En

PROF.DR. ASUMAN ALTAY İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ MALİ İKTİSAT ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü  1986
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı  1988
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı  1995
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  1997
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali İktisat  2002
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2008
 • NO AD YIL
  1  Türkiye'de Mali Teşvik Sistemi ve Yatırımlara Sağlanan Mali Teşviklerin Değerlendirilmesi...  2017
  2  Dünya Ekonomik Forumu ve Küresel Rekabet Politikaları Üzerindeki Etkileri...  2017
  3  Kadın Yoksulluğunu Anlamak: Türkiye'ye İlişkin Bir Değerlendirme...  2016
  4  Türkiye'de Enerji Yoksulluğu ve Enerji Tercihi Profili...  2015
  5  Etkinlik ve Telafi Edici Etki Hipotezi: Seçilmiş Ülkeler Üzerine Ampirik Bir İnceleme...  2013
  6  Küresel Kriz Ortamında Türkiye'de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi...  2009
  7  Küreselleşen Yoksulluk Olgusunun Önlenmesinde Mikrofinansman Yaklaşımı...  2007
  8  Çin'in Küresel Bir Güç Olmasında Vergi Sisteminin Rolü...  2007
  9  Uluslararası Rekabet Gücünde Beşeri Sermaye: Ekonometrik Yaklaşım...  2007
  10  Vergileme Kapasitesinin Ekonomik-Mali Sınırları...  2007
  11  Türkiye'de Gelirin Yeniden Dağılımı ve Yoksullukla Mücadelede Vergi Politikaları...  2007
  12  SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA YENİ AÇILIMLAR VE TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ...  2007
  13  Bir Kamu Malı Olarak Sosyal Sermaye ve Yoksulluk İlişkisi...  2007
  14  Türkiye'de Performansa Dayalı Yönetim Uygulamasına Geçiş ve IMF'nin Rolü...  2006
  15  Yoksulluk Sadece Devletin Sorunu mu? Kamu Harcamaları Açısından Bir Değerlendirme...  2005
  16  Geçiş Ekonomilerinde Devletin Rolleri, Görevleri ve KOBİ'lerin Durumu...  2002
  17  Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Kamu Maliyesi Sorunları ve Çözüm Önerileri...  2001
  18  The Theory of Optimal Taxation and New Approaches: A Survey...  2000
  19  The Effects of Buraucracy on The Public Sector...  1999
  20  Rant ve Rant Kollama Faaliyetleri...  1999
  21  Siyasal Süreçte Kamu Mal ve Hizmetine Olan Siyasal Talep...  1992
  22  Kamu Tercihi Teorisi...  1991
  23  ABD Ekonomisinde Kamu Sektörünün Yeri ve Önemi...  1991
  24  İhracatta Katma Değer Vergisi İstisnası...  1988
 • NO AD TARİH
  1  Kadın, Aile Planlaması ve Çevresel Sürdürülebilirlik İlişkisi... 04/10/2018 - 05/10/2018
  2  Türkiye'de Kadın Yoksulluğunun Çevresel Değerler Üzerindeki Etkisi THE IMPACT OF WOMEN'S POVER... 04/10/2018 - 05/10/2018
  3  Kalkınma Sürecine Kadınların Dâhil Edilmesi: Tarihsel Perspektiften Bir Türkiye Değerlendirme... 28/07/2017 -
  4  Türkiye'de Mali Teşviklerin Kurumsal - Finansal Boyutu ve Değerlendirilmesi... 27/07/2017 - 29/07/2017
  5  Implementation Methods of Financial Incentives and Financial Incentives in Turkey in the Last Years... 01/09/2016 - 04/09/2016
  6  Some Evaluations of Government Role in Energy Policy... 13/11/2015 - 13/11/2015
  7  6360 Sayılı Kanun Çerçevesinde Büyük Kentlerde Tarım Yeniden Yapılandırılıyor mu? Sosyo-e... 01/04/2015 -
  8  Kadına Yönelik Şiddetin Ekonomik-Sosyal Boyutu ve Önleyici Kurumsal Çerçeve... 13/03/2015 -
  9  Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet: Boyutu ve Değerlendirilmesi... 04/03/2015 -
  10  The Role of Public Policy in Development of Energy Research... 06/11/2014 - 08/11/2014
  11  Türkiye'nin Enerji Yoksulluğu Profili ve Modern Enerji Tüketiminin Bölgesel Analizi... 12/06/2014 - 14/06/2014
  12  Türkiye'de İdarelerarası Gelir Bölüşümü ve İller Bankasının Rolü... 26/11/2011 - 27/11/2011
  13  The Relationship Between The Level Of Human And Social Capital And Corruption In Business Sector... 01/12/2010 - 02/12/2010
  14  Maliye Politikası Karar Alıcılarının (Yapıcılarının) Politika Davranışları Üzerinde Yen... 21/10/2010 - 22/10/2010
  15  Türkiye ve AB Ülkelerinde kadının Ekonomik ve Sosyal Açıdan Konumu... 05/03/2010 - 05/03/2010
  16  Türk Sanayileşmesinin ve Kalkınmanın Sürükleyici Gücü... 17/02/2010 - 18/02/2010
  17  Küreselleşme Sürecinde Kamu Maliyesindeki Gelişmeler... 13/05/2008 - 15/05/2008
  18  New Approaches of Public Finance in Globalization Process... 02/05/2008 - 04/05/2008
  19  KOBİ Destek Programlarının Kurumsal Boyutunun Analizi... 07/12/2007 - 08/12/2007
  20  Etik ile Ekonomi İlişkisi (Kamu Açısından)... 18/10/2007 - 19/10/2007
  21  Türkiye'nin Avrupa Birliği Sürecinde Maastricht Kriterlerine Uyumunun Sağlanmasının Optimizasy... 02/07/2007 - 04/07/2007
  22  Türkiye'de Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere Yönelik Devlet Yardımlarının Kritik K... 02/07/2007 - 04/07/2007
  23  The Challenge for Global Women Poverty: Microfinance (or Microcredit) as a Solution for Women Povert... 08/06/2007 - 09/06/2007
  24  Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinde Reform Çalışmalarının Analizi... 01/06/2007 - 03/06/2007
  25  Ekonomik Bölüşümde Kadın... 24/03/2007 - 25/03/2007
  26  Human Capital and Turkish Public Finance in A Global World... 24/05/2006 - 25/05/2006
  27  Türkiye'de Sanayinin Rekabet Gücü... 05/05/2004 - 09/05/2004
  28  Optimal Vergileme: Rant Kollama Yaklaşımı (Lee ve Tollison Modeli)... 11/05/2001 - 12/05/2001
  29  Küreselleşme Sürecinde Sosyal Devlet Anlayışındaki Değişmelerin Kamu Mali Yönetimi Üzerind... 15/05/2000 - 17/05/2000
  30  Mali Politikalar ve Toplum... 05/01/1999 - 12/03/1999
  31  The Effeciency of Public Sector in The Directing of Human Reseurces in The Light of New Political Ec... 06/11/1997 - 08/11/1997
  32  Maliye Politikasının Kurumsal Sorunları... 04/05/1995 - 08/05/1995
  33  Maliye Politikasının Kurumsal Sorunları... 04/05/1995 - 08/05/1995
 • NO AD YIL
  1  Kamu Maliyesi...  2015
  2  Maliye Politikası (Teori, İlkeler ve Yöntemler)...  2007
  3  Türkiye'nin Tam Üyeliğinin AB'ye Sağlayacağı Katkılar...  2007
  4  Türkiye'de Beşeri Sermayenin Karşılaştırmalı Analizi...  2005
  5  Türkiye'de Rant Ekonomisi ve Sosyal Maliyeti...  1994
  6  Yozlaşma ve Temiz Toplum Arayışları...  1994
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Afet Yönetimi Perspektifinden Risk Algılaması Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Öğrencileri Arasında Bir İnceleme Bütünleşik Afet Yönetimi...  2017
  2  Implementation Methods of Financial Incentives and the Case of OECD Countries Current Perspectives in Social Sciences...  2017
  3  Doğal Afetlerin Makroekonomik Etkilerinin Analizi Bütünleşik Afet Yönetimi...  2016
  4  KALKINMANIN TEMEL DİNAMİKLERİ: BEŞERİ VE SOSYAL SERMAYE'nın 6360 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE İZMİR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BÜYÜKŞEHİR YÖNETİMİ VE İL YÖNETİMİNİN YENİ YÜZÜ...  2016
  5  Beşeri Sermayenin Desteklenmesinde Devlet ve Kalkınma İlişkisi Kalkınma Üzerine Ekonomi-Politik Yazılar...  2016
  6  Kamu Ekonomisinde Etik Etik...  2012
  7  Kamu Malları ve Vergilendirme İktisada Giriş...  2007
  8  Dışsallıklar İktisada Giriş...  2007
  9  Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku KPSS Maliye, İktisat, İşletme, Muhasebe Rehber Kitap...  2007
  10  AB Mali İşbirliği Programlarının Kapsamı ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Prof.Dr. Mehmet Ali Göktaş'a Armağan...  2006
 • NO AD YIL
  1  Bilimsel Eserler Yarışması Birincilik Ödülü...  2005
 • NO Görev
  1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali İktisat Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2020-Devam ediyor
  2 Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Ocak 2020-Devam ediyor
  3 Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ocak 2020-Devam ediyor
  4 Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Ocak 2020-Devam ediyor
  5 Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkan Vekili, Aralık 2019-Devam ediyor
  6 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Aralık 2019-Devam ediyor
  7 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Ekim 2019-Devam ediyor
  8 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2019-Devam ediyor
  9 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Ekim 2019-Devam ediyor
  10 Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2019-Devam ediyor
  11 DEÜ Rektörlüğü Sosyal ve Eğitim Amaçlı İşletmeler Denetim Kurulu Üyesi, Nisan 2019-Devam ediyor
  12 DEÜ Rektörlüğü Endüstri 4.0 Koordinatörlüğü Kurulu Üyesi, Ocak 2019-Devam ediyor
  13 DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Ağustos 2018-Devam ediyor
  14 DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2018-Devam ediyor
  15 DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Müdür Vekili, Ağustos 2018-Devam ediyor
  16 Rektörlük Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü Kariyer Planlama Ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü, Ağustos 2018- Ocak 2019
  17 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali İktisat Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2017- Nisan 2020
  18 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Mart 2016- Mart 2019
  19 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Mart 2016- Mart 2019
  20 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü, Mart 2016- Mart 2019
  21 Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2015- Kasım 2018
  22 Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2014- Nisan 2018
  23 Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite Yönetim Kuruluna Seçilmiş Üye, Nisan 2014- Nisan 2018
  24 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali İktisat Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2014- Nisan 2017
  25 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Mart 2013- Mart 2016
  26 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Mart 2013- Mart 2016
  27 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü, Mart 2013- Mart 2016
  28 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Üst Kurul Üyeleri Üyesi, Mart 2013-Devam ediyor
  29 İleri Biyomedikal Ar-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2012- Ekim 2013
  30 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ocak 2012- Ocak 2015
  31 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali İktisat Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2011- Nisan 2014
  32 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Mart 2010- Mart 2013
  33 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü, Mart 2010- Mart 2013
  34 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali İktisat Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2008- Nisan 2011
  35 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Mart 2008- Mart 2011
  36 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Temmuz 2006- Mart 2008