En

PROF.DR. EMRULLAH RIZA ÇETİNGÖZ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KLİNİK ONKOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1984
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Bilim Dalı  1994
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü  1996
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bilim Alanı  2002
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü  2008
 • NO AD YIL
  1  Long-Term Survival With Salvage Surgery in Persistent Lung Cancer...  2019
  2  Jinekolojik Tümörlerde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ABD Deneyim...  2012
  3  Soft Tissue Sarcomas and Central Nervous System Tumors in Children with Neurofibromatosis Type 1...  2011
  4  Adrenalectomy For Isolated Metastasis In Five Patients With Lung Cancer: Single Centre Experience an...  2011
  5  A palliative care initiative in Dokuz Eylul University Hospital...  2011
  6  Successful use of inhaled steroids for the management of radiation pneumonitis in an infant....  2010
  7  Primer odağı bilinmeyen mediastinal küçük hücreli karsinom.Olgu sunumu....  2010
  8  Dosimetric comparison of ring and ovoid applicators....  2009
  9  Is re-irradiation effective in symptomatic local recurrence of non small cell lung cancer patients? ...  2009
  10  The variability of applicator position among high dose rate (HDR) intracavitary brachytherapy applic...  2007
  11  Clinical characteristics and therapy outcome of pediatric Hodgkin's lymphoma-a single center experie...  2007
  12  Radyoterapide Yenilikler...  2006
  13  Prognostic factors in limited-stage small cell lung cancer of patients treated with combined modalit...  2006
  14  Prognostic significance of anaplasia and angiogenesis in childhood medulloblastoma: a pediatric onco...  2004
  15  İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Sisplatin/Gemsitabin Kemoterapisinin Etkil...  2002
  16  Turkish people's knowledge of cancer and attitudes toward prevention and treatment,...  2002
  17  Tc-99m MDP, thallium-201 chloride and Tc-99m MAG3 renal uptake in subacute and chronic radiation nep...  2001
  18  The role of palliative radiotherapy in locally advanced non-small cell lung cancer...  2001
  19  Ring ve ovoid aplikatörlerin karşılaştırmalı dozimetrik çalışması...  2001
  20  Optimization in high dose rate brachytherapy for uterovaginal applications...  2001
  21  Çocukluk Çağı Medulloblastom olgularında tedavi sonuçlarımız...  2000
  22  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Palyatif Radyoterapinin Rolü...  2000
  23  Su bolusü ile yapılan alt ekstremite ışınlamasında tedavi planlama sistemi (TPS) ve termolumin...  2000
  24  Çocukluk Çağı Medulloblastom Olgularımızda Tedavi Sonuçlarımız...  2000
  25  Is hypofractionated reirradiation effective after symptomatic local recurrence in non-small cell lun...  2000
  26  Primary pediatric gliosarcoma: A case report and review of the literature...  2000
  27  Kanser hastalarında tıp dışı tedavi yöntemlerinin araştırılması...  2000
  28  Toraksa Sınırlı Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Kombine Tedavi Sonuçları...  2000
  29  Çocukluk çağında Nörofibromatozis Tip 1 ile ilişkili optik gliom ve yumuşak doku sarkomları...  2000
  30  Radyoterapide hasta setup sürelerini etkileyen faktörler....  2000
  31  Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği'ne başvuran çocukluk çağı kanser vakal...  1999
  32  Pediatrik tümörlerde talyum-201 tümör sintigrafisinin yeri...  1999
  33  Orbital yayılımlı bir retinoblastom olgusunun tedavisi,...  1998
  34  Primary non-hogdkin lymphoma of the skull; a case report and review of the literature...  1998
  35  Detection of primary lung cancer: Comparison of Tl-201, Ga-67 and Tc-99m HMPAO labeled leucocyte ima...  1998
  36  Rectum dose analysis of intracavitary applications in gynecologic cancers...  1998
  37  Serviks kanserlerinde eksternal radyoterapi ve HDR brakiterapi kombinasyonu sonucu gelişen yan et...  1998
  38  Baş-boyun karsinomlarında radyoterapiye bağlı yan etkiler....  1997
  39  Multidisciplinary approach to thoracic extraosseous Ewing's sarcoma...  1997
  40  Thallium-201 and three phase bone scintigraphy in the evaluation of the bone and soft tissue sarcoma...  1997
  41  Torakal ekstraosseöz Ewing sarkomunda cerrahi yaklaşım...  1997
  42  Kanser hastalarının eşlerinde depresyonun Beck depresyon ölçeği ile değerlendirilmesi...  1996
  43  Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde diferansiasyon derecesi ile survinin ilişkisi...  1996
  44  Toraks içi sınırlı ve yaygın küçük hücreli akciğer karsinomunda survi araştırması...  1996
  45  Prognostic factors in lung cancer with brain metastasis...  1996
  46  Evre lllB küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde neoadjuvan kemoterapi ve radyoterapi ön ...  1995
  47  Erken evre (T1-T2) larenks kanserlerinde radyoterapi ön sonuçları....  1995
  48  Iridium-192 versus Cobalt-60 boost in 3-7 cm breast cancer treated by irradiatıon alone:final resul...  1995
  49  Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Grubu (DEJOG) servix kanseri protokolü radyoterapi erken dönem...  1994
 • NO AD TARİH
  1  Embryonal Tumors of Central Nervous System:Single Center Treatment Experience... 23/10/2019 - 26/10/2019
  2  Evaluation of Thyroid Functions in Survivors of Childhood Head and Neck Cancers Treated with İrradi... 23/10/2019 - 26/10/2019
  3  Single Center Experience of Non-Rhabdomyosarcoma Soft Tissue Tumors... 23/10/2019 - 26/10/2019
  4  Baş boyun radyoterapisi uygulanmış kanserli çocuk hastalarda tiroid fonksiyonlarının değerlen... 17/04/2019 - 21/04/2019
  5  Rabdomiyosarkom dışı yumuşak doku tümörlerinde tek merkez deneyimi... 17/04/2019 - 21/04/2019
  6  Santral Sinir Sistemi Embriyonel Tümörleri Tedavi Deneyimimiz... 17/04/2019 - 21/04/2019
  7  Evaluation of ototoxicity in children with head and neck cancer who received cisplatin and/or carbop... 16/11/2018 - 19/11/2018
  8  A Single center experience of pediatric Hodgkin lymphoma... 16/11/2018 - 19/11/2018
  9  Treatment of neuroblastoma in infants younger than 18 months: the 30 years experience of Dokuz Eylul... 16/11/2018 - 19/11/2018
  10  Dokuz Eylul University Pediatric Oncology Group: Ewing Sarcoma Family of Tumors Experience... 16/11/2018 - 19/11/2018
  11  BEYİN METASTAZLI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE İKİNCİ SERİ TÜM BEYİN IŞINLAMA... 04/10/2018 - 07/10/2018
  12  Baş boyun yerleşimli kanser tanısıyla sisplatin ve/veya karboplatin alan çocuklarda ototoksisit... 02/05/2018 - 06/05/2018
  13  Çocukluk çağı Hodgkin lenfomasında tek merkez deneyimi... 02/05/2018 - 06/05/2018
  14  Dokuz Eylül Üniversitesi Orta risk grubu nöroblastom tedavi deneyimi... 02/05/2018 - 06/05/2018
  15  Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Grubu: Ewing Sarkom Tümör Ailesi Deneyimi... 02/05/2018 - 06/05/2018
  16  Onsekiz aylıktan küçük süt çocukluğu dönemi nöroblastomda Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyi... 02/05/2018 - 06/05/2018
  17  Dokuz Eylul University Treatment Experience of Neuroblastoma... 12/10/2017 - 15/10/2017
  18  Treatment Results in Pediatric Head and Neck Rhabdomyosarcomas: A Single Center Experience... 12/10/2017 - 15/10/2017
  19  Treatment of Relapse Neuroblastoma: Dokuz Eylul University Experience... 12/10/2017 - 15/10/2017
  20  Retrospective Analysis of Our Patients with Pons Glioma... 12/10/2017 - 15/10/2017
  21  Baş Boyun Yerleşimli Rabdomyosarkomlarda Tedavi Deneyimimiz... 19/04/2017 - 23/04/2017
  22  Pons Gliomu Deneyimimiz... 19/04/2017 - 23/04/2017
  23  Çocukluk Çağı Optik Gliom Tedavi Deneyimimiz... 19/04/2017 - 23/04/2017
  24  Relaps Nöroblastom Tedavisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  25  Nöroblastom Tedavisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  26  PROFİLAKTİK KRANİAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ HASTALARDA İKİNCİ SERİ KRANİAL RADYOTERAPİ ETK... 24/11/2016 - 27/11/2016
  27  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Radyoterapi-Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisinin Ka... 24/11/2016 - 27/11/2016
  28  BEYİN METASTAZLI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE İKİNCİ SERİ TÜM BEYİN IŞINLAMA... 24/11/2016 - 27/11/2016
  29  Dokuz Yılda Progrese Olan Nodül: Adenokarsinom ? Olgu Sunumu... 24/11/2016 - 27/11/2016
  30  Lokal İleri Evre Khdak'nde RT ve KT Sonrası Persistan Hastalıkta Kurtarma Cerrahisi İle Uzun Sa... 24/11/2016 - 27/11/2016
  31  Timoma ve Timik karsinomlu 36 hastada radyoterapi sonuçları ve prognostik faktörlerin değerlendi... 24/11/2016 - 27/11/2016
  32  PRİMER TÜMÖR BÖLGESİNE RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ WİLMS TÜMÖRLÜ ÇOCUKLARDA TEDAVİ SONUÇLAR... 20/04/2016 - 24/04/2016
  33  Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde radyoterapi sonrası akut radyasyon pnömonisi ve fibr... 11/11/2014 - 16/11/2014
  34  Adipoz kökenli erişkin kök hücrelerin radyoterapi uygulanmış ciltte primer yara iyileşmesi ü... 14/09/2011 - 18/09/2011
  35  Nörofibromatozis tip 1 tanılı çocuklarda gelişen santral sinir sistemi tümörleri ve yumuşak ... 20/04/2011 - 24/04/2011
  36  The treatment results of retinoblastoma in Dokuz Eylul University Hospital.... 21/10/2010 - 24/10/2010
  37  Dokuz Eylül Üniversitesi retinoblastom tedavisi sonuçları.... 19/05/2010 - 22/05/2010
  38  Adjuvan intrakaviter brakiterapi uygulanmış erken evre endometrium karsinomlarında tedavi sonuçl... 21/04/2010 - 25/04/2010
  39  Postoperatif radyoterapi gören küçük hücre dışı akciğer kanserli hastalarda prognostik fakt... 21/04/2010 - 25/04/2010
  40  Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde Tedavi Gören Hastalarda Aydınlatılmış Onamın Kalıcılığın... 21/04/2010 - 25/04/2010
  41  Radikal radyoterapi uygulanmış serviks kanserli hastalarda yerel-bölgesel ve uzak hastalık kontr... 21/04/2010 - 25/04/2010
  42  Adjuvan radyoterapi uygulanmış serviks karsinomlu hastalarda pelvik ve uzak hastalık kontrolünü... 21/04/2010 - 25/04/2010
  43  Dokuz Eylül Üniversitesi Non-Hodgkin Lenfoma Tedavi Sonuçları... 21/04/2009 - 26/04/2009
  44  Retinoblastoma: Experience From a Single Center in Turkey... 22/03/2009 - 24/03/2009
  45  Çok yapraklı kollimatör ve bireysel blok kullanımının akciğer, medulla spinalis ve PTV?ye etk... 19/04/2008 - 23/04/2008
  46  Treatment results of pediatric germ cell tumors from a single institution.... 01/11/2007 - 03/11/2007
  47  Is reirradiation effective in symptomatic local recurrence of non small cell lung cancer patients?... 02/09/2007 - 06/09/2007
  48  Effectiveness of 45 Gy hypofractionated radiotherapy with or without cisplatin in patients with non ... 02/09/2007 - 06/09/2007
  49  Profilaktik Kranyal ışınlama uygulanan (PKI) küçük hücreli akciğer kanserli hastalarda yinel... 19/04/2007 - 23/04/2007
  50  İkinci seri ışınlamalar başlangıçta metastatik olmayan küçük hücreli dışı akciğer kan... 19/04/2007 - 23/04/2007
  51  Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Grubunca İzlenen Germ Hücreli Tümörler... 19/04/2007 - 23/04/2007
  52  The variability of applicator position among high dose rate (HDR) intracavitary brachytherapy applic... 08/10/2006 - 12/10/2006
  53  Therapy Related Secondary Neoplasms in Pediatric Oncology Patients.... 18/09/2006 - 21/09/2006
  54  Treatment results in metastatic non small cell lung cancer patients treated with hypofractionated re... 13/09/2006 - 16/09/2006
  55  Effectiveness of 45 Gy hypofractionated radiotherapy with or without cisplatin in patients with non ... 13/09/2006 - 16/09/2006
  56  Case presentation: poorly differentiated neuroendocrine carcinoma with primary mediastinal lymph nod... 13/09/2006 - 16/09/2006
  57  The importance and implementation of quality assurance in Radiation Oncology... 13/09/2006 - 16/09/2006
  58  Pediatrik Onkoloji Hastalarında Tedaviye İkincil Neoplazmlar.... 18/05/2006 - 20/05/2006
  59  Küçük hücreli dışı AC kanserli hastalarda tek başına veya sisplatinle eşzamanlı 45 Gy hip... 19/04/2006 - 23/04/2006
  60  Primer tümöre ikinci seri hipofraksiyone radyoterapi uygulanmış metastatik küçük hücreli dı... 19/04/2006 - 23/06/2006
  61  Opere serviks kanserli olgularımızda adjuvan radyoterapi sonuçları ve prognostik faktörler.... 19/04/2006 - 23/04/2006
  62  Olgu Sunumu: Primer mediastinal lenf nodu yerleşimli az diferansiye nöroendokrin karsinom... 19/04/2006 - 23/04/2006
  63  Radyasyon Onkolojisinde nitelik güvenirliğinin önemi ve uygulanabilirliği.... 19/04/2006 - 23/04/2006
  64  High survival rates in rhabdomyosarcoma: A single institution' s results.... 10/12/2005 - 13/12/2005
  65  Pediatric Hodgkin`s Disease: A single Institution`s Experience... 10/12/2005 - 13/12/2005
  66  Combined Therapy in Head and neck rhabdomyosarcomas of childhood.... 25/06/2005 - 30/06/2005
  67  Definitif Radyoterapi Uygulanmış Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlu Olgularda Tedavi Ö... 20/04/2005 - 24/04/2005
  68  Lokal ileri evre küçük hücreli dışı akciğer karsinomlu (KHDAK) 203 olguda palyatif radyotera... 20/04/2005 - 24/04/2005
  69  Hodgkin hastalığında tedavi sonuçlarımız... 20/04/2005 - 25/04/2005
  70  Rabdomiyosarkom tedavisinde Dokuz Eylül Deneyimi... 20/04/2005 - 24/04/2005
  71  Opere serviks kanserli olgularımızda adjuvan radyoterapi sonuçları ve prognostik faktörler... 20/04/2005 - 24/04/2005
  72  Adjuvan radyoterapi uygulanmış endometrium kanserli olgularımızda tedavi sonuçları ve prognost... 20/04/2005 - 24/04/2005
  73  İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde tedavi sonuçlarımız... 25/11/2004 - 28/11/2004
  74  Evaluation of combined treatment modality results in limited-stage small cell lung cancer... 14/10/2004 - 17/10/2004
  75  The treatment results of 129 patients, with non-small cell lung cancer (nsclc) tread with radical ra... 14/10/2004 - 17/10/2004
  76  Toraksa sınırlı küçük hücreli akciğer kanserlerinde kombine tedavi sonuçları... 21/04/2004 - 25/04/2004
  77  Radikal radyoterapi uygulanmış serviks kanserli olgularımızda tedavi sonuçlarımız.... 21/04/2004 - 25/04/2004
  78  Bir Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde konkomitan kemoradyoterapi uygulanabilirliği ve erken yan etki... 21/04/2004 - 25/04/2004
  79  Radyasyon Onkolojisinde bilgi aktarım sistemi (RTİS)... 21/04/2004 - 25/04/2004
  80  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlu (KHDAK) 129 Olguda Definitif Radyoterapi(DRT) sonuçla... 21/04/2004 - 25/04/2004
  81  Radyoterapi uygulanan erişkin Hodgkin hastalarında tedavi sonuçlarımız... 21/04/2004 - 25/04/2004
  82  Kranyal radyoterapi uygulanmış akut lösemi tanılı çocuk hastalarımızın tedavi sonuçları... 21/04/2004 - 25/04/2004
  83  Radyoterapi Uygulanmış çocukluk çağı beyin tümörlü hastaların dağılımı ve tedavi sonu... 21/04/2004 - 25/04/2004
  84  Definitif radyoterapi uygulanmış çocukluk çağı pons gliomu hastalarında tedavi sonuçlarımı... 24/10/2003 - 25/10/2003
  85  Adjuvan radyoterapi uygulanmış çocukluk çağı glial tümör hastalarında tedavi sonuçlarımı... 24/10/2003 - 25/10/2003
  86  Glial tümörler : Ependimomlar... 24/10/2003 - 25/10/2003
  87  Glial tümörler : Astrositomlar... 24/10/2003 - 25/10/2003
  88  Glial tümörler : Optik gliomlar... 24/10/2003 - 25/10/2003
  89  Glial tümörler : Beyin sapı gliomları... 24/10/2003 - 25/10/2003
  90  1988-2002 Tarihleri Arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Grubunca İzlenen Germ H... 23/04/2003 - 27/04/2003
  91  EORTC QLQ-C30 Türkçe çevirisi akciğer kanseri tanısı ile palyatif tedavi edilen olgularda güv... 23/04/2003 - 27/04/2003
  92  Opere olan akciğer kanserli olgularımız ve sağkalım sonuçları... 24/04/2002 - 27/04/2002
  93  Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde Cisplatin/Gemsitabin kemoterapisinin etkinliği... 24/04/2002 - 27/04/2002
  94  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlu (KHDAK) 91 olguda definitif radyoterapi sonuçları... 20/04/2002 - 23/04/2002
  95  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda (KHDAK) palyatif radyoterapinin (PRT) etkinliğinin ... 20/04/2002 - 23/04/2002
  96  Adjuvan radyoterapi uygulanan endometriyum karsinomlu hastalarda prognozu etkileyen faktörlerin ana... 20/04/2002 - 23/04/2002
  97  Son 6 yıllık akciğer kanseri olgularımız (467 olgu)... 05/10/2001 - 07/10/2001
  98  Radikal radyoterapi uygulanan serviks karsinomlarında prognostik faktörler... 30/04/2001 - 04/05/2001
  99  Toplumun kanser hakkindaki bilgi ve tutumu-Kanser ne kadar tanınıyor... 30/04/2001 - 04/05/2001
  100  Küçük Hücreli dışı akciğer karsinomlu (KHDAK) 118 olguda palyatif radyoterapi (PRT) sonuçl... 30/04/2001 - 04/05/2001
  101  Ring ve ovoid aplikatörlerin karşılaştırmalı dozimetrik çalışması... 10/01/2001 - 13/01/2001
  102  The comparative dosimetric study of ring and ovoid applicators... 19/09/2000 - 23/09/2000
  103  The dosimetric study of the tandem and ring applicators in gynecological radiotherapy... 19/09/2000 - 23/09/2000
  104  Serviks karsinomlarında adjuvan radyoterapi sonuçlarımız... 26/03/2000 - 29/03/2000
  105  Serviks karsinomlarında radikal radyoterapi sonuçlarımız.... 26/03/2000 - 29/03/2000
  106  Radyasyon Onkolojisinde tedavide nitelik temini... 26/03/2000 - 29/03/2000
  107  İkinci seri hipofraksiyone palyatif radyoterapi (İSPRT) uygulanan küçük hücreli dışı akci... 26/03/2000 - 19/03/2000
  108  Palyatif radyoterapi (PRT) uygulanan küçük hücreli dışı akciğer karsinomlu olgularda tedavi ... 26/03/2000 - 29/03/2000
  109  Yerel-bölgesel yineleme yapmış larenks kanserlerinde tedavi yaklaşımları ve sonuçları.... 27/04/1999 - 01/05/1999
  110  İnoperabl ve metastatik olmayan küçük hücreli dışı akciğer karsinomlarında (KHDAK) radyote... 27/04/1999 - 01/05/1999
  111  Kanserli hastalarda tıp dışı tedavi yöntemlerinin araştırılması... 27/04/1999 - 01/05/1999
  112  Çocukluk çağı akut lösemi olgularında kranyal profilaksi radyoterapi sonuçları... 27/04/1999 - 01/05/1999
  113  Operabl küçük hücreli dışı akciğer kanserli ( KHDAK ) olgularda adjuvan radyoterapi sonuçla... 27/04/1999 - 01/05/1999
  114  Metastatik yumuşak doku sarkomlarında tedavi: Akciğer metastazlı iki vakanın "ICE-VAC" kemotera... 22/10/1998 - 24/10/1998
  115  DEBBKG larenks kanserleri tedavi protokolü sonuçları.... 14/10/1998 - 18/10/1998
  116  Yüksek doz hızlı ( YDH ) brakiterapi utero-vaginal uygulamalarında optimizasyon çalışması... 11/10/1998 - 14/10/1998
  117  Jinekolojik kanserlerin intrakaviter uygulamalarında thermoluminescent dozimetri (TLD) ile rektal d... 11/10/1998 - 14/10/1998
  118  Yüksek dereceli glial tümörlerde prognostik faktörler... 11/10/1998 - 14/10/1998
  119  Kliniğimize başvuran çocukluk çağı tümörlü olguların epidemiyolojik incelemesi... 11/10/1998 - 14/10/1998
  120  Lokal ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde prognostik faktörler... 11/10/1998 - 14/10/1998
  121  Yüksek riskli endometrium kanserlerinde eksternal radyoterapi ve yüksek doz hızlı brakiterapi ko... 11/10/1998 - 14/10/1998
  122  Hipofarenks kanserlerinde cerrahi ve radyoterapi sonuçları... 11/10/1998 - 14/10/1998
  123  Determinatıon of the dose given to the irregular surface points on a leg phantom both in a water bo... 01/10/1998 - 04/10/1998
  124  General characteristics of our multiple primary cancer cases... 01/10/1998 - 04/10/1998
  125  The effect of radioopaque packing on the quality of brachytherapy applications... 01/10/1998 - 05/10/1998
  126  Late side effects and efficacy of high dose rate (HDR) brachytherapy combined with external beam rad... 20/09/1998 - 24/09/1998
  127  Results of external radiotherapy (EBRT) and high dose rate (HDR) brachytherapy in cancer of the cerv... 20/09/1998 - 24/09/1998
  128  Orbital yayılımlı bir retinoblastom olgusunun tedavisi... 16/09/1997 - 20/09/1997
  129  P53, bcl-2 immunoactivity and apopitotic index as possible prognostic parameters in endometrial carc... 01/09/1997 - 05/09/1997
  130  Is human milk fat globule 2 a possible prognostic factor in endometrial carcinoma... 01/09/1997 - 05/09/1997
  131  BCL2 expression in benign, borderline and malignant ovarian tumors... 01/09/1997 - 05/09/1997
  132  Sinonazal Tümörler, 66 Olgu... 24/04/1997 - 27/04/1997
  133  Multipl primer olguların değerlendirilmesi... 23/04/1997 - 26/04/1997
  134  Rektum karsinomlarında adjuvan tedavi sonuçlarımız.... 23/04/1997 - 26/04/1997
  135  Tonsil yerleşimli ekstranodal lenfomalı olgularımız.... 23/04/1997 - 26/04/1997
  136  Nazofarenks dışı yerel ileri baş ve boyun karsinomlarında eş zamanlı kemoterapi uygulanması.... 23/04/1997 - 26/04/1997
  137  Erken evre serviks karsinomunda bilgisayarlı tomografinin yeri.... 23/04/1997 - 26/04/1997
  138  Primer Ki-1+ (CD30) anaplastik büyük hücreli (B cell) cilt lenfoma.... 23/04/1997 - 26/04/2007
  139  Non-Hogkin Lenfomada relaps şekilleri değişiyor mu ? G-CSF destekli ?NHL BFM-90? protokolü ile... 23/04/1997 - 26/04/1997
  140  Meme cerrahisi sonrası görülen lokal yinelemelerde tedavi yaklaşımımız.... 05/03/1997 - 09/03/1997
  141  Bilateral meme kanserleri... 05/03/1997 - 09/03/1997
  142  Meme karsinomu tanısıyla cerrahi ve/veya radyoterapi uygulanan olgularda üst kol ödemi.... 05/03/1997 - 09/03/1997
  143  Radiologic behavioral characteristics in brain metastasis of lung cancer... 02/03/1997 - 07/03/1997
  144  Hodgkin Hastalığında Dokuz Eylül Pediatrik Onkoloji Deneyimi... 13/11/1996 - 15/11/1996
  145  Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde postoperatif radyoterapi sonuçları... 05/10/1996 - 09/10/1996
  146  Opere larenks karsinomlu olgularda klinik ve patolojik evre uyumu.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  147  Baş-boyun karsinomlarında radyoterapiye bağlı yan etkiler.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  148  Nazofarenks kanserlerinde neoadjuvant kemoterapi... 05/10/1996 - 09/10/1996
  149  Erken evre meme kanserinin meme koruyucu tedavisinde kozmetik sonuçlar.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  150  Serviks kanserlerinde eksternal radyoterapi ve HDR brakiterapi kombinasyonu sonucu gelişen yan etki... 05/10/1996 - 09/10/1996
  151  Meme karsinomlarında metastazın ortaya çıkış süresini etkileyebilecek prognostik faktörler.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  152  Pelvik alan radyoterapisinde ince bağırsak hacim değişikliklerinin irdelenmesi.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  153  Çocukluk çağında tükrük bezi mukoepidermoid karsinomu: iki olgu sunumu.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  154  Oral kavite ve orofarenks karsinomlarında tedavi sonuçları.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  155  Lokal ileri evre oral kavite karsinomlarında değişik fraksiyon şemaları ve/veya konkomitan kemo... 05/10/1996 - 09/10/2006
  156  Opere larenks karsinomlu olgularda klinik ve patolojik evre uyumu... 05/10/1996 - 09/10/2006
  157  Operabl larenks karsinomlu olgularda prognostik faktörler... 05/10/1996 - 09/10/1996
  158  Endometrıum kanserlerınde postoperatıf intrakavıter HDR brakıterapi... 05/10/1996 - 09/10/1996
  159  Evre IIIB küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde neoadjuvan kemoterapi ve radyoterapi sonu... 05/10/1996 - 09/10/1996
  160  Türkiyedeki radyoterapi merkezlerinde hastaların yıkanabilirliklerinin araştırılması.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  161  Primer kemik lenfoma tanılı bir olgunun sunumu... 05/10/1996 - 09/10/1996
  162  Lokal ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde palyatif radyoterapi sonuçlar.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  163  Soliter beyin metastazı yapmış akciğer karsinomu: postoperatif radyoterapi ile sadece radyoterap... 05/10/1996 - 09/10/1996
  164  Erkek invaziv lobülar meme karsinomu olgusu... 05/10/1996 - 09/10/1996
  165  Sağlıklı toplumun kansere bakışı... 05/10/1996 - 09/10/1996
  166  Akciğer kanserleri radyoterapisi medulla spinalis korumalarının planlama bilgisayarı ile simulas... 05/10/1996 - 09/10/1996
  167  Mastektomi sonrası flep gerginliğinin radyobiyolojik yanıta etkisi.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  168  HDR brachytherapy in endometrial carcinoma.... 23/09/1996 - 26/09/1996
  169  HDR brachytherapy for cervix carcinoma.... 23/09/1996 - 26/09/1996
  170  Treatment results in oral cavity and oropharynx carcinomas.... 23/09/1996 - 26/09/1996
  171  Prognostic factors in operabl larynx carcinoma patients.... 23/09/1996 - 26/09/1996
  172  Early and late effetcs of radiotherapy in head and neck carcinoma patients.... 23/09/1996 - 26/09/1996
  173  Şilotoraks ve vena cava superior sendromu ile seyreden bir malign lenfoma olgusu... 06/05/1996 - 10/05/1996
  174  Metastatik olan ve olmayan küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde (KHDAK) CD44 ifadesi... 06/05/1996 - 10/05/1996
  175  Radiotherapy results in early stage (T1-T2) vocal cord carcinoma.... 29/10/1995 - 02/11/1995
  176  Our treatment protocol in nasopharyngeal carcinoma.... 29/10/1995 - 02/11/1995
  177  Prognostic factors in lung cancer with brain metastasis... 29/10/1995 - 02/11/1995
  178  Patient characteristics, treatment modalities and results of primary brain tumors treated at Dokuz E... 09/10/1995 - 12/10/1995
  179  Akciğer kanseri beyin metastazlarının radyolojik davranış özellikleri... 18/06/1995 - 22/06/1995
  180  Toraks içi sınırlı ve yaygın küçük hücreli akciğer karsinomunda survey araştırılması,... 11/06/1995 - 14/06/1995
  181  Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde differansiasyon derecesi ile survinin ilişkisi... 11/06/1995 - 14/06/1995
  182  Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde survi araştırılması... 11/06/1995 - 14/06/1995
  183  Evre IIIB küçük hücreli dışı akciğer kanserinde neoadjuvan kemoterapi ve definitif radyotera... 29/05/1995 - 02/06/1995
  184  Soliter beyin metastazı yapmış akciğer karsinomlu olgularda postoperatif radyoterapi ile sadece ... 29/05/1995 - 02/06/1995
  185  Evre lll A / lll B küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde palyatif radyoterapi sonuçları... 29/05/1995 - 02/06/1995
  186  Larenks kanseri tedavisinde postoperatif radyoterapinin yeri... 29/05/1995 - 02/06/1995
  187  Erken evre (T1-T2) larenks karsinomlarında radyoterapi ön sonuçları.... 29/05/1995 - 02/06/1995
  188  Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Grubu ( DEJOG ) endometrium kanseri prokolu radyoterapi erken dö... 28/05/1995 - 02/06/1995
  189  Yumuşak doku ve kemik sarkoması hastalarımızın özellikleri ve kemoterapi sonuçları... 28/05/1995 - 02/06/1995
  190  Küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinde kullanılan kemoterapi rejimlerinin maliyet açıs... 28/05/1995 - 02/06/1995
  191  Dokuz Eylül Meme Tümörleri Grubu (DEMTG) meme kanseri prokolu: mastektomi sonrası adjuvan tedavi... 28/05/1995 - 02/06/1995
  192  Beyin metastazı yapmış akciğer kanserinde prognostik faktörler... 28/05/1995 - 02/06/1995
  193  Bir primer anaplastik küçük hücreli larenks karsinomu olgusu... 28/05/1995 - 02/06/1995
  194  Dokuz Eylül Meme Tümörleri Grubu ( DEMTG) meme kanseri protokolu: Meme koruyucu tedavi uygulanan... 28/05/1995 - 02/06/1995
  195  Dokuz Eylül Meme Tümörleri Grubu (DEMTG) meme kanseri protokolu: Meme koruyucu tedavi uygulanan ... 28/05/1995 - 02/06/1995
  196  Nazofarenks kanserlerinde tedavi yaklaşımımız ve sonuçları.... 28/05/1995 - 02/06/1995
  197  Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Grubu ( DEJOG ) serviks kanseri protokolu güncel durumu... 28/05/1995 - 02/06/1995
  198  Baş-boyun tümörlerinde '' cisplatin, metotrexate, bleomycin '' kemoterapisiyle elde edilen sonuç... 28/05/1995 - 02/06/1995
  199  Larenks kanserlerinde bölgesel lenf nodu yayılım özelliklerinin tm boyutu, lokalizasyon, diferan... 19/05/1994 - 23/05/1994
  200  Baş-boyun karsinomlu olguların tedavisinde simülasyon-setup uygunluklarının değerlendirilmesi.... 19/05/1994 - 23/05/1994
  201  Larenks kanseri tedavisinde post-op radyoterapinin yeri.... 19/05/1994 - 23/05/1994
  202  Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Grubu ( DEJOG ) endometrium kanseri protokolu radyoterapi erken d... 19/05/1994 - 23/05/1994
  203  Erken evre (T1-T2) larenks kanserlerinde definitif RT'nin rolü.... 16/05/1994 - 19/05/1994
  204  Nazofarenks kanserlerinde tedavi yaklaşımımız ve sonuçları.... 16/05/1994 - 19/05/1994
  205  Hastalığının kanser olduğunu bilen ve bilmeyen meme ve jinekolojik kanserli hastaların depresy... 16/05/1994 - 19/05/1994
  206  Baş-boyun karsinomlarının lokalizasyonları, evre dağılımı ve uygulanan tedaviler.... 16/05/1994 - 19/05/1994
  207  Baş-boyun karsinomlarında tedavi sonrası ortaya çıkan başarısızlıkların değerlendirilmesi... 16/05/1994 - 19/05/1994
  208  Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Grubu (DEJOG) serviks kanseri protokolü radyoterapi erken dönem ... 15/05/1994 - 19/05/1994
  209  Nazofarenks kanserlerinde tedavi yaklaşımımız ve sonuçları... 15/05/1994 - 19/05/1994
 • NO AD YIL
  1  Jinekolojik Onkoloji...  1998
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Göğüs Cerrahisi...  2015
  2  Oligometastazlarda SRS Oligometastazlarda SRS...  2013
  3  Oligometastazlarda SRS Akciğer Kanserleri...  2013
  4  Radyoterapi Teknikerinin Görev ve Sorumlulukları Klinik ve Temel Radyoterapi...  2013
  5  HÜCRE VE ORGANELLERİ, KANSER BİYOLOJİSİ TEMEL VE KLİNİK RADYOTERAPİ...  2013
  6  Evre III B de tedavi Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi...  2006
  7  Timing of radiotherapy in limited stage small cell lung cancer: early or late? Lung Cancer:Current Satatus ans Perspectives...  2006
  8  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde post-operatif radyoterapinin rolü, Kanıta Dayalı Radyasyon Onkolojisi Kursu...  2001
  9  Sınırlı evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Tedavi Yaklaşımları Akciğer Kanserleri- Tanı ve tedavide temel ilkeler ve uygulamalar...  2001
  10  Yaygın evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Tedavi Yaklaşımları Akciğer Kanserleri- Tanı ve tedavide temel ilkeler ve uygulamalar...  2001
  11  Radyasyon kazaları ve korunma Paramedik...  2000
  12  Maliyet yarar yönleriyle radyoterapinin sürvi ve yaşam kalitesine etkis 25. yıl Akciğer Günleri Kongre Kitabı...  2000
  13  Akciğer Kanseri: Multidisipliner yaklaşım Akciğer Kanseri...  1999
  14  Endometrium Kanseri Jinekolojik Onkoloji...  1998
  15  Jinekolojik kanserlerin tedavisinde brakiterapi Jinekolojik Kanserlerin tedavisinde brakiterapi...  1998
 • NO AD TARIH
  1  Adiposit kökenli erişkin kök hücrelerin radyoterapi uygulanmış ciltte insizyon skarı iyileşmesindeki koruyucu etkisi...  6/2010 - 12/2010
 • NO Görev
  1 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Ekim 2016- Kasım 2018
  2 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2016- Ekim 2019
  3 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Ekim 2015
  4 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Programı Başkanı, Mart 2011- Mart 2011
  5 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mart 2011- Mart 2011
  6 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2009- Şubat 2012
  7 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Programı Başkanı, Eylül 2008- Mart 2011
  8 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Eylül 2008- Mart 2011
  9 Onkoloji Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 2005- Ağustos 2008
  10 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Programı Başkanı, Eylül 2005- Eylül 2008
  11 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Eylül 2005- Eylül 2008
  12 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Eylül 2005- Eylül 2008
  13 Onkoloji Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 2002- Ekim 2005
  14 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Programı Başkanı, Eylül 2002- Eylül 2005
  15 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Eylül 2002- Eylül 2005
  16 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Kasım 1999- Aralık 1999
  17 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Programı Başkanı, Eylül 1999- Eylül 2002
  18 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Eylül 1999- Eylül 2002
  19 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Kasım 1996- Kasım 1999