En

UZM.DR. SERKAN YILDIZ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  2002
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı  2005
 • NO AD YIL
  1  Mesangial C4d deposition is independently associated with poor renal survival in patients with prima...  2019
  2  Clinical significance of mesangial IgM deposition in patients with IgA nephropathy...  2018
  3  Böbrek Nakli Alıcılarında İmmünosupresif Tedaviye Uyumun Farklı Yöntemler ile Değerlendiril...  2018
  4  Should We Use Adenosine Deaminase Assay for the Differential Diagnosis of Tuberculous Peritonitis in...  2018
  5  What is the evidence for the role of therapeutic apheresis in the management of complement-associate...  2018
  6  Yoğun Bakım Ünitesinde Uygulanan Renal Replasman Tedavileri...  2018
  7  Sıçanlarda Doksisiklinin Kimyasal Peritonite Bağlı Peritoneal Fibrozis Gelişimi Üzerine Etkisi...  2018
  8  Monoklonal Gammopati İle Birliktelik Gösteren Glomerülonefritler: İki Olgu....  2017
  9  Protective effects of taurine against renal ischemia/reperfusion injury in rats by inhibition of gel...  2017
  10  Plazma hücresi Neoplazi ile İlişkili Nodüler Glomerüloskleroz: Olgu Sunumu....  2017
  11  Böbrek Nakli Alıcılarında İmmünsüpresyon ve İmmünsüpresif Ajanlar....  2017
  12  Böbrek Nakli Alıcılarının Morbidite, Hasta ve Greft Sağkalımı Yönünden Değerlendirilmesi:...  2017
  13  Nadir Bir Akut Böbrek Hasarı Nedeni: Kristal Nefropatisi...  2017
  14  Birincil Membranöz Nefropatide C4d Varlığı ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ile Bir...  2017
  15  İdiyopatik Kronik Periaortit Tanısı Olan Bir Olguda Hızlı İlerleyen Glomerülonefrit Gelişimi...  2016
  16  İleri yaştaki bir olguda kresentik henoch-schönlein purpurası nefritite p-ANCA pozitifliği...  2016
  17  Antiviral İlaç Nefrotoksisitesi....  2016
  18  Long-term Follow-up of a Reused Kidney Allograft....  2016
  19  Sıfırıncı saat greft biyosisinde mezengiyal IgA birikimi: İki olgu...  2016
  20  IgA nephropathy: association of C4d with clinical and histopathological findings and possible role o...  2015
  21  N-Acetylcysteine in Preventing Contrast-Induced Nephropathy Assessed by Cystatin C...  2013
  22  Renovasküler Hipertansiyon....  2012
  23  Bir Lupus Nefriti Hastasında Siklofosfamid Tedavisi Sonrası Gelişen Geri Dönüşümlü Posterior...  2011
  24  Ailesel Akdeniz Ateşi Öyküsü Olmayan Sekonder Amiloidoz Hastalarında MEFV Gen Mutasyon Analizi ...  2010
  25  Renal Medullary Changes in Renal Allograft Recipients with Raised Serum Creatinine...  2006
  26  Hemodiyaliz Hastalarında Primer ve Fonksiyonel Hemşirelik Yöntemlerinin Hasta Memnuniyeti Üzerin...  2006
  27  İntermitan Şilüri: Olgu Sunumu...  2005
  28  Normotansif Primer Aldosteronizm: Olgu Sunumu...  2005
  29  Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Cinsel İşlev Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Teda...  2005
  30  A rare case of acute renal infarction due to atrial fibrillation mimicking renal colic...  2005
  31  Emergence of Resistance in Staphylococci After Long-term Mupirocin Application in Patients on Contin...  2004
  32  The Effects of Weekly Mupirocin Application on Infections in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialys...  2003
  33  Hemodiyalizde E Vitamini ve E Vitamini ile Kaplı Diyaliz Membranı Kullanımı....  2002
  34  Bir İlaç Değerlendirmesi: Gemsitabin: Farmakolojik ve Klinik Özellikleri....  1999
 • NO AD TARİH
  1  Böbrek Nakli Alıcısında Nadir Bir Derin Ven Trombozu Nedeni: Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma... 18/10/2018 - 21/10/2018
  2  Amiloidozu Olan Böbrek Nakli Alıcılarında Greft ve Hasta Sağkalımlarının Değerlendirilmesi... 18/10/2018 - 21/10/2018
  3  Böbrek Nakli Alıcılarında Sitomegalovirüs Enfeksiyonu ve Hastalığının Araştırılması: Do... 18/10/2018 - 21/10/2018
  4  Böbrek Nakli Alıcılarında Hipertansiyon Sıklığının Araştırılması... 18/10/2018 - 21/10/2018
  5  Böbrek Nakli Alıcılarında İmmünosüpresif Tedaviye Uyumun Farklı Yöntemler İle Değerlendir... 18/10/2018 - 21/10/2018
  6  65 Yaş Üstünde Böbrek Biyopsisi: Hasta Yönetimine Etkisi, Riskleri ve Sonuçları-Tek Merkez De... 03/10/2018 - 07/10/2018
  7  Fokal Segmental Glomerülosklerozda Glomerüler IgM Birikiminin Kompleman Sistemiyle İlişkisi... 03/10/2018 - 07/10/2018
  8  Retroperitoneal Fibrozis Tanısıyla İzlenen Hastaların Değerlendirilmesi: Dokuz Eylül Üniversi... 03/10/2018 - 07/10/2018
  9  Membranöz Glomerülonefrit ve ANCA-MPO POZİTİFLİĞİ İLE BAŞVURAN AKCİĞER ADENOKANSER VAKASI... 03/10/2018 - 07/10/2018
  10  IgA Nefropatili Hastalarda Mezangiyal IgM Birikiminin Klinik Önemi... 03/10/2018 - 07/10/2018
  11  Sıçanlarda Demir Sükroz ile Toksisite Modelinde Lipoik Asitin Böbrek Hasarı Üzerinde Koruyucu ... 03/10/2018 - 07/10/2018
  12  PRİMER AMİLOİDOZLU HASTALARDA RENAL TÜBÜLER P-GLİKOPROTEİN EKSPRESYONUNUN ANALİZİ... 03/10/2018 - 07/10/2018
  13  The Investıgatıon Of The Therapeutıc Effect Of Pırfenıdone On Perıtoneal Fıbrosıs In Scleros... 27/09/2018 - 02/10/2018
  14  The comparison of the renal cortex and medulla for antibody mediated rejection... 08/09/2018 - 12/09/2018
  15  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitiminde Araştırma Becerileri Özel Çalışma ... 09/05/2018 - 12/05/2018
  16  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitiminde Eleştirel Değerlendirme Uygulamaları... 09/05/2018 - 12/05/2018
  17  Böbrek Nakli Alıcılarında Nakil Sonrası İlk Yıl İçinde Gelişen İdrar Yolu Enfeksiyonları... 18/10/2017 - 22/10/2017
  18  Allograft Biyopsilerinde Akut Antikor Aracılı Rejeksiyon Tanı Parametrelerinin Korteks ve Medüll... 18/10/2017 - 22/10/2017
  19  Böbrek Nakli Alıcısında Parvovirüs B19 Enfeksiyonu: Olgu Sunumu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  20  Periton Diyalizi Kateterinde Balonlaşma ve Renk Değişikliği: 3 Olgu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  21  Nefroloji Pratiğinde Plazmaferez Tedavisi: Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi... 18/10/2017 - 22/10/2017
  22  Diyabetik Bir Hastada Plazma Hücresi Hastalığı ve Amiloidoza Bağlı Atipik Proteinüri Gelişim... 18/10/2017 - 22/10/2017
  23  Renal Onkositom ve AA Tipi Amiloidoz Birlikteliği: Olgu Sunumu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  24  Periton Diyalizi Hastalarında Geriye Kalan Böbrek İşlevlerinin Volüm Kontrolü Üzerine Etkisin... 18/10/2017 - 22/10/2017
  25  Oküler Değerlendirme Bulgularının Fabry Hastalığının Tanısındaki Önemi: Olgu Sunumu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  26  Böbrek Biyopsisi Yapılan Diyabetik Hastalarda Diyabet Dışı Böbrek Hastalıklarının Klinik İ... 18/10/2017 - 22/10/2017
  27  Sıçanlarda Sklerozan Enkapsüle Peritonit Modelinde Pirfenidonun Periton Fibrozisini Tedavi Edici ... 18/10/2017 - 22/10/2017
  28  Glomerüler Filtrasyon Hızının Tahmininde Kullanılan İki Yöntem Arasındaki Uyumun Belirlenmes... 01/10/2017 - 05/10/2017
  29  Böbrek Nakli Alıcısında De Novo Trombotik Mikroanjiyopati: Olgu Sunumu... 06/04/2017 - 09/04/2017
  30  Damardan Demir Verilen Sıçanlarda Lipoik Asidin Oksidan-Antioksidan Sistem ve Böbrek Hasarı Üze... 19/10/2016 - 23/10/2016
  31  Nadir Görülen Bir Hipertansiyon Nedeni: Middle Aortik Sendrom... 19/10/2016 - 23/10/2016
  32  İntratorasik Ektopik Böbrek ve Hipertansiyon Birlikteliği... 19/10/2016 - 23/10/2016
  33  Temel Kural: Kan Basıncı Her İki Koldan Ölçülmelidir... 19/10/2016 - 23/10/2016
  34  Takayasu Arteriti ve AA Tipi Amiloidoz Birlikteliği: Olgu Sunumu... 19/10/2016 - 23/10/2016
  35  Amiloidoza Bağlı Kronik Böbrek Yetmezliği Gelişen Hastalarda Böbrek Nakli: Tek Merkez Deneyimi... 19/10/2016 - 23/10/2016
  36  Membranöz Glomerülonefrit ve Warthin Tümörü Birlikteliği: Olgu Sunumu... 19/10/2016 - 23/10/2016
  37  İmmünglobulin G4 İlişkili Tübülointerstisyel Nefrit: Olgu Sunumu... 19/10/2016 - 23/10/2016
  38  Böbrek Nakli Alıcılarında Görülen Uzun Dönem Komplikasyonlar: Malignite Gelişimi... 19/10/2016 - 23/10/2016
  39  Böbrek Nakli Alıcılarında BK Virüs Nefropatisi: Tek Merkez Deneyimi... 19/10/2016 - 23/10/2016
  40  Tüberoskleroz Kompleksi Öyküsü Olan Kadavra Vericiden Böbrek Nakli: 8 Yıllık İzlem... 19/10/2016 - 23/10/2016
  41  Donör Nefrektomi Sonrası İzlemde Böbrek Vericilerinin Böbrek İşlevleri ve Metabolik Sendrom B... 13/10/2016 - 15/10/2016
  42  DEÜTF Nefroloji Kliniğinde İzlenen Böbrek Nakli Hastalarının Karaciğer Fonksiyon Testlerindek... 13/10/2016 - 15/10/2016
  43  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezinde Kadavradan Böbrek Nakli İçin Bekleme ... 13/10/2016 - 15/10/2016
  44  Solid Organ Transplantasyonu (SOT) Yapılan Hastalarda Sitomegalovirüs (CMV) İnfeksiyonu Yönetimi... 24/03/2016 - 27/03/2016
  45  Birincil Membranöz Nefropatide C4d Varlığı ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağ... 21/11/2015 - 25/11/2015
  46  İleri Yaştaki Bir Olguda Kresentik Henoch-Schönlein Purpura Nefriti ve P-ANCA Pozitifliği... 21/11/2015 - 25/11/2015
  47  ANCA İlişkili Vaskülit ve AA Amiloidoz Birlikteliği: Olgu Sunumu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  48  Sıfırıncı Saat Greft Böbrek Biyopsisinde Mezangiyal İmmünglobulin A (IgA) Birikimi: İki Olgu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  49  Nakledilmiş Böbreğin Başka Bir Hastada Yeniden Kullanımı: 12 Yıllık İzlem... 21/11/2015 - 25/11/2015
  50  Monoklonal Gammopati ile Birliktelik Gösteren Glomerülonefritler: İki Olgu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  51  Kronik Periaortit Tanısı Olan Bir Hastada Hızlı İlerleyen Glomerülonefrit Gelişimi: Olgu Sunu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  52  Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağ... 21/11/2015 - 25/11/2015
  53  Nefrotik ve Nefritik Sendromlu Hastalarda JAK-2 Gen Mutasyon Pozitifliğinin Araştırılması... 21/11/2015 - 25/11/2015
  54  Plazma Hücreli Neoplazi ile İlişkili Nodüler Glomerüloskleroz: Olgu Sunumu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  55  Nadir Bir Kronik Böbrek Yetmezliği Etyolojisi: Kristal Nefropatisi... 21/11/2015 - 25/11/2015
  56  Böbrek İskemi/Reperfüzyon Modelinde Taurinin Hücredışı ve İlişkili Yolaklar Üzerine Etkisi... 21/10/2015 - 25/10/2015
  57  Birincil IgA Nefropatisinde Glomerüler C4d Varlığının Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Böbrek Sa... 21/10/2015 - 25/10/2015
  58  DEÜTF Hastanesinde İzlenen Böbrek Nakli Alıcılarının Morbidite, Hasta ve Greft Sağkalımı Y... 21/10/2015 - 25/10/2015
  59  Sklerozan Enkapsüle Peritonitte ÇKBT Görüntüleme Bulguları... 11/11/2014 - 16/11/2014
  60  İntradiyalitik Hipertansiyonu Olan ve Olmayan Hemodiyaliz Hastalarında Volüm Durumu İle İlişki... 19/10/2011 - 23/10/2011
  61  Üre Kinetik Modele Göre Diyaliz Yetersizliği Saptanan ve Saptanmayan Hemodiyaliz Hastalarında Re... 19/10/2011 - 23/10/2011
  62  Su Arıtma Sisteminde Çift Ters Ozmoz Modülü Kullanımının Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Ye... 19/10/2011 - 23/10/2011
  63  Tüberküloz Lenfadenit Tanısı İle Takip Edilen Bir SAPD Hastasında Hiperkalsemi Gelişimi... 18/05/2011 - 22/05/2011
  64  Serum Sodyum Düzeyi Düşük ve Normal Olan Hemodiyaliz Hastalarında Volüm Durumuyla İlişkili P... 18/05/2011 - 22/05/2011
  65  Denizli İlindeki Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Yeterliliğinin Değerlendirilmesi... 18/05/2011 - 22/05/2011
  66  Periton Diyalizi Uygulanan Bir Hastada Tüberküloz Peritoniti: Olgu Sunumu... 18/05/2011 - 22/05/2011
  67  Ailesel Akdeniz Ateşi Öyküsü Olmayan Sekonder Amiloidoz Olgularında MEFV Gen Mutasyon Analizi Y... 15/10/2010 - 19/10/2010
  68  Hemodiyaliz Hastalarında Farklı Tipte Diyalizör (Membran) Kullanımın Diyaliz Yeterliliği Üzer... 15/10/2010 - 19/10/2010
  69  Hemodiyaliz Hastalarında İnflamasyon İle İlişkili Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi... 15/10/2010 - 19/10/2010
  70  Denizli İlinde Hemodiyaliz Tedavisi: Genel Değerlendirme... 22/09/2010 - 26/09/2010
  71  Diyabetik Hastada Atipik Proteinüri Gelişimi: Olgu Sunumu... 22/09/2010 - 26/09/2010
  72  Primer Sjögren Sendromunda Böbrek Tutulumu: Olgu Sunumu... 22/09/2010 - 26/09/2010
  73  Hemodiyaliz Hastalarında Volüm Durumunun Vücut Kompozisyon Monitörü İle Değerlendirilmesi ve ... 19/05/2010 - 23/05/2010
  74  Lupus Nefriti Tanılı Hastada Siklofosfamid Tedavisi Sonrası Reversibl Posterior Lökoensefalopati... 19/05/2010 - 23/05/2010
  75  Yeni Bir Periton Diyalizi Merkezinin İki Yıllık Deneyimi... 18/11/2009 - 22/11/2009
  76  Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Anksiyete ve Depresyon... 05/03/2008 - 09/03/2008
  77  SAPD Hastalarında Çıkış Yerine Mupirosin Uygulaması: 5 Yıllık Sonuçlarımız... 16/11/2005 - 20/11/2005
  78  Böbrek Nakli Hastalarında CMV Gastriti: Olgu Sunumu... 16/11/2005 - 20/11/2005
  79  Böbrek Nakli Hastalarında Tüberküloz... 22/06/2005 - 24/06/2005
  80  Serum Kreatinin Yüksekliği Olan Renal Allograft Alıcılarında Renal Medulladaki Değişiklikler... 22/06/2005 - 24/06/2005
  81  The Relation of MMP-9 Expression With Acute and Chronic Lesions in Renal Biopsies... 04/06/2005 - 07/06/2005
  82  Renal Replasman Tedavisi Alan Hastalarda Görülen Enfeksiyonlar... 27/04/2005 - 30/04/2005
  83  Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) Sıklığı... 07/11/2004 - 09/11/2004
  84  Böbrek Transplantasyonu Hastalarında Kalsinörin İnhibitörü Tedavisinden Sirolimus Tedavisine D... 15/09/2004 - 19/09/2004
  85  Hemodiyalizde Ultrafiltasyon Miktarını Sınırlamak Diyalize Bağlı Komplikasyonların Gelişimin... 10/09/2004 - 14/09/2004
  86  SAPD Peritoniti Gelişiminde Hastaya Ait Etkenler... 10/09/2004 - 14/09/2004
  87  Böbrek Transplantasyon Hastalarında Renin Angiotensin Sistemi Gen Polimorfizminin Kronik Allograft... 10/09/2004 - 14/09/2004
  88  G6PD Enzim Eksikliği Sonucu İntravasküler Hemoliz ve Hemoglobinüriye Bağlı Akut Böbrek Yetme... 10/09/2004 - 14/09/2004
  89  Otoimmün Tiroidit ve Primer Biliyer Siroz ile Birlikte Fokal Segmental Glomeruloskleroz... 02/06/2004 - 06/06/2004
  90  The Effects of Once or Three Times Weekly Mupirocin Application on Mupirocin Resistance in CAPD Pati... 09/02/2004 - 11/02/2004
  91  Emergence of Resistant Staphylococcal Strains After Long Term Mupirocin Application in CAPD Patients... 09/02/2004 - 11/02/2004
  92  Effects of Primary and Functional Nursing Methods on Patient Satisfaction in Hemodialysis Patients... 20/09/2003 - 23/09/2003
  93  Geçici Hemodiyaliz Kateterleri Femoral Vende Ne Kadar Tutulmalıdır?... 13/09/2003 - 16/09/2003
  94  Kalıcı Tünelli-Keçeli Hemodiyaliz Kateterleri İçin Yeni ve Zorunlu Yol: Femoral Ven... 13/09/2003 - 16/09/2003
  95  Böbrek Transplantasyonu Yapılmış Hastalarda Kemik Kaybının Aralıklı İntravenöz Pamidronat ... 13/09/2003 - 16/09/2003
  96  İntermittant Şilüri: Olgu Sunumu... 13/09/2003 - 16/09/2003
  97  SAPD Hastalarında Mupirosinin Dirençli Stafilokok Suşları Gelişimi Üzerine Etkisi... 13/09/2003 - 16/09/2003
  98  Optimum Koşullarda Kullanılan Geçici Hemodiyaliz Kateterlerinde Resirkülasyon Oranı... 13/09/2003 - 16/09/2003
  99  Daha Önce Transplantasyon Yapılmış Böbreğin Yeniden Kullanımı (Reuse): Olgu Sunumu... 12/09/2003 - 16/09/2003
  100  The Effects of Conversion From Azathioprine To Mycophenolate Mofetile And Cyclosporine A Dose Reduct... 25/06/2003 - 27/06/2003
  101  Prevention of Bone Loss in Kidney Graft recipients With Pamidronate... 25/06/2003 - 27/06/2003
  102  Right Donor Nephrectomy And Adrenalectomy: Case Report... 25/06/2003 - 27/06/2003
  103  The Effects of Weekly Mupirocin Application on Infections in CAPD Patients... 02/03/2003 - 04/03/2003
  104  Kronik Allogreft Nefropatisinde Azotioprinden Mikofenolat Mofetile Geçişin Renal Fonksiyon Üzerin... 17/10/2002 - 20/10/2002
  105  Hemodiyaliz Hastalarında Oral E Vitamini ve E Vitamini Kaplı Diyaliz Membranı Kullanımının İn... 17/09/2002 - 21/09/2002
  106  SAPD Hastalarında Haftada Bir Mupirosin Kullanımının Enfeksiyonlara Etkisi... 17/09/2002 - 21/09/2002
  107  Hemodiyaliz Hastalarında Oral E Vitamini ile E Vitamini Kaplı Membranın Oksidan-Antioksidan Siste... 17/09/2002 - 21/09/2002
  108  Hemodiyaliz Hastalarında Serum C-Reaktif Protein İzleminin Önemi... 17/09/2002 - 21/09/2002
  109  Hemodiyaliz Hastalarında Primer ve Fonksiyonel Hemşirelik Yöntemlerinin Hasta Memnuniyetine Etkis... 17/09/2002 - 21/09/2002
  110  Farklı Merkezlerde Fosfor İçin Nasıl Kan Alınıyor... 17/09/2002 - 21/09/2002
  111  Kanın Laboratuvara Ulaştırılma Süreci Fosfor Düzeyini Etkiler Mi?... 17/09/2002 - 21/09/2002
  112  Hemodiyaliz Hastalarında Örnek Diyetin Fosfor Düzeyine Etkisi... 17/09/2002 - 21/09/2002
  113  The Effects of Oral Vitamin E and Vitamin E Coated Membranes on Oxidant and Antioxidant Parameters i... 08/05/2002 - 12/05/2002
  114  Arteriovenöz Fistüllerde Komplikasyonlar... 05/09/2001 - 09/09/2001
  115  Arteriovenöz Fistüllerin Değerlendirmesinde Anjiyografi... 05/09/2001 - 09/09/2001
  116  Lokalizasyonlarına Göre Geçici Hemodiyaliz Kateterlerinin Karşılaştırılması... 05/09/2001 - 09/09/2001
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Hepatorenal Sendrom Karaciğer Transplantasyonu...  2016
  2  Postransplant Maligniteler Transplantasyon Nefrolojisi: Pratik Uygulama Önerileri...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Böbrek Nakli Alıcılarında Ilaç Uyumunu Arttırmak Için Yeni Bir Girişim: Sistemdeğişimi Girişiminin Etkisinin Incelenmesi...  5/2019 - /
  2  Diyabetik nefropati modelinde taurinin ekstrasellüler matriks proteinleri üzerine etkisi ve ilişkili sinyal ileti yolaklarının incelenmesi...  9/2017 - /
  3  BİRİNCİL MEMBRANÖZ GLOMERULONEFRİTTE C4D VARLIĞININ VE YOĞUNLUĞUNUN BÖBREK HASARLANMA DERECESİ VE BÖBREK SAĞKALIMI AÇISINDAN ÖNEMİ...  1/2014 - 10/2015