En

UZM.DR. SERKAN YILDIZ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  2002
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı  2005
 • NO AD YIL
  1  Nefroloji Kliniğimizde Takip Edilen Birincil Membranöz Glomerülonefritli Hastalarda Klasik Progno...  2019
  2  Kidney Biopsy in the Elderly: Impact on Patient Management, Risks, and Consequences...  2019
  3  Long-Term Outcomes of Patients With Amyloidosis Following Kidney Transplant....  2019
  4  Renal tubular P-glycoprotein expression is reduced in plasma cell disorders....  2019
  5  Mesangial C4d deposition is independently associated with poor renal survival in patients with prima...  2019
  6  Predictors and Histopathological Characteristics of Non-Diabetic Renal Disorders In Diabetes: A Look...  2019
  7  Comparison of the renal cortex and the medulla for antibodymediated rejection...  2019
  8  Renoprotective Effects of Alpha Lipoic Acid on Iron Overload-Induced Kidney Injury in Rats by Suppre...  2019
  9  Clinical significance of mesangial IgM deposition in patients with IgA nephropathy...  2019
  10  Böbrek Nakli Alıcılarında İmmünosupresif Tedaviye Uyumun Farklı Yöntemler ile Değerlendiril...  2018
  11  Should We Use Adenosine Deaminase Assay for the Differential Diagnosis of Tuberculous Peritonitis in...  2018
  12  What is the evidence for the role of therapeutic apheresis in the management of complement-associate...  2018
  13  Yoğun Bakım Ünitesinde Uygulanan Renal Replasman Tedavileri...  2018
  14  Sıçanlarda Doksisiklinin Kimyasal Peritonite Bağlı Peritoneal Fibrozis Gelişimi Üzerine Etkisi...  2018
  15  Monoklonal Gammopati İle Birliktelik Gösteren Glomerülonefritler: İki Olgu....  2017
  16  Protective effects of taurine against renal ischemia/reperfusion injury in rats by inhibition of gel...  2017
  17  Plazma hücresi Neoplazi ile İlişkili Nodüler Glomerüloskleroz: Olgu Sunumu....  2017
  18  Böbrek Nakli Alıcılarında İmmünsüpresyon ve İmmünsüpresif Ajanlar....  2017
  19  Böbrek Nakli Alıcılarının Morbidite, Hasta ve Greft Sağkalımı Yönünden Değerlendirilmesi:...  2017
  20  Nadir Bir Akut Böbrek Hasarı Nedeni: Kristal Nefropatisi...  2017
  21  Birincil Membranöz Nefropatide C4d Varlığı ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ile Bir...  2017
  22  İdiyopatik Kronik Periaortit Tanısı Olan Bir Olguda Hızlı İlerleyen Glomerülonefrit Gelişimi...  2016
  23  İleri yaştaki bir olguda kresentik henoch-schönlein purpurası nefritite p-ANCA pozitifliği...  2016
  24  Antiviral İlaç Nefrotoksisitesi....  2016
  25  Long-term Follow-up of a Reused Kidney Allograft....  2016
  26  Sıfırıncı saat greft biyosisinde mezengiyal IgA birikimi: İki olgu...  2016
  27  IgA nephropathy: association of C4d with clinical and histopathological findings and possible role o...  2015
  28  N-Acetylcysteine in Preventing Contrast-Induced Nephropathy Assessed by Cystatin C...  2013
  29  Renovasküler Hipertansiyon....  2012
  30  Bir Lupus Nefriti Hastasında Siklofosfamid Tedavisi Sonrası Gelişen Geri Dönüşümlü Posterior...  2011
  31  Ailesel Akdeniz Ateşi Öyküsü Olmayan Sekonder Amiloidoz Hastalarında MEFV Gen Mutasyon Analizi ...  2010
  32  Renal Medullary Changes in Renal Allograft Recipients with Raised Serum Creatinine...  2006
  33  Hemodiyaliz Hastalarında Primer ve Fonksiyonel Hemşirelik Yöntemlerinin Hasta Memnuniyeti Üzerin...  2006
  34  İntermitan Şilüri: Olgu Sunumu...  2005
  35  Normotansif Primer Aldosteronizm: Olgu Sunumu...  2005
  36  Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Cinsel İşlev Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Teda...  2005
  37  A rare case of acute renal infarction due to atrial fibrillation mimicking renal colic...  2005
  38  Emergence of Resistance in Staphylococci After Long-term Mupirocin Application in Patients on Contin...  2004
  39  The Effects of Weekly Mupirocin Application on Infections in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialys...  2003
  40  Hemodiyalizde E Vitamini ve E Vitamini ile Kaplı Diyaliz Membranı Kullanımı....  2002
  41  Bir İlaç Değerlendirmesi: Gemsitabin: Farmakolojik ve Klinik Özellikleri....  1999
 • NO AD TARİH
  1  Polikistik Böbrek Hastalığı Tedavisinde Tolvaptan Kullanımı Tek Merkez Erken Dönem - Başlang... 16/10/2019 - 20/10/2019
  2  İzole Mikroskopik Hematürinin Nadir Bir Nedeni: Ovaryan Ven Sendromu... 16/10/2019 - 20/10/2019
  3  Alfa Lipoik Asit Sıçanlarda Demir Kaynaklı Oksidatif Akut Böbrek Hasarını Azaltmaktadır... 16/10/2019 - 20/10/2019
  4  Aterosklerotik Renal Arter Darlığında Seçilmiş Hastalara Stent Uygulaması: Teknik ve Klinik Sa... 16/10/2019 - 20/10/2019
  5  Erişkin Birincil Membranöz Glomerülonefritli Hastalarda Prognozu Etkileyen Faktörlerin Değerlen... 16/10/2019 - 20/10/2019
  6  Böbrek Nakli Alıcısında Yeni Gelişen (De Novo) AA Tipi Amiloidoz: Olgu Sunumu... 16/10/2019 - 20/10/2019
  7  Böbrek Nakli Alıcılarında İmmünosüpresif Tedaviye Uyumun Farklı Yöntemler ile Değerlendiri... 16/10/2019 - 20/10/2019
  8  Aynı Kadaverik Donörden Yapılan Böbrek Nakillerinde Gecikmiş Greft Fonksiyonu İlişkili Risk F... 16/10/2019 - 20/10/2019
  9  Erişkin Tip Polikistik Böbrek Hastalarında Tolvaptan Başlamada Farklı Kılavuzların Hasta Seç... 16/10/2019 - 20/10/2019
  10  Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarının İzleminde İki Yeni Değişken: Ortalama Kan ba... 16/10/2019 - 20/10/2019
  11  Böbrek Nakli Alıcısında Mikotik Anevrizma: Olgu Sunumu... 16/10/2019 - 20/10/2019
  12  Periton Diyalizi Hastalarında Peritonit Gelişimi İçin İki Önemli Risk Faktörü: Kolelitiazis ... 16/10/2019 - 20/10/2019
  13  Böbrek Nakli Sonrası Periferik Kas Kuvvetinin Değerlendirilmesi ve Kas Kuvvetini Etkileyen Faktö... 16/10/2019 - 20/10/2019
  14  Granülomatöz Polianjit ve Pulmoner Aspergillozise İkincil Spontan Pnömotoraks... 09/10/2019 - 13/10/2019
  15  Böbrek Nakli Alıcılarında İmmunosupresif İlaç Uyumunu Etkiyen Faktörlerin İncelenmesi... 03/10/2019 - 06/10/2019
  16  Glomerüler Proteinürilerin Değerlendirilmesinde 24 Saatlik İdrar ve Spot İdrar Tetkiklerinin Ka... 02/10/2019 - 05/10/2019
  17  Böbrek Transplantasyonu Yapilan Hastalarda Fiziksel Aktivite Düzeyinin Belirlenmesi: Pilot Çaliş... 24/04/2019 - 27/04/2019
  18  Böbrek Nakli Alıcısında Nadir Bir Derin Ven Trombozu Nedeni: Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma... 18/10/2018 - 21/10/2018
  19  Amiloidozu Olan Böbrek Nakli Alıcılarında Greft ve Hasta Sağkalımlarının Değerlendirilmesi... 18/10/2018 - 21/10/2018
  20  Böbrek Nakli Alıcılarında Sitomegalovirüs Enfeksiyonu ve Hastalığının Araştırılması: Do... 18/10/2018 - 21/10/2018
  21  Böbrek Nakli Alıcılarında Hipertansiyon Sıklığının Araştırılması... 18/10/2018 - 21/10/2018
  22  Böbrek Nakli Alıcılarında İmmünosüpresif Tedaviye Uyumun Farklı Yöntemler İle Değerlendir... 18/10/2018 - 21/10/2018
  23  65 Yaş Üstünde Böbrek Biyopsisi: Hasta Yönetimine Etkisi, Riskleri ve Sonuçları-Tek Merkez De... 03/10/2018 - 07/10/2018
  24  Fokal Segmental Glomerülosklerozda Glomerüler IgM Birikiminin Kompleman Sistemiyle İlişkisi... 03/10/2018 - 07/10/2018
  25  Retroperitoneal Fibrozis Tanısıyla İzlenen Hastaların Değerlendirilmesi: Dokuz Eylül Üniversi... 03/10/2018 - 07/10/2018
  26  Membranöz Glomerülonefrit ve ANCA-MPO POZİTİFLİĞİ İLE BAŞVURAN AKCİĞER ADENOKANSER VAKASI... 03/10/2018 - 07/10/2018
  27  IgA Nefropatili Hastalarda Mezangiyal IgM Birikiminin Klinik Önemi... 03/10/2018 - 07/10/2018
  28  Sıçanlarda Demir Sükroz ile Toksisite Modelinde Lipoik Asitin Böbrek Hasarı Üzerinde Koruyucu ... 03/10/2018 - 07/10/2018
  29  PRİMER AMİLOİDOZLU HASTALARDA RENAL TÜBÜLER P-GLİKOPROTEİN EKSPRESYONUNUN ANALİZİ... 03/10/2018 - 07/10/2018
  30  The Investıgatıon Of The Therapeutıc Effect Of Pırfenıdone On Perıtoneal Fıbrosıs In Scleros... 27/09/2018 - 02/10/2018
  31  The comparison of the renal cortex and medulla for antibody mediated rejection... 08/09/2018 - 12/09/2018
  32  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitiminde Araştırma Becerileri Özel Çalışma ... 09/05/2018 - 12/05/2018
  33  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitiminde Eleştirel Değerlendirme Uygulamaları... 09/05/2018 - 12/05/2018
  34  Böbrek Nakli Alıcılarında Nakil Sonrası İlk Yıl İçinde Gelişen İdrar Yolu Enfeksiyonları... 18/10/2017 - 22/10/2017
  35  Allograft Biyopsilerinde Akut Antikor Aracılı Rejeksiyon Tanı Parametrelerinin Korteks ve Medüll... 18/10/2017 - 22/10/2017
  36  Böbrek Nakli Alıcısında Parvovirüs B19 Enfeksiyonu: Olgu Sunumu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  37  Periton Diyalizi Kateterinde Balonlaşma ve Renk Değişikliği: 3 Olgu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  38  Nefroloji Pratiğinde Plazmaferez Tedavisi: Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi... 18/10/2017 - 22/10/2017
  39  Diyabetik Bir Hastada Plazma Hücresi Hastalığı ve Amiloidoza Bağlı Atipik Proteinüri Gelişim... 18/10/2017 - 22/10/2017
  40  Renal Onkositom ve AA Tipi Amiloidoz Birlikteliği: Olgu Sunumu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  41  Periton Diyalizi Hastalarında Geriye Kalan Böbrek İşlevlerinin Volüm Kontrolü Üzerine Etkisin... 18/10/2017 - 22/10/2017
  42  Oküler Değerlendirme Bulgularının Fabry Hastalığının Tanısındaki Önemi: Olgu Sunumu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  43  Böbrek Biyopsisi Yapılan Diyabetik Hastalarda Diyabet Dışı Böbrek Hastalıklarının Klinik İ... 18/10/2017 - 22/10/2017
  44  Sıçanlarda Sklerozan Enkapsüle Peritonit Modelinde Pirfenidonun Periton Fibrozisini Tedavi Edici ... 18/10/2017 - 22/10/2017
  45  Glomerüler Filtrasyon Hızının Tahmininde Kullanılan İki Yöntem Arasındaki Uyumun Belirlenmes... 01/10/2017 - 05/10/2017
  46  Böbrek Nakli Alıcısında De Novo Trombotik Mikroanjiyopati: Olgu Sunumu... 06/04/2017 - 09/04/2017
  47  Damardan Demir Verilen Sıçanlarda Lipoik Asidin Oksidan-Antioksidan Sistem ve Böbrek Hasarı Üze... 19/10/2016 - 23/10/2016
  48  Nadir Görülen Bir Hipertansiyon Nedeni: Middle Aortik Sendrom... 19/10/2016 - 23/10/2016
  49  İntratorasik Ektopik Böbrek ve Hipertansiyon Birlikteliği... 19/10/2016 - 23/10/2016
  50  Temel Kural: Kan Basıncı Her İki Koldan Ölçülmelidir... 19/10/2016 - 23/10/2016
  51  Takayasu Arteriti ve AA Tipi Amiloidoz Birlikteliği: Olgu Sunumu... 19/10/2016 - 23/10/2016
  52  Amiloidoza Bağlı Kronik Böbrek Yetmezliği Gelişen Hastalarda Böbrek Nakli: Tek Merkez Deneyimi... 19/10/2016 - 23/10/2016
  53  Membranöz Glomerülonefrit ve Warthin Tümörü Birlikteliği: Olgu Sunumu... 19/10/2016 - 23/10/2016
  54  İmmünglobulin G4 İlişkili Tübülointerstisyel Nefrit: Olgu Sunumu... 19/10/2016 - 23/10/2016
  55  Böbrek Nakli Alıcılarında Görülen Uzun Dönem Komplikasyonlar: Malignite Gelişimi... 19/10/2016 - 23/10/2016
  56  Böbrek Nakli Alıcılarında BK Virüs Nefropatisi: Tek Merkez Deneyimi... 19/10/2016 - 23/10/2016
  57  Tüberoskleroz Kompleksi Öyküsü Olan Kadavra Vericiden Böbrek Nakli: 8 Yıllık İzlem... 19/10/2016 - 23/10/2016
  58  Donör Nefrektomi Sonrası İzlemde Böbrek Vericilerinin Böbrek İşlevleri ve Metabolik Sendrom B... 13/10/2016 - 15/10/2016
  59  DEÜTF Nefroloji Kliniğinde İzlenen Böbrek Nakli Hastalarının Karaciğer Fonksiyon Testlerindek... 13/10/2016 - 15/10/2016
  60  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezinde Kadavradan Böbrek Nakli İçin Bekleme ... 13/10/2016 - 15/10/2016
  61  Solid Organ Transplantasyonu (SOT) Yapılan Hastalarda Sitomegalovirüs (CMV) İnfeksiyonu Yönetimi... 24/03/2016 - 27/03/2016
  62  Birincil Membranöz Nefropatide C4d Varlığı ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağ... 21/11/2015 - 25/11/2015
  63  İleri Yaştaki Bir Olguda Kresentik Henoch-Schönlein Purpura Nefriti ve P-ANCA Pozitifliği... 21/11/2015 - 25/11/2015
  64  ANCA İlişkili Vaskülit ve AA Amiloidoz Birlikteliği: Olgu Sunumu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  65  Sıfırıncı Saat Greft Böbrek Biyopsisinde Mezangiyal İmmünglobulin A (IgA) Birikimi: İki Olgu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  66  Nakledilmiş Böbreğin Başka Bir Hastada Yeniden Kullanımı: 12 Yıllık İzlem... 21/11/2015 - 25/11/2015
  67  Monoklonal Gammopati ile Birliktelik Gösteren Glomerülonefritler: İki Olgu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  68  Kronik Periaortit Tanısı Olan Bir Hastada Hızlı İlerleyen Glomerülonefrit Gelişimi: Olgu Sunu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  69  Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağ... 21/11/2015 - 25/11/2015
  70  Nefrotik ve Nefritik Sendromlu Hastalarda JAK-2 Gen Mutasyon Pozitifliğinin Araştırılması... 21/11/2015 - 25/11/2015
  71  Plazma Hücreli Neoplazi ile İlişkili Nodüler Glomerüloskleroz: Olgu Sunumu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  72  Nadir Bir Kronik Böbrek Yetmezliği Etyolojisi: Kristal Nefropatisi... 21/11/2015 - 25/11/2015
  73  Böbrek İskemi/Reperfüzyon Modelinde Taurinin Hücredışı ve İlişkili Yolaklar Üzerine Etkisi... 21/10/2015 - 25/10/2015
  74  Birincil IgA Nefropatisinde Glomerüler C4d Varlığının Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Böbrek Sa... 21/10/2015 - 25/10/2015
  75  DEÜTF Hastanesinde İzlenen Böbrek Nakli Alıcılarının Morbidite, Hasta ve Greft Sağkalımı Y... 21/10/2015 - 25/10/2015
  76  Sklerozan Enkapsüle Peritonitte ÇKBT Görüntüleme Bulguları... 11/11/2014 - 16/11/2014
  77  İntradiyalitik Hipertansiyonu Olan ve Olmayan Hemodiyaliz Hastalarında Volüm Durumu İle İlişki... 19/10/2011 - 23/10/2011
  78  Üre Kinetik Modele Göre Diyaliz Yetersizliği Saptanan ve Saptanmayan Hemodiyaliz Hastalarında Re... 19/10/2011 - 23/10/2011
  79  Su Arıtma Sisteminde Çift Ters Ozmoz Modülü Kullanımının Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Ye... 19/10/2011 - 23/10/2011
  80  Tüberküloz Lenfadenit Tanısı İle Takip Edilen Bir SAPD Hastasında Hiperkalsemi Gelişimi... 18/05/2011 - 22/05/2011
  81  Serum Sodyum Düzeyi Düşük ve Normal Olan Hemodiyaliz Hastalarında Volüm Durumuyla İlişkili P... 18/05/2011 - 22/05/2011
  82  Denizli İlindeki Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Yeterliliğinin Değerlendirilmesi... 18/05/2011 - 22/05/2011
  83  Periton Diyalizi Uygulanan Bir Hastada Tüberküloz Peritoniti: Olgu Sunumu... 18/05/2011 - 22/05/2011
  84  Ailesel Akdeniz Ateşi Öyküsü Olmayan Sekonder Amiloidoz Olgularında MEFV Gen Mutasyon Analizi Y... 15/10/2010 - 19/10/2010
  85  Hemodiyaliz Hastalarında İnflamasyon İle İlişkili Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi... 15/10/2010 - 19/10/2010
  86  Hemodiyaliz Hastalarında Farklı Tipte Diyalizör (Membran) Kullanımın Diyaliz Yeterliliği Üzer... 15/10/2010 - 19/10/2010
  87  Primer Sjögren Sendromunda Böbrek Tutulumu: Olgu Sunumu... 22/09/2010 - 26/09/2010
  88  Diyabetik Hastada Atipik Proteinüri Gelişimi: Olgu Sunumu... 22/09/2010 - 26/09/2010
  89  Denizli İlinde Hemodiyaliz Tedavisi: Genel Değerlendirme... 22/09/2010 - 26/09/2010
  90  Lupus Nefriti Tanılı Hastada Siklofosfamid Tedavisi Sonrası Reversibl Posterior Lökoensefalopati... 19/05/2010 - 23/05/2010
  91  Hemodiyaliz Hastalarında Volüm Durumunun Vücut Kompozisyon Monitörü İle Değerlendirilmesi ve ... 19/05/2010 - 23/05/2010
  92  Yeni Bir Periton Diyalizi Merkezinin İki Yıllık Deneyimi... 18/11/2009 - 22/11/2009
  93  Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Anksiyete ve Depresyon... 05/03/2008 - 09/03/2008
  94  Böbrek Nakli Hastalarında CMV Gastriti: Olgu Sunumu... 16/11/2005 - 20/11/2005
  95  SAPD Hastalarında Çıkış Yerine Mupirosin Uygulaması: 5 Yıllık Sonuçlarımız... 16/11/2005 - 20/11/2005
  96  Böbrek Nakli Hastalarında Tüberküloz... 22/06/2005 - 24/06/2005
  97  Serum Kreatinin Yüksekliği Olan Renal Allograft Alıcılarında Renal Medulladaki Değişiklikler... 22/06/2005 - 24/06/2005
  98  The Relation of MMP-9 Expression With Acute and Chronic Lesions in Renal Biopsies... 04/06/2005 - 07/06/2005
  99  Renal Replasman Tedavisi Alan Hastalarda Görülen Enfeksiyonlar... 27/04/2005 - 30/04/2005
  100  Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) Sıklığı... 07/11/2004 - 09/11/2004
  101  Böbrek Transplantasyonu Hastalarında Kalsinörin İnhibitörü Tedavisinden Sirolimus Tedavisine D... 15/09/2004 - 19/09/2004
  102  SAPD Peritoniti Gelişiminde Hastaya Ait Etkenler... 10/09/2004 - 14/09/2004
  103  Hemodiyalizde Ultrafiltasyon Miktarını Sınırlamak Diyalize Bağlı Komplikasyonların Gelişimin... 10/09/2004 - 14/09/2004
  104  Böbrek Transplantasyon Hastalarında Renin Angiotensin Sistemi Gen Polimorfizminin Kronik Allograft... 10/09/2004 - 14/09/2004
  105  G6PD Enzim Eksikliği Sonucu İntravasküler Hemoliz ve Hemoglobinüriye Bağlı Akut Böbrek Yetme... 10/09/2004 - 14/09/2004
  106  Conversion of Sirolimus in Kidney Transplantation: A Single-Center Experience... 05/09/2004 - 10/09/2004
  107  Otoimmün Tiroidit ve Primer Biliyer Siroz ile Birlikte Fokal Segmental Glomeruloskleroz... 02/06/2004 - 06/06/2004
  108  The Effects of Once or Three Times Weekly Mupirocin Application on Mupirocin Resistance in CAPD Pati... 09/02/2004 - 11/02/2004
  109  Emergence of Resistant Staphylococcal Strains After Long Term Mupirocin Application in CAPD Patients... 09/02/2004 - 11/02/2004
  110  Effects of Primary and Functional Nursing Methods on Patient Satisfaction in Hemodialysis Patients... 20/09/2003 - 23/09/2003
  111  Kalıcı Tünelli-Keçeli Hemodiyaliz Kateterleri İçin Yeni ve Zorunlu Yol: Femoral Ven... 13/09/2003 - 16/09/2003
  112  Geçici Hemodiyaliz Kateterleri Femoral Vende Ne Kadar Tutulmalıdır?... 13/09/2003 - 16/09/2003
  113  Optimum Koşullarda Kullanılan Geçici Hemodiyaliz Kateterlerinde Resirkülasyon Oranı... 13/09/2003 - 16/09/2003
  114  İntermittant Şilüri: Olgu Sunumu... 13/09/2003 - 16/09/2003
  115  SAPD Hastalarında Mupirosinin Dirençli Stafilokok Suşları Gelişimi Üzerine Etkisi... 13/09/2003 - 16/09/2003
  116  Böbrek Transplantasyonu Yapılmış Hastalarda Kemik Kaybının Aralıklı İntravenöz Pamidronat ... 13/09/2003 - 16/09/2003
  117  Daha Önce Transplantasyon Yapılmış Böbreğin Yeniden Kullanımı (Reuse): Olgu Sunumu... 12/09/2003 - 16/09/2003
  118  The Effects of Conversion From Azathioprine To Mycophenolate Mofetile And Cyclosporine A Dose Reduct... 25/06/2003 - 27/06/2003
  119  Prevention of Bone Loss in Kidney Graft recipients With Pamidronate... 25/06/2003 - 27/06/2003
  120  Right Donor Nephrectomy And Adrenalectomy: Case Report... 25/06/2003 - 27/06/2003
  121  The Effects of Weekly Mupirocin Application on Infections in CAPD Patients... 02/03/2003 - 04/03/2003
  122  Kronik Allogreft Nefropatisinde Azotioprinden Mikofenolat Mofetile Geçişin Renal Fonksiyon Üzerin... 17/10/2002 - 20/10/2002
  123  Hemodiyaliz Hastalarında Örnek Diyetin Fosfor Düzeyine Etkisi... 17/09/2002 - 21/09/2002
  124  Kanın Laboratuvara Ulaştırılma Süreci Fosfor Düzeyini Etkiler Mi?... 17/09/2002 - 21/09/2002
  125  Hemodiyaliz Hastalarında Oral E Vitamini ve E Vitamini Kaplı Diyaliz Membranı Kullanımının İn... 17/09/2002 - 21/09/2002
  126  SAPD Hastalarında Haftada Bir Mupirosin Kullanımının Enfeksiyonlara Etkisi... 17/09/2002 - 21/09/2002
  127  Hemodiyaliz Hastalarında Oral E Vitamini ile E Vitamini Kaplı Membranın Oksidan-Antioksidan Siste... 17/09/2002 - 21/09/2002
  128  Hemodiyaliz Hastalarında Serum C-Reaktif Protein İzleminin Önemi... 17/09/2002 - 21/09/2002
  129  Hemodiyaliz Hastalarında Primer ve Fonksiyonel Hemşirelik Yöntemlerinin Hasta Memnuniyetine Etkis... 17/09/2002 - 21/09/2002
  130  Farklı Merkezlerde Fosfor İçin Nasıl Kan Alınıyor... 17/09/2002 - 21/09/2002
  131  The Effects of Oral Vitamin E and Vitamin E Coated Membranes on Oxidant and Antioxidant Parameters i... 08/05/2002 - 12/05/2002
  132  Emphysematous Pyelonephritis: Two Cases and Rewiew of The Literature... 04/10/2001 - 06/10/2001
  133  Lokalizasyonlarına Göre Geçici Hemodiyaliz Kateterlerinin Karşılaştırılması... 05/09/2001 - 09/09/2001
  134  Arteriovenöz Fistüllerde Komplikasyonlar... 05/09/2001 - 09/09/2001
  135  Arteriovenöz Fistüllerin Değerlendirmesinde Anjiyografi... 05/09/2001 - 09/09/2001
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Hepatorenal Sendrom Karaciğer Transplantasyonu...  2016
  2  Postransplant Maligniteler Transplantasyon Nefrolojisi: Pratik Uygulama Önerileri...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Böbrek Nakli Alıcılarında Ilaç Uyumunu Arttırmak Için Yeni Bir Girişim: Sistemdeğişimi Girişiminin Etkisinin Incelenmesi...  5/2019 - /
  2  Diyabetik nefropati modelinde taurinin ekstrasellüler matriks proteinleri üzerine etkisi ve ilişkili sinyal ileti yolaklarının incelenmesi...  9/2017 - /
  3  Peritoneal diyaliz hastalarında PAI-1 gen değişimlerinin fibrozisle olan ilişkisinin araştırılması...  9/2016 - 9/2017
  4  BİRİNCİL MEMBRANÖZ GLOMERULONEFRİTTE C4D VARLIĞININ VE YOĞUNLUĞUNUN BÖBREK HASARLANMA DERECESİ VE BÖBREK SAĞKALIMI AÇISINDAN ÖNEMİ...  1/2014 - 10/2015