En

PROF.DR. AHMET AYKUT SİFİL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1989
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları  1996
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji  1999
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları  2004
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  Clinical significance of mesangial IgM deposition in patients with IgA nephropathy...  2018
  2  Monoklonal Gammopati İle Birliktelik Gösteren Glomerülonefritler: İki Olgu....  2017
  3  Plazma hücresi Neoplazi ile İlişkili Nodüler Glomerüloskleroz: Olgu Sunumu....  2017
  4  Böbrek Nakli Alıcılarının Morbidite, Hasta ve Greft Sağkalımı Yönünden Değerlendirilmesi:...  2017
  5  Nadir Bir Akut Böbrek Hasarı Nedeni: Kristal Nefropatisi...  2017
  6  Evaluation of Clinical and Pathological Characteristics of patients with Iga NephropathyBased on Oxf...  2017
  7  İdiyopatik Kronik Periaortit Tanısı Olan Bir Olguda Hızlı İlerleyen Glomerülonefrit Gelişimi...  2016
  8  Prevalance and Causes of proteinuria in Kidney Transplant recipients: Data from Single Center...  2016
  9  İleri yaştaki bir olguda kresentik henoch-schönlein purpurası nefritite p-ANCA pozitifliği...  2016
  10  Sıfırıncı saat greft biyosisinde mezengiyal IgA birikimi: İki olgu...  2016
  11  Effect of bevacizumab, a vascular endothelial growth factor inhibitor, on a rat model of peritoneal ...  2015
  12  Can primary failure of arteriovenous fistulas be anticipated?...  2015
  13  Unusual Case of Severe Late-Onset Cytomegalovirus-Induced Hemorrhagic Cystitis and Ureteritis in a R...  2012
  14  Results of 4-year analysis of conversion from calcineurin inhibitors to mtor inhibitors in renal tra...  2011
  15  Tuberculosis in Renal Transplant Recipients...  2011
  16  Mupirocin application at the exit site in peritonealdialysis patients: Five years of experience...  2010
  17  Successful management of pregnancy in two kidney transplant recipients....  2010
  18  Böbrek transplantasyonlu bir hastada Pneumocystis pnömonisi...  2010
  19  The Effects Of Darbepoetın On Perıtoneal Fıbrosıs Induced By Chemıcal Perıtonıtıs And On Per...  2009
  20  A rare cause of renovascular hypertension: Takayasu arteritis with only renal artery involvement....  2009
  21  A Rare Cause of Hypertension and Acute Renal Failure in Kidney Transplant Recipients...  2009
  22  Effect of Once-a-Week vs Thrice-a-Week Application of Mupirocin on Methicillin and Mupirocin Resista...  2008
  23  Cytomegalovirus Disease in Renal Transplant Recipients: a Single-Center Experience...  2008
  24  A Renal Transplant Recipient with Delayed Gastric Emptying in Amyloidosis due to Familial Mediterran...  2008
  25  Hyperuricemia Influences Chronic Cyclosporine Nephropathy...  2008
  26  Successful Therapy with Rituximab of Refractory Acute Humoral Renal Transplant Rejection: a Case Rep...  2008
  27  Üremik Kemik Hastalığı ile İlişkili Bilateral Femur Kırığı...  2007
  28  Yoğun Bakım Hastalarının Akut Böbrek Yetmezliği Tedavisinde Diyaliz...  2007
  29  Successful Reuse of a Transplanted Kidney: 3-year Follow-up...  2007
  30  Lityum İlişkili Nefrotik Sendrom Olgusu...  2007
  31  Early Presentation of CMV Gastritis in Renal Transplant Recipients: Case Reports...  2006
  32  Outcome of Kidney Transplantation for Renal Amyloidosis: a Single-Center Experience...  2006
  33  İntermitan Şilüri: Olgu Sunumu...  2005
  34  Intermittent Chyluria...  2005
  35  The effects of once- or thrice-weekly mupirocin application on mupirocin resistance in patients on c...  2004
  36  The comparison of antibody response to influenza vaccination in continuous ambulatory peritoneal dia...  2003
  37  Gastric Cancer diagnosed in a patients with cresentric glomerulonephritis....  2003
  38  Böbrek Nakilli Iki Olguda Başarılı Gebelik Yönetimi ...  2003
  39  The comparison of antibody response to influenza vaccination in continuous ambulatory peritoneal dia...  2003
  40  Evaluation of the Harmonized Alert Sensing Technology Device for Hemodynamic Monitoring in Chronic H...  2003
  41  The Effects of Intravenous Iron Treatment on Oxidant Stress and Erythrocyte Deformability in Hemodia...  2003
  42  Analysis of premature ejaculation in hemodialysis patients using International Index of Erectile Fun...  2003
  43  Intraperitoneal and subcutaneous pharmacokinetics of low molecular weight heparin in continuous ambu...  2003
  44  Hemodiyaliz Hastalarinda Arteriovenoz Fistüllerin Değerlendirilmesi...  2002
  45  Sexual dysfunction in male patients on hemodialysis: assessment with the International Index of Erec...  2002
  46  Amfizematöz piyelonefritli bir olgu...  2002
  47  Effect of intraperitoneal administration of low-molecular-weight heparin on plasma tissue factor pat...  2002
  48  Acute Renal Failure due to Rhabdomyolysis Secondary to Severe Hyperosmolality: A Case Report...  2002
  49  Nephrogenic Ascites Cured by Persistent Ultrafiltration: Case Report...  2002
  50  Effects of a single session of hemodialysis on hearing abilities...  2001
  51  Outcome of Renal Transplantation: 7-year Experience...  2001
  52  Renal Arter Anevrizması: Bir Olgu Sunumu ve Yayınların Gözden Geçirilmesi...  2001
  53  Overall no adverse effect of a single session of hemodialysis on hearing abilities....  2001
  54  Atherosclerotic Heart Disease in Dialysis Patients....  2000
  55  Vücut Kompozisyonu Değişikliklerini Saptamada Dual-Enerji X-ray Absorbsiyometri ve Biyoelektrik ...  2000
  56  Sürekli Ambulatuvar Periton Diyalizi (SAPD) Hastalarında S.Aureus Deri Taşıyıcılığının Per...  2000
  57  Comparison of two different Kt/V methods in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients....  1999
  58  Influenza İnfeksiyonu ve Influenzadan Korunma...  1999
  59  Kombine Sodyum ve Ultrafiltrasyon Modellemesinin Hemodiyalizde Görülen Semptomlar Üzerine Etkisi...  1999
  60  Sistemik lupus eritematozus olarak tedavi başlanan bir trombotik trombositemik purpura hastası...  1999
  61  Hypomagnesemia and mild rhabdomyolysis in living related donor renal transplant recipient treated wi...  1998
  62  Non-infectious Complications of Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis: Evaluation with Peritonea...  1997
  63  Hastalıkların patogenez ve tedavisinde reaktif oksijen partikülleri ve antioksidanlar...  1997
  64  HIV İnfeksiyonu ve Böbrekler...  1997
  65  Hemodiyaliz hastalarında oksidan stres ve antioksidan savunma...  1997
  66  Reaktif oksijen partikülleri ve antioksidan savunma...  1997
  67  Influence of Methodological Differences on Microbiological Diagnosis of CAPD Peritonitis...  1996
  68  Sürekli Ayakta Periton Diyaliz Tedavisi Sırasında Görülen Bir Akut Pankreatit Olgusu...  1996
  69  Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Peritonit Sıklığı: Y-Seti Öncesi ve Sonrası D...  1996
  70  Son Dönem Böbrek Yetmezliğinin Tedavisinde 2 Yıllık Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (CAPD) De...  1995
 • NO AD TARİH
  1  Böbrek Nakli Alıcısında Nadir Bir Derin Ven Trombozu Nedeni: Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma... 18/10/2018 - 21/10/2018
  2  Amiloidozu Olan Böbrek Nakli Alıcılarında Greft ve Hasta Sağkalımlarının Değerlendirilmesi... 18/10/2018 - 21/10/2018
  3  Böbrek Nakli Alıcılarında Sitomegalovirüs Enfeksiyonu ve Hastalığının Araştırılması: Do... 18/10/2018 - 21/10/2018
  4  65 Yaş Üstünde Böbrek Biyopsisi: Hasta Yönetimine Etkisi, Riskleri ve Sonuçları-Tek Merkez De... 03/10/2018 - 07/10/2018
  5  Fokal Segmental Glomerülosklerozda Glomerüler IgM Birikiminin Kompleman Sistemiyle İlişkisi... 03/10/2018 - 07/10/2018
  6  PRİMER AMİLOİDOZLU HASTALARDA RENAL TÜBÜLER P-GLİKOPROTEİN EKSPRESYONUNUN ANALİZİ... 03/10/2018 - 07/10/2018
  7  IgA Nefropatili Hastalarda Mezangiyal IgM Birikiminin Klinik Önemi... 03/10/2018 - 07/10/2018
  8  Membranöz Glomerülonefrit ve ANCA-MPO POZİTİFLİĞİ İLE BAŞVURAN AKCİĞER ADENOKANSER VAKASI... 03/10/2018 - 07/10/2018
  9  Böbrek Nakli Alıcılarında Nakil Sonrası İlk Yıl İçinde Gelişen İdrar Yolu Enfeksiyonları... 18/10/2017 - 22/10/2017
  10  Böbrek Nakli Alıcısında Parvovirüs B19 Enfeksiyonu: Olgu Sunumu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  11  Periton Diyalizi Kateterinde Balonlaşma ve Renk Değişikliği: 3 Olgu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  12  Nefroloji Pratiğinde Plazmaferez Tedavisi: Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi... 18/10/2017 - 22/10/2017
  13  Diyabetik Bir Hastada Plazma Hücresi Hastalığı ve Amiloidoza Bağlı Atipik Proteinüri Gelişim... 18/10/2017 - 22/10/2017
  14  Renal Onkositom ve AA Tipi Amiloidoz Birlikteliği: Olgu Sunumu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  15  Oküler Değerlendirme Bulgularının Fabry Hastalığının Tanısındaki Önemi: Olgu Sunumu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  16  Böbrek Biyopsisi Yapılan Diyabetik Hastalarda Diyabet Dışı Böbrek Hastalıklarının Klinik İ... 18/10/2017 - 22/10/2017
  17  Periton Diyalizi Hastalarında Geriye Kalan Böbrek İşlevlerinin Volüm Kontrolü Üzerine Etkisin... 18/10/2017 - 22/10/2017
  18  Böbrek Nakli Alıcısında De Novo Trombotik Mikroanjiyopati: Olgu Sunumu... 06/04/2017 - 09/04/2017
  19  Nadir Görülen Bir Hipertansiyon Nedeni: Middle Aortik Sendrom... 19/10/2016 - 23/10/2016
  20  Membranöz Glomerülonefrit ve Warthin Tümörü Birlikteliği: Olgu Sunumu... 19/10/2016 - 23/10/2016
  21  İmmünglobulin G4 İlişkili Tübülointerstisyel Nefrit: Olgu Sunumu... 19/10/2016 - 23/10/2016
  22  Böbrek Nakli Alıcılarında Görülen Uzun Dönem Komplikasyonlar: Malignite Gelişimi... 19/10/2016 - 23/10/2016
  23  İntratorasik Ektopik Böbrek ve Hipertansiyon Birlikteliği... 19/10/2016 - 23/10/2016
  24  Takayasu Arteriti ve AA Tipi Amiloidoz Birlikteliği: Olgu Sunumu... 19/10/2016 - 23/10/2016
  25  Böbrek Nakli Alıcılarında BK Virüs Nefropatisi: Tek Merkez Deneyimi... 19/10/2016 - 23/10/2016
  26  Tüberoskleroz Kompleksi Öyküsü Olan Kadavra Vericiden Böbrek Nakli: 8 Yıllık İzlem... 19/10/2016 - 23/10/2016
  27  Temel Kural: Kan Basıncı Her İki Koldan Ölçülmelidir... 19/10/2016 - 23/10/2016
  28  Amiloidoza Bağlı Kronik Böbrek Yetmezliği Gelişen Hastalarda Böbrek Nakli: Tek Merkez Deneyimi... 19/10/2016 - 23/10/2016
  29  Donör Nefrektomi Sonrası İzlemde Böbrek Vericilerinin Böbrek İşlevleri ve Metabolik Sendrom B... 13/10/2016 - 15/10/2016
  30  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezinde Kadavradan Böbrek Nakli İçin Bekleme ... 13/10/2016 - 15/10/2016
  31  Kronik Periaortit Tanısı Olan Bir Hastada Hızlı İlerleyen Glomerülonefrit Gelişimi: Olgu Sunu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  32  Sıfırıncı Saat Greft Böbrek Biyopsisinde Mezangiyal İmmünglobulin A (IgA) Birikimi: İki Olgu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  33  Nakledilmiş Böbreğin Başka Bir Hastada Yeniden Kullanımı: 12 Yıllık İzlem... 21/11/2015 - 25/11/2015
  34  Monoklonal Gammopati ile Birliktelik Gösteren Glomerülonefritler: İki Olgu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  35  İleri Yaştaki Bir Olguda Kresentik Henoch-Schönlein Purpura Nefriti ve P-ANCA Pozitifliği... 21/11/2015 - 25/11/2015
  36  Plazma Hücreli Neoplazi ile İlişkili Nodüler Glomerüloskleroz: Olgu Sunumu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  37  Nadir Bir Kronik Böbrek Yetmezliği Etyolojisi: Kristal Nefropatisi... 21/11/2015 - 25/11/2015
  38  ANCA İlişkili Vaskülit ve AA Amiloidoz Birlikteliği: Olgu Sunumu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  39  DEÜTF Hastanesinde İzlenen Böbrek Nakli Alıcılarının Morbidite, Hasta ve Greft Sağkalımı Y... 21/10/2015 - 25/10/2015
  40  ratlarda oluşturulan enkapsüle peritoneal fibrosis modelinde vasküler endotelyal büyüme faktör... 19/10/2011 - 23/10/2011
  41  Olgu Sunumu: Nutcracker Sendromu... 19/10/2011 - 23/10/2011
  42  Böbrek nakil hastalarında kalsinörin inhibitörlerinden mTOR inhibitörlerine dönüşüm yapıla... 14/10/2010 - 17/10/2010
  43  Böbrek nakli hastalarında proteinüri prevalansı ve nedenleri... 14/10/2010 - 17/10/2010
  44  Böbrek transplantasyonlu bir hastada Pneumocystis pnömonisi... 01/11/2009 - 07/11/2009
  45  Tuberculosis in renal transplant recipients... 30/08/2009 - 02/09/2009
  46  Tekrarlayan İkincil Hiperparatiroidi: Submandibular Ektopik Paratiroid Bezi... 19/11/2008 - 23/11/2008
  47  Sekonder Hiperparatiroidinin Nadir Komplikasyonu: Maksiller Sinüs Brown Tümörü... 19/11/2008 - 23/11/2008
  48  Sıçanlarda Kimyasal Peritonite Bağlı Periton Fibrozisinde Pentoksifilinin Etkisinin İncelenmesi... 19/11/2008 - 23/11/2008
  49  Darbepoetin'in Kimyasal Peritonitin Neden Olduğu Peritoneal Fibrozis ve Sıçanlarda Peritoneal Do... 25/10/2008 - 29/10/2008
  50  Böbrek Nakli Hastasında Barsak Tüberkülozu: Olgu Sunumu... 15/10/2008 - 18/10/2008
  51  Uzun süreli lityum kullanımına bağlı gelişen akut intersitisyel nefrit... 14/11/2007 - 18/11/2007
  52  Böbrek Nakli Hastalarında ATG ile İlişkili Spontan Bakteriyel Peritonit: Olgu Sunumu... 14/11/2007 - 18/11/2007
  53  Renovasküler Hipertansiyonun Nadir Bir Nedeni: İzole Renal Arter Tutulumlu Takayasu Arteriti... 14/11/2007 - 18/11/2007
  54  Renovasküler Hipertansiyonun Nadir Bir Nedeni: Mid-Aortik Sendrom... 14/11/2007 - 18/11/2007
  55  Hemodiyaliz Olgularında Santral Venöz Darlık ve Okluzyonların Endovasküler Tedavisi... 27/10/2007 - 31/10/2007
  56  Hemodiyaliz Hastalarının Ön Kol Arteriovenöz Fistüllerinde Gelişen Darlık ve Okluzyonların E... 27/10/2007 - 31/10/2007
  57  Hyperuricemia Exacerbates Chronic Cyclosporine Nephropathy... 29/09/2007 - 03/10/2007
  58  Hyperuricemia Exacerbates Chronic Cyclosporine Nephropathy... 04/07/2007 - 06/07/2007
  59  CMV Disease in Renal Transplant Recipients: Single Center Experience... 04/07/2007 - 06/07/2007
  60  A rare Cause of Hypertension in Kidney Transplant Recipients- Case Report... 04/07/2007 - 06/07/2007
  61  A renal Transplant Recipient with Delayed Gastric Emptying in Amyloidosis Due to Familial Mediterran... 04/07/2007 - 06/07/2007
  62  Refractory Acute Humoral Renal Transplant Rejection with Successful Therapy by Rituximab... 04/07/2007 - 06/07/2007
  63  Cytomegalovirus disease in renal transplant recipients: a single-center experience... 30/06/2007 - 04/07/2007
  64  The Results of Parathyroidectomies in Hemodialysis and Peritoneal Dialysis Patients... 21/04/2007 - 25/04/2007
  65  Vaka sunumu: Çölyak Hastalığı ve bipolar affektif bozukluğu olan hastada lityum entoksikasyonu... 04/11/2006 - 07/11/2006
  66  Lityum İlişkili Nefrotik Sendrom Olgusu... 28/10/2006 - 01/11/2006
  67  Renal Osteodistrofi İlişkili Bilateral Femur Kırığı: Olgu Sunumu... 28/10/2006 - 01/11/2006
  68  FSGS Hastalarında Böbrek Biyopsisinin Methenamine Gümüş Boyaması ile Nicel Digital Histokimya ... 28/10/2006 - 01/11/2006
  69  Totally Implantable Venous Access Port Systems via Femoral Vein for Cancer Patients: Results of a mo... 29/09/2006 - 03/10/2006
  70  Böbrek Nakli Sonrası Gelişen Hodgkin Lenfoma: Olgu Sunumu... 14/09/2006 - 17/09/2007
  71  Böbrek Nakil Hastalarında Diyare... 14/09/2006 - 17/09/2006
  72  Kanser hastalarında femoral ven yoluyla takılan port kateterlerinin değerlendirilmesi.... 06/09/2006 - 10/09/2006
  73  Brakiyal arterde akım aracılı genişleyebilirlik ölçümlerinin arteriovenöz fistüllerde prime... 11/05/2006 - 13/05/2006
  74  SAPD Hastalarında Çıkış Yerine Mupirosin Uygulaması: 5 Yıllık Sonuçlarımız... 16/11/2005 - 20/11/2005
  75  Böbrek Nakli Hastalarında CMV Gastriti: Olgu Sunumu... 16/11/2005 - 20/11/2005
  76  Hemodiyaliz Hastalarının Hastaneye Yatış Nedenlerinin Saptanması... 16/11/2005 - 20/11/2005
  77  Renal Replasman Tedavisi Alan Hastaların Ölüm Nedenleri ve Hasta Sağkalımı Açısından Karş... 16/09/2005 - 20/09/2005
  78  Renal Replasman Tedavisi Alan Hastaların Hastaneye Yatış Nedenleri ve Hastanede Kalma Süreleri A... 16/09/2005 - 20/09/2005
  79  Amiloidoz Tanılı Hastalarda Renal Transplantasyonun Uzun Dönem Sonuçları... 22/06/2005 - 24/06/2005
  80  Renal Replasman Tedavisi Alan Hastalarda Görülen Enfeksiyonlar... 27/04/2005 - 30/04/2005
  81  Böbrek Transplantasyonu Hastalarında Kalsinörin İnhibitörü Tedavisinden Sirolimus Tedavisine D... 15/09/2004 - 19/09/2004
  82  Böbrek Nakli Hastalarında Kalsinörin İnhibitörü Tedavisinden Sirolimus Tedavisine Dönüşüm:... 10/09/2004 - 14/09/2004
  83  SAPD Peritoniti Gelişiminde Hastaya Ait Etkenler... 10/09/2004 - 14/09/2004
  84  Hemodiyalizde Ultrafiltasyon Miktarını Sınırlamak Diyalize Bağlı Komplikasyonların Gelişimin... 10/09/2004 - 14/09/2004
  85  G6PD Enzim Eksikliği Sonucu İntravasküler Hemoliz ve Hemoglobinüriye Bağlı Akut Böbrek Yetme... 10/09/2004 - 14/09/2004
  86  Böbrek Transplantasyon Hastalarında Renin Angiotensin Sistemi Gen Polimorfizminin Kronik Allograft... 10/09/2004 - 14/09/2004
  87  Otoimmün Tiroidit ve Primer Biliyer Siroz ile Birlikte Fokal Segmental Glomeruloskleroz... 02/06/2004 - 06/06/2004
  88  Hemodiyaliz hastasında spinal epidural abse... 01/06/2004 - 05/06/2004
  89  The Effects of Once or Three Times Weekly Mupirocin Application on Mupirocin Resistance in CAPD Pati... 09/02/2004 - 11/02/2004
  90  İntermittant Şilüri: Olgu Sunumu... 13/09/2003 - 16/09/2003
  91  Böbrek Transplantasyonu Yapılmış Hastalarda Kemik Kaybının Aralıklı İntravenöz Pamidronat ... 13/09/2003 - 16/09/2003
  92  İntermittant Şilüri: Olgu Sunumu... 13/09/2003 - 16/09/2003
  93  Optimum Koşullarda Kullanılan Geçici Hemodiyaliz Kateterlerinde Resirkülasyon Oranı... 13/09/2003 - 16/09/2003
  94  Kalıcı Tünelli-Keçeli Hemodiyaliz Kateterleri İçin Yeni ve Zorunlu Yol: Femoral Ven... 13/09/2003 - 16/09/2003
  95  Geçici Hemodiyaliz Kateterleri Femoral Vende Ne Kadar Tutulmalıdır?... 13/09/2003 - 16/09/2003
  96  Hemodiyalize Bağlı Gelişmiş Santral Venöz Darlık ve Oklüzyonların Endovasküler Tedavisi: Pr... 12/09/2003 - 16/09/2003
  97  Daha Önce Transplantasyon Yapılmış Böbreğin Yeniden Kullanımı (Reuse): Olgu Sunumu... 12/09/2003 - 16/09/2003
  98  The Effects of Conversion from Azathioprine to Mycophenolate Mofetile and Cyclosporin-A Dose Reducti... 25/06/2003 - 27/06/2003
  99  Prevention of Bone Loss in Kidney Graft Recipients with Pamidronate... 25/06/2003 - 27/06/2003
  100  The Effects of Conversion From Azathioprine To Mycophenolate Mofetile And Cyclosporine A Dose Reduct... 25/06/2003 - 27/06/2003
  101  Prevention of Bone Loss in Kidney Graft recipients With Pamidronate... 25/06/2003 - 27/06/2003
  102  Sexual dysfunction in male patients on hemodialysis: assessment with International Index of Erectile... 22/09/2002 - 26/02/2002
  103  Emphysematous pyelonephritis: Two cases and review the literature... 04/10/2001 - 06/10/2001
  104  Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit G Virüs (HGV-GBV/C) İnfeksiyonunun cDNA Polimeraz Zincir Tepkime... 05/09/2001 - 09/09/2001
  105  Arteriovenöz Fistüllerde Teknik Sağkalım... 05/09/2001 - 09/09/2001
  106  Hemodiyaliz Hastalarında Arteriovenöz Fistüllerin Değerlendirilmesinde Manyetik Rezonans Anjiogr... 05/09/2001 - 09/09/2001
  107  Staphylococcal Exit-Site Infections Are Associated With Peritonitis... 26/06/2001 - 29/06/2001
  108  The Incidence and Causes of Exit-Site Infections... 26/06/2001 - 29/06/2001
  109  Causative Agents of 177 Peritonitis Episodes... 26/06/2001 - 29/06/2001
  110  Effects of Intraperitoneal Low Moleculer Weight Heparins on Systemic and Intraperitoneal Coagulation... 24/06/2001 - 27/06/2001
  111  A New Screening Test in Diagnosis of Peritonitis in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Patien... 24/06/2001 - 27/06/2001
  112  Leukopenia after Combined Use of Mycophenolate Mofetil and Enalapril: A Synergistic Hematological To... 24/05/2001 - 26/05/2001
  113  Coexistence of Invasive Pulmanary Aspergillosis and Pneumocystis Carinii Pneumonia in a Renal Allog... 24/05/2001 - 26/05/2001
  114  Echocardiographic Parameters in Geriatric Hemodialysis Patients Compared with The Younger... 01/01/2001 - 01/01/2001
  115  Kronik böbrek yetmezliği olgularında tissue factor pathway inhibitor düzeyleri ve intraperitonea... 01/11/2000 - 04/11/2000
  116  The Effects of Intravenous Iron Therapy on Oxidant Stess and Erythrocyte Deformability in Hemodialys... 17/09/2000 - 20/09/2000
  117  Outcome of Renal Transplantation: 7 Years' Experience... 08/06/2000 - 11/06/2000
  118  Infection in Kidney Allograft Recipients: Analysis of 67 Consecutive Cases... 08/06/2000 - 11/06/2000
  119  Plazma Endotelin Düzeyine Farklı Hemodiyaliz Membranların Etkisi... 05/06/2000 - 09/06/2000
  120  Hemodiyaliz Hastalarında Vücut Kompozisyonu Tayininde Dual- Enerji X-Ray Absorbsiyometri ve Biyoel... 14/11/1999 - 16/11/1999
  121  Hemodiyaliz hastalarında plazma total homosistein düzeyine farklı diyaliz membranlarının etkile... 14/11/1999 - 18/11/1999
  122  Radyoterapiye Bağlı Kronik Şiddetli Hemorajik Proktit Gelişen Olguda Formalin Tedavisi... 10/10/1999 - 15/10/1999
  123  The relationship between tubular MHC class II antigen and CD44 expression and renal scarring, blood ... 05/09/1999 - 05/08/1999
  124  Intraperitoneal Pharmakokinetics of Low Molecular Weight Heparin in Peritoneal Dialysis... 05/09/1999 - 08/09/1999
  125  The Comparison of Antibody Response to Influenza Vaccination in CAPD, HD and Renal Tx Patients... 05/09/1999 - 08/09/1999
  126  Radyokontras nefropati patogenezinde serbest oksijen radikallerinin rolü... 04/10/1998 - 09/10/1998
  127  IGF and IGFBP-3 Levels in Dialysis Patients... 06/06/1998 - 09/06/1998
  128  Effects of Combined Sodium and Ultrafiltration Modelling on Symptoms Occurring During Hemodialysis... 06/06/1998 - 09/06/1998
  129  Hemodiyaliz ve CAPD Hastalarının Kardiyovasküler Açıdan karşılaştırılması... 10/11/1997 - 14/11/1997
  130  Siklosporin Tedavisine Bağlı izole Hipomagnezemi... 10/11/1997 - 14/11/1997
  131  Dokuz Eylül Üniversitesi SAPD Hastalarında Peritonitlerin Değerlendirilmesi... 22/10/1996 - 26/10/1996
  132  İnterdiyalitik Semptomlar En Az İntradiyalitik Semptomlar Kadar Hastaları Rahatsız Ediyor... 22/10/1996 - 26/10/1996
  133  BEHÇET SENDROMUNDA GLOMERÜLONEFRİT: BİR OLGU SUNUM... 01/01/1996 - 01/01/1996
  134  Primer eritromelalji: olgu sunumu... 01/01/1996 - 01/01/1996
  135  The Influence of Methodologic Differences on Microbiological Diagnosis of CAPD Peritonitis... 18/06/1995 - 21/06/1995
  136  Non-Infectious Complications of CAPD : Evaluation with Peritoneal Computed Tomography (PCT)... 18/06/1995 - 21/06/1995
  137  Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Eritropoetinin Serum Alfa -1- Antitripsin Düzeyine Etkisi... 11/10/1994 - 14/11/1994
  138  Düşük Klirens Polikliniği... 11/10/1994 - 14/10/1994
  139  Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Oksidan Stres ve Antioksidan Savunma... 11/10/1994 - 14/10/1994
  140  Sürekli Ambulatuvar Periton Diyalizi (CAPD) Hastalarında S. Aureus Taşıyıcılığının Periton... 11/10/1994 - 14/10/1994
  141  CAPD Hastalarımızda Peritonit Sıklığı: Y- Seti Öncesi ve Sonrası Dönemin Değerlendirilmesi... 11/10/1994 - 14/10/1994
  142  CAPD Tedavisi Sırasında Görülen Akut Pankreatit... 11/10/1994 - 14/10/1994
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  HEMODİYALİZDE VERİTABANI KULLANIMI VE YÖNETİMİ HEKİMLER İÇİN HEMODİYALİZ EL KİTABI...  2009
  2  Asid- Baz Dengesi Bozuklukları İç Hastalıkları- Pratik Bilgiler...  1998
 • NO AD TARIH
  1  Radyokontrast Madde Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Nefropatilerde Rac1, RhoA ve Panneksin Ekspresyonu ve Probenesid Tedavisinin Etkililiği...  12/2016 - /
  2  Glomeruler hastalıklarda immünfloresan birikim paternlerinin arşivlenmesi ve tanıya yardımcı olacak yapay nöral network sisteminin kurulması...  5/2003 - 10/2003
 • NO AD YIL
  1  TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ  2001
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Vekili, Şubat 2012- Mayıs 2012
  2 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Temmuz 2004- Temmuz 2007