En

PROF.DR. TURNA İLKNUR TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi  1992
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı  1999
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2012
 • NO AD YIL
  1  Oral leukoplakia: Failure of topical imiquimod 5%...  2020
  2  Evaluation of metabolic syndrome and its components in patients with rosacea: a cross-sectional, cas...  2020
  3  Piebaldism associated with café-au-lait macules and intertriginous freckling: a case report and rev...  2019
  4  Xerosis cutis and associated cofactors in women with prurigo nodularis...  2018
  5  Sun-related risk factors, perceived seriousness of disease and accompanying non-melanoma skin cancer...  2018
  6  Urticaria and angioedema as possible reactions of omalizumab...  2018
  7  Lupus band test in borderline systemic lupus erythematosus patients with discoid lesions...  2017
  8  Influence of demographic and clinical characteristics of actinic keratosis patients on illness perce...  2017
  9  An interstitial granulomatous pattern in scleromyxedema with dermato-neuro syndrome...  2016
  10  Lichen planus after rabies vaccination...  2015
  11  Kronik spontan urtiker ve urtikeryal vaskulitli olgulardaki eslik eden durumlar: retrospektif bir ca...  2015
  12  Psoriyazisde dar band ultraviyole B tedavisinde haftalık düşük ve yüksek oranlı doz artış pr...  2015
  13  Psoriyazis vulgarisli olgularda kullanılan tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi...  2015
  14  Postherpetik granuloma annulare: Bir olgu sunumu...  2014
  15  Sorafenib-associated psoriasiform eruption in a patient with hepatocellular carcinoma...  2014
  16  Penil yerleşimli bir lineer porokeratoz olgusu...  2014
  17  Psoriyazis tedavisinde fototerapi ve fotokemoterapi...  2012
  18  Psoriasis üzerinde poliozis: bir olgu sunumu...  2012
  19  Pulsed dye lazer tedavisi uygulanan lenfanjioma sirkumskriptum olgusu...  2012
  20  Lichen planus pigmentosus distributed along the lines of Blaschko...  2012
  21  Psödobüllöz anetodermik pilomatrikoma...  2012
  22  Bisoprolol ile ilişkili liken planus pemfigoides...  2012
  23  Hiperimmünglobulin E'nin eşlik ettiği ileri yaşta başlayan bir idiyopatik eritrodermi olgusu...  2011
  24  Heterogeneous disease: A child case of lichen planus pemphigoides triggered by varicella...  2011
  25  Leukocytoclastic vasculitis presenting as acute hemorrhagic edema in a 21-year-old patient...  2011
  26  Disseminated eruptive interstitial granuloma annulare mimicking lichen nitidus...  2011
  27  Psoriyazisli olgularda üst solunum yolu enfeksiyonları; demografik ve klinik özellikler...  2011
  28  Leser-Trélat sign associated with an adenocarcinoma of the prostate: case report...  2011
  29  Dapson tedavisine yanıtsız bir eritema diskromikum perstans olgusu...  2011
  30  Asitretin tedavisine kısmi yanıtlı bir keratozis folikülaris spinuloza dekalvans olgusu...  2011
  31  A case of papular purpuric gloves and socks syndrome receiving unnecessary treatment...  2011
  32  Psoriyazisli kadın olgularda genitoüriner enfeksiyonlar; demografik ve klinik özellikler...  2011
  33  Effects of the 810-nm diode laser on hair and on the biophysical properties of skin....  2010
  34  Glycolic acid peels versus amino fruit acid peels for acne...  2010
  35  Glycolic acid peels versus amino fruit acid peels in the treatment of melasma...  2010
  36  Herpes zosterde risk faktörleri ve eşlik eden klinik özellikler...  2010
  37  Erythema multiforme-like eruption localized to a sun-exposed area...  2010
  38  Çölyak hastalığı, psoriyazis ve vitiligo birlikteliği...  2010
  39  Otoimmün büllöz dermatozlarda başlangıç özellikleri ve eşlik eden otoimmün hastalıklar...  2010
  40  Dowling-Degos and Kitamura: different features of the same entity?...  2008
  41  Behçet hastalığı mukokutan bulguları...  2007
  42  Candida spp. colonization and serum anticandidal antibody levels in patients with chronic urticaria...  2007
  43  Papular acantholytic dyskeratosis of the anogenital area with positive direct immunofluorescence res...  2007
  44  Amelanotic melanoma misdiagnosed as a diabetic foot ulcer...  2007
  45  Quantification of female pattern hair loss: a study in a Turkish population...  2007
  46  Interobserver reliability of nail psoriasis severity index...  2007
  47  Epilasyonda diod lazer...  2007
  48  Effect of ultraviolet B radiation on the absorption characteristics of various intraocular lenses...  2007
  49  Pemphigoid, morfea, vitiligo birlikteliği...  2007
  50  Topikal pimekrolimus %1 krem ile UVB etkileşimi...  2007
  51  A case of Behcet's disease: extensive venous involvement without clinical signs of peripheral occlus...  2006
  52  Comparison of weekly and daily incremental protocols of narrowband ultraviolet B phototherapy for ps...  2006
  53  Evaluation of dermoscopic and histopathologic features and their correlations in pigmented basal cel...  2006
  54  Verruca vulgaris: pulsed dye laser therapy compared with salicylic acid+pulsed dye laser therapy...  2006
  55  Evaluation of left ventricular diastolic dysfunction with conventional and current Doppler technique...  2006
  56  Naproxen-induced lichen planus: report of 55 cases...  2006
  57  Development of psoriasis after meloxicam...  2006
  58  Angioma serpiginosum: dermoscopy for diagnosis, pulsed dye laser for treatment...  2006
  59  Travmatik yaradan yıllar sonra gelişen sikatriks sarkoidozu...  2006
  60  Peeling Skin Syndrome...  2006
  61  Effects of some emollients on the transmission of ultraviolet...  2006
  62  Acil viral dermatozlar...  2006
  63  Çocuklukta başlayan ve ileri yaşta tanı koyulan IgA pemfigus...  2006
  64  Histopathologic and direct immunofluorescence findings of the papulopustular lesions in Behçet's di...  2006
  65  Psoriyazis vulgariste folliküler tutulum...  2006
  66  Radyoterapi ve pemfigoid...  2006
  67  Klobetazol krem, kalsipotriol krem ve tretinoin kreminin UVA geçirgenliği üzerine etkileri...  2006
  68  Nevüs nevosellularislerin dermatoskopik ve histopatolojik özelliklerinin ve bu özelliklerin aras...  2006
  69  Comparison of the effects of pulsed dye laser, pulsed dye laser + salicylic acid, and clobetasole pr...  2006
  70  Effects of calcipotriol cream and ointment, clobetasol cream and ointment and tretinoin cream on the...  2005
  71  Is there any association between hepatitis G virus (HGV), other hepatitis viruses (HBV, HCV) and Beh...  2005
  72  Hepatit G virus ve liken planus...  2005
  73  Effects of topical salicylic acid and erythromycin on the erythema induced by UVB...  2005
  74  Liken planusta ilaçla uyarılma...  2005
  75  Effects of topical petrolatum and salicylic acid upon skin photoreaction to UVA...  2005
  76  Pemfigoidin ilaçla uyarılımı...  2005
  77  Behçet hastalığında artmış plazma nitrit ve nitrat düzeyleri...  2005
  78  Skabies ve pedukulozis tedavisi...  2005
  79  Fototerapi ve fotokemoterapi yan etkileri...  2005
  80  Akne vulgaris ve sağaltımı...  2004
  81  Phototoxic effects of topical azelaic acid, benzoyl peroxide and adapalene were not detected when ap...  2004
  82  Sarcoidosis in a preschooler with only skin and joint involvement...  2003
  83  Multipl pilomatricoma with perforation...  2002
  84  İlaçla uyarılan psoriyazis...  2002
  85  Tıp etiği açısından hekimlerin ilaç ve gereç firmaları ile ilişkileri...  2002
  86  Effects of topical petrolatum and salicylic acid on the erythemogenicity of UVB...  2002
  87  Urbach-Wiethe sayrılığı; tanımlanan bulgular...  2002
  88  Behçet sayrılığında klinik bulgular: geriye dönük inceleme...  2001
  89  Incontinentia pigmenti achromians...  2001
  90  Güneş ve toplum bilinci; bir anket çalışması...  2001
  91  Lack of TP53 mutations in a case of porokeratosis palmaris, plantaris et disseminata...  2000
  92  Yerel ve sistemik antimikotikler...  1998
 • NO AD TARİH
  1  Klinik, Dermoskopik ve Histopatolojik bulguları ile bir merkel hücreli karsinom olgusu... 01/05/2019 - 05/05/2019
  2  Rozaseada metabolik sendrom ilişkisinin ve oküler bulgular ile korelasyonunun araştırılması... 19/10/2016 - 23/10/2016
  3  Prurigo nodularisli kadın olgularda kserozis: Demografik, klinik özellikler ve ilişkili ko-faktö... 11/05/2016 - 15/05/2016
  4  Diskoid lupus eritematozuslu olguların sistemik tutulumlarına göre klinik, laboratuvar ve immunop... 18/11/2015 - 22/11/2015
  5  İrritan ve allerjik kontakt el ekzemalarında derinin biyofiziksel parametreleri ve tırnak bulgula... 18/11/2015 - 22/11/2015
  6  Alopesi areata, androgenetik alopesi ve telogen effluvium etyolojisinde yaşanmış stresli olaylar ... 18/11/2015 - 22/11/2015
  7  Nadir gözlenen sklerodermoid bir hastalık: Eozinofilik Fasiit... 18/11/2015 - 22/11/2015
  8  Psoriyazis vulgarisli olgularda kullanılan tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi... 05/05/2015 - 10/05/2015
  9  Kyrle hastalığında non polarize dermoskopi bulguları... 05/05/2015 - 10/05/2015
  10  Postherpetik granuloma annulare: bir olgu sunumu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  11  Granülomatöz skleromiksödem: nadir bir olgu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  12  Kutan myeloid sarkom:Nadir görülen bir olgu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  13  Kuduz aşısı ile indüklenen dissemine liken planus:olgu sunumu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  14  Liken planusta asitretin tedavisi sırasında gelişen pemfigoid benzeri ilaç erupsiyonu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  15  Ekstragenital yerleşimli tek taraflı lineer liken sklerozus olgusu... 08/05/2013 - 12/05/2013
  16  Cafe-au-lait lekeleri ve intertriginöz çillenme ile ilişkili piebaldizm... 08/05/2013 - 12/05/2013
  17  Hepatosellüler karsinomlu bir olguda sorafenib sağaltımı ile ilişkili psoriyaziform erupsiyon... 08/05/2013 - 12/05/2013
  18  Psoriyazisli kadın olgularda genitoüriner enfeksiyonlar; demografik ve klinik özellikler... 04/05/2011 - 08/05/2011
  19  Psoriyazisli olgularda üst solunum yolu enfeksiyonları; demografik ve klinik özellikler... 04/05/2011 - 08/05/2011
  20  Psoriyazis üzerinde poliozis: bir olgu sunumu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  21  Büllöz görünümlü pilomatrikoma: bir olgu sunumu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  22  Likenoid görünümlü eruptif generalize granüloma anulare... 04/05/2011 - 08/05/2011
  23  Asitretin tedavisine kısmi yanıtlı bir keratozis folikülaris spinuloza dekalvans olgusu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  24  Bisoprolol ile ilişkili liken planus pemfigoides... 04/05/2011 - 08/05/2011
  25  Diklofenak sodyum jel ve imikimod krem ile tedavi edilen penil lineer porokeratoz... 04/05/2011 - 08/05/2011
  26  Pulsed dye lazer tedavisi uygulanan bir lenfanjioma sirkumskriptum olgusu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  27  Prostat adenokarsinomu ile ilişkili Leser-Trélat belirtisi: bir olgu sunumu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  28  Hiperimmünglobulin E'nin eşlik ettiği bir senil eritrodermi olgusu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  29  Dapson tedavisine yanıt vermeyen bir eritema diskromikum perstans olgusu... 19/10/2010 - 23/10/2010
  30  Blaschko çizgilerini izleyen bir liken planus pigmentozus olgusu... 19/10/2010 - 23/10/2010
  31  Varisella ile tetiklenen liken planus pemfigoidesli bir çocuk olgu... 19/10/2010 - 23/10/2010
  32  Fotosensitif alanlara lokalize eritema multiforme benzeri döküntü; olgu sunumu.... 11/11/2009 - 15/11/2009
  33  Hiperlipidemik diffüz plan ksantoma... 07/10/2009 - 11/10/2009
  34  Çölyak sayrılığı, palmoplantar pustular psoriyazis ve vitiligo birlikteliği... 14/10/2008 - 18/10/2008
  35  Limfangiyoma benzeri kaposi sarkomu.... 14/10/2008 - 18/10/2008
  36  Pseudolimfoma benzeri cd30 (+) limfoproliferatif sayrılık:limfomatoid papulosis?... 03/05/2007 - 07/05/2007
  37  Epilasyonda diod lazer... 02/05/2007 - 06/05/2007
  38  Çocukluk döneminde pyoderma vegetans... 02/05/2007 - 06/05/2007
  39  Topikal salisilik asid ve eritromisinin UVB tarafından oluşturulan eriteme etkileri... 15/10/2006 - 18/10/2006
  40  Melasma tedavisinde amino fruit asid ve glikolik asid etkinliklerinin karsilastirilmasi... 15/05/2006 - 18/05/2006
  41  Akne vulgaris tedavisinde amino fruit asid ve glikolik asid etkinliklerinin karsilastirilmasi... 15/05/2006 - 18/05/2006
  42  Dolgu maddesi uygulamasi sonrasi gelisen bir pannikulit olgusu... 15/05/2006 - 18/05/2006
  43  Tırnak Psoriyazis Şiddet İndeksi'nin gözlemciler arası uyumunun değerlendirilmesi... 15/05/2006 - 18/05/2006
  44  Androgenetik alopesili kadınlarda ölçümsel değerlendirme... 15/05/2006 - 18/05/2006
  45  Candida spp. colonization and serum anticandidal antibody levels in patients with chronic urticaria... 01/04/2006 - 04/04/2006
  46  Histopathologic and direct immunofluorescence features of the papulopustular lesions for the diagnos... 12/10/2005 - 15/10/2005
  47  A case of papular acantholytic dyskeratosis localized to the vulvocrural area, with positive immunof... 12/10/2005 - 15/10/2005
  48  Comparison of the effects of pulsed dye laser, pulsed dye laser+salicylic acid, clobetasole propiona... 12/10/2005 - 16/10/2005
  49  Angioma Serpiginosum: dermatoscopy for diagnosis, pulsed dye laser treatment... 12/10/2005 - 16/10/2005
  50  Meloxicam induced psoriasis... 02/10/2005 -
  51  Comparison of weekly and daily incremental protocols in narrowband ultraviolet B phototherapy for ps... 02/10/2005 -
  52  Dowling-Degos and Kitamura: different features of the same entity?... 02/10/2005 -
  53  Topikal pimekrolimus %1 krem ile UVB etkileşimi... 11/05/2005 - 15/05/2005
  54  Klobetazol, kalsipotriol ve tretinoinin UVA geçirgenliği üzerine etkileri... 11/05/2005 - 14/05/2005
  55  Kronik ürtikerli hastalarda oral ve intestinal candida spp. kolonizasyonu... 03/05/2005 - 06/05/2005
  56  Nevus nevosellularislerde klinik, dermatoskopik ve histopatolojik özelliklerin değerlendirilmesi... 02/12/2004 - 05/12/2004
  57  Soyulan deri sindromu... 02/12/2004 - 05/12/2005
  58  Pigmentli bazalyomaların klinik, dermatoskopik ve histopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi... 02/12/2004 - 05/12/2004
  59  Verruka vulgariste salisilik asid ve pulse dye lazer ile pulse dye lazer etkinliklerinin karşılaş... 02/12/2004 - 05/12/2004
  60  Behçet hastalığı olanlarda sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarının konvansiyonel ve yeni y... 27/11/2004 - 30/11/2004
  61  The effect of ultraviolet-B on various intraocular lenses... 18/09/2004 - 22/09/2004
  62  Assessment of left ventricular diastolic functions by conventional and new methods in Behcet's pati... 11/11/2003 - 11/02/2003
  63  Kutanöz leishmaniasis: Bodrum'dan bir olgu... 08/09/2003 - 12/09/2003
  64  Pemphigoid, morphea, vitiligo birlikteliği... 31/08/2003 - 04/09/2003
  65  Lack of evidence for hepatitis G virus in lichen planus... 10/10/2001 - 14/10/2001
  66  Lack of association between hepatitis viruses and Behçet?s syndrme... 10/10/2001 - 14/10/2001
  67  Psoriasis vulgaris in the follicle... 21/09/2001 - 24/09/2001
  68  Incontinentia pigmenti achromians... 21/09/2001 - 24/09/2001
  69  Porokeratosis palmaris, plantaris et disseminata; analysis of TP53 mutations... 29/09/1999 - 03/10/1999
  70  Behçet sayrılığı ve helicobacter pylori... 06/10/1997 - 09/10/1997
  71  Porokeratosis palmaris plantaris et disseminata... 01/10/1996 - 05/10/1996
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Alopesilerde Lazer ve Yoğun Işık Tedavisi Türkiye Klinikleri Kozmetik Dermatoloji...  2019
  2  Tinea kapitis Dermatolojide Tedavi...  2010
  3  Antimikotik ilaçlar, Sitostatik etkili antibiyotikler, Sitokinler Dermatoloji...  2008
  4  Stafilokok ve Streptokokların tuksinlerine bağlı Sendromlar 2. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri Kitabı...  2006
  5  Hipertrikoz Pediyatrik Dermatoloji...  2005
  6  Pemphigus Sağaltımı Dermatolojide gelişmeler...  2005
  7  Psoriasis, vitiligo ve akne vulgaris tedavisinde lazerler 3. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri Sempozyum Kitabı...  2005
  8  Musinozis folikülaris Pediyatrik Dermatoloji...  2005
  9  Kutan bakteriyozlarda klinik özellikler Sık Görülen Bulaşıcı Dermatozlar...  2002
  10  Dermatolojide dapson XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Kitabı...  2002
 • NO AD TARIH
  1  Rozasea ve Metabolik Sendrom İlişkisi...  1/2016 - 8/2016
  2  1. Basaliomada imuquimod krem tedavisinin farklı doz rejimleri ile etkinliğinin ve güvenilirliğinin araştırılması...  1/2006 - 1/2006
  3  Kronik ürtikerli hastaların oral ve intestinal Candida spp. kolonizasyonu ile serum antikandidal antikor değerleri...  6/2004 - 7/2006
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulu (Sağlık Bilimleri) Üyesi, Ekim 2018-Devam ediyor