En

PROF.DR. OSMAN NEJAT SARIOSMANOĞLU TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  1987
  Tıpta Uzmanlık  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Dalı  1994
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Alanı  2002
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
 • NO AD YIL
  1  The Effects of Pulsatile Flow Characteristics on Haemolysis, Transfusion Requirement and Haemostasis...  2011
  2  An unusual catheter fragmentation site and infective endocarditis in a child: a case report...  2010
  3  Repair of Isolated Mitral Papillary Muscle Rupture Consequent to Blunt Trauma in a Small Child...  2009
  4  Repair of Isolated Mitral Papillary Muscle Rupture...  2009
  5  Exploring at the molecular level the effects of blood and blood-insulin cardioplegias used open-hear...  2008
  6  use of tunnelled catheters in haematological malignancy patients with neutropenia....  2008
  7  Konjenital Kalp Hastalıklarında Kalp ve Kalp-Akciğer Transplantasyonu...  2008
  8  Derin Ven trombozu başvurularında mevsimsel dağılım var mıdır?...  2008
  9  Vasorelaxant effect of Iloprost on isolated human internal mammarian artery...  2007
  10  Kardiyovasküler cerrahi sonrasında serum S-100B protein, NSE ve nitrik oksit düzeyleri ile biliş...  2007
  11  Postcardiotomy extracorporeal life support...  2006
  12  Surgical resection for succesful treatment of invasive pulmonary aspergillosis....  2005
  13  Surgical resection for successful treatment of invasive pulmonary aspergillosis: report of 3 cases...  2005
  14  Tip I-II trunkus arteriozuslu çocuklarda cerrahi uygulama sonuçlarımız: yedi olgunun değerlendi...  2005
  15  Fresh homografts obtained through a national organ-sharing programme for repair of congenital heart ...  2005
  16  Fresh homografts obtained through a national organ sharing programme for repair of congenital heart ...  2005
  17  Intravascular ultrasound (IVUS) for detecting post-transplantation allograft vasculopathy in cardiac...  2004
  18  Minimally invasive repair of congenital cardiac anomalies through ministernotomy approach....  2004
  19  Pubertede koroner revaskülarizasyon ve ailesel hiperlipidemi: Greft seçimi...  2003
  20  The effects of heparin coated circuits on pulmonary injury...  2003
  21  Hipoplastik sol kalp sendromu...  2003
  22  Pubertede koroner revaskülarizasyon ve ailesel hiperlipidemi: greft seçimi...  2003
  23  Pediyatrik kalp cerrahisinde minimal invaziv teknikler: Mini sternotomiler...  2002
  24  Kardiyopleji sıvısına L-karnitin eklenmesinin miyokard koruması üzerine etkileri...  2002
  25  Low dose systemic thrombolytic therapy for treatment of deep venous thrombosis...  2002
  26  Pleural flap for treating perigraft leak after a modified Blalock Taussig shunt...  2002
  27  Pleural flap for treating perigraft leak after a modified Blalock-Taussig shunt....  2002
  28  Kardiyopleji sıvısına L-karnitin eklenmesinin miyokard koruması üzerine etkileri...  2002
  29  Pediyatrik kalp cerrahisinde minimal invazif teknikler: mini sternotomiler...  2002
  30  Intrapericardial diphragmatic hernia and atrial septal defect in adults...  2002
  31  Intrapericardial diaphragmatic hernia and atrial septal defect in adults....  2002
  32  A multicentre study of abdominal aorta diameters in a Turkish population...  2002
  33  Ülkemizde abdominal aort çaplarınınyaş ve cinse göre değişimi: çok merkezli bir çalışma...  2002
  34  A new minimally invasive method of aortofemoral revascularization...  2001
  35  Pulmonary arteriovenous malformation complicated by cerebral infarction...  2000
  36  Kompleks siyanotik konjenital kalp hastalıklıinfantların tedavisinde modifiye Blalock-Taussig şa...  2000
  37  Pulmonary arteriovenous malformation complicated by cerebral infarction...  2000
  38  Stroke and Myxoma...  2000
  39  Traumatic main bronchial disruption: Radioloic evaluation and surgical management...  1999
  40  Effects on the endocrine system of pulsatile and nonpulsatile perfusion in heart surgery...  1999
  41  Pediyatrik açık kalp cerrahisi sonrası periton diyalizi...  1999
  42  Heparin kaplı sistemin pulmoner hasar üzerine etkilerini gösteren klinik çalışma...  1999
  43  Behçet hastalığında femoral psödoanevrizma...  1999
  44  Pediatrik kalp cerrahisi sonrası periton diyalizi...  1999
  45  Primary Pulmonary Paraganglioma...  1998
  46  Ligation of patent ductus arteriosus by the method of video assisted thoracoscopic surgery and our V...  1998
  47  Çocukluk Çağında Kalp ve Akciğer Transplantasyonu : Ülkemizde İlk Uygulama...  1998
  48  Açık kalp ameliyatlarında pulsatil ve non pulsatil dolaşımın endokrin sistem üzerine olan etk...  1998
  49  Strok ve miksoma...  1998
  50  PTFE greft ile superior vena cava sendromu (SVC) tedavisi...  1998
  51  Pediatrik kalp cerrahisinde sternum açık bırakma deneyimlerimiz...  1998
  52  Akut arteriyel tıkanıklık tedavisinde trombolitik tedavi sonrası periferik arteriyel by-pass...  1998
  53  Nisoldipine cardioplegia in the isolated rabbit heart...  1997
  54  Splenik arter anevrizmaları...  1997
  55  Heparin kaplı ve kaplı olmayan kardiyopulmoner bypas sistemlerinin kompleman aktivasyonu yönünde...  1997
  56  Visseral arter anevrizmaları ve cerrahi tedavisi...  1997
  57  Farklı INR seviyeleri ile antikoagülasyonun bileaflet mitral protez kapaklı olgularda postoperati...  1997
  58  Splenik arter anevrizmaları ve olgu sunumu...  1997
  59  Çocuklukta malign plevral mezotelyoma ve olgu sunumu...  1997
  60  Macleod sendromu: olgu sunumu...  1997
  61  Çocuklarda ve adölesanlarda prostetik kapak replasmanı...  1996
  62  Tip IV Trunkus'da başarılı cerrahi tedavi: olgu bildirisi...  1996
  63  Video görüntüsü eşliğinde torakoskopik cerrah yöntemi ile açık duktus arteriyozus ligasyonu...  1996
  64  Pulmoner hipertansiyon: inoperabilite kriteri nedir?...  1995
  65  Extracranial Internal Carotid Artery Aneurysm With Concomitant Subclavian Artery Aneurysm Diagnosed ...  1994
  66  Mediastinal gastrik kist...  1994
  67  Congenital absence of the pulmonary valve associated with pulmonary stenosis, large ductus arteriosu...  1994
 • NO AD TARİH
  1  Massive pericardial effusion due to intrapericardial mixed germ cell tumor in a premature baby: a ca... 13/03/2014 - 16/03/2014
  2  Hemitruncus vs Tetralogy of Fallot... 13/03/2014 - 16/03/2014
  3  Torakoabdominal aort anevrizmasında tevar sonrası gelişen tip 1 endoleak'e hibrid yaklaşım... 27/10/2010 - 31/10/2010
  4  Pulmonary thromboendarterectomy in seven cases: is it as horrible as we think?... 27/10/2010 - 31/10/2010
  5  A Hybrid Approach to a Type I Endoleak Developing After Endovascular Thoracoabdominal Aortic Aneurys... 15/04/2010 - 18/04/2010
  6  An infrequent complication: Acute arterial occlusion with the use of Prostar XL vascular closure dev... 15/04/2010 - 18/04/2010
  7  Vasküler Ring Deneyimlerimiz... 06/05/2009 - 09/05/2009
  8  long term follow up results survival, arrthmia and heart failure surgıcally treated atrial septal d... 28/11/2008 - 02/12/2008
  9  Long-term follow up results of survival, arrhythmia and heart failure in surgically treated atrial s... 28/11/2008 - 02/12/2008
  10  Açık Kalp Ameliyatlarında Kreatinin Düzeylerine Etkili Faktörlerin İncelenmesi... 17/10/2008 - 21/10/2008
  11  mitral valve repair for severe mitral valve deficiency caused by traumatic mitral cord rupture... 28/11/2007 - 02/12/2007
  12  The molecular effects of blood and blood-insuline cardioplegia in open cardiac surgery on myocardial... 28/11/2007 - 12/02/2007
  13  İskemik mitral yetmezlikte restriktif anuloplasti... 01/11/2006 - 05/11/2006
  14  İnternal juguler ven tünel kateterlerin malignansi olgularında kullanım sonuçları... 01/11/2006 - 05/11/2006
  15  Açık Kalp Cerrahisinde Kullanılan Kan ve Kan-İnsulin Kardioplejilerinin Myokard Koruması Üzeri... 01/11/2006 - 05/11/2006
  16  Tunneled internal juguler vein catheter use in neuropenic malignancy patients... 20/09/2006 - 24/09/2006
  17  Restrictive annuloplasty for treatment of ischemic mitral insufficiency... 20/09/2006 - 24/09/2006
  18  Upper mini sternotomy for aortic valve replacement: Cosgrove's operation... 20/09/2006 - 24/09/2006
  19  Sekundum atriyal septal defektlerin kapatılmasında transkateter yol ile minimal invazif ve standar... 16/11/2005 - 18/11/2005
  20  Sekundum ASDlerin kapatılmasında transkateter yol ile minimal invaziv ve standart cerrahi teknikle... 16/10/2005 - 18/10/2005
  21  Nursing aspects in preparation of fresh aortic and pulmonary homografts for repair of caongenital ca... 29/09/2005 - 02/10/2005
  22  İzole İnsan İnternal Mammarian Arterinde İloprostun Gevşetici Etkisi... 28/09/2005 - 01/10/2005
  23  The Effects of Banked Blood on Cardiopulmonary Bypass Prime Fluid Composition... 26/09/2004 - 29/09/2004
  24  Cardiopulmonary bypass in rats using a membrane oxygenator... 26/09/2004 - 29/09/2004
  25  Repair of congenital heart diseases with fresh homografts obtained through a national organ sharing ... 26/09/2004 - 29/09/2004
  26  Mid term venous insufficiency in iliofemoral thromboectomized patients.... 26/09/2004 - 29/09/2004
  27  Surgical resection for succesful treatment of invasive pulmonary aspergillosis in immunocompromised ... 26/09/2004 - 29/09/2004
  28  Kalp transplantasyonun kronik izleminde siklosporin dozunun 2.saat düzeyleri ile ayarlanmasının s... 01/09/2004 - 05/09/2004
  29  NORMO TERMİK VE SOĞUK KARDİOPULMONER BYPASS UYGULANAN OLGULARDA PEROPERATİF SERUM LAKTAT DÜZEYL... 23/10/2002 - 27/10/2002
  30  Domino organ transplantasyonu: Olgu sunumu... 23/10/2002 - 27/10/2002
  31  Kalp transplantasyonu olgularının izleminde IVUS (intravascular ultrasound) uygulaması... 23/10/2002 - 27/10/2002
  32  İmmünsüpresse olgularda fatal aspergilloma: Transplantasyon olgularını bekleyen tehlike... 23/10/2002 - 27/10/2002
  33  Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi hastane içi kalp transplantasyonu alıc... 23/10/2002 - 27/10/2002
  34  İmmünsüpresse olgularda fatal aspergilloma... 17/10/2002 - 20/10/2002
  35  Ailesel hiperlipidemi nedeni ile pubertede koroner baypas operasyonu ve greft seçimi... 05/10/2002 - 08/10/2002
  36  Dokuz Eylül Üniversitesi KAlp ve Kalp-akciğer transplantasyon sonuçları... 05/10/2002 - 08/10/2002
  37  Çocukluk çağında inen aortada mikotik anevrizma ve modifiye kardiyopulmoner baypas uygulaması... 05/10/2002 - 08/10/2002
  38  Doğumsal kalp anomalilerinin taze homogreftler ile onarımı... 05/10/2002 - 08/10/2002
  39  Pediyatrik yaş grubu açık kalp operasyonlarında mini sternotomi uygulamalarımız... 13/10/2001 - 16/10/2001
  40  Koroner baypas operasyonu geçiren olgularda dopaminin artan dozları tiroid hormon düzeyleri üzer... 13/10/2001 - 16/10/2001
  41  Konjenital kardiyak anomail cerrahisinde alt uç ministernotomi uygulamalarımız... 03/05/2001 - 06/05/2001
  42  Peritoneal dialysis after open heart surgery in children... 19/10/1999 - 22/10/1999
  43  The operative strategy and postoperative management in cardiac hydatic cyst... 19/10/1999 - 22/10/1999
  44  Factors predisposing atrial fibrillation after coronary bypass surgery... 19/10/1999 - 22/10/1999
  45  Peritoneal dialysis after open heart surgery in children... 14/10/1999 - 17/10/1999
  46  The role of blalock taussig shunt in infants with complex cyanotic congenital heart defects... 14/10/1999 - 17/10/1999
  47  The operative strategy and postoperative management in cardiac hydatic syst.... 14/10/1999 - 17/10/1999
  48  Pediyatrik açık kalp cerrahisi sonrası periton diyalizi... 09/10/1999 - 12/10/1999
  49  Pediyatrik açık kalp ameliyatı sonrası periton diyalizi... 09/10/1999 - 12/10/1999
  50  Aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatili bir adölesan olguda kardiyak transplantasyon... 09/10/1999 - 12/10/1999
  51  Çocuklukta malign plevral mezotelyoma ve olgu sunumu... 20/10/1998 - 24/10/1998
  52  Yabancı cisim aspirasyonlarında rijit bronkoskopi uygulamalarımız... 20/10/1998 - 24/10/1998
  53  Çocukluk çağında kalp ve akciğer transplantasyonu, olgu sunumu... 10/10/1998 - 13/10/1998
  54  Repair of the bronchial rupture in a young female and new horizons in diagnostic techniques... 10/10/1997 - 12/10/1997
  55  Surgical management in lung cancer (fate of routine mediastinal lymph node dissection)... 01/07/1997 - 08/07/1997
  56  Our VATS experiences... 01/07/1997 - 08/07/1997
  57  The effect of Heparin coated circuits on complement activation and pulmonary injury: A clinical stud... 29/06/1997 - 04/08/1997
  58  The myocardioprotective effects of L-carnitine and nisoldipine supplementation of the cardioplegia s... 20/10/1996 - 23/10/1996
  59  The myocardioprotective effect of L-carnitine in cardioplegia... 20/10/1996 - 23/10/1996
  60  Right thoracotomy for open heart procedures... 28/09/1995 - 01/10/1995
 • NO AD TARIH
  1  İnternal Mammarian arterde iloprostun (prostosiklinin stabil bir analogu) vazodilatör etkinliğinin papaverin ve diltiazem ile karşılaştırılması...  1/2003 - 1/2004
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Ocak 2017- Eylül 2018