En

PROF.DR. ZEYNEP ARIKAN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ MALİ HUKUK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye-Muhasebe Bölümü  1986
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı  1988
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı  1995
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  1997
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bilim Alanı  2002
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2008
 • NO AD YIL
  1  Engellilere Yönelik Vergisel Düzenlemelerin Sosyal Devlet Olma Anlayışı Bakımından Değerlend...  2018
  2  Altın Mücevherat Sektörünün Vergilendirilmesi, Sorunları ve Çözüm Önerileri...  2018
  3  İMHA EDİLMESİ GEREKEN EMTİALARDA EMSAL BEDELİ UYGULAMASI...  2018
  4  TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER VE DÜNYA UYGULAMALARI...  2018
  5  TÜRKİYE'de SIFIR ORANLI EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI VE FRANSA GELİR SINIRI UYGULAMASI AÇISINDAN D...  2018
  6  Vergilendirilebilir Gelir ve Gelir Vergisinde Üniter Yapıyı Bozan Uygulamalar...  2016
  7  OECD ve AB Üyesi Ülkelerde Vergi Sistemlerinin Stratejik Tasarımı: Karşılaştırmalı Ülke An...  2011
  8  Comparative Decision Analysis of the Implementation of Tax Cancellation in Countries...  2008
  9  Uluslararası Transfer Fiyatlandırması ve Önleme Faaliyetleri...  2007
  10  En İyi Vergi Alternatifinin Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS)'nin Uygulanması...  2006
  11  Japon Vergi Sistemi...  2006
  12  Küreselleşen Dünyada Vergi Cennetlerinin Ekonomik Analizi...  2005
  13  Türk Vergi Sistemi'nin Genel Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri...  2005
  14  Vergi Borçlarında Tecil...  2005
  15  Mali Politikalarda Yeniden Yapılanmanın Bir Yönü: Analitik Bütçe Uygulaması...  2004
  16  Muhasebe Düzensizlikleri (Accointing Irregularities) ve Vergilendirme (Taxation)...  2004
  17  Sermaye Hareketlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Bir Öneri: Tobin Vergisi...  2004
  18  Türkiye'de Mali Affın Nedenleri, Etkileri ve Sonuçları...  2004
  19  Re'sen Tarhiyat Şekilleri ve Hukuksal Boyutu...  2003
  20  Re'sen Vergilendirme ve Sorunlar...  2003
  21  Re'sen Tarhiyatın Muhatabı...  2003
  22  Anayasal Vergi Düzenine Eleştirisel Bir Yaklaşım...  2000
  23  Deprem vergisi...  1999
  24  1999 Bütçesi ve 4369 Sayılı Yasa...  1998
  25  Yeni Vergi Yasa Tasarısı Üzerine Bazı Görüş ve Değerlendirmeler...  1998
  26  Vergilendirmede Demokrasi...  1998
  27  Vergilendirme Yetkisi ve Kullanımı...  1998
  28  Vergi Hukukunun Kaynaklarından Mukteza ve Sonuçları...  1998
  29  AB Vergi Politikasının Türk Kamu Maliyesi ve Vergi Sistemi Üzerine Etkileri...  1998
  30  Avrupa Birliği Vergi Politikasının Türk Kamu Maliyesi Sistemi Üzerindeki Etkileri...  1998
  31  Türkiye için Ombudsman Uygulaması...  1996
  32  Vergi Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması ve Sonuçları...  1996
  33  Şirket Hukuki Yapısının Seçiminde Vergilendirmenin Rolü ve Önemi...  1996
  34  Gümrük Birliği ve Etkileri...  1995
  35  Vergiye Karşı Başkaldırı Nedenleri ve Çözüm Yolları...  1995
  36  Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları ve Sonuçları ...  1995
  37  Uluslararası Çifte Vergilendirme ve Önlenmesi Yolları...  1995
  38  Türkiye'de Peşin Vergi Uygulamaları...  1991
 • NO AD TARİH
  1  IMPLEMENTATION OF SPECIAL COMMUNICATION TAX IN TURKEY... 04/10/2019 - 06/10/2019
  2  EVALUATION OF TAX REVENUES IN TERMS OF WELFARE, SOCIAL EXPENDITURES AND DEMOCRACY: TURKEY AND SELECT... 04/10/2019 - 06/10/2019
  3  TURİST VERGİSİ... 03/10/2019 - 05/10/2019
  4  TÜRKİYE'de TÜKETİCİNİN ELEKTRİK FATURASINA YANSIYAN VERGİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 03/10/2019 - 05/10/2019
  5  TRAFİK CEZALARININ ANAYASANIN EŞİTLİK VE ADALET İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ... 04/09/2019 - 06/09/2019
  6  Dayanışma Vergileri ve Olağanüstü Vergilerin Karşılaştırılması: Osmanlı ve Cumhuriyet D... 04/09/2019 - 06/09/2019
  7  Türk Vergi Hukukunda Defter ve Belgeleri Gizleme Fiili Ve Cezası... 28/08/2019 - 31/08/2019
  8  Vergi Direnci - Vergi Uyumu... 11/04/2019 - 13/04/2019
  9  Türkiye'de Esnaf Muaflığı Uygulaması ve Özellik Arz Eden Durumlar... 05/12/2018 - 08/12/2018
  10  TÜRKİYE'de MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ UYGULAMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİYLE KARŞILAŞTI... 05/12/2018 - 08/12/2018
  11  Türk Vergi Sisteminde Ücretlilerin Vergilendirilmesi... 07/11/2018 - 11/11/2018
  12  Türkiye'de Basit Usulde Vergilendirme... 07/11/2018 - 11/11/2018
  13  SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ... 26/10/2018 - 29/10/2018
  14  VERGİ HUKUKUNDA FATURA VE BENZERİ VESİKALAR... 26/10/2018 - 29/10/2018
  15  Taxatıon of Athletes in Turkey... 05/09/2018 - 07/09/2018
  16  Imputed Rental Value Practıse Wıthın Real Property Incomes in Turkey... 05/09/2018 - 07/09/2018
  17  SOCIAL REGULATIONS IN THE TURKISH TAX SYSTEM... 14/07/2018 - 15/07/2018
  18  EVALUATION OF THE COST OF TAXES IN TERMS OF PUBLIC FUNDINGI IN TURKEY AND SELECTED COUNTRIES... 14/07/2018 - 15/07/2018
  19  Engellilere Yönelik Vergisel Düzenlemelerin Sosyal Devlet Olma Anlayışı Bakımından Değerlend... 28/06/2018 - 30/06/2018
  20  Türkiye'de Asgari Geçim İndirimi Uygulaması ve Özellik Arz Eden Hususlar... 27/06/2018 - 29/06/2018
  21  Küresel Girişimcilik ve Vergilendirme... 27/06/2018 - 30/06/2018
  22  Türkiye'de Tarımın Vergilendirilmesi... 27/06/2018 - 30/06/2018
  23  Loses of Taxation Records and Documents and Its Related Judicial Consequences in Turkish Taxation Sy... 10/05/2018 - 12/05/2018
  24  Türk Vergi Sisteminde Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Yöntemleri ve Ücretliler Açısından... 03/05/2018 - 05/05/2018
  25  Tütün ve Tütün Mamülleri Üzerinden Alınan Vergiler ve Dünya Uygulamaları... 09/11/2017 - 11/11/2017
  26  Türkiye'de Spor Kulüplerinin Vergilendirilmesi... 09/11/2017 - 11/11/2017
  27  Türkiye'de Doğal Afetlere Yönelik Vergisel Uygulamaların Değerlendirilmesi... 09/11/2017 - 11/11/2017
  28  Türkiye'de Beyan Sisteminin Zaafları... 02/11/2017 - 05/11/2017
  29  Türkiye'de Özel Tüketim Vergisi Uygulaması... 28/09/2017 - 01/10/2017
  30  Türkiye'de Yoksullukla Mücadelede Vergisel Düzenlemeler... 28/09/2017 - 01/10/2017
  31  Sıfır Oranlı Emlak Vergisi Uygulaması... 27/07/2017 - 29/07/2017
  32  Gecekonduların Emlak Vergisi Açısından Değerlendirilmesi... 27/07/2017 - 29/07/2017
  33  Girişimcilik ve Türk Vergi Sistemi... 14/07/2017 - 16/07/2017
  34  The Rate Structure of Value-Added Tax And It's Applications Results... 19/05/2017 - 23/05/2017
  35  Evaluation Of Turkish Income Tax Tariff In Terms Of Tax Justice... 04/11/2016 - 06/11/2016
  36  Taxation of the Minumum Wage in Turkey... 01/09/2016 - 04/09/2016
  37  Sin Tax And İmplementations Results... 19/05/2016 - 22/05/2016
  38  Taxable Income and the Practices Disrupting the Structure of Global System in Income Tax (Vergilendi... 29/10/2015 - 30/10/2015
  39  Cornerstones of Accounting History... 15/09/2010 - 18/09/2010
  40  New Approaches to SMEs:Consulting Incentives to Micro Enterprises:New Employment Facilities Against ... 15/04/2010 - 16/04/2010
  41  Decision-Making Problem of Generating Tax Structure and Tax System: A Comparative Country Analysis... 21/08/2008 - 22/08/2008
  42  Vergi Terkininin Kritik Kontrol Noktalarının Analizi... 02/07/2007 - 04/07/2007
  43  An Approach on Carbon Tax to Global Warming... 05/09/2005 - 07/09/2005
  44  Geçiş Ekonomilerinde Mali Disiplin... 02/05/2002 - 04/05/2002
  45  Tax Constitution and its Application in Turkey... 12/03/1999 - 14/03/1999
  46  4369 Sayılı Vergi Yasanın Teknik Yönden Değerlendirilmesi... 08/10/1998 - 08/10/1998
  47  Economic,Fiancial and Social Systems in the Reign of Süleyman the Magnificent... 07/04/1990 - 07/04/1990
 • NO AD YIL
  1  Türk Vergi Sistemi...  2018
  2  Vergi Usul Hukuku...  2018
  3  Türk Vergi Yargısı...  2010
  4  Türk Vergi Hukukunda Mali İkametgah...  2007
  5  Resen vergi Tarhı...  2001
  6  Parafiskal Gelirler Parafiskal Kurumlar...  1989
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Vergi Direnci-Vergi Uyumu Yeni Ekonomik Trendler ve İş Fırsatları...  2019
  2  TÜRK VERGİ HUKUKUNDA DEFTER VE BELGELERİ GİZLEME FİİLİ VE CEZASI Göbeklitepe'den Endüstri 4.0'a Sosyo Ekonomik Gelişmeler...  2019
  3  Türkiye'de Aileye Yönelik Vergisel Uygulamalar Aile Araştırmaları...  2018
  4  Türkiye'de Asgari Geçim İndirimi Uygulaması ve Özellik Arz Eden Hususlar Sosyoekonomik Boyutlarıyla İnovasyon...  2018
  5  Sin Taxes and Their Implementation Results Recent Developments in Social Sciences Business Administration and Finance...  2017
  6  Taxation of The Minimum Wage in Turkey RECENT STUDIES IN ECONOMICS, IASSR...  2017
  7  Vergi Mükellefinin Hakları Prof. Dr. Fevzi DEVRİM'E Armağan Kitabı...  2014
  8  Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Kapsamında Kooperatiflerin Vergiden Muaf Olmasının Şartlarında Yapılan Değişiklikler Prof. Dr. Aytaç EKER, Yrd. Doç. Dr. Ayşegül EKER'e Armağan...  2012
  9  Vergi Ahlakı Etik...  2012
  10  Vergilendirme Hizmeti Prof.Dr.Nezihe SÖNMEZ'e Armağan...  1997
 • NO AD TARIH
  1  Uluslararası Vergilendirme Problemleri ve Türkiye Örneği...  6/2004 - 12/2006
  2  Türk Vergi Sisteminde Esnaf ve Sanatkarın Sorunları ve Çözüm Önerileri...  5/2004 - 12/2004
  3  Türkiye'de Mali Disiplin Sorunu ve Çözüm Önerileri...  11/2002 - 12/2004
  4  Türkiye'de Yatırımların ve İhracatın Teşviki(Sorunlar-Çözüm Önerileri)...  8/1992 - 5/1993
  5  Vergilerin Sanayicinin Finansman Yapısı ve İşletme Kararları Üzerindeki Etkileri...  10/1991 - 10/1992
  6  Türk Vergi Sistemindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri...  6/1991 - 1/1992
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Satınalma Komisyonu Üyesi, Ocak 2020-Devam ediyor
  2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2019-Devam ediyor
  3 DEÜ Rektörlüğü Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi, Nisan 2019-Devam ediyor
  4 DEÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulu (Sosyal ve Beşeri Bilimler) Üyesi, Ekim 2018-Devam ediyor
  5 DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2018-Devam ediyor
  6 DEÜ Rektörlüğü Sosyal ve Eğitim Amaçlı İşletmeler Denetim Kurulu Üyesi, Eylül 2018-Devam ediyor
  7 Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite Yönetim Kuruluna Seçilmiş Üye, Nisan 2018-Devam ediyor
  8 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2018-Devam ediyor
  9 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bölüm Başkanı, Şubat 2018-Devam ediyor
  10 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Şubat 2018-Devam ediyor
  11 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2016- Haziran 2019
  12 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2015- Ocak 2018
  13 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2013- Haziran 2016
  14 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2012- Ocak 2015
  15 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2010- Haziran 2013
  16 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2007- Haziran 2010
  17 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2006- Temmuz 2006
  18 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Nisan 2006- Mayıs 2006
  19 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 2005- Nisan 2008
  20 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2004- Haziran 2007
  21 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Nisan 2003- Nisan 2006
  22 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2003- Nisan 2006
  23 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Nisan 2003- Nisan 2006
  24 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Kasım 2002- Nisan 2003
  25 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 1999- Nisan 2002
  26 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 1998- Haziran 2001