En

PROF.DR. İLHAN ÇELEBİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1986
  Tıpta Uzmanlık  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Dalı  1991
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1995
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bilim Dalı  1998
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
 • NO AD YIL
  1  Assessment of ex-vivo efficacy (oncogram) of immunotherapeutic and chemotherapeutic agents in bladde...  2020
  2  Risk Factors for Adrenal Invasion in Renal Cell Carcinoma...  2018
  3  Partial nephrectomy vs. radical nephrectomy for stage I renal cell carcinoma in the presence of pred...  2017
  4  Açık Parsiyel Nefrektomide Politetrafloroetilen Teflon Felt Kullanımı...  2016
  5  Clinical Behavior of Bladder Urothelial Carcinoma in Young Patients: A Single Center Experience....  2016
  6  Imaging findings of paraurethral leiomyoma....  2016
  7  İlk Prostat Biyopsisi Sonucu Yüksek Dereceli Prostatik İntraepitelyal Neoplazi Gelen Hastaların ...  2016
  8  Böbreğin Epitelioid Anjiyomiyolipomu: İki Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi...  2015
  9  Evaluation of computed tomography findings for success prediction after extracorporeal shock wave li...  2015
  10  Böbreğin Mikst Epitelyal ve Stromal Tümörü (MEST): İki Nadir Olgu Sunumu...  2014
  11  The performance of abnormal digital rectal examination for the detection of prostate cancer at strat...  2011
  12  Benign Prostat Hiperplazisi: Tanıdan tedaviye önerilmeyenler (tarihsel süreç içerisinde uygulan...  2011
  13  The giant calculus within the prostatic urethra....  2011
  14  Increased expression of NKX3.1 in benign prostatic hyperplasia....  2009
  15  Renal corticomedullary abscess...  2007
  16  Relation between acute urinary retention, chronic prostatic inflammation and accompanying elevated p...  2006
  17  Analysis of NKX3.1 expression in prostate cancer tissues and correlation with clinicopathologic feat...  2006
  18  Diclofenac suppository administration in conjunction with lidocaine gel during transrectal ultrasoun...  2005
  19  The value of PSA, free-to-total PSA ratio and PSA density in the prediction of pathologic stage for ...  2005
  20  Thrombosis and Priapism in a Patient with Henoch-Schonlein Purpura...  2005
  21  Vascular endothelial growth factor expression in untreated and androgen-deprived patients with prost...  2005
  22  Echo-contrast enhanced power-Doppler ultrasound for assessment of angiogenesis in renal cell carcino...  2005
  23  Pediyatrik temel yaşam desteği uygulama becerisinin değerlendirilmesinde güvenilirlik analizleri...  2005
  24  Development of vesical calculi following tension-free vaginal tape procedure....  2005
  25  Subfertil erkeklerde düşük hacimli ejakülatın semen parametreleri, hasta yaşı ve infertilite ...  2005
  26  Testis tümörlü bir olguda rastlantısal ganglionöroma....  2005
  27  Testis Tümörlü Bir Olguda Rastlantısal Ganglionöroma....  2005
  28  Effects of sildenafil on ocular perfusion demonstrated by color Doppler ultrasonography...  2004
  29  Relationship between Complications due to Prostate Biopsy and the Scores of Pain and Discomfort...  2004
  30  Hemospermi: Bir Malignite Habercisi mi?...  2004
  31  Hidrosel kesesinde taş: Olgu sunumu...  2004
  32  Akut bakteriyel sistit olgularında kotrimoksazol ve siprofloksasin direnci...  2003
  33  İdyopatik Anejakülasyon ve Fertilizasyon...  2003
  34  Akut pyelonefrit tedavisinde invitro antibiyotik direnci...  2003
  35  Lynch sendromuna eşlik eden mesane tümörü olgusu...  2003
  36  Sexual dysfunction in male patients on hemodialysis: assessment with the International Index of Erec...  2002
  37  Efficacy and safety of sildenafil for treating erectile dysfunction in patients on dialysis...  2002
  38  Ascites following prostatectomy: a rare presentation of comorbid disease...  2002
  39  Tıp Eğitiminde Mesleksel Becerilerin Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi...  2002
  40  Early Catheter Removal following Transurethral Prostatectomy: Overnight Catheterization...  2002
  41  Recovery period of bladder after exposure to soluble virulence factor produced by Escherichia coli...  2001
  42  A new method for the evaluation of erectile dysfunction: sildenafil plus Doppler ultrasonography...  2001
  43  Noktürnal penil tümesans testinde ölçüm günlerine bağlı farklar...  2001
  44  Deneysel sistit modelinde 24. ve 48. saatte alınan idrar kültürlerinde bakteri üremelerinin kar...  2001
  45  Concealed Penis:Rare Complication of circumcision...  2001
  46  Rare bladder complications in gynecologic surgery: bladder stone and fibrotic band...  2000
  47  İdiyopatik infertilitede klomifen sitrat tedavisinin yeri...  2000
  48  Asemptomatik mikroskobik hematüride sistoskopinin yeri...  2000
  49  Testis biyopsisinde Touch-Prep sitolojisinin önemi...  1999
  50  Renal kist hidatik: olgu sunumu....  1999
  51  Hamilelikte alt üriner sistem semptomları...  1998
  52  Cinsel işlev bozuklukları: Penil protezler...  1998
  53  Renal cell carcinoma with galbladder metastasis....  1998
  54  Bellini duct (collecting duct) carcinoma of the kidney....  1996
  55  Venojenik erektil disfonksiyonda derin dorsal ven arteriyalizasyonu: 4 olguluk deneyim...  1995
  56  Erektil disfonksyonlarda tedavi alternatifi olarak: Penil Protez...  1995
  57  Perkütan endopyelotomi: İlk deneyimlerimiz...  1994
  58  Are obstructing ureteral stones more difficult to treat with extracorporeal electromagnetic shock wa...  1993
  59  Prostat kanserinde laparoskopik pelvik lenfadenektomi...  1992
  60  Renal hücreli karsinom hastalarında serum protein elektroforezi...  1991
  61  Üriner sistem taş hastalığı cerrahisinde Ceftizoxime profilaksisi...  1989
 • NO AD TARİH
  1  STAGHORN TAŞLARDA MODİFİYE CLAVİEN DERECELENDEİRME SİSTEMİ İLE SINIFLANDIRILAN PERKÜTAN NEF... 05/03/2020 - 08/03/2020
  2  Kliniğimizdeki Erişkin Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz... 31/10/2018 - 04/11/2018
  3  Briganti, Memorial Sloan Kettering ve Partın Nomogramlarının Radikal Prostatektomi Sonrası Lenf ... 31/10/2018 - 04/11/2018
  4  Renal Onkositom ve AA Tipi Amiloidoz Birlikteliği: Olgu Sunumu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  5  Evre 1 böbrek tümöründe R.E.N.A.L nefrometri skorunun günlük pratikte radikal/parsiyel nefrekt... 02/11/2016 - 06/11/2016
  6  Erişkin hastalarda guy taş skorunun perkutan nefrolitotomi sonuçları üzerine etkisi... 02/11/2016 - 06/11/2016
  7  Perkütan nefrolitotomide interkostal ya da subkostal girişin komplikasyon oranları üzerine etkil... 05/11/2014 - 09/11/2014
  8  Perkütan nefrolitotomide yetişkin hastalarda dilatasyon tipinin operasyon sonuçları üzerine etk... 05/11/2014 - 09/11/2014
  9  Böbrek taşlarında hounsfield ünitesi ölçümüm ile belirlenen taş sertliğinin perkütan nefr... 05/11/2014 - 09/11/2014
  10  hounsfield ünitesi ölçümünün mini-pcnl yapılan çocuk hastalarda operasyon sonuçları üzeri... 05/11/2014 - 09/11/2014
  11  NEFREKTOMİ PATOLOJİSİ MİXT EPİTELYAL STROMAL TÜMÖR (MEST) OLAN 2 KADIN OLGU... 06/11/2013 - 10/11/2013
  12  İlk biyopsi sonucu yüksek dereceli intraepitelyal neoplazi gelen hastaların tekrar biyopsi sonuç... 06/11/2013 - 10/11/2013
  13  Dev Renal Anjiomyolipom: Olgu Sunumu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  14  EVRE 1 RENAL HÜCRELİ KARSİNOM HASTALARINDA KRONİK BÖBREK HASTALIĞI İÇİN PREDİSPOZAN SİSTE... 06/11/2013 - 10/11/2013
  15  Clinical progression in young patients with bladder cancer... 26/10/2012 - 27/10/2012
  16  radiologic imaging affects on the treatment plan for urinary tract stone disease... 26/10/2012 - 27/10/2012
  17  Genç Mesane Tümörlü Hastalarda Klinik Progresyon... 03/10/2012 - 07/10/2012
  18  Üriner sistem taş hastalığında tedavi öncesi radyolojik görüntülemenin tedavi planına etki... 03/10/2012 - 07/10/2012
  19  Renal pelvis leimyosarkomu: olgu sunumu... 26/10/2011 - 30/10/2011
  20  Çocuk hastalarda böbrek taşlarının tedavisinde perkutan nefrolitotomi deneyimlerimiz... 10/12/2009 - 12/12/2009
  21  Renal kitle nedeniyle retroperitoneal laparoskopik parsiyel nefrektomi yapılan olgu: ilk deneyimimi... 04/11/2009 - 08/11/2009
  22  Artan deneyim perkütan nefrolitotomi sonuçlarını etkiler mi?... 01/11/2008 - 06/11/2008
  23  Perkütan nefrolitotomide Amplantz ve balon dilatasyon yöntemlerinin karşılaştırması... 01/11/2008 - 06/11/2008
  24  İnferior vena cavaya yapışık dev retroperitoneal kitle eksizyonu: Video sunum... 01/11/2008 - 06/11/2008
  25  Parsiyel nefrektomide teflon felt ile hemostaz sağlanması... 28/11/2007 - 02/12/2007
  26  Füzyone kros ektopik böbrekli bilateral nefrolitiazis olgusunda PCNL... 09/09/2007 - 12/09/2007
  27  Dev boyutlarda prostatik üretra taşı olgusu... 09/09/2007 - 12/09/2007
  28  Benign prostat hiperplazisinde artmış NKX3.1 ekspresyonu... 10/06/2006 - 15/06/2006
  29  Prostat kanserinde NKX3.1 ekspresyonu ve klinik-patolojik korelasyon... 22/09/2005 - 25/09/2005
  30  Prostat kanserli olgularda antiandrojen tedavi öncesi ve sonrası VEGF ekspresyonu... 22/09/2005 - 25/09/2005
  31  Diclofenak suppository administration during transrectal ultrasound guided prostate biopsy: a random... 16/03/2005 - 19/03/2005
  32  Renal hücreli karsinomlarda ekokontrastlı Power Doppler ultrasonografi ile anjiyogenez değerlendi... 27/10/2004 - 31/10/2004
  33  Radikal prostatektomi yapılan lokalize prostat kanserli olgularda tümör volümü ile PSA, Partin ... 02/10/2004 - 07/10/2004
  34  Akut üriner retansiyona eşlik eden yüksek PSA ve prostatit ilişkisi.... 02/10/2004 - 07/10/2004
  35  Üreter taşına yönelik optimum ESWL seans sayısı: Bir, iki ve üç seansın karşılaştırılm... 02/10/2004 - 07/10/2004
  36  Uretral prolapsuslu bir olgunun cerrahi tedavisi... 02/10/2004 - 07/10/2004
  37  Relation of high PSA accompanying acute urinary retention with prostatitis... 24/03/2004 - 27/03/2004
  38  Can sildenafil efficacy be predicted by color Doppler ultrasonography... 16/11/2003 - 19/11/2003
  39  Hemospermia: is it a harbinger of malignancy?... 16/11/2003 - 19/11/2003
  40  Subfertil erkeklerde hipovolemik ejakülatın hasta yaşı, evlilik ve infertilite süreleri ile ili... 05/06/2003 - 07/06/2003
  41  The comparison of partin tables with pathologic examination of radical prostatectomy specimens for l... 26/04/2003 - 01/05/2003
  42  Effects of sildenafil citrate on ocular perfusion demostrated by color Doppler ultrasonography (CDU)... 01/12/2002 - 04/12/2002
  43  Renal kitlelerin ayırıcı tanısında power Doppler ultrasonografi ve SHU 508a'nın (Levovist) kom... 05/11/2002 - 08/11/2002
  44  Prostat biyopsisi sonrası saptanan ağrı, rahatsızlık skorlarının ve olgu yaşının biyopsiye... 05/10/2002 - 10/10/2002
  45  Transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi alınan olgularda ağrı ve rahatsızlık s... 05/10/2002 - 10/10/2002
  46  PSA, Serbest/total PSA ve PSA dansitesinin lokalize hastalığı belirlemedeki prediktif değeri... 05/10/2002 - 10/10/2002
  47  Akut pyelonefrit tanısı alan hastalarda invitro antibiyotik direncinin cinsiyet ve üriner sistem ... 30/09/2002 - 05/10/2002
  48  Akut bakteriyel sistit olgularında kotrimoksazol ve siprofloksasin direnci... 30/09/2002 - 05/10/2002
  49  Sexual dysfunction in male patients on hemodialysis: assessment with International Index of Erectile... 22/09/2002 - 26/02/2002
  50  Efficacy and safety of sildenafil in the treatment of erectile dysfunction in dialysis patients... 22/09/2002 - 26/02/2002
  51  İdyopatik skrotal kalsinozis: olgu sunumu... 20/10/2001 - 26/10/2001
  52  İkibinli Yıllarda Tıp Eğitimi... 24/04/2001 - 28/04/2001
  53  Taska dayalı öğrenimde uygulanacak seçmeli staj programına ilişkin öğrenci görüşleri... 24/04/2001 - 28/04/2001
  54  Tıp eğitiminde staj öncesi kliniğe giriş eğitimi... 24/04/2001 - 28/04/2001
  55  Deneysel sistit modelinde 24. ve 48. saatte alınan idrar kültürlerinde bakteri üremelerinin kar... 08/10/2000 - 12/10/2000
  56  NPT testinde ölçüm günlerine bağlı farklar.... 08/10/2000 - 12/10/2000
  57  A noninvasive method in the evaluation of erectile dysfunction: sildenafil+penile Doppler ultrasonog... 29/04/2000 - 04/05/2000
  58  Mesleksel beceriler eğitimi... 12/11/1998 - 15/11/1998
  59  Mikroskobik subinguinal varikoselektomi... 25/10/1998 - 29/10/1998
  60  Testis Biyopsisinde Touch-Prep sitolojisinin önemi... 25/10/1998 - 29/10/1998
  61  İdiyopatik infertilitede klomifen tedavisinin yeri... 25/10/1998 - 29/10/1998
  62  The Clinical Skills Centre at the University of Dokuz Eylül Medical School... 30/08/1998 - 02/09/1998
  63  Effect of Serotonin on deep dorsal vein in erectile impotance... 17/05/1995 - 20/05/1995
  64  Multiple primary tumors of the genitourinary tract... 19/02/1995 - 25/02/1995
  65  Üreteropelvik bileşke obstrüksiyonlarında endopyelotomi... 02/11/1994 - 05/11/1994
  66  Lazer prostatektomi... 02/11/1994 - 05/11/1994
  67  Retroperitoneoskopik Üreterolitotomi... 02/11/1994 - 05/11/1994
  68  Venöz empotans tedavisinde penil revaskülarizasyon... 02/11/1994 - 05/11/1994
  69  Retroperitoneal laparoskopik nefrektomi... 02/11/1994 - 05/11/1994
  70  Laparoskopik cerrahide üreterin tanımlanmasında kolay bir yol: Işıklı üreter katateri... 02/11/1994 - 05/11/1994
  71  Erektil disfonksiyonda derin dorsal vene serotonin etkisi... 02/11/1994 - 05/11/1994
  72  Lokalize prostat karsinomu tedavisinde radikal prostatektomi... 02/11/1994 - 05/11/1994
  73  Üreter taşlarında tedavi seçenekleri... 24/03/1994 - 25/03/1994
  74  Böbrek taşlarının ekstrakorporeal şok dalgalarıyla tedavi indikasyonlarındaki değişim ve ne... 24/03/1994 - 25/03/1994
  75  Üreter sistem taş hastalığının tedavisindeki değişim... 24/03/1994 - 25/03/1994
  76  Testis tümörleri: DEÜTF ABD deneyimleri... 03/05/1993 - 07/05/1993
  77  Studer tipi kontinan üriner diversiyonlarda total parenteral nütrisyonun önemi... 03/05/1993 - 07/05/1993
  78  Kontinan üriner diversiyonlarda reflü... 27/09/1992 - 30/09/1992
  79  Lokal invaziv mesane tümörleri veya sık tekrarlayan yüzeyel mesane tümörlerinde radikal sistek... 27/09/1992 - 30/09/1992
  80  Studer operasyonu sonrası ürodinamik çalışmalar... 27/09/1992 - 30/09/1992
  81  Potent ve impotent erkeklerde dinamik kavernozometri... 27/09/1992 - 30/09/1992
  82  İmpotansın değerlendirilmesinde renkli dupleks ultrasonografi... 27/09/1992 - 30/09/1992
  83  Varikosel tedavisinde yeni bir yaklaşım: Laparoskopik varikoselektomi... 27/09/1992 - 30/09/1992
  84  Dopamin: papaverine ikincil gelişen ereksiyonların tedavisinde bir alternatif.... 27/09/1992 - 30/09/1992
  85  Prostat kanseri evrelemesinde laparoskopik pelvik lenfadenektomi... 27/09/1992 - 30/09/1992
  86  Ekstrakorporeal litotripsi sonrası fragmente böbrek taşlarının arınımını etkileyen faktörl... 27/09/1992 - 30/09/1992
  87  Solunumla kombine ekstrakorporeal elektromanyetik şok dalgaları (ESL) ile tedavi sonuçları... 07/05/1992 - 10/05/1992
  88  Obstrükte üreter taşlarında in situ ekstrakorporeal litotripsinin etkinliği... 07/05/1992 - 10/05/1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  gebelik ve taş hastalığı üroloji masaüstü başvuru kitabı...  2013
  2  Ürogenital sistemin acil yaklaşım gerektiren hastalıkları Temel Üroloji...  2007
  3  Tıp öğrencileri için mesleksel beceriler Tıp öğrencileri için mesleksel beceriler...  2005
  4  Erkek Genital Sistem Öykü ve Fizik Muayene Kliniğe giriş öykü ve fizik muayene...  2005
  5  Üriner sistem öykü ve fizik muayene Kliniğe giriş öykü ve fizik muayene...  2005
  6  Ürogenital sistemin acil yaklaşım gerektiren hastalıkları. Temel Üroloji...  1998
 • NO AD TARIH
  1  Türkiyede benign prostat hiperplazisine (BPH) bağlı alt üriner sistem semptomları (AÜSS) olan ve 6 ay boyunca günde bir kere 10 mg alfuzosin (Xatral 10 mg XL) ile tedavi edilen hastaların sonuçlarına ilişkin çalışma (ALF-ONE), Sanofi-Synthelabo, OBS 7526-TR...  1/2002 - 1/2002
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2017-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2014- Eylül 2017
  3 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2011- Eylül 2014
  4 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı Başkan Vekili, Eylül 2011- Eylül 2011
  5 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Ekim 2005- Ekim 2008
  6 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2005- Nisan 2008