En

DOÇ.DR. MUSTAFA KIR TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2000
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2007
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji  2013
 • NO AD YIL
  1  Kawasaki Disease Presenting with Panuveitis, Fascial and Abducens Palsy...  2019
  2  Soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklı çocuklarda şant miktarı ile kardiyotrofin?1 ili...  2018
  3  Anemia and Its Effect on Cardiovascular Findings in Obese Adolescents....  2018
  4  Halsizlik ve iştahsızlık yakınması ile gelen restriktif kardiyomiyopatili bir olgu...  2018
  5  Familyal hiperkolesterolemi nedeni ile 10 yaşında koroner bypass yapılan çocuk olgu...  2018
  6  Can ambulatory blood pressure monitoring detect early diastolic dysfunction in children with type 1 ...  2016
  7  Protective Effect of Acetyl-L-Carnitine Against Doxorubicin-induced Cardiotoxicity in Wistar Albino ...  2016
  8  Protective Effect of Acetyl-L-Carnitine Against Doxorubicin-induced Cardiotoxicity in Wistar Albino ...  2016
  9  Progresif Seyreden Kardiyak Fibromalı Bir Olgu A CASE WITH RAPIDLY PROGRESSIVE CARDIAC FIBROMA...  2016
  10  Salmonella glomerulonephritis and haemophagocytic lymphohistiocytosis in an adolescent...  2016
  11  The effect of L-thyroxine treatment on left ventricular functions in children with subclinical hypot...  2015
  12  Nörokutanöz Hastalıklar...  2015
  13  Revisiting subclavian flap repair for neonates and small infants...  2015
  14  Cardiac autonomic functions in children with familial Mediterranean fever....  2014
  15  Endocrinological and cardiological late effects among survivors of childhood acute lymphoblastic leu...  2013
  16  The Utility of Head Up Tilt Test with Video Electroencephalography in Children with Recurrent Loss o...  2013
  17  Sağ Ventrikül Çıkım Yolu Obstrüksiyonu Nedeniyle Cerrahiye Verilen Multiple İntrakardiyak Rab...  2013
  18  Ligation of patent ductus arteriosus in low birth weight premature infants: Timing for intervention ...  2012
  19  Akut Pyelonefrit Kliniği İle Başvuran Bir Kawasaki Olgusu...  2012
  20  Vascular Rings: Presentation, Imaging Strategies, Treatment, and Outcome....  2012
  21  Intrapericardial teratoma in a newborn: a case report....  2012
  22  Akrep ve Örümcek Sokmasına Bağlı Gelişen Geçici Miyokardit ve Kardiyomiyopati...  2011
  23  Prenatal dönemde tanı konmuş sol ventrikül çıkış yolunu tıkayan intrakardiyak rabdomiyomlu ...  2011
  24  Surgical treatment of cor triatriatum, ventricular septal defect in an infant with a giant omphaloce...  2011
  25  Senkop Yakınması İle Başvuran Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi...  2011
  26  An unusual catheter fragmentation site and infective endocarditis in a child: a case report...  2010
  27  Globe vesicale and hematocolpometra...  2010
  28  Aort koarktasyonunun eşlik ettiği aortopulmoner pencereli bir yenidoğan: başarılı tek aşamal...  2009
  29  A newborn with aorticopulmonary window associated with coarctation of the aorta: a successful single...  2009
  30  Repair of Isolated Mitral Papillary Muscle Rupture Consequent to Blunt Trauma in a Small Child...  2009
  31  Ventriküler Septal Defektli Çocuklarda Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Miyokardiyal Performans ...  2009
  32  Retrospective evaluation of 113 children with scoliosis...  2009
  33  Evaluation of serum lipids and carotid artery intima media thickness in epileptic children treated w...  2008
  34  Chorioangiomatosis presenting with severe anemia and heart failure in a newborn....  2008
  35  Aort Koarktasyonu: Değerlendirme, izlem, Tedavi Yaklaşımları...  2008
  36  Atriyal Septal Defekt: Sınıflandırma, Tanı, Uzun Süreli İzlem ve Tedavi...  2008
  37  Clinical and morphological phenotype of geleophysic dysplasia...  2008
  38  Adenotonsiller Hipertrofili Çocuklarda Operasyon Öncesi ve Sonrası Kardiyak ve Pulmoner Fonksiyon...  2008
  39  Noninvasive assessment of left-to-right shunting in ventricular septal defects by the proximal isove...  2007
  40  Kardiyak üfürüm nedeniyle getirilen bir çocukta fetal alkol sendromu....  2007
  41  Mutation analysis of the Vangl2 coding region revealed no common cause for Tetralogy of Follot...  2007
  42  Cardiac tamponade in acute rheumatic fever...  2005
  43  Pulmonary segmental artery ratio: an alternative to the pulmonary artery index in patients with tetr...  2005
  44  Çocukluk çağında semptomatik aberran sağ subklavyen arter: Olgu sunumu...  2004
  45  Izole periferik pulmoner arter darligi ile birlikte olan Williams sendromlu bir olgu...  2003
  46  Erken koroner aterosklerozu nedeniyle bypass yapılan homozigot ailevi hiperkolesterolemili bir olgu...  2002
  47  Takayasu's arteritis with bilateral renal artery stenosis: Unilateral kissing balloon angioplasty...  2002
  48  Fetal ekokardiyografide Ebstein anomalisi saptanan Down sendromlu bir olgu...  2002
 • NO AD TARİH
  1  RISK FACTORS OF INTRAVENOUS IMMUNOGLOBULIN RESISTANCE AND CORONARY ARTERIAL LESIONS IN TURKISH CHILD... 12/06/2019 - 15/06/2019
  2  Panuveit, Altıncı ve Yedinci Kraniyal Sinir Felci ile Seyreden Atipik Kawasaki Olgusu... 07/04/2019 - 10/04/2019
  3  Erişkin Yaşa Ulaşmış d-TGA lı ve Geniş ASD li Olgu... 18/04/2018 - 21/04/2018
  4  hipoksik solunum yetmezliği gelişen yenidoğanda intrakardiak trombüs... 14/04/2018 - 18/04/2018
  5  yenidoğan döneminde arteriel switch operasyonu sonrası gelişen supraventriküler taşikardili ol... 14/04/2018 - 18/04/2018
  6  Two unusual complications of Fontan Circulation... 23/03/2017 - 26/03/2017
  7  yenidoğan döneminde düzeltilen ectopia cordis, 4 yıl sonra... 03/11/2016 - 06/11/2016
  8  Konjenital Adrenal Hiperplazi Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Kardiyak Fonksiyonların Değerlendirilm... 05/10/2016 - 09/10/2016
  9  PRENATAL DÖNEMDE SAPTANAN İZOLE SAĞ ATRİYAL DİLATASYONU OLGUSU... 13/04/2016 - 16/04/2016
  10  Periton diyalizi hastasında perikardiyal diyalizat kaçağı.... 11/12/2015 - 12/12/2015
  11  Assessment of the effecst of anemia on cardiovascular findings in obese adolescents... 11/06/2015 - 14/06/2015
  12  Solunum sıkıntısının nadir bir nedeni double aortik ark... 16/04/2015 - 19/04/2015
  13  Ventriküler septal defektlerde üç boyutlu ekokardiyografinin yeri... 15/04/2015 - 18/04/2015
  14  Perimembranöz Ventriküler Septal Defektin PFO occluder cihazı ile kapatılması... 15/04/2015 - 18/04/2015
  15  Çocuk kardiyolojisi bölümümüzün 10 aylık tanısal ve girişimsel anjiografi sonuçlarımız... 15/04/2015 - 18/04/2015
  16  Suprakardiyak tip total pulmoner venöz dönüş anomalisi operasyonu sonrası açık bırakılan ve... 15/04/2015 - 18/04/2015
  17  Aort koarktasyonlu hastalarda sol ventrikül fonksiyonlarının strain ekokardiyografi ile değerlen... 15/04/2015 - 18/04/2015
  18  Çocukluk Çağında nadir bir siyanoz nedeni ''platipne-ortodeoksi'' sendromu... 15/04/2015 - 18/04/2015
  19  Nadir bir kardiyak anomali: Atriyal inversiyon ile c-TGA fizyolojisi... 15/04/2015 - 18/04/2015
  20  Travmaya bağlı olduğu düşünülen abdominal aort anevrizmalı bir olgu... 15/04/2015 - 18/04/2015
  21  Nadir görülen pulmoner çıkış anomalisi: Crossed pulmoner arterler... 15/04/2015 - 18/04/2015
  22  Yeni doğan döneminde solunum sıkıntısı ve beslenme güçlüğü ile gelen bir olguda çift aor... 15/04/2015 - 18/04/2015
  23  Doğumsal Kalp Hastalıkları Üzerine Etkili Epidemiyolojik Özelliklerin Tek merkez sonuçları... 15/04/2015 - 18/04/2015
  24  Tam düzeltme operasyonu yapılan fallot tetrolojili hastalarda pulmoner kapak replasmanına etki ed... 15/04/2015 - 18/04/2015
  25  Fallot Tetrolojisinde sol pulmoner arter agenezisi ve multiple MAPKA birlikteliği... 15/04/2015 - 18/04/2015
  26  Yenidoğan döneminde kardiyak kitle tanısı alan ve hızlı ilerleyen kardiyak fibromalı bir olgu... 22/10/2014 - 26/10/2014
  27  Duchenne muskuler distrofili hastada miyokardit... 22/10/2014 - 26/10/2014
  28  Ani kardiyak arrest sonrası ICD implantasyonu yapılan ve ICD'nin geç komplikasyonu gelişen bir o... 22/10/2014 - 26/10/2014
  29  Gastrointestinal semptomlarla başvuran resriktif kardiyomiyopatili bir olgu... 22/10/2014 - 26/10/2014
  30  Yakın aralıklarla başvuran aortik atrezili iki olgu... 22/10/2014 - 26/10/2014
  31  The Effect of L-Thyroxine Treatment on Left Ventricular Functions in Children with Subclinical Hypot... 18/09/2014 - 20/09/2014
  32  Nadir bir pulmoner emboli nedeni: Rüptüre sağ atrial kist hidatik... 16/04/2014 - 19/04/2014
  33  Vasküler plug deneyimlerimiz... 16/04/2014 - 19/04/2014
  34  Subklavian flap tekniği ile onarılan aort koarktasyonlu yenidoğan ve infantların değerlendirilm... 16/04/2014 - 19/04/2014
  35  Pulmonary Artery to Left Atrial Fistula Diagnosed Prenatally and Treated Percutaneously Following Bi... 13/03/2014 - 16/03/2014
  36  Pulmonary Embolism due to a Ruptured Giant Right Atrial Cyst Hydatid in a Child.... 13/03/2014 - 16/03/2014
  37  Akut graft versus host hastalığının nadir formu: İzole kardiyak tamponad gelişmiş bir adolesa... 06/03/2014 - 08/03/2014
  38  Subklinik hipotiroidli çocuklarda L-tiroksin tedavisinin sol ventrikül fonksiyonlarına etkisi... 30/11/2013 - 03/11/2013
  39  Anormal Sol Pulmoner Arter (Pulmoner Arter Sling): Klinik ve Radyolojik Bulgular... 06/11/2013 - 10/11/2013
  40  Subklinik hipotiroidili çocuklarda L-tiroksin tedavisinin sol ventrikül fonksiyonlarına etkisi... 01/10/2013 - 05/10/2013
  41  Aceytl-L-Carnitine has Protective Effects Against Experimental Doxorubicin Cardiotoxicity... 25/09/2013 - 28/09/2013
  42  Nadir Bir Sistemik Venöz Dönüş Anomalisi.... 01/05/2013 - 05/05/2013
  43  Atriyal Septal Defektlerin Gore Septal Occluder kullanılarak transkateter yolla kapatılması... 01/05/2013 - 05/05/2013
  44  Atriyoventriküler Septal Defektlerde Üç boyutlu Ekokardiyografik Değerlendirme.... 01/05/2013 - 05/05/2013
  45  AVSD ve Cor Triatriatum Sinistra Birlikteliği: Nadir görülen bir klinik durum... 01/05/2013 - 05/05/2013
  46  ASD ve modifiye B-T şantın tek seansta transkateter kapatıldığı bir hasta: Olgu sunumu... 01/05/2013 - 05/05/2013
  47  Orta Hat Gelişim Bozukluklarının Nadir Bir Örneği: Cantrell Pentalojisi.... 17/04/2013 - 21/04/2013
  48  Diabetik Anne Bebeğinde Nadir Gelişen Bir Komplikasyon: Ventriküler Taşikardi... 14/04/2013 - 17/04/2013
  49  Terapötik Hipoterminin Beklenmedik Bir Komplikasyonu: İnferolateral Erken Repolarizasyon... 14/04/2013 - 17/04/2013
  50  Ligation of patent ductus arteriosus in low birth weight premature infants: Timing for intervention ... 22/03/2013 - 22/03/2013
  51  An Unusual Side Effect of Therapeutic hypothermia: Inferolateral Early Repolarisation.... 21/03/2013 - 24/03/2013
  52  Succesful surgery in a patient with hypertrophic subaortic obstruction and co-existing genetic disor... 21/03/2013 - 21/03/2013
  53  Asperger Bozukluğu... 07/11/2012 - 11/11/2012
  54  Pediatrik inflamatuvar bağırsak hastalığında meselamin kullanımı ile ilişkili miyokarditis: ... 18/10/2012 - 21/10/2012
  55  Lupus nefritli hastada sinüs nod disfonksiyonuna bağlı bradikardi: Olgu sunumu.... 03/10/2012 - 06/10/2012
  56  Assesment of ventricular septal defects by live three dimensional echocardiographie... 23/05/2012 - 26/05/2012
  57  The utility of tilt table testing with video EEG in children with recurrent loss of consciousness... 16/05/2012 - 19/05/2012
  58  Evaluation of epicardial adipose tissue and carotid intima-media thickness in children with migraine... 16/05/2012 - 19/05/2012
  59  ciddi persistan pulmoner hipertansiyonlu konjenital diyafram hernisi olgusunda cerrahi tedavi planla... 15/04/2012 - 18/04/2012
  60  Tekrarlayan akciğer enfeksiyonu ile başvuran izole sağ pulmoner arter agenezisi... 11/04/2012 - 15/04/2012
  61  Assessment of endocrinologic and cardiologic late effects among survivors of childhood leukemia... 09/06/2011 - 12/06/2011
  62  Çocukluk Çağı Lösemi Olgularında Endokrinolojik ve Kardiyolojik Geç Etkilerin Değerlendirilm... 25/05/2011 - 28/05/2011
  63  Assessment of endocrinologic and cardiologic late effects among survivors of childhood leukemia... 11/05/2011 - 14/05/2011
  64  Sentetik Modifiye Blalock-Taussig Şantın Amplatzer Vasküler Plug-2 ile Transkateter Kapatılması... 04/05/2011 - 09/05/2011
  65  İntraperikardial karaciğer hernisi... 17/04/2011 - 20/04/2011
  66  Pulmoner kapak yokluğu sendromu... 17/04/2011 - 20/04/2011
  67  Varicella Zoster ve EBV enfeksiyonu birlikteliğinde Kawasaki Hastalığı tanısı alan ve akut hip... 04/04/2011 - 08/04/2011
  68  Intrapericardial Teratoma Resembling TGA in Newborn... 24/03/2011 - 27/03/2011
  69  Senkop yakınması ile başvuran olguların retrospektif değerlendirilmesi... 20/10/2010 - 24/10/2010
  70  Lenfödem tanılı üç olgu... 20/10/2010 - 24/10/2010
  71  Incessant Automatic Atrial Tachycardia in a Child with Normal Heart: Successful Treatment by Radiofr... 24/09/2009 - 28/09/2009
  72  kardiyak arrest: mukopolisakkaridozis tip-1'de farklı bir başvuru şekli... 28/05/2009 - 30/05/2009
  73  Sağ Akciğer Bazal Segmenti Anormal Sistemik Arter ile Beslenen Bir Olgu: Vasküler Plug Kullanıla... 06/05/2009 - 09/05/2009
  74  Yenidoğan Döneminde Başvuran Aortopulmoner Pencereli İki Olgu... 06/05/2009 - 09/05/2009
  75  Vasküler Ring Deneyimlerimiz... 06/05/2009 - 09/05/2009
  76  Persistan pulmoner hipertansiyon tanılı yenidoğanlarda oral sildenafil ve konvansiyonel tedavi et... 27/04/2009 - 30/04/2009
  77  Yenidoğanda ender görülen bir durum: atrial septal anevrizma ve atrial flutter birlikteliği... 27/04/2009 - 30/04/2009
  78  Treatment Related Cardiotoxicity in Children and Adolescents with Cancer... 22/03/2009 - 24/03/2009
  79  Large anamalous systemic arterial supply to a anarmol right lung lower lobe: successful transcathete... 28/11/2008 - 02/12/2008
  80  Large Anomalous Systemic Arteral Supply to A Normal Right Lung Lobe: Successful Transcatheter Occlus... 28/11/2008 - 02/12/2008
  81  Aort koarktasyonunun eşlik ettiği aorto-pulmoner pencereli bir olgu... 17/10/2008 - 21/10/2008
  82  Aort Koarktasyonunun eşlik ettiği aortopulmoner pencereli bir olgu... 17/10/2008 - 21/10/2008
  83  Atipik lokalizasyonlu intrakardiyak rabdomiyomlu bir olgu... 17/10/2008 - 21/10/2008
  84  Talasemi majorlu hastalarda taurinin kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisinin araştırılması... 08/10/2008 - 11/10/2008
  85  Geçici endokard tutulumu olan Henoch-Schönlein purpuralı bir olgu... 14/06/2008 - 18/06/2008
  86  Valproik asid tedavisi alan idiopatik epilepsili hastalarda serum lipid düzeyi ve karotid arter int... 28/05/2008 - 31/05/2008
  87  Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy in an eight year old girl... 14/05/2008 - 17/05/2008
  88  Akut miyokard enfarktüsü tablosunda gelen antifosfolipid antikor sendromlu bir olgu... 09/04/2008 - 12/04/2008
  89  Metilfenidat tedavisi planlanan dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu olgusunda asemptomatik ve... 06/03/2008 - 08/03/2008
  90  Trunkus arteriyozus olgularında kardiyak MR görüntüleme bulguları... 26/10/2006 - 30/10/2006
  91  A case of myopericarditis mimicking myocardial infarction... 20/09/2006 - 24/09/2006
  92  Calculation of left to right shunt by the vena contracta method in children with ventricular septal ... 20/09/2006 - 24/09/2006
  93  A case report double aortic arch... 20/09/2006 - 24/09/2006
  94  İntrauterin büyüme kısıtlılığı ve ağır anemi ile bulgu veren nadir bir plasental tümör ... 12/04/2006 - 16/04/2006
  95  Doubly-commited juksta arteriyel ventriküler septal defekt, valvuler pulmoner stenozlu ve non-konfl... 16/11/2005 - 18/11/2005
  96  Sekundum atriyal septal defektlerin kapatılmasında transkateter yol ile minimal invazif ve standar... 16/11/2005 - 18/11/2005
  97  Trunkus arteriyozus: Tanıda manyetik rezonans görüntülemnin yeri... 16/11/2005 - 18/11/2005
  98  Vasküler ring: Tanıda manyetik rezonans görüntülemenin yeri... 16/11/2005 - 18/11/2005
  99  Fallot tetrolojili çocuklarda tam düzeltme operasyonu öncesi ve sonrasında sağ ventrikül fonks... 16/11/2005 - 18/11/2005
  100  Sekundum ASDlerin kapatılmasında transkateter yol ile minimal invaziv ve standart cerrahi teknikle... 16/10/2005 - 18/10/2005
  101  Evaluation of right ventricular function by myocardial performance index in childrenwith Fallot's te... 29/09/2005 - 02/10/2005
  102  Vascular ring: Report of five cases with emphasis on unusual symptoms... 20/09/2005 - 02/10/2005
  103  Quantitative assessment of left-toright in ventricular septal defects by color Doppler imaging of th... 18/09/2005 - 22/09/2005
  104  Non-invasive assessment of left-to right shunt in ventricular septal defects by the proximal isovelo... 18/09/2005 - 22/09/2005
  105  Soldan sağa şantlı konjenital kalp defektli çocuklarda endotelin 1 seviyesi ile pulmoner kan ak... 06/10/2004 - 09/10/2004
  106  Ventriküler septal defektli çocuklarda vena kontrakta yöntemi ile soldan sağa şant miktarının... 06/10/2004 - 09/10/2004
  107  Vasküler ring anomalileri... 06/10/2004 - 09/10/2004
  108  Ventriküler septal defektli çocuklarda sol ventrikül fonksiyonlarının miyokardiyal performans i... 06/10/2004 - 09/10/2004
  109  Ventriküler septal defektli hastalarda proksimal isovelocitysurface area (PISA) yöntemi ile soldan... 06/10/2004 - 09/10/2004
  110  Assessment of left ventricular function in children with ventricular septal defect using the myocard... 26/09/2004 - 29/09/2004
  111  Sol arkus aorta ile aberrant sağ subklavyan arter... 01/09/2004 - 05/09/2004
  112  Persistan hışıltılı ve tekrarlayan bronkopnömoni nedeni olarak vasküler ring saptanan bir olg... 16/04/2003 - 18/04/2003
  113  Kardiyak tamponad tablosu ile başvuran akut romatizmal kardit... 15/10/2002 - 19/10/2002
  114  Bilateral renal arter stenozlu Takayasu arteriti kissing balon anjioplasti ve stent yerleştirilmesi... 15/10/2002 - 19/10/2002
  115  Noonan sendromu: Balon pulmoner valvuloplasti yapılan olgu... 15/10/2002 - 19/10/2002
  116  Adenotonsiller hipertrofili çocuklarda operasyon öncesi ve sonrası kardiyak ve pulmoner fonksiyon... 15/10/2002 - 19/10/2002
  117  Sol pulmoner arter yokluğu ve Fallot Tetrolojili bir olgu... 15/10/2002 - 19/10/2002
  118  Takayasu arteriti... 30/09/2001 - 05/10/2001
  119  Periferik pulmoner arter darlığı ile birlikte olan William's sendromlu bir olgu... 30/09/2001 - 05/10/2001
  120  Tekrarlayan akciğer enfeksiyonlu bir olguda vasküler ring anomalisi... 30/09/2001 - 05/10/2001
  121  Normal fenotip ile supravalvuler aort stenozu ve pulmoner stenozlu bir olgu. William's Sendromunun b... 30/09/2001 - 05/10/2001
  122  Role of the Doppler mean systolic pressure gradient in the assessment of severity of valvuler stenos... 27/05/2001 - 31/05/2001
  123  Hemodynamic responses to isoproterenol infusion in children with valvuler aortic stenosis... 27/05/2001 - 31/05/2001
  124  Enalapril in infants with congestive heart failure secondary to a left-to-right shunt... 27/05/2001 - 31/05/2001
  125  A newborn with multiple intracardiac rhabdomyomas undergoing surgery due to the right ventricular ou... 27/05/2001 - 31/05/2001
  126  Valvuler aort stenozlu çocuklarda isoproterenol infüzyonuna hemodinamik yanıtlar... 03/05/2001 - 06/05/2001
  127  Soldan sağa şanta sekonder konjestif kalp yetersizliği olan infantlarda enalapril etkilerinin de... 03/05/2001 - 06/05/2001
  128  Galen ven malformasyonu: Konjestif kalp yetersizliğinde başvuran 9 aylık bir olgu sunumu... 03/05/2001 - 06/05/2001
  129  Down sendromlu bir hastada fetal eko ile saptanan Ebstein anamalisi: Olgu sunumu... 03/05/2001 - 06/05/2001
  130  Tip IIa hiperkolesterolemi: erken koroner aterosklerozlu bir olgu sunumu... 03/05/2001 - 06/05/2001
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Nörokutenöz Hastalıklar Pediatrik Sistemik Hastalıklarda Kalp Tutulumu...  2015
 • NO AD TARIH
  1  Asetil L Karnitinin Deneysel Doksorubisin Kardiyotoksisitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması...  1/2011 - /
 • NO AD YIL
  1  mansiyon...  2005
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı, Temmuz 2017- Ocak 2019
  2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı, Ağustos 2011- Eylül 2013