En

PROF.DR. OĞUZ SANCAKDAR HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ İDARE HUKUKU ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi  1989
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı  1993
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı  1998
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku  2005
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  İmar Planlamasında Yetkili Makamın Tespitinde Merkez- Yerel Geriliminden Hukuki Kesitler ve Yetki...  2018
  2  Kamu Hukukunda Kişiliğin Korunması...  2017
  3  Taşınmaz Kültür Varlıklarına İlişkin Koruma Kavramının İçeriği ve Teorik Temelleri...  2016
  4  İdari Yargı İstinaf Sistemindeki Olası Sorunlar ve Çözüm Önerileri...  2016
  5  İmar Hakkı Transferi...  2016
  6  İl Özel İdaresi Mallarının Büyükşehirlere Devrini Öngören Yasal Düzenlemenin Hukuki Yön...  2015
  7  Kamu İhale Kurulu Kararlarının Yargısal Denetimi Bağlamında Yürütmenin Durdurulması ve Huku...  2015
  8  Kent Estetiği...  2014
  9  İdari Yargılama Usulünde İvedi Yargılama ve Grup Davaları...  2014
  10  Valilerin Belediye Meclis Kararlarına Karşı Yargı Yoluna Gitmesini Düzenleyen Hükmün Anayasa ...  2013
  11  Doğal Sit Alanlarında Derece Tespiti ve Başlıca Kullanım Kararları...  2012
  12  İdari Yargıda İstinaf Sistemi Üzerine Düşünceler...  2012
  13  Deprem Zararlarının Azaltılmasında Mülkiyet Hakkını İlgilendiren Olası Dönüşümler, İma...  2012
  14  Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında AİHM'nin 2010 Yılında Türkiye İle İlgili Verdiği Başlı...  2011
  15  Kamu Hizmetleri ve İnsan Haklarındaki Gelişmeler Işığında Mültecilerin/Sığınmacıların H...  2011
  16  Die Wegen Der Nutzung Der Gewerkschaftlichen Rechte Und Versammlungsfreiheit Erteilte Verwarnung, Di...  2011
  17  Sendikal Haklar ve Toplantı Özgürlüğünün Kullanılması Nedeniyle Verilen Uyarma Cezası, Aİ...  2011
  18  İmar Hukukunda Yüksek Yapı Kavramı ve Yüksek Yapıların (Gökdelenler Dahil) Yıkımında Kar...  2010
  19  Sulardan Bedel Alınması ve Su Satışı Üzerine Düşünceler...  2010
  20  Türk İdari Teşkilâtlanmasında Denizcilik Örgütlenmesi ve Denizcilik Bakanlığı Kurulması ...  2010
  21  Die Anwendung Des Küstenstreifens und Die Entscheidung Doğrusöz und Aslan/Türkei des Europäisch...  2009
  22  İdari Cezaların Yaptırımlar Teorisindeki Yeri ve Türk Hukuku'ndaki Anayasal Temelleri...  2009
  23  Die Entscheidung Öneryıldız Gegen Türkei Des Europäıschen Gerichtshofs für Menschenrechte im ...  2008
  24  İdari Yargıda Tek Dilekçe İle Dava Açma (Karşılaştırmalı Hukukî Analiz)...  2007
  25  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yargı Sistemimize Göre Konumu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkem...  2007
  26  Die Nichtumsetzung Der Entscheidungen Der Verwaltungsgerichtsbarkeit Über Die Allgemeine Gesundheit...  2007
  27  Çocuk Hakları...  2006
  28  Özelleştirmenin Kamu Hukuku-Özel Hukuk Ayırımına Etkileri ve Bu Bağlamda Güncel Özelleştir...  2006
  29  AİHM Kararlarının Türk İdare Hukukuna Etkileri Konusunda Genel Gözlemler...  2005
  30  Alman İdare Hukukunda Kamusal Yükümlülüklerin Özelleştirilmesinin Sınırları...  2004
  31  Bütçe Uygulama Talimatları İle Tedavi Giderlerinin Sınırlandırılması Sorunu ve Diş Tedavis...  2004
  32  İmar Plânlamasında Gürültüden Korunma Garantisine İlişkin Alman Federal Mahkemesinin Bir Kar...  2003
  33  İdare Hukuku Yönüyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Kısa Bir Değerlendirmesi...  2001
  34  İdare Hukukuna Özgü Tazmin Nedenlerinin Bulunmaması Kavramı...  1999
  35  Mahkûmiyetin Devlet Memuriyetine Etkisi...  1999
  36  İdarenin Sorumluluğunun Belirlenmesi Konusunda Bir Danıştay Kararının Düşündürdükleri...  1998
 • NO AD TARİH
  1  2011-2017 Arası Avrupa Birliği'nin Suriye Politikasından Başlıca Hukuki Kesitler... 10/05/2018 -
  2  İdari İşlem Teorisinde Kazanılmış Haklar... 12/12/2017 - 12/12/2017
  3  İdare Hukuku Boyutuyla Engelli Hakları... 29/11/2017 - 29/11/2017
  4  Hemşirelerin Klink Uygulamalarında İki Temel Kavram: Etik ve Hukuk... 11/09/2017 - 12/09/2017
  5  Su Hukuku... 16/05/2017 - 18/05/2017
  6  İdari Yargıda Kanun Yolları... 26/04/2017 - 26/04/2017
  7  Tıbbi Müdahalenin Hukuki Tanımı ve Sınırı... 23/12/2016 - 23/12/2016
  8  Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Hukuki Statülerinin İdare Hukuku ... 06/04/2016 - 06/04/2016
  9  Kamu İhalelerinde Yürütmenin Durdurulması Kararı ve Uygulamada Karşılaşılan Bazı Sorunlar... 27/03/2014 -
  10  İdari Yargıda Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 14/01/2013 -
  11  Kentsel Dönüşümün Hukuki Boyutu... 12/12/2012 -
  12  Sit Alanları ve Tescilli Eski Eserlere İlişkin Hukuki Uyuşmazlıklar ve Güncel Gelişmeler... 12/12/2011 -
  13  AİHM'nın Basın Özgürlüğü Konusundaki Yaklaşımı ve Türkiye Hakkında Verdiği Kararlardan... 20/10/2011 -
  14  Basın Özgürlüğü İle İlgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye Hakkında Verdiği ... 20/01/2011 -
  15  İdari Faaliyetlerin Denetimindeki Hukuka Aykırılıklara Bağlı Hukuki Sonuçlar, Alexander von ... 26/05/2010 - 27/05/2010
  16  Türk Hukuku'nda Gerekli Denetimin Yapılmamasına Bağlı Hukuki Sonuçlar... 26/04/2010 - 27/04/2010
  17  Tıbbi Malpraktis Olgularının Tıbbi ve Hukuki Değerlendirilmesi... 06/04/2010 - 06/04/2010
  18  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Devlet-Birey İlişkileri... 11/03/2010 - 11/03/2010
  19  AB Perspektifinden Türk-Alman İdari ve Anayasal Yargı Sistemleri Karşılaştırması... 04/03/2010 - 04/03/2010
  20  İmar Uyuşmazlıkları Işığında Kanun Yolları ve AİHM'ye Başvuru Yolu... 21/03/2009 - 22/03/2009
  21  Bilgi Edinme Hakkı... 25/12/2008 - 25/12/2008
  22  Kamu Hukuku Yönüyle Sulardan Yararlanma Rejimi... 14/11/2007 - 14/11/2007
  23  İdari Cezaların Yaptırımlar Teorisindeki Yeri ve Türk Hukukundaki Anayasal Temelleri... 20/09/2007 - 21/09/2007
  24  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yargı Sistemimize Göre Konumu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkem... 11/05/2007 - 12/05/2007
  25  Yükseköğretim Kamu Hizmeti Olarak Dikey Geçiş Süreci ve Sonrasında Adalet Meslek Yüksekokul... 19/02/2007 - 20/02/2007
  26  Temel İnsan Hakları ve AİHS Uygulaması... 12/12/2006 - 12/12/2006
  27  İnsan Hakları Kavramı, Tarihsel Gelişimi, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları... 07/12/2005 - 07/12/2005
  28  PVSK ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa İlişkin Değişiklikler... 14/11/2002 -
  29  Allgemeine Betrachtungen über die Auswirkungen der Urteile vom EGMR auf das türkische Verwaltungsr... 01/09/2002 - 07/09/2002
  30  Olağanüstü Koşullarda İnsan Hakları: Güvenlik mi? Özgürlük mü?... 08/12/2001 -
 • NO AD YIL
  1  İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı...  2018
  2  İdari Yargılama Hukuku...  2018
  3  İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı...  2017
  4  İdari Yargı Pratik Çalışma Kitabı...  2017
  5  İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı...  2017
  6  İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı...  2016
  7  İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı...  2015
  8  İdare Hukuku Yönüyle Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Yargısal Denet...  2010
  9  Memur Hukuku...  2007
  10  İnsan Hakları El Kitabı...  2006
  11  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması...  2004
  12  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu...  2004
  13  Kamusal Sulardan Yararlanma...  2004
  14  İdare Hukuku Pratik Çalışma El Kitabı...  2001
  15  İdare Hukuku Mevzuatı C.I, İdari Yargıyla İlgili Kanunlar...  1998
  16  İdare Hukuku Mevzuatı C.II...  1998
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Hukuki Statülerinin İdare Hukuku Yönüyle İrdelenmesi Aragta Bir Meslek Grubu: Vergi Danışmanları...  2017
  2  Afet Mevzuatı ve Afet Hukukuna Giriş Bütünleşik Afet Yönetimi...  2017
  3  Türk Hukukunda Gerekli Denetimin Yapılmamasına Bağlı Hukuki Sonuçlar Türk Hukukunda Gerekli Denetimin Yapılmamasına Bağlı \nHukuki Sonuçlar\n Vergi Hukuku Örneğind...  2010
  4  Memurun Hizmet Dışı İlişkilerinin Disiplin Hukukuna Etkisi Prof.Dr.Yıldızhan Yaylaya Armağan...  2003
  5  Kamusal Su Koruma Havzalarında İdarî Kolluk Yetkilerinin Yarışması-Çatışması Sorunu ve Çözüm Perspektifleri Prof.Dr.Mahmut Tevfik Birsele Armağan...  2001
  6  İdare Hukuku Bakımından Yerel Yönetim-Gençlik İlişkileri Prof.Dr. Turan Tufan Yüceye Armağan...  2001
 • NO AD YIL
  1  Deutscher Akademischer Austauschdienst  1999
  2  Westfaelische Wilhelms-Universitaet (WWU-Münster) Üniversitesi (VWU)-Almanya  1997
 • NO Görev
  1 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2018-Devam ediyor
  2 Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ocak 2018- Mart 2018
  3 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ocak 2018- Mart 2018
  4 Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2017-Devam ediyor
  5 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Bölüm Başkanı, Nisan 2017- Ekim 2017
  6 Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Nisan 2017- Ekim 2017
  7 Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2017-Devam ediyor
  8 Hukuk Fakültesi Dekan Vekili, Aralık 2016- Ağustos 2017
  9 Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Aralık 2016- Ağustos 2017
  10 Hukuk Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Aralık 2016- Ağustos 2017
  11 Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Üyesi, Mayıs 2016- Aralık 2016
  12 Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mayıs 2016-Devam ediyor
  13 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2014- Kasım 2017
  14 Hukuk Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Mayıs 2014- Aralık 2016
  15 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 2014- Mart 2017
  16 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2012- Aralık 2012
  17 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2012- Ağustos 2014
  18 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Ocak 2012- Ağustos 2014
  19 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 2011- Nisan 2014
  20 Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Mart 2011- Mart 2014
  21 Hukuk Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Aralık 2009- Aralık 2010
  22 Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Eylül 2008- Eylül 2008
  23 Hukuk Araştırmaları Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2008- Mayıs 2011
  24 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2006- Mart 2007
  25 Adalet Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Aralık 2004- Ağustos 2007
  26 Adalet Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Kasım 2004- Aralık 2004
  27 Adalet Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Temmuz 2004- Kasım 2004