En

PROF.DR. AHMET AYKUT SİFİLTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1989
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları  1996
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji  1999
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları  2004
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  Böbrek Nakli Alıcılarının Morbidite, Hasta ve Greft Sağkalımı Yönünden Değerlendirilmesi:...  2017
  2  Nadir Bir Akut Böbrek Hasarı Nedeni: Kristal Nefropatisi...  2017
  3  Prevalance and Causes of proteinuria in Kidney Transplant recipients: Data from Single Center...  2016
  4  Sıfırıncı saat greft biyosisinde mezengiyal IgA birikimi: İki olgu...  2016
  5  Effect of bevacizumab, a vascular endothelial growth factor inhibitor, on a rat model of peritoneal ...  2015
  6  Can primary failure of arteriovenous fistulas be anticipated?...  2015
  7  Unusual Case of Severe Late-Onset Cytomegalovirus-Induced Hemorrhagic Cystitis and Ureteritis in a R...  2012
  8  Results of 4-year analysis of conversion from calcineurin inhibitors to mtor inhibitors in renal tra...  2011
  9  Tuberculosis in Renal Transplant Recipients...  2011
  10  Mupirocin application at the exit site in peritonealdialysis patients: Five years of experience...  2010
  11  Successful management of pregnancy in two kidney transplant recipients....  2010
  12  Böbrek transplantasyonlu bir hastada Pneumocystis pnömonisi...  2010
  13  The effects of darbepoetin on peritoneal fibrosis induced by chemical peritonitis and on peritoneal ...  2009
  14  A rare cause of renovascular hypertension: Takayasu arteritis with only renal artery involvement....  2009
  15  The Effects Of Darbepoetın On Perıtoneal Fıbrosıs Induced By Chemıcal Perıtonıtıs And On Per...  2009
  16  A Rare Cause of Hypertension and Acute Renal Failure in Kidney Transplant Recipients...  2009
  17  Cytomegalovirus Disease in Renal Transplant Recipients: a Single-Center Experience...  2008
  18  Effect of Once-a-Week vs Thrice-a-Week Application of Mupirocin on Methicillin and Mupirocin Resista...  2008
  19  A Renal Transplant Recipient with Delayed Gastric Emptying in Amyloidosis due to Familial Mediterran...  2008
  20  Hyperuricemia Influences Chronic Cyclosporine Nephropathy...  2008
  21  Successful Therapy with Rituximab of Refractory Acute Humoral Renal Transplant Rejection: a Case Rep...  2008
  22  Üremik Kemik Hastalığı ile İlişkili Bilateral Femur Kırığı...  2007
  23  Yoğun Bakım Hastalarının Akut Böbrek Yetmezliği Tedavisinde Diyaliz...  2007
  24  Successful Reuse of a Transplanted Kidney: 3-year Follow-up...  2007
  25  Lityum İlişkili Nefrotik Sendrom Olgusu...  2007
  26  Early Presentation of CMV Gastritis in Renal Transplant Recipients: Case Reports...  2006
  27  Outcome of Kidney Transplantation for Renal Amyloidosis: a Single-Center Experience...  2006
  28  Intermittent Chyluria...  2005
  29  The effects of once- or thrice-weekly mupirocin application on mupirocin resistance in patients on c...  2004
  30  The comparison of antibody response to influenza vaccination in continuous ambulatory peritoneal dia...  2003
  31  Gastric Cancer diagnosed in a patients with cresentric glomerulonephritis....  2003
  32  Böbrek Nakilli Iki Olguda Başarılı Gebelik Yönetimi ...  2003
  33  The comparison of antibody response to influenza vaccination in continuous ambulatory peritoneal dia...  2003
  34  Evaluation of the Harmonized Alert Sensing Technology Device for Hemodynamic Monitoring in Chronic H...  2003
  35  Analysis of premature ejaculation in hemodialysis patients using International Index of Erectile Fun...  2003
  36  The Effects of Intravenous Iron Treatment on Oxidant Stress and Erythrocyte Deformability in Hemodia...  2003
  37  Intraperitoneal and subcutaneous pharmacokinetics of low molecular weight heparin in continuous ambu...  2003
  38  Sexual dysfunction in male patients on hemodialysis: assessment with the International Index of Erec...  2002
  39  Hemodiyaliz Hastalarinda Arteriovenoz Fistüllerin Değerlendirilmesi...  2002
  40  Amfizematöz piyelonefritli bir olgu...  2002
  41  Effect of intraperitoneal administration of low-molecular-weight heparin on plasma tissue factor pat...  2002
  42  Acute Renal Failure due to Rhabdomyolysis Secondary to Severe Hyperosmolality: A Case Report...  2002
  43  Nephrogenic Ascites Cured by Persistent Ultrafiltration: Case Report...  2002
  44  Effects of a single session of hemodialysis on hearing abilities...  2001
  45  Outcome of Renal Transplantation: 7-year Experience...  2001
  46  Renal Arter Anevrizması: Bir Olgu Sunumu ve Yayınların Gözden Geçirilmesi...  2001
  47  Overall no adverse effect of a single session of hemodialysis on hearing abilities....  2001
  48  Atherosclerotic Heart Disease in Dialysis Patients....  2000
  49  Vücut Kompozisyonu Değişikliklerini Saptamada Dual-Enerji X-ray Absorbsiyometri ve Biyoelektrik ...  2000
  50  Sürekli Ambulatuvar Periton Diyalizi (SAPD) Hastalarında S.Aureus Deri Taşıyıcılığının Per...  2000
  51  Comparison of two different Kt/V methods in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients....  1999
  52  Influenza İnfeksiyonu ve Influenzadan Korunma...  1999
  53  Kombine Sodyum ve Ultrafiltrasyon Modellemesinin Hemodiyalizde Görülen Semptomlar Üzerine Etkisi...  1999
  54  Sistemik lupus eritematozus olarak tedavi başlanan bir trombotik trombositemik purpura hastası...  1999
  55  Hypomagnesemia and mild rhabdomyolysis in living related donor renal transplant recipient treated wi...  1998
  56  Non-infectious Complications of Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis: Evaluation with Peritonea...  1997
  57  Hastalıkların patogenez ve tedavisinde reaktif oksijen partikülleri ve antioksidanlar...  1997
  58  Reaktif oksijen partikülleri ve antioksidan savunma...  1997
  59  Hemodiyaliz hastalarında oksidan stres ve antioksidan savunma...  1997
  60  HIV İnfeksiyonu ve Böbrekler...  1997
  61  Influence of Methodological Differences on Microbiological Diagnosis of CAPD Peritonitis...  1996
  62  Sürekli Ayakta Periton Diyaliz Tedavisi Sırasında Görülen Bir Akut Pankreatit Olgusu...  1996
  63  Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Peritonit Sıklığı: Y-Seti Öncesi ve Sonrası D...  1996
  64  Son Dönem Böbrek Yetmezliğinin Tedavisinde 2 Yıllık Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (CAPD) De...  1995
 • NO AD TARİH
  1  amiloidoza bağlı kronik böbrek yetmezliği gelişen hastalarda böbrek nakli:tek merkez deneyimi... 19/10/2016 - 23/10/2016
  2  Nadir bir kronik böbrek yetmezliği etyolojisi: Kristal nefropatisi... 21/11/2015 - 25/11/2015
  3  Plazma hücreli neoplazi ile ilişkili nodüler glomerüloskleroz: olgu sunumu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  4  İleri yaştaki bir olguda kresentik Henoch-Schonlein purpura nefriti ve p-ANCA pozitifliği... 21/11/2015 - 25/11/2015
  5  Monoklonal gammopati ile birliktelik gösteren glomerülonefritler: iki olgu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  6  ANCA ilişikili vaskülit ve AA amiloidoz birlikteliği: olgu sunumu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  7  Kronik periaortit tanısı olan bir hastada hızlı ilerleyen glomerülonefrit gelişimi:olgu sunumu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  8  Sıfırıncı saat greft böbrek biyopsisinde mezangiyal immünglobulin A (IgA) birikimi: iki olgu... 21/10/2015 - 25/10/2015
  9  DEÜTF hastanesinde izlenen böbrek nakli alıcılarının morbidite, hasta ve greft sağkalımı y... 21/10/2015 - 25/10/2015
  10  Nakledilmiş böbreğin başka bir hastada yeniden kullanımı: 12 yıllık izlem... 21/10/2015 - 25/10/2015
  11  Olgu Sunumu: Nutcracker Sendromu... 19/10/2011 - 23/10/2011
  12  ratlarda oluşturulan enkapsüle peritoneal fibrosis modelinde vasküler endotelyal büyüme faktör... 19/10/2011 - 23/10/2011
  13  Böbrek nakli hastalarında proteinüri prevalansı ve nedenleri... 14/10/2010 - 17/10/2010
  14  Böbrek nakil hastalarında kalsinörin inhibitörlerinden mTOR inhibitörlerine dönüşüm yapıla... 14/10/2010 - 17/10/2010
  15  Böbrek transplantasyonlu bir hastada Pneumocystis pnömonisi... 01/11/2009 - 07/11/2009
  16  Tuberculosis in renal transplant recipients... 30/08/2009 - 02/09/2009
  17  Sıçanlarda Kimyasal Peritonite Bağlı Periton Fibrozisinde Pentoksifilinin Etkisinin İncelenmesi... 19/11/2008 - 23/11/2008
  18  Sıçanlarda Kimyasal Peritonite Bağlı Periton Fibrozisinde Darbepoetin'in Peritoneal Fibrozis ile... 19/11/2008 - 23/11/2008
  19  Sekonder Hiperparatiroidinin Nadir Komplikasyonu: Maksiller Sinüs Brown Tümörü... 19/11/2008 - 23/11/2008
  20  Tekrarlayan İkincil Hiperparatiroidi: Submandibular Ektopik Paratiroid Bezi... 19/11/2008 - 23/11/2008
  21  Böbrek Nakli Hastasında Barsak Tüberkülozu: Olgu Sunumu... 15/10/2008 - 18/10/2008
  22  Renovasküler Hipertansiyonun Nadir Bir Nedeni: Mid-Aortik Sendrom... 14/11/2007 - 18/11/2007
  23  Renovasküler Hipertansiyonun Nadir Bir Nedeni: İzole Renal Arter Tutulumlu Takayasu Arteriti... 14/11/2007 - 18/11/2007
  24  Böbrek Nakli Hastalarında ATG ile İlişkili Spontan Bakteriyel Peritonit: Olgu Sunumu... 14/11/2007 - 18/11/2007
  25  Uzun süreli lityum kullanımına bağlı gelişen akut intersitisyel nefrit... 14/11/2007 - 18/11/2007
  26  Hemodiyaliz Hastalarının Ön Kol Arteriovenöz Fistüllerinde Gelişen Darlık ve Okluzyonların E... 27/10/2007 - 31/10/2007
  27  Hemodiyaliz Olgularında Santral Venöz Darlık ve Okluzyonların Endovasküler Tedavisi... 27/10/2007 - 31/10/2007
  28  Hyperuricemia Exacerbates Chronic Cyclosporine Nephropathy... 29/09/2007 - 03/10/2007
  29  Hyperuricemia Exacerbates Chronic Cyclosporine Nephropathy... 04/07/2007 - 06/07/2007
  30  A renal Transplant Recipient with Delayed Gastric Emptying in Amyloidosis Due to Familial Mediterran... 04/07/2007 - 06/07/2007
  31  A rare Cause of Hypertension in Kidney Transplant Recipients- Case Report... 04/07/2007 - 06/07/2007
  32  CMV Disease in Renal Transplant Recipients: Single Center Experience... 04/07/2007 - 06/07/2007
  33  Refractory Acute Humoral Renal Transplant Rejection with Successful Therapy by Rituximab... 04/07/2007 - 06/07/2007
  34  Cytomegalovirus disease in renal transplant recipients: a single-center experience... 30/06/2007 - 04/07/2007
  35  The Results of Parathyroidectomies in Hemodialysis and Peritoneal Dialysis Patients... 21/04/2007 - 25/04/2007
  36  Vaka sunumu: Çölyak Hastalığı ve bipolar affektif bozukluğu olan hastada lityum entoksikasyonu... 04/11/2006 - 07/11/2006
  37  Renal Osteodistrofi İlişkili Bilateral Femur Kırığı: Olgu Sunumu... 28/10/2006 - 01/11/2006
  38  Lityum İlişkili Nefrotik Sendrom Olgusu... 28/10/2006 - 01/11/2006
  39  FSGS Hastalarında Böbrek Biyopsisinin Methenamine Gümüş Boyaması ile Nicel Digital Histokimya ... 28/10/2006 - 01/11/2006
  40  Totally Implantable Venous Access Port Systems via Femoral Vein for Cancer Patients: Results of a mo... 29/09/2006 - 03/10/2006
  41  Böbrek Nakli Sonrası Gelişen Hodgkin Lenfoma: Olgu Sunumu... 14/09/2006 - 17/09/2007
  42  Böbrek Nakil Hastalarında Diyare... 14/09/2006 - 17/09/2006
  43  Kanser hastalarında femoral ven yoluyla takılan port kateterlerinin değerlendirilmesi.... 06/09/2006 - 10/09/2006
  44  Brakiyal arterde akim aracili genisleyebilirlik ölçümlerinin arteriovenöz fistüllerde primer ba... 11/05/2006 - 13/05/2006
  45  SAPD Hastalarında Çıkış Yerine Mupirosin Uygulaması: 5 Yıllık Sonuçlarımız... 16/11/2005 - 20/11/2005
  46  Hemodiyaliz Hastalarının Hastaneye Yatış Nedenlerinin Saptanması... 16/11/2005 - 20/11/2005
  47  Böbrek Nakli Hastalarında CMV Gastriti: Olgu Sunumu... 16/11/2005 - 20/11/2005
  48  Renal Replasman Tedavisi Alan Hastaların Hastaneye Yatış Nedenleri ve Hastanede Kalma Süreleri A... 16/09/2005 - 20/09/2005
  49  Renal Replasman Tedavisi Alan Hastaların Ölüm Nedenleri ve Hasta Sağkalımı Açısından Karş... 16/09/2005 - 20/09/2005
  50  Amiloidoz Tanılı Hastalarda Renal Transplantasyonun Uzun Dönem Sonuçları... 22/06/2005 - 24/06/2005
  51  Renal Replasman Tedavisi Alan Hastalarda Görülen Enfeksiyonlar... 27/04/2005 - 30/04/2005
  52  G6PD Enzim Eksikliği Sonucu İntravasküler Hemoliz ve Hemoglobinüriye Bağlı Akut Böbrek Yetme... 10/09/2004 - 14/09/2004
  53  Böbrek Transplantasyon Hastalarında Renin Angiotensin Sistemi Gen Polimorfizminin Kronik Allograft... 10/09/2004 - 14/09/2004
  54  Böbrek Nakli Hastalarında Kalsinörin İnhibitörü Tedavisinden Sirolimus Tedavisine Dönüşüm:... 10/09/2004 - 14/09/2004
  55  Otoimmün Tiroidit ve Primer Biliyer Siroz ile Birlikte Fokal Segmental Glomeruloskleroz... 02/06/2004 - 06/06/2004
  56  Hemodiyaliz hastasında spinal epidural abse... 01/06/2004 - 05/06/2004
  57  İntermittant Şilüri: Olgu Sunumu... 13/09/2003 - 16/09/2003
  58  Daha Önce Transplantasyon Yapılmış Böbreğin Yeniden Kullanımı (Reuse): Olgu Sunumu... 12/09/2003 - 16/09/2003
  59  Hemodiyalize Bağlı Gelişmiş Santral Venöz Darlık ve Oklüzyonların Endovasküler Tedavisi: Pr... 12/09/2003 - 16/09/2003
  60  The Effects of Conversion from Azathioprine to Mycophenolate Mofetile and Cyclosporin-A Dose Reducti... 25/06/2003 - 27/06/2003
  61  Prevention of Bone Loss in Kidney Graft Recipients with Pamidronate... 25/06/2003 - 27/06/2003
  62  Sexual dysfunction in male patients on hemodialysis: assessment with International Index of Erectile... 22/09/2002 - 26/02/2002
  63  Emphysematous pyelonephritis: Two cases and review the literature... 04/10/2001 - 06/10/2001
  64  Arteriovenöz Fistüllerde Teknik Sağkalım... 05/09/2001 - 09/09/2001
  65  Hemodiyaliz Hastalarında Arteriovenöz Fistüllerin Değerlendirilmesinde Manyetik Rezonans Anjiogr... 05/09/2001 - 09/09/2001
  66  Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit G Virüs (HGV-GBV/C) İnfeksiyonunun cDNA Polimeraz Zincir Tepkime... 05/09/2001 - 09/09/2001
  67  The Incidence and Causes of Exit-Site Infections... 26/06/2001 - 29/06/2001
  68  Staphylococcal Exit-Site Infections Are Associated With Peritonitis... 26/06/2001 - 29/06/2001
  69  Causative Agents of 177 Peritonitis Episodes... 26/06/2001 - 29/06/2001
  70  Effects of Intraperitoneal Low Moleculer Weight Heparins on Systemic and Intraperitoneal Coagulation... 24/06/2001 - 27/06/2001
  71  A New Screening Test in Diagnosis of Peritonitis in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Patien... 24/06/2001 - 27/06/2001
  72  Leukopenia after Combined Use of Mycophenolate Mofetil and Enalapril: A Synergistic Hematological To... 24/05/2001 - 26/05/2001
  73  Coexistence of Invasive Pulmanary Aspergillosis and Pneumocystis Carinii Pneumonia in a Renal Allog... 24/05/2001 - 26/05/2001
  74  Echocardiographic Parameters in Geriatric Hemodialysis Patients Compared with The Younger... 01/01/2001 - 01/01/2001
  75  Kronik böbrek yetmezliği olgularında tissue factor pathway inhibitor düzeyleri ve intraperitonea... 01/11/2000 - 04/11/2000
  76  The Effects of Intravenous Iron Therapy on Oxidant Stess and Erythrocyte Deformability in Hemodialys... 17/09/2000 - 20/09/2000
  77  Outcome of Renal Transplantation: 7 Years' Experience... 08/06/2000 - 11/06/2000
  78  Infection in Kidney Allograft Recipients: Analysis of 67 Consecutive Cases... 08/06/2000 - 11/06/2000
  79  Plazma Endotelin Düzeyine Farklı Hemodiyaliz Membranların Etkisi... 05/06/2000 - 09/06/2000
  80  Hemodiyaliz Hastalarında Vücut Kompozisyonu Tayininde Dual- Enerji X-Ray Absorbsiyometri ve Biyoel... 14/11/1999 - 16/11/1999
  81  Hemodiyaliz hastalarında plazma total homosistein düzeyine farklı diyaliz membranlarının etkile... 14/11/1999 - 18/11/1999
  82  Radyoterapiye Bağlı Kronik Şiddetli Hemorajik Proktit Gelişen Olguda Formalin Tedavisi... 10/10/1999 - 15/10/1999
  83  The relationship between tubular MHC class II antigen and CD44 expression and renal scarring, blood ... 05/09/1999 - 05/08/1999
  84  Intraperitoneal Pharmakokinetics of Low Molecular Weight Heparin in Peritoneal Dialysis... 05/09/1999 - 08/09/1999
  85  The Comparison of Antibody Response to Influenza Vaccination in CAPD, HD and Renal Tx Patients... 05/09/1999 - 08/09/1999
  86  Radyokontras nefropati patogenezinde serbest oksijen radikallerinin rolü... 04/10/1998 - 09/10/1998
  87  IGF and IGFBP-3 Levels in Dialysis Patients... 06/06/1998 - 09/06/1998
  88  Effects of Combined Sodium and Ultrafiltration Modelling on Symptoms Occurring During Hemodialysis... 06/06/1998 - 09/06/1998
  89  Hemodiyaliz ve CAPD Hastalarının Kardiyovasküler Açıdan karşılaştırılması... 10/11/1997 - 14/11/1997
  90  Siklosporin Tedavisine Bağlı izole Hipomagnezemi... 10/11/1997 - 14/11/1997
  91  Dokuz Eylül Üniversitesi SAPD Hastalarında Peritonitlerin Değerlendirilmesi... 22/10/1996 - 26/10/1996
  92  İnterdiyalitik Semptomlar En Az İntradiyalitik Semptomlar Kadar Hastaları Rahatsız Ediyor... 22/10/1996 - 26/10/1996
  93  BEHÇET SENDROMUNDA GLOMERÜLONEFRİT: BİR OLGU SUNUM... 01/01/1996 - 01/01/1996
  94  Primer eritromelalji: olgu sunumu... 01/01/1996 - 01/01/1996
  95  The Influence of Methodologic Differences on Microbiological Diagnosis of CAPD Peritonitis... 18/06/1995 - 21/06/1995
  96  Non-Infectious Complications of CAPD : Evaluation with Peritoneal Computed Tomography (PCT)... 18/06/1995 - 21/06/1995
  97  Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Eritropoetinin Serum Alfa -1- Antitripsin Düzeyine Etkisi... 11/10/1994 - 14/11/1994
  98  Düşük Klirens Polikliniği... 11/10/1994 - 14/10/1994
  99  Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Oksidan Stres ve Antioksidan Savunma... 11/10/1994 - 14/10/1994
  100  Sürekli Ambulatuvar Periton Diyalizi (CAPD) Hastalarında S. Aureus Taşıyıcılığının Periton... 11/10/1994 - 14/10/1994
  101  CAPD Hastalarımızda Peritonit Sıklığı: Y- Seti Öncesi ve Sonrası Dönemin Değerlendirilmesi... 11/10/1994 - 14/10/1994
  102  CAPD Tedavisi Sırasında Görülen Akut Pankreatit... 11/10/1994 - 14/10/1994
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  HEMODİYALİZDE VERİTABANI KULLANIMI VE YÖNETİMİ HEKİMLER İÇİN HEMODİYALİZ EL KİTABI...  2009
  2  Asid- Baz Dengesi Bozuklukları İç Hastalıkları- Pratik Bilgiler...  1998
 • NO AD TARIH
  1  Radyokontrast Madde Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Nefropatilerde Rac1, RhoA ve Panneksin Ekspresyonu ve Probenesid Tedavisinin Etkililiği...  12/2016 - /
  2  Glomeruler hastalıklarda immünfloresan birikim paternlerinin arşivlenmesi ve tanıya yardımcı olacak yapay nöral network sisteminin kurulması...  5/2003 - 10/2003
 • NO AD YIL
  1  TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ  2001
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Vekili, Şubat 2012- Mayıs 2012
  2 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Temmuz 2004- Temmuz 2007