En

PROF.DR. SERKAN ODAMAN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi  1996
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma İlişkileri ve Yönetimi  1998
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  2002
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2004
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hukuk (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku)  2008
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  Zorunlu Arabuluculuk Müessesesinin Bugünü ve Geleceğine İlişkin Genel Bir Değerlendirme...  2018
  2  İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı Taslağında Öngörülen Zorunlu Arabuluculuk Müessesesi...  2016
  3  5580 Sayılı Yasa Kapsamında Eğitim Personelinin İş Sözleşmelerine İlişkin İki Yargıtay K...  2016
  4  İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Motivasyon Gerekiyor...  2012
  5  Ödünç İş İlişkisinde Değişiklik Bu Sefer Gerçekleşiyor mu?...  2012
  6  Çimento ve Beton Sektöründe Taşeronluk Uygulamaları...  2012
  7  Droit Comparé Entre La France et La Turquie: Le Licenciement...  2011
  8  Karar İncelemesi: Görevi Sona Eren Sendika Yöneticisi İşçinin Sendikalar Kanunu M. 29 Çerçev...  2011
  9  Toplu İşçi Çıkarma Bildirim Yükümlülüğü Zamanının Özel Durumların Kamuya Açıklanmas...  2011
  10  Sendika Yöneticisinin Ücretinin Belirlenmesi...  2011
  11  Sigorta Prim Alacaklarında Zamanaşımı...  2010
  12  İş Kanunu Yine Tıkandı! Türk Çalışma Hayatı İçin 20 Öneri...  2010
  13  Sendikanın Başka Bir Sendikaya Katılması veya Sendikaların Birleşmesi...  2010
  14  İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri ve Önemi...  2010
  15  Ayrımcılık Tazminatının Diğer Tazminatlarla Birlikte Mevcudiyeti...  2010
  16  'En Çok Dört Aya Kadar' İbaresinin Anayasa'ya Aykırılığı Hakkındaki Anayasa Mahkemesi Karar...  2009
  17  Ayrımcılık Tazminatının Diğer Tazminatlarla Birlikte Mevcudiyeti Sorunu Üzerine Görüşler...  2009
  18  TİSK'in Önerileri Üzerine Düşünceler...  2009
  19  Yargıtay Kararları Çerçevesinde 1475 Sayılı Kanun Dönemindeki Muvazaa İddiası ve Bugüne Ya...  2008
  20  Sendika Genel Kurulundaki Seçimlerin Yapılma Şekli Üzerine Görüşler...  2008
  21  Türk İş Hukukunda Ödünç İş İlişkisinin Sona Ermesi...  2008
  22  Fesihten Sonra İşyerinin Kapatılmasının Feshin Sonuçlarına Etkisi...  2007
  23  Yurtdışında Çalışan İşçilerin İş Güvencesi Açısından İşçi Sayısı Tespitine Etkis...  2007
  24  Karar İncelemesi: İşsizlik Ödeneğine Başvuru Koşulları...  2007
  25  İş Kanunu ve Borçlar Kanunu Bakımından "Ahlak" Kavramı...  2006
  26  Fransız Hukukunda ve 2821 Sayılı Kanunda Yapılması Öngörülen Değişiklik Çerçevesinde Tü...  2006
  27  İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Tarafların Önemli Hak ve Yükümlülükleri İle Ulus...  2006
  28  Fransa'da ve Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Yapıları ve İşlevleri...  2005
  29  Küreselleşme ve Rekabet Açısından Toplu Çalışma İlişkileri...  2005
  30  Sosyal İşbirliği ve 4857 Sayılı Yeni İş Kanunu Sonrasında 144 Sayılı ILO Sözleşmesi Çer...  2005
  31  Çalışma Hayatını Gelecekte Şekillendirecek Kavram: Toplumsal Uzlaşma...  2004
  32  4857 Sayılı İş Kanununun Kabulü Sonrasında Yargıtay Kararları Işığında İşçinin; Yapma...  2004
  33  Sosyal Hukuk Alanında Uluslararası Sözleşmeler Işığında Evrensel Hukuk-Ulusal Hukuk İlişki...  2004
  34  Yargıtay Kararları Işığında İşçinin İşine Devamsızlıkta Bulunması ve Hukuki Sonuçlar...  2004
  35  Fransız Hukukunda ve Türk Hukukunda İşçinin Davranışları Açısından Geçerli Sebep-Haklı ...  2003
  36  İş Kanunu 15.madde Uyarınca İşyerini Terk Eden İşçiyi Çalıştıran Yeni İşverenin Soruml...  2001
  37  Yargıtay Kararları Işığında İşçinin Aynı İşverenin İşyerlerinde Aralıklı Çalışmas...  2000
  38  Yargıda Kalite Eksikliği ve Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Çözüm Önerileri...  1999
 • NO AD TARİH
  1  Bireysel İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı Açısından Yargıtay'ın 2011 Yılı ... 23/11/2012 - 24/11/2012
  2  Ödünç İş İlişkisi... 26/04/2008 - 27/04/2008
  3  SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardının Hukuki Yönü... 10/05/2006 - 10/05/2006
  4  Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çerçevesinde 4857 Sayılı Yeni İş Kanunundaki Zorunlu İstihdam Yük... 24/11/2004 - 25/11/2004
  5  4857 Sayılı Yeni İş Kanunu Sonrasında Türk İş Hukukunun Uluslararası Düzenlemeler Karşıs... 06/05/2004 - 07/05/2004
  6  Küreselleşmeyle Gelen Yoksulluk ve Eşitsizliği Önlemeye Yönelik Olarak Geliştirilen SA 8000 ... 06/12/2001 - 07/12/2001
  7  1961 Anayasası ve Çalışma Hayatındaki Dönüşüm... 21/11/2001 - 23/11/2001
  8  Adliyelerdeki Sorunlar ve Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Çözüm Önerileri... 03/11/1999 - 04/11/1999
  9  İnsan Hakları Çerçevesinde Çalışma Hakkının Korunması ve Sendikal Güvenceler... 07/12/1998 - 09/12/1998
 • NO AD YIL
  1  Esneklik Prensibi Çerçevesinde Yargıtay Kararları Işığında Türk İş Hukukunda Çalışma S...  2013
  2  Türk ve Fransız İş Hukukunda Ödünç İş İlişkisi...  2007
  3  İlgili Yönetmeliklerle İş Mevzuatı...  2005
  4  İşverenin Hizmet Sözleşmesini Ahlak ve İyiniyet Kuralları ve Benzerlerine Aykırılık Nedeniy...  2003
  5  İşçinin Haklı Sebeple Fesih Hakkı...  2000
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Türk Yargı Sisteminde Kalite: Yargı Sisteminin Sorunlarına Çözüm Önerileri Kamu Yönetiminde ve Kamu Hizmetlerinde Kalite...  2005
  2  Avrupa Birliğinin İş Hukukuna İlişkin Tüzük ve Yönergeleri İlgili Yönetmeliklerle İş Mevzuatı...  2005
  3  Türk Yargı Sisteminde Toplam Kalite Yönetimi 3. Toplam Kalite Yönetimi Makale Yarışması Ödül Kazanan Makaleler...  1999
 • NO AD TARIH
  1  Gündüz Bakım Merkezlerinde İstihdam edilecek Sosyal Bakım Aktivite Elemanı Yetiştirme Projesi...  12/2008 - 11/2009
  2  Personel Yönetiminden İnsan Kaynaklarına Geçiş Anlayışıyla Reorganizasyon Projesi...  11/2005 - 5/2007
  3  İnsan Kaynakları Yöneticiliği Sertifika Programı...  9/2003 - 6/2005
 • NO AD YIL
  1  TÜSİAD-KALDER III.Toplam Kalite Yönetimi Makale Yarışması (Yargıda Toplam Kalite Yönetimi Ko...  1998
 • NO Görev
  1 Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Ekim 2019-Devam ediyor
  2 Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2019-Devam ediyor
  3 Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili, Ekim 2019-Devam ediyor
  4 DEÜ Rektörlüğü Fikri Mülkiyet Hakları Komisyonu Üyesi, Kasım 2018-Devam ediyor
  5 DEÜ Rektörlüğü Kurum Arabuluculuk Komisyonu Üyesi, Ekim 2018-Devam ediyor
  6 DEÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulu (Sosyal ve Beşeri Bilimler) Üyesi, Ekim 2018-Devam ediyor
  7 DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2018-Devam ediyor
  8 DEÜ Rektörlüğü Sosyal ve Eğitim Amaçlı İşletmeler Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2018- Şubat 2019
  9 DEÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyesi, Ağustos 2018- Ekim 2018
  10 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Bölüm Başkanı, Mart 2018-Devam ediyor
  11 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Mart 2018-Devam ediyor
  12 Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2015- Kasım 2018
  13 Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Kasım 2015- Kasım 2018
  14 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2013- Eylül 2016
  15 Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2012- Kasım 2015
  16 Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Kasım 2012- Kasım 2015
  17 Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2009- Kasım 2012
  18 Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Kasım 2009- Kasım 2012