En

DOÇ.DR. AYDIN TAŞDÖĞEN TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  1984
  Tıpta Uzmanlık  Atatürk Devlet Hastanesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı  1995
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına Anesteziyoloji  2017
 • NO AD YIL
  1  Anaesthesiology and Reanimation Education in Turkey: Residents Views...  2018
  2  The effect of micro-invasive endoscopic thoracic sympathectomy inpalmar hyperhidrosis patients on qu...  2017
  3  In vitro comparison of epidural bacteria filters permeability and screening scanning electron micros...  2015
  4  Effects of line type blood-liquid warmer on two different infusion sets....  2015
  5  Toraks Cerrahisinde Ağrı Kontrolü (Pain Control in Thoracic Surgery)...  2015
  6  Tetraplejik hastada diyafragma pil uyarı sistemi: Olgu sunumu ve ilk Türkiye deneyimi...  2014
  7  Phantom extremity pain responding to stellate ganglion blockage: Case report...  2013
  8  Is Ther Risk of Emboli during Infusion with Line Type Blood-Liquid Warmers?...  2013
  9  A New Technique for Long Time Catheterization of Sacral Epidural Canal in Rabbits...  2013
  10  Ischemic preconditioning attenuates lipid peroxidation and apoptosis in the cecal ligation and punct...  2013
  11  Lomber Epidural Steroid Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Bilateral İntrakraniyal Subakut Subdural Hema...  2013
  12  Results Of Diaphragm Pacing Application in Amyotrophic Lateral Sclerosis Patients. First Turkish Exp...  2013
  13  The Effect of Tramadol on Blood Glucose Levels in Rats...  2013
  14  The Effects of Dexmedetomidine On Secondary Acute Lung and Kidney Injuries In The Rat Model Of Intra...  2013
  15  The effects of the positive end expiratory pressure during laparoscopic cholecystectomy on postopera...  2013
  16  Karbondioksit Absorbanının Hatalı Kullanımının Etkilerinin Araştırılması: Deneysel Bir Ça...  2012
  17  Investigating the Effect of Carbon Dioxide Absorbent Misuse: An Experimental Study...  2012
  18  Sağ pnömonektomi sonrası sol akciğere kama rezeksiyonu: Olgu sunumu...  2011
  19  Evaluation of quality of life after bilateral endoscopic thoracic sympathectomy for primary hyperhid...  2010
  20  Ağrısız Doğum Amacıyla Kullanılan Ropivakain ve Bupivakainin Travay Sürecine Etkilerinin Kar...  2008
  21  Effect of analgesia administration timing on early post-operative period characteristics: a randomiz...  2005
  22  Travay sürecinde hasta kontrollü epidural analjezi uygulanan gebelerde epidural ve combine spinal-...  2005
  23  Uterusa Yüksek Doz Adrenalin İnfiltresyonuna Bağlı Gelişen Ventriküler Taşikardi ve Hipertans...  2005
  24  Antithrombin III pretreatment reduces neutrophil recruitment into the lung in a rat model of abdomin...  2005
  25  The Analgesic effect of morphine on postoperative pain in diabetic patients....  2004
  26  Propofol and sevoflurane during epidural/general anesthesia comparison of early recovery characteris...  2004
  27  Evaluation of quality in patient-controlled analgesia provided by an acute pain service....  2003
  28  Comparison of the antiemetic efficacy of tropisetron and droperidol with patient given tramadol...  2003
  29  Kardiyopulmoner Resüsitasyon: Tıp Öğrencilerinin Eğitimi...  2002
  30  A Large Paraesophagealhernia Presenting with Acute Gastric Volvulus "Case Report"....  2002
  31  Postoperative Pain Management in Spinal Surgery...  1998
  32  Intraoperative Electrophysiologic Monitoring During Spine Surgery....  1998
  33  Ağır beyin yaralanmalı hastaların nakil sonrası problemleri...  1996
  34  Torakotomi sonrası intraplevral analjezi...  1995
  35  Kolesistetomi sonrası ağrı tedavisinde intraplevral morfin ve bupivakainin karşılaştırılmas...  1995
  36  Erken ve geç ayağa kalkan hastalarda post-spinal baş ağrısı insidansı....  1995
 • NO AD TARİH
  1  The knowledge and awarenesses of anesthesiologists in turkey about di(2-ethylhexyl) phthalate; a sur... 09/05/2018 - 12/05/2018
  2  Türkiye'de Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanlık Eğitimi: Uzmanlık Öğrencilerinin Bakış Aç... 25/10/2017 - 29/10/2017
  3  Tek Port Endoskopik Torakal Sempatektominin Etkinliği... 06/04/2016 - 10/04/2016
  4  Ekstratorasik Malignitelerin Endobronşial Metastazlarının Bronkoskopik Tedavisi... 06/04/2016 - 10/04/2016
  5  Beklenmedik İntraoperatif Kardiak arrest-Beklenmedik Mutlu Son... 18/03/2016 - 20/03/2016
  6  Vaporizatördeki Desfluranda İki Katmanlı Renk Değişimi... 02/12/2015 - 06/12/2015
  7  The Effect of Tramadol on Blood Glucose Levels in Rats... 17/11/2014 - 19/11/2014
  8  The Analgesic Effect of Morphine on Postoperative Pain in Diabetic Patients... 17/11/2014 - 19/10/2014
  9  PRELIMINARY RESULTS OF DIAPHRAGM PACİNG APPLİCATİON İN AMYOTROPHİC LATERAL SCLEROSİS PATİENTS... 26/05/2013 - 29/05/2013
  10  Ischemic preconditioning attenuates lipid peroxidation and apoptosis in cecal ligation and uncture m... 10/05/2013 - 11/05/2013
  11  Amyotrofik Lateral Sklerozlu Hastalara Diyafragma Pil Uygulamasının Erken Dönem Sonuçları. İlk... 25/04/2013 - 28/04/2013
  12  Akciğer Rezeksiyonlarında Otolog Fibrin Yapıştırıcısının Postoperatif Yatış Süresi Ve Dr... 25/04/2013 - 28/04/2013
  13  Tetraplejik Hastada Diyafragma Pil Uyarı Sistemi: Olgu Sunumu ve İlk Türkiye Deneyimi... 25/04/2013 - 28/04/2013
  14  Amyotrofik Lateral Sklerozlu Hastalarda Diyafragma Pil Uygulamasının Erken Dönem Sonuçları. İl... 03/04/2013 - 07/04/2013
  15  Terminal Dönem Serviks Kanseri Hastasında Ağrı Palyasyonu Amacıyla Torakal Epidural Kateter Uyg... 07/12/2012 - 11/12/2012
  16  Elektrik Çarpması Sonrası Kolu Ampüte Edilen Hastada Fantom Ağrısı... 07/12/2012 - 11/12/2012
  17  Levobupivakainin Pseudomonas Aeruginosa Üzerine Antibakteriyel Etkinliğinin in-vitro Araştırılm... 07/12/2012 - 11/12/2012
  18  Sıçanlarda Tramadolün İntraarteriyel Uygulamasının Damar Duvarına Etkilerinin Değerlendirilm... 07/11/2012 - 11/11/2012
  19  Hiperkoagülabilite nedeniyle antikoagülan kullanan olguda spinal anestezi... 26/10/2011 - 30/10/2011
  20  Total kalça protezi revizyonu yapılan sklerodermalı hastada postoperatif geçici körlük... 26/10/2011 - 30/10/2011
  21  Hasta kontrollü epidural analjezi modelinde levobupivacainindüşük ve standart konsantrasyonları... 26/10/2011 - 30/10/2011
  22  Line tipi iki farklı kan-sıvı ısıtıcısının serum seti üzerine etkileri... 26/10/2011 - 30/10/2011
  23  Kan sıvı ısıtıcısının iki farklı serum seti üzerine etkileri... 26/10/2011 - 30/10/2011
  24  Lomber Epidural Steroid Enjeksiyonu Sonrası Bilateral İntrakraniyal Subakut Subdural Hematom... 29/09/2011 - 02/10/2011
  25  Epidural kateter tesbit materyaline bağlı ciltte gelişen mantar enfeksiyonu... 29/09/2011 - 02/10/2011
  26  Endoskopik retrograd kolanjiopankretografi'ye bağlı duedenum perforasyonu sonrası; sepsis, akut b... 27/10/2010 - 31/10/2010
  27  Anestezi cihazının dezenfeksiyonunda actosept ile bacoban'ın etkinliğinin karşılaştırılmas... 27/10/2010 - 31/10/2010
  28  Sıçanlarda bupivakain kardiyotoksisitesi üzerine sildenafilin etkilerinin araştırılması... 29/10/2008 - 01/11/2008
  29  İki farklı epidural kateter bakteri filtresinin invitro olarak bakteri geçirgenliğimin kıyaslan... 12/06/2008 - 15/06/2008
  30  The effect of antinociceptive dose of tramadol on blood glocose levels in rats... 31/03/2008 - 03/04/2008
  31  Laparoskopik kolesistektomi sırasında ekspiryum sonu pozitif basınç uygulamasının postoperatif... 26/10/2007 - 29/10/2007
  32  Drägersorb 800 plusın anestezi hasta güvenliği kuruluşu önerilerine uygun kullanımı ile bu ... 26/10/2007 - 29/10/2007
  33  tek lob ventilasyonu ile kontrlateral torakal cerrahi (olgu sunumu)... 31/05/2007 - 03/06/2007
  34  Propofol Decreases Bispectral Index During The Induction-Delivery Period in Caesarean Section... 03/06/2006 - 06/06/2006
  35  Sezaryen olgularında tiyopental ve propofolün Bispektral İndeks üzerine etkileri... 23/11/2005 - 27/11/2005
  36  Hasta kontrollü analjezide morfine bağlı Bulantı-Kusmanın önlenmesinde ondansetronun etkinliğ... 27/11/2003 - 01/12/2003
  37  Kan Glukoz Düzeylerinin Postoperatif Morfin Tüketimine Etkisi... 27/11/2003 - 01/12/2003
  38  Ropivakain ve Bupivakain ile uygulanan kombine spinal epidural analjezinin travay sürecine etkileri... 27/11/2003 - 01/12/2003
  39  AT III abdominal sepsise bağlı akut akciğer hasarını engeller mi?... 24/10/2003 - 28/10/2003
  40  Alt batın cerrahisi uygulanan hastalarda preemptif verilen selektif COX-2 inhibitörü rofekoksibin... 17/05/2003 - 19/05/2003
  41  Hasta kontrollü analjeziye başlama zamanının postoperatif döneme etkisi... 26/10/2002 - 30/10/2002
  42  Epidural ve Kombine Spinal-Epidural Analjezinin Travay Sürecine Etkileri... 22/10/2002 - 26/10/2002
  43  Sevoflurane vs. propofol both combined with epidural anaesthesia in adult patients during major abdo... 07/03/2001 - 10/03/2001
  44  Comparison of tropisetron vs droperidol to prevent postoperative nausea and vomiting during patients... 07/03/2001 - 10/03/2001
  45  Hasta Kontrollü Analjezi (HKA) Uygulamasının Ağrı Tedavisinde Toplam Kalite Yönetimi Programı... 25/10/2000 - 29/10/2000
  46  Epidural anestezi ile kombine edilen genel anestezide erken dönem derlenme özellikleri... 25/10/2000 - 29/10/2000
  47  Hasta kontrollü analjezide tramadol/droperidol ve tramadol/tropisetronun karşılaştırılması... 25/10/2000 - 29/10/2000
  48  Training of medical students in cardiopulmonary resuscitation... 01/03/2000 - 04/03/2000
  49  Kardiyopulmoner Resüsitasyon: Tıp Öğrencilerinin Eğitimi,... 16/12/1999 - 19/12/1999
  50  Tonsillektomi / Adenotonsillektomi (T & AT) uygulanan çocuklarda deksametazonun postoperatif bulant... 27/10/1999 - 31/10/1999
  51  Adenotonsillektomi geçiren çocuklarda deksametazonun postoperatif bulantı-kusma üzerine etkisi... 27/10/1999 - 31/10/1999
  52  Nöropatik Ağrılı Hastada Oral Meksiletin Kullanımı... 03/10/1999 - 06/10/1999
  53  Spinal-Epidural Anestezide İV Midazolam, Propofol İnfüzyonu ile Sedasyon ve Hemodinamik Etkileri... 17/10/1995 - 22/10/1995
  54  Spinal Anestezide İntratekal Yoldan Verilen Midazolamın Sedatif Etkisi.... 17/10/1995 - 22/10/1995
  55  Erken ve Geç Ayağa Kalkan Hastalarda Spinal Baş Ağrısı İnsidansı... 02/11/1994 - 06/11/1994
  56  Acil Sezaryen Operasyonlarında Asit Aspirasyon Pnömonisi Profilaksisi... 22/06/1992 - 25/06/1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Pulmoner Farmakoloji Miller Anestezi...  2010
  2  Periferik Sinir Blokları Klinik Anestezi El Kitabı...  1999
  3  Anestezide Solunum Fonksiyonları Klinik Anestezi El Kitabı...  1999
  4  Asit-Baz, Sıvılar ve Elektrolitler Klinik Anestezi El Kitabı...  1999
  5  Epidural ve Spinal Anestezş Klinik Anestezi El Kitabı...  1999
  6  Nöroşirürjide Anestezi Klinik Anestezi El Kitabı...  1999
 • NO AD TARIH
  1  NANOTEKNOLOJİK BİR ÜRÜN OLAN BACOBAN' IN®'ın ANESTEZİ CİHAZLARININ DEZENFEKSİYONUNDAKİ ETKİNLİĞİ...  8/2009 - 8/2010
  2  Draegersorb 800 plus 'ın Anestezi hasta guvenliği kuruluşu önerilerine uygun kullanımı ile bu önerilere uyulmamasının etkilerinin deneysel olarak karşılaştırılması...  1/2007 - 8/2007
  3  Göğüs Cerrahisi hastalarında mortalite ve morbidite; ÖÇM projesi...  11/2007 - 5/2008
  4  DEÜTF Merkezi Ameliyathanesinde Düsük Akımlı Anestezi Uygulamasının Hastanenin Toplam Anestezik İlaç Yatırım Maliyeti Üzerine Etkisi...  6/2007 - 1/2012
  5  Spinal anestezi altında turnike uygulanan minör alt ekstremite cerrahisinde önyükleme sıvılarının iskemi reperfüzyon belirleyicileri üzerine etkileri...  10/2006 - 3/2007
  6  Farklı Esmolol İnfüzyon Dozlarının Laringoskopi ve Trakeal İntübasyona Karşı Gelişen Yanıtlar Üzerine Etkisi...  3/2005 - 11/2005
  7  Kombine Spinal-Epidural ve Hasta Kontrollü Epidural Analjezi Yöntemleri Kullanılarak Ropivakain ve Bupivakainin Travay Sürecine Etkilerinin Karşılaştırılması...  6/2002 - 5/2003
  8  Anestezi cihazının dezenfeksiyonunda Actosept ile Bacobanın etkinliğinin karşılaştırılması...  1/1997 - 12/2009
 • NO AD YIL
  1  Halk Sağlığı Katkı Ödülü...  1991
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmaların Teşviki ve Organizasyonu Kuru...  2005
  3  Seçilmiş Sözel Bildiri Birincilik Ödülü...  2013
  4  3rd International Conference on Surgery and Anesthesia Best Poster Award...  2014
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Mart 2014- Şubat 2017
  2 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Mart 2011- Mart 2014
  3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı Başkanı, Aralık 2005- Haziran 2006
  4 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Aralık 2005- Haziran 2006
  5 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı Başkanı, Aralık 2002- Aralık 2005
  6 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Aralık 2002- Aralık 2005