En

PROF.DR. EMEL KAYIN MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ RESTORASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Muhendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü  1985
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Restorasyon Anabilim Dalı  1988
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Bina Bilgisi Anabilim Dalı  1999
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  2000
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Tarih  2012
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  2017
 • NO AD YIL
  1  Prodüksiyon Amaçlı Kent Odaksal Ses Bankası Oluşturma: Şehr-i Sada İzmir...  2020
  2  Urla Özbek Köyü Kırsal Mimari Mirası...  2018
  3  İzmir'de Korumacı-Katılımcı Reflekslerin 20.Yüzyıl Sonu-21.Yüzyıl Başındaki Örgütlenmes...  2017
  4  Bir Eğitim Deneyi Olarak Üretkent...  2016
  5  İzmir Enternasyonal Fuarı ve Kültürpark İçin Bir Koruma Çerçevesi:Modern Miras, Kültürel P...  2016
  6  Modern Mimarlık Mirası Bağlamında İzmir Kenti ve İzmir Ticaret Odası Yapı Kompleksi...  2016
  7  Modernleşme Deneyiminin Alanı ve Kültürel-Doğal Miras Olarak Kırsal Yerleşimler...  2015
  8  Kemeraltı'nda Yeme-İçme ve Eğlence Kültürü'nün Tarihsel/Mekansal Yansımaları...  2015
  9  Endüstri Mirasına Yönelik Koruma Müdahalelerini Değerlendirme Ölçütleri ve Terkos Pompa İst...  2013
  10  Bir "Kültürel Manzara-Kültürel Peyzaj" Öğesi Olarak Kırsal Yerleşimlerin Korunmasına Yönel...  2012
  11  Dönüşüm Sürecindeki Koruma Alanı İçin Güncel Sorular...  2012
  12  Kentin Kıyısında ve İçinde Olmak:İzmir-İnciraltı İçin Doğa Temelli Bir Gelecek Öngörüs...  2012
  13  İnciraltı Boşluğu İçin Ekolojik Kentsel Bir Gelecek Modeli:Kentliler İçin Bir Kıyı...  2012
  14  Batı Anadolu'nun Çok Katmanlı Köy Dokularına Bir Örnek:Akköy...  2012
  15  Tarihsel ve Yeni Olanın İlişkisinde Değişim, Dönüşüm, İletişim...  2011
  16  Modern Mimarlık Mirasının Korunması sorunsalında Türkiye Gündemi ve Devirleşmemiş Tarihsell...  2011
  17  Kentleşme ve Küreselleşme Baskısındaki Kızıldağlar'da Bir Köy:Kavacık...  2011
  18  Tarihsel ve modernin iletişimi: ÖSYM Alsancak Hizmet Binası...  2010
  19  İzmir'de Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirası:1923-1965 (Editör Yazısı)...  2009
  20  Sosyo-ekonomik ve Kültürel Farklılaşmalar Kapsamında 19. Yüzyıl İzmir Konut Mimarlığı...  2009
  21  İzmir Kenti İçin Yeni Bir Olanak:1923-1965 Dönemi Modern Mimarlık Mirası...  2009
  22  Modernin Eleştirel Döngüsünde Kaçınılmaz Karşılaşma:Fütürist Koruma ve Korumacı Fütür...  2009
  23  İzmir Havagazı Endüstri Kompleksi Üzerine Yeniden Düşünmek...  2009
  24  Tasarımdan Onarıma Endüstri Mirası : Uygulamalar, Sorunlar, Öneriler (Editör Yazısı)...  2009
  25  Kıyı Kentlerinde Sorunlu Gelişmeler ve Mimarlık...  2009
  26  Merkez-Taşra İkilemindeki Anadolu Kentlerinde Kimlik Arayışı ve Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mi...  2009
  27  Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirası ve İzmir'in "Modern" Kimliği...  2008
  28  Bir Tasarım Konusu Olarak Enerji Etkin Mimarlık (Editör Yazısı)...  2008
  29  Türkiye Koruma Tarihindeki Kırılmalar...  2008
  30  İzmir İçin Yeni Bir Kamusal Mekan Yaklaşımı Arayışındaki Bir Stüdyo Deneyiminden Kente ve ...  2008
  31  Naim Palas Oteli'nden Atatürk Müzesi'ne Biriken "Anlam" ve "Değer"...  2008
  32  Expo'yu Kaybettik Ama Kenti Kazanabiliriz...  2008
  33  "Özgürlük" Söylemi ve Mimarlığın Özgürleşme Deneyimi...  2008
  34  Modernleşmenin Sarsıntılı Düzleminde Korumayı Tartışmak...  2008
  35  21. Yüzyıl Kentlerinde Küresel- Yerel İkilemi ve İzmir...  2008
  36  "Geçmişle Yüzleşmek: Kemeraltı-Basmane" Atölyesinden Kentsel Mekan-Kentli İlişkisine Yöneli...  2008
  37  Korumada Psikolojik Boyut...  2007
  38  "Modern" Bir Kurgu Olarak Koruma Paradigmasının Dönüşümü ve Modern Mimarlık Mirası...  2007
  39  Koruma Alanına Yeniden Bakış (Editör Yazısı)...  2007
  40  Kentsel Mekânın Gündelik Hayat Merkezli İyileştirilmesi İçin Arayışlar...  2007
  41  Türkiye'de Muhafazakar ve Sol İdeolojiler Bağlamında Koruma-Siyaset İlişkisi...  2007
  42  Bir Otel-Üç Zaman: Tevfik Paşa Oteli-Sadık Akseki Oteli-Paşa Konağı Oteli...  2007
  43  "Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirasının Belgelenmesi, Korunması ve Değerlendirilmesi Projesi" İ...  2007
  44  Balçova-Teleferik/ İnciraltı-Bahçelerarası Bölgesi İçin Kentsel Fırsatlar...  2007
  45  Bornova-Edwards (Murat) Köşkü Restorasyon Çalışmaları...  2006
  46  Bir Kamusal Alan, Bir Kentsel Simge, Bir Kıyı Hikayesi:Kordonboyu...  2006
  47  Yeni "Miras"lar/ Yeni "Yaklaşım"lar- Yeni "Direnç"ler, Yeni "Strateji"ler...  2006
  48  "Kimlik-Kültür" Tartışmasında İzmir Kenti ve Mimarlığı...  2006
  49  Dönüşüm Sürecindeki Alsancak İçin Öneriler...  2006
  50  Geleneksel Yapılar ve Mekanlar...  2006
  51  İki Mimarın Otobiyografilerinde 1950-1960'lı Yılların İzmir Kentinden Yansımalar...  2005
  52  "Pazaryeri" Olmak Ya da "Pazaryeri Eleştirisi" İçin Bir Ortam Yaratmak :UIA 2005-İstanbul...  2005
  53  "İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihe Saygı / Yerel Koruma Ödülleri" Üzerine Bir Değerlendirm...  2005
  54  Dünü ve Bugünüyle Ege'de Mimarlık...  2005
  55  Kemeraltı'nı Yeniden Deneyimlemek...  2005
  56  Geçmişin ve Günümüzün Mimarlık Kitaplarından Örnekler Üzerine İrdelemeler...  2004
  57  Ulusal Mimarlık Dergilerinde Farklılaşan Yaklaşımlar ve Ege Mimarlık Dergisi...  2004
  58  Kentsel Mekandaki Koruma Eylemine İlişkin Güncel Sorunlar...  2004
  59  Oteller Sokağı/ Oteller Bölgesi/ Kemeraltı Neden, Nasıl Korunsun?...  2004
  60  Koruma ve Ütopya Arasındaki İlişkiler...  2003
  61  Moderniteden Postmoderniteye Kültürel Değişim ve Korumacılık...  2003
  62  Tarihsel Aydın'dan Geride Kalanlar ve Cemal Bey (Cihanoğlu Abdülaziz) Hamamı...  2003
  63  Kimliğine Sahip Çıkan Bir Tarihi Kent : Kula...  2003
  64  "Marjinal Mekanın Gerçekliği ve Görüntüsü"...  2003
  65  Manisa'da Bir Tarihi Otel Restorasyonu...  2002
  66  Ege'de Bir Rum Köyü Şirince...  2002
  67  Bayraklı Tepekule Höyüğü'nde Kazıevi Tasarımı...  2002
  68  İzmir'in Tarihi Kent Mekanları İçin Yeni Vizyonlar (Editör Yazısı)...  2002
  69  Smyrna Antik Kentinin Görünür Olabilme Problemi Üzerine...  2002
  70  Erken Cumhuriyet Dönemi Otel Mimarisi : Merkez ve Periferi Kentlerinde...  2002
  71  İzmir Liman Yarışması Projelerinde Tarihsel İmgelerin Kullanımı...  2002
  72  İstanbul Kenti ve "Sanallık ve Gerçeklik" Konulu Bir Buluşma...  2001
  73  Kemeraltı Kentsel Mekanı Üzerine Bir Ütopya...  2001
  74  Tarihi Ticaret Merkezi Kemeraltı'nda Değişen Üretim ve Tüketim Modellerinin Mekansal Yansımala...  2001
  75  Sultan, Mimar ve Kent...  2001
  76  Suyun Çeşme Kentini Anlamlandırması Üzerine...  2001
  77  İzmir'de Tarihi Mekanlar ve Kentliler Arasında Yeniden Kurgulanan İlişkiler...  2001
  78  Hayatı Yeniden Yorumlamaya Başlamak ve Mimarlık Birinci Sınıf Eğitimi...  2000
  79  Tarihsel Süreçte İzmir Limanları : Mekansal ve Yaşamsal Örgüler...  2000
  80  İzmir Oteller Tarihinin İki Sessiz Tanığı : Hacı Hasan (Yeni Şükran) ve Ankara Palas Oteller...  2000
  81  Turizmin Çarpıcı Bir Sahnesi Olarak Tarihi Kent Meydanları: Cemaatü'l Fena Meydanı Örneği...  2000
  82  Çağımızın Entegre Koruma Yaklaşımlarına Olumlu Bir Örnek: Birgi Yaz Alan Çalışması...  2000
  83  İzmir'de Konaklama Anlayışının Dönüşümü: Tarihi İzmir Otelleri...  2000
  84  Batı Anadolu'nun Tarihsel Kentlerinde Korumaya Yönelik Yeni Arayışlar: Birgi-Kula-Şirince...  2000
  85  İzmir'in Tarihi Kuleleri ve Asansör Kulesi...  1999
  86  Çeşme Osman Ağa Konağı Çevresinde Belgeleme ve Koruma Amaçlı Çalışmalar...  1999
  87  Çeşme Geleneksel Konut Mimarisi : Konsollar, Kapılar, Pencereler...  1998
  88  UMAR ve Fes Kentinde Akdenizli Bir Yaz Okulu...  1996
  89  Eski Detaylar, Geçmiş Yaşantılar, Mimarsız Yorumlar: İzmir Varyant Fatih Camii...  1996
  90  Çeşme'nin Çeşmeleri...  1996
  91  Koruyamamamız Üzerine...  1996
  92  Çeşme Geleneksel Kent Dokusunda Konut Tipleri...  1995
 • NO AD TARİH
  1  Prodüksiyon Amaçlı Kent Odaksal Ses Bankası Oluşturma: Şehr-i Sada İZMİR... 25/04/2019 - 27/04/2019
  2  Bir "Kentsel Yaşantı" ve "Turizm" Mekânı Olarak Kültürel-Doğal Miras:Buca Örneği... 06/05/2014 - 06/05/2014
  3  İzmir Atlas Oteli... 07/12/2013 - 08/12/2013
  4  Kırsalda Koruma:Doğa, Peyzaj, Doku... 20/09/2012 - 22/09/2012
  5  İzmir Ödemiş'te 20. Yüzyıl Ortasından Sonra Gelişen Apartman Mimarlığına Bir Örnek: Turgu... 16/12/2011 - 18/12/2011
  6  İzmir Ödemiş Belediyesi Hizmet Binası... 02/12/2010 - 04/12/2010
  7  Cumhuriyet'in Erken Modernleşme Serüveninde İzmir ve Kentin Modern Mirası... 10/12/2009 - 11/12/2009
  8  Mekânsal ve Sosyo-Ekonomik "Tümleşiklikler-Parçalanmışlıklar" Geriliminde İzmirlilik... 22/10/2009 - 24/10/2009
  9  Kenti Yaşayan ve Kenti Tartışan Kadınlara Dair Bir Örgütlenme Girişimi... 13/10/2009 - 16/10/2009
  10  Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirasının Korunmasındaki Ölçütler ve İleri Belgeleme Teknolojile... 01/10/2009 - 03/10/2009
  11  Dünü Yarına Bağlamak:Bir Cumhuriyet Dönemi Mirası Olarak Denizli Kent Merkezi... 01/05/2009 - 02/05/2009
  12  İzmir'de Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirası... 26/02/2009 - 27/02/2009
  13  Cumhuriyet'in Mirasının Korunması:Kuram/Uygulama Arakesitinde Tartışmalar... 26/02/2009 - 27/02/2009
  14  İzmir'de Kentsel-Mimari Kavrayışı Dönüştürmek ve Yeni Başlangıçlar... 08/01/2009 - 10/01/2009
  15  Dün, Bugün, Gelecek Tartışmasında Kemeraltı : Kentsel Mekan ve Mimarlık İçin Bir Yeniden Ko... 14/10/2006 - 15/10/2006
  16  Turizm ve Koruma Alanlarının Bakış Açısından Tarihi Oteller: İzmir Basmahane Oteller Bölges... 28/04/2006 - 29/04/2006
  17  Türkiye'de Koruma Eyleminin Bugünü ve İzmir'deki Uygulamalar... 11/04/2005 - 12/04/2005
  18  Mimarlığın Kentin Anlamlandırılma Sürecindeki Konumuna Yeniden Bakış: Geçmiş ve Gelecek Za... 18/09/2003 - 20/09/2003
  19  Bir Ütopya Olarak Kültürün ve Doğanın Korunması Düşüncesi... 16/05/2003 - 20/05/2003
  20  Geleceğin Kula Kenti İçin Çağdaş Mimarinin Biçimlenme Sorunları... 11/10/2002 - 13/10/2002
  21  Yirminci Yüzyılın Mimarlık Mirasının Belirlenmesine İlişkin Kriterler ve Koruma Alanındaki ... 25/05/2001 - 26/05/2001
  22  Doğal ve Tarihi Çevrelerin Korunmasına İlişkin Çağdaş Yaklaşımların Değişen Mimarlık P... 25/05/2000 - 27/05/2000
  23  Osmanlı İmparatorluğunda Konaklama Yapılarının Dönüşümü: İzmir Örneği... 11/11/1999 - 12/11/1999
  24  Tarihsel Süreçte İnanç ve İdeolojilerin İfade Zemini Olarak Mimari Yüzeyler... 07/10/1999 - 09/10/1999
  25  Augustus ve Mimarlık... 11/04/1996 - 13/04/1996
 • NO AD YIL
  1  Kentin Kıyısında ve İçinde Olmak:İnciraltı...  2012
  2  Mimarlık Korumanın Neresinde...  2009
  3  Korumada Yeni Tanımlar, Yeni Kavramlar:Kültürel Peyzaj...  2009
  4  İleri Belgeleme Teknikleri...  2009
  5  Korumada Yeni Tanımlar, Yeni Kavramlar:Cumhuriyet Dönemi Mimari Mirasının Korunması...  2009
  6  Türkiye'de Mimarlık 2009...  2009
  7  Mekân Hikâyeleri...  2008
  8  Korumada Yeni Tanımlar, Yeni Kavramlar:Endüstri Mirası...  2008
  9  Korumada Yeni Tanımlar Yeni Kavramlar-Atölye:Alan Yönetimi...  2008
  10  Kentsel Dönüşüm...  2005
  11  İzmir Oteller Tarihi...  2000
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Anadolu süstaşları müzesinin Buca'da kurulmasının önemi ve Buca'ya getirisi Dünden Bugüne Buca \nDokuz Eylül Buca'yı Konuşuyor\n...  2017
  2  Evaluation of Conservation Practices in İzmir:Urban and Architectural Approaches in the Late 20th and Early 21th Centuries Conservation of Cultural Heritage In Turkey...  2016
  3  Anımsama ve Unutmanın Temsilleri:İzmir Enternasyonal Fuarı ve Kültürpark'ın Hafıza Katmanları İzmir Kültürpark'ın Amınsa(ma)dıkları-Temsiller, Mekanlar, Aktörler...  2015
  4  Sivil Mimarlık Yapıları Koruma Önerileri ve Ölçüt Geliştirme Korumada Sivil Mimarlık Çalıştay Notları...  2014
  5  İzmir'in Kentsel ve Mimari Gelişiminin Anahatları İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık 1 (Birinci Cilt)...  2013
  6  Ticaret Yapıları Mimarisi İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık 1 (Birinci Cilt)...  2013
  7  Konaklama Yapıları Mimarisi İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık 2 (İkinci Cilt)...  2013
  8  Ulaşım Yapıları Mimarisi İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık 1 (Birinci Cilt)...  2013
  9  Endüstri Yapıları Mimarisi İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık 1 (Birinci Cilt)...  2013
  10  Mimarlık, Yazı ve Restorasyon:Umutsuz İnşa Mimarlığın Çevresinde Mekanın İçinde Kuram, Eylem ve Söylem...  2011
  11  Planlama ve İmar, Barınma ve Konut, Kent Güvenliği (Fiziksel ve Sosyal Altyapı içinde) İzmir kent sağlık gelişim planı...  2011
  12  Mekânsal ve Sosyo-Ekonomik Ayrıksılıklar Geriliminde İzmir Değişen İzmir'i Anlamak...  2010
  13  İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihe Saygı/Yerel Koruma Ödülleri:Temsil, Geçirgenlik, Katılım Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri 2003-2007...  2009
  14  İzmir'in Artalanındaki Kentlerde Mimarlık (Editör Yazısı) İzmir'in Artalanındaki Kentlerde Mimarlık...  2009
  15  Merkez Ya da Periferik Kent Olma Arasındaki Savrulmalarda Aydın Kenti ve Mimarlığı İzmir'in Artalanındaki Kentlerde Mimarlık...  2009
  16  Görünen ve Görünmeyen İkileminde Kent ve Calvino Calvino'yu Niçin Okumalı...  2009
  17  İzmir Oteller Tarihi Mimarlık Araştırmaları (Özetler)...  2005
  18  Kemeraltı Cami Dokusu, Kemeraltı Havralar Dokusu, Kemeraltı Ticaret Dokusu, Kızlarağası Hanı, Alsancak Devlet Hastanesi Kompleksi (Eski Fransız Hastanesi), Mirkelamoğlu Hanı, Çakaloğlu Hanı, Atatürk Müzesi (Eski Naim Palas Oteli),Basmane Garı, Salepçioğlu Camii ve Medresesi,..İzmir Otobüs Terminali İzmir Mimarlık Rehberi 2005...  2005
  19  The Commercial Urban Pattern Of Kemeraltı, Kızlarağası Han, Alsancak State Hospital Complex, Mirkelamoğlu Han, Çakaloğlu Han, Atatürk Museum, Basmane Train Station, Salepçioğlu Mosque and Madrasa, The Urban pattern of Basmane-Tilkilik Region,hotels District In Basmane-Tilkilik Region, sadık Bey Hotel, The Urban Pattern In Asansör Region, Asansör, Hotels Region In Kemeraltı, Güzel İzmir Hotel, Yeni Şükran Hotel, Ankara Palas Hotel, tevfik Paşa Hotel, Emniyet Hotel, A House In Basmane-Tilkilik İzmir Architectural Guide 2005...  2005
  20  Yer, Bağlam: İzmir Temalı Mimari Stüdyo Çalışmalarındaki Arayışlar Mimarlık Eğitiminde Tasarım Stüdyolarına Farklı Yaklaşımlar...  2003
  21  Turizm ve Yeni Yapılaşma Baskısı Altındaki Çeşme Yarımadası'nın Tarihi Mirasını Koruma Problemleri TAÇ Vakfı'nın 25 Yılı Türkiye'de Risk Altındaki Doğal ve Kültürel Miras...  2001
 • NO AD TARIH
  1  PRODÜKSİYON AMAÇLI KENT ODAKSAL SES BANKASI OLUŞTURMA: ŞEHR-İ SADA İZMİR...  6/2017 - 12/2019
  2  Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Alsancak Hizmet Binası Tadilat Projesi...  12/2007 - 2/2008
  3  Bornova Murat Köşkü Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri...  9/2001 - 3/2002
  4  Kısmet Han Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri...  11/2001 - 11/2001
 • NO AD TARIH
  1  Basmane Oteller Bölgesi Belgeleme Çalışmaları 2013, Toplu(Grup) Sergi...  22/10/2013 - 06/11/2013
  2  Kırsalı Kavramak:Adagide, Toplu(Grup) Sergi...  03/10/2012 - 09/10/2012
  3  Modern ve Bellek:Silinen İzler, Toplu(Grup) Sergi...  03/10/2012 - 09/10/2012
  4  Güngör Kaftancı Mimarlığı:Modern Mimarlığın Yarım Yüzyıllık Serüvenine Tanıklık, Top...  05/10/2009 - 11/10/2009
  5  1980'lerden Günümüze İzmir'de Konut:Arayışlar, Kırılmalar, Dönüşümler, Ayrışmalar, Top...  29/11/2008 - 04/12/2008
  6  Geçmişten Geleceğe Kemeraltı, Toplu(Grup) Sergi...  14/10/2006 - 14/11/2006
  7  Kent ve Mimarlık: İzmir, Toplu(Grup) Sergi...  25/08/2006 - 01/12/2007
 • NO AD TARIH
  1  Batum/Meryem Doğan/Emel Kayın, Belgesel...  2014
  2  Eski Otel Öyküleri/ Meryem Doğan/ Emel Kayın, Belgesel...  2009
  3  Çağların Mavisi Kaş/Meryem Doğan/Emel Kayın, Belgesel...  2007
  4  En Derin Göz:Kaklık/Meryem Doğan/Emel Kayın, Belgesel...  2007
  5  Beyaz Düş: Pamukkale/Meryem Doğan/Emel Kayın, Belgesel...  2006
  6  Göller Bölgesi/Meryem Doğan/Emel Kayın, Belgesel...  2006
  7  Sırlı Su:Acıgöl/ Meryem Doğan/Emel Kayın, Belgesel...  2006
  8  Susayan Göller/Meryem Doğan/Emel Kayın, Belgesel...  2005
  9  Barış İçin Bir Yer:Kayaköyü/ Hilmi Etikan/Emel Kayın, Belgesel...  2005
  10  Geç Olmadan/Meryem Doğan/Emel Kayın, Belgesel...  2001
  11  Osmanlı Külliyeleri/Meryem Doğan/Emel Kayın, Belgesel...  1999
 • NO AD YIL
  1  MİV Mimarlık Vakfı Türkiye Mimarlık Araştırmaları Ödüllü Seçkisi ("İzmir Oteller Tarihi...  2005
  2  Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı Ödülü...  2003