En

PROF.DR. MUSTAFA CENK ECEVİT TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KULAK,BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1992
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı  1997
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2007
  Doçent  Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz  2010
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2015
 • NO AD YIL
  1  Effect of Short-Term Post-Graduate Education of Physicians on Allergic Rhinitis...  2019
  2  The Relationships Between Craniofacial Structure and Frontal Sinus Morphology: Evaluation With Conve...  2019
  3  Turkish validation of the Sino-Nasal Outcome Test-22...  2019
  4  Retronasal Olfaction Test Methods: A Systematic Review...  2019
  5  Extracranial head and neck schwannomas: A series of 14 patients (Ekstrakraniyal baş boyun schwannom...  2017
  6  Clinical Research Infrastructure in Turkey: a Pilot Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats An...  2017
  7  Computed Tomographic Analysis: The Effects of Frontal Recess Morphology and the Presence of Anatomic...  2017
  8  The classification of frontal sinus pneumatization patterns by CT-based volumetry...  2016
  9  The treatment of pharyngoesophageal perforation following anterior cervical spine intervention...  2015
  10  Assessment of Synaptic Plasticity via Long-Term Potentiation in Young Mice on the Day after Acoustic...  2015
  11  Placebo-controlled, randomized, double-blind study; effect of steroid for nasal polyposis surgery...  2015
  12  A new method of identifying the posterior inferior nasal nerve: implication for posterior nasal neur...  2015
  13  Sphenovomerine suture: a useful landmark for locating sphenoid sinus ostium...  2015
  14  Alerjik Rinitte Medikal Tedavi...  2015
  15  Ağız Tabanına Taşan Submandibuler Sialolitiazis: Olgu Sunumu...  2014
  16  Konka Bülloza İçine Olan Beyin Omurilik Sıvısı Kaçağının Endonazal Endoskopik Cerrahi İle...  2014
  17  Spinal accessory nerve monitoring and clinical outcome results of nerve-sparing neck dissections...  2014
  18  Epistaxis management: is medical intervention required for inactive epistaxis...  2014
  19  Endoskopik Sinüs Cerrahisi-Standart Uygulamalar...  2013
  20  Revizyon septorinoplastide aurikula ve kosta kıkırdağının kullanımı...  2013
  21  Dört ulusal KBB dergisinin 2002/2010 yılları arasındaki niceliksel ve niteliksel analizi...  2013
  22  Osteopetrozise ikincil gelişen mandibula osteomiyeliti: olgu sunumu...  2013
  23  Papillary thyroid carcinoma nodal surgery directed by a preoperative radiographic map utilizing CT s...  2013
  24  Akut Rinosinüzitte Tanı ve Tedavi Rehberi...  2013
  25  The prognostic value of tumor-stroma proportion in laryngeal squamous cell carcinoma....  2013
  26  Comparison of clinical and pathological staging in oral cavity cancers...  2012
  27  Unilateral recurrent exudatie retinal detachment in association with pansinusitis...  2012
  28  Polysomnographic and long-term video electroencephalographic evaluation of cases presenting with par...  2012
  29  Rinosinüzit; Tanım, Patogenez ve Sınıflama...  2012
  30  Microdebrider assisted endoscopic marsupialization of congenital intranasal nasolacrimal duct cysts...  2012
  31  Is elective neck dissection necessary for the surgical management of T2N0 glottic carcinoma?...  2011
  32  The Score For Allergic Rhinitis study in Turkey...  2011
  33  The preventive effect of N-nitro L-arginine methyl ester in experimentally induced myringosclerosis...  2011
  34  Birinci basamak hekimleri arasında akut bakteriyel rinosinüzit değerlendirme, tanı ve tedavi ö...  2011
  35  A randomized clinical study: outcome of submucous resection of compensatory inferior turbinate durin...  2011
  36  Adenotonsillektominin büyüme üzerine etkilerinin klinik ve biyokimyasal parametrelerle değerlend...  2011
  37  Çocukluk Yaş Grubunda Preseptal Sellülit Tanı ve Tedavisi...  2010
  38  Kraniyal ve Fasiyal Yapılarla İlgili Yansiyan ve Diğer Baş ağrıları...  2010
  39  Tumor budding as a prognostic marker in laryngeal carcinoma...  2009
  40  Juvenil Otoskleroz...  2009
  41  Peritonsiller apse tedavisinde antibiyotik giderinin değerlendirilmesi...  2009
  42  The Microdebrider and its Complications in Endoscopic Surgery For Nasal Polyposis...  2008
  43  The impact of treatment center on the outcome of patients with laryngeal cancer treated with surgery...  2008
  44  Rinoplastide dorsal onlay greft olarak nazal hump kullanılan olguların değerlendirilmesi...  2008
  45  Kanalikül kesilerinde tedavi yaklaşımı....  2007
  46  Unsinektomi, Anterior ve Posterior Etmoidektomi...  2007
  47  Temel endoskopik sinüs cerrahisi enstrumantasyonu...  2007
  48  Tanısal Nazal Endoskopi...  2007
  49  Sfenoidotomi...  2007
  50  Komplikasyonlar...  2007
  51  Temel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Radyolojik Değerlendirme...  2007
  52  Frontal Sinüzotomi...  2007
  53  Diagnostic Contribution of Virtual Endoscopy in Diseases of the Upper Airways....  2007
  54  Larengeal verrüköz karsinomlar ve klinik-patolojik işbirliğinin tanısal önemi...  2007
  55  Tiroglossal duktus kisti revizyon cerrahisinde Sistrunk işleminin yeri...  2007
  56  Septoplasti Temel Teknik...  2006
  57  CT and virtual endoscopy findings in congenital laryngeal web...  2006
  58  A schwannoma mimicing hypopharyngeal carcinoma...  2006
  59  Radyoterapi uygulanmış oral kavite ve orofarenks kanserli hastalarda tedavi sonuçlarımız...  2006
  60  Timpanik membran greftlemesinde sirkümferensiyel subanüler yöntem: ilk sonuçlar...  2006
  61  Pathologic evalution of routine tonsillectomy and adenoidectomy specimens in the pediatric populatio...  2005
  62  Rinosinüzitler: tanım, etken faktörler ve sınıflama....  2005
  63  Nazofarenks Kanserinde Dokuz Eylül Baş-Boyun Kanserleri Grubu (DEBBKG) "Tedavi Protokolü Sonuçla...  2005
  64  Sialometaplasia of the ectopic salivary gland ductal inclusions of multiple intraparotid lymph nodes...  2004
  65  Supraorbital yerleşimli lenfanjiom olgusu....  2003
  66  Obliteratif ve nonobliteratif otosklerozlu olgularda uygulanan küçükdelik stapedektomilerin cerra...  1999
  67  Fasiyal elektronörografi: nazolabial ve alar kayıtlama yöntemlerinin normal bireylerde ve fasiyal...  1998
 • NO AD TARİH
  1  Pterigopalatin Fossada Mesane Karsinom Metastazı: Olgu Sunumu... 13/11/2019 - 17/11/2019
  2  Pediatrik Çağda Akut Rinosinüzitin Orbital Komplikasyonlarında 10 Yıllık Klinik Deneyimimiz... 13/11/2019 - 17/11/2019
  3  Melatoninin Alerjik Rinit Üzerine Etkisinin İncelenmesi... 06/11/2019 -
  4  Tıkayıcı Uyku Apnesi Sendromu Olan hastalarda Vestibüler BulgularınDeğerlendirilmesi... 04/04/2019 - 07/04/2019
  5  Bevacizumab ve Propranolol'ün Nazal Polipozis Üzerindeki Antianjiojenik Etkilerinin Değerlendiril... 07/11/2018 - 11/11/2018
  6  Retronazal Koku Eşik Değerlerinin Değerlendirilmesi... 28/04/2018 - 01/05/2018
  7  Ön Kafa Tabanı Defektlerinde Endoskopik Endonazal Cerrahi Onarım... 28/04/2018 - 01/05/2018
  8  Endoscopic endonasal repair of csf rhinorrhea: an institutional experience... 19/04/2018 - 21/04/2018
  9  BOS Rinoresi Onarımında Endoskopik Endonazal Cerrahi Deneyimimiz... 22/03/2018 - 25/03/2018
  10  Melatoninin Alerjik Rinit Üzerine Etkisinin İncelenmesi... 08/11/2017 - 12/11/2017
  11  frontal sinüs morfolojisinin kraniyofasiyal gelişim ile ilişkisinin konvansiyonel antropometri ve... 12/11/2015 - 13/11/2015
  12  kemik nazal septum deviasyonunu değerlendirmede fotoğrafik ölçümler ile bilgisayarlı tomografi... 12/11/2015 - 13/11/2015
  13  frontal sinüs pnömatizasyon paternlerinin bilgisayarlı tomografi tabanlı BT ile sınıflandırı... 12/11/2015 - 13/11/2015
  14  frontal reses bölgesi ile ilişkili anatomik varyasyonlar ile frontal sinüs morfolojisi arasındak... 12/11/2015 - 13/11/2015
  15  Batı Anadolu'da kranyofasiyal morfoloji: bir kranyometrik çalışma... 12/11/2015 - 13/11/2015
  16  Papiller Tiroid Mikrokarsinomlarında Klinik Deneyimimiz... 28/10/2015 - 01/11/2015
  17  Obstrüktif Uyku Apnesi Tedavisinde Ekspansiyon Sfinkter Faringoplasti Klinik Deneyimimiz... 16/05/2015 - 19/05/2015
  18  Nazal Kavite Kaynaklı Karsinoma Eks-pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu... 16/05/2015 - 19/05/2015
  19  CHARGE SENDROMU VE KOANAL ATREZI BIRLIKTELIĞI ? KLINIK DENEYIMIMIZ... 16/05/2015 - 19/05/2015
  20  Nazal Septal Perforasyon Onarımında Klinik Deneyimimiz... 16/05/2015 - 19/05/2015
  21  Sinonazal tip Hemanjiyoperistom (Glomanjiyoperisitom): bir olgu sunumu... 16/05/2015 - 19/05/2015
  22  Kliniğimizde Obstrüktif Uyku Hastalarına Yaklaşım ve Verilerin Toplanması... 16/05/2015 - 19/05/2015
  23  Antrokoanal polip nedeniyle opere edilen hastalarda Caldwell-Luc ile kombine yaklaşım ya da endosk... 05/11/2014 - 09/11/2014
  24  Nazal septum deviasyonunda antropometrik tanı değer noktalarının belirlenmesi... 05/11/2014 - 09/05/2014
  25  PEDİATRİK HASTADA DEV RETROFARENGEAL APSE: OLGU SUNUMU... 05/11/2014 - 09/11/2014
  26  Parapharyngeal branchial cyst: A case report... 31/05/2014 - 03/06/2014
  27  kemik septum deviasyonu ve kraniofasiyal gelişim ile ilişkisinin antropometrik olarak değerlendir... 22/05/2014 - 25/05/2014
  28  Frontal sinüs osteomlarına cerrahi yaklaşım; klinik deneyimimiz... 22/05/2014 - 25/05/2014
  29  Erişkin olguda maksilla yerleşimli ameloblastik fibroodontoma: Olgu sunumu... 22/05/2014 - 25/05/2014
  30  İnverted papillom zemininde gelişmiş verrüköz karsinom: Olgu sunumu... 22/05/2014 - 25/05/2014
  31  Posterior nazal sinir nörektomisi sırasında sinirin bulunmasında yeni bir yöntem... 22/05/2014 - 25/05/2014
  32  Nazal Polipozis Hastalarında Periferik Eozinofilinin Hastalık Nüksü İle İlişkisinin Araştır... 22/05/2014 - 25/05/2014
  33  İzole Sfenoid Sinüs Patolojileri: 2002-2014 yılları arasında 31 olgunun retrospektif incelenmes... 22/05/2014 - 25/05/2014
  34  Dokuz Eylül Üniversitesi koku rehabilitasyonu sonuçlarımız... 22/05/2014 - 25/05/2014
  35  Ağız tabanına taşan submandibüler sialolitiazis: olgu sunumu... 24/04/2014 - 27/04/2014
  36  Anthropometric evaluation of bony nasal septum deviation and its relationship with craniofacial deve... 20/04/2014 - 22/04/2014
  37  Konka bülloza içine olan beyin omurilik sıvısı kaçağının endoskopik onarımı... 02/11/2013 - 06/11/2013
  38  Fungal rinosinüzitler: 10 yıllık klinik deneyimimiz... 02/11/2013 - 06/11/2013
  39  Fibröz displazi tanılı gebe olguda endoskopik optik sinir dekompresyonu... 02/11/2013 - 06/11/2013
  40  Penetran transorbital yaralanma; olgu sunumu... 02/11/2013 - 06/11/2013
  41  Klinik araştırmalar için ulusal bir girişim: ulusal klinik araştırma altyapı ağı.... 19/10/2013 - 22/10/2013
  42  Klinik araştırmalar için ulusal bir girişim: Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı... 03/05/2013 -
  43  Osteoplastik flep tekniği ile frontal sinus cerrahisi sonuclarımız... 10/10/2012 - 14/10/2012
  44  Her ağız tabanı apsesi Ludwig anjini değildir:iki farklı olgu ışığında gerçek Ludwig anji... 10/10/2012 - 14/10/2012
  45  Dört ulusal KBB dergisinin 2002/2010 yılları arasındaki niteliksel ve niceliksel analizi... 10/10/2012 - 14/10/2012
  46  The prognostic value of propotion of tumor in layringeal squamous carcinoma... 08/09/2012 - 12/09/2012
  47  Intraoperative monitoring of recurrent laryngeal nerve in thyroid surgery... 21/07/2012 - 25/07/2012
  48  Rinorede endoskopik nazal cerrahi ile BOS fistülü onarımı: klinik deneyimlerimiz... 24/05/2012 - 27/05/2012
  49  Farelerde Akustik Travma ile Oluşturulmuş Tinnitus Modelinde LTP Aracılı Sinaptik Plastisite Sü... 26/10/2011 - 30/10/2011
  50  Nazal septuma metastaz yapmış renal hücreli karsinom: Olgu sunumu... 26/10/2011 - 30/10/2011
  51  Endoscopic marsupialization of congenital nasolacrimal duct cysts... 11/09/2011 - 14/09/2011
  52  Sfenoid konka: sfenoid ostiumu için endoskopik-anatomik yer belirleyici... 19/05/2011 - 22/05/2011
  53  Sphenoidal concha: an endoscopic landmark for determining the location of sphenoidal sinus ostium... 19/05/2011 - 22/05/2011
  54  Morphometry and morphology of the nasal bones and piriform apertures in the West Anatolian people... 19/05/2011 - 22/05/2011
  55  Medikal informatik bakış açısıyla İzmir polen takvimi... 19/05/2011 - 22/05/2011
  56  Yenidoğanda nadir solunum sıkıntısı nedeni: Üst solunum yolu obstruksiyonlu iki olgu... 10/05/2011 - 14/05/2011
  57  The five-year analysis of four national otorhinolaryngology journals and their evaluation in respect... 25/03/2011 - 27/03/2011
  58  Septorinoplastide konkal ve kostal kıkırdak greft kullanımı: Klinik deneyimimiz... 27/10/2010 - 31/10/2010
  59  Osteopetrozisli çocuk hastada mandibula osteomyeliti... 27/10/2010 - 31/10/2010
  60  Ani işitme kaybı tanısı konulan hastalarda tedavi sonuçlarımız... 27/10/2010 - 31/10/2010
  61  Hipofarenks kanserlerinin tedavisinde cerrahi+adjuvan tedavi ve kemoradyoterapi sonuçlarının kar... 27/10/2010 - 31/10/2010
  62  Oral Mukozal Malignitelerde Tümör,Stroma ve Sağkalım İlişkisi... 29/09/2010 - 03/10/2010
  63  Oral Lezyonlar ve Kandidiazis... 29/09/2010 - 03/10/2010
  64  Nasopharyngeal Hairy Polyp... 05/06/2010 - 08/06/2010
  65  Nazofarenks Kanserlerinde Konformal Radyoterapi Erken Sonuçlarımız... 21/04/2010 - 25/04/2010
  66  Parsiyel Larenjektomi Sonrası Radyoterapi: Gerekliliği ve Sorunlar... 21/04/2010 - 24/04/2010
  67  The silence of the violence: A case report... 11/12/2009 - 13/12/2009
  68  Submandibuler glandın polimorföz düşük dereceli adenokarsinomu: Olgu sunumu... 28/10/2009 - 01/11/2009
  69  Spinal aksesuar sinirin korunduğu boyun diseksiyonu olgularında intraoperatif sinir monitörizasyo... 28/10/2009 - 01/11/2009
  70  Pediatrik Enfeksiyon Dışı Boyun Kitleleri... 28/10/2009 - 01/11/2009
  71  Kemoradyoterapi uygulanan hipofarenks kanserli hastalarda trakeotomi gereksinimi... 28/10/2009 - 01/11/2009
  72  Pediatrik mandibula fraktürü; Olgu sunumu... 28/10/2009 - 01/11/2009
  73  Birinci basamak tedavi hizmetlerinde akut bakteriyel rinosinüzit değerlendirme,tanı ve tedavi öl... 28/10/2009 - 01/11/2009
  74  Baş boyun lipomları... 28/10/2009 - 01/11/2009
  75  Larenks karsinomlarında tümör tomurcuklanmasının prognostik önemi... 21/04/2009 - 26/04/2009
  76  Yetişkinde progresif solunum sıkıntısının nadir sebebi: Epiglot kisti... 08/10/2008 - 12/10/2008
  77  İntraoperatif rekürren sinir monitorizasyon uygulanarak yapılan tiroidektomi cerrahisi sonuçlar... 08/10/2008 - 12/10/2008
  78  Wegener Granülomatözü (3 olgunun Sunumu)... 08/10/2008 - 12/10/2008
  79  Ekstrakranial baş boyun schwannomları... 08/10/2008 - 12/10/2008
  80  Rat timpanik membranında deneysel olarak oluşturulan miringoskleroz gelişim sürecine N-nitro L-a... 08/10/2008 - 12/10/2008
  81  T2N0M0 Glottik karsinomun tedavisinde elektif boyun diseksiyonuna gerek var mı?... 08/10/2008 - 12/10/2008
  82  Penetran boyun yaralanmalarında yönlendirici bulgular ve deneyimlerimiz... 08/10/2008 - 12/10/2008
  83  Pediatric Tracheotomy: 8 year review.... 08/06/2008 - 11/06/2008
  84  Septum Deviasyonu ve Kontralateral Kompansatuvar Alt Konka Hipertrofisi Olan Hastalarda Uygulanan Ko... 29/05/2008 - 01/06/2008
  85  Yerel ileri evre hipofarenks kanserli hastalarda radikal radyoterapi sonuçlarımız ve prognostik f... 19/04/2008 - 23/04/2008
  86  Inverted Papilloma and Respiratory Epithelial Adenomatoid Hamartoma; Confusing Terminology and Overl... 08/09/2007 - 13/09/2007
  87  Pediatrik trakeotomi: son 7 yıllık sonuçlarımız... 26/05/2007 - 31/05/2007
  88  Burun kanaması ile başvuran olguların değerlendirilmesi ve endonazal endoskopik bipolar koteriza... 26/05/2007 - 31/05/2007
  89  Baş boyunda nekrotizan fasiit: iki olgunun sunumu... 26/05/2007 - 31/05/2007
  90  Nervus vagus tümörlerinde klinik deneyimlerimiz... 26/05/2007 - 31/05/2007
  91  Dil ve ağız tabanı kanserlerinde cerrahi sonrası fistül gelişimini etkileyen prognostik faktö... 26/05/2007 - 31/05/2007
  92  Dış kulak yoluna fistülize olan parafarengeal abse: olgu sunumu... 26/05/2007 - 31/05/2007
  93  Konjenital Bilateral Nasolakrimak Kanal Kisti... 16/05/2007 - 20/05/2007
  94  Stentsiz Transnazal Endoskopik Bilateral Koanal Atrezi Onarımı.... 21/04/2007 - 25/04/2007
  95  Larenks kanseri tanısıyla postoperatif radyoterapi uygulanan 247 hastada tedavi merkezinin ve diğ... 19/04/2007 - 23/04/2007
  96  The importance of the treatment center with other prognostic factors in 247 patients with larynx can... 22/02/2007 - 24/02/2007
  97  Surgical treatment of carotid paragangliomas... 09/11/2006 - 11/11/2006
  98  Hyperplastic Candidiasis (candidal leukoplakia) of the larynx: clinical and pathological aspects.... 19/06/2006 - 22/06/2006
  99  Baş boyun kanserlerinde görüntü analiz yöntemleri ile belirlenen, desmoplastik reaksiyonun tüm... 07/05/2006 - 11/05/2006
  100  NAZOFARENKS KANSERLİ HASTALARDA YEREL-BÖLGESEL BAŞARISIZLIK SONRASI İKİNCİ SERİ RADYOTERAPİ ... 19/04/2006 - 23/04/2006
  101  BAŞ BOYUN YERLEŞİMLİ PRİMERİ BİLİNMEYEN BOYUN KİTLELERİNDE TEDAVİ YAKLAŞIMI VE SONUÇLAR... 19/04/2006 - 23/04/2006
  102  YEREL İLERİ EVRE HİPOFARENKS KANSERLİ HASTALARDA RADİKAL RT SONUÇLARIMIZ VE PROGNOSTİK FAKT... 19/04/2006 - 23/04/2006
  103  Baş boyun kanserli hastalarda postoperatif kemoradyoterapinin uygulanabilirliğinin değerlendirilm... 19/04/2006 - 23/04/2006
  104  Nazofarenks dışı baş boyun kanserli hastalarda radikal radyoterapinin eş zamanlı kemoterapi i... 19/04/2006 - 23/04/2006
  105  Parotis yineleyen pleomorfik adenomları... 21/05/2005 - 26/05/2005
  106  Çocuk ve yetişkinlerde tiroglossal duktus kisti bulguları ve tedavisi... 21/05/2005 - 26/05/2005
  107  Fibröz displazili kemikte kolesteatom ve komplikasyonu.... 21/05/2005 - 26/05/2005
  108  Oral kavite tümörlerinde klinik patolojik evreleme... 21/05/2005 - 26/05/2005
  109  Adenotonsillektominin büyüme üzerine etkilerinin klinik ve biyokimyasal parametrelerle değerlend... 21/05/2005 - 26/05/2005
  110  Karotis paragangliomları ve cerrahisi... 21/05/2005 - 26/05/2005
  111  Uyku terörü ve uykuda yürüme olgularının, klinik, otolaringolojik, elektroensefalografik ve po... 11/05/2005 - 14/05/2005
  112  Nazofarenks Kanserinde Dokuz Eylül Baş-Boyun Kanserleri Grubu (DEBBKG) tedavi protokolü sonuçlar... 20/04/2005 - 24/04/2005
  113  BAŞ-BOYUN KANSERLİ HASTALARDA TEDAVİ SONRASI RUTİN KLİNİK İZLEMİN HASTALAR VE DOKTORLAR TARA... 20/04/2005 - 24/04/2005
  114  Parotis bazal hücreli adenomu: olgu sunumu... 14/04/2005 - 17/04/2005
  115  Radyoterapi uygulanmış oral kavite ve orofarenks kanserli hastalarda tedavi sonuçlarımız... 25/09/2004 - 28/09/2004
  116  Pediatrik malign baş boyun tümörleri ve tedavi sonuçlarımız... 25/09/2004 - 28/09/2004
  117  Larengeal verrüköz karsinomlar ve klinik-patolojik işbirliğinin tanısal önemi... 25/09/2004 - 28/09/2004
  118  Microdebrider and Complications in Endoscopic Sinus Surgery For Nasal Polyposis: Beyond The First 10... 11/09/2004 - 16/09/2004
  119  Postoperative course of tinnitus after stapes surgery in otosclerosis... 11/09/2004 - 16/09/2004
  120  Pathologic evaluation of tonsillectomy and adenoidectomy specimens in the pediatric population : is ... 11/09/2004 - 16/09/2004
  121  Nasal Hump Reinsertion For Reconstruction of The Nasal Dorsum in Primary Rhinoplasty... 18/06/2004 - 25/06/2004
  122  Larinks ve nazofarinks patolojik süreçlerinde sanal endoskopinin tanıya katkısı.... 08/10/2003 - 11/10/2003
  123  Kılçık takılması sonucu gelişen lingual ve retrofarengeal abse (2 olgunun sunumu)... 04/10/2003 - 09/10/2003
  124  Hipofarengeal schwannom: Olgu sunumu... 04/10/2003 - 09/10/2003
  125  Dil skuamöz hücreli karsinomunda metastatik lenf düğümlerinin dağılımı ve N0 boyna yaklaş... 04/10/2003 - 09/10/2003
  126  Timpan membran greftlemesinde sirkümferensiyel sub-annüler yöntem: ilk sonuçlar... 04/10/2003 - 09/10/2003
  127  Fasiyal elektronörografi; Nazolabial ve alar kayıtlama yöntemlerinin normal bireylerde ve fasiyal... 23/09/1997 - 27/09/1997
  128  Diabetik hastalarda fasiyal elektronörografi bulguları... 23/09/1997 - 27/09/1997
  129  Obliteratif ve nonobliteratif otosklerozlu olgularda uygulanan küçük delik stapedektomilerin cerr... 30/09/1995 - 04/10/1995
  130  Midsagital yöntemlerin kafa kaidesi cerrahisindeki yeri ve sonuçlarımız.... 30/09/1995 - 04/10/1995
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Burun ve Paranazal Sinüs Acilleri Çocuk Acil Tıp Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım...  2012
  2  Winkler hastalığı KBB'de Steroid kullanımı...  2007
  3  Yineleyen polikondrit KBB'de Steroid kullanımı...  2007
  4  Poliarteritis Nodoza KBB'de Steroid kullanımı...  2007
 • NO AD TARIH
  1  Melatoninin Alerjik Rinit Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  3/2017 - /
  2  Nazal Polipozisli Kronik Rinosinüzitin Medikal ve Cerrahi Sonrası İdame Tedavisinde Düşük Dozda Oral Metotreksat veya Düşük Dozda Oral Metilprednizolon Tedavisinin Standart Tedaviyle karşılaştırılması: Randomize, Kontrollü, Üç kollu, Paralel, Açık Etiketli, Faz 2 Klinik Araştır...  9/2017 - 9/2019
  3  Avrupa Klinik Araştırma Altyapı Ağına Türkiye'nin TUCRIN Aracılığıyla Katılımı Projesi...  2/2016 - 2/2019
  4  ECRIN-IA (European Clinical Research Infrastructures Network-Integrating Activity)...  1/2012 - 12/2015
  5  Nazal polipozis hastalarında H4r gen polimorfizmi...  10/2011 - /
 • NO AD YIL
  1  Serbest Bildiri 2. lik...  2007
  2  Serbest Bildiri 1. lik...  2008
  3  Serbest Bildiri 2.lik...  2008
  4  Serbest Bildiri 1.lik...  2009
  5  Serbest Bildiri 1. lik...  2011
 • NO AD YIL
  1  Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı  2008
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Eylül 2018-Devam ediyor
  2 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Bölgesel Kalkınma Komisyonu Üyesi, Nisan 2018- Ekim 2018
  3 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2017-Devam ediyor
  4 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ağustos 2016- Şubat 2017
  5 Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2015- Ekim 2018
  6 Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Kasım 2015- Ekim 2018
  7 Rektörlük Rektörlük Sağlık İnovasyon Koord. Klinik Araştırmalar Birim Sorumlusu, Nisan 2014- Temmuz 2017
  8 Biyomedikal Metroloji ve Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Temmuz 2013- Temmuz 2016
  9 Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Temmuz 2013- Temmuz 2016
  10 Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Aralık 2012- Ekim 2015
  11 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ağustos 2012- Ağustos 2012
  12 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Temmuz 2012- Ağustos 2012
  13 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ekim 2011- Temmuz 2012
  14 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ekim 2011- Ekim 2011