En

PROF.DR. EMRULLAH RIZA ÇETİNGÖZ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KLİNİK ONKOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1984
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Bilim Dalı  1994
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü  1996
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bilim Alanı  2002
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü  2008
 • NO AD YIL
  1  Long-Term Survival With Salvage Surgery in Persistent Lung Cancer...  2019
  2  Treatment of Neuroblastomain Infants Younger than 18 Months: The 30 Years Experience of Dokuz Eylul ...  2018
  3  Jinekolojik Tümörlerde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ABD Deneyim...  2012
  4  Soft Tissue Sarcomas and Central Nervous System Tumors in Children with Neurofibromatosis Type 1...  2011
  5  Adrenalectomy For Isolated Metastasis In Five Patients With Lung Cancer: Single Centre Experience an...  2011
  6  A palliative care initiative in Dokuz Eylul University Hospital...  2011
  7  Successful use of inhaled steroids for the management of radiation pneumonitis in an infant....  2010
  8  Primer odağı bilinmeyen mediastinal küçük hücreli karsinom.Olgu sunumu....  2010
  9  Dosimetric comparison of ring and ovoid applicators....  2009
  10  Is re-irradiation effective in symptomatic local recurrence of non small cell lung cancer patients? ...  2009
  11  The variability of applicator position among high dose rate (HDR) intracavitary brachytherapy applic...  2007
  12  Clinical characteristics and therapy outcome of pediatric Hodgkin's lymphoma-a single center experie...  2007
  13  Radyoterapide Yenilikler...  2006
  14  Prognostic factors in limited-stage small cell lung cancer of patients treated with combined modalit...  2006
  15  Prognostic significance of anaplasia and angiogenesis in childhood medulloblastoma: a pediatric onco...  2004
  16  İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Sisplatin/Gemsitabin Kemoterapisinin Etkil...  2002
  17  Turkish people's knowledge of cancer and attitudes toward prevention and treatment,...  2002
  18  Tc-99m MDP, thallium-201 chloride and Tc-99m MAG3 renal uptake in subacute and chronic radiation nep...  2001
  19  The role of palliative radiotherapy in locally advanced non-small cell lung cancer...  2001
  20  Ring ve ovoid aplikatörlerin karşılaştırmalı dozimetrik çalışması...  2001
  21  Optimization in high dose rate brachytherapy for uterovaginal applications...  2001
  22  Su bolusü ile yapılan alt ekstremite ışınlamasında tedavi planlama sistemi (TPS) ve termolumin...  2000
  23  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Palyatif Radyoterapinin Rolü...  2000
  24  Çocukluk Çağı Medulloblastom Olgularımızda Tedavi Sonuçlarımız...  2000
  25  Çocukluk Çağı Medulloblastom olgularında tedavi sonuçlarımız...  2000
  26  Is hypofractionated reirradiation effective after symptomatic local recurrence in non-small cell lun...  2000
  27  Primary pediatric gliosarcoma: A case report and review of the literature...  2000
  28  Çocukluk çağında Nörofibromatozis Tip 1 ile ilişkili optik gliom ve yumuşak doku sarkomları...  2000
  29  Radyoterapide hasta setup sürelerini etkileyen faktörler....  2000
  30  Kanser hastalarında tıp dışı tedavi yöntemlerinin araştırılması...  2000
  31  Toraksa Sınırlı Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Kombine Tedavi Sonuçları...  2000
  32  Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği'ne başvuran çocukluk çağı kanser vakal...  1999
  33  Pediatrik tümörlerde talyum-201 tümör sintigrafisinin yeri...  1999
  34  Orbital yayılımlı bir retinoblastom olgusunun tedavisi,...  1998
  35  Rectum dose analysis of intracavitary applications in gynecologic cancers...  1998
  36  Primary non-hogdkin lymphoma of the skull; a case report and review of the literature...  1998
  37  Detection of primary lung cancer: Comparison of Tl-201, Ga-67 and Tc-99m HMPAO labeled leucocyte ima...  1998
  38  Serviks kanserlerinde eksternal radyoterapi ve HDR brakiterapi kombinasyonu sonucu gelişen yan et...  1998
  39  Baş-boyun karsinomlarında radyoterapiye bağlı yan etkiler....  1997
  40  Multidisciplinary approach to thoracic extraosseous Ewing's sarcoma...  1997
  41  Thallium-201 and three phase bone scintigraphy in the evaluation of the bone and soft tissue sarcoma...  1997
  42  Torakal ekstraosseöz Ewing sarkomunda cerrahi yaklaşım...  1997
  43  Kanser hastalarının eşlerinde depresyonun Beck depresyon ölçeği ile değerlendirilmesi...  1996
  44  Toraks içi sınırlı ve yaygın küçük hücreli akciğer karsinomunda survi araştırması...  1996
  45  Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde diferansiasyon derecesi ile survinin ilişkisi...  1996
  46  Prognostic factors in lung cancer with brain metastasis...  1996
  47  Erken evre (T1-T2) larenks kanserlerinde radyoterapi ön sonuçları....  1995
  48  Evre lllB küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde neoadjuvan kemoterapi ve radyoterapi ön ...  1995
  49  Iridium-192 versus Cobalt-60 boost in 3-7 cm breast cancer treated by irradiatıon alone:final resul...  1995
  50  Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Grubu (DEJOG) servix kanseri protokolü radyoterapi erken dönem...  1994
 • NO AD TARİH
  1  Evaluation of ototoxicity in children with head and neck cancer who received cisplatin and/or carbop... 16/11/2018 - 19/11/2018
  2  A Single center experience of pediatric Hodgkin lymphoma... 16/11/2018 - 19/11/2018
  3  Treatment of Children with Intermediate-Risk Neuroblastoma: Dokuz Eylul University Experience... 16/11/2018 - 19/01/2018
  4  Dokuz Eylul University Pediatric Oncology Group: Ewing Sarcoma Family of Tumors Experience... 16/11/2018 - 19/11/2018
  5  Treatment of neuroblastoma in infants younger than 18 months: the 30 years experience of Dokuz Eylul... 16/11/2018 - 19/11/2018
  6  BEYİN METASTAZLI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE İKİNCİ SERİ TÜM BEYİN IŞINLAMA... 04/10/2018 - 07/10/2018
  7  Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Grubu: Ewing Sarkom Tümör Ailesi Deneyimi... 02/05/2018 - 06/05/2018
  8  Çocukluk çağı Hodgkin lenfomasında tek merkez deneyimi... 02/05/2018 - 06/05/2018
  9  Baş boyun yerleşimli kanser tanısıyla sisplatin ve/veya karboplatin alan çocuklarda ototoksisit... 02/05/2018 - 06/05/2018
  10  Dokuz Eylül Üniversitesi Orta risk grubu nöroblastom tedavi deneyimi... 02/05/2018 - 06/05/2018
  11  Onsekiz aylıktan küçük süt çocukluğu dönemi nöroblastomda Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyi... 02/05/2018 - 06/05/2018
  12  Dokuz Eylul University Treatment Experience of Neuroblastoma... 12/10/2017 - 15/10/2017
  13  Treatment Results in Pediatric Head and Neck Rhabdomyosarcomas: A Single Center Experience... 12/10/2017 - 15/10/2017
  14  Treatment of Relapse Neuroblastoma: Dokuz Eylul University Experience... 12/10/2017 - 15/10/2017
  15  Retrospective Analysis of Our Patients with Pons Glioma... 12/10/2017 - 15/10/2017
  16  Nöroblastom Tedavisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  17  Çocukluk Çağı Optik Gliom Tedavi Deneyimimiz... 19/04/2017 - 23/04/2017
  18  Baş Boyun Yerleşimli Rabdomyosarkomlarda Tedavi Deneyimimiz... 19/04/2017 - 23/04/2017
  19  Pons Gliomu Deneyimimiz... 19/04/2017 - 23/04/2017
  20  Relaps Nöroblastom Tedavisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  21  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Radyoterapi-Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisinin Ka... 24/11/2016 - 27/11/2016
  22  BEYİN METASTAZLI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE İKİNCİ SERİ TÜM BEYİN IŞINLAMA... 24/11/2016 - 27/11/2016
  23  Dokuz Yılda Progrese Olan Nodül: Adenokarsinom ? Olgu Sunumu... 24/11/2016 - 27/11/2016
  24  Lokal İleri Evre Khdak'nde RT ve KT Sonrası Persistan Hastalıkta Kurtarma Cerrahisi İle Uzun Sa... 24/11/2016 - 27/11/2016
  25  PROFİLAKTİK KRANİAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ HASTALARDA İKİNCİ SERİ KRANİAL RADYOTERAPİ ETK... 24/11/2016 - 27/11/2016
  26  Timoma ve Timik karsinomlu 36 hastada radyoterapi sonuçları ve prognostik faktörlerin değerlendi... 24/11/2016 - 27/11/2016
  27  PRİMER TÜMÖR BÖLGESİNE RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ WİLMS TÜMÖRLÜ ÇOCUKLARDA TEDAVİ SONUÇLAR... 20/04/2016 - 24/04/2016
  28  Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde radyoterapi sonrası akut radyasyon pnömonisi ve fibr... 11/11/2014 - 16/11/2014
  29  Adipoz kökenli erişkin kök hücrelerin radyoterapi uygulanmış ciltte primer yara iyileşmesi ü... 14/09/2011 - 18/09/2011
  30  Nörofibromatozis tip 1 tanılı çocuklarda gelişen santral sinir sistemi tümörleri ve yumuşak ... 20/04/2011 - 24/04/2011
  31  The treatment results of retinoblastoma in Dokuz Eylul University Hospital.... 21/10/2010 - 24/10/2010
  32  Dokuz Eylül Üniversitesi retinoblastom tedavisi sonuçları.... 19/05/2010 - 22/05/2010
  33  Adjuvan radyoterapi uygulanmış serviks karsinomlu hastalarda pelvik ve uzak hastalık kontrolünü... 21/04/2010 - 25/04/2010
  34  Radikal radyoterapi uygulanmış serviks kanserli hastalarda yerel-bölgesel ve uzak hastalık kontr... 21/04/2010 - 25/04/2010
  35  Postoperatif radyoterapi gören küçük hücre dışı akciğer kanserli hastalarda prognostik fakt... 21/04/2010 - 25/04/2010
  36  Adjuvan intrakaviter brakiterapi uygulanmış erken evre endometrium karsinomlarında tedavi sonuçl... 21/04/2010 - 25/04/2010
  37  Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde Tedavi Gören Hastalarda Aydınlatılmış Onamın Kalıcılığın... 21/04/2010 - 25/04/2010
  38  Dokuz Eylül Üniversitesi Non-Hodgkin Lenfoma Tedavi Sonuçları... 21/04/2009 - 26/04/2009
  39  Retinoblastoma: Experience From a Single Center in Turkey... 22/03/2009 - 24/03/2009
  40  Çok yapraklı kollimatör ve bireysel blok kullanımının akciğer, medulla spinalis ve PTV?ye etk... 19/04/2008 - 23/04/2008
  41  Treatment results of pediatric germ cell tumors from a single institution.... 01/11/2007 - 03/11/2007
  42  Effectiveness of 45 Gy hypofractionated radiotherapy with or without cisplatin in patients with non ... 02/09/2007 - 06/09/2007
  43  Is reirradiation effective in symptomatic local recurrence of non small cell lung cancer patients?... 02/09/2007 - 06/09/2007
  44  Profilaktik Kranyal ışınlama uygulanan (PKI) küçük hücreli akciğer kanserli hastalarda yinel... 19/04/2007 - 23/04/2007
  45  Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Grubunca İzlenen Germ Hücreli Tümörler... 19/04/2007 - 23/04/2007
  46  İkinci seri ışınlamalar başlangıçta metastatik olmayan küçük hücreli dışı akciğer kan... 19/04/2007 - 23/04/2007
  47  The variability of applicator position among high dose rate (HDR) intracavitary brachytherapy applic... 08/10/2006 - 12/10/2006
  48  Therapy Related Secondary Neoplasms in Pediatric Oncology Patients.... 18/09/2006 - 21/09/2006
  49  The importance and implementation of quality assurance in Radiation Oncology... 13/09/2006 - 16/09/2006
  50  Case presentation: poorly differentiated neuroendocrine carcinoma with primary mediastinal lymph nod... 13/09/2006 - 16/09/2006
  51  Treatment results in metastatic non small cell lung cancer patients treated with hypofractionated re... 13/09/2006 - 16/09/2006
  52  Effectiveness of 45 Gy hypofractionated radiotherapy with or without cisplatin in patients with non ... 13/09/2006 - 16/09/2006
  53  Pediatrik Onkoloji Hastalarında Tedaviye İkincil Neoplazmlar.... 18/05/2006 - 20/05/2006
  54  Küçük hücreli dışı AC kanserli hastalarda tek başına veya sisplatinle eşzamanlı 45 Gy hip... 19/04/2006 - 23/04/2006
  55  Primer tümöre ikinci seri hipofraksiyone radyoterapi uygulanmış metastatik küçük hücreli dı... 19/04/2006 - 23/06/2006
  56  Opere serviks kanserli olgularımızda adjuvan radyoterapi sonuçları ve prognostik faktörler.... 19/04/2006 - 23/04/2006
  57  Olgu Sunumu: Primer mediastinal lenf nodu yerleşimli az diferansiye nöroendokrin karsinom... 19/04/2006 - 23/04/2006
  58  Radyasyon Onkolojisinde nitelik güvenirliğinin önemi ve uygulanabilirliği.... 19/04/2006 - 23/04/2006
  59  Pediatric Hodgkin`s Disease: A single Institution`s Experience... 10/12/2005 - 13/12/2005
  60  High survival rates in rhabdomyosarcoma: A single institution' s results.... 10/12/2005 - 13/12/2005
  61  Combined Therapy in Head and neck rhabdomyosarcomas of childhood.... 25/06/2005 - 30/06/2005
  62  Opere serviks kanserli olgularımızda adjuvan radyoterapi sonuçları ve prognostik faktörler... 20/04/2005 - 24/04/2005
  63  Rabdomiyosarkom tedavisinde Dokuz Eylül Deneyimi... 20/04/2005 - 24/04/2005
  64  Adjuvan radyoterapi uygulanmış endometrium kanserli olgularımızda tedavi sonuçları ve prognost... 20/04/2005 - 24/04/2005
  65  Hodgkin hastalığında tedavi sonuçlarımız... 20/04/2005 - 25/04/2005
  66  Definitif Radyoterapi Uygulanmış Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlu Olgularda Tedavi Ö... 20/04/2005 - 24/04/2005
  67  Lokal ileri evre küçük hücreli dışı akciğer karsinomlu (KHDAK) 203 olguda palyatif radyotera... 20/04/2005 - 24/04/2005
  68  İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde tedavi sonuçlarımız... 25/11/2004 - 28/11/2004
  69  Evaluation of combined treatment modality results in limited-stage small cell lung cancer... 14/10/2004 - 17/10/2004
  70  The treatment results of 129 patients, with non-small cell lung cancer (nsclc) tread with radical ra... 14/10/2004 - 17/10/2004
  71  Radyasyon Onkolojisinde bilgi aktarım sistemi (RTİS)... 21/04/2004 - 25/04/2004
  72  Bir Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde konkomitan kemoradyoterapi uygulanabilirliği ve erken yan etki... 21/04/2004 - 25/04/2004
  73  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlu (KHDAK) 129 Olguda Definitif Radyoterapi(DRT) sonuçla... 21/04/2004 - 25/04/2004
  74  Radyoterapi Uygulanmış çocukluk çağı beyin tümörlü hastaların dağılımı ve tedavi sonu... 21/04/2004 - 25/04/2004
  75  Radikal radyoterapi uygulanmış serviks kanserli olgularımızda tedavi sonuçlarımız.... 21/04/2004 - 25/04/2004
  76  Radyoterapi uygulanan erişkin Hodgkin hastalarında tedavi sonuçlarımız... 21/04/2004 - 25/04/2004
  77  Kranyal radyoterapi uygulanmış akut lösemi tanılı çocuk hastalarımızın tedavi sonuçları... 21/04/2004 - 25/04/2004
  78  Toraksa sınırlı küçük hücreli akciğer kanserlerinde kombine tedavi sonuçları... 21/04/2004 - 25/04/2004
  79  Glial tümörler : Optik gliomlar... 24/10/2003 - 25/10/2003
  80  Glial tümörler : Astrositomlar... 24/10/2003 - 25/10/2003
  81  Glial tümörler : Beyin sapı gliomları... 24/10/2003 - 25/10/2003
  82  Glial tümörler : Ependimomlar... 24/10/2003 - 25/10/2003
  83  Definitif radyoterapi uygulanmış çocukluk çağı pons gliomu hastalarında tedavi sonuçlarımı... 24/10/2003 - 25/10/2003
  84  Adjuvan radyoterapi uygulanmış çocukluk çağı glial tümör hastalarında tedavi sonuçlarımı... 24/10/2003 - 25/10/2003
  85  1988-2002 Tarihleri Arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Grubunca İzlenen Germ H... 23/04/2003 - 27/04/2003
  86  EORTC QLQ-C30 Türkçe çevirisi akciğer kanseri tanısı ile palyatif tedavi edilen olgularda güv... 23/04/2003 - 27/04/2003
  87  Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde Cisplatin/Gemsitabin kemoterapisinin etkinliği... 24/04/2002 - 27/04/2002
  88  Opere olan akciğer kanserli olgularımız ve sağkalım sonuçları... 24/04/2002 - 27/04/2002
  89  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda (KHDAK) palyatif radyoterapinin (PRT) etkinliğinin ... 20/04/2002 - 23/04/2002
  90  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlu (KHDAK) 91 olguda definitif radyoterapi sonuçları... 20/04/2002 - 23/04/2002
  91  Adjuvan radyoterapi uygulanan endometriyum karsinomlu hastalarda prognozu etkileyen faktörlerin ana... 20/04/2002 - 23/04/2002
  92  Son 6 yıllık akciğer kanseri olgularımız (467 olgu)... 05/10/2001 - 07/10/2001
  93  Küçük Hücreli dışı akciğer karsinomlu (KHDAK) 118 olguda palyatif radyoterapi (PRT) sonuçl... 30/04/2001 - 04/05/2001
  94  Toplumun kanser hakkindaki bilgi ve tutumu-Kanser ne kadar tanınıyor... 30/04/2001 - 04/05/2001
  95  Radikal radyoterapi uygulanan serviks karsinomlarında prognostik faktörler... 30/04/2001 - 04/05/2001
  96  Ring ve ovoid aplikatörlerin karşılaştırmalı dozimetrik çalışması... 10/01/2001 - 13/01/2001
  97  The comparative dosimetric study of ring and ovoid applicators... 19/09/2000 - 23/09/2000
  98  The dosimetric study of the tandem and ring applicators in gynecological radiotherapy... 19/09/2000 - 23/09/2000
  99  Serviks karsinomlarında adjuvan radyoterapi sonuçlarımız... 26/03/2000 - 29/03/2000
  100  Palyatif radyoterapi (PRT) uygulanan küçük hücreli dışı akciğer karsinomlu olgularda tedavi ... 26/03/2000 - 29/03/2000
  101  İkinci seri hipofraksiyone palyatif radyoterapi (İSPRT) uygulanan küçük hücreli dışı akci... 26/03/2000 - 19/03/2000
  102  Serviks karsinomlarında radikal radyoterapi sonuçlarımız.... 26/03/2000 - 29/03/2000
  103  Radyasyon Onkolojisinde tedavide nitelik temini... 26/03/2000 - 29/03/2000
  104  Yerel-bölgesel yineleme yapmış larenks kanserlerinde tedavi yaklaşımları ve sonuçları.... 27/04/1999 - 01/05/1999
  105  Kanserli hastalarda tıp dışı tedavi yöntemlerinin araştırılması... 27/04/1999 - 01/05/1999
  106  Çocukluk çağı akut lösemi olgularında kranyal profilaksi radyoterapi sonuçları... 27/04/1999 - 01/05/1999
  107  Operabl küçük hücreli dışı akciğer kanserli ( KHDAK ) olgularda adjuvan radyoterapi sonuçla... 27/04/1999 - 01/05/1999
  108  İnoperabl ve metastatik olmayan küçük hücreli dışı akciğer karsinomlarında (KHDAK) radyote... 27/04/1999 - 01/05/1999
  109  Metastatik yumuşak doku sarkomlarında tedavi: Akciğer metastazlı iki vakanın "ICE-VAC" kemotera... 22/10/1998 - 24/10/1998
  110  DEBBKG larenks kanserleri tedavi protokolü sonuçları.... 14/10/1998 - 18/10/1998
  111  Jinekolojik kanserlerin intrakaviter uygulamalarında thermoluminescent dozimetri (TLD) ile rektal d... 11/10/1998 - 14/10/1998
  112  Yüksek doz hızlı ( YDH ) brakiterapi utero-vaginal uygulamalarında optimizasyon çalışması... 11/10/1998 - 14/10/1998
  113  Yüksek riskli endometrium kanserlerinde eksternal radyoterapi ve yüksek doz hızlı brakiterapi ko... 11/10/1998 - 14/10/1998
  114  Kliniğimize başvuran çocukluk çağı tümörlü olguların epidemiyolojik incelemesi... 11/10/1998 - 14/10/1998
  115  Yüksek dereceli glial tümörlerde prognostik faktörler... 11/10/1998 - 14/10/1998
  116  Hipofarenks kanserlerinde cerrahi ve radyoterapi sonuçları... 11/10/1998 - 14/10/1998
  117  Lokal ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde prognostik faktörler... 11/10/1998 - 14/10/1998
  118  The effect of radioopaque packing on the quality of brachytherapy applications... 01/10/1998 - 05/10/1998
  119  Determinatıon of the dose given to the irregular surface points on a leg phantom both in a water bo... 01/10/1998 - 04/10/1998
  120  General characteristics of our multiple primary cancer cases... 01/10/1998 - 04/10/1998
  121  Results of external radiotherapy (EBRT) and high dose rate (HDR) brachytherapy in cancer of the cerv... 20/09/1998 - 24/09/1998
  122  Late side effects and efficacy of high dose rate (HDR) brachytherapy combined with external beam rad... 20/09/1998 - 24/09/1998
  123  Orbital yayılımlı bir retinoblastom olgusunun tedavisi... 16/09/1997 - 20/09/1997
  124  BCL2 expression in benign, borderline and malignant ovarian tumors... 01/09/1997 - 05/09/1997
  125  Is human milk fat globule 2 a possible prognostic factor in endometrial carcinoma... 01/09/1997 - 05/09/1997
  126  P53, bcl-2 immunoactivity and apopitotic index as possible prognostic parameters in endometrial carc... 01/09/1997 - 05/09/1997
  127  Sinonazal Tümörler, 66 Olgu... 24/04/1997 - 27/04/1997
  128  Multipl primer olguların değerlendirilmesi... 23/04/1997 - 26/04/1997
  129  Rektum karsinomlarında adjuvan tedavi sonuçlarımız.... 23/04/1997 - 26/04/1997
  130  Erken evre serviks karsinomunda bilgisayarlı tomografinin yeri.... 23/04/1997 - 26/04/1997
  131  Nazofarenks dışı yerel ileri baş ve boyun karsinomlarında eş zamanlı kemoterapi uygulanması.... 23/04/1997 - 26/04/1997
  132  Non-Hogkin Lenfomada relaps şekilleri değişiyor mu ? G-CSF destekli ?NHL BFM-90? protokolü ile... 23/04/1997 - 26/04/1997
  133  Primer Ki-1+ (CD30) anaplastik büyük hücreli (B cell) cilt lenfoma.... 23/04/1997 - 26/04/2007
  134  Tonsil yerleşimli ekstranodal lenfomalı olgularımız.... 23/04/1997 - 26/04/1997
  135  Bilateral meme kanserleri... 05/03/1997 - 09/03/1997
  136  Meme cerrahisi sonrası görülen lokal yinelemelerde tedavi yaklaşımımız.... 05/03/1997 - 09/03/1997
  137  Meme karsinomu tanısıyla cerrahi ve/veya radyoterapi uygulanan olgularda üst kol ödemi.... 05/03/1997 - 09/03/1997
  138  Radiologic behavioral characteristics in brain metastasis of lung cancer... 02/03/1997 - 07/03/1997
  139  Hodgkin Hastalığında Dokuz Eylül Pediatrik Onkoloji Deneyimi... 13/11/1996 - 15/11/1996
  140  Lokal ileri evre oral kavite karsinomlarında değişik fraksiyon şemaları ve/veya konkomitan kemo... 05/10/1996 - 09/10/2006
  141  Opere larenks karsinomlu olgularda klinik ve patolojik evre uyumu... 05/10/1996 - 09/10/2006
  142  Opere larenks karsinomlu olgularda klinik ve patolojik evre uyumu.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  143  Nazofarenks kanserlerinde neoadjuvant kemoterapi... 05/10/1996 - 09/10/1996
  144  Baş-boyun karsinomlarında radyoterapiye bağlı yan etkiler.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  145  Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde postoperatif radyoterapi sonuçları... 05/10/1996 - 09/10/1996
  146  Erken evre meme kanserinin meme koruyucu tedavisinde kozmetik sonuçlar.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  147  Serviks kanserlerinde eksternal radyoterapi ve HDR brakiterapi kombinasyonu sonucu gelişen yan etki... 05/10/1996 - 09/10/1996
  148  Operabl larenks karsinomlu olgularda prognostik faktörler... 05/10/1996 - 09/10/1996
  149  Endometrıum kanserlerınde postoperatıf intrakavıter HDR brakıterapi... 05/10/1996 - 09/10/1996
  150  Evre IIIB küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde neoadjuvan kemoterapi ve radyoterapi sonu... 05/10/1996 - 09/10/1996
  151  Türkiyedeki radyoterapi merkezlerinde hastaların yıkanabilirliklerinin araştırılması.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  152  Primer kemik lenfoma tanılı bir olgunun sunumu... 05/10/1996 - 09/10/1996
  153  Lokal ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde palyatif radyoterapi sonuçlar.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  154  Soliter beyin metastazı yapmış akciğer karsinomu: postoperatif radyoterapi ile sadece radyoterap... 05/10/1996 - 09/10/1996
  155  Erkek invaziv lobülar meme karsinomu olgusu... 05/10/1996 - 09/10/1996
  156  Sağlıklı toplumun kansere bakışı... 05/10/1996 - 09/10/1996
  157  Akciğer kanserleri radyoterapisi medulla spinalis korumalarının planlama bilgisayarı ile simulas... 05/10/1996 - 09/10/1996
  158  Mastektomi sonrası flep gerginliğinin radyobiyolojik yanıta etkisi.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  159  Oral kavite ve orofarenks karsinomlarında tedavi sonuçları.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  160  Çocukluk çağında tükrük bezi mukoepidermoid karsinomu: iki olgu sunumu.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  161  Pelvik alan radyoterapisinde ince bağırsak hacim değişikliklerinin irdelenmesi.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  162  Meme karsinomlarında metastazın ortaya çıkış süresini etkileyebilecek prognostik faktörler.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  163  HDR brachytherapy for cervix carcinoma.... 23/09/1996 - 26/09/1996
  164  Treatment results in oral cavity and oropharynx carcinomas.... 23/09/1996 - 26/09/1996
  165  Prognostic factors in operabl larynx carcinoma patients.... 23/09/1996 - 26/09/1996
  166  Early and late effetcs of radiotherapy in head and neck carcinoma patients.... 23/09/1996 - 26/09/1996
  167  HDR brachytherapy in endometrial carcinoma.... 23/09/1996 - 26/09/1996
  168  Metastatik olan ve olmayan küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde (KHDAK) CD44 ifadesi... 06/05/1996 - 10/05/1996
  169  Şilotoraks ve vena cava superior sendromu ile seyreden bir malign lenfoma olgusu... 06/05/1996 - 10/05/1996
  170  Our treatment protocol in nasopharyngeal carcinoma.... 29/10/1995 - 02/11/1995
  171  Radiotherapy results in early stage (T1-T2) vocal cord carcinoma.... 29/10/1995 - 02/11/1995
  172  Prognostic factors in lung cancer with brain metastasis... 29/10/1995 - 02/11/1995
  173  Patient characteristics, treatment modalities and results of primary brain tumors treated at Dokuz E... 09/10/1995 - 12/10/1995
  174  Akciğer kanseri beyin metastazlarının radyolojik davranış özellikleri... 18/06/1995 - 22/06/1995
  175  Toraks içi sınırlı ve yaygın küçük hücreli akciğer karsinomunda survey araştırılması,... 11/06/1995 - 14/06/1995
  176  Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde differansiasyon derecesi ile survinin ilişkisi... 11/06/1995 - 14/06/1995
  177  Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde survi araştırılması... 11/06/1995 - 14/06/1995
  178  Soliter beyin metastazı yapmış akciğer karsinomlu olgularda postoperatif radyoterapi ile sadece ... 29/05/1995 - 02/06/1995
  179  Evre IIIB küçük hücreli dışı akciğer kanserinde neoadjuvan kemoterapi ve definitif radyotera... 29/05/1995 - 02/06/1995
  180  Erken evre (T1-T2) larenks karsinomlarında radyoterapi ön sonuçları.... 29/05/1995 - 02/06/1995
  181  Larenks kanseri tedavisinde postoperatif radyoterapinin yeri... 29/05/1995 - 02/06/1995
  182  Evre lll A / lll B küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde palyatif radyoterapi sonuçları... 29/05/1995 - 02/06/1995
  183  Nazofarenks kanserlerinde tedavi yaklaşımımız ve sonuçları.... 28/05/1995 - 02/06/1995
  184  Dokuz Eylül Meme Tümörleri Grubu (DEMTG) meme kanseri protokolu: Meme koruyucu tedavi uygulanan ... 28/05/1995 - 02/06/1995
  185  Dokuz Eylül Meme Tümörleri Grubu ( DEMTG) meme kanseri protokolu: Meme koruyucu tedavi uygulanan... 28/05/1995 - 02/06/1995
  186  Beyin metastazı yapmış akciğer kanserinde prognostik faktörler... 28/05/1995 - 02/06/1995
  187  Yumuşak doku ve kemik sarkoması hastalarımızın özellikleri ve kemoterapi sonuçları... 28/05/1995 - 02/06/1995
  188  Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Grubu ( DEJOG ) serviks kanseri protokolu güncel durumu... 28/05/1995 - 02/06/1995
  189  Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Grubu ( DEJOG ) endometrium kanseri prokolu radyoterapi erken dö... 28/05/1995 - 02/06/1995
  190  Küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinde kullanılan kemoterapi rejimlerinin maliyet açıs... 28/05/1995 - 02/06/1995
  191  Bir primer anaplastik küçük hücreli larenks karsinomu olgusu... 28/05/1995 - 02/06/1995
  192  Baş-boyun tümörlerinde '' cisplatin, metotrexate, bleomycin '' kemoterapisiyle elde edilen sonuç... 28/05/1995 - 02/06/1995
  193  Dokuz Eylül Meme Tümörleri Grubu (DEMTG) meme kanseri prokolu: mastektomi sonrası adjuvan tedavi... 28/05/1995 - 02/06/1995
  194  Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Grubu ( DEJOG ) endometrium kanseri protokolu radyoterapi erken d... 19/05/1994 - 23/05/1994
  195  Larenks kanseri tedavisinde post-op radyoterapinin yeri.... 19/05/1994 - 23/05/1994
  196  Baş-boyun karsinomlu olguların tedavisinde simülasyon-setup uygunluklarının değerlendirilmesi.... 19/05/1994 - 23/05/1994
  197  Larenks kanserlerinde bölgesel lenf nodu yayılım özelliklerinin tm boyutu, lokalizasyon, diferan... 19/05/1994 - 23/05/1994
  198  Nazofarenks kanserlerinde tedavi yaklaşımımız ve sonuçları.... 16/05/1994 - 19/05/1994
  199  Baş-boyun karsinomlarında tedavi sonrası ortaya çıkan başarısızlıkların değerlendirilmesi... 16/05/1994 - 19/05/1994
  200  Erken evre (T1-T2) larenks kanserlerinde definitif RT'nin rolü.... 16/05/1994 - 19/05/1994
  201  Baş-boyun karsinomlarının lokalizasyonları, evre dağılımı ve uygulanan tedaviler.... 16/05/1994 - 19/05/1994
  202  Hastalığının kanser olduğunu bilen ve bilmeyen meme ve jinekolojik kanserli hastaların depresy... 16/05/1994 - 19/05/1994
  203  Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Grubu (DEJOG) serviks kanseri protokolü radyoterapi erken dönem ... 15/05/1994 - 19/05/1994
  204  Nazofarenks kanserlerinde tedavi yaklaşımımız ve sonuçları... 15/05/1994 - 19/05/1994
 • NO AD YIL
  1  Jinekolojik Onkoloji...  1998
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Göğüs Cerrahisi...  2015
  2  Oligometastazlarda SRS Akciğer Kanserleri...  2013
  3  Radyoterapi Teknikerinin Görev ve Sorumlulukları Klinik ve Temel Radyoterapi...  2013
  4  Oligometastazlarda SRS Oligometastazlarda SRS...  2013
  5  HÜCRE VE ORGANELLERİ, KANSER BİYOLOJİSİ TEMEL VE KLİNİK RADYOTERAPİ...  2013
  6  Evre III B de tedavi Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi...  2006
  7  Timing of radiotherapy in limited stage small cell lung cancer: early or late? Lung Cancer:Current Satatus ans Perspectives...  2006
  8  Yaygın evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Tedavi Yaklaşımları Akciğer Kanserleri- Tanı ve tedavide temel ilkeler ve uygulamalar...  2001
  9  Sınırlı evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Tedavi Yaklaşımları Akciğer Kanserleri- Tanı ve tedavide temel ilkeler ve uygulamalar...  2001
  10  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde post-operatif radyoterapinin rolü, Kanıta Dayalı Radyasyon Onkolojisi Kursu...  2001
  11  Radyasyon kazaları ve korunma Paramedik...  2000
  12  Maliyet yarar yönleriyle radyoterapinin sürvi ve yaşam kalitesine etkis 25. yıl Akciğer Günleri Kongre Kitabı...  2000
  13  Akciğer Kanseri: Multidisipliner yaklaşım Akciğer Kanseri...  1999
  14  Endometrium Kanseri Jinekolojik Onkoloji...  1998
  15  Jinekolojik kanserlerin tedavisinde brakiterapi Jinekolojik Kanserlerin tedavisinde brakiterapi...  1998
 • NO AD TARIH
  1  Adiposit kökenli erişkin kök hücrelerin radyoterapi uygulanmış ciltte insizyon skarı iyileşmesindeki koruyucu etkisi...  6/2010 - 12/2010
 • NO Görev
  1 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Ekim 2016- Kasım 2018
  2 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2016-Devam ediyor
  3 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Ekim 2015
  4 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Programı Başkanı, Mart 2011- Mart 2011
  5 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mart 2011- Mart 2011
  6 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2009- Şubat 2012
  7 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Programı Başkanı, Eylül 2008- Mart 2011
  8 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Eylül 2008- Mart 2011
  9 Onkoloji Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 2005- Ağustos 2008
  10 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Programı Başkanı, Eylül 2005- Eylül 2008
  11 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Eylül 2005- Eylül 2008
  12 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Eylül 2005- Eylül 2008
  13 Onkoloji Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 2002- Ekim 2005
  14 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Programı Başkanı, Eylül 2002- Eylül 2005
  15 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Eylül 2002- Eylül 2005
  16 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Kasım 1999- Aralık 1999
  17 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Programı Başkanı, Eylül 1999- Eylül 2002
  18 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Eylül 1999- Eylül 2002
  19 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Kasım 1996- Kasım 1999