En

PROF.DR. LEYLA İYİLİKÇİ KARAOĞLAN TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  1996
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2011
 • NO AD YIL
  1  Spinal Epidural and Intracranial Subdural Haemorrhage that is a Complication of Spinal Anaesthesia...  2018
  2  Toksikoloji alaninda SCI/SCI-E'de indekslenen dergilerde Turkiye kaynakli yayinlar: Bibliografik bir...  2018
  3  PEDİYATRİK MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME OLGULARINDA AMELİYATHANE DIŞI ANESTEZİ UYGULAMALAR...  2018
  4  KARDİYAK KATETERİZASYON UYGULANAN PEDİYATRİK OLGULARDA ANESTEZİ...  2018
  5  Comparison of the RIFLE, AKIN, and KDIGO diagnostic classifications for acute renal injury in patien...  2016
  6  OSTEOKONDRODİSPLAZİLER...  2016
  7  Comparison of the RIFLE, AKIN and KDIGO diagnostic classification for Acute Renal Injury in Patients...  2016
  8  Acute renal injury evaluation after liver transplantation: with RIFLE criteria...  2015
  9  A complication of Tracheaesophageal Fistula Treatment with Glue:Endotracheal cuff adhesion...  2015
  10  Sugammadex.Safe for Ambulatory Surgery In Patients with ALS...  2015
  11  Türkiyede Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlarının Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaların...  2014
  12  Ameliyathane Dışı Deneyimlerimiz:Gebe Olgularda Anestezi (10 olgu)...  2013
  13  The cooling effect on proinflammatory cytokines interferon-gamma, tumor necrosis factor-alpha, and n...  2013
  14  Sedation for short hemato-oncologic invasive procedures in children: comparison of propofol-remifent...  2013
  15  Evaluation of myocardial ischemia in coronary artery disease with cardiac MR perfusion method: compa...  2013
  16  Use of laryngeal mask airway in anesthesia for treatment of retinopathy of prematurity...  2011
  17  Comparison of the effects of 2 different doses of remifantanil infusion for sedation during in-vitro...  2011
  18  Pediyatrik olgularda herbal ilaç kullanımının preanestezik değerlendirmede önemi...  2011
  19  A palliative care initiative in Dokuz Eylul University Hospital...  2011
  20  Cerebrospinal Fluid and Serum Beta Secretase Activities in Alzheimer's Disease....  2010
  21  Biological markers in cerebrospinal fluid (CSF) and evaluation of in vitro effect of on PC12 cell li...  2009
  22  Comprasion of etomidate-remifentanil and propofol-remifentanil sedation in patients scheduled for co...  2009
  23  TNF-related apoptosis-inducing ligand level in Alzheimer's disease...  2009
  24  Duodenal perforation and bilateral tension pneumothorax following endoscopic sphincterotomy...  2009
  25  The soft seal disposable laryngeal mask airway in adults:comparison of two insertion techniques with...  2008
  26  Technetium-99m HMPAO brain SPECT in autistic children and their families...  2008
  27  Technetium-99m HMPAO brain spect in austic children and their families...  2008
  28  Comparison of the effectiveness of pretreatment by fentanyl and remifentanil on rocuronium induced i...  2008
  29  Sedation for endoscopic retrograde cholangiopancreatography in a pregnant patient...  2007
  30  Botulinum toxin a injection for spasticity in diplegic type cerebral palsy...  2006
  31  Preanesthetic evaluation. Importance of herbal drug usage in anesthesia practice....  2006
  32  Sedation for percutaneous treatment of hepatic hydatid cyst in a pregnant patient...  2006
  33  Alzheimer Hastalığında Beyin Omurilik Sıvısında (BOS) Biyolojik Belirteçler ve BOS'un PC12 H...  2006
  34  Anestezide beklenmedik durumlar: hiperglisemi ve elektrik kesintileri (olgu sunumu)...  2005
  35  The effects of alfentanil or remifentanil pretreatment on propofol injection pain....  2004
  36  Comparison of Sedation Requirements for Cataract Surgery Under Topical Anaesthesia Or Retrobulbar B...  2004
  37  Additive effects of propofol and midazolam on dopamine vasodilatation in isolated rabbit renal arter...  2004
  38  Practices of anaesthesiologists with regard to withholding and withdrawal of life support from the c...  2004
  39  Anesthetic management of lumbar discectomy in a pregnant patient...  2004
  40  Supratentoriyal Yer Kaplayan Oluşumlarda Remifentanil ve Fentanilin Hemodinami ve Postoperatif Erke...  2004
  41  Karotis arter endarterektomisi ve anestezi yönetimi: 2 olgu sunumu...  2003
  42  Endotrakeal tüp ve pilot balonunda hasarlamalar: 2 olgu sunumu...  2003
  43  Addison Hastalığı ve Anestezi Yönetimi (Olgu Sunumu)...  2003
  44  Sezaryen olgularında hızlı endotrokeal entübasyonda rokuronyum ve süksinilkolinin karşılaşt...  2002
  45  Hızlı vankomisin infüzyonunun yan etkilerini antihistaminikler azaltır mı?...  2002
  46  Laringeal maske uygulamasında propofol ve midazolamın göz içi basıncı ile hemodinami üzerine ...  2002
  47  Beyin Ölümü Kavramı ve DEÜTF Anestezi Yoğun Bakım Ünitesindeki Olguların Retrospektif İnce...  2001
  48  Endoskopik mesane girişimlerinde intravezikal lidokain uygulaması...  2000
  49  Katarakt Cerrahisinde Hasta Kontrollü Sedasyon...  2000
  50  Yoğun bakım hastalarında uygulanan santral venöz kateterlere bağlı kolonizasyon değerlendirme...  2000
  51  Beyin ölümü tanısı için doğrulatıcı bir test olarak radyonüklid perfüzyon çalışması (...  2000
  52  Guillain -Barre Sendromu: 7 olgu...  2000
  53  Tip 1 aort disseksiyonu...  1999
  54  Laringeal maskenin derin anestezi altında ve uyanık hastalarda çıkarılması sırasında gelişe...  1999
  55  Orthotopik karaciğer transplantasyonunda total porta kaval ve lateral klempaj tekniklerinin hemodin...  1998
  56  Amniyon sıvı embolisi...  1998
  57  Radikal özofagus cerrahisi sonrası gelişen solunum yetersizliği ve kontrollü ventilsayonun yeri...  1998
  58  Preoperatif uygulanan tek doz omeprazol ve femotidin'in mide asit sekresyonu ve volümüne etkileri...  1998
 • NO AD TARİH
  1  Perioperatif Anafilaksi Gelişen Olgularda Anestezi Yönetimi... 25/05/2019 - 27/05/2019
  2  Ameliyathane Dışı Anestezide Sedasyon da Sınır Var mıdır?... 07/11/2018 - 11/11/2018
  3  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Anestezik Gazların Küresel Isınma K... 07/11/2018 - 11/11/2018
  4  İNTRAVENÖZ KONTRAST AJAN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN ANAFLAKSİ: OLGU SUNUMU... 13/05/2018 - 15/05/2015
  5  Türkiye'deki Anesteziyoloji Hekimlerinin Anestezik Gazların Sera Etkisi Konusundaki Tutum ve Davra... 21/04/2017 - 23/04/2017
  6  Toksikoloji alanında SCI/SCI-E'de indekslenen dergilerde Türkiye kaynaklı yayınlar: Bibliografik... 21/04/2017 - 23/04/2017
  7  Hastanemizde 2009-2017 yılları arasında toksik hepatit nedeniyle karaciğer nakli uygulanan olgu ... 21/04/2017 - 23/04/2017
  8  kalp transplantasyonlu hastada kardiyopulmoner arrest ve ekstrakorporeal kardiyak resüsitasyon (E-K... 15/10/2016 - 15/10/2016
  9  The effects of different pressure pneumoperitoneum on the pulmonary mechanics and surgical satisfact... 28/05/2016 - 30/05/2016
  10  Experiences of transcatheter aortic valve implantation with severe aortic stenosis... 28/05/2016 - 30/05/2016
  11  EBUS uygulaması sırasında desatürasyonun önlenmesinde n-CPAP ile Oksijen uygulan masının etki... 06/04/2016 - 10/04/2016
  12  Pediyatrik Manyetik Rezorans Görüntüleme Olgularında Ameliyathane Dışı Anestezi Anestezi Uygu... 02/12/2015 - 06/12/2015
  13  Pediyatrik Kardiyoloji Olgularında Ameliyathane Dışı Anestezi Girişimlerinin Değerlendirilmesi... 02/12/2015 - 06/12/2015
  14  Pediyatrik Litotripsi Olgularında Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları deneyimlerimiz:303 Ol... 02/12/2015 - 06/12/2015
  15  Vaporizatördeki Desfluranda İki Katmanlı Renk Değişimi... 02/12/2015 - 06/12/2015
  16  Karaciğer transplantasyonu olan hastalarda akut renal yetmezlik: RIFLE kriterleri ile değerlendirm... 15/10/2014 - 18/10/2014
  17  Karaciğer transplantasyonunda intraoperatif hipoterminin cerrahi alan infeksiyonu ve greft disfonks... 15/10/2014 - 18/10/2014
  18  Türkıyede Anestezı Uzmanlarının Amelıyathane Dışı Anestezı Uygulamalarındakı Tutum Ve Da... 20/11/2013 - 24/11/2013
  19  Karaciğer Transplantasyonunda Sugammadeks kullanımı: alıcı ve Donörlerde Deneyimlerimiz (6 olg... 19/04/2013 - 23/04/2013
  20  Tip IV Glikojen Depo Hastalığı nedeniyle karaciğer transplantasyonu uygulanan olguda profilaktik... 19/04/2013 - 23/04/2013
  21  DEÜTF VE İLAHİYAT FAKÜLTESİ DÖNEM 2 ÖĞRENCİLERİNİN BEYİN ÖLÜMÜ KONUSUNDAKİ BİLGİ v... 07/11/2012 - 09/11/2012
  22  GERİATRİK OLGULARDA AMELİYATHANE DIŞI ANESTEZİ UYGULAMALARINDA UYGULANAN İŞLEMLERİN VE GELİ... 07/11/2012 - 09/11/2012
  23  Çocuklarda gastrointestinal endoskopide sedasyon uygulamaları ve sonuçları... 18/10/2012 - 21/10/2012
  24  Well described coronary artery spasm induced by general anesthesia during PFO closure - A case repor... 11/10/2012 - 14/10/2012
  25  Pediyatrik Manyetik Rezorans Görüntüleme Olgularında Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamalar... 20/04/2012 - 23/04/2012
  26  Pediyatrik Kardiyoloji Olgularında Ameliyathane Dışı Anestezi Girişimleri: 1084 olgu... 20/04/2012 - 23/04/2012
  27  Depresyon hastalarında elektrokonvülsif tedavinin beyinden türeyen nörotrofik faktör düzeyleri... 26/10/2011 - 30/10/2011
  28  Elektrokonvulsif tedavide (EKT)propofol ile propofol- remifentanil kombinasyonlarının nöbet süre... 26/10/2011 - 30/10/2011
  29  Gebe hastada sedoanaljezi ve ERCP nin güvenirliği... 24/11/2010 - 28/11/2010
  30  Anti-uhthoff effect of hypothermia on multiple sclerosis patients previously affected by opic neuri... 13/10/2010 - 16/10/2010
  31  The neuro-opthalmologic and electrophsysiologic evaluation of hypothermia in multiple sclerosis pat... 13/05/2010 - 16/05/2010
  32  Geriatrik Olgularda Ameliyathane Dışı Deneyimlerimiz... 28/10/2009 - 31/10/2009
  33  Kolonoskopi için sedasyon uygulamalarında etomidat-remifentanil ve propofol-remifentanil kombinasy... 28/10/2007 - 31/10/2007
  34  Gastrointestinal endoskopik girişimlerde sedasyon uygulamaları: 2112 olgudaki deneyimlerimiz... 01/03/2007 - 04/03/2007
  35  Diplejik Tip Serebral Palsili Olgularda Botulinum Toksin A Uygulamasının Fonksiyonel Sonuçları... 22/11/2004 - 23/11/2004
  36  Preanestezik değerlendirmede herbal ilaç kullanımının anestezi pratiğindeki önemi... 26/10/2004 - 31/10/2004
  37  Botulinum toxin a injection for spasticity in diplegic type cerebral palsy... 30/09/2004 - 04/10/2004
  38  The effects of sevoflurane administration on pregnant rat's neonatal hiıppocampus and learning cap... 18/04/2004 - 23/04/2004
  39  Approaches of Turkish anesthesiologist to delirium observed in İntensive Care Unit Patients... 01/01/2004 - 05/01/2004
  40  Pediyatrik oftalmik girişimlerde laringeal maske uygulamalarımız... 27/11/2003 - 01/12/2003
  41  Supratentoriyal yer kaplayan oluşumlar için kraniyotomi yapılan olgularda, midazolam-remifentanil... 27/11/2003 - 01/12/2003
  42  Pediyatrik nöroanestezi uygulamalarımızda sevofluranın uyanma üzerine etkilerinin retrospektif ... 25/04/2003 - 27/04/2003
  43  Çocuk onkoloji hastalarında invazif girişimlerde sedasyon anestezisi.... 23/04/2003 - 27/04/2003
  44  Attitudes and practices about do-not-resuscitate orders in Turkey... 18/03/2003 - 21/03/2003
  45  Additive effects of propofol and midozolam on dopamine vasodilatation of isolated rabbit renal arter... 18/03/2003 - 21/03/2003
  46  Propofol Enjeksiyon Ağrısını Önlemede Alfentanil ve Remifentanil Önilaç Uygulamalarının Kar... 26/10/2002 - 30/10/2002
  47  Supratentoriyal yer kaplayan oluşumlar için kraniyotomi yapılan hastalarda, remifentanil ve fenta... 01/01/2002 - 02/01/2002
  48  Katarakt Cerrahisinde Retrobulber Blok İle Topikal Anestezinin Hasta Kontrollü Sedasyon Uygulamas... 27/10/2001 - 31/10/2001
  49  Beyin Ölümü Vakalrının Retrospektif Değerlendirilmesi... 27/10/2001 - 31/10/2001
  50  Konjenital adrenal hiperplazili hastada anestezi... 25/10/2000 - 29/10/2000
  51  500 g Ağırlığında Prematürede Anestezi Uygulaması... 25/10/2000 - 29/10/2000
  52  Katarakt Cerrahisinde hasta kontrollü sedasyon... 27/10/1999 - 31/10/1999
  53  Crouzon sendromu (olgu sunumu)... 22/10/1999 - 25/10/1999
  54  Evulation of the infections due to central venous catheters in intensive care unit patients... 16/03/1999 - 19/03/1999
  55  Sistoskopi ve mesane biyopsilerinde intravezikal lidokain uygulanması... 28/10/1998 - 01/11/1998
  56  Travma sonrası interventriküler septal rüptür gelişen olgu... 25/06/1998 - 28/06/1998
  57  Respiratory failure after radical esophageal surgery and the role of controlled ventilatiıon (case ... 14/05/1998 - 17/05/1998
  58  Guillain-Barre Syndrome : 7 cases... 14/05/1998 - 17/05/1998
  59  Amniotic fluid embolism (case report)... 14/05/1998 - 17/05/1998
  60  Canlı donörden karaciğer naklinde ilk anestezi deneyimimiz (olgu sunumu)... 24/10/1997 - 28/10/1997
  61  Amitriptilin zehirlenmesi (olgu sunumu)... 24/10/1997 - 28/10/1997
  62  Canlı donörden karaciğer nakli: İlk deneyimimiz... 28/09/1997 - 03/10/1997
  63  Tc-99m HMPAO brain SPECT in autistic children... 23/08/1997 - 27/08/1997
  64  Yüksek kardiyak riskli bir hastada nonlardiyak cerrahide anestezi indüksiyonu ve idamesi... 05/12/1996 - 08/12/1996
  65  Zor entübasyonda laringeal maske yaklaşımı... 25/10/1996 - 29/10/1996
  66  Hava yolu direnci artmış hastalarda magnezyum sülfat tedavisinin yeri... 27/10/1993 - 31/10/1993
  67  Omeprazole ve famotidine?in mide asit sekresyonuna etkileri... 27/10/1993 - 31/10/1993
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamalarında Sedasyon Sedasyon ve Analjezi...  2019
  2  Ameliyathane Dışı anestezi uygulamalarında sedasyon Sedasyon ve Analjezi...  2019
  3  Elektrolit Bozukluklatı Acil Kritik Bakımda karar verme...  2018
  4  Günübirlik Anestezi ve Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akademi...  2018
  5  Akut Renal Hasar ve Renal Replasman Tedavisi Acil Kritik bakımda Karar verme...  2018
  6  Rabdomiyoliz Acil Kritik Bkımda Karar Verme...  2018
  7  Ameliyathane Dışı AnesteziGünübirlik Anestezi E-kitap...  2017
  8  Bir test stimülasyonu ve kendini değerlendirme amacı Klinik Anesteziyoloji Board Derlemesi...  2016
  9  Antiaritmikler Temel Anestezi...  2016
  10  Mekanik Ventilasyonun tanımı ve amacı Yoğun Bakım ünitesinde enfeksiyonlar...  2015
  11  Endokrin Sistem Hastalıklarında Anestezi Anesteziyoloji Akıl Notları...  2015
  12  karaciğer Transplantasyonu Sonrası yapılan girişimlerde Ameliyathane Dışı Anestezi uygulamaları Karaciğer Transplantasyonu...  2015
  13  Monitörizasyon Klinik Anestezi Uygulamaları...  2014
  14  Antiaritmikler Temel Anestezi...  2011
  15  Çocuklarda Anaflaksi Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri...  2011
  16  Mekanik Ventilasyonun Tanımı ve Amacı Yoğun Bakım Ünitesinde İnfeksiyonlar...  2009
  17  Anesteziyoloji,postoperatif ağrı tedavisi ve uygulamalrında ilaç etkilişimleri Temel ve Sistematik Cerrahi...  2005
  18  Yoğun Bakım Hastalarında Rutin Monitörizasyon Yoğun Bakımda Girişimler ve Teknikler...  2005
  19  KBB,RenalSistem, obesite,gastrointestinal bozukluklarda,laparoskopik cerrahi,karaciğer,ortopedi hastalıklarında anestezi Klinik Anestezi El Kitabı...  1999
 • NO AD TARIH
  1  Alzheimer ve Parkinson Hastalığı için Biyomarkır Geliştirilmesi...  8/2012 - 8/2015
 • NO AD YIL
  1  Depresyon Hastalarında Elektro Konvülsif Terapinin GDNF ve BDNF düzeylerine etkisi...  2009
  2  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B1 Tipi Yayın Teşvik Ödülü...  2004
  3  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B1 Tipi Yayın Teşvik Ödülü...  2004
  4  Geriatri Derneği 2005 Yılı En İyi Araştırma Ödülü...  2006
 • NO AD YIL
  1  CIES,Fransa Dişişleri Bakanlığı  1994
 • NO Görev
  1 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Eylül 2017- Ağustos 2018
  2 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2016-Devam ediyor
  3 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Ekim 2015
  4 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Nisan 2012- Nisan 2015