En

PROF.DR. AYŞE AYDAN ÖZKÜTÜK TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1991
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D.  1999
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji  2007
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  Comparison of polymerase chain reaction-restriction enzyme analysis method and dna sequence analysis...  2018
  2  Dört Yıllık Süreçte Bir Üniversite Hastanesindeki Tüberküloz Dışı Mikobakterilere Ait İz...  2018
  3  Assesment of the validity of immunofluorescent antibody test method...  2017
  4  Multicenter evaluation of crystal violet decolorization assay (CVDA) for rapid detection of isoniazi...  2016
  5  Çok İlaca Dirençli Tüberkülozun Hızlı Tespiti için Dolaylı Nitrat Redüktaz Testinin Çok M...  2016
  6  An 11-year-old boy with headache, fever and neck pain...  2015
  7  The effects of oral antibiotics on infection prophylaxis in traumatic wounds...  2014
  8  Laboratuvar güvenliğinde "5S" Yönteminin Uygulaması ve Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi...  2014
  9  The role of molds in the relation between indoor environment and atopy in asthma patients...  2013
  10  Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Bronşektazide Scedosporium Kolonizasyonu...  2013
  11  Anti-HDV EIA index in predicting HDV viremia in serum samples...  2013
  12  Pyrazinamide monoresistance in clinical isolates...  2013
  13  Rutin mikobakteriyoloji Laboratuarları için üç adımda MIRU-VNTR...  2010
  14  Tüberküloz laboratuvarlarında kalite güvencesi...  2009
  15  Candida glabrata'nın tanısında hızlı trehalaz testinin değerlendirilmesi...  2009
  16  Comparison of disk diffusion, E-test and broth microdilution test in determination of susceptibility...  2008
  17  A comparison of the prophylactic use of topical mupirocin and nitrofurazone in murine crush contamin...  2008
  18  Second-line drug susceptibilities of multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis isolates in Aege...  2008
  19  The relationship between moulds isolated from indoor air and features of the house environment...  2008
  20  Is it valuable to examine more than one sputum smear per patient for the diagnosis of pulmonary tube...  2007
  21  Aspergillus Türlerinin Kaspofungine Karşı İn Vitro Duyarlılığının Saptanmasında Minimum İ...  2007
  22  Species distribution and antifungal susceptibilities of dermatophytes during a one year period at a ...  2007
  23  Mycobacterium tuberculosis'in izolasyonunda Lowenstein-Jensen besiyeri ile Bactec 460TB sisteminin k...  2007
  24  Changes in Some Candida albicans Virulance Factors Due to Amphotericin-B Post-Antifungal Effect...  2007
  25  Akut Myelositer Lösemili Olguda İzole Perikard Tüberkülozu...  2006
  26  Evaluation of Cobas Amplicor MTB Test to detect Mycobacterium tuberculosis in pulmonary and extrapul...  2006
  27  Fungi and Indoor Conditions in Asthma Patients...  2006
  28  AxSYM ile yapılan kan bankası tarama testlerinde EIA tekrarlarını engelleyecek indeks değerleri...  2006
  29  Ender bir olgu: Endometriyum Tüberkülozu...  2005
  30  Amfoterisin-B ve flukonazolün candida albicans üzerindeki postantifungal etkinliği...  2005
  31  Flukonazolun subinhibitör konsantrasyonlarının Candida albicans'ın bazı virülans faktörleri ...  2003
  32  Is there any relationship between fluconazole resistance and some virulence factors in Candida albic...  2003
  33  Askeri personelde metisiline dirençli Staphylococcus aureus burun taşıyıcılığı prevalansı...  2003
  34  Laboratuvarda Biyogüvenlik Çalışmaları ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi...  2003
  35  Prevalence and antifungal susceptibilities of yeast isolates during one year at a university hospita...  2002
  36  Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi hastalarından izole edilen Candida albicans suşlarının antifunga...  2002
  37  İdrar kültürlerinden izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarının çeşit...  2001
  38  Hastane kaynaklı Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter suşlarının çeşitli antibiyotiklere ka...  2001
  39  Sistemik infeksiyonlardan izole edilen candidaların çeşitli antifungal ajanlara duyarlılıkları...  2001
  40  Yüzeyel mikoz etkenlerinden dermatofit ve candidaların çeşitli antifungal ajanlara duyarlılıkl...  2001
  41  Enterokoklarda aminoglikozid ve vankomisin direncinin araştırılması...  2000
  42  Mikst bir mikoz olgusu...  2000
  43  Candida türlerinin tanımlanmasında Chromagar Candida besiyerinin değerlendirilmesi...  2000
  44  Neonatal konjunktivit profilaksisinde povidon iyodinin etkinliği ve güvenirliğinin kontrolü...  1999
 • NO AD TARİH
  1  Çocukluk Çağı İşitme ve Konuşma Bozukluklarının Toplumsal Yansımasına Multidisipliner Yak... 30/11/2018 - 01/12/2018
  2  Neem (Azadirachta indica) Bitkisi Antimikrobiyal Etkinlik Araştırmasında Yöntem Standardizasyonu... 04/11/2018 - 08/11/2018
  3  TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARINI... 18/11/2016 -
  4  Tüberküloz laboratuvarlarının tüberküloz laboratuvar sürveyans ağı -laboratuvar değerlendi... 18/11/2015 - 22/11/2015
  5  Electrocoagulation/electroflolation treatment process in medical wastewater... 30/10/2015 - 03/11/2015
  6  Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz ... 08/05/2015 - 10/05/2015
  7  Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde kristal viyole re... 08/05/2015 - 10/05/2015
  8  Exploring the Antibacterial Effect of Chitosan Lineer Polymer (Celox) in a Experimental Infected Rat... 13/11/2014 - 16/11/2014
  9  Mikobakteriyoloji laboratuvarına gönderilen klinik örneklerde GeneXpert MTB/RIF yönteminin perfo... 12/11/2014 - 16/11/2014
  10  Bir bronkoskopi ünitesinde atipik mikobakterilere bağlı yalancı salgın... 04/11/2014 - 07/11/2014
  11  Kalitatif Serolojik Testlerin Validasyonunda model bir çalışma... 10/11/2013 - 13/11/2013
  12  Laboratuvar güvenliğinin oluşturulmasında yalın üretim araçlarından 5S uygulaması ve çalı... 10/11/2013 - 13/11/2013
  13  Hasta Örneklerinin Taşınmasında Pnömotik Tüp Taşıma Sistemlerinin Biyolojik Bulaş Riski Aç... 16/05/2013 - 18/05/2013
  14  Tıbbi Laboratuvarlarda Örnek Güvenliği... 16/05/2013 - 18/05/2013
  15  Laboratuvar Güvenliğinin Oluşturulmasında 5S Uygulaması ve Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etki... 16/05/2013 - 18/05/2013
  16  Beş Farklı Otoanalizörün Ürettiği Sıvı Atık İçeriklerinin Belirlenmesi... 25/04/2013 - 28/04/2013
  17  Laboratuvarlarda güvenlik kültürünün oluşturulmasında etkin bir eğitim aracı olarak senaryo... 03/11/2012 - 07/11/2012
  18  İDRAR KÜLTÜRÜ TARAMASI İÇİN IQ-2000 OTOANALİZÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ... 12/04/2012 - 15/04/2012
  19  Tüberküloz dışı mikobakterilerin tür düzeyinde tanımlanması... 12/11/2011 - 16/11/2011
  20  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Mikobakteriyoloji Laboratuvarı On Yıllık Verilerinin Değerl... 12/11/2011 - 16/11/2011
  21  Mycobacterium tuberculosis izolatlarında Pirazinamid monorezistans oranının belirlenmesi... 07/11/2010 - 11/11/2010
  22  HCV RNA pozitifliğini öngörmede anti-HCV EIA indeks değerinin kullanılması.... 19/09/2008 - 19/09/2008
  23  Three step MIRU-VNTR for routine laboratory practice... 01/07/2007 - 04/07/2007
  24  Mycobacterium tuberculosis kompleks izolatlarının MIRU-VNTR ile genotiplendirilmesi... 23/11/2006 - 25/11/2006
  25  Akciğer tüberkülozunun mikrobiyolojik tanısında iki balgam örneği yeterli midir?... 12/09/2006 - 16/09/2006
  26  Aspergillus spp.leri için antifungal duyarlılık testi olarak disk difüzyon ve E testin mikrodil... 12/09/2006 - 16/09/2006
  27  Aspergillus spp.lerin kaspofungine in vitro duyarlılığı... 12/09/2006 - 16/09/2006
  28  Aspergillus spp.'nin amfoterisin B ve itrakonazole duyarlılıklarının belirlenmesinde disk difüz... 15/06/2006 - 18/06/2006
  29  Endoskopik dezenfeksiyonda elektrolize asid suyu ile %2 glutaraldehid dezenfeksiyon yöntemlerinin k... 01/06/2006 - 03/01/2006
  30  Evaluation of a rapid colorimetric test based on trehalose use for identification of Candida glabrat... 01/04/2006 - 04/04/2006
  31  Second-line drug susceptibilities of multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis isolates in Aege... 26/06/2005 - 29/06/2005
  32  Comparison of Lowenstein Jensen and BACTEC 460TB System for Detection of Mycobacterium tuberculosis ... 26/06/2005 - 29/06/2005
  33  Identification of clinically isolated non-tuberculous mycobacterial strains by PCR restriction enzym... 26/06/2005 - 29/06/2005
  34  Yıkayıcı dezenfektörlerde temizlik indikatörleri ve mikrobiyolojik testler ile yapılan kalite ... 20/04/2005 - 24/04/2005
  35  Solunum yolu ve solunum dışı örneklerden Mycobacterium tuberculosis'in saptanmasında Cobas Ampl... 09/12/2004 - 11/12/2004
  36  Nadir bir olgu: Endometrium Tüberkülozu... 09/12/2004 - 11/12/2004
  37  Anti HCV EIA test sonuçlarının bildirilmesi için öngörülen algoritma... 19/09/2004 - 23/09/2004
  38  Astımlı hastaların ev ortam koşulları ile izole edilen mantar türleri arasındaki ilişkinin a... 19/09/2004 - 23/09/2004
  39  Axsym Tarama Testlerinde Karar Eşiklerinin Belirlenmesi... 21/09/2003 - 25/09/2003
  40  Serum örneklerinde HDV-PZT sonucunu öngörmede anti-HDV EIA indeksinin belirleyici rolü... 21/09/2003 - 23/09/2003
  41  A comparison of the prophylactic uses of topical mupirocin and nitrofurazone in murine contaminated ... 13/09/2003 - 17/09/2003
  42  Postantıfungal Effect of Amphoterıcın B agaınts Candida albicans and its proteinase activity.... 04/09/2003 - 06/09/2003
  43  Amfoterisin B'nin Candida albicans suşları üzerindeki postantifungal etkinliğinin araştırılma... 27/05/2003 - 30/05/2003
  44  Flukonazol'ün Candida albicans suşları üzerindeki postantifungal etkisi (PAFE)... 27/05/2003 - 30/05/2003
  45  Laboratuvarda Biyogüvenlik Çalışmaları ve Dokuz Eylül Deneyimi... 30/04/2003 - 04/05/2003
  46  Çeşitli klinik örneklerden izole edilen dermatofitlerin tür dağılımı ve bazı antifungal aja... 30/09/2002 - 05/10/2002
  47  Flukonazolun subinhibitör konsantrasyonlarının Candida albicans'ın bazı virulans faktörleri ü... 21/06/2002 - 22/06/2002
  48  Candida albicans suşlarında bazı virulans faktörleri ve flukonazol direnci arasındaki ilişki... 21/06/2002 - 22/06/2002
  49  Deneysel peritonitte karın duvarı rekonstrüksiyonunda değişik biyomateryallerin karşılaştır... 15/05/2002 - 19/05/2002
  50  Anestezi Yoğun bakım ünitesi hastalarından izole edilen Candida albicans suşlarının antifunga... 11/04/2002 - 14/04/2002
  51  Toplum kökenli Staphylococcus aureus izolatlarında metisilin direnci sıklığı... 15/10/2001 - 19/10/2001
  52  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında sıklıkla izole ed... 19/06/2001 - 21/06/2001
  53  Maya benzeri mantarlarda ekstrasellüler fosfolipaz aktivitesinin yumurta sarılı agar ile saptanma... 19/06/2001 - 21/06/2001
  54  The potential and application of fourier interferometry to cell cytometry towards predictive oncolog... 28/10/2000 - 31/10/2000
  55  Candida türlerinin tanımlanmasında Chromagar Candida besiyerinin deperlendirilmesi.... 08/10/2000 - 13/10/2000
  56  Anti-Helicobacter pylori antikor varlığının Elisa yöntemi ile araştırılması... 08/10/2000 - 13/10/2000
  57  İdrar kültürlerinden izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarının çeşit... 03/10/1999 - 08/10/1999
  58  Burundaki kitlesinden Aspergillus ve Candida izole edilen mikst bir mikoz olgusu... 03/10/1999 - 08/10/1999
  59  Sistemik infeksiyonlardan izole edilen Candidalar ve antifungal duyarlılıkları... 03/10/1999 - 08/10/1999
  60  Hastane kaynaklı Pseudomonas ve Acinetobacter suşlarının çeşitli antibiyotiklere karşı in vi... 03/10/1999 - 08/10/1999
  61  Helicobacter pylori infeksiyonlarında hızlı üreaz testi ile serumda spesifik Helicobacter pylori... 03/10/1999 - 08/10/1999
  62  Yüzeyel Mikoz etkenlerinden dermatofit ve Candidaların çeşitli antifungal ajanlara duyarlılıkl... 03/10/1999 - 08/10/1999
  63  Neonatal konjunktivit profilaksisinde povidon iyodinin etkinliği ve güvenilirliliğinin kontrollü... 25/10/1998 - 28/10/1998
  64  Enterokoklarda aminoglikozid ve vankomisin direncinin araştırılması... 01/06/1998 - 05/06/1998
 • NO AD YIL
  1  Mycobacterium tuberculosis ve Tüberküloz...  2016
  2  Kan Kültürü Uygulama Kılavuzu...  2013
  3  Tıbbi Laboratuvarlarda Akreditasyon Kursu II Hazırlık Başvuru ve Denetim Süreci...  2012
  4  Çalışan ve Hasta Güvenliği...  2011
  5  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
  6  Klinik laboratuvarlarda akreditasyon süreci kursu I...  2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Motivasyon ve Disiplin Tıbbi Laboratuvar Yönetimi: Laboratuvar Uzmanları için Kılavuz...  2019
  2  Enfeksiyon Hastalıklarında Temel Kavramlar Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık Cilt I-II...  2015
  3  Mantarlarda Konak ile Etkileşim;Virülans Yönünden Hücre Duvarı Bileşenleri ve Kapsül Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık Cilt I-II...  2015
 • NO AD TARIH
  1  Mycobacterium tuberculosis kompleks izolatlarının izoniyazid ve rifampisine karşı duyarlılıklarının belirlenmesinde kapiller tüp yöntemi...  8/2017 - 7/2019
  2  ÇALIŞAN VE HASTA GÜVENLİĞİ ESASLI ERGONOMİK TIBBİ ÇANTA VE TAKİP SİSTEMİ PROTOTİP TASARIMI...  12/2016 - /
  3  ÇALIŞAN VE HASTA GÜVENLİĞİ ESASLI ERGONOMİK TIBBİ ÇANTA VE TAKİP SİSTEMİ PROTOTİP TASARIMI...  12/2016 - /
  4  EMA (Expert Meeting On Neonatal And Pediatric Sepsis Consensus 2010) kriterleri Yenidoğan Sepsisini öngörmede geçerli Midir, yeni kriterlere gereksinim var mıdır?...  9/2015 - 11/2018
  5  TIBBİ LABORATUVARLARDA TEHLİKELİ SIVI ATIK ISLAHI CİHAZI VE ENTEGRE GERİ KAZANIM SİSTEMİ OLUŞTURULMASI...  11/2013 - 10/2015
  6  Klinik örneklerden izole edilen tüberküloz dışı mikobakterilerin DNA dizi analizi ile tanımlanması...  6/2012 - /
  7  Mycobacterium tuberculosis izolatlarında pirazinamid monorezistans oranının belirlenmesi...  7/2009 - 1/2010
  8  Astım Tedavisi Alan Çocuklarda Diş Çürüğünü Önlemede Florlama ve Diş Bakımının Rolü...  9/2008 - /
  9  Astmlı hastalarda ev içi ortam koşulları ve fungal üreme özellikleri...  1/2003 - /2004
  10  Tıkanma ikteri tablosunda gelişen bakteriyel translokasyona glutamin ve L-NAME (non-selektif NO inhibitörü)'in etkileri...  1/2003 - 1/2004
  11  Kuşkulu Anti Hepatit C Virusu olumluluklarının değerlendirilmesi...  1/2003 - /2004
  12  Ratlarda deneysel olarak oluşturulan kontamine ezik yaralarda topikal mupirosin ve nitrofurazon uygulamasının profilaktik tedavideki etkinliklerinin karşılaştırılması...  1/2002 - 1/2003
  13  Abdominal sepsis modelinde karın duvarı rekonstrüksüyonunda değişik biyomateryallerin karşılaştırılması...  1/2000 - /2001
  14  Yurdumuzda dermatofitoza neden olan tüm türlerin izolasyonu yönünden laboratuvar araştırması...  6/1999 - 6/2002
  15  Narlıdere Bölgesinde Çocukluk Döneminde Hepatit B Virus Enfeksiyonu Sıklığı Araştırması...  1/1998 - 1/1999
 • NO AD YIL
  1  XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Sözel sunum ödülü...  2004
 • NO Görev
  1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Ekim 2017-Devam ediyor
  2 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ekim 2017- Ekim 2019
  3 DEÜ Rektörlüğü Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Ocak 2017- Kasım 2018