En

PROF.DR. OĞUZ KILINÇ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YOĞUN BAKIM BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
  Tıpta Uzmanlık  İzmir Gögüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Dalı  1992
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bilim Alanı  2003
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
 • NO AD YIL
  1  Asthma-themed Chest Diseases Elective Internship Program Experience at Dokuz Eylul University Facult...  2019
  2  Determinants and characteristics of tuberculosis in liver transplant recipients...  2018
  3  The Importance of Investigating Tumor Biology and Biomarkers in Pleural Effusions...  2018
  4  Antibiotic treatment outcomes in community-acquired pneumonia...  2018
  5  The effects of smoking on body composition, pulmonary function, physicalactivity and health-related ...  2018
  6  A case scenario study for the assessment of physician?s behavior in the management of COPD: the WHY ...  2018
  7  Massive Hemoptysis: Danger is Real, Promptness is Essential...  2018
  8  Prognosis of hospitalized patients with community-acquired pneumonia...  2018
  9  Pneumococcal and influenza vaccination status of hospitalized adults with community acquired pneumon...  2017
  10  Can we Protect the Society from Passive Smoking?...  2017
  11  What should be the appropriate minimal duration for patient examination and evaluation in pulmonary ...  2017
  12  Gebelikte Sigara Bırakma Müdahalesi...  2017
  13  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Eğitim Programı ve İşleyişine İlişkin Eğit...  2016
  14  Factors affecting treatment success in community-acquired pneumonia...  2016
  15  Serum procalcitonin and C-reactive protein kinetics as indicators of treatment outcome in hospitaliz...  2016
  16  Clinical characteristics and outcome of healthcare associated pneumonia in Turkey...  2016
  17  Modification of the GOLD recommendations for chronic obstructive pulmonary disease to broaden their ...  2016
  18  A case of concomitant intralobar bronchopulmonary sequestration and situs inversus totalis...  2015
  19  Topumda gelişen pnömonide kombinasyon ve kinolon tedavisinin karşılaştırılması...  2015
  20  Comparison of the combination and quinolone therapy in community acquired pneumonia....  2015
  21  Determination of the relationship between cognitive function and hand dexterity in patients with chr...  2015
  22  Tobacco Control in Turkey...  2015
  23  Toplumda Gelişen Pnömoni Tanılı Hastalarda Türk Toraks Derneği 2009 Pnömoni Rehberine Uygun T...  2015
  24  Comparison of Patients with Community-Acquired Pneumonia Who Did and Did not Receive Treatment in Ac...  2015
  25  İzmir halkının tütün kullanma özelliklerinin belirlenmesi...  2014
  26  Türk Toraks Derneği üyesi olan göğüs hastalıkları hekimleri arasında sigara bırakma polik...  2014
  27  Akciğer hastalıklarında pnömokok hastalıkları riski ve erişkin aşılamasının önemi...  2014
  28  Smoking habits and cessation success: What differs among adults and elderly...  2014
  29  Can the Use of Smokeless Tobacco Products Be Accepted as a Harm Reduction Method in Tobacco Addictio...  2014
  30  Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Sigara İçme Davranışları ve Pasif Maruziyet ile İlgi...  2014
  31  Sarkoidoz Tanısında Alveolokapiller Membran Klirensi ve Ga-67 İlişkisi...  2012
  32  Intensive Clinic Intervention Plus Psychodrama in Smoking Cessation and Effects on Cessation Outcome...  2012
  33  Sigara bırakma tedavisinde davranışcı ve bilişsel yaklaşımlar...  2012
  34  Gait speed as a functional capacity indicator in patients with chronic obstructive pulmonary disease...  2011
  35  Türk Toraks Derneği Erişkinlerde Hastanede Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu...  2009
  36  Three atypical pulmonary hydatidosis lesions mimicking bronchial cancer from Turkey...  2009
  37  Community acquired pneumonia and direct hospital cost...  2009
  38  The Who global alliance against choronic respiratory diseases in Turkey (GARD Turkey)...  2009
  39  A Case of Tracheobronchopathia Osteochondroplastica Associated with Chronic Psoriatic Arthritis in a...  2008
  40  The effects of environmental tobacco smoke exposure before starting to smoke on cigarette quitting t...  2008
  41  Comparison of short form-36 health survey and nottingham health profile in moderate to severe patien...  2008
  42  Malign melanom ve endobronşiyal metastaz (iki olgu nedeniyle)...  2007
  43  A disease that should be thought in the differential diagnosis of pneumonia: FMF...  2007
  44  wegener granülomatozu iki farklı seyir...  2007
  45  Sigara İçme ve Demografik Özelliklerin Sigara Bırakma Tedavilerinin Sonuçlarına Etkileri...  2007
  46  Hastane Kökenli Pnömoni Olgularında Etken Dağılımı ve Prognoza Etkili Faktörler...  2007
  47  Kronik Öksürük Ayırıcı Tanısında Düşünülmesi Gereken Bir Neden Eozinofilik Bronşit...  2007
  48  pnömoni...  2007
  49  Microbiologic spectrum and prognostic factors of hospital acquired pneumonia cases...  2007
  50  PCR and serology were effective for identifying Chlamydophila pneumoniae in a lower respiratory infe...  2007
  51  Legionella pneumonia with acute respiratory distress syndrome, myocarditis and septic shock successf...  2006
  52  Bronkoskopi sırasında saptanan trakeobronşial anomali ve varyasyonlar...  2006
  53  Fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısıyla yapılan bronkoalveoler lavajın mikrobiyolojik sonu...  2006
  54  Travmatik yaradan yıllar sonra gelişen sikatriks sarkoidozu...  2006
  55  Task-based learning programme for clinical years of medical education...  2006
  56  Microbiological results of bronchoalveolar lavage that was performed for opportunistic pulmonary inf...  2006
  57  Akut Myelositer Lösemili Olguda İzole Perikard Tüberkülozu...  2006
  58  Compliance, side effects and results of CPAP therapy in cases with obstructive sleep apnea syndrome...  2005
  59  Endobronchial metastases from extrathoracic malignancies...  2005
  60  Salmonella typhiye bağlı ampiyem...  2005
  61  Cavitary Bronchiolitis Obliterans With Organizing Pneumonia...  2004
  62  Opere bronş karsinomlu hastada distal falanks metastazı...  2004
  63  toplumumuzun bugününü ve geleceğini ilgilendiren bir salgın sigara...  2004
  64  pnömoni tanı ve tedavi rehberleri uygulamaya ne getirdi...  2004
  65  toplum kökenli pnömoni tanısı alan hastalarda atipik pnömoni etkenlerine karşı seropozitifli...  2003
  66  Seropositivity against atypical pneumonia agents demonstrated in patients with community-acquired pn...  2003
  67  Tc-99m-HMPAO uptake by bronchoalveolar cells...  2003
  68  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğrenim Programı, süreçleri ve eği...  2002
  69  Risk of tuberculosis among healthcare workers: can tuberculosis be considered as an occupational dis...  2002
  70  Erişkin ve Çocuklarda Hastane Kökenli Pnömoniler ve Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda...  2002
  71  Hastane personelinde tüberküloz taraması: Ne zaman Nasıl...  2001
  72  Probleme dayalı Öğrenim oturumlarında izlenen süreçler ve eğitim yönlendiricilerinin rolü...  2001
  73  Malign plevral sıvıların tanısında CYFRA 21- 1, CA 19-9, CA 125 ve Mutant p53 düzeylerinin de...  2000
  74  Bronkoprovokasyon testleri ve klinik tanıdaki yeri...  2000
  75  Sarkoidoziste Chlamydia pneumoniae ve Helicobacter pylori Seropozitifliği...  2000
  76  waterpipe smoking and pulmonary functions...  2000
  77  Sarkoidozisde antikardiolipin antikor düzeyleri...  2000
  78  Akciğer tümörü ve tüberküloz birlikteliği...  2000
  79  İzmir de sağlık çalışanları arasında tüberküloz hastalığı riski: Tüberküloz meslek ha...  2000
  80  Plevral mezotelyomada lenfanjitis karsinomatoza...  1999
  81  Horasanlı köylülerinde çevresel maruziyete bağlı plevral kalsifikasyon sıklığı...  1999
  82  A60 a karşı IgM ve IgA nın tüberkülozun serolojik tanısındaki değeri...  1999
  83  Nargile içimi ve solunum fonksiyon testleri...  1999
  84  Technetium-99m tetrofosmin scintigraphy in pulmonary tuberculosis...  1998
  85  Early assessment of pulmonary involvement in limited scleroderma. A case report....  1998
  86  Hastane Kökenli Pnömoniler tanı ve tedavi rehberi...  1998
  87  Sigaranın bronş mukozası üzerine etkileri...  1998
  88  Yüzotuz bronş karsinomu olgusunda konvansiyonel sitoloji ( balgam, bronş lavaj ve fırçalaması)...  1998
  89  Ventilatöre bağlı pnömonilerin gelişmesinde mekanik ventilatör sistemlerinin rolü...  1998
  90  Alt solunum yolu enfeksiyonlarında sefepimin klinik etkinliği ve güvenilirliği...  1998
  91  Hastane kökenli pnömonilerde klinik ve tanısal yaklaşım...  1998
  92  İmmünsüprese olmayan hastalarda transbronşial biopsi(TBB) ve akciğer parankim biyopsisinin(ACB)...  1997
  93  Ege Bölgesindeki malign mezotelyoma sıklığının araştırılması...  1996
  94  Tüberkülozda bronkoalveolar lavajın tanı değeri...  1995
  95  Tüberküloza bağlı bir retansiyon kavitesinin klinik seyri ve tedavisi...  1995
  96  Tüberküloz olgularında Kp- 90 ImCRAC antijenine karşı IgA antikor tayinin tanı değeri...  1995
  97  Astma epidemiyolojisi...  1995
  98  Tüberküloz aktivitesinde nonspesifik immunglobulinlerin tanı değeri...  1995
  99  Amfizemli hastalarda serum bakır düzeyleri...  1994
  100  Çeşitli tiplerdeki akciğer tüberkülozlu hastalarda alveolitis...  1993
  101  Lösemilerde akciğer tutulumu...  1991
  102  Hodgkin Hastalığı ve tüberküloz...  1990
  103  Akciğerin benign tümörlerinden hamartoma...  1990
 • NO AD TARİH
  1  İzmir'in Bazı İlçelerinde Ortaokul Öğrencilerinde Akran Eğitiminin Tütün Ürünleri İle İ... 28/11/2019 - 30/11/2019
  2  Effects of oral pH changes on smoking desire... 28/09/2019 - 02/10/2019
  3  Ağız içi pH değişikliklerinin sigara içme isteği üzerine etkisi... 10/04/2019 - 14/04/2019
  4  Bir tekstil Fabrikasında sigara içen çalışanlara yönelik uygulanan sigara bırakma girişimini... 13/11/2018 - 17/11/2018
  5  Dokuz Eylul University Medical School Smoking Cessation Rates of Patients Followed at Department o... 04/10/2018 - 06/10/2018
  6  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Bilgisayar Destekli PDÖ Oturumları Tasarımı ve Uy... 09/05/2018 - 12/05/2018
  7  Dokuz Eylül Üniversitesinde Elektronik NÖKS Uygulaması: İki Yıllık Deneyim... 15/03/2017 - 17/03/2017
  8  İzmir ilinde ortaokul öğrencilerinde tütün deneme sıklığı ve etkileyen etmenler... 15/03/2017 - 19/03/2017
  9  İzmir ilinde ortaokul öğrencilerinde tütün ürünleri ile ilgili risk algısı ve etkileyen etm... 15/03/2017 - 19/03/2017
  10  Effect of inhaled steroid therapy on treatment response in hosptalized pneumonia patients: Results f... 26/09/2016 - 30/09/2016
  11  Management of virtual COPD cases by pulmonary physicians... 03/09/2016 - 07/09/2016
  12  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Klinik Beceri Eğitimi ve Değerlendirme Laboratuvar... 21/03/2016 - 23/03/2016
  13  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Yürütülen Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Enfeksiyon... 21/03/2016 - 23/03/2016
  14  Investigation of clinic measurements of six minute walk test and stair-climbing test in patients wit... 26/09/2015 - 30/09/2015
  15  Active tuberculosis prevalence and characteristics of tuberculosis patients in liver transplant pati... 26/09/2015 - 30/09/2015
  16  DEÜTF'de Klinik Beceri Eğitimi ve Değerlendirme Laboratuvarı Projesi... 06/05/2015 - 08/05/2015
  17  Hafif Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olan hastalarda 6 Dakika Yürüme Testi ve Merdiven ... 02/04/2015 - 04/04/2015
  18  Karaciğer transplantasyonu yapılan hastalarda aktif tüberküloz gelişme sıklığı ve tüberkü... 15/10/2014 - 18/10/2014
  19  Effect of smoking on prognosis and mortality in patients hospitalized due to community acquired pneu... 06/09/2014 - 10/09/2014
  20  Çoklu Travma Hastalarında Nedensellik İlişkisi Kurulmasında Yaşanan Sorunlar: Bir Olgu Sunumu... 23/04/2014 - 26/04/2014
  21  Lise Öğrencilerinde Akran Eğitiminin Sigara Kullanma Davranişi Üzerinde Etkinliğini Değerlend... 27/10/2013 - 31/10/2013
  22  Factors affecting treatment success in community acquired pneumonia... 07/09/2013 - 11/09/2013
  23  The changes in smoking related behaviours, second hand smoke and smoking cessation after the smoking... 07/09/2013 - 11/09/2013
  24  Effects of vaccination on clinical presentation of community acquired pneumonia(CAP)... 07/09/2013 - 11/09/2013
  25  Impact of smoking on physical activity, body composition and quality of life among women... 07/09/2013 - 11/09/2013
  26  The Relationship Of Socioeconomic Status With The Level Of Nicotine Dependence... 06/05/2013 - 07/05/2013
  27  Bir trakeobronkopatia osteokondroplastika olgusu... 03/04/2013 - 07/04/2013
  28  Yaş gruplarına göre sigara bırakmayı etkileyen etmenler... 03/04/2013 - 07/04/2013
  29  Comparison of treatment outcomes in community-acquired pneumonia patients treated with beta lactam-m... 01/09/2012 - 05/09/2012
  30  Learning platform for smoking cessation project: From begining to date;... 01/09/2012 - 05/09/2012
  31  KOAH hastalarında kognitif fonksiyon ve el becerisi arasındaki ilişkinin saptanması... 11/04/2012 - 15/04/2012
  32  Retrosternal abse ile seyreden invaziv pulmoner aspergillosis olgusu... 11/04/2012 - 15/04/2012
  33  Relationship between the respiratory epithelial clerance of aerolized Tc-99m DTPA and Ga-67 uptake i... 15/10/2011 - 19/10/2011
  34  toplum tabanlı hizmet modeliyle sigara bırakma... 04/10/2011 - 07/10/2011
  35  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Fonksiyonel Kapasite Göstergesi Olarak Yürüme Hızı... 13/04/2011 - 17/04/2011
  36  Relationship between selected initial treatment of healthcare associated pneumonia with changing tre... 18/09/2010 - 22/09/2010
  37  Üniversite öğrencilerinde sigara tüketiminin solunum fonksiyonları ve egzersiz kapasitesi üzer... 05/05/2010 - 09/05/2010
  38  KİMYASAL PLÖREDEZ VE TORAKOTOMİ UYGULANAN ADENOKARSİNOM HASTASINDA GÖĞÜS FİZYOTERAPİ PROGRA... 05/05/2010 - 09/05/2010
  39  Balçova'da sigarasız yaşamla kalp sağlığını koruma, dokuz eylül üniversitesi balçova bele... 05/05/2010 - 09/05/2010
  40  Sağlık Bakımı İlişkili Pnömoni Olgularında Seçilen Başlangıç Tedavi Rejimlerinin Tedavi ... 05/05/2010 - 09/05/2010
  41  our approach about latent tuberculosis infection in patients who are given anti-tnf alpha therapy... 12/09/2009 - 16/09/2009
  42  Hava yolu yabancı cisim aspirasyonu yönetiminde fiberoptik bronkoskopi... 08/04/2009 - 12/04/2009
  43  Anti-TNF tedavi verilen olgularda latent tüberküloz infeksiyonu açısından yaklaşımımız... 08/04/2009 - 12/04/2009
  44  periferik akciğer nodullerinde tanı amaçlı konvansiyonel fiberoptik bronkoskopi gerekli mi?... 08/04/2009 - 12/04/2009
  45  A Project on Computer-based Case Simulation for Clinical Years of Medical Education... 30/08/2008 - 03/09/2008
  46  Öğrencilerin Klinik Sorgulama ve Problem Çözme Becerilerinin Bilgisayara-dayalı Olgu Simulasyon... 06/05/2008 - 09/05/2008
  47  Elektif Batın Cerrahilerinde preoperatif değerlendirme indekslerinin kıyaslanması... 24/04/2008 - 27/04/2008
  48  14-17 yaş arasındaki lise öğrencilerinin nargileye ve zararlarına bakış açısı... 24/04/2008 - 27/04/2008
  49  Sigara tüketiminin fiziksel aktivite düzeyi ve fiziksel aktivite benlik algısı üzerine etkisi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  50  Spontan pnömotorakslı olguların değerlendirilmesi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  51  Trombolitik tedavi uygulanan masif pulmoner tromboemboli olgularının değerlendirilmesi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  52  Elektif batın cerrahilerinde postoperatif pulmoner komplikasyonları öngörmedde notthingham sağl... 23/04/2008 - 27/04/2008
  53  Sarkoidozda klinik özelliklerin tanı ve tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  54  Karaciğer nakli yapılan hastalarda postoperatif pulmoner komplikasyonlar... 23/04/2008 - 27/04/2008
  55  Pulmoner tromboemboli olgularının klinik, radyolojik ve laboratuvar özellikleri... 23/04/2008 - 27/04/2008
  56  Erişkin Kistik Fibrozisinde Göğüs Fizyoterapisinin Etkinliği (Olgu Sunumu)... 11/04/2008 - 13/04/2008
  57  Üniversite öğrencilerinde sigara kullanma alışkanlığı ve solunumsal semptomlar... 11/04/2008 - 13/04/2008
  58  Akciğer kanseri tanısı bulunan hastalarda aktif pulmoner tüberküloz birlikteliği... 25/04/2007 - 29/04/2007
  59  The effects of cigarette consumption on exercise capacity and quality of life in terms of gender... 02/09/2006 - 06/09/2009
  60  Toplum kökenli pnömoniler ve direkt hastane maliyeti... 19/04/2006 - 23/04/2006
  61  The effects of cigarette consumption on exercise capacity and quality of life in terms of gender... 19/04/2006 - 23/04/2006
  62  Tomurcuklu dal manzarasının re-enfeksiyon tüberkülozu tanısında yeri: retrospektif çalışma... 26/10/2005 - 30/10/2005
  63  Kronik öksürük ayırıcı tanısında düşünülmesi gereken bir neden: Eozinofilik bronşit... 27/04/2005 - 01/05/2005
  64  Trakeobronşial anomaliler... 27/04/2005 - 01/05/2005
  65  C. Strauss sendromlu olguda tedavi komplikasyonu olarak gelişen milier tuberküloz .... 01/06/2004 - 05/06/2004
  66  Sanal bronkoskopinin trakeobronşial patolojilerdeki yeri (bir olgu nedeniyle)... 28/04/2004 - 04/05/2004
  67  Endotrakeal/endobronşial metastazlar: Klinik, radyolojik ve endoskopik özellikleri... 28/04/2004 - 01/05/2004
  68  Pituiter insidentalomalı, Cushing hastalığını taklit eden periferik yerleşimli pulmoner karsin... 01/10/2003 - 01/10/2003
  69  Preliminary Results of Our Smoking Cessation Outpatient Clinic... 03/08/2003 - 08/08/2003
  70  Hughes-Stovin sendromu... 23/04/2003 - 26/04/2003
  71  Sigara bıraktırma poliklinimizin erken dönem sonuçları... 23/04/2003 - 26/04/2003
  72  Fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısıyla yapılan bronkoalveoler lavajın mikrobiyolojik sonu... 23/04/2003 - 26/04/2003
  73  A case of tracheobronhopathia osteoplastica developed in the chronic psoriatic arthritis base... 14/09/2002 - 18/09/2002
  74  Askeri birlikte Chlamydia pneumoniae'ye bağlı atipik pnömoni salgını... 24/04/2002 - 27/04/2002
  75  CPAP tedavisi kullanan obstrüktif uyku apne sendromlu olgularda kompliyans, yan etkiler ve sonuçla... 24/04/2002 - 27/04/2002
  76  A Case of Tracheobronchopathia Osteoplastica Developed Over Chronic Psoriatic Arthritis... 24/04/2002 - 26/04/2002
  77  Evde sürekli bakım gösteren solunum yetmezlikli olguların tedavisinde evdekilerin rolü... 24/04/2002 - 27/04/2002
  78  Astım ve KOAH olgularımızda uzun etkili beta-2 agonist ve inhale kortikosteroid kullanım sıklı... 24/04/2002 - 27/04/2002
  79  Son 6 yıllık akciğer kanseri olgularımız (467 olgu)... 05/10/2001 - 07/10/2001
  80  Clinical and bacteriological features of hospital acquired pneumonia... 22/09/2001 - 26/09/2001
  81  Görüntüleme tetkiklerinde hepatosteatoz bulguları olan küçük hücreli akciğer tümörünün ... 14/06/2001 - 16/06/2001
  82  Obstrüktif uyku apne sendromu: 61 olgunun değerlendirilmesi... 30/05/2001 - 02/06/2001
  83  Hastane kökenli pnömonilerde prognostik faktörler... 30/05/2001 - 02/06/2001
  84  Dispne ayırıcı tanısında ilginç bir neden: atrial miksoma... 30/05/2001 - 02/06/2001
  85  Alt solunum yolu infeksiyonlarında etkene ulaşma sıklığı ve saptanan etkenlerin antibiyotik du... 30/05/2001 - 02/06/2001
  86  All trans retinoik asit sendromu (ATRA sendromu)... 30/05/2001 - 02/06/2001
  87  The relationship between Tc-99m tetrofosmin uptake washout rates and p-glycoprotein expression in lu... 02/09/2000 - 06/09/2000
  88  Risk of Tuberculosis among Healtcare Workers in İzmir: Can Tuberculosis Considered as an Occupation... 30/08/2000 - 03/09/2000
  89  Steteskop: Hastane kökenli infeksiyonlar için kaynak mıdır?... 11/04/2000 - 13/04/2000
  90  İzmir'de Sağlık Çalışanları Arasında Tüberküloz Hastalığı Riski: Tüberküloz Meslek Ha... 09/04/2000 - 13/04/2000
  91  Malign melanom ve endobronşial metastaz (iki olgu nedeniyle)... 09/04/2000 - 13/04/2000
  92  1995-99 yılları arasında hastaneye yatan bronş astmalı olguların genel özellikleri... 05/06/1999 - 09/06/1999
  93  Plörezili olgularda klinik, laboratuvar ve radyolojik bulguların etiyoloji ile ilişkisi... 05/06/1999 - 09/06/1999
  94  Pnömotoraks olgularımız... 05/06/1999 - 09/06/1999
  95  Sarkoidoz olgularında radyoloji, bronkoskopi ve VATS'ın tanıya katkısı... 05/06/1999 - 09/06/1999
  96  Pnömoni olgularımızın genel değerlendirilmesi... 05/06/1999 - 09/06/1999
  97  Akciğer fibrozisi olgularımız - genel klinik ve tanısal özellikler... 05/06/1999 - 09/06/1999
  98  1995-99 yılları arasında kliniğimizde pulmoner tromboemboli tanısı ile izlenen olguların gene... 05/06/1999 - 09/06/1999
  99  Akciğer tüberkülozlu olgularda klinik özellikler ve tanısal sorunlar... 05/06/1999 - 09/06/1999
  100  Akciğer kanseri olgularımızın genel özellikleri (son 8 yıllık veriler)... 06/05/1998 - 10/05/1998
  101  40 yaş altı akciğer kanseri olgularımız... 06/05/1998 - 10/05/1998
  102  Ege bölgesinde uzun süreli oksijen tedavisi uygulaması (emekli sandığı verilerine göre)... 06/05/1998 - 10/05/1998
  103  Akciğer kanserlerinde primer tümör (T), lenf nodu tutulumu (N) ile organ metastazı (M) arasında... 06/05/1998 - 10/05/1998
  104  Horasanlı köylülerinde çevresel maruziyete bağlı plevral kalsifikasyon sıklığı... 06/05/1998 - 10/05/1998
  105  Akciğer kanseri metastazlarının klinik özellikleri... 06/05/1998 - 10/05/1998
  106  Plevral mezotelyomada lenfanjitis karsinomatoza... 08/06/1997 - 11/06/1997
  107  Malign plevral sıvılarda Cyfra 21-1, CA-125, CA19-9 ve p53 düzeyleri... 08/06/1997 - 11/06/1997
  108  Levels of desmosin and isodesmosin in lung cancer... 16/09/1996 - 19/09/1996
  109  günümüzde geçerli yeni kriterler ışığında kor pulmonaledeki EKG bulgularının analizi... 01/09/1990 -
  110  izmirde değişik ortamlarda karbonmonoksit ölçümleri... 03/09/1988 - 06/09/1988
 • NO AD YIL
  1  Mycobacterium tuberculosis ve Tüberküloz...  2016
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  HIV hastalığı ve Pulmoner Problemler \nGüncel Bilgiler Işığında HIV/AIDS\n...  2016
  2  Yaşamı tehdit eden pnömoniler Solunum acilleri...  2007
  3  solunum sistemi infeksiyonları ve sigara sigara ve bırakma tedavileri...  2005
  4  sigarayı bırakıyoruz sigarayı bırakıyoruz...  2004
  5  Hastane kökenli pnömonide mortaliteyi etkileyen risk faktörleri Hastane kökenli pnömoni tedavisi...  2004
  6  viral alt solunum yolu infeksiyonları alt solunum yolu infeksiyonlarının tedavisi...  2004
  7  KOAH bakteriyel atak tanı ve tedavi yaklaşımları alt solunum yolu infeksiyonları...  2004
  8  sigara bırakma tedavisi sigara bırakma tedavisi...  2004
  9  solunum sistemi sepsis ve tedavisi...  2004
  10  zatürre nedir nasıl korunulur zatürre nedir nasıl korunulur...  2004
  11  solunum sisteminin yapısal özellikleri İç hastalıkları...  2003
  12  febril nötropeni ve akciğerler iç hastalıkları...  2003
  13  tüberkülin deri testi yorumu ve son gelişmeler yirmibirinci yüzyılda tüberküloz...  2001
  14  yaşamı tehdit eden pnömoniler solunum sistemi infeksiyonları...  2001
  15  Solunum sıkıntısı (dispne) olan hastaya yaklaşım Paramedik...  2000
  16  Ambulansta oksijen tedavisi Paramedik...  2000
  17  İnhalasyon cihazları ile tedavi Paramedik...  2000
  18  Solunum sistemi muayenesi paramedik...  2000
  19  Solunum sistemi infeksiyonları ve korunma paramedik...  2000
 • NO AD TARIH
  1  AĞIZ İÇİ pH DEĞİŞİKLİKLERİNİN SİGARA İÇME İSTEĞİ ÜZERİNE ETKİSİ...  6/2018 - 6/2019
  2  TUBİTAK 1003 216S590 Akciğer Kanserli Hastaların Bireye Özgü Moleküler Tanı ve İzleminde Likit ve Volatil Biyopsinin Kullanımı...  10/2017 - 10/2020
  3  Türkiye' deki Yoğun Bakım Ünitelerinde İzlenen Hastanede Gelişen Pnömoni ve Ventilatör İlişkili Pnömoni Hastalarında Solunum Virüsleri İnsidansı ve Klinik Önemi...  12/2017 - /
  4  Şizofrenide Sanal Gerçeklik Yoluyla Sigara Bırakma Tedavisi...  12/2016 - /
  5  Tütün Kontrolünde Akran Eğitimi Projesi...  2/2015 - 1/2017
  6  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Fonksiyonel Bir Gösterge Olarak Yürüme Hızının Yeri...  8/2010 - 5/2011
  7  Balçova'da Sigarasız Yaşamla Kalp Sağlığını Koruma...  7/2009 - 4/2010
  8  Sarkoidoz tanısı almış hastalarda Ga-67 ve Tc-99m DTPA inhalasyon sintigrafilerinin sonuçlarının sarkoidozun evrelemesindeki katkısı...  5/2001 - 5/2003
 • NO AD YIL
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi BATOK ödüllendirme...  1999
  2  Toraks Derneği en iyi bildiri ödülü/birincilik...  2000
  3  Dokuz Eylül Üniversitesi BATOK ödüllendime...  2001
  4  Toraks Derneği en iyi yurtışı makale ödülü/üçüncülük...  2001
  5  Tübitak Uluslararası bilimsel yayınları teşvik programı /B1 tipi yayın teşvik ödülü...  2001
  6  Türk Toraks Derneği En iyi sözel bildiri ödülü/birincilik...  2002
  7  Dr HAfız Cemal Lokman Hekim Vakfı Sarıay Ödülü/Üçüncülük...  2008
  8  H. Cemal Lokman Hekim Vakfı Sarıay İkincilik ödülü...  2010
  9  Lokman Hekim Vakfı Sarıay...  2012
  10  Türk Toraks Derneği 19. yıllık kongresi en iyi bildiri birincilik ödülü...  2016
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ağustos 2017- Ağustos 2018
  2 Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Eylül 2016- Ağustos 2017
  3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı, Şubat 2015- Şubat 2018
  4 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2014- Mart 2017
  5 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Nisan 2012- Nisan 2015
  6 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı, Şubat 2012- Şubat 2015
  7 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ekim 2004- Ekim 2007