En

PROF.DR. AYFER ÜLGENALP TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü  1982
  Yüksek Lisans  GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı  1988
  Doktora  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı  1993
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  2001
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Biyoloji Bilim Alanı  2004
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  2010
 • NO AD YIL
  1  Prenatal Dönemde Saptanan Tanatoforik Displazi Olgusu...  2017
  2  Prevalence of Mediterranean Fever Gene Mutations in Turkish Cypriot Population...  2017
  3  Serum motilin levels and motilin gene polymorphisms in children with functional constipation...  2016
  4  Identification of a novel frameshift heterozygous deletion in exon 8 of the PAX6 gene in a pedigree ...  2016
  5  Anormal Sperm Motilitesine Bağlı Erkek İnfertilitesinde Mitokondriyal A3243G Mutasyonunun Rolü...  2015
  6  Glutathione S-Transferase Gene Polymorphisms in Children with Down Syndrome and Their Mothers...  2015
  7  Clinical Significance of R202Q alteration of MEFV gene in children with Familial Mediterranean fFeve...  2015
  8  Risk factors for subclinical inflammation in children with Familial Mediterranean fever...  2015
  9  Sequencing of the CFTR gene in selected turkish patients with cystic fibrosis....  2014
  10  nöromusküler hastalık genleri ve moleküler tanı yaklaşımı: duchenne musküler distrofi...  2013
  11  46,xx erkek sendromlu bir olgu...  2013
  12  Alpha-2 adrenergic receptor gene polymorphism in Turkish population with irritable bowel syndrome...  2013
  13  Lack of Association of Childhood Partial Epilepsy with Brain Derived Neurotrophic Factor Gene...  2012
  14  ADAM33 Gene Polymorphisms Are Not Associated With Asthma in Turkish Children...  2012
  15  Lymphoid tissue histology in a patient with ICF sydrome...  2012
  16  Plasminogen activator inhibitor-1 and angiotensin converting enzyme gene polymorphisms in Turkish as...  2012
  17  Myalgia as a symptom of familial Mediterranean fever in children...  2011
  18  TLR Polymorphisms in FMF: Association of TLR-2 (Arg753Gln) and TLR-4 (Asp299Gly, Thre399Ile) Polymor...  2011
  19  A rare cause of male pseudohermaphroditism: 46 XY gonadal dysgenesis ( Swyer syndrome )....  2010
  20  The association of beta-fibrinogen 455 G/A gene polymorphism with left atrial thrombus and severe sp...  2010
  21  Prolonged unconjugated hyperbilirubinemia associated with the heme oxygenase-1 gene promoter polymor...  2010
  22  Three novel mutations found in Turkish chilldren with cystic fibrosis...  2009
  23  DEGETAM'a yönlendirilen hastalardaki MEFV geni mutasyonlarının dağılımı...  2009
  24  Strip assay metodu kullanılarak "Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR)" geni m...  2009
  25  A patient with acanthosis nigricans: An overlap or a new syndrome...  2008
  26  Rhizomelia with anal atresia and anophthalmia: a new syndrome?...  2008
  27  Protracted Febrile Myalgia Syndrome in a Patient with Familial Mediterranean Fever Homozygous for th...  2008
  28  Hipokalsemik Konvülziyon Nedeniyle Başvuran Adolesan Bir Olguda 22q11 Delesyonu...  2007
  29  Watson Sendromu...  2007
  30  Kistik fibrozisli olgularda gastrointestinal tutulum ve nutrisyonel durumun değerlendirilmesi:Dokuz...  2005
  31  An unusual case of monosomy 18p: Minor malformations without mental retardation...  2005
  32  Deletion analysis and clinical correlations in patients with Xp21 linked muscular dystrophy...  2004
  33  Adams-Oliver sendromu...  2004
  34  Angelman sendromuna bakış:non-mendelian kalıtıma örnek...  2003
  35  Achondroplasia in Turkey is defined by recurrent G380R mutation of the FGFR3 gene...  2003
  36  Achondroplasia in Turkey is defined by recurrent G380R mutation of the FGFR3 gene...  2003
  37  Analyses of polymorphism for UGT1A1 exon 1 promoter in neonate with pathologic and prolonged jaundic...  2003
  38  Congenital cardiac defects with 22q11 deletion...  2003
  39  Gen klonlamasında kullanılan yöntemlere genel bakış...  2002
  40  Early diagnosis of Duchenne muscular dystrophy with high level of transaminases...  2002
  41  Electroretinographic findings in Duchenne/Becker muscular dystrophy and correlation with genotype....  2002
  42  Distrofinopatili Hastaların Genetik ve Mental Açıdan Değerlendirilmesi...  2001
  43  W1282X Mutasyonu görülen kistik fibrozisli bir olgu...  2000
  44  Türk kistik fibrozisli hastalarda 14 yaygın mutasyonun taranması...  2000
  45  Analysis of delta F508 mutation in cystic fibrosis pathology specimens...  1994
  46  Zeka geriliğii olan er adaylarında kromozom analizi sonuçları...  1993
  47  Duchenne kas distrofisinin moleküler biyolojisi...  1992
  48  "High resolution" tekniği ile malign hastalıklardaki minör kromozom düzensizliklerinin belirlenm...  1991
  49  Herpes simpleks tip 1 antijenlerinin hücredeki lokalizasyonu...  1990
 • NO AD TARİH
  1  array CGH'de 2q33.1-q33.3 bölgesinde mikrodelesyon saptanan olgu... 10/03/2016 - 12/03/2016
  2  prenatal dönemde saptanan tanatoforik displazi olgusu... 22/10/2015 - 24/10/2015
  3  Frequency of GST Polymorphisims in Lung Cancer and Healthy... 06/09/2015 -
  4  Frequency of GST Polymorphisms in Lung Cancer and Healthy... 06/09/2015 - 09/09/2015
  5  Mide tümörlü hastalarda Ku70 gen polimorfizmi araştırılması... 24/09/2014 - 27/09/2014
  6  Tanımlanmamış yeni mutasyonlu CHARGE olguları... 24/09/2014 - 27/09/2014
  7  Risk factors for subclinical inflammation in children with familial Mediterranean fever. [Pediatri... 17/09/2014 - 21/09/2014
  8  Konstipasyonu olan çocuklarda motilin gen polimorfizminin serum motilin düzeyi ve klinik bulgularl... 30/04/2014 - 03/05/2014
  9  Konstipasyonu olan çocuklarda motilin gen polimorfizminin serum motilin düzeyi ve klinik bulgularl... 26/09/2013 - 27/09/2013
  10  mikrosefalik osteodisplastik primordiyal dwarfizm: beş yeni olgu ve literatürün gözden geçirilm... 26/09/2013 - 27/09/2013
  11  Ailesel Akdeniz ateşi olan çocuklarda MEFV gen R202Qpolimorfizminin klinik ile ilişkisi... 11/09/2013 - 15/09/2013
  12  GSTM1 and GSTT1 Null Genotypes and Gastric Cancer: A Case-Control Study of Gene-Environment Interact... 11/08/2013 - 13/08/2013
  13  kraniosinostoz'lu olgu... 08/03/2013 - 09/03/2013
  14  yaygın kortikal displazili bir olgu... 08/03/2013 - 09/03/2013
  15  Idiyopatik Adölesan Skolyozunda Vitamin D Reseptör Geni Bsm I Polimorfizmi... 19/12/2012 - 23/12/2012
  16  Prenatal Tanıda Tespit Edilmiş Cinsiyet Kromozom Anomalileri-Olgu Sunumu... 19/12/2012 - 23/12/2012
  17  Astımlı Türk Çocuklarında Plazminojen Aktivatör İnhibitör-1 ve Anjiyotensin Dönüştürüc... 07/11/2012 - 11/11/2012
  18  Lymphoid histology in a patient with ICF syndrome... 06/10/2010 - 09/10/2010
  19  Uzamış indirek hiperbilirubinemide hem oksijenaz 1 gen promotor polimorfizminin rolü... 21/04/2010 - 24/04/2010
  20  Down sendromlu bireylerde atlanto-aksiyel instabilite değerlendirilmesi ve sendroma özgü diğer k... 06/05/2008 - 09/05/2008
  21  Kantitatif floresan PCR (QF-PCR) yöntemi ile hızlı prenatal tanı... 06/05/2008 -
  22  Febril Konvulziyonda apolipoprotein E nin rolü... 06/09/2007 - 09/09/2007
  23  Characteristics of the patients with cystic fibrosis... 13/06/2007 - 16/06/2007
  24  Kisitk Fibrozisli olgularda gastrointestinal tutulum ve nutrisyonel durumun değerlendirilmesi: Retr... 11/04/2006 - 14/04/2006
  25  Rhizomelia with anal atresia and anophthalmia; is it a new syndrome?... 01/01/2006 - 01/01/2006
  26  Apolipoprotein E gene polymorphism and plasma lipid levels in obese and dislipidemic Turkish childre... 01/01/2006 - 01/01/2006
  27  Hairy auricula, atypic facies, omphalocele and congenital heart defect with pericentric inversion 2... 01/01/2006 - 01/01/2006
  28  Kistik fibrozisli olgularda gastrointestinal tutulum ve nutrisyonel durumun değerlendirilmesi: Doku... 27/04/2005 - 30/04/2005
  29  Kistik fibrozisli hastaların retrospektif taranması... 14/04/2005 - 16/04/2005
  30  Congenital Aglossia with Situs Inversus Totalis-A Case Report... 01/01/2005 - 01/01/2005
  31  Partial Trisomy 11q with A Rare Paternal Inheritance... 01/01/2005 - 01/01/2005
  32  Watson Sendromu... 21/04/2004 - 24/04/2004
  33  Doğumsal aglossi ve situs inversus totalis: olgu sunumu... 21/04/2004 - 24/04/2004
  34  Nadir rastlanan bir sitogenetik aberasyon... 21/04/2004 - 24/04/2004
  35  X linked Muskuler Distrofili Hastalarda Distrofin Geni ve Promoterlerinin delesyon analizleri: 1997-... 14/10/2003 - 07/10/2003
  36  Monozomi 18p: olgu sunumu... 09/10/2002 - 12/10/2002
  37  Duchenne/Becker musküler distrofili hastaların genotipleri ile elektroretinogram bulgularının il... 09/10/2002 - 12/10/2002
  38  Kistik fibrozis: 1997-2002 DEÜ Genetik Tanı Merkezi (DEGETAM) mutasyon analizi sonuçları... 15/05/2002 - 18/05/2002
  39  Patolojik ve uzamış sarılıklı yanidoğanlarda UGT1*1 ekzon 1 promotor bölge polimorfizminin ar... 26/06/2001 - 28/06/2001
  40  Kistik fibrozis: 14 yaygın mutasyonun taranması... 30/05/2001 - 02/06/2001
  41  Yüksek transaminaz değerleri ile erken tanı alan bir Duchenne muskuler distrofi olgusu... 30/05/2001 - 01/06/2001
  42  Electroretinogram findings in Duchenne / Becker muscular dystrophy and correlation with genotype.... 16/05/2001 - 20/05/2001
  43  Analyses of polymorphism for UGT1*1 exon 1 promoter in neonates with pathologic and prolonged jaundi... 15/05/2001 - 19/05/2001
  44  Konotrunkal konjenital kalp hastalıklarında 22q11 delesyon sıklığı... 03/05/2000 - 06/05/2000
  45  Ege bölgesi kökenli Duchenne ve Becker kas distrofili hastalarda moleküler delesyon paterni... 03/05/2000 - 06/05/2000
  46  Distrofinopatili Hastaların Klinik ve Genetik Açıdan Değerlendirilmesi... 24/10/1999 - 28/10/1999
  47  Clinical and genetic evaluation of patients with dystrophinopathy... 14/10/1999 - 16/10/1999
  48  How deletion analysis alters clinical diagnosis... 14/10/1999 - 16/10/1999
  49  Clinic and Genetic Evaluation of Patients with Dystrophinopathy... 14/10/1999 - 16/10/1999
  50  Duchenne Musküler Distrofi:Delesyonlu İkizler... 26/04/1998 - 30/04/1998
  51  Prenatal sitogenetik çalışmalar 1998... 26/04/1998 - 30/04/1998
  52  Dystrophin and dystrophin associated glycoprotein disorders.The hacettepe experiance:1992-1996... 03/09/1996 - 06/09/1996
  53  Prenatal studies for TurkishD/BMD families... 01/01/1995 - 03/01/1995
  54  Screening of deletions and RFLP analysis in Turkish DMD/BMD patients... 21/11/1993 - 24/11/1993
  55  Prenatal diagnosis of Niemann-Pick disease type C... 24/10/1993 - 27/10/1993
  56  Locaization of herpes simplex type I virus early antigens in fibroblast cell culture by indirect imm... 11/07/1988 - 23/07/1988
 • KİTABIN ADI: Nükleik asit-protein ilişkisi]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Bölüm 2, Tıbbi Genetikte Kullanılan Yöntemler, Konu 13, Diğer Genetik Testler - Multipleks Ligasyon Bağımlı Prob Amplifikasyonu (MLPA) Tıbbi Genetik Laboratuvar ve Klinik...  2017
  2  Moleküler Genetik Laboratuvarlarda Kalite Kontrol ve Standardizasyon Tıbbi Genetik ve Klinik uygulamaları...  2016
  3  Moleküler Genetik Laboratuarlarda kalite kontrol ve standartizasyon Tıbbi Genetik ve Klinik Uygulamaları...  2016
  4  KÖK HÜCRE VE UYGULAMALARI Tıbbi Genetik ve KLinik Uygulamaları...  2016
  5  Kontrol gen DNA'sının protein ile ilişkisi 'homeobox' örneği(drozofila'da genetik kontrol,homeotik genler,homeobox'lar,pou domaini,insan homeobox'ları) Nükleik asit-protein ilişkisi...  1992
 • NO AD TARIH
  1  Serebral kortikal malformasyonlu olgularda tubulin gen defektinin araştırılması...  6/2015 - 4/2016
  2  Subklinik Cushing Sendromu ve Fonksiyon Göstermeyen Adrenal Kitleli Hastalarda Kortikosteroid Bağlayan Globulin Düzeylerinin ve Glukokortikoid Reseptör Polimorfizm Sıklığının Değerlendirilmesi...  4/2014 - 10/2015
  3  Alzheimer Hastalarında Genomik Değişimlerin Prognoza Etkileri...  4/2014 - 4/2016
  4  CHARGE Sendromu Ön Tanılı Olgularda Dizi Analizi Yöntemi İle CHD7 Geninde Saptanan Varyasyonların Hastalıkla İlişkili Olup Olmadığının Tespiti...  10/2014 - 2/2016
  5  GLP1 Reseptör Polimorfizmlerinin Obesiteye Olan Etkilerinin Araştırılması...  1/2014 - 1/2015
  6  Kıbrıs Türk Toplumu Sağlıklı Populasyonunda MEFV Gen Varyasyonlarının Tipleri ve Prevalansının Belirlenmesi...  7/2013 - /
  7  Konstipasyonu olan çocuklarda Motilin Gen Polimorfizminin serum Motilin düzeyi ve klinik bulgularla ilişkisinin araştırılması...  5/2012 - /
  8  İdyopatik Adölesan Skolyozunda vitamin D reseptör polimorfizmi...  1/2012 - 12/2012
  9  GSTM1,GSTP1,GSTT1 gen polimorfizmlerinin türk toplumunda akciğer kanserli hastalarda ve normal bireylerdeki sıklığı...  12/2011 - 9/2012
  10  Çocukluk astımında Plazminojen aktivatör inhibitör-1 ve anjiotensin dönüştürücü enzim gen polimorfizmlerinin rolü...  2/2009 - 2/2011
  11  Bebeklik döneminin ilk aylarında görülen infantil kolik ataklarının patogenezinde laktaz gen polimorfizminin araştırılması...  10/2009 - 10/2011
  12  Çocukluk çağı astımında plazminojen aktivatör inhibitör 1 ve ACE gen polimorfizmleri...  6/2008 - 7/2009
  13  febril konvülsyonlu çocuklarda apo e gen polimorfizmi...  6/2008 - 6/2010
  14  Yenidoğan sarılıklarında HOX 1 polimorfizmi...  12/2007 - 12/2008
  15  Mide Kanserinde p16 Gen Hipermetilasyonunun Araştırılması...  1/2004 - 1/2004
  16  İnfertil Erkeklerde Kromozom Bozukluklarının ve Y mikro Delesyonlarının Araştırılması...  3/2003 - 1/2005
  17  Bizim Bebeklerimiz Neden Daha Fazla Sararıyor...  1/2002 - 1/2004
  18  Mitokondirial Sitopatilerde DNA Analizi ve Nükleer Genlerin Araştırılması...  1/2000 - 1/2000
  19  Kardiyak defektli hastalarda FISH yöntemi ile 22q11 delesyonunun araştırılması...  1/1999 - 1/2000
 • NO AD YIL
  1  B1 sınıfı TUBİTAK yayın teşvik ödülü...  2003
  2  DEUTF BATOK Ödüllendirme Kurulu...  2003
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2018-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2015- Eylül 2018