En

PROF.DR. OĞUZ ATEŞ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ÇOCUK ÜROLOJİSİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1993
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı  2000
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi  2009
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Üroloji Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı  2014
 • NO AD YIL
  1  Successful outcomes in adolescent varicocele treatment with high-level laparoscopic varicocelectomy...  2019
  2  Early-Onset Isolated Bilateral Pheochromocytoma As a Major Clinical Manifestation of von-Hippel Lind...  2018
  3  46, XY cinsiyet gelişim bozukluğunun nadir bir nedeni: Persistan müller kanalı sendromu...  2017
  4  Vezikoüreteral reflü tedavisinde subüreterik enjeksiyon tedavisi: Tek merkez deneyimi...  2017
  5  The role of water-soluble meconium subfraction and lipid-soluble meconium subfraction on the superio...  2017
  6  Distribution of interstitial cells of Cajal in the bladders of fetal rats with retinoic acid induced...  2016
  7  The density of interstitial cells of Cajal is diminished in choledochal cysts...  2016
  8  Nuss Procedure: Technical modifications to ease bending of the support bar and lateral stabilizer pl...  2016
  9  Laparaskopik klasik tek port ile appendektomi: Teknik ayrıntılar...  2016
  10  The intestinal damage induced by lipid soluble meconium subfraction is profound compared to the inte...  2016
  11  Conventional single port laparoscopic appendectomy for complicated appendicitis in children: Efficie...  2016
  12  Çocuk Acil Servisine Akut Karın Ağrısı İle Başvuran Olgularda Klinik Bulguların Yeri...  2015
  13  Distribution of Interstitial Cells of Cajal in the Esophagus of Fetal Rats with Esophageal Atresia...  2015
  14  Percutaneous transhepatic balloon dilatation of the hepaticojejunal anastomosis for the definitive t...  2015
  15  Effect of Meconium on the Contractility of the Superior Mesenteric Artery: A Clue to Intestinal Dama...  2015
  16  Pectus excavatum'da Nuss ameliyatı: Teknik ayrıntılar...  2015
  17  Complex fetal ovarian cysts cause problems even after regression...  2014
  18  Tubularized incised plate urethroplasty for the treatment of penile fistulas after hypospadias repai...  2014
  19  Case of acquired lobar emphysema mimicking pneumothorax in a neonate...  2013
  20  Pectus carinatum: The effects of orthotic bracing on pulmonary function and gradual compression on p...  2013
  21  Cholecystectomy Conducted With Single Port Incisionless-Intracorporeal Conventional Equipment-Endosc...  2013
  22  Intra-amniotic administration of urinary tripsin inhibitor preserves intestinal contractility in me...  2013
  23  Çocukluk Çağı Üriner Sistem Taşlarının Endoskopik Cerrahi Yöntemlerle Tedavisine İlişkin ...  2013
  24  Altered expression of interstitial cells of Cajal in primary obstructive megaureter...  2013
  25  The Diagnosis of Yo-Yo Reflux with Dynamic Renal Scintigraphy in a Patient with Incomplete Ureteral ...  2012
  26  Laparoscopic ureterouretrostomy in children with a duplex collecting system plus obstructed ureteral...  2012
  27  A 7-year-old girl with cough, fever, pneumonia. Diagnosis: Mucoepidermoid carcinoma (MEC)....  2011
  28  Çocuklarda ekstrahepatik portal hipertansiyona güncel yaklaşım...  2010
  29  Appendectomy conducted with single port incisionless-intracorporeal conventional equipment-endoscopi...  2010
  30  Bronchial atresia presented with cystic lesion in a child...  2009
  31  Gastroşizisli Civciv Embriyolarında Intraamniyotik Mekonyumla Oluşan Barsak Hasarında Üriner Tr...  2009
  32  Rosuvastatin protects tissue perfusion in the experimental testicular torsion model...  2009
  33  Veziko-Üreteral Reflü Sağaltımında Subüreterik İmplant Enjeksiyonu...  2009
  34  Üreteropelvik bileşke tıkanıklığının transperitoneal laparoskopik onarımı...  2009
  35  çocuklarda laparoskopik kolesistektomi...  2009
  36  laparoskopik splenektomi...  2009
  37  çocuklar olgularda laparoskopik transperitoneal adrenalektomi deneyimlerimiz...  2009
  38  laparoskopik nefrektomi ve heminefrektomi...  2009
  39  Late presentation of cystic adenomatoid malformation type 4 of lung in an asymptomatic child...  2008
  40  Prenatal tanılı over kistlerinin prenatal ve postnatal tedavisi...  2008
  41  Laparoskopik Nissen fundoplikasyonu ile eş zamanlı perkutan endoskopik gastrostomi uygulaması...  2008
  42  Hipospadias onarımı sonrası fistül tedavisinde "tübülarize insize plak" üretroplasti yöntemi...  2008
  43  Proksimal jejunal atrezi onarımında seromüsküler şerit çıkarma ve katlama tekniği...  2008
  44  Tek taraflı kasık fıtığı onarımı sırasında karşı taraf processus vaginalis açıklığı...  2008
  45  Az invaziv pektus ekskavatum onarımı (Nuss yöntemi): Tedavisi tamamlanan olgular...  2008
  46  Rhizomelia with anal atresia and anophthalmia: a new syndrome?...  2008
  47  Congenital cystic adenomatoid malformation and intrauterine cystoamniotic shunt....  2008
  48  Amniotic fluid ferritin as a marker of intestinal damage in gastroschisis: a time course experimenta...  2007
  49  The effect of dilated ganglionic segment on anorectal and urinary functions during 1-stage transanal...  2007
  50  Single-port laparoscopic appendectomy conducted intracorporeally with the aid of a transabdominal sl...  2007
  51  Can pulse oxymetry be used for measuring intestinal blood flow?...  2007
  52  An infants with bilateral congenital idiopathic cylothorax that required tharacic duct ligation...  2007
  53  A rare presentation of hydatid cyst in a child...  2007
  54  Başka nedenlerle laparoskopi yapılan hastalarda processus vaginalis açıklığının değerlendir...  2006
  55  MRI diagnosis of jejunal haematoma, mimicking a mass lesion...  2006
  56  Vezikoüreteral reflü tedavisi için laparoskopik ekstravezikal üreteroplasti: Laparoskopik Lich-G...  2006
  57  Laparoscopic excision of a giant ovarian cyst after ultrasound-guided drainage...  2006
  58  Complex urogenital malformation associated with female pseudohermaphroditism: caudal dysgenesis synd...  2006
  59  A unique opportunity for the operative treatment of high anorectal malformations: laparoscopy...  2006
  60  Hirschsprung hastalığında tek basamaklı transanal endorektal ''pull-through'' ameliyatı sıras...  2006
  61  Perkütan endoskopik gastrostomi deneyimlerimiz...  2006
  62  Tek trokar ile karın içinde laparoskopik appendektomi...  2006
  63  Puls oksimetre barsak kan akım hızının ölçülmesinde kullanılabilir mi?...  2006
  64  Urinary trypsin inhibitor present in fetal urine prevents intraamniotic meconium induced intestinal ...  2006
  65  Mesenterico left portal bypas (MLPB) for variceal bleeding due to extrahepatic portal hypertension c...  2006
  66  The etiology of tracheal mucosal injury in proximal esophageal atresia plus distal tracheoesophageal...  2006
  67  Vezikoüreteral reflü tedavisinde üreteroneosistostomi...  2006
  68  Hemorajik şok sonrası farklı resusitasyon sıvılarının no-reflow fenomenine etkileri....  2006
  69  Yüksek tip anorektal malformasyonların tedavisinde yeni bir olanak : Laparoskopi...  2005
  70  Gastroşizisde barsak hasarı oluşumuna interlökin 8 ve ferritinin etkisi...  2005
  71  Az invaziv pektus ekskavatum ameliyatı öncesi hastanın antropometrik ölçümlerine göre hazırl...  2005
  72  Az invaziv pektus ekskavatum onarımı ( Nuss Yöntemi )...  2005
  73  Tek taraflı açık kasık fıtığı onarımı ameliyatı sırasında karşı taraf kasık kanalın...  2005
  74  Laparoskopik kasık fıtığı deneyimlerimiz...  2005
  75  The Contribution of elevated gastric pressure on prevention of gastroesophageal reflux in several di...  2005
  76  A case of proximal jejunal ectopic pancreas causing sporadic vomiting...  2003
  77  Az invaziv pektus ekskavatum onarımı(Nuss Yöntemi):İlk deneyimimiz...  2003
  78  The role of simulated models in pediatric surgery to acquire diagnostic skills in inguino-scrotal di...  2003
  79  Extrahepatic portal hypertension treated by anastomosing inferior mesenteric vein to left portal vei...  2003
  80  Karaciğer dışı portal ven trombozunda özofagus varis kanamalarının kontrolü: koruyucu ya da ...  2003
  81  Is Induction of Fetal Diuresis with, Intraamniotic Furasemide Effective for the Removal of Intestina...  2002
  82  Çocuk Cerrahisi Eğitiminde özgün maketler ile mesleksel beceri kazandırılması...  2002
  83  Induction of fetal diuresis with intraamniotic furosemid increases the clearance of intraamniotic su...  2002
  84  Short-term intestinal ischemia-reperfusion alters intestinal motility that can be preserved by xanth...  2002
  85  Deneysel üreter obstrüksiyonu açılması sonrası böbrekte gelişen iskemi reperfüzyon hasarın...  2001
  86  Intestinal damage in gastroschisis correlates with the concentration of intraamniotic meconium...  2001
  87  Hirschsprung hastalığında tek aşamalı Soave ameliyatı...  2001
  88  Karaciğer transplantasyonu sonrası progresif alkalen fosfataz yüksekliği: olgu sunumu...  1999
 • NO AD TARİH
  1  Çocukluk Çağı Subdiyafragmatik Yerleşimli Müllerian Kist Olgusunda Laparoskopik Eksizyon... 15/10/2019 - 19/10/2019
  2  Çocuklarda Nissen Fundoplikasyonu Deneyimlerimiz... 15/10/2019 - 19/10/2019
  3  Hava Yolunda Yabancı Cisim Aspirasyonu Şüphesi Olan Hastalarda Toraks BT Ve Rijid Bronkoskopi Son... 15/10/2019 - 19/10/2019
  4  Çocukluk yaş grubunda primer spontan pnömotoraks tedavisi deneyimlerimiz... 15/10/2019 - 19/10/2019
  5  KONVANSiYONEL SiNGLE PORT ENDOSKOPiK YÖNTEMLE TEDAVi EDiLEN HASTALARDA TEDAVi SONUÇLARIMIZIN DEĞE... 15/10/2019 - 19/10/2019
  6  ULTRASONOGRAFi KILAVUZLUĞUNDA HiDROSTATiK iNVAJiNASYON REDÜKSiYONUNDA KONTRAST MADDE KULLANIMI GER... 15/10/2019 - 19/10/2019
  7  Çocukluk Dönemi Hipertiroidizmin Nadir Bir Nedeni: Tiroid Papiller Karsinom... 13/12/2018 - 15/12/2018
  8  Tiroid ve paratiroid cerrahisi deneyimimiz... 24/10/2018 - 27/10/2018
  9  Endoskopik çocuk cerrahisi uygulamalarımızın çocuk cerrahisi tıpta uzmanlık öğrencisi eğit... 24/10/2018 - 27/10/2018
  10  Yüksek konfluensli ürogenital sinüs anomalilerinin rektumu kesmeden perineal prone yaklaşım ile... 03/06/2018 - 06/06/2018
  11  Von-Hippel Lindau Sendromu Tip 2C'nin Ana Klinik Bulgusu Olan Erken Başlangıçlı İzole Bilateral... 18/04/2018 - 22/04/2018
  12  46, XY cinsiyet gelişim bozukluğunun nadir bir nedeni; Persistan (Kalıcı) Müller Kanalı Sendro... 26/04/2017 - 30/04/2017
  13  Dextranomer hyaluronik asit kopolimer (Dx/HA) enjeksiyonunun, mesane üreter orifisi düzeyinde olu... 29/10/2016 - 30/10/2016
  14  Adölesanlarda laparoskopik non-selektif ve selektif arter koruyucu varikoselektomi sonuçlarının ... 29/10/2016 - 30/10/2016
  15  Çocukluk çağı over patolojilerinin cerrahi tedavisinde deneyimlerimiz... 27/10/2016 - 30/10/2016
  16  Effects of dextranomer hyaluronic acid copolymer (Dx/HA) injection into the different layers of uret... 15/06/2016 - 18/06/2016
  17  Laparoskopi yardımlı anorektal malformasyon onarımı uygulanan hastalarda rektumun sfinkterik kas... 28/10/2015 - 31/10/2015
  18  Uzun aralıklı özofagus atrezisi tedavisinde gastrik transpozisyon deneyimlerimiz... 28/10/2015 - 31/10/2015
  19  İntrakorporeal düğüm tekniği ile konvansiyonel tek port inguinal herni onarımı... 28/10/2015 - 31/10/2015
  20  Ekstrahepatik portal hipertansiyon tedavisinde mezenteriko-sol portal bypass yöntemi kullanılan ha... 28/10/2015 - 31/10/2015
  21  Distribution of the Interstitial Cells of Cajal in the Human Choledochal Cysts and Gallbladders... 05/09/2015 - 09/09/2015
  22  The effects of water and lipid soluble components of meconium on the intestines of chick embryos wit... 17/06/2015 - 20/06/2015
  23  Inguinal herni repair with single port-single instrument incisionless endoscopic surgery: Preliminar... 17/06/2015 - 20/06/2015
  24  Yenidoğan döneminde hidrokolpos ile seyreden hidronefroz ve böbrek hasarına yol açan distal vaj... 29/04/2015 - 03/05/2015
  25  İnsan koledok kistleri ve safra keselerinde interstisyel cajal hücresi dağılımı... 19/11/2014 - 23/11/2014
  26  Transperitoneal Laparoskopik Pyeloplasti: 10 yıllık Sonuçlarımız... 17/09/2014 - 20/09/2014
  27  Gastroşizisli civciv embriyolarında intraamniyotik mekonyum ile oluşan barsak hasarında mekonyum... 17/09/2014 - 20/09/2014
  28  İnsan koledok kistleri ve safra keselerinde intersitisiyel Cajal hücresi dağılımı... 17/09/2014 - 20/09/2014
  29  Künt toraks travmasına bağlı sağ ana bronşta kopma... 17/09/2014 - 20/09/2014
  30  Ultrasonografi eşliğinde uygulanan hidrostatik invajinasyon redüksiyonu sonuçlarımız... 17/09/2014 - 20/09/2014
  31  Total kolektomi veya intestinal dismotilite nedeniyle ileostomi açılan hastalarda peptid bazlı fo... 30/10/2013 - 02/11/2013
  32  Nadir görülen bir primer şiloperikardium olgusu: Cerrahi eksizyon seviyesinin önemi... 30/10/2013 - 02/11/2013
  33  Koledok kistleri için uygulanan hepatiko-jejunostomi sonrası görülen ortak ve intrahepatik safra... 30/10/2013 - 02/11/2013
  34  Ürodinamide mesane disfonksiyon bulguları saptanan vezikoüreteral reflüsü olan hastaların değ... 30/10/2013 - 02/11/2013
  35  Mekonyumun su fazi ve yağ fazinin mezenterik arter kontraktilitesi üzerine etkileri... 30/10/2013 - 02/11/2013
  36  Pektus karinatum: Göğüs bastırma ortezinin solunum foknsiyonlarına ve kademeli sıkıştırman... 30/10/2013 - 02/11/2013
  37  Kompleks fetal over kistleri regrese olsalar bile, cerrahi sorunlara sebep olabilirler... 30/10/2013 - 02/11/2013
  38  Perfore apandisitlerde laparoskopik appendektomi sonuçlarımız... 30/10/2013 - 02/11/2013
  39  Esophageal Distribution of Intertitial Cells of Cajal in the Experimental Rat Model of Adriamycin In... 05/06/2013 - 08/06/2013
  40  Sıçan fetüslerinde deneysel özefagus atrezisi modelinde interstisyel Cajal hücrelerinin dağıl... 17/10/2012 - 20/10/2012
  41  Alt üriner sistem semptomları olan çocuklarda ultrasonografi ile mesane duvar kalınlığı ve a... 17/10/2012 - 21/10/2012
  42  Minimal invaziv pektus ekskavatum tedavisinde 10 yıllık tedavi deneyimlerimiz... 17/10/2012 - 21/10/2012
  43  Kolonoskopi yardımıyla rektal atrezi onarımı: olgu sunumu... 17/10/2012 - 20/10/2012
  44  Sağ Pulmoner arter agenezisine bağlı tekrarlayan masif hemoptizili hastada tedavi yaklaşımımı... 17/10/2012 - 20/10/2012
  45  Radyolojik tanısı karaciğer apsesi olan idiyopatik retroperitoneal apseli hastada tedavi deneyiml... 17/10/2012 - 20/10/2012
  46  Testisin kistik displazisi ve ipsilateral renal agenezi: olgu sunumu.... 03/10/2012 - 06/10/2012
  47  A practical, non-surgical treatment of pectus carinatum with compresive orthotic bracing in children... 13/07/2012 - 16/07/2012
  48  A new incisionless noninvasive treatment method for pectus excavatum deformity:vacuum bell therapy... 13/07/2012 - 16/07/2012
  49  Effects of meconium and amniotic fluid on contractility of mesenteric artery... 15/06/2011 - 18/06/2011
  50  Our initial experience in laparoscopic cholecystectomy conducted with SPICES (Single port incisionle... 15/06/2011 - 18/06/2011
  51  Transperitoneal laparoscopic pyeloplasty for treatment of ureteropelvic junction obstruction in chil... 15/06/2011 - 18/06/2011
  52  Vajinal ve servikovajinal atrezili hastalarda tedavi deneyimlerimiz... 16/05/2011 - 19/05/2011
  53  Pektus ekskavatum tedavisinde yeni bir yöntem: Vakum terapisi... 16/05/2011 - 19/05/2011
  54  Lignöz konjonktivit ve alt solunum tutulumu: olgu sunumu... 20/10/2010 - 24/10/2010
  55  Laparoskopik ameliyatlar sırasında askı dikişinin kullanımı... 22/09/2010 - 25/09/2010
  56  Baltimore osteotomisi ile sekonder ekstrofi vesika onarımı sonuçlarımız... 22/09/2010 - 25/09/2010
  57  Mekonyum ve amnion sıvısının mezenterik arter kontraktilitesi üzerine etkileri... 22/09/2010 - 25/09/2010
  58  SPICES (single port incisionless-intracorporeal conventional equipment-endoscopic surgery) - tek ça... 22/09/2010 - 25/09/2010
  59  SPICES (single port incisionless-intracorporeal conventional equipment-endoscopic surgery) yöntemi ... 22/09/2010 - 25/09/2010
  60  Rijid bronkoskopide Hopkins teleskop ve optik forseps kullanımı çocuklarda solunum yolu yabancı ... 22/09/2010 - 25/09/2010
  61  Ektopik açılımlı çift toplayıcı sistemi olan bir hastada laparoskopik üreteropyelostomi amel... 22/09/2010 - 25/09/2010
  62  The distribution of interstitial cells of Cajal in bladders of rat fetuses with myelomeningocele... 02/06/2010 - 05/06/2010
  63  Our experience in laparoscopic appendectomy conducted with a new technique; Single port incisionless... 02/06/2010 - 05/06/2010
  64  Sıçan fetüslerinde miyelomeningosel modelinde gelişen nörojenik mesanede intersitisyel Kajal h... 08/04/2010 - 10/04/2010
  65  Çocuklarda laparoskopik kolesistektomi... 30/09/2009 - 03/10/2009
  66  Laparoskopik transperitoneal adrenalektomi deneyimlerimiz... 30/09/2009 - 03/10/2009
  67  Laparoskopik splenektomi... 30/09/2009 - 03/10/2009
  68  Göğüs bastırma ortezi ile pektus karinatum deformitesinin invaziv olmayan tedavisi... 30/09/2009 - 03/10/2009
  69  Konvansiyonel Tek Port İle Yapılan Laparoskopik Appendektomilerde Kullanılmak İçin Geliştirile... 30/09/2009 - 03/10/2009
  70  A homemade grasper for "single conventional port" laparoscopic appendectomy: swing polypropylene sut... 21/04/2009 - 25/04/2009
  71  Noninvaziv correction of pectus carinatum with compresive orthotic bracing in children: preliminary ... 21/04/2009 - 25/04/2009
  72  Aktive protein C nin intraabdominal sepsis modelinde epitelyal apoptozis üzerine etkisi.... 29/10/2008 - 01/11/2008
  73  Single port intarcorporeal laparoscopic appendectomy (SPI-LA): results of the new technique... 19/06/2008 -
  74  Mesenterico-left portal bypass procedure for the definite treatment of extrahepatic portal hypertens... 19/06/2008 -
  75  The protective effect of urinary tyrpsin inhibitor on intestinal motility of chick embryos with gast... 19/06/2008 - 21/06/2008
  76  Testis torsiyonunun detorsiyonu sonrasında oluşan iskemi/reperfüzyon hasarının rosuvastatin ile... 17/06/2008 - 19/06/2008
  77  Yüksek tip anorektal malformasyonların tedavisinde özgün bir yöntem: laparoskopi... 17/06/2008 - 19/06/2008
  78  Hipospadias fistül onarımında Snodgrass onarımı uygun bir yöntem midir?... 17/06/2008 - 19/06/2008
  79  Mesane augmentasyonu deneyimlerimiz... 17/06/2008 - 19/06/2008
  80  Doğumsal anomalilerin fetal tanı ve tedavi merkezinde tanı ve tedavisi... 17/06/2008 - 19/06/2008
  81  Pankreas başı tümörü olan bir olguda Whipple ameliyatı deneyimimiz... 17/06/2008 - 19/06/2008
  82  Single port intracorporeal laparoscopic appendectomi (SPI-LA): A unique apportunity for advancing en... 12/06/2008 - 16/06/2008
  83  Our Transperitoneal laparoscopic dismembered pyeloplasty experience: The importance of of reusuable ... 12/06/2008 - 15/06/2008
  84  Asemptomatik bir çocukta akciğerin geç prezentasyonlu tip 4 kistik adenomatoid malformasyonu... 04/05/2008 - 06/05/2008
  85  Rosuvastatin prevents no-reflow phenomenon due to detorsion of testicular torsion... 23/04/2008 - 26/04/2008
  86  Endotrakeal entübasyon sonrası gelişen trakea rüptürü olgu sunumu... 10/04/2008 - 12/04/2008
  87  Laparoskopik Pyeloplasti Deneyimlerimiz: Tekrar kullanılabilir laparoskopik aletlerin önemi... 22/10/2007 - 27/10/2007
  88  Gastroşizisli civciv embryolarında intraamniotik mekonyumla oluşan bağırsak hasarında üriner ... 22/10/2007 - 27/10/2007
  89  Proksimal jejunal atrezi onarımında seromuskuler strippingile plikasyon tekniğinin etkinliği... 22/10/2007 - 27/10/2007
  90  Intrauterine cystoamniotic shunt: A case of congenital cystic adenomatoid malformation... 09/09/2007 - 13/09/2007
  91  Evaluation and guidance of endoscopic treatment of vesicoureteral reflux with preoperative direct cy... 08/05/2007 - 10/05/2007
  92  Single port laparoscopic appendectomy conducted solely intracorporeally with aid of a transabdominal... 08/05/2007 -
  93  Pektus Carinatum deformitesinde ameliyatsız tedavi yöntemi: göğüs bastırma ortezi... 05/11/2006 - 08/11/2006
  94  Karın duvarından geçilen bir askı dikişi yardımıyla tek port ile karın içinde laparoskopik ... 05/11/2006 - 08/11/2006
  95  Primer obstrüktif megaüreterde intersisyel cajal hücrelerinin dağılımı... 05/11/2006 - 08/11/2006
  96  İyi bir ergonomi sağlamaya yönelik donanım ile konumlandırılmış endoskopik ameliyat odası... 05/11/2006 - 08/11/2006
  97  Fetal diürezin intraamniotik furosemid enjeksiyonu ile attırılması gastroşiziste gelişen barsa... 05/11/2006 - 08/11/2006
  98  Derinde Çalışılan açık ameliyatlarda tepe kamerası ve sayısal tıbbi görüntüleme sistemin... 05/11/2006 - 08/11/2006
  99  Rhizomelia with anal atresia and anophthalmia; is it a new syndrome?... 01/01/2006 - 01/01/2006
  100  Mesaneye girişim uygulanan hastalarda mesane spazmı ve irritasyonunun giderilmesi amacıyla mesane... 01/10/2005 - 04/10/2005
  101  Vezikoüreteral reflünün endoskopik tedavisini değerlendirmede ve yönlendirmede farklı bir yön... 01/10/2005 - 04/10/2005
  102  Use of recombinant activated factor VII in postoperative life threatening intraabdominal bleeding in... 28/09/2005 - 02/10/2005
  103  Vajen ve üretra atrezisi olan ürogenital sinüs anomalili hastada rektumu ayırmaksızın perineal... 21/09/2005 - 24/09/2005
  104  Karaciğer mezenşimal hamartomunda cavitron ultrasonic surgical aspirator (CUSA) ile karaciğer r... 21/09/2005 - 24/09/2005
  105  Bronkopulmoner displazili bir preterm infantta kazanılmış lober amfizem... 13/04/2005 - 17/04/2005
  106  Baş boyunda nadir bir deri tümörü: Pilomatrikoma... 20/02/2005 - 23/02/2005
  107  Yenilikçi çocuk cerrahlarından beklenmeyen bir uyum gecikmesi: perkutan endoskopik gastrostomi... 08/09/2004 - 01/09/2004
  108  Ürodinamik çalışma sırasında hastalara çizgi film seyrettirmenin önemi... 08/09/2004 - 11/09/2004
  109  Nüks mesane ekstrofisi onarımında kombine vertikal ve horizontal osteotomi (Baltimore osteotomis... 08/09/2004 - 11/09/2004
  110  Laparoskopik inguinal herni deneyimlerimiz... 08/09/2004 - 11/09/2004
  111  Hemorajik şok sonrası farklı resüsitasyon sıvılarının no-reflow fenomenine etkileri... 08/09/2004 - 11/09/2004
  112  Antenatal hidronefrozlu olgularımızda tedavi ve takip sonuçlarımız... 08/09/2004 - 11/09/2004
  113  Yüksek tip anorektal malformasyonların tedavisinde eşsiz bir olanak: laparoskopi... 08/09/2004 - 11/09/2004
  114  Az invaziv pektus ekskavatum ameliyatı öncesi hastanın antropometrik ölçümlerine göre hazırl... 08/09/2004 - 11/09/2004
  115  Hirschsprung hastalığında tek basamaklı transanal endorektal pull-through sırasında genişlemi... 08/09/2004 - 11/09/2004
  116  Açık inguinal herni onarımı sırasında kontralateral kasık kanalının laparoskopik değerlend... 08/09/2004 - 11/09/2004
  117  Gastroşiziste barsak hasari gelişimini engellemek amaci ile fetal tedavi: amniyotik sıvı değiş... 08/09/2004 - 11/09/2004
  118  Selim tuba-ovaryan kistlerde laparoskopi deneyimlerimiz... 08/09/2004 - 11/09/2004
  119  Herhangi bir nedenle laparoskopi yapılan hastalarda prosesus vajinalis açıklığının değerlend... 08/09/2004 - 11/09/2004
  120  İdiopatik trombositopenik purpuranın nadir görülen bir kompikasyonu: korpus hemorajikum rüptür... 08/09/2004 - 11/09/2004
  121  Intestinal Perforasyonla Seyreden Konjenital Santral Hipoventilasyon Sendromu (Ondine'nin Laneti) il... 08/09/2004 - 11/09/2004
  122  Prenatal tanılı over kistlerine olağan ve sıradışı yaklaşımlarımız... 08/09/2004 - 11/09/2004
  123  Vezikoüreteral reflüde açık ameliyat ile tedavi deneyimlerimiz... 08/09/2004 - 11/09/2004
  124  Üretero-pelvik bileşke darlığında açık ameliyat ile tedavi deneyimlerimiz... 08/09/2004 - 11/09/2004
  125  Yenilikçi çocuk cerrahlarindan beklenmeyen bir uyum gecikmesi: perkutan endoskopik gastrostomi... 08/09/2004 - 11/09/2004
  126  Gastroşizişli bebeklerde amniotik sıvı değişimi Bianchi Yöntemi ile redüksiyonu kolaylaştı... 08/10/2003 - 10/10/2003
  127  Nüks ekstrofi vesika olgusunda anterior iliak osteotomi ve eksternal fiksasyon kullanımı... 08/10/2003 - 10/10/2003
  128  Usefulness of Testicular Scintigraphy for Diagnosis of Torsion of Spermatic Cord and its Importance ... 31/08/2002 - 04/09/2002
  129  Usefulness of Testicular Scintigraphy for Diagnosis of Torsion of Spermatic Cord and its Importance ... 01/05/2002 - 05/05/2002
  130  Deneysel üreter obstrüksiyonun açılması sonrası böbrekte gelişen iskemi-reperfüzyon hasarı... 14/10/1998 -
  131  Focal intestinal perforations due to indomethacin treatment... 14/10/1998 -
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Çocuklarda Göğüs Duvarı Deformitelerinde Minimal İnvaziv Tedavi YöntemleriTÜRKİYE KLİNİKLERİ ÇOCUK CERRAHİSİ...  2019
  2  Çocuk Şilotoraksı: Çocuk Cerrahı Gözüyle Çocuk Göğüs Cerrahisi...  2018
  3  Tek port (konvansiyonel) laparoksopik appendektomi Çocuklarda Endoksopik Cerrahi Atlası...  2015
  4  Toraks Travmaları Çocuk Acil Tıp...  2012
 • NO AD TARIH
  1  DEXTRANOMER HYALURONİK ASİT KOPOLİMER ENJEKSİYONUNUN, ÜRETEROVEZİKAL BİLEŞKENİN FARKLI DOKU KATMANLARINDA OLUŞTURDUĞU HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  6/2015 - 6/2016
  2  Torakoskopide süreye bağlı intratorasik basıncın oksidatif stress üzerine etkilerinin deneysel rat modelinde araştırılması...  1/2015 - 11/2016
  3  İnsan koledok kistleri ve kolesistitlerinde interstisiyel Cajal hücre dağılımı...  2/2013 - 10/2014
  4  Sıçan fetüslerinde deneysel özefagus atrezisi modelinde intersitisyel cajal hücrelerinin dağılımı...  10/2011 - 10/2013
  5  sıçan fetüslerinde deneysel özefagus atrezisi modelinde intersitisyel cajal hücrelerinin dagılımı...  8/2011 - /
  6  Gastroşizisli civciv embriyolarında intraamniyotik mekonyumla oluşan bağırsak hasarında üriner tripsin inhibitörünün intestinal motiliteyi koruyucu etkisi...  4/2006 - 9/2007
  7  Hirschsprung hastalığında tek basamaklı transanal endorektal pull-through ameliyatı sırasındaki genişlemiş ganglionik segment varlığının anorektal ve üriner fonksiyonlara etkisi...  11/2004 - 11/2007
  8  İntra-amniotik furosemid uygulamasının gastroşiziste bağırsak hasarını önlemede kullanabilirliği...  5/2002 - 5/2004
  9  Mekonyumun doğal içeriğinde bulunan IL-8'in gastroşizisli civciv embryolarında bağırsak hasarına etkisi...  4/2002 - 4/2004
  10  Trakeoözefajiyal fistüllü özefgus atrezisinde amniotik sıvının trakea yoluyla yutulması trakea mukozasında hasar yaratır mı?...  1/1999 - 1/2001
 • NO AD YIL
  1  En iyi video ödülü, Minimal invaziv yaklaşımla pektus ekskavatum onarımı...  2002
  2  En iyi video ödülü, SPİCES yöntemi ile laparoskopik kolesistektomi...  2010
  3  Prof. Dr. Akgün Hiçsönmez Bilimsel Araştırma Ödülü, Mekonyum ve amnion sıvısının mezente...  2010