Akademik Personel - Kişisel Sayfa 
En

PROF.DR. TURNA İLKNUR TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi  1992
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı  1999
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2012
 • NO AD YIL
  1  Sun-related risk factors, perceived seriousness of disease and accompanying non-melanoma skin cancer...  2018
  2  Urticaria and angioedema as possible reactions of omalizumab...  2018
  3  Xerosis cutis and associated cofactors in women with prurigo nodularis...  2017
  4  Lupus band test in borderline systemic lupus erythematosus patients with discoid lesions...  2017
  5  Influence of demographic and clinical characteristics of actinic keratosis patients on illness perce...  2017
  6  An interstitial granulomatous pattern in scleromyxedema with dermato-neuro syndrome...  2016
  7  Lichen planus after rabies vaccination...  2015
  8  Kronik spontan urtiker ve urtikeryal vaskulitli olgulardaki eslik eden durumlar: retrospektif bir ca...  2015
  9  Psoriyazis vulgarisli olgularda kullanılan tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi...  2015
  10  Psoriyazisde dar band ultraviyole B tedavisinde haftalık düşük ve yüksek oranlı doz artış pr...  2015
  11  Postherpetik granuloma annulare: Bir olgu sunumu...  2014
  12  Sorafenib-associated psoriasiform eruption in a patient with hepatocellular carcinoma...  2014
  13  Penil yerleşimli bir lineer porokeratoz olgusu...  2014
  14  Psoriyazis tedavisinde fototerapi ve fotokemoterapi...  2012
  15  Psoriasis üzerinde poliozis: bir olgu sunumu...  2012
  16  Pulsed dye lazer tedavisi uygulanan lenfanjioma sirkumskriptum olgusu...  2012
  17  Lichen planus pigmentosus distributed along the lines of Blaschko...  2012
  18  Bisoprolol ile ilişkili liken planus pemfigoides...  2012
  19  Psödobüllöz anetodermik pilomatrikoma...  2012
  20  Hiperimmünglobulin E'nin eşlik ettiği ileri yaşta başlayan bir idiyopatik eritrodermi olgusu...  2011
  21  Leukocytoclastic vasculitis presenting as acute hemorrhagic edema in a 21-year-old patient...  2011
  22  Heterogeneous disease: A child case of lichen planus pemphigoides triggered by varicella...  2011
  23  Disseminated eruptive interstitial granuloma annulare mimicking lichen nitidus...  2011
  24  Psoriyazisli olgularda üst solunum yolu enfeksiyonları; demografik ve klinik özellikler...  2011
  25  Leser-Trélat sign associated with an adenocarcinoma of the prostate: case report...  2011
  26  Asitretin tedavisine kısmi yanıtlı bir keratozis folikülaris spinuloza dekalvans olgusu...  2011
  27  Dapson tedavisine yanıtsız bir eritema diskromikum perstans olgusu...  2011
  28  A case of papular purpuric gloves and socks syndrome receiving unnecessary treatment...  2011
  29  Psoriyazisli kadın olgularda genitoüriner enfeksiyonlar; demografik ve klinik özellikler...  2011
  30  Effects of the 810-nm diode laser on hair and on the biophysical properties of skin....  2010
  31  Glycolic acid peels versus amino fruit acid peels for acne...  2010
  32  Glycolic acid peels versus amino fruit acid peels in the treatment of melasma...  2010
  33  Herpes zosterde risk faktörleri ve eşlik eden klinik özellikler...  2010
  34  Otoimmün büllöz dermatozlarda başlangıç özellikleri ve eşlik eden otoimmün hastalıklar...  2010
  35  Erythema multiforme-like eruption localized to a sun-exposed area...  2010
  36  Çölyak hastalığı, psoriyazis ve vitiligo birlikteliği...  2010
  37  Dowling-Degos and Kitamura: different features of the same entity?...  2008
  38  Behçet hastalığı mukokutan bulguları...  2007
  39  Candida spp. colonization and serum anticandidal antibody levels in patients with chronic urticaria...  2007
  40  Papular acantholytic dyskeratosis of the anogenital area with positive direct immunofluorescence res...  2007
  41  Amelanotic melanoma misdiagnosed as a diabetic foot ulcer...  2007
  42  Quantification of female pattern hair loss: a study in a Turkish population...  2007
  43  Epilasyonda diod lazer...  2007
  44  Interobserver reliability of nail psoriasis severity index...  2007
  45  Topikal pimekrolimus %1 krem ile UVB etkileşimi...  2007
  46  Pemphigoid, morfea, vitiligo birlikteliği...  2007
  47  Effect of ultraviolet B radiation on the absorption characteristics of various intraocular lenses...  2007
  48  A case of Behcet's disease: extensive venous involvement without clinical signs of peripheral occlus...  2006
  49  Comparison of weekly and daily incremental protocols of narrowband ultraviolet B phototherapy for ps...  2006
  50  Verruca vulgaris: pulsed dye laser therapy compared with salicylic acid+pulsed dye laser therapy...  2006
  51  Evaluation of dermoscopic and histopathologic features and their correlations in pigmented basal cel...  2006
  52  Naproxen-induced lichen planus: report of 55 cases...  2006
  53  Evaluation of left ventricular diastolic dysfunction with conventional and current Doppler technique...  2006
  54  Development of psoriasis after meloxicam...  2006
  55  Travmatik yaradan yıllar sonra gelişen sikatriks sarkoidozu...  2006
  56  Angioma serpiginosum: dermoscopy for diagnosis, pulsed dye laser for treatment...  2006
  57  Çocuklukta başlayan ve ileri yaşta tanı koyulan IgA pemfigus...  2006
  58  Acil viral dermatozlar...  2006
  59  Effects of some emollients on the transmission of ultraviolet...  2006
  60  Peeling Skin Syndrome...  2006
  61  Histopathologic and direct immunofluorescence findings of the papulopustular lesions in Behçet's di...  2006
  62  Radyoterapi ve pemfigoid...  2006
  63  Psoriyazis vulgariste folliküler tutulum...  2006
  64  Klobetazol krem, kalsipotriol krem ve tretinoin kreminin UVA geçirgenliği üzerine etkileri...  2006
  65  Comparison of the effects of pulsed dye laser, pulsed dye laser + salicylic acid, and clobetasole pr...  2006
  66  Nevüs nevosellularislerin dermatoskopik ve histopatolojik özelliklerinin ve bu özelliklerin aras...  2006
  67  Effects of calcipotriol cream and ointment, clobetasol cream and ointment and tretinoin cream on the...  2005
  68  Is there any association between hepatitis G virus (HGV), other hepatitis viruses (HBV, HCV) and Beh...  2005
  69  Hepatit G virus ve liken planus...  2005
  70  Liken planusta ilaçla uyarılma...  2005
  71  Effects of topical salicylic acid and erythromycin on the erythema induced by UVB...  2005
  72  Effects of topical petrolatum and salicylic acid upon skin photoreaction to UVA...  2005
  73  Behçet hastalığında artmış plazma nitrit ve nitrat düzeyleri...  2005
  74  Pemfigoidin ilaçla uyarılımı...  2005
  75  Skabies ve pedukulozis tedavisi...  2005
  76  Fototerapi ve fotokemoterapi yan etkileri...  2005
  77  Akne vulgaris ve sağaltımı...  2004
  78  Phototoxic effects of topical azelaic acid, benzoyl peroxide and adapalene were not detected when ap...  2004
  79  Sarcoidosis in a preschooler with only skin and joint involvement...  2003
  80  Multipl pilomatricoma with perforation...  2002
  81  İlaçla uyarılan psoriyazis...  2002
  82  Tıp etiği açısından hekimlerin ilaç ve gereç firmaları ile ilişkileri...  2002
  83  Effects of topical petrolatum and salicylic acid on the erythemogenicity of UVB...  2002
  84  Urbach-Wiethe sayrılığı; tanımlanan bulgular...  2002
  85  Incontinentia pigmenti achromians...  2001
  86  Güneş ve toplum bilinci; bir anket çalışması...  2001
  87  Behçet sayrılığında klinik bulgular: geriye dönük inceleme...  2001
  88  Lack of TP53 mutations in a case of porokeratosis palmaris, plantaris et disseminata...  2000
  89  Yerel ve sistemik antimikotikler...  1998
 • NO AD TARİH
  1  Rozaseada metabolik sendrom ilişkisinin ve oküler bulgular ile korelasyonunun araştırılması... 19/10/2016 - 23/10/2016
  2  Prurigo nodularisli kadın olgularda kserozis: Demografik, klinik özellikler ve ilişkili ko-faktö... 11/05/2016 - 15/05/2016
  3  Alopesi areata, androgenetik alopesi ve telogen effluvium etyolojisinde yaşanmış stresli olaylar ... 18/11/2015 - 22/11/2015
  4  Nadir gözlenen sklerodermoid bir hastalık: Eozinofilik Fasiit... 18/11/2015 - 22/11/2015
  5  İrritan ve allerjik kontakt el ekzemalarında derinin biyofiziksel parametreleri ve tırnak bulgula... 18/11/2015 - 22/11/2015
  6  Diskoid lupus eritematozuslu olguların sistemik tutulumlarına göre klinik, laboratuvar ve immunop... 18/11/2015 - 22/11/2015
  7  Kyrle hastalığında non polarize dermoskopi bulguları... 05/05/2015 - 10/05/2015
  8  Psoriyazis vulgarisli olgularda kullanılan tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi... 05/05/2015 - 10/05/2015
  9  Postherpetik granuloma annulare: bir olgu sunumu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  10  Granülomatöz skleromiksödem: nadir bir olgu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  11  Kutan myeloid sarkom:Nadir görülen bir olgu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  12  Kuduz aşısı ile indüklenen dissemine liken planus:olgu sunumu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  13  Liken planusta asitretin tedavisi sırasında gelişen pemfigoid benzeri ilaç erupsiyonu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  14  Hepatosellüler karsinomlu bir olguda sorafenib sağaltımı ile ilişkili psoriyaziform erupsiyon... 08/05/2013 - 12/05/2013
  15  Ekstragenital yerleşimli tek taraflı lineer liken sklerozus olgusu... 08/05/2013 - 12/05/2013
  16  Cafe-au-lait lekeleri ve intertriginöz çillenme ile ilişkili piebaldizm... 08/05/2013 - 12/05/2013
  17  Psoriyazisli kadın olgularda genitoüriner enfeksiyonlar; demografik ve klinik özellikler... 04/05/2011 - 08/05/2011
  18  Psoriyazisli olgularda üst solunum yolu enfeksiyonları; demografik ve klinik özellikler... 04/05/2011 - 08/05/2011
  19  Psoriyazis üzerinde poliozis: bir olgu sunumu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  20  Büllöz görünümlü pilomatrikoma: bir olgu sunumu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  21  Likenoid görünümlü eruptif generalize granüloma anulare... 04/05/2011 - 08/05/2011
  22  Asitretin tedavisine kısmi yanıtlı bir keratozis folikülaris spinuloza dekalvans olgusu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  23  Bisoprolol ile ilişkili liken planus pemfigoides... 04/05/2011 - 08/05/2011
  24  Diklofenak sodyum jel ve imikimod krem ile tedavi edilen penil lineer porokeratoz... 04/05/2011 - 08/05/2011
  25  Pulsed dye lazer tedavisi uygulanan bir lenfanjioma sirkumskriptum olgusu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  26  Prostat adenokarsinomu ile ilişkili Leser-Trélat belirtisi: bir olgu sunumu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  27  Hiperimmünglobulin E'nin eşlik ettiği bir senil eritrodermi olgusu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  28  Dapson tedavisine yanıt vermeyen bir eritema diskromikum perstans olgusu... 19/10/2010 - 23/10/2010
  29  Blaschko çizgilerini izleyen bir liken planus pigmentozus olgusu... 19/10/2010 - 23/10/2010
  30  Varisella ile tetiklenen liken planus pemfigoidesli bir çocuk olgu... 19/10/2010 - 23/10/2010
  31  Fotosensitif alanlara lokalize eritema multiforme benzeri döküntü; olgu sunumu.... 11/11/2009 - 15/11/2009
  32  Hiperlipidemik diffüz plan ksantoma... 07/10/2009 - 11/10/2009
  33  Çölyak sayrılığı, palmoplantar pustular psoriyazis ve vitiligo birlikteliği... 14/10/2008 - 18/10/2008
  34  Limfangiyoma benzeri kaposi sarkomu.... 14/10/2008 - 18/10/2008
  35  Pseudolimfoma benzeri cd30 (+) limfoproliferatif sayrılık:limfomatoid papulosis?... 03/05/2007 - 07/05/2007
  36  Epilasyonda diod lazer... 02/05/2007 - 06/05/2007
  37  Çocukluk döneminde pyoderma vegetans... 02/05/2007 - 06/05/2007
  38  Topikal salisilik asid ve eritromisinin UVB tarafından oluşturulan eriteme etkileri... 15/10/2006 - 18/10/2006
  39  Melasma tedavisinde amino fruit asid ve glikolik asid etkinliklerinin karsilastirilmasi... 15/05/2006 - 18/05/2006
  40  Akne vulgaris tedavisinde amino fruit asid ve glikolik asid etkinliklerinin karsilastirilmasi... 15/05/2006 - 18/05/2006
  41  Dolgu maddesi uygulamasi sonrasi gelisen bir pannikulit olgusu... 15/05/2006 - 18/05/2006
  42  Tırnak Psoriyazis Şiddet İndeksi'nin gözlemciler arası uyumunun değerlendirilmesi... 15/05/2006 - 18/05/2006
  43  Androgenetik alopesili kadınlarda ölçümsel değerlendirme... 15/05/2006 - 18/05/2006
  44  Candida spp. colonization and serum anticandidal antibody levels in patients with chronic urticaria... 01/04/2006 - 04/04/2006
  45  Histopathologic and direct immunofluorescence features of the papulopustular lesions for the diagnos... 12/10/2005 - 15/10/2005
  46  A case of papular acantholytic dyskeratosis localized to the vulvocrural area, with positive immunof... 12/10/2005 - 15/10/2005
  47  Comparison of the effects of pulsed dye laser, pulsed dye laser+salicylic acid, clobetasole propiona... 12/10/2005 - 16/10/2005
  48  Angioma Serpiginosum: dermatoscopy for diagnosis, pulsed dye laser treatment... 12/10/2005 - 16/10/2005
  49  Meloxicam induced psoriasis... 02/10/2005 -
  50  Comparison of weekly and daily incremental protocols in narrowband ultraviolet B phototherapy for ps... 02/10/2005 -
  51  Dowling-Degos and Kitamura: different features of the same entity?... 02/10/2005 -
  52  Topikal pimekrolimus %1 krem ile UVB etkileşimi... 11/05/2005 - 15/05/2005
  53  Klobetazol, kalsipotriol ve tretinoinin UVA geçirgenliği üzerine etkileri... 11/05/2005 - 14/05/2005
  54  Kronik ürtikerli hastalarda oral ve intestinal candida spp. kolonizasyonu... 03/05/2005 - 06/05/2005
  55  Nevus nevosellularislerde klinik, dermatoskopik ve histopatolojik özelliklerin değerlendirilmesi... 02/12/2004 - 05/12/2004
  56  Soyulan deri sindromu... 02/12/2004 - 05/12/2005
  57  Pigmentli bazalyomaların klinik, dermatoskopik ve histopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi... 02/12/2004 - 05/12/2004
  58  Verruka vulgariste salisilik asid ve pulse dye lazer ile pulse dye lazer etkinliklerinin karşılaş... 02/12/2004 - 05/12/2004
  59  Behçet hastalığı olanlarda sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarının konvansiyonel ve yeni y... 27/11/2004 - 30/11/2004
  60  The effect of ultraviolet-B on various intraocular lenses... 18/09/2004 - 22/09/2004
  61  Assessment of left ventricular diastolic functions by conventional and new methods in Behcet's pati... 11/11/2003 - 11/02/2003
  62  Kutanöz leishmaniasis: Bodrum'dan bir olgu... 08/09/2003 - 12/09/2003
  63  Pemphigoid, morphea, vitiligo birlikteliği... 31/08/2003 - 04/09/2003
  64  Lack of evidence for hepatitis G virus in lichen planus... 10/10/2001 - 14/10/2001
  65  Lack of association between hepatitis viruses and Behçet?s syndrme... 10/10/2001 - 14/10/2001
  66  Psoriasis vulgaris in the follicle... 21/09/2001 - 24/09/2001
  67  Incontinentia pigmenti achromians... 21/09/2001 - 24/09/2001
  68  Porokeratosis palmaris, plantaris et disseminata; analysis of TP53 mutations... 29/09/1999 - 03/10/1999
  69  Behçet sayrılığı ve helicobacter pylori... 06/10/1997 - 09/10/1997
  70  Porokeratosis palmaris plantaris et disseminata... 01/10/1996 - 05/10/1996
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Tinea kapitis Dermatolojide Tedavi...  2010
  2  Antimikotik ilaçlar, Sitostatik etkili antibiyotikler, Sitokinler Dermatoloji...  2008
  3  Stafilokok ve Streptokokların tuksinlerine bağlı Sendromlar 2. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri Kitabı...  2006
  4  Musinozis folikülaris Pediyatrik Dermatoloji...  2005
  5  Pemphigus Sağaltımı Dermatolojide gelişmeler...  2005
  6  Psoriasis, vitiligo ve akne vulgaris tedavisinde lazerler 3. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri Sempozyum Kitabı...  2005
  7  Hipertrikoz Pediyatrik Dermatoloji...  2005
  8  Kutan bakteriyozlarda klinik özellikler Sık Görülen Bulaşıcı Dermatozlar...  2002
  9  Dermatolojide dapson XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Kitabı...  2002
 • NO AD TARIH
  1  Rozasea ve Metabolik Sendrom İlişkisi...  1/2016 - 8/2016
  2  1. Basaliomada imuquimod krem tedavisinin farklı doz rejimleri ile etkinliğinin ve güvenilirliğinin araştırılması...  1/2006 - 1/2006
  3  Kronik ürtikerli hastaların oral ve intestinal Candida spp. kolonizasyonu ile serum antikandidal antikor değerleri...  6/2004 - 7/2006