En

PROF.DR. ZEYNEP ARIKAN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ MALİ HUKUK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye-Muhasebe Bölümü  1986
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı  1988
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı  1995
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  1997
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bilim Alanı  2002
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2008
 • NO AD YIL
  1  Engellilere Yönelik Vergisel Düzenlemelerin Sosyal Devlet Olma Anlayışı Bakımından Değerlend...  2018
  2  Altın Mücevherat Sektörünün Vergilendirilmesi, Sorunları ve Çözüm Önerileri...  2018
  3  İMHA EDİLMESİ GEREKEN EMTİALARDA EMSAL BEDELİ UYGULAMASI...  2018
  4  TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER VE DÜNYA UYGULAMALARI...  2018
  5  TÜRKİYE'de SIFIR ORANLI EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI VE FRANSA GELİR SINIRI UYGULAMASI AÇISINDAN D...  2018
  6  Vergilendirilebilir Gelir ve Gelir Vergisinde Üniter Yapıyı Bozan Uygulamalar...  2016
  7  OECD ve AB Üyesi Ülkelerde Vergi Sistemlerinin Stratejik Tasarımı: Karşılaştırmalı Ülke An...  2011
  8  Comparative Decision Analysis of the Implementation of Tax Cancellation in Countries...  2008
  9  Uluslararası Transfer Fiyatlandırması ve Önleme Faaliyetleri...  2007
  10  En İyi Vergi Alternatifinin Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS)'nin Uygulanması...  2006
  11  Japon Vergi Sistemi...  2006
  12  Küreselleşen Dünyada Vergi Cennetlerinin Ekonomik Analizi...  2005
  13  Türk Vergi Sistemi'nin Genel Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri...  2005
  14  Vergi Borçlarında Tecil...  2005
  15  Mali Politikalarda Yeniden Yapılanmanın Bir Yönü: Analitik Bütçe Uygulaması...  2004
  16  Muhasebe Düzensizlikleri (Accointing Irregularities) ve Vergilendirme (Taxation)...  2004
  17  Sermaye Hareketlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Bir Öneri: Tobin Vergisi...  2004
  18  Türkiye'de Mali Affın Nedenleri, Etkileri ve Sonuçları...  2004
  19  Re'sen Tarhiyat Şekilleri ve Hukuksal Boyutu...  2003
  20  Re'sen Vergilendirme ve Sorunlar...  2003
  21  Re'sen Tarhiyatın Muhatabı...  2003
  22  Anayasal Vergi Düzenine Eleştirisel Bir Yaklaşım...  2000
  23  Deprem vergisi...  1999
  24  1999 Bütçesi ve 4369 Sayılı Yasa...  1998
  25  Yeni Vergi Yasa Tasarısı Üzerine Bazı Görüş ve Değerlendirmeler...  1998
  26  Vergilendirme Yetkisi ve Kullanımı...  1998
  27  Vergilendirmede Demokrasi...  1998
  28  Vergi Hukukunun Kaynaklarından Mukteza ve Sonuçları...  1998
  29  AB Vergi Politikasının Türk Kamu Maliyesi ve Vergi Sistemi Üzerine Etkileri...  1998
  30  Avrupa Birliği Vergi Politikasının Türk Kamu Maliyesi Sistemi Üzerindeki Etkileri...  1998
  31  Türkiye için Ombudsman Uygulaması...  1996
  32  Vergi Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması ve Sonuçları...  1996
  33  Şirket Hukuki Yapısının Seçiminde Vergilendirmenin Rolü ve Önemi...  1996
  34  Gümrük Birliği ve Etkileri...  1995
  35  Vergiye Karşı Başkaldırı Nedenleri ve Çözüm Yolları...  1995
  36  Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları ve Sonuçları ...  1995
  37  Uluslararası Çifte Vergilendirme ve Önlenmesi Yolları...  1995
  38  Türkiye'de Peşin Vergi Uygulamaları...  1991
 • NO AD TARİH
  1  TÜRKİYE'de MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ UYGULAMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİYLE KARŞILAŞTI... 05/12/2018 - 08/12/2018
  2  Türkiye'de Esnaf Muaflığı Uygulaması ve Özellik Arz Eden Durumlar... 05/12/2018 - 08/12/2018
  3  Türkiye'de Basit Usulde Vergilendirme... 07/11/2018 - 11/11/2018
  4  Türk Vergi Sisteminde Ücretlilerin Vergilendirilmesi... 07/11/2018 - 11/11/2018
  5  SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ... 26/10/2018 - 29/10/2018
  6  VERGİ HUKUKUNDA FATURA VE BENZERİ VESİKALAR... 26/10/2018 - 29/10/2018
  7  Imputed Rental Value Practıse Wıthın Real Property Incomes in Turkey... 05/09/2018 - 07/09/2018
  8  Taxatıon of Athletes in Turkey... 05/09/2018 - 07/09/2018
  9  SOCIAL REGULATIONS IN THE TURKISH TAX SYSTEM... 14/07/2018 - 15/07/2018
  10  EVALUATION OF THE COST OF TAXES IN TERMS OF PUBLIC FUNDINGI IN TURKEY AND SELECTED COUNTRIES... 14/07/2018 - 15/07/2018
  11  Engellilere Yönelik Vergisel Düzenlemelerin Sosyal Devlet Olma Anlayışı Bakımından Değerlend... 28/06/2018 - 30/06/2018
  12  Küresel Girişimcilik ve Vergilendirme... 27/06/2018 - 30/06/2018
  13  Türkiye'de Tarımın Vergilendirilmesi... 27/06/2018 - 30/06/2018
  14  Türkiye'de Asgari Geçim İndirimi Uygulaması ve Özellik Arz Eden Hususlar... 27/06/2018 - 29/06/2018
  15  Loses of Taxation Records and Documents and Its Related Judicial Consequences in Turkish Taxation Sy... 10/05/2018 - 12/05/2018
  16  Türk Vergi Sisteminde Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Yöntemleri ve Ücretliler Açısından... 03/05/2018 - 05/05/2018
  17  Türkiye'de Spor Kulüplerinin Vergilendirilmesi... 09/11/2017 - 11/11/2017
  18  Tütün ve Tütün Mamülleri Üzerinden Alınan Vergiler ve Dünya Uygulamaları... 09/11/2017 - 11/11/2017
  19  Türkiye'de Doğal Afetlere Yönelik Vergisel Uygulamaların Değerlendirilmesi... 09/11/2017 - 11/11/2017
  20  Türkiye'de Beyan Sisteminin Zaafları... 02/11/2017 - 05/11/2017
  21  Türkiye'de Özel Tüketim Vergisi Uygulaması... 28/09/2017 - 01/10/2017
  22  Türkiye'de Yoksullukla Mücadelede Vergisel Düzenlemeler... 28/09/2017 - 01/10/2017
  23  Gecekonduların Emlak Vergisi Açısından Değerlendirilmesi... 27/07/2017 - 29/07/2017
  24  Sıfır Oranlı Emlak Vergisi Uygulaması... 27/07/2017 - 29/07/2017
  25  Girişimcilik ve Türk Vergi Sistemi... 14/07/2017 - 16/07/2017
  26  The Rate Structure of Value-Added Tax And It's Applications Results... 19/05/2017 - 23/05/2017
  27  Evaluation Of Turkish Income Tax Tariff In Terms Of Tax Justice... 04/11/2016 - 06/11/2016
  28  Taxation of the Minumum Wage in Turkey... 01/09/2016 - 04/09/2016
  29  Sin Tax And İmplementations Results... 19/05/2016 - 22/05/2016
  30  Taxable Income and the Practices Disrupting the Structure of Global System in Income Tax (Vergilendi... 29/10/2015 - 30/10/2015
  31  Cornerstones of Accounting History... 15/09/2010 - 18/09/2010
  32  New Approaches to SMEs:Consulting Incentives to Micro Enterprises:New Employment Facilities Against ... 15/04/2010 - 16/04/2010
  33  Decision-Making Problem of Generating Tax Structure and Tax System: A Comparative Country Analysis... 21/08/2008 - 22/08/2008
  34  Vergi Terkininin Kritik Kontrol Noktalarının Analizi... 02/07/2007 - 04/07/2007
  35  An Approach on Carbon Tax to Global Warming... 05/09/2005 - 07/09/2005
  36  Geçiş Ekonomilerinde Mali Disiplin... 02/05/2002 - 04/05/2002
  37  Tax Constitution and its Application in Turkey... 12/03/1999 - 14/03/1999
  38  4369 Sayılı Vergi Yasanın Teknik Yönden Değerlendirilmesi... 08/10/1998 - 08/10/1998
  39  Economic,Fiancial and Social Systems in the Reign of Süleyman the Magnificent... 07/04/1990 - 07/04/1990
 • NO AD YIL
  1  Türk Vergi Sistemi...  2018
  2  Vergi Usul Hukuku...  2018
  3  Türk Vergi Yargısı...  2010
  4  Türk Vergi Hukukunda Mali İkametgah...  2007
  5  Resen vergi Tarhı...  2001
  6  Parafiskal Gelirler Parafiskal Kurumlar...  1989
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Türkiye'de Aileye Yönelik Vergisel Uygulamalar Aile Araştırmaları...  2018
  2  Taxation of The Minimum Wage in Turkey RECENT STUDIES IN ECONOMICS, IASSR...  2017
  3  Sin Taxes and Their Implementation Results Recent Developments in Social Sciences Business Administration and Finance...  2017
  4  Vergi Mükellefinin Hakları Prof. Dr. Fevzi DEVRİM'E Armağan Kitabı...  2014
  5  Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Kapsamında Kooperatiflerin Vergiden Muaf Olmasının Şartlarında Yapılan Değişiklikler Prof. Dr. Aytaç EKER, Yrd. Doç. Dr. Ayşegül EKER'e Armağan...  2012
  6  Vergi Ahlakı Etik...  2012
  7  Vergilendirme Hizmeti Prof.Dr.Nezihe SÖNMEZ'e Armağan...  1997
 • NO AD TARIH
  1  Uluslararası Vergilendirme Problemleri ve Türkiye Örneği...  6/2004 - 12/2006
  2  Türk Vergi Sisteminde Esnaf ve Sanatkarın Sorunları ve Çözüm Önerileri...  5/2004 - 12/2004
  3  Türkiye'de Mali Disiplin Sorunu ve Çözüm Önerileri...  11/2002 - 12/2004
  4  Türkiye'de Yatırımların ve İhracatın Teşviki(Sorunlar-Çözüm Önerileri)...  8/1992 - 5/1993
  5  Vergilerin Sanayicinin Finansman Yapısı ve İşletme Kararları Üzerindeki Etkileri...  10/1991 - 10/1992
  6  Türk Vergi Sistemindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri...  6/1991 - 1/1992
 • NO Görev
  1 DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2018-Devam ediyor
  2 DEÜ Rektörlüğü Sosyal ve Eğitim Amaçlı İşletmeler Denetim Kurulu Üyesi, Eylül 2018-Devam ediyor
  3 Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite Yönetim Kuruluna Seçilmiş Üye, Nisan 2018-Devam ediyor
  4 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2018-Devam ediyor
  5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bölüm Başkanı, Şubat 2018-Devam ediyor
  6 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Şubat 2018-Devam ediyor
  7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2016-Devam ediyor
  8 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2015- Ocak 2018
  9 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2013- Haziran 2016
  10 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2012- Ocak 2015
  11 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2010- Haziran 2013
  12 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2007- Haziran 2010
  13 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2006- Temmuz 2006
  14 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Nisan 2006- Mayıs 2006
  15 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 2005- Nisan 2008
  16 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2004- Haziran 2007
  17 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Nisan 2003- Nisan 2006
  18 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2003- Nisan 2006
  19 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Nisan 2003- Nisan 2006
  20 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Kasım 2002- Nisan 2003
  21 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 1999- Nisan 2002
  22 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 1998- Haziran 2001