En

PROF.DR. SABAHATTİN ALTUNYURT TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI PERİNATOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1993
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı  1998
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum  2005
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  A prospective cohort study on the prediction of the diagnosis?to'delivery time in preeclamptic pregn...  2018
  2  Pendrin expression in preeclampsia: A prospective immunohistochemical staining study on placental be...  2017
  3  A prospective cohort study on the prediction of fetal distress and neonatal status with arterial and...  2017
  4  Predictive power of mean uterine artery pulsatility index, maternal serum placental growth factor an...  2017
  5  Termination of pregnancy for fetal abnormalities: Main arguments and a desicion-tree model...  2015
  6  Abnormal patterns of blood flow through the uterine arteries: Is it a clue for placental abruption i...  2015
  7  A comparative study of obstetric outcomes in electively or spontaneously reduced triplet pregnancies...  2014
  8  Fetal Circulatory Variation in an Acute Incident Causing Bradycardia...  2014
  9  Value of maternal procalcitonin levels for predicting subclinical intra-amniotic infection in preter...  2013
  10  Maternal sigara kullamının doppler ölçümleri üzerine etkisinin araştırılması...  2013
  11  Neonatal outcome of fetuses receiving intrauterine transfusion for severe hydrops complicated by Rhe...  2012
  12  Comparison of uterine exteriorization and in situ repair during cesarean sections...  2011
  13  a case of heterotopic pregnancy treated with laparascopic tubal protective surgery :case report...  2011
  14  Kordosentezin Fetal Orta Serebral Arter ve Umblikal Arter Dalga Formlarına Etkisi...  2010
  15  Successful management of pregnancy in two kidney transplant recipients....  2010
  16  Ultrasonografi ile ilk trimester cinsiyet tayini...  2010
  17  Türk Medeni Kanununa göre evliliğin devamında kadın cinsel işlev bozukluklarının yeri...  2009
  18  Ağrısız Doğum Amacıyla Kullanılan Ropivakain ve Bupivakainin Travay Sürecine Etkilerinin Kar...  2008
  19  15 Yaş Altı Adölesan Dönemdeki Gebeliklerin Beden Sağlığına Etkileri ve TCK 103. Maddesi Kap...  2008
  20  Postmenopozal sağlıklı kadınlarda kemik mineral yoğunluğu-tiroid stimülan hormon ilişkisi...  2008
  21  Congenital cystic adenomatoid malformation and intrauterine cystoamniotic shunt....  2008
  22  İkinci trimester amniotik sıvı interlökin-6, interlökin-8 ve tümör nekrozis faktör-alfa sevi...  2007
  23  İzmir Konak 17 No.lu AÇSAB Merkezi Bölgesindeki Kadınların, Gebelik Takibi Sırasında Ultrason...  2007
  24  Investigation of transplacental transmission of TT virus in mother-newborn pairs....  2007
  25  Fetal gender affects maternal serum total and placental alkaline phosphatase levels during pregnancy...  2006
  26  Gebelikte Trombo-embolik olaylar...  2006
  27  The effects of raloxifene on serum lipid profiles, C-reactive protein and homocysteine levels in pos...  2006
  28  Bir ilçe devlet hastanesindeki iki ayrı dönemin doğum özelliklerinin karşılaştırılması...  2005
  29  Raloxifene increases serum leptin levels in postmenopausal women: a prospective study...  2005
  30  Travay sürecinde hasta kontrollü epidural analjezi uygulanan gebelerde epidural ve combine spinal-...  2005
  31  Effects of transdermal estrogen replacement therapy on plasma levels of nitric oxide and plasma lipi...  2005
  32  Primary dysmenorrhea and uterine blood flow: a color Doppler study...  2005
  33  Acute Effects of Cigarette Smoking on Fetal and Uterine Artery Doppler Parameters and Serum Nitric O...  2005
  34  Regression of endometrial explants in rats treated with the cyclooxygenase-2 inhibitor rofecoxib....  2004
  35  Does fetal gender affect cytotrophoblast cell activity in the human term placenta? Correlation with ...  2004
  36  Different maternal serum hCG levels in pregnant women with female and male fetuses: does fetal hypop...  2004
  37  Tuboovarian Abscess Mimicking Ovarian Tumor in a Sexually Inactive Girl...  2004
  38  Effects of betamethasone and thyroid releasing hormone on fetal lung maturation: an experimental and...  2004
  39  Expressionof IGF-IR and VEGF and Trophoblastic Proliferative Activity in Placentas from Pregnancies ...  2003
  40  Böbrek Nakilli Iki Olguda Başarılı Gebelik Yönetimi ...  2003
  41  Vaginal Histerektomi sırasında sakrosipinöz fiksasyon...  2003
  42  Endometriozis olgularında endometrium ve ovarian endometrioma dokularındaki östrojen ve progester...  2003
  43  Hiperemesis gravidarumun fetal doğum ağırlığı ve gebelikte maternal kilo alımına etkisi...  2003
  44  A randomized controlled trial of coil removal prior to treatment of pelvic inflammatory disease...  2003
  45  Servikal olgunlaşmada intravaginal misoprostolün intakt tablet ve ezilmiş tablet olarak uygulanma...  2003
  46  Mosaic form (45X/46XX) of Turner's syndrome. A case report...  2002
  47  Postmenopozal kadınlarda üç aylık transdermal östrojen+progesteron tedavisi ile tibolon tedavis...  2002
  48  The values of urinary NTx in postmenopausal women undergoing HRT, the role of additional alendronate...  2002
  49  Vulvanın granüler hücreli tümörü...  2002
  50  Epitelyal Over Tümörlerinde P53 ve C-ErbB-2 İmmünoreaktivitesinin Klinik ve Patolojik Faktörler...  2002
  51  Asemptomatik bakteriürili gebeliklerin sonuçları...  2002
  52  Are electronic fetal monitoring and meconium stained amniotic fluid effective on prediction of fetal...  2002
  53  Primary endometrioid adenocarcinoma with coexisting endometrial tuberculosis. A case report...  2002
  54  Sıçan endometriumundaki östrojen ve progesteron reseptörleri üzerine Danazol ve Triptorelinin e...  2002
  55  Postmenopozal kadınlarda HRT nin serum lipoprotein a ve HDL düzeylerine etkisi...  2001
  56  Effects of HRT on serum levels of IGF-I in postmenopausal women...  2001
  57  May cathepsin D1 immunoreactivity be used as a prognostic factor in endometrial carcinomas? A compar...  2001
  58  Omentectomi, peritoneal biopsy and appendectomy in patients with clinical stage 1 endometrial carcin...  2001
  59  Do CA125, Insulin-like Growth Factor Binding Protein-3 and Insulin-like Growth Factor-1 play a part ...  2000
  60  Erken doğum tehdidi yönetiminde maternal hidrasyon, Ritodrin ve Nifedipin: Randomize çalışma....  2000
  61  Hydroxyurea treatment for chronic myeloid leukemia during pregnancy...  2000
  62  Gebelikte Beyin Tümörleri...  2000
  63  Endometriozis ve myoma uterili olgularda Tümör Nekrozis Faktor-? düzeylerinin tanıda önemi...  2000
  64  HELLP Sendromu'nda akut akciğer ödemi ilk bulgu olabilir mi? : Olgu Sunumu...  2000
  65  Serviks kanserli olgularda Southern Blot Hybridization metodu ile Human Papilloma Virus DNAsının s...  2000
  66  Postmenopozal osteoporozda 3 aylık dehidroepiandrosteron uygulamasının sonuçları...  2000
  67  Hormon replasman tedavisi ve meme kanseri...  2000
  68  Servikal kanserli Türk kadınlarında Human Papilloma Virus insidansının ?polimeraz zincir reaksi...  2000
  69  Ooferektomize ratlarda Dehidroepiandrosteron'un serum Interleukin-6 düzeylerine etkisi....  2000
  70  Gebelik üriner sistem enfeksiyonları...  1999
  71  Postmenopozal osteoporozda serum insülin benzeri büyüme faktör bağlayıcı proteinlerin rolü...  1999
  72  Jinekoloji ve obstetride antibiyotik proflaksisi...  1999
  73  İntraabdominal adhezyon oluşumunun önlenmesinde kullanılan ilaçların etkinliklerinin kıyaslan...  1999
  74  Erken travayın prognozunun belirlenmesinde serum ferritin düzeyleri kullanılabilinir mi...  1998
  75  Erken travayda serum C-reaktif protein seviyesi ve tedaviye antibiyotik eklenmesinin etkisi...  1998
  76  Erken doğum tedavisine güncel yaklaşım...  1997
  77  Erken doğum tedavisinde güncel yaklaşım...  1997
  78  Jinekoloji ve obstetride postoperatif enfeksiyonlar...  1997
  79  Jinekolojik kanserlerde ca 19-9 önemli bir marker mi?...  1997
  80  Pelvik kitleli olgularda doppler ultrasonografi ile kan akımı ölçümünün tanısal değeri...  1996
  81  Cerrahi menapoz sonrası erken dönemde lipid profil değişiklikleri...  1996
  82  Cerrahi menopoz sonrası erken dönemde lipid profil değişiklikleri...  1996
  83  Umbilical coiling index: is it a marker for the foetus at risk?...  1996
  84  Kronik nonspesifik endometritlerde klinikopatolojik korelasyon...  1996
  85  Pelvik kitleli olgularda Doppler ultrasonografi ile kan akım ölçümünün tanısal değeri...  1996
  86  Umbilical coiling index: is it a marker for the fetus at risk?...  1996
  87  Endometrium kanserleri ve erken evre servikal kanserlerde prognostik faktörlerin değerlendirilmes...  1995
  88  Endometrium kanserleri ve erken evre servikal kanserlerde prognostik faktörlerin değerlendirilmesi...  1995
 • NO AD TARİH
  1  A case of non-immune hydrops fetalis due to parvovirus infection... 09/05/2019 - 11/05/2019
  2  The Effect of Pregestational Body Mass Index and the Rate of Gestational Weight Gain on Lipid Metabo... 10/10/2018 - 13/10/2018
  3  Preklamptik anne plasentalarında pendridin ekspresyonu... 17/10/2017 -
  4  Predictive power of mean uterine artery pulsatility index, maternal serum placental growth factor an... 22/05/2017 - 25/05/2017
  5  Cantrell pentolojisi: Olgu sunumu... 19/09/2013 - 22/09/2013
  6  A Case of Hydatiform Mole Co-Existing with A Twin Pregnancy... 15/05/2013 - 19/05/2013
  7  Fetal Manyetik Rezonans Görüntülemenin Santral Sinir Sistemi Anomalilerinin Saptanmasındaki Öne... 28/10/2011 - 02/11/2011
  8  Comparison of IVF and spontaneous twin pregnancies... 04/05/2011 - 08/05/2011
  9  Embryo reduction versus expectant management in triplet gestations... 04/05/2011 - 08/05/2011
  10  comparison of papp-a levels,doppler ultrasound measurements and pregnancy results... 04/05/2011 - 08/05/2011
  11  Preeklampside fetal ölüm klinik gidişi etkiler mi... 18/05/2010 - 23/05/2010
  12  Thanatophoric dysplasia in twin pregnancy with twin to twin transfusion syndrome... 05/05/2010 - 08/05/2010
  13  Agenesis of the corpus collosum and dandy-walker malformation with trisomy 8 mosaicism... 05/05/2010 - 08/05/2010
  14  The role of female sexual dysfunctions ın marriage maintenance according to Turkish Civil Code... 18/06/2009 - 21/06/2009
  15  Fetal Serebral Ventrikülomegaliye Radyolojik Yaklaşım... 01/11/2008 - 05/11/2008
  16  Kordosentezin fetal orta serebral arter ve umbilikal arter dalga formlarına etkisi... 29/10/2008 - 02/11/2008
  17  Effects of Pregnancy on Health Among Adolescents Aged Under 15 Years... 08/10/2008 - 11/10/2008
  18  Doğumsal anomalilerin fetal tanı ve tedavi merkezinde tanı ve tedavisi... 17/06/2008 - 19/06/2008
  19  ilk trimesterde ultrason ile cinsiyet tayini... 14/05/2008 - 19/05/2008
  20  20-23. hafta arası gebelerde servikal sekresyonda fetal fibronektin ile servikal uzunluğun erken d... 14/05/2008 - 19/05/2008
  21  Premature ikiz gebeliklerde servikal serklaj uygulaması ile iki doğum arasındaki sürenin uzatıl... 14/05/2008 - 19/05/2008
  22  Birinci ve İkinci Trimester Maternal Serum Homosistein Seviyeleri ve Uterin Arter Doppler Ultrason ... 14/05/2008 - 19/05/2008
  23  Can we perform a vezicoamniotic shunt placement in a perforated bladder... 09/09/2007 - 13/09/2007
  24  Intrauterine cystoamniotic shunt: A case of congenital cystic adenomatoid malformation... 09/09/2007 - 13/09/2007
  25  Maternal Periferik Kanda Fetal Genomik DNAnın Belirlenmesi... 06/09/2007 - 09/09/2007
  26  postmenopozal sağlıklı kadınlarda BMD-TSH ilişkisi... 19/01/2007 - 22/01/2007
  27  İkinci Trimester Amniotik Sıvı İnterlökin-6, İnterlökin-8 Ve Tümör Nekrozis Faktör-alfa Se... 17/01/2007 - 21/01/2007
  28  The effects of raloxifene on serum lipid profiles, c-reactive protein and homocysteine levels in pos... 03/06/2006 - 07/06/2006
  29  Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinde Doğum Yapan Annelerde ve Bebe... 13/09/2005 - 17/09/2005
  30  Prenatal tanılı over kistlerine olağan ve sıradışı yaklaşımlarımız... 08/09/2004 - 11/09/2004
  31  Gastroşiziste barsak hasari gelişimini engellemek amaci ile fetal tedavi: amniyotik sıvı değiş... 08/09/2004 - 11/09/2004
  32  Deneysel Rat Endometriosis Modelinde Endometriotik Odakların COX-2 İnhibitörü Rofekoksib ile Reg... 20/04/2004 - 25/04/2004
  33  Ropivakain ve Bupivakain ile uygulanan kombine spinal epidural analjezinin travay sürecine etkileri... 27/11/2003 - 01/12/2003
  34  Postterm Gebeliklerde Servikal Sekresyonlarda Fosforile İnsülin Like Growth Factor Binding Protein... 09/10/2003 - 13/10/2003
  35  Maternal death from HELLP syndrome... 09/10/2003 - 13/10/2003
  36  Placental Growth Hormone Levels in Intrauterine Growth Retardation... 09/10/2003 - 13/10/2003
  37  Efficacy of Single Dose Oral-Vaginal Combined Misoprostol for Labor Induction beyond 41 Weeks... 09/10/2003 - 13/10/2003
  38  The affect of nifedipine tocolysis on fetal and uterine artery doppler waveforms in preterm labor. P... 09/10/2003 - 12/10/2003
  39  İntrauterin gelişme geriliği ile sonuçlanan gebelik plasentalarında trofoblastik proliferatif a... 09/10/2003 - 12/10/2003
  40  Different maternal serum hCG levels in pregnant women with female and male fetuses: is there a role ... 09/10/2003 - 12/10/2003
  41  Prenatal Diagnosis of Orofacialdigital syndrome Type II (Mohr Syndrome): Case Report... 09/10/2003 - 12/10/2003
  42  Gastroşizişli bebeklerde amniotik sıvı değişimi Bianchi Yöntemi ile redüksiyonu kolaylaştı... 08/10/2003 - 10/10/2003
  43  Vaginal histerektomi sırasında sakrospinöz fiksasyon... 16/05/2003 - 20/05/2003
  44  Epidural ve Kombine Spinal-Epidural Analjezinin Travay Sürecine Etkileri... 22/10/2002 - 26/10/2002
  45  Postmenopozal hastalarda hormon replasman tedavisinin kemik metabolizmasına etkilerinin tesbitinde ... 17/05/2000 - 21/05/2000
  46  Postmenopozal hastalarda hormon replasman tedavisinin serum IGF-I düzeylerine etkisi... 17/05/2000 - 21/05/2000
  47  The effects of DHEA administartion on serum IL6 levels and osteoporosis in oophorectomised rats... 05/05/1999 - 08/05/1999
  48  Correlation Between p53 And C-ErbB-2 Gene Expressions And Clinical And Pathological Factors In Epite... 05/05/1999 - 08/05/1999
  49  Determination Of Human Papilloma Virus DNA By ?Southern Blot Hybridization? Method In The Speciments... 05/05/1999 - 08/05/1999
  50  Do Ca125, Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-1, Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-3... 05/05/1999 - 08/05/1999
  51  Yolc Sac Diameter: Can It Be Used As A Prognostic Parameter... 05/05/1999 - 08/05/1999
  52  Investigation Of Human Papilloma Virus Incidence By ?Polymerase Chain Reaction? Method In Turkish Wo... 05/05/1999 - 08/05/1999
  53  The effect of DHEA administration on postmenopausal osteoporosis... 05/05/1999 - 08/05/1999
  54  The Role Of Fetal Fibronectin Determination In Cervical Mucous For The Estimation Of Onset Of Labou... 05/05/1999 - 08/05/1999
  55  The Effect Of Betamethasone And Thyroid Releasing Hormone On Fetal Lung Maturation... 05/05/1999 - 08/05/1999
  56  Erken Travayda Serum C-Reaktif Protein Seviyesi Ve Tedaviye Antibiyotik Eklenmesinin Etkis... 10/05/1998 - 13/05/1998
  57  Erken Travayın Prognozunun Belirlenmesinde Serum Ferritin Düzeyleri Kullanılabilinir mi... 10/05/1998 - 13/05/1998
  58  Rat Endometriumundaki Östrojen ve Progesteron Reseptörleri Üzerine Danazol ve Triptorelinin Etkil... 16/05/1997 - 20/05/1997
  59  CA 19-9 jinekolojik kanserlerde önemli bir marker mi?... 25/09/1996 - 28/09/1996
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Erken Embriyonik Gelişim / Gebelik Endokrinolojisi Üreme Endokrinolojisi Teknikleri ve Cerrahisi...  2011
  2  Anne ve bebek sağlığı açısından gebelikte dikkat edilmesi gereken konular sağlıklı çocuk için anneye el kitabı...  2007
  3  Vulva Hastalıkları: Vulvar Distrofiler ve Diğerleri Jinekoloji: Üreme Endokrinolojisi İnfertillite & Jinekolojik Onkoloji...  2006
  4  Kolporafi anterior ve sistosel onarımı Jinekolojik Ve Obstetrikal Cerrahi...  2005
  5  Pediatrik Jinekoloji Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi...  2004
  6  Puberte ve Adolesan Jinekolojisi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi...  2004
  7  Transvaginal Ameliyatlar Ürojinekoloji...  2000
 • NO AD TARIH
  1  Gebelerde Gebelik Öncesi Vücut Kitle İndeksi(p-VKİ)'nin ve 2. Trimesterdeki Kilo Artış Hızının Maternal Lipid Profilleri, Adiponektin, İnsülin direnci ve w-3/w-6 Yağ Asitleri Üzerine Etkisi...  12/2016 - 5/2017
  2  Gebelerde Gebelik Öncesi Vücut Kitle İndeksi(p-VKİ)'nin ve 2. Trimesterdeki Kilo Artış Hızının Maternal Lipid Profilleri, Adiponektin, İnsülin direnci ve w-3/w-6 Yağ Asitleri Üzerine Etkisi...  5/2016 - /
  3  Gestasyonel Diyabetes Mellitus ve Bozulmuş Glukoz Toleransı Olan Gebelerde Oksidatif DNA Hasarının Demir Düzeyleri ile İlişkisinin İncelenmesi...  3/2016 - /
  4  Plasental Growth Faktör ve Uterin Arter Doppler indekslerinin Kombine Tarama Testi ile birlikte değerlendirilmesinin İskemik Plasental Hastalıkları öngörme etkinliği...  3/2015 - 3/2016
  5  Neutrophil gelatinase-associated lipocalin antenatal hidronefrozlu infantların postnatal izleminde kullanılabilir mi?...  12/2012 - 10/2015
  6  Maternal periferik kanda fetal genomik DNA'nın belirlenmesi...  5/2005 - 5/2007
  7  Kombine Spinal-Epidural ve Hasta Kontrollü Epidural Analjezi Yöntemleri Kullanılarak Ropivakain ve Bupivakainin Travay Sürecine Etkilerinin Karşılaştırılması...  6/2002 - 5/2003
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı, Mart 2018-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı, Mart 2012- Nisan 2012
  3 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2012- Nisan 2012