En

PROF.DR. OĞUZ ATEŞ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ÇOCUK ÜROLOJİSİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1993
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı  2000
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi  2009
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Üroloji Anabilim Dali Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı  2014
 • NO AD YIL
  1  46, XY cinsiyet gelişim bozukluğunun nadir bir nedeni: Persistan müller kanalı sendromu...  2017
  2  Vezikoüreteral reflü tedavisinde subüreterik enjeksiyon tedavisi: Tek merkez deneyimi...  2017
  3  The role of water-soluble meconium subfraction and lipid-soluble meconium subfraction on the superio...  2017
  4  Distribution of interstitial cells of Cajal in the bladders of fetal rats with retinoic acid induced...  2016
  5  The density of interstitial cells of Cajal is diminished in choledochal cysts...  2016
  6  Nuss Procedure: Technical modifications to ease bending of the support bar and lateral stabilizer pl...  2016
  7  The intestinal damage induced by lipid soluble meconium subfraction is profound compared to the inte...  2016
  8  Laparaskopik klasik tek port ile appendektomi: Teknik ayrıntılar...  2016
  9  Conventional single port laparoscopic appendectomy for complicated appendicitis in children: Efficie...  2016
  10  Çocuk Acil Servisine Akut Karın Ağrısı İle Başvuran Olgularda Klinik Bulguların Yeri...  2015
  11  Distribution of Interstitial Cells of Cajal in the Esophagus of Fetal Rats with Esophageal Atresia...  2015
  12  Percutaneous transhepatic balloon dilatation of the hepaticojejunal anastomosis for the definitive t...  2015
  13  Effect of Meconium on the Contractility of the Superior Mesenteric Artery: A Clue to Intestinal Dama...  2015
  14  Pectus excavatum'da Nuss ameliyatı: Teknik ayrıntılar...  2015
  15  Complex fetal ovarian cysts cause problems even after regression...  2014
  16  Tubularized incised plate urethroplasty for the treatment of penile fistulas after hypospadias repai...  2014
  17  Case of acquired lobar emphysema mimicking pneumothorax in a neonate...  2013
  18  Pectus carinatum: The effects of orthotic bracing on pulmonary function and gradual compression on p...  2013
  19  Cholecystectomy Conducted With Single Port Incisionless-Intracorporeal Conventional Equipment-Endosc...  2013
  20  Intra-amniotic administration of urinary tripsin inhibitor preserves intestinal contractility in me...  2013
  21  Çocukluk Çağı Üriner Sistem Taşlarının Endoskopik Cerrahi Yöntemlerle Tedavisine İlişkin ...  2013
  22  Altered expression of interstitial cells of Cajal in primary obstructive megaureter...  2013
  23  The Diagnosis of Yo-Yo Reflux with Dynamic Renal Scintigraphy in a Patient with Incomplete Ureteral ...  2012
  24  Laparoscopic ureterouretrostomy in children with a duplex collecting system plus obstructed ureteral...  2012
  25  A 7-year-old girl with cough, fever, pneumonia. Diagnosis: Mucoepidermoid carcinoma (MEC)....  2011
  26  Çocuklarda ekstrahepatik portal hipertansiyona güncel yaklaşım...  2010
  27  Appendectomy conducted with single port incisionless-intracorporeal conventional equipment-endoscopi...  2010
  28  Bronchial atresia presented with cystic lesion in a child...  2009
  29  Gastroşizisli Civciv Embriyolarında Intraamniyotik Mekonyumla Oluşan Barsak Hasarında Üriner Tr...  2009
  30  Rosuvastatin protects tissue perfusion in the experimental testicular torsion model...  2009
  31  Veziko-Üreteral Reflü Sağaltımında Subüreterik İmplant Enjeksiyonu...  2009
  32  laparoskopik splenektomi...  2009
  33  Üreteropelvik bileşke tıkanıklığının transperitoneal laparoskopik onarımı...  2009
  34  çocuklarda laparoskopik kolesistektomi...  2009
  35  laparoskopik nefrektomi ve heminefrektomi...  2009
  36  çocuklar olgularda laparoskopik transperitoneal adrenalektomi deneyimlerimiz...  2009
  37  Late presentation of cystic adenomatoid malformation type 4 of lung in an asymptomatic child...  2008
  38  Hipospadias onarımı sonrası fistül tedavisinde "tübülarize insize plak" üretroplasti yöntemi...  2008
  39  Prenatal tanılı over kistlerinin prenatal ve postnatal tedavisi...  2008
  40  Laparoskopik Nissen fundoplikasyonu ile eş zamanlı perkutan endoskopik gastrostomi uygulaması...  2008
  41  Proksimal jejunal atrezi onarımında seromüsküler şerit çıkarma ve katlama tekniği...  2008
  42  Tek taraflı kasık fıtığı onarımı sırasında karşı taraf processus vaginalis açıklığı...  2008
  43  Az invaziv pektus ekskavatum onarımı (Nuss yöntemi): Tedavisi tamamlanan olgular...  2008
  44  Rhizomelia with anal atresia and anophthalmia: a new syndrome?...  2008
  45  Congenital cystic adenomatoid malformation and intrauterine cystoamniotic shunt....  2008
  46  Amniotic fluid ferritin as a marker of intestinal damage in gastroschisis: a time course experimenta...  2007
  47  The effect of dilated ganglionic segment on anorectal and urinary functions during 1-stage transanal...  2007
  48  Can pulse oxymetry be used for measuring intestinal blood flow?...  2007
  49  Single-port laparoscopic appendectomy conducted intracorporeally with the aid of a transabdominal sl...  2007
  50  An infants with bilateral congenital idiopathic cylothorax that required tharacic duct ligation...  2007
  51  A rare presentation of hydatid cyst in a child...  2007
  52  MRI diagnosis of jejunal haematoma, mimicking a mass lesion...  2006
  53  Başka nedenlerle laparoskopi yapılan hastalarda processus vaginalis açıklığının değerlendir...  2006
  54  Vezikoüreteral reflü tedavisi için laparoskopik ekstravezikal üreteroplasti: Laparoskopik Lich-G...  2006
  55  Laparoscopic excision of a giant ovarian cyst after ultrasound-guided drainage...  2006
  56  Complex urogenital malformation associated with female pseudohermaphroditism: caudal dysgenesis synd...  2006
  57  Hirschsprung hastalığında tek basamaklı transanal endorektal ''pull-through'' ameliyatı sıras...  2006
  58  A unique opportunity for the operative treatment of high anorectal malformations: laparoscopy...  2006
  59  Tek trokar ile karın içinde laparoskopik appendektomi...  2006
  60  Perkütan endoskopik gastrostomi deneyimlerimiz...  2006
  61  Puls oksimetre barsak kan akım hızının ölçülmesinde kullanılabilir mi?...  2006
  62  Hemorajik şok sonrası farklı resusitasyon sıvılarının no-reflow fenomenine etkileri....  2006
  63  Vezikoüreteral reflü tedavisinde üreteroneosistostomi...  2006
  64  Urinary trypsin inhibitor present in fetal urine prevents intraamniotic meconium induced intestinal ...  2006
  65  Mesenterico left portal bypas (MLPB) for variceal bleeding due to extrahepatic portal hypertension c...  2006
  66  The etiology of tracheal mucosal injury in proximal esophageal atresia plus distal tracheoesophageal...  2006
  67  Yüksek tip anorektal malformasyonların tedavisinde yeni bir olanak : Laparoskopi...  2005
  68  Gastroşizisde barsak hasarı oluşumuna interlökin 8 ve ferritinin etkisi...  2005
  69  Az invaziv pektus ekskavatum ameliyatı öncesi hastanın antropometrik ölçümlerine göre hazırl...  2005
  70  Az invaziv pektus ekskavatum onarımı ( Nuss Yöntemi )...  2005
  71  Laparoskopik kasık fıtığı deneyimlerimiz...  2005
  72  Tek taraflı açık kasık fıtığı onarımı ameliyatı sırasında karşı taraf kasık kanalın...  2005
  73  The Contribution of elevated gastric pressure on prevention of gastroesophageal reflux in several di...  2005
  74  A case of proximal jejunal ectopic pancreas causing sporadic vomiting...  2003
  75  Az invaziv pektus ekskavatum onarımı(Nuss Yöntemi):İlk deneyimimiz...  2003
  76  Extrahepatic portal hypertension treated by anastomosing inferior mesenteric vein to left portal vei...  2003
  77  Karaciğer dışı portal ven trombozunda özofagus varis kanamalarının kontrolü: koruyucu ya da ...  2003
  78  The role of simulated models in pediatric surgery to acquire diagnostic skills in inguino-scrotal di...  2003
  79  Is Induction of Fetal Diuresis with, Intraamniotic Furasemide Effective for the Removal of Intestina...  2002
  80  Çocuk Cerrahisi Eğitiminde özgün maketler ile mesleksel beceri kazandırılması...  2002
  81  Induction of fetal diuresis with intraamniotic furosemid increases the clearance of intraamniotic su...  2002
  82  Short-term intestinal ischemia-reperfusion alters intestinal motility that can be preserved by xanth...  2002
  83  Deneysel üreter obstrüksiyonu açılması sonrası böbrekte gelişen iskemi reperfüzyon hasarın...  2001
  84  Intestinal damage in gastroschisis correlates with the concentration of intraamniotic meconium...  2001
  85  Hirschsprung hastalığında tek aşamalı Soave ameliyatı...  2001
  86  Karaciğer transplantasyonu sonrası progresif alkalen fosfataz yüksekliği: olgu sunumu...  1999
 • NO AD TARİH
  1  46, XY cinsiyet gelişim bozukluğunun nadir bir nedeni; Persistan (Kalıcı) Müller Kanalı Sendro... 26/04/2017 - 30/04/2017
  2  Adölesanlarda laparoskopik non-selektif ve selektif arter koruyucu varikoselektomi sonuçlarının ... 29/10/2016 - 30/10/2016
  3  Dextranomer hyaluronik asit kopolimer (Dx/HA) enjeksiyonunun, mesane üreter orifisi düzeyinde olu... 29/10/2016 - 30/10/2016
  4  Çocukluk çağı over patolojilerinin cerrahi tedavisinde deneyimlerimiz... 27/10/2016 - 30/10/2016
  5  Effects of dextranomer hyaluronic acid copolymer (Dx/HA) injection into the different layers of uret... 15/06/2016 - 18/06/2016
  6  Ekstrahepatik portal hipertansiyon tedavisinde mezenteriko-sol portal bypass yöntemi kullanılan ha... 28/10/2015 - 31/10/2015
  7  İntrakorporeal düğüm tekniği ile konvansiyonel tek port inguinal herni onarımı... 28/10/2015 - 31/10/2015
  8  Uzun aralıklı özofagus atrezisi tedavisinde gastrik transpozisyon deneyimlerimiz... 28/10/2015 - 31/10/2015
  9  Laparoskopi yardımlı anorektal malformasyon onarımı uygulanan hastalarda rektumun sfinkterik kas... 28/10/2015 - 31/10/2015
  10  Distribution of the Interstitial Cells of Cajal in the Human Choledochal Cysts and Gallbladders... 05/09/2015 - 09/09/2015
  11  The effects of water and lipid soluble components of meconium on the intestines of chick embryos wit... 17/06/2015 - 20/06/2015
  12  Inguinal herni repair with single port-single instrument incisionless endoscopic surgery: Preliminar... 17/06/2015 - 20/06/2015
  13  Yenidoğan döneminde hidrokolpos ile seyreden hidronefroz ve böbrek hasarına yol açan distal vaj... 29/04/2015 - 03/05/2015
  14  İnsan koledok kistleri ve safra keselerinde interstisyel cajal hücresi dağılımı... 19/11/2014 - 23/11/2014
  15  Künt toraks travmasına bağlı sağ ana bronşta kopma... 17/09/2014 - 20/09/2014
  16  Transperitoneal Laparoskopik Pyeloplasti: 10 yıllık Sonuçlarımız... 17/09/2014 - 20/09/2014
  17  Gastroşizisli civciv embriyolarında intraamniyotik mekonyum ile oluşan barsak hasarında mekonyum... 17/09/2014 - 20/09/2014
  18  İnsan koledok kistleri ve safra keselerinde intersitisiyel Cajal hücresi dağılımı... 17/09/2014 - 20/09/2014
  19  Ultrasonografi eşliğinde uygulanan hidrostatik invajinasyon redüksiyonu sonuçlarımız... 17/09/2014 - 20/09/2014
  20  Kompleks fetal over kistleri regrese olsalar bile, cerrahi sorunlara sebep olabilirler... 30/10/2013 - 02/11/2013
  21  Perfore apandisitlerde laparoskopik appendektomi sonuçlarımız... 30/10/2013 - 02/11/2013
  22  Total kolektomi veya intestinal dismotilite nedeniyle ileostomi açılan hastalarda peptid bazlı fo... 30/10/2013 - 02/11/2013
  23  Nadir görülen bir primer şiloperikardium olgusu: Cerrahi eksizyon seviyesinin önemi... 30/10/2013 - 02/11/2013
  24  Koledok kistleri için uygulanan hepatiko-jejunostomi sonrası görülen ortak ve intrahepatik safra... 30/10/2013 - 02/11/2013
  25  Ürodinamide mesane disfonksiyon bulguları saptanan vezikoüreteral reflüsü olan hastaların değ... 30/10/2013 - 02/11/2013
  26  Mekonyumun su fazi ve yağ fazinin mezenterik arter kontraktilitesi üzerine etkileri... 30/10/2013 - 02/11/2013
  27  Pektus karinatum: Göğüs bastırma ortezinin solunum foknsiyonlarına ve kademeli sıkıştırman... 30/10/2013 - 02/11/2013
  28  Esophageal Distribution of Intertitial Cells of Cajal in the Experimental Rat Model of Adriamycin In... 05/06/2013 - 08/06/2013
  29  Sağ Pulmoner arter agenezisine bağlı tekrarlayan masif hemoptizili hastada tedavi yaklaşımımı... 17/10/2012 - 20/10/2012
  30  Kolonoskopi yardımıyla rektal atrezi onarımı: olgu sunumu... 17/10/2012 - 20/10/2012
  31  Sıçan fetüslerinde deneysel özefagus atrezisi modelinde interstisyel Cajal hücrelerinin dağıl... 17/10/2012 - 20/10/2012
  32  Radyolojik tanısı karaciğer apsesi olan idiyopatik retroperitoneal apseli hastada tedavi deneyiml... 17/10/2012 - 20/10/2012
  33  Alt üriner sistem semptomları olan çocuklarda ultrasonografi ile mesane duvar kalınlığı ve a... 17/10/2012 - 21/10/2012
  34  Minimal invaziv pektus ekskavatum tedavisinde 10 yıllık tedavi deneyimlerimiz... 17/10/2012 - 21/10/2012
  35  Testisin kistik displazisi ve ipsilateral renal agenezi: olgu sunumu.... 03/10/2012 - 06/10/2012
  36  A new incisionless noninvasive treatment method for pectus excavatum deformity:vacuum bell therapy... 13/07/2012 - 16/07/2012
  37  A practical, non-surgical treatment of pectus carinatum with compresive orthotic bracing in children... 13/07/2012 - 16/07/2012
  38  Our initial experience in laparoscopic cholecystectomy conducted with SPICES (Single port incisionle... 15/06/2011 - 18/06/2011
  39  Effects of meconium and amniotic fluid on contractility of mesenteric artery... 15/06/2011 - 18/06/2011
  40  Transperitoneal laparoscopic pyeloplasty for treatment of ureteropelvic junction obstruction in chil... 15/06/2011 - 18/06/2011
  41  Vajinal ve servikovajinal atrezili hastalarda tedavi deneyimlerimiz... 16/05/2011 - 19/05/2011
  42  Pektus ekskavatum tedavisinde yeni bir yöntem: Vakum terapisi... 16/05/2011 - 19/05/2011
  43  Lignöz konjonktivit ve alt solunum tutulumu: olgu sunumu... 20/10/2010 - 24/10/2010
  44  Baltimore osteotomisi ile sekonder ekstrofi vesika onarımı sonuçlarımız... 22/09/2010 - 25/09/2010
  45  Mekonyum ve amnion sıvısının mezenterik arter kontraktilitesi üzerine etkileri... 22/09/2010 - 25/09/2010
  46  SPICES (single port incisionless-intracorporeal conventional equipment-endoscopic surgery) yöntemi ... 22/09/2010 - 25/09/2010
  47  SPICES (single port incisionless-intracorporeal conventional equipment-endoscopic surgery) - tek ça... 22/09/2010 - 25/09/2010
  48  Laparoskopik ameliyatlar sırasında askı dikişinin kullanımı... 22/09/2010 - 25/09/2010
  49  Rijid bronkoskopide Hopkins teleskop ve optik forseps kullanımı çocuklarda solunum yolu yabancı ... 22/09/2010 - 25/09/2010
  50  Ektopik açılımlı çift toplayıcı sistemi olan bir hastada laparoskopik üreteropyelostomi amel... 22/09/2010 - 25/09/2010
  51  Our experience in laparoscopic appendectomy conducted with a new technique; Single port incisionless... 02/06/2010 - 05/06/2010
  52  The distribution of interstitial cells of Cajal in bladders of rat fetuses with myelomeningocele... 02/06/2010 - 05/06/2010
  53  Sıçan fetüslerinde miyelomeningosel modelinde gelişen nörojenik mesanede intersitisyel Kajal h... 08/04/2010 - 10/04/2010
  54  Konvansiyonel Tek Port İle Yapılan Laparoskopik Appendektomilerde Kullanılmak İçin Geliştirile... 30/09/2009 - 03/10/2009
  55  Laparoskopik transperitoneal adrenalektomi deneyimlerimiz... 30/09/2009 - 03/10/2009
  56  Göğüs bastırma ortezi ile pektus karinatum deformitesinin invaziv olmayan tedavisi... 30/09/2009 - 03/10/2009
  57  Laparoskopik splenektomi... 30/09/2009 - 03/10/2009
  58  Çocuklarda laparoskopik kolesistektomi... 30/09/2009 - 03/10/2009
  59  Noninvaziv correction of pectus carinatum with compresive orthotic bracing in children: preliminary ... 21/04/2009 - 25/04/2009
  60  A homemade grasper for "single conventional port" laparoscopic appendectomy: swing polypropylene sut... 21/04/2009 - 25/04/2009
  61  Aktive protein C nin intraabdominal sepsis modelinde epitelyal apoptozis üzerine etkisi.... 29/10/2008 - 01/11/2008
  62  Single port intarcorporeal laparoscopic appendectomy (SPI-LA): results of the new technique... 19/06/2008 -
  63  The protective effect of urinary tyrpsin inhibitor on intestinal motility of chick embryos with gast... 19/06/2008 - 21/06/2008
  64  Mesenterico-left portal bypass procedure for the definite treatment of extrahepatic portal hypertens... 19/06/2008 -
  65  Hipospadias fistül onarımında Snodgrass onarımı uygun bir yöntem midir?... 17/06/2008 - 19/06/2008
  66  Yüksek tip anorektal malformasyonların tedavisinde özgün bir yöntem: laparoskopi... 17/06/2008 - 19/06/2008
  67  Pankreas başı tümörü olan bir olguda Whipple ameliyatı deneyimimiz... 17/06/2008 - 19/06/2008
  68  Testis torsiyonunun detorsiyonu sonrasında oluşan iskemi/reperfüzyon hasarının rosuvastatin ile... 17/06/2008 - 19/06/2008
  69  Doğumsal anomalilerin fetal tanı ve tedavi merkezinde tanı ve tedavisi... 17/06/2008 - 19/06/2008
  70  Mesane augmentasyonu deneyimlerimiz... 17/06/2008 - 19/06/2008
  71  Single port intracorporeal laparoscopic appendectomi (SPI-LA): A unique apportunity for advancing en... 12/06/2008 - 16/06/2008
  72  Our Transperitoneal laparoscopic dismembered pyeloplasty experience: The importance of of reusuable ... 12/06/2008 - 15/06/2008
  73  Asemptomatik bir çocukta akciğerin geç prezentasyonlu tip 4 kistik adenomatoid malformasyonu... 04/05/2008 - 06/05/2008
  74  Rosuvastatin prevents no-reflow phenomenon due to detorsion of testicular torsion... 23/04/2008 - 26/04/2008
  75  Endotrakeal entübasyon sonrası gelişen trakea rüptürü olgu sunumu... 10/04/2008 - 12/04/2008
  76  Proksimal jejunal atrezi onarımında seromuskuler strippingile plikasyon tekniğinin etkinliği... 22/10/2007 - 27/10/2007
  77  Laparoskopik Pyeloplasti Deneyimlerimiz: Tekrar kullanılabilir laparoskopik aletlerin önemi... 22/10/2007 - 27/10/2007
  78  Gastroşizisli civciv embryolarında intraamniotik mekonyumla oluşan bağırsak hasarında üriner ... 22/10/2007 - 27/10/2007
  79  Intrauterine cystoamniotic shunt: A case of congenital cystic adenomatoid malformation... 09/09/2007 - 13/09/2007
  80  Single port laparoscopic appendectomy conducted solely intracorporeally with aid of a transabdominal... 08/05/2007 -
  81  Evaluation and guidance of endoscopic treatment of vesicoureteral reflux with preoperative direct cy... 08/05/2007 - 10/05/2007
  82  Fetal diürezin intraamniotik furosemid enjeksiyonu ile attırılması gastroşiziste gelişen barsa... 05/11/2006 - 08/11/2006
  83  Primer obstrüktif megaüreterde intersisyel cajal hücrelerinin dağılımı... 05/11/2006 - 08/11/2006
  84  Pektus Carinatum deformitesinde ameliyatsız tedavi yöntemi: göğüs bastırma ortezi... 05/11/2006 - 08/11/2006
  85  Derinde Çalışılan açık ameliyatlarda tepe kamerası ve sayısal tıbbi görüntüleme sistemin... 05/11/2006 - 08/11/2006
  86  İyi bir ergonomi sağlamaya yönelik donanım ile konumlandırılmış endoskopik ameliyat odası... 05/11/2006 - 08/11/2006
  87  Karın duvarından geçilen bir askı dikişi yardımıyla tek port ile karın içinde laparoskopik ... 05/11/2006 - 08/11/2006
  88  Rhizomelia with anal atresia and anophthalmia; is it a new syndrome?... 01/01/2006 - 01/01/2006
  89  Vezikoüreteral reflünün endoskopik tedavisini değerlendirmede ve yönlendirmede farklı bir yön... 01/10/2005 - 04/10/2005
  90  Mesaneye girişim uygulanan hastalarda mesane spazmı ve irritasyonunun giderilmesi amacıyla mesane... 01/10/2005 - 04/10/2005
  91  Use of recombinant activated factor VII in postoperative life threatening intraabdominal bleeding in... 28/09/2005 - 02/10/2005
  92  Karaciğer mezenşimal hamartomunda cavitron ultrasonic surgical aspirator (CUSA) ile karaciğer r... 21/09/2005 - 24/09/2005
  93  Vajen ve üretra atrezisi olan ürogenital sinüs anomalili hastada rektumu ayırmaksızın perineal... 21/09/2005 - 24/09/2005
  94  Bronkopulmoner displazili bir preterm infantta kazanılmış lober amfizem... 13/04/2005 - 17/04/2005
  95  Baş boyunda nadir bir deri tümörü: Pilomatrikoma... 20/02/2005 - 23/02/2005
  96  Intestinal Perforasyonla Seyreden Konjenital Santral Hipoventilasyon Sendromu (Ondine'nin Laneti) il... 08/09/2004 - 11/09/2004
  97  Selim tuba-ovaryan kistlerde laparoskopi deneyimlerimiz... 08/09/2004 - 11/09/2004
  98  Yenilikçi çocuk cerrahlarindan beklenmeyen bir uyum gecikmesi: perkutan endoskopik gastrostomi... 08/09/2004 - 11/09/2004
  99  Nüks mesane ekstrofisi onarımında kombine vertikal ve horizontal osteotomi (Baltimore osteotomis... 08/09/2004 - 11/09/2004
  100  Ürodinamik çalışma sırasında hastalara çizgi film seyrettirmenin önemi... 08/09/2004 - 11/09/2004
  101  İdiopatik trombositopenik purpuranın nadir görülen bir kompikasyonu: korpus hemorajikum rüptür... 08/09/2004 - 11/09/2004
  102  Prenatal tanılı over kistlerine olağan ve sıradışı yaklaşımlarımız... 08/09/2004 - 11/09/2004
  103  Vezikoüreteral reflüde açık ameliyat ile tedavi deneyimlerimiz... 08/09/2004 - 11/09/2004
  104  Laparoskopik inguinal herni deneyimlerimiz... 08/09/2004 - 11/09/2004
  105  Hemorajik şok sonrası farklı resüsitasyon sıvılarının no-reflow fenomenine etkileri... 08/09/2004 - 11/09/2004
  106  Antenatal hidronefrozlu olgularımızda tedavi ve takip sonuçlarımız... 08/09/2004 - 11/09/2004
  107  Yüksek tip anorektal malformasyonların tedavisinde eşsiz bir olanak: laparoskopi... 08/09/2004 - 11/09/2004
  108  Az invaziv pektus ekskavatum ameliyatı öncesi hastanın antropometrik ölçümlerine göre hazırl... 08/09/2004 - 11/09/2004
  109  Hirschsprung hastalığında tek basamaklı transanal endorektal pull-through sırasında genişlemi... 08/09/2004 - 11/09/2004
  110  Açık inguinal herni onarımı sırasında kontralateral kasık kanalının laparoskopik değerlend... 08/09/2004 - 11/09/2004
  111  Gastroşiziste barsak hasari gelişimini engellemek amaci ile fetal tedavi: amniyotik sıvı değiş... 08/09/2004 - 11/09/2004
  112  Yenilikçi çocuk cerrahlarından beklenmeyen bir uyum gecikmesi: perkutan endoskopik gastrostomi... 08/09/2004 - 01/09/2004
  113  Herhangi bir nedenle laparoskopi yapılan hastalarda prosesus vajinalis açıklığının değerlend... 08/09/2004 - 11/09/2004
  114  Üretero-pelvik bileşke darlığında açık ameliyat ile tedavi deneyimlerimiz... 08/09/2004 - 11/09/2004
  115  Nüks ekstrofi vesika olgusunda anterior iliak osteotomi ve eksternal fiksasyon kullanımı... 08/10/2003 - 10/10/2003
  116  Gastroşizişli bebeklerde amniotik sıvı değişimi Bianchi Yöntemi ile redüksiyonu kolaylaştı... 08/10/2003 - 10/10/2003
  117  Usefulness of Testicular Scintigraphy for Diagnosis of Torsion of Spermatic Cord and its Importance ... 31/08/2002 - 04/09/2002
  118  Usefulness of Testicular Scintigraphy for Diagnosis of Torsion of Spermatic Cord and its Importance ... 01/05/2002 - 05/05/2002
  119  Deneysel üreter obstrüksiyonun açılması sonrası böbrekte gelişen iskemi-reperfüzyon hasarı... 14/10/1998 -
  120  Focal intestinal perforations due to indomethacin treatment... 14/10/1998 -
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Tek port (konvansiyonel) laparoksopik appendektomi Çocuklarda Endoksopik Cerrahi Atlası...  2015
  2  Toraks Travmaları Çocuk Acil Tıp...  2012
 • NO AD TARIH
  1  DEXTRANOMER HYALURONİK ASİT KOPOLİMER ENJEKSİYONUNUN, ÜRETEROVEZİKAL BİLEŞKENİN FARKLI DOKU KATMANLARINDA OLUŞTURDUĞU HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  6/2015 - 6/2016
  2  Torakoskopide süreye bağlı intratorasik basıncın oksidatif stress üzerine etkilerinin deneysel rat modelinde araştırılması...  1/2015 - 11/2016
  3  İnsan koledok kistleri ve kolesistitlerinde interstisiyel Cajal hücre dağılımı...  2/2013 - 10/2014
  4  Sıçan fetüslerinde deneysel özefagus atrezisi modelinde intersitisyel cajal hücrelerinin dağılımı...  10/2011 - 10/2013
  5  sıçan fetüslerinde deneysel özefagus atrezisi modelinde intersitisyel cajal hücrelerinin dagılımı...  8/2011 - /
  6  Gastroşizisli civciv embriyolarında intraamniyotik mekonyumla oluşan bağırsak hasarında üriner tripsin inhibitörünün intestinal motiliteyi koruyucu etkisi...  4/2006 - 9/2007
  7  Hirschsprung hastalığında tek basamaklı transanal endorektal pull-through ameliyatı sırasındaki genişlemiş ganglionik segment varlığının anorektal ve üriner fonksiyonlara etkisi...  11/2004 - 11/2007
  8  İntra-amniotik furosemid uygulamasının gastroşiziste bağırsak hasarını önlemede kullanabilirliği...  5/2002 - 5/2004
  9  Mekonyumun doğal içeriğinde bulunan IL-8'in gastroşizisli civciv embryolarında bağırsak hasarına etkisi...  4/2002 - 4/2004
  10  Trakeoözefajiyal fistüllü özefgus atrezisinde amniotik sıvının trakea yoluyla yutulması trakea mukozasında hasar yaratır mı?...  1/1999 - 1/2001
 • NO AD YIL
  1  En iyi video ödülü, Minimal invaziv yaklaşımla pektus ekskavatum onarımı...  2002
  2  En iyi video ödülü, SPİCES yöntemi ile laparoskopik kolesistektomi...  2010
  3  Prof. Dr. Akgün Hiçsönmez Bilimsel Araştırma Ödülü, Mekonyum ve amnion sıvısının mezente...  2010