nodüler Glomerüloskleroz: Olgu Sunumu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  33  Nakledilmiş Böbreğin Başka Bir Hastada Yeniden Kullanımı: 12 Yıllık İzlem... 21/11/2015 - 25/11/2015
  34  Monoklonal Gammopati ile Birliktelik Gösteren Glomerülonefritler: İki Olgu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  35  Birincil Membranöz Nefropatide C4d Varlığı ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağ... 21/11/2015 - 25/11/2015
  36  Sıfırıncı Saat Greft Böbrek Biyopsisinde Mezangiyal İmmünglobulin A (IgA) Birikimi: İki Olgu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  37  Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağ... 21/11/2015 - 25/11/2015
  38  Kronik Periaortit Tanısı Olan Bir Hastada Hızlı İlerleyen Glomerülonefrit Gelişimi: Olgu Sunu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  39  İleri Yaştaki Bir Olguda Kresentik Henoch-Schönlein Purpura Nefriti ve P-ANCA Pozitifliği... 21/11/2015 - 25/11/2015
  40  Böbrek İskemi/Reperfüzyon Modelinde Taurinin Hücredışı ve İlişkili Yolaklar Üzerine Etkisi... 21/10/2015 - 25/10/2015
  41  Birincil IgA Nefropatisinde Glomerüler C4d Varlığının Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Böbrek Sa... 21/10/2015 - 25/10/2015
  42  DEÜTF hastanesinde izlenen böbrek nakli alıcılarının morbidite, hasta ve greft sağkalımı y... 21/10/2015 - 25/10/2015
  43  Sklerozan Enkapsüle Peritonitte ÇKBT Görüntüleme Bulguları... 11/11/2014 - 16/11/2014
  44  İntradiyalitik Hipertansiyonu Olan ve Olmayan Hemodiyaliz Hastalarında Volüm Durumu İle İlişki... 19/10/2011 - 23/10/2011
  45  Üre Kinetik Modele Göre Diyaliz Yetersizliği Saptanan ve Saptanmayan Hemodiyaliz Hastalarında Re... 19/10/2011 - 23/10/2011
  46  Su Arıtma Sisteminde Çift Ters Ozmoz Modülü Kullanımının Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Ye... 19/10/2011 - 23/10/2011
  47  Periton Diyalizi Uygulanan Bir Hastada Tüberküloz Peritoniti: Olgu Sunumu... 18/05/2011 - 22/05/2011
  48  Tüberküloz Lenfadenit Tanısı İle Takip Edilen Bir SAPD Hastasında Hiperkalsemi Gelişimi... 18/05/2011 - 22/05/2011
  49  Denizli İlindeki Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Yeterliliğinin Değerlendirilmesi... 18/05/2011 - 22/05/2011
  50  Serum Sodyum Düzeyi Düşük ve Normal Olan Hemodiyaliz Hastalarında Volüm Durumuyla İlişkili P... 18/05/2011 - 22/05/2011
  51  Ailesel Akdeniz Ateşi Öyküsü Olmayan Sekonder Amiloidoz Olgularında MEFV Gen Mutasyon Analizi Y... 15/10/2010 - 19/10/2010
  52  Hemodiyaliz Hastalarında İnflamasyon İle İlişkili Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi... 15/10/2010 - 19/10/2010
  53  Hemodiyaliz Hastalarında Farklı Tipte Diyalizör (Membran) Kullanımın Diyaliz Yeterliliği Üzer... 15/10/2010 - 19/10/2010
  54  Diyabetik Hastada Atipik Proteinüri Gelişimi: Olgu Sunumu... 22/09/2010 - 26/09/2010
  55  Denizli İlinde Hemodiyaliz Tedavisi: Genel Değerlendirme... 22/09/2010 - 26/09/2010
  56  Primer Sjögren Sendromunda Böbrek Tutulumu: Olgu Sunumu... 22/09/2010 - 26/09/2010
  57  Lupus Nefriti Tanılı Hastada Siklofosfamid Tedavisi Sonrası Reversibl Posterior Lökoensefalopati... 19/05/2010 - 23/05/2010
  58  Hemodiyaliz Hastalarında Volüm Durumunun Vücut Kompozisyon Monitörü İle Değerlendirilmesi ve ... 19/05/2010 - 23/05/2010
  59  Yeni Bir Periton Diyalizi Merkezinin İki Yıllık Deneyimi... 18/11/2009 - 22/11/2009
  60  Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Anksiyete ve Depresyon... 05/03/2008 - 09/03/2008
  61  Böbrek Nakli Hastalarında CMV Gastriti: Olgu Sunumu... 16/11/2005 - 20/11/2005
  62  SAPD Hastalarında Çıkış Yerine Mupirosin Uygulaması: 5 Yıllık Sonuçlarımız... 16/11/2005 - 20/11/2005
  63  Serum Kreatinin Yüksekliği Olan Renal Allograft Alıcılarında Renal Medulladaki Değişiklikler... 22/06/2005 - 24/06/2005
  64  Böbrek Nakli Hastalarında Tüberküloz... 22/06/2005 - 24/06/2005
  65  The Relation of MMP-9 Expression With Acute and Chronic Lesions in Renal Biopsies... 04/06/2005 - 07/06/2005
  66  Renal Replasman Tedavisi Alan Hastalarda Görülen Enfeksiyonlar... 27/04/2005 - 30/04/2005
  67  Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) Sıklığı... 07/11/2004 - 09/11/2004
  68  Böbrek Transplantasyonu Hastalarında Kalsinörin İnhibitörü Tedavisinden Sirolimus Tedavisine D... 15/09/2004 - 19/09/2004
  69  Böbrek Transplantasyon Hastalarında Renin Angiotensin Sistemi Gen Polimorfizminin Kronik Allograft... 10/09/2004 - 14/09/2004
  70  G6PD Enzim Eksikliği Sonucu İntravasküler Hemoliz ve Hemoglobinüriye Bağlı Akut Böbrek Yetme... 10/09/2004 - 14/09/2004
  71  Hemodiyalizde Ultrafiltasyon Miktarını Sınırlamak Diyalize Bağlı Komplikasyonların Gelişimin... 10/09/2004 - 14/09/2004
  72  SAPD Peritoniti Gelişiminde Hastaya Ait Etkenler... 10/09/2004 - 14/09/2004
  73  Otoimmün Tiroidit ve Primer Biliyer Siroz ile Birlikte Fokal Segmental Glomeruloskleroz... 02/06/2004 - 06/06/2004
  74  Emergence of Resistant Staphylococcal Strains After Long Term Mupirocin Application in CAPD Patients... 09/02/2004 - 11/02/2004
  75  The Effects of Once or Three Times Weekly Mupirocin Application on Mupirocin Resistance in CAPD Pati... 09/02/2004 - 11/02/2004
  76  Effects of Primary and Functional Nursing Methods on Patient Satisfaction in Hemodialysis Patients... 20/09/2003 - 23/09/2003
  77  Böbrek Transplantasyonu Yapılmış Hastalarda Kemik Kaybının Aralıklı İntravenöz Pamidronat ... 13/09/2003 - 16/09/2003
  78  İntermittant Şilüri: Olgu Sunumu... 13/09/2003 - 16/09/2003
  79  SAPD Hastalarında Mupirosinin Dirençli Stafilokok Suşları Gelişimi Üzerine Etkisi... 13/09/2003 - 16/09/2003
  80  Geçici Hemodiyaliz Kateterleri Femoral Vende Ne Kadar Tutulmalıdır?... 13/09/2003 - 16/09/2003
  81  Kalıcı Tünelli-Keçeli Hemodiyaliz Kateterleri İçin Yeni ve Zorunlu Yol: Femoral Ven... 13/09/2003 - 16/09/2003
  82  Optimum Koşullarda Kullanılan Geçici Hemodiyaliz Kateterlerinde Resirkülasyon Oranı... 13/09/2003 - 16/09/2003
  83  Daha Önce Transplantasyon Yapılmış Böbreğin Yeniden Kullanımı (Reuse): Olgu Sunumu... 12/09/2003 - 16/09/2003
  84  Right Donor Nephrectomy And Adrenalectomy: Case Report... 25/06/2003 - 27/06/2003
  85  The Effects of Conversion From Azathioprine To Mycophenolate Mofetile And Cyclosporine A Dose Reduct... 25/06/2003 - 27/06/2003
  86  Prevention of Bone Loss in Kidney Graft recipients With Pamidronate... 25/06/2003 - 27/06/2003
  87  The Effects of Weekly Mupirocin Application on Infections in CAPD Patients... 02/03/2003 - 04/03/2003
  88  Kronik Allogreft Nefropatisinde Azotioprinden Mikofenolat Mofetile Geçişin Renal Fonksiyon Üzerin... 17/10/2002 - 20/10/2002
  89  Hemodiyaliz Hastalarında Primer ve Fonksiyonel Hemşirelik Yöntemlerinin Hasta Memnuniyetine Etkis... 17/09/2002 - 21/09/2002
  90  Hemodiyaliz Hastalarında Örnek Diyetin Fosfor Düzeyine Etkisi... 17/09/2002 - 21/09/2002
  91  SAPD Hastalarında Haftada Bir Mupirosin Kullanımının Enfeksiyonlara Etkisi... 17/09/2002 - 21/09/2002
  92  Hemodiyaliz Hastalarında Oral E Vitamini ile E Vitamini Kaplı Membranın Oksidan-Antioksidan Siste... 17/09/2002 - 21/09/2002
  93  Hemodiyaliz Hastalarında Serum C-Reaktif Protein İzleminin Önemi... 17/09/2002 - 21/09/2002
  94  Farklı Merkezlerde Fosfor İçin Nasıl Kan Alınıyor... 17/09/2002 - 21/09/2002
  95  Hemodiyaliz Hastalarında Oral E Vitamini ve E Vitamini Kaplı Diyaliz Membranı Kullanımının İn... 17/09/2002 - 21/09/2002
  96  Kanın Laboratuvara Ulaştırılma Süreci Fosfor Düzeyini Etkiler Mi?... 17/09/2002 - 21/09/2002
  97  The Effects of Oral Vitamin E and Vitamin E Coated Membranes on Oxidant and Antioxidant Parameters i... 08/05/2002 - 12/05/2002
  98  Arteriovenöz Fistüllerin Değerlendirmesinde Anjiyografi... 05/09/2001 - 09/09/2001
  99  Lokalizasyonlarına Göre Geçici Hemodiyaliz Kateterlerinin Karşılaştırılması... 05/09/2001 - 09/09/2001
  100  Arteriovenöz Fistüllerde Komplikasyonlar... 05/09/2001 - 09/09/2001
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Hepatorenal Sendrom Karaciğer Transplantasyonu...  2016
  2  Postransplant Maligniteler Transplantasyon Nefrolojisi: Pratik Uygulama Önerileri...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Diyabetik nefropati modelinde taurinin ekstrasellüler matriks proteinleri üzerine etkisi ve ilişkili sinyal ileti yolaklarının incelenmesi...  9/2017 - /
  2  BİRİNCİL MEMBRANÖZ GLOMERULONEFRİTTE C4D VARLIĞININ VE YOĞUNLUĞUNUN BÖBREK HASARLANMA DERECESİ VE BÖBREK SAĞKALIMI AÇISINDAN ÖNEMİ...  1/2014 - 10/2015