En

PROF.DR. ŞEYDA SEREN İNTEPELER HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Hemsirelik  1995
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı  1998
  Doktora  İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı  2005
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2006
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2017
 • NO AD YIL
  1  Nurses' identification and reporting of medication errors....  2019
  2  Cross-cultural adaptation and psychometric evaluation of the Turkish version of the Self-Efficacy fo...  2019
  3  Geçmişten Günümüze Otantik Liderlik ve Sağlık Alanına Yansımaları...  2019
  4  Views of key stakeholders on the causes of patient falls and prevention interventions: A qualitative...  2019
  5  Role of job satisfaction and work environment on the organizational commitment of nurses: a cross-se...  2019
  6  Hemşirelik Öğrencileri İçin Kişisel Sağlık Verilerinin Kayıt ve Korunması Tutum Ölçeği ...  2019
  7  Nursing Doctoral Students Views About Career Planning and Research Priorities...  2018
  8  Türkiye'de Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Standartlarının Geliştirilmesi...  2018
  9  Dönüşümcü ve Etkileşimci Lider-İzleyen İlişkilerinin Hemşirelik ve Sağlık Hizmetlerine E...  2018
  10  The Cost of Serious Patient Fall-Related Injuries at Hospitals in Turkey: A Matched Case-Control Stu...  2018
  11  Operating Room Professionals' Attitudes Towards Patient Safety and The Influencing Factors...  2017
  12  The influence of authentic leadership on safety climate in nursing...  2017
  13  Cross-Cultural Study of Compliance with Standard Precautions among Nurses: Insights for the Future S...  2017
  14  The work environment and empowerment as predictors of patient safety culture in Turkey...  2017
  15  Hasta Düşmelerinin Önlenmesinde Teknoloji Kullanımı...  2017
  16  Factors Influencing Nurses' Perceptions of Occupational Safety...  2017
  17  Kemoterapi Hazırlayan ve Uygulayan Sağlık Çalışanlarının Korunmaya Yönelik Güvenlik Önlem...  2017
  18  Medical Error Reporting Attitudes of Healthcare Personel, Barriers and Solutions: A Literature Revie...  2016
  19  Barriers to Medical Error Reporting for Physicians and Nurses...  2016
  20  Karmaşıklık Bilimi Işığında Hemşireliğin Değişimi: Kuantum Teorisi ve Kompleks Adaptif Si...  2016
  21  Çocuklara Yönelik Perioperatif Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Kullanımının Komplikasyon Geli...  2016
  22  Kaos Teorisi ve Hemşirelikte Kullanım Örneği: Bypass Cerrahisi...  2016
  23  Factors Affecting the Attitudes of Health Care Professionals toward Medical Errors in a Public Hospi...  2015
  24  Hemşirelik Lisans Programlarının Akreditasyonuna Duyulan Gereksinim ve Ülkemizdeki Gelişmeler...  2015
  25  Yakın İşbirliğine Dayalı İleri Araştırma ve Klinik Uygulama Modeli: Kanıta Dayalı Düşme ...  2015
  26  Effective Mentorship to Improve Clinical Decision Making and a Positive Identity: A Comparative Stud...  2015
  27  Kalite Geliştirme Araçlarının Risk Yönetiminde Kullanımı: İlaç Hatası Örneği...  2014
  28  Hemşirelerin Tıbbi Hataya Eğilimleri ve Etkileyen Faktörler...  2014
  29  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumu ve Kurumsal Bağlılıklarındaki ...  2014
  30  Nurses' Perceptions of and Factors Promoting Patient Safety Culture in Turkey...  2013
  31  Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi...  2013
  32  İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Uyumlarını Kolaylaştırmak İçin Hazırlanan Bir Rehber Hemş...  2012
  33  Assessment of goals in problem-based learning...  2012
  34  Tıbbi hatalar ve tıbbi hata bildirim sistemleri...  2012
  35  Hemşirelik Eğitimi Veren Kurumlarda Etik Çalışma İklimi...  2012
  36  Yönetici Hemşirelerin Yönetsel Stres Düzeyleri ve Bunları Etkileyen Faktörler...  2012
  37  Efficacy of frequent blood pressure and heart rate monitoring for early identification of bleeding f...  2012
  38  Morse Düşme Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması ve Duyarlılık-Seçicilik Düzeyinin Belirlenme...  2012
  39  Sağlık Hizmetlerinde Hata Türleri Etki Analizi ve Bir Uygulama Örneği...  2011
  40  Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği'nin Geliştirilmesi...  2011
  41  Akademisyan Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ve Etkileyen Faktörler...  2011
  42  Bir Üniversite Hastanesinde Düşmelerin Sıklığı ve Kök Neden Analizi...  2011
  43  Cerrahi kliniklerde çalışan hekim ve hemşirelerin çatışma nedenleri, çatışma çözme becer...  2011
  44  Hastanelerde İletişim Sistemi ve Yönetici Hemşirelerin Yaşadıkları Sorunlar...  2011
  45  Frequency of Pediatric Medication Administration Errors and Contributing Factors...  2011
  46  Yönetici hemşirelerin yönetsel stres nedenleri...  2010
  47  Barriers to Research Utilisation by Staff Nurses in a University Hospital...  2010
  48  Hemşirelerin İşten Ayrılma Niyetleri ve Örgüt İkliminin Hemşire İstihdamına Etkisi...  2010
  49  Üç Üniversite Hastanesinde Hemşire Devir Hızı...  2010
  50  Hastanelerde çalışan hemşirelerin hemşirelik dışı birimlerde istihdamı ve nedenlerinin ince...  2010
  51  A Description of Oncology Nurses' Working Conditions in Turkey...  2009
  52  Hemşirelikte hasta güvenliği uygulamaları...  2009
  53  Yönetici hemşirelerin tükenme düzeyleri ve etkileyen faktörler...  2009
  54  Confilict Resolition Skills of Nursing Students in Problem-Based Compared to Conventional Curricula...  2008
  55  Yönetici Hemşirelerin Hemşireleri İşe Alma-Yükseltmede Dikkate Aldıkları Kriterler ve Floren...  2008
  56  A Comparison of Conflict-Resolving Tendencies of Nursing College Students and Medical School Student...  2007
  57  Relationships Between Change and Organizational Culture in Hospitals...  2007
  58  Kalite Belgesi Alan Hastanelerde Örgüt Kültürü ve Değişime Karşı Tutumun İncelenmesi...  2007
  59  Hemşire ve Hekimler İçin Değişime Karşı Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi...  2006
  60  Performans Değerlendirme Görüşmelerinin Hemşirelerde Yarattığı Anksiyete Düzeyinin Belirlen...  2006
  61  Yönetici Hemşirelerin Liderlik Tarzı ile Denetim Odağının Belirlenmesi ve Bunları Etkileyen F...  2006
  62  Hastanelerde Yaşanan Değişim Sürecinde Hemşirelerin Rolü...  2005
  63  Ulusal Çalışma Mevzuatı ve Uluslararası Çalışma Örgütüne Göre Hemşirelerin Çalışma K...  2005
  64  Herzberg'in Çift Faktör Teorisine Göre Yönetici Hemşirelerin ve Astlarının Motivasyonu Sağla...  2005
  65  Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencileri ile Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Çatışma Çözme Eğil...  2004
  66  Özel Bir Hastanede Hemşirelik Personeli Yönetiminin İyileştirilmesine Yönelik Bir Uygulama: He...  2003
  67  Hemşirelikte Otonomi...  2001
  68  Hemşirelik Mesleğinde Örgütlenme...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Santral Venöz Kateter Önlem Paketi Uygulamasının Hasta Bağışıklık Sistemi Hücre Sayıları... 19/12/2019 - 21/12/2019
  2  Kemoterapi Hazırlayan ve Uygulayan Sağlık Çalışanlarının Korunmaya Yönelik Güvenlik Önlem... 04/12/2019 - 06/12/2019
  3  Elektronik Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi: Uyum ve Hasta Sonuçlarına Etkisi... 27/11/2019 - 01/12/2019
  4  Investigation of the Effects of Peer Education on Attitudes Toward Organ Donation and Ratio of Donor... 15/11/2019 - 18/11/2019
  5  Meslek İçi Profesyonel İşbirliğinde Paydaş Görüşleri: Engelleyiciler ve Kolaylaştırıcıl... 25/05/2019 - 27/05/2019
  6  Hemşirelikte Gizli Bir Cevher: Nursen ÜLKE... 25/05/2019 - 27/05/2019
  7  Düşmeleri önlemeye yönelik öz yeterlik - hemşire - ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çaliş... 24/04/2019 - 27/04/2019
  8  Turkish Version of the Authentic Leadership Questionnaire... 15/11/2018 - 17/11/2018
  9  Adaptation of the Safety Climate Survey in Turkish Nurses... 15/11/2018 - 17/11/2018
  10  Hasta düşmeleri ile ilgili paydaşların düşme nedenleri ve önleyici uygulamalar hakkındaki g... 10/01/2018 - 13/01/2018
  11  Hasta Düşmelerinin Hastane Maliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Üzerindeki Etkisi: Literatür İncel... 22/11/2017 - 26/11/2017
  12  Türkiye'de Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Standartlarının Geliştirilmesi Proj... 05/11/2017 - 08/11/2017
  13  Türkiye'de Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Standartlarının Geliştirilmesi Proj... 05/11/2017 - 08/11/2017
  14  Examination of Nursing Students' Medical Error Attitudes Within Different Educational Models... 12/10/2017 - 13/10/2017
  15  Cross-Cultural Study of Compliance with Standard Precautions Among Nurses: Insights for the Future S... 14/06/2017 - 16/06/2017
  16  Kanıta Dayalı Düşme Önleme Stratejilerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Kalitatif Çalış... 08/12/2016 - 10/12/2016
  17  Türkiye'de Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Standartlarının Geliştirilmesi Proj... 08/12/2016 - 10/12/2016
  18  Hemşirelerin Standart Önlemlere Uyum Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 06/09/2016 - 07/09/2016
  19  İzmir İlinde Bulunan Üniversite ve Kamu Hastanelerindeki Hasta Düşmelerinin Maliyet Analizi... 01/03/2016 - 04/03/2016
  20  Ameliyathane Çalışanlarının Hasta Güvenliğine İlişkin Tutumları ve Etkileyen Faktörler... 12/11/2015 - 15/11/2015
  21  Çalışma Ortamı ve Güçlendirmenin Hasta Güvenliği Kültürüne Etkisi... 10/09/2015 - 12/09/2015
  22  Hekim ve Hemşirelerin Hata Raporlama Engelleri... 10/09/2015 - 12/09/2015
  23  Çocuklara Yönelik Perioperatif Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Kullanımının Komplikasyon Geli... 10/09/2015 - 12/09/2015
  24  Hemşirelerin İş Güvenliğini Belirleyen Etmenler: Çalışma Ortamı, Sosyodemografik ve Çalı... 10/09/2015 - 12/09/2015
  25  Bir Rehber Hemşire Eğitim Programının İyileştirilmesine Yönelik Pilot Çalışma... 08/04/2015 - 10/04/2015
  26  Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelikte Yönetim Dersi Geribildirimlerinin Değerlendirilmesi... 08/04/2015 - 10/04/2015
  27  Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Değişim Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi... 08/04/2015 - 10/04/2015
  28  İzmir İli Hastanelerinde 2006-2014 Tarihleri Arasında Hasta Güvenliği Kültüründeki Değişim... 20/11/2014 - 22/11/2014
  29  Electronic Incident Reporting and Distance Education System in Pediatric Departments... 27/10/2014 - 29/10/2014
  30  Medical Errors Attitude Scale: A Scale Development Study... 27/10/2014 - 29/10/2014
  31  Attitudes of Health Professionals in a Public Hospital Towards Medical Errors and Effected Factors... 27/10/2014 - 29/10/2014
  32  Examination of Nursing and Medical Schools Student's Medical Errors Attitudes... 27/10/2014 - 29/10/2014
  33  Evaluation of Nurses' Medication Errors Identification and Reporting... 27/10/2014 - 29/10/2014
  34  Can "Planned Behavior Theory" Be Used in Order to Improve medical Error Reporting?... 27/10/2014 - 29/10/2014
  35  A System to Analyze Patient Falls: Concept Map... 27/10/2014 - 29/10/2014
  36  Using Quality Improvment Tools in Risk Management: Medication Error Example... 24/04/2014 - 27/04/2014
  37  The Effect of Nursing Doctorate Education upon Career Planning and Research Priorities... 03/04/2014 - 05/04/2014
  38  Examination of Doctoral Students' Career Adapt-Abilities... 03/04/2014 - 05/04/2014
  39  Nursing Doctoral Education Program: An Example of Sharing Responsibilities... 03/04/2014 - 05/04/2014
  40  İş Doyumu ve Hemşirelik Çalışma Ortamının Hemşirelerin Kurumsal Bağlılıkları Üzerine E... 05/12/2013 - 06/12/2013
  41  The Changes in Job Satisfaction and Organizational Commitment of Nurses in a University Hospital... 29/05/2012 - 01/06/2012
  42  Bir Üniversite Hastanesindeki Hastaların Düşme Risk Düzeylerinin ve Düşme Önleme Uygulamalar... 17/11/2011 - 19/11/2011
  43  Bir Üniversite Hastanesinde Düşmelerin Sıklığı ve Kök Neden Analizi... 17/11/2011 - 19/11/2011
  44  Hemşirelikte Yönetim Alanında Yapılan Araştırmaların İncelenmesi... 17/11/2011 - 19/11/2011
  45  Morse Düşme Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması ve Duyarlılık-Seçicilik Düzeyinin Belirlenme... 17/11/2011 - 19/11/2011
  46  Hemşirelerin Tıbbi Hataya Eğilimleri ve Etkileyen Faktörler... 17/11/2011 - 19/11/2011
  47  Bir üniversite hastanesi-okul işbirliği: hemşirelik araştırma programının nitel değerlendir... 19/10/2011 - 21/10/2011
  48  Rehber Hemşire Eğitim Programının Yeni Mezunların Profesyonel Rollerine Geçiş Sürecine Etkis... 19/10/2011 - 21/10/2011
  49  Hemşirelikte Araştırma Kullanımı İçin Bir Hastane-Okul İşbirliği Projesi... 19/10/2011 - 21/10/2011
  50  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Bir Devlet Hastanesindeki Kan Transfüzyon Sürecinin İyileşt... 19/10/2011 - 21/10/2011
  51  Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeğinin Geliştirilmesi... 03/06/2010 - 06/06/2010
  52  The Measurement of Blood Pressure and Pulse in Early Diagnosis of Bleeding Following Coronary Angiog... 15/04/2010 - 18/04/2010
  53  Hemşirelerin ilaç uygulama hatalarına ilişkin algıları ve raporlama kültürü... 24/02/2010 - 27/02/2010
  54  Rehber Hemşire Eğitim Programını Değerlendiren Bir Çalışma... 22/10/2009 - 24/10/2009
  55  "Hemşirelikte Araştırma Kullanımı için Okul-Hastane İşbirliği" Projesinin İlk Sonuçları:... 22/10/2009 - 24/10/2009
  56  Probleme Dayalı Öğrenme Eğitim Programında Planlanan Öğrenme Hedefleri ile Öğrencilerin Ken... 20/10/2009 - 24/10/2009
  57  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İşe ve Kuruma Yönelik Tutumları... 20/10/2009 - 24/10/2009
  58  Hemşirelerin İşten Ayrılma Niyetlerini Belirleyen Faktörler: Örgüt İklimi, Sosyodemografik v... 20/10/2009 - 24/10/2009
  59  A Collaboration Project for Utilization of Research in Nursing... 15/10/2009 - 17/10/2009
  60  The Relationship Between Nurses's Job Satisfaction and Perception of the Organizational Climate... 15/10/2009 - 17/10/2009
  61  Hemşirelik eğitimi veren kurumlarda, etik çalışma iklimi ile örgütsel vatandaşlık davranı... 22/10/2008 - 25/10/2008
  62  Employment of Nurses in Non-Nursing Departments of Hospitals and Evaluation of Causes... 13/10/2008 - 15/10/2008
  63  Turnover Among Nurses at University Hospitals in Turkey... 13/10/2008 - 15/10/2008
  64  Strategies to Prevent Drug Confusion in a University Hospital... 13/10/2008 - 15/10/2008
  65  Building Research Capacity Through Practice and Academic Partnership: A Collaborative Project... 13/10/2008 - 15/10/2008
  66  Research Utilization Education in a Baccalaureate Nursing Program: Does it Help Nurses and Nursing S... 09/10/2008 - 10/10/2008
  67  A Sample Lesson for Leadership in Nursing... 09/10/2008 - 10/10/2008
  68  Küresel Isınma ve Toplumu Bilinçlendirme Projesi... 26/06/2008 - 29/06/2008
  69  Effect of Turkish Culture of Organizational Culture and Patient Safety Culture... 04/06/2008 - 06/06/2008
  70  Yönetici Hemşirelerin Tükenme Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler... 05/09/2007 - 08/09/2007
  71  Hastanelerde İletişim Sistemleri ve Yönetici Hemşirelerin Yaşadıkları Sorunlar... 05/09/2007 - 08/09/2007
  72  Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelerin Araştırma Kullanımına İlişkin Algıladıkları Enge... 05/09/2007 - 08/09/2007
  73  Hemşirelikte Araştırma Kullanımı İçin Bir İşbirliği Projesi... 05/09/2007 - 08/09/2007
  74  Yönetici Hemşirelerde Yönetsel Stres Nedenleri ve Etkileyen Faktörler... 05/09/2007 - 08/09/2007
  75  Hatalıyım, Hatalısın, Hatalıyız: İnsan Hatası Teorisi... 27/03/2007 - 31/03/2007
  76  Hasta Güvenliği Kültüründe Hatalara İnsan ve Sistem Yaklaşımı İle Bakış... 27/03/2007 - 31/03/2007
  77  Conflict Reasons, Conflict Resolving Skills and Strategies of Nurses and Physıcıans in Surgery Cli... 09/11/2006 - 11/11/2006
  78  Relationship among Job Satisfaction, Job Involvement and Organizational Commitment for Nurses... 09/11/2006 - 11/11/2006
  79  Analysis of Attitudes Towards Change in ISO 9001 Quality Management Systems Certified Hospitals... 23/06/2006 - 24/06/2006
  80  Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyleri ile Çatışma Çözme Eğilimler... 03/06/2006 - 04/06/2006
  81  Yönetici Hemşirelerin Örgütsel Bağlılıkları ile Kişisel-Mesleki Durum Değişkenleri, Lider... 13/04/2006 - 16/04/2006
  82  Hemşirelikte Eğitim ve İşbirliğinde Avrupa Boyutu Socrates Erasmus Tematik Ağ Deneyimi... 07/09/2005 - 10/09/2005
  83  Ulusal Çalışma Mevzuatı ve ILO'ya Göre Hemşirelerin Çalışma Koşullarının Belirlenmesi... 07/09/2005 - 10/09/2005
  84  Servis Sorumlu Hemşirelerinin Yaptıkları Faaliyetler Açısından Zaman Kullanımlarının Değer... 29/04/2004 - 30/04/2004
  85  Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Tükenmişlik Durumlarının Değerlendirilmesi... 29/04/2004 - 30/04/2004
  86  Çalışan Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi... 08/05/2003 - 09/05/2003
  87  Bir Konfeksiyon Şirketinde Çalışan İşçilerin İş Doyumlarının İncelenmesi... 06/10/1999 - 09/10/1999
  88  Bir Tekstil İş Kolunda Başlatılan İş Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi... 22/06/1999 - 24/06/1999
  89  Hemşirelerin Otonomi Düzeylerinin Belirlenmesi ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi... 14/05/1998 - 16/05/1998
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Hasta ve Çalışan Güvenliği 'Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı'...  2016
  2  Kalite İyileştirme ve Risk Yönetimi 'Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı'...  2016
  3  Kalite Yönetimi Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi...  2014
  4  Risk Yönetimi Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi...  2014
  5  Kanıta Dayalı Hemşirelik Kanıta Dayalı Tıp, Nasıl Uygulanmalı ve Öğretilmeli?...  2008
 • NO AD TARIH
  1  Üniversite Öğrencilerinde Akran Eğitiminin Organ Bağışı Tutumuna ve Organ Bağışı Kartı Edinme Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  3/2018 - /
  2  Türkiye'de Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Standartları Geliştirme Projesi...  4/2016 - 4/2017
  3  PEDİATRİK BİRİMLERDE HATA RAPORLAMAYI ARTIRMA STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  6/2016 - 9/2016
  4  KANITA DAYALI DÜŞME ÖNLEME STRATEJİLERİNİN UYGULANMASININ HEMŞİRELERİN KANITA DAYALI UYGULAMALARA YÖNELİK TUTUMLARINA VE HASTA DÜŞMELERİNE ETKİSİ...  1/2014 - /
  5  A Pilot Project to Evaluate the Health and Safety Management System (HSMS) Developed by the Ontario Safety Association for Community and healthcare (OSACH)...  4/2008 - 4/2009
  6  Demonstration Site Project: Effective Workforce Planning...  9/2008 - 12/2009
  7  Hemşirelikte araştırma kullanımı için bir işbirliği projesi...  1/2007 - 1/2010
  8  Değişime Karşı Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Kalite Belgesi Alan hastanelerde Değişim ile Örgüt Kültürü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi...  10/2003 - 5/2005
  9  Hemşirelik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenim Modelinin Uygulanması ve Sonuçlarının İncelenmesi...  1/2000 - 1/2003
 • NO AD YIL
  1  İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Öğrenci Araştırma Projeler...  2003
  2  Prof. Dr. Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu Sözel Bildiri Birincilik Ödülü...  2009
  3  Prof.Dr. Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu Mansiyon Ödülü...  2011
  4  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2007
  5  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2007
  6  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2008
  7  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2010
  8  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2011
  9  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2012
  10  Leman Birol-İnci EREFE Poster Ödülü...  2014
  11  Yılın Öğretim Üyesi Ödülü...  2014
  12  Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü...  2014
  13  Sözel Bildiri Birincilik Ödülü...  2015
  14  Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2015
  15  SKS En İyi Bilimsel Araştırme ve Yayın ile En İyi Bildiri Ödülü...  2016
  16  Prof. Dr. Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu mansiyon Ödülü...  2011
  17  Sözel Bildiri İkincilik Ödülü...  2016
  18  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2017
  19  TUBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2017
  20  TUBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2017
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Eğitimi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Aralık 2019-Devam ediyor
  2 DEÜ Rektörlüğü Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi, Nisan 2019-Devam ediyor
  3 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2018-Devam ediyor
  4 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2017-Devam ediyor
  5 Hemşirelik Fakültesi Dekanı, Ağustos 2017-Devam ediyor
  6 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Ağustos 2017-Devam ediyor
  7 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2017-Devam ediyor
  8 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ocak 2017- Haziran 2017
  9 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2015- Ekim 2018
  10 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Nisan 2013- Nisan 2016
  11 Kalite ve Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2012- Aralık 2015
  12 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2012- Ekim 2015