En

PROF.DR. İLHAN ÇELEBİTIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1986
  Tıpta Uzmanlık  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Dalı  1991
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1995
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bilim Dalı  1998
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
 • NO AD YIL
  1  Partial nephrectomy vs. radical nephrectomy for stage I renal cell carcinoma in the presence of pred...  2017
  2  Açık Parsiyel Nefrektomide Politetrafloroetilen Teflon Felt Kullanımı...  2016
  3  Clinical Behavior of Bladder Urothelial Carcinoma in Young Patients: A Single Center Experience....  2016
  4  Imaging findings of paraurethral leiomyoma....  2016
  5  İlk Prostat Biyopsisi Sonucu Yüksek Dereceli Prostatik İntraepitelyal Neoplazi Gelen Hastaların ...  2016
  6  Böbreğin Epitelioid Anjiyomiyolipomu: İki Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi...  2015
  7  Evaluation of computed tomography findings for success prediction after extracorporeal shock wave li...  2015
  8  Böbreğin Mikst Epitelyal ve Stromal Tümörü (MEST): İki Nadir Olgu Sunumu...  2014
  9  Benign Prostat Hiperplazisi: Tanıdan tedaviye önerilmeyenler (tarihsel süreç içerisinde uygulan...  2011
  10  The performance of abnormal digital rectal examination for the detection of prostate cancer at strat...  2011
  11  The giant calculus within the prostatic urethra....  2011
  12  Increased expression of NKX3.1 in benign prostatic hyperplasia....  2009
  13  Renal corticomedullary abscess...  2007
  14  Relation between acute urinary retention, chronic prostatic inflammation and accompanying elevated p...  2006
  15  Analysis of NKX3.1 expression in prostate cancer tissues and correlation with clinicopathologic feat...  2006
  16  Diclofenac suppository administration in conjunction with lidocaine gel during transrectal ultrasoun...  2005
  17  The value of PSA, free-to-total PSA ratio and PSA density in the prediction of pathologic stage for ...  2005
  18  Vascular endothelial growth factor expression in untreated and androgen-deprived patients with prost...  2005
  19  Thrombosis and Priapism in a Patient with Henoch-Schonlein Purpura...  2005
  20  Echo-contrast enhanced power-Doppler ultrasound for assessment of angiogenesis in renal cell carcino...  2005
  21  Pediyatrik temel yaşam desteği uygulama becerisinin değerlendirilmesinde güvenilirlik analizleri...  2005
  22  Development of vesical calculi following tension-free vaginal tape procedure....  2005
  23  Subfertil erkeklerde düşük hacimli ejakülatın semen parametreleri, hasta yaşı ve infertilite ...  2005
  24  Testis tümörlü bir olguda rastlantısal ganglionöroma....  2005
  25  Effects of sildenafil on ocular perfusion demonstrated by color Doppler ultrasonography...  2004
  26  Relationship between Complications due to Prostate Biopsy and the Scores of Pain and Discomfort...  2004
  27  Hemospermi: Bir Malignite Habercisi mi?...  2004
  28  Hidrosel kesesinde taş: Olgu sunumu...  2004
  29  Akut bakteriyel sistit olgularında kotrimoksazol ve siprofloksasin direnci...  2003
  30  İdyopatik Anejakülasyon ve Fertilizasyon...  2003
  31  Akut pyelonefrit tedavisinde invitro antibiyotik direnci...  2003
  32  Lynch sendromuna eşlik eden mesane tümörü olgusu...  2003
  33  Sexual dysfunction in male patients on hemodialysis: assessment with the International Index of Erec...  2002
  34  Efficacy and safety of sildenafil for treating erectile dysfunction in patients on dialysis...  2002
  35  Ascites following prostatectomy: a rare presentation of comorbid disease...  2002
  36  Tıp Eğitiminde Mesleksel Becerilerin Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi...  2002
  37  Early Catheter Removal following Transurethral Prostatectomy: Overnight Catheterization...  2002
  38  Recovery period of bladder after exposure to soluble virulence factor produced by Escherichia coli...  2001
  39  A new method for the evaluation of erectile dysfunction: sildenafil plus Doppler ultrasonography...  2001
  40  Concealed Penis:Rare Complication of circumcision...  2001
  41  Noktürnal penil tümesans testinde ölçüm günlerine bağlı farklar...  2001
  42  Deneysel sistit modelinde 24. ve 48. saatte alınan idrar kültürlerinde bakteri üremelerinin kar...  2001
  43  Asemptomatik mikroskobik hematüride sistoskopinin yeri...  2000
  44  İdiyopatik infertilitede klomifen sitrat tedavisinin yeri...  2000
  45  Rare bladder complications in gynecologic surgery: bladder stone and fibrotic band...  2000
  46  Renal kist hidatik: olgu sunumu....  1999
  47  Testis biyopsisinde Touch-Prep sitolojisinin önemi...  1999
  48  Hamilelikte alt üriner sistem semptomları...  1998
  49  Cinsel işlev bozuklukları: Penil protezler...  1998
  50  Renal cell carcinoma with galbladder metastasis....  1998
  51  Bellini duct (collecting duct) carcinoma of the kidney....  1996
  52  Venojenik erektil disfonksiyonda derin dorsal ven arteriyalizasyonu: 4 olguluk deneyim...  1995
  53  Erektil disfonksyonlarda tedavi alternatifi olarak: Penil Protez...  1995
  54  Perkütan endopyelotomi: İlk deneyimlerimiz...  1994
  55  Are obstructing ureteral stones more difficult to treat with extracorporeal electromagnetic shock wa...  1993
  56  Prostat kanserinde laparoskopik pelvik lenfadenektomi...  1992
  57  Renal hücreli karsinom hastalarında serum protein elektroforezi...  1991
  58  Üriner sistem taş hastalığı cerrahisinde Ceftizoxime profilaksisi...  1989
 • NO AD TARİH
  1  Evre 1 böbrek tümöründe R.E.N.A.L nefrometri skorunun günlük pratikte radikal/parsiyel nefrekt... 02/11/2016 - 06/11/2016
  2  Erişkin hastalarda guy taş skorunun perkutan nefrolitotomi sonuçları üzerine etkisi... 02/11/2016 - 06/11/2016
  3  hounsfield ünitesi ölçümünün mini-pcnl yapılan çocuk hastalarda operasyon sonuçları üzeri... 05/11/2014 - 09/11/2014
  4  Böbrek taşlarında hounsfield ünitesi ölçümüm ile belirlenen taş sertliğinin perkütan nefr... 05/11/2014 - 09/11/2014
  5  Perkütan nefrolitotomide yetişkin hastalarda dilatasyon tipinin operasyon sonuçları üzerine etk... 05/11/2014 - 09/11/2014
  6  Perkütan nefrolitotomide interkostal ya da subkostal girişin komplikasyon oranları üzerine etkil... 05/11/2014 - 09/11/2014
  7  Dev Renal Anjiomyolipom: Olgu Sunumu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  8  İlk biyopsi sonucu yüksek dereceli intraepitelyal neoplazi gelen hastaların tekrar biyopsi sonuç... 06/11/2013 - 10/11/2013
  9  EVRE 1 RENAL HÜCRELİ KARSİNOM HASTALARINDA KRONİK BÖBREK HASTALIĞI İÇİN PREDİSPOZAN SİSTE... 06/11/2013 - 10/11/2013
  10  NEFREKTOMİ PATOLOJİSİ MİXT EPİTELYAL STROMAL TÜMÖR (MEST) OLAN 2 KADIN OLGU... 06/11/2013 - 10/11/2013
  11  Clinical progression in young patients with bladder cancer... 26/10/2012 - 27/10/2012
  12  radiologic imaging affects on the treatment plan for urinary tract stone disease... 26/10/2012 - 27/10/2012
  13  Genç Mesane Tümörlü Hastalarda Klinik Progresyon... 03/10/2012 - 07/10/2012
  14  Üriner sistem taş hastalığında tedavi öncesi radyolojik görüntülemenin tedavi planına etki... 03/10/2012 - 07/10/2012
  15  Renal pelvis leimyosarkomu: olgu sunumu... 26/10/2011 - 30/10/2011
  16  Çocuk hastalarda böbrek taşlarının tedavisinde perkutan nefrolitotomi deneyimlerimiz... 10/12/2009 - 12/12/2009
  17  Renal kitle nedeniyle retroperitoneal laparoskopik parsiyel nefrektomi yapılan olgu: ilk deneyimimi... 04/11/2009 - 08/11/2009
  18  Perkütan nefrolitotomide Amplantz ve balon dilatasyon yöntemlerinin karşılaştırması... 01/11/2008 - 06/11/2008
  19  Artan deneyim perkütan nefrolitotomi sonuçlarını etkiler mi?... 01/11/2008 - 06/11/2008
  20  İnferior vena cavaya yapışık dev retroperitoneal kitle eksizyonu: Video sunum... 01/11/2008 - 06/11/2008
  21  Parsiyel nefrektomide teflon felt ile hemostaz sağlanması... 28/11/2007 - 02/12/2007
  22  Dev boyutlarda prostatik üretra taşı olgusu... 09/09/2007 - 12/09/2007
  23  Füzyone kros ektopik böbrekli bilateral nefrolitiazis olgusunda PCNL... 09/09/2007 - 12/09/2007
  24  Benign prostat hiperplazisinde artmış NKX3.1 ekspresyonu... 10/06/2006 - 15/06/2006
  25  Prostat kanserinde NKX3.1 ekspresyonu ve klinik-patolojik korelasyon... 22/09/2005 - 25/09/2005
  26  Prostat kanserli olgularda antiandrojen tedavi öncesi ve sonrası VEGF ekspresyonu... 22/09/2005 - 25/09/2005
  27  Diclofenak suppository administration during transrectal ultrasound guided prostate biopsy: a random... 16/03/2005 - 19/03/2005
  28  Renal hücreli karsinomlarda ekokontrastlı Power Doppler ultrasonografi ile anjiyogenez değerlendi... 27/10/2004 - 31/10/2004
  29  Akut üriner retansiyona eşlik eden yüksek PSA ve prostatit ilişkisi.... 02/10/2004 - 07/10/2004
  30  Üreter taşına yönelik optimum ESWL seans sayısı: Bir, iki ve üç seansın karşılaştırılm... 02/10/2004 - 07/10/2004
  31  Radikal prostatektomi yapılan lokalize prostat kanserli olgularda tümör volümü ile PSA, Partin ... 02/10/2004 - 07/10/2004
  32  Uretral prolapsuslu bir olgunun cerrahi tedavisi... 02/10/2004 - 07/10/2004
  33  Relation of high PSA accompanying acute urinary retention with prostatitis... 24/03/2004 - 27/03/2004
  34  Can sildenafil efficacy be predicted by color Doppler ultrasonography... 16/11/2003 - 19/11/2003
  35  Hemospermia: is it a harbinger of malignancy?... 16/11/2003 - 19/11/2003
  36  Subfertil erkeklerde hipovolemik ejakülatın hasta yaşı, evlilik ve infertilite süreleri ile ili... 05/06/2003 - 07/06/2003
  37  The comparison of partin tables with pathologic examination of radical prostatectomy specimens for l... 26/04/2003 - 01/05/2003
  38  Effects of sildenafil citrate on ocular perfusion demostrated by color Doppler ultrasonography (CDU)... 01/12/2002 - 04/12/2002
  39  Renal kitlelerin ayırıcı tanısında power Doppler ultrasonografi ve SHU 508a'nın (Levovist) kom... 05/11/2002 - 08/11/2002
  40  Transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi alınan olgularda ağrı ve rahatsızlık s... 05/10/2002 - 10/10/2002
  41  PSA, Serbest/total PSA ve PSA dansitesinin lokalize hastalığı belirlemedeki prediktif değeri... 05/10/2002 - 10/10/2002
  42  Prostat biyopsisi sonrası saptanan ağrı, rahatsızlık skorlarının ve olgu yaşının biyopsiye... 05/10/2002 - 10/10/2002
  43  Akut bakteriyel sistit olgularında kotrimoksazol ve siprofloksasin direnci... 30/09/2002 - 05/10/2002
  44  Akut pyelonefrit tanısı alan hastalarda invitro antibiyotik direncinin cinsiyet ve üriner sistem ... 30/09/2002 - 05/10/2002
  45  Sexual dysfunction in male patients on hemodialysis: assessment with International Index of Erectile... 22/09/2002 - 26/02/2002
  46  Efficacy and safety of sildenafil in the treatment of erectile dysfunction in dialysis patients... 22/09/2002 - 26/02/2002
  47  İdyopatik skrotal kalsinozis: olgu sunumu... 20/10/2001 - 26/10/2001
  48  Tıp eğitiminde staj öncesi kliniğe giriş eğitimi... 24/04/2001 - 28/04/2001
  49  İkibinli Yıllarda Tıp Eğitimi... 24/04/2001 - 28/04/2001
  50  Taska dayalı öğrenimde uygulanacak seçmeli staj programına ilişkin öğrenci görüşleri... 24/04/2001 - 28/04/2001
  51  NPT testinde ölçüm günlerine bağlı farklar.... 08/10/2000 - 12/10/2000
  52  Deneysel sistit modelinde 24. ve 48. saatte alınan idrar kültürlerinde bakteri üremelerinin kar... 08/10/2000 - 12/10/2000
  53  A noninvasive method in the evaluation of erectile dysfunction: sildenafil+penile Doppler ultrasonog... 29/04/2000 - 04/05/2000
  54  Mesleksel beceriler eğitimi... 12/11/1998 - 15/11/1998
  55  İdiyopatik infertilitede klomifen tedavisinin yeri... 25/10/1998 - 29/10/1998
  56  Mikroskobik subinguinal varikoselektomi... 25/10/1998 - 29/10/1998
  57  Testis Biyopsisinde Touch-Prep sitolojisinin önemi... 25/10/1998 - 29/10/1998
  58  The Clinical Skills Centre at the University of Dokuz Eylül Medical School... 30/08/1998 - 02/09/1998
  59  Multiple primary tumors of the genitourinary tract... 19/02/1995 - 25/02/1995
  60  Venöz empotans tedavisinde penil revaskülarizasyon... 02/11/1994 - 05/11/1994
  61  Üreteropelvik bileşke obstrüksiyonlarında endopyelotomi... 02/11/1994 - 05/11/1994
  62  Lokalize prostat karsinomu tedavisinde radikal prostatektomi... 02/11/1994 - 05/11/1994
  63  Erektil disfonksiyonda derin dorsal vene serotonin etkisi... 02/11/1994 - 05/11/1994
  64  Lazer prostatektomi... 02/11/1994 - 05/11/1994
  65  Retroperitoneal laparoskopik nefrektomi... 02/11/1994 - 05/11/1994
  66  Laparoskopik cerrahide üreterin tanımlanmasında kolay bir yol: Işıklı üreter katateri... 02/11/1994 - 05/11/1994
  67  Retroperitoneoskopik Üreterolitotomi... 02/11/1994 - 05/11/1994
  68  Üreter sistem taş hastalığının tedavisindeki değişim... 24/03/1994 - 25/03/1994
  69  Üreter taşlarında tedavi seçenekleri... 24/03/1994 - 25/03/1994
  70  Böbrek taşlarının ekstrakorporeal şok dalgalarıyla tedavi indikasyonlarındaki değişim ve ne... 24/03/1994 - 25/03/1994
  71  Testis tümörleri: DEÜTF ABD deneyimleri... 03/05/1993 - 07/05/1993
  72  Studer tipi kontinan üriner diversiyonlarda total parenteral nütrisyonun önemi... 03/05/1993 - 07/05/1993
  73  Ekstrakorporeal litotripsi sonrası fragmente böbrek taşlarının arınımını etkileyen faktörl... 27/09/1992 - 30/09/1992
  74  Dopamin: papaverine ikincil gelişen ereksiyonların tedavisinde bir alternatif.... 27/09/1992 - 30/09/1992
  75  Lokal invaziv mesane tümörleri veya sık tekrarlayan yüzeyel mesane tümörlerinde radikal sistek... 27/09/1992 - 30/09/1992
  76  Prostat kanseri evrelemesinde laparoskopik pelvik lenfadenektomi... 27/09/1992 - 30/09/1992
  77  Varikosel tedavisinde yeni bir yaklaşım: Laparoskopik varikoselektomi... 27/09/1992 - 30/09/1992
  78  İmpotansın değerlendirilmesinde renkli dupleks ultrasonografi... 27/09/1992 - 30/09/1992
  79  Potent ve impotent erkeklerde dinamik kavernozometri... 27/09/1992 - 30/09/1992
  80  Kontinan üriner diversiyonlarda reflü... 27/09/1992 - 30/09/1992
  81  Studer operasyonu sonrası ürodinamik çalışmalar... 27/09/1992 - 30/09/1992
  82  Solunumla kombine ekstrakorporeal elektromanyetik şok dalgaları (ESL) ile tedavi sonuçları... 07/05/1992 - 10/05/1992
  83  Obstrükte üreter taşlarında in situ ekstrakorporeal litotripsinin etkinliği... 07/05/1992 - 10/05/1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  gebelik ve taş hastalığı üroloji masaüstü başvuru kitabı...  2013
  2  Ürogenital sistemin acil yaklaşım gerektiren hastalıkları Temel Üroloji...  2007
  3  Üriner sistem öykü ve fizik muayene Kliniğe giriş öykü ve fizik muayene...  2005
  4  Tıp öğrencileri için mesleksel beceriler Tıp öğrencileri için mesleksel beceriler...  2005
  5  Erkek Genital Sistem Öykü ve Fizik Muayene Kliniğe giriş öykü ve fizik muayene...  2005
 • NO AD TARIH
  1  Türkiyede benign prostat hiperplazisine (BPH) bağlı alt üriner sistem semptomları (AÜSS) olan ve 6 ay boyunca günde bir kere 10 mg alfuzosin (Xatral 10 mg XL) ile tedavi edilen hastaların sonuçlarına ilişkin çalışma (ALF-ONE), Sanofi-Synthelabo, OBS 7526-TR...  1/2002 - /2002
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2017-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2014- Eylül 2017
  3 Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2011- Eylül 2014
  4 Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkan Vekili, Eylül 2011- Eylül 2011
  5 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Ekim 2005- Ekim 2008
  6 Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2005- Nisan 2008