En

PROF.DR. MİNE DOLUCA DERELİ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1987
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji ABD  1993
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji (Tıp)  1996
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
 • NO AD YIL
  1  Role &Responsibilities of a supervisor...  2018
  2  Identification of Candida species by restriction enzyme analysis...  2018
  3  Maya mantarlarının identifikasyonunda iki farklı kromojenik besiyerinin karşılaştırılması...  2018
  4  Üriner Kateterli Yoğun Bakım Hastalarında Kandidüri: Risk Faktörleri, Kandidemi Gelişimi ve M...  2016
  5  Risk factors and prevalence for candidemia in liver transplant recipients without antifungal prophyl...  2015
  6  Atılım pompalarını fazla eksprese eden flukonazole dirençli Candida albicans suşlarında bu g...  2015
  7  Risk factors, incidence and outcome of candidemia in a Turkish intensive care unit: a five-year retr...  2014
  8  Flukonazole dirençli Candida albicans izolatlarında atım pompa ekspresyonlarının araştırılma...  2014
  9  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikoloji Laboratuvarına Gönderilen Kazıntı ...  2013
  10  Mixed fungal endophthalmitis after cataract surgery due to Aspergillus terreus and Aspergillus fumig...  2013
  11  Species Level İdentification and Antifungal Susceptibility of Yeasts İsolated From Various Clinica...  2012
  12  Investigation of mutations in Erg11 gene of fluconazole resistant Candida albicans isolates from Tur...  2011
  13  Molecular identification, genotyping, and drug susceptibility of the basidiomycetous yeast pathogen ...  2010
  14  A case of Acremonium strictum peritonitis...  2008
  15  Fluoroquinolone resistance in Clostridium difficile isolates from a prospective study of C. difficil...  2008
  16  Comparison of disk diffusion, E-test and broth microdilution test in determination of susceptibility...  2008
  17  Molecular epidemiology of Candida species isolated from clinical specimens of intensive care unit pa...  2008
  18  The relationship between moulds isolated from indoor air and features of the house environment...  2008
  19  Antimikrobiyal ilaçlarda Aspergillus galaktomannan düzeylerinin araştırılması...  2007
  20  Simüle kan örneklerinde polimeraz zincir reaksiyonu ile Candida DNA'sının saptanması...  2007
  21  Candida spp. colonization and serum anticandidal antibody levels in patients with chronic urticaria...  2007
  22  Aspergillus Türlerinin Kaspofungine Karşı İn Vitro Duyarlılığının Saptanmasında Minimum İ...  2007
  23  The role of calcium utilization of intestinal flora in urinary calcium excretion....  2007
  24  Hastanemiz Yoğun Bakımları ile Diğer Servislerinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Maya Türleri...  2006
  25  Nosocomial bloodstream infections associated with Candida species in a Turkish University Hospital...  2006
  26  Fungi and Indoor Conditions in Asthma Patients...  2006
  27  The effect of bee propolis on oral pathogens and human gingival fibroblasts...  2005
  28  Bir üniversite hastanesinde bir yıllık dönemde izlenen invaziv fungal infeksiyonların değerlen...  2005
  29  Mayaların Antifungal Duyarlılıklarının Araştırılmasında "High Resolution" Besiyeri Kullanı...  2005
  30  Yoğun Bakım Ünitelerinden Dört Yıllık Dönemde İzole Edilen Mayaların Tür Dağılımının ...  2005
  31  Microbial growth in various perfluorocarbon liquids...  2005
  32  Antibiotic-associated diarrhea in a Turkish outpatient population: Investigation of 288 cases...  2005
  33  Comparison of three differential media for the presumtive identification of yeasts...  2005
  34  Unusual cause of peritonitis during peritoneal dialysis. Rhodotorula rubra and amphotericin B....  2004
  35  Olgu Raporu: Bir Fusarium Fungemisi...  2004
  36  Isolated nasopharyngeal aspergillosis caused by A flavus and associated with oxalosis....  2004
  37  Isolated nasopharyngeal aspergillosis caused by A flavus and associated with oxalosis...  2004
  38  Genel Cerrahi Servisindeki Hastalardan Soyutlanan Candida Suşlarının Moleküler Epidemiyolojik İ...  2004
  39  Performance of CHROMagar Candida and BiGGY agar for the presumptive identification of yeast species...  2003
  40  Yoğun bakım hastalarından soyutlanan maya türleri ve amfoterisin B ve flukonazole duyarlılıkla...  2003
  41  Anaerop bakterilerde beta laktamaz aktivitesinin ve antibiyotik duyarlılığının agar dilüsyon v...  2003
  42  Evaluation of semisolid agar screening tests for determining fluconazole and amphotericin B suscepti...  2003
  43  Çevresel toksinler: Botulismus...  2003
  44  Candida türlerinin esteraz aktivitesinin belirlenmesi...  2003
  45  Detection of toxin production in Clostridium difficile strains by three different methods...  2002
  46  İdrar kültürlerinden soyutlanan Candida türlerinin flukonazol ve amfoterisin B'ye duyarlılıkla...  2002
  47  İki çocuk olguda anaerop beyin absesi...  2002
  48  Tıp Eğitiminde Mesleksel Becerilerin Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi...  2002
  49  Flukonazol ile önceden karşılaşmanın candida albicans suşlarının amfoterisin B ye duyarlıl...  2002
  50  Comparison of different methods for the detection of beta-lactamase activity in Candida albicans str...  2002
  51  Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi hastalarından izole edilen Candida albicans suşlarının antifunga...  2002
  52  Candida albicans suşlarının flukonazole duyarlılığının belirlenmesinde agar dilüsyon yönte...  2002
  53  brucellar spondylitis: mrı findings...  2001
  54  Use of chromogenic tube and methyl blue-Sabouraud agar for the identification of Candida albicans st...  2001
  55  Serodiagnosis of tuberculosis by enzyme immunoassay using A60 antigen...  2001
  56  Amfoterisin B ile flukonazol ve ketokonazol kombinasyonlarının Candida albicans suşlarına in vit...  2001
  57  Gram olumsuz bakterilerin antifungal aktivitesi...  2001
  58  Yüzey temizliği için kullanılan kağıt havlu ile sünger ve kumaş bezin hijyenik ortam oluştu...  2001
  59  Disk diffusion method for fluconazole susceptibility testing of Candida albicans strains...  2001
  60  Siprofloksasinin çeşitli gram-negatif bakterilere etkisinin agar dilüsyon, disk difüzyon, mikrod...  2001
  61  Anaerop bakterilerin antibiyotik duyarlılık yöntemleri...  2001
  62  Sağlıklı bireylerden ve oral kandidiazisli olgulardan izole edilen Candida albicans türlerinde p...  2001
  63  Candida türlerinin identifikasyonunda "CHROMagar Candida" kullanımının yeri...  2001
  64  Antifungal duyarlılığın saptanmasında E-test yönteminin değerlendirilmesi...  2001
  65  Kronik granülomatöz hastalıkta retinoblastoma ile karışan aspergilloz...  2001
  66  Antimicrobial resistance of Gram negative isolates from intensive care units in Turkey: Comparison t...  2000
  67  Candida albicans suşlarının flukonazole duyarlılığının disk diffüzyon yöntemi ile saptanma...  2000
  68  Surveillance of antimicrobial resistance among Gram negative isolates from intensive care units in e...  2000
  69  Antifungal duyarlılığın mikrobuyyon dilüsyon yöntemi ile araştırılmasında farklı değerle...  2000
  70  Amfoterisin B kolloidal dispersiyon ve lipozomal amfoterisin B'nin Candida albicans suşlarına anti...  2000
  71  Kan kültürlerinden soyutlanan Candida türlerinin antifungal ajanlara in-vitro duyarlılıkları...  2000
  72  Candida türlerinde "slime" üretiminin incelenmesi...  2000
  73  Değişik serolojik belirleyicilerin değerlendirilmesinde HBV DNA saptanmasının önemi...  2000
  74  Sistemik kandida infeksiyonlarının tanısında direk bakı-kültür dışı yöntemler...  2000
  75  Kemoterapi alan akut lenfoblastik lösemi olgularının mikrobiyal ve peridontal yönden değerlendi...  2000
  76  Candida türlerinde fosfolipaz aktivitesinin araştırılması...  1999
  77  A surveillance study of antimicrobial resistance of gram negative bacteria isolated from intensive c...  1999
  78  Candida türlerinin virulans faktörleri ve konağa ait faktörler...  1999
  79  Antifungal duyarlılık testlerine inkübasyon ısısının etkisi...  1999
  80  Candida türlerinde slime üretiminin saptanmasında alternatif bir yöntem...  1999
  81  Hepatit B virus serolojik belirleyicileri ile HBV DNA'nın karşılaştırılması...  1999
  82  Anaerop bakterilerin virulans faktörleri...  1999
  83  Sağlıklı bireylerde ve yoğun bakım hastalarında maya kolonizasyonu...  1998
  84  Yoğun bakım ünitelerindeki hastalardan soyutlanan Gram negatif bakterilerin antibiyotik duyarlıl...  1998
  85  Yoğun bakım ünitesinden soyutlanan gram negatif bakteriler üzerine beta laktam/ beta laktamaz in...  1998
  86  Infections of the spinal column...  1997
  87  Heparin kaplı ve kaplı olmayan kardiyopulmoner bypas sistemlerinin kompleman aktivasyonu yönünde...  1997
  88  Meropenem'in çeşitli gram negatif ve pozitif bakteriler üzerine in-vitro etkisi...  1997
  89  Karbapenemlerin nitrik oksit yanıtı üzerine etkileri...  1997
  90  Mycobacterium tuberculosis suşlarının antitüberkülo ilaçlara direnç paternleri ve izoniazid d...  1997
  91  Asemptomatik hepatit B virusu taşıyıcılarında serum HBV-DNA düzeyleri...  1997
  92  Susceptibility of Candida albicans strains to gentian violet, methylene blue and nystatin...  1997
  93  Antiinflamatuar ajanların nitrik oksit yanıtı üzerine etkileri...  1997
  94  Enterokok bakteriyemili dokuz olgunun sunumu...  1996
  95  The effect of various disinfectants and antiseptics on Candida albicans...  1996
  96  Nozokomiyal Klebsiella pneumoniae kökenlerinde çoklu antibiyotik direnci...  1996
  97  Anticandidal antibodies in healthy individuals and patients with Candidosis...  1996
  98  Detection of slime production among the isolates of Candida albicans...  1996
  99  İnfeksiyon etkeni gram negatif bakterilerin antibiyotik duyarlılık paternlerinin "E Testi" ile ar...  1996
  100  Bir Kandida menenjiti olgusu,...  1996
  101  Azitromisin'in Mycobacterium tuberculosis suşlarına in-vitro etkinliği...  1996
  102  Candida albicans izolatlarının flukonazol, mikonazol ve klotrimazol'e in-vitro duyarlılıkları...  1996
  103  Rhinocerebral Mucormycosis: A report of three cases...  1996
  104  The investigation of hepatitis C antibodies in the hepatitis suspected cases and the blood bank dono...  1995
  105  Vertebral spondylitis due to Brucella species,...  1995
  106  "Extended Spectrum Beta-Lactamases" Saptanmasında E Testi İle Çift Disk Sinerji Yöntemlerinin Ka...  1995
  107  Brucellosis imitating discal hernia,...  1995
  108  Kronik B hepatitlilerde hepatit B virus DNA'sının gösterilmesi...  1995
  109  Üriner sistem infeksiyonu kuşkulu çocukların idrarlarından soyutlanan bakterilerin antibiyotik ...  1995
  110  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi AIDS Doğrulama Merkezi Sonuçları...  1995
  111  Multipl skleroz'da antikardiyolipin antikorları...  1995
  112  Migrende antikardiyolipin antikorları...  1995
  113  Aztreonam, seftazidim ve bunların amikasin ile kombinasyonlarının Pseudomonas aeruginosa suşlar...  1995
  114  Prevalence of toxoplasma antibodies in hemodialysis patients...  1994
  115  Metisiline dirençli ve duyarlı Staphylococcus aureus suşlarının imipenem ve klaritromisine in v...  1994
  116  Tüberkülozlu olgularda HIV araştırılması...  1994
  117  Ürolitiyazisli olgularda Mycoplasma ve Ureaplasma araştırılması...  1994
  118  Mikobakteriyel A-60 antijeni kullanılarak aktif tüberküloz tanısında enzim immun assay'in yeri...  1994
  119  HIV ve AIDS'e bir bakış...  1994
  120  Life threatening disease : Delta hepatitis...  1994
  121  Bir olgu nedeniyle mukormikoz...  1993
  122  İdrarda Ureaplasma urealyticum'un neden olduğu taş formasyonu...  1993
  123  Bir meslek hastalığı olarak iki ayrı hastanede hepatit B taraması (aşılama grup çalışması...  1993
  124  Siprofloksasin'in Mycobacterium tuberculosis suşlarına in-vitro etkisi...  1992
  125  Kültür mantarı işçilerinde hipersensitivite pnömonitisi araştırılması...  1990
  126  Amoxicillin+Clavulanic asit'in alt solunum yolları enfeksiyonlarında etkinliği...  1989
 • NO AD TARİH
  1  Mucorales Takımı... 06/12/2018 - 07/12/2018
  2  Çok ilaca Dirençli Candida Türleri... 04/11/2018 - 08/11/2018
  3  Kan ve oral kavite örneklerinden soyutlanan Candida albicans suşlarında PLB2 ve PLD1 fosfolipaz g... 04/11/2018 - 08/11/2018
  4  Kan ve Oral Kavite Kültürlerinden Soyutlanan Candida albicans Suşlarında Fosfolipaz B1 ve C1 Enz... 04/11/2018 - 08/11/2018
  5  Maya Mantarlarının İdentifikasyonunda Chromagar Candida ile Rosachrom Candida Agar Besiyerlerinin... 16/11/2016 - 20/11/2016
  6  Investigation of Candiduria Cases in Intensive Care Unit: a 5-year Observational Study.... 09/10/2015 - 12/10/2015
  7  Clinical significance and results of fungal cultures in surgical patients treated with antifungals d... 09/10/2015 - 12/10/2015
  8  Atılım pompa genlerinin fazla eksprese eden flukonazol dirençli Candida albicans suşlarında bu ... 24/09/2014 - 26/09/2014
  9  Comparison of treatment choices in rats formed spinal infection related to implant... 11/05/2014 - 14/05/2014
  10  Candida türlerinde direnç epidemiyolojisi... 10/11/2013 - 13/11/2013
  11  Risk factors and prevalence for candidemia in liver transplant recipients without antifungal prophyl... 11/10/2013 - 14/10/2013
  12  Kan Kültürlerinden Soyutlanan Maya Mantarlarının Türlere ve Yıllara Göre Dağılımı... 03/11/2012 - 07/11/2012
  13  İnvazif Fungal İnfeksiyonların Tanı ve Tedavisinde Yenilikler- Candida İnfeksiyonlarının Tan... 03/11/2012 - 07/11/2012
  14  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikoloji Laboratuvarına gönderilen Kazıntı ... 03/11/2012 - 07/11/2012
  15  Farklı Türlerdeki Candida Suşlarının Biyofilm Üretiminin İncelenmesi... 03/11/2012 - 07/11/2012
  16  Candida ve azol direnç mekanizmaları... 05/06/2012 - 08/06/2012
  17  Investigation of efflux pumps and ERG11 gene expression levels in fluconazole resistant Candida albi... 31/03/2012 - 03/04/2012
  18  Klinik Örneklerden Soyutlanan Candida albicans Suşlarının Genotip Dağılımları ve Antifungal ... 12/11/2011 - 16/11/2011
  19  Uzmanıyla Tartışma Olgularla Klinik Mikoloji- Olgu 1... 12/11/2011 - 16/11/2011
  20  Candida species Pathogenesis and Virulence Mechanisms... 25/10/2011 - 29/10/2011
  21  Gram Pozitif Sporlu Çomakların Geleneksel Yöntemlerle Tanımlanması... 18/06/2011 - 20/06/2011
  22  Trends in Antifungal Resistance Among Candida spp.... 02/06/2011 - 05/06/2011
  23  Supervisor-Training Courses in Dokuz Eylul University Health Sciences Institutes... 27/04/2011 - 30/04/2011
  24  Candida Türlerininin Kromojenik Besiyeri ve Moleküler Yöntemlerle İdentifikasyonu... 24/02/2011 - 25/02/2011
  25  Laboratuvar Uygulaması... 24/02/2011 - 25/02/2011
  26  Flukonazole dirençli / doza bağımlı duyarlı Candida albicans izolatlarında atım pompalarını... 07/11/2010 - 11/11/2010
  27  Klinik örneklerden soyutlanan maya türlerinin tanımlanması, anti-mikotik ilaç duyarlılıkarın... 07/11/2010 - 11/11/2010
  28  Risk factors and the incidence of candidaemia in the intensive care unit: a 5 year cross-sectional s... 10/04/2010 - 13/04/2010
  29  Evaluation of four chromogenic media for the presumptive identification and differentiation of yeast... 10/04/2010 - 13/04/2010
  30  Hematolojik kanserli febril nötropenik olgulardan izole edilen mikroorganizmalar... 21/10/2008 - 25/10/2008
  31  Molecular identification and susceptibility patterns of Turkish Trichosporon isolates... 05/08/2008 - 09/08/2008
  32  Comparison of four different chromogenic media for the presumptive identification of yeasts... 05/08/2008 - 09/08/2008
  33  Antifungal susceptibility testing of Trichosporon asahii isolates with microdilution method... 05/08/2008 - 09/08/2008
  34  Antifungal susceptibilities of Candida bloodstream isolates from two different Turkish hospitals... 19/04/2008 - 22/04/2008
  35  Identification of Candida species by restriction enzyme analysis... 19/04/2008 - 22/04/2008
  36  Investigation of mutations in ERG11 gene of fluconazole-resistant Candida albicans isolates from Tur... 19/04/2008 - 22/04/2008
  37  Flukonazole dirençli Candida albicans suşlarında sitokrom P450 14 ?-demetilaz enziminde değişik... 20/06/2007 - 23/06/2007
  38  Kan Kültür Örneklerinden Soyutlanan Candida albicans İzolatlarının Moleküler Genotiplendirilm... 20/06/2007 - 23/06/2007
  39  Candida albicans kökenlerinin restriksiyon enzim analizi ile identifikasyonu... 20/06/2007 - 23/06/2007
  40  Flukonazole dirençli Candida albicans suşlarında atım pompalarının araştırılması... 20/06/2007 - 23/06/2007
  41  Dokuz Eylul Universitesi Saglik Bilimleri Enstitüsü Socrates II Kapsami Eylemleri... 04/05/2007 - 05/05/2007
  42  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Socrates II kapsamı eylemleri... 04/05/2007 - 05/05/2007
  43  Flukonazole dirençli Candida albicans suşlarında ERG11 genindeki Y132H mutasyonunun araştırılm... 12/09/2006 - 16/09/2006
  44  Aspergillus spp.leri için antifungal duyarlılık testi olarak disk difüzyon ve E testin mikrodil... 12/09/2006 - 16/09/2006
  45  Acremonium strictum peritoniti olgusu... 12/09/2006 - 16/09/2006
  46  Aspergillus spp.lerin kaspofungine in vitro duyarlılığı... 12/09/2006 - 16/09/2006
  47  Aspergillus spp.'nin amfoterisin B ve itrakonazole duyarlılıklarının belirlenmesinde disk difüz... 15/06/2006 - 18/06/2006
  48  Aspergillus türlerinin çeşitli antifungal maddelere duyarlılıkları... 15/06/2006 - 18/06/2006
  49  Antimikrobiyal maddelerin galaktomannan düzeylerinin EIA yöntemi ile belirlenmesi... 13/04/2006 - 15/04/2006
  50  Candida spp. colonization and serum anticandidal antibody levels in patients with chronic urticaria... 01/04/2006 - 04/04/2006
  51  Detection of Aspergillus galactomannan antigen levels for antimicrobial agents by ELISA... 01/04/2006 - 04/04/2006
  52  Performance of three differential media for the presumptive identification of yeasts... 01/04/2006 - 04/04/2006
  53  The roleof calcium utilization of intestinal flora on urinary calcium excretion... 10/09/2005 - 13/09/2005
  54  The role of calcium utilization of intestinal flora on urinary calcium excretion... 10/09/2005 - 13/09/2005
  55  Yoğun bakım ünitelerinden dört yıllık dönem süresince soyutlanan maya mantarlarının tür d... 03/05/2005 - 06/05/2005
  56  Yoğun Bakımlar ile Diğer Servislerde yatan hastalardan soyutlanan maya suşlarının karşılaşt... 03/05/2005 - 06/05/2005
  57  Kronik ürtikerli hastalarda oral ve intestinal candida spp. kolonizasyonu... 03/05/2005 - 06/05/2005
  58  Astımlı hastaların ev ortam koşulları ile izole edilen mantar türleri arasındaki ilişkinin a... 19/09/2004 - 23/09/2004
  59  Clostridium difficile suşlarının toksin üretiminin belirlenmesi... 19/09/2004 - 23/09/2004
  60  Antifungal duyarlılığın mikrodilüsyon ve E test yöntemleri ile araştırılması... 19/09/2004 - 23/09/2004
  61  Retrospective Evaluation of Yeasts Isolated During The Three Year Period From Intensive Care Units o... 17/06/2004 - 20/06/2004
  62  Epidemiological typing of Candida species isolated from patients hospitalised in an intensive care u... 13/06/2004 - 16/06/2004
  63  Kazıntı örneklerinin mikroskopik değerlendirmesinde kalkoflor beyazı ve potasyum hidroksit prep... 03/06/2004 - 04/06/2004
  64  Comparative Evaluation of AFST-EUCAST method and Sensititre YeastOne Colorimetric Antifungal Panel w... 01/05/2004 - 04/05/2004
  65  Epidemiological surveillance of Candida species isolated from patients hospitalised in an intensive ... 01/05/2004 - 04/05/2004
  66  Investigation of clinical findings of antibiotic associated diarrhoea... 01/05/2004 - 05/05/2004
  67  Evaluation of microdilution method using high resolution medium for antifungal susceptibility testin... 04/09/2003 - 06/09/2003
  68  Comparison of three differential media for the presumptive identification of yeasts.... 04/09/2003 - 06/09/2003
  69  Candida türlerinin biyofilm üretimi ve antifungal duyarlılık paternleri... 27/05/2003 - 30/05/2003
  70  Genel Cerrahi servisindeki hastalardan soyutlanan Candida suşlarının RAPD-PCR ile moleküler epid... 27/05/2003 - 30/05/2003
  71  Bir Fusarium fungemisi: Olgu sunumu... 27/05/2003 - 30/05/2003
  72  Biofilm production and antifungal susceptibility patterns of Candida spp.... 10/05/2003 - 13/05/2003
  73  Performance of CHROMagar Candida and BIGGY agar for the presumptive identification of yeasts... 10/05/2003 - 13/05/2003
  74  The susceptibility patterns of Bacteroides species isolated in two different hospitals... 10/05/2003 - 13/05/2003
  75  Fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısıyla yapılan bronkoalveoler lavajın mikrobiyolojik sonu... 23/04/2003 - 26/04/2003
  76  Yoğun bakım hastalarından soyutlanan maya türleri ve antifungal duyarlılıkları... 30/09/2002 - 05/10/2002
  77  Candida türlerinin esteraz aktivitesinin belirlenmesi... 30/09/2002 - 05/10/2002
  78  Anaerop bakterilerde B-laktamaz aktivitesinin ve antibiyotik direncinin agar dilüsyon ve E testi y... 30/09/2002 - 05/10/2002
  79  Evaluation of two different media for the identification of yeast species... 25/08/2002 - 27/08/2002
  80  Phospholipase and esterase activity of the Candida albicans strains isolated from healthy subjects a... 25/08/2002 - 27/08/2002
  81  Anestezi Yoğun bakım ünitesi hastalarından izole edilen Candida albicans suşlarının antifunga... 11/04/2002 - 14/04/2002
  82  Antifungal duyarlılığın belirlenmesinde high resolution besiyerinin kullanıldığı mikrodilüs... 01/04/2002 - 03/04/2002
  83  Candida albicans suşlarının flukonazole duyarlılığının belirlenmesinde farklı besiyerlerini... 01/04/2002 - 03/04/2002
  84  C.albicans suşlarının amfoterisin B ve flukonazole duyarlılıklarının belirlenmesinde yarı ka... 19/06/2001 - 21/06/2001
  85  Pseudomonas aeruginosa suşlarının antikandidal aktiviteleri... 19/06/2001 - 21/06/2001
  86  Antifungal duyarlılığın saptanmasında E test yönteminin değerlendirilmesi... 19/06/2001 - 21/06/2001
  87  İdrar kültürlerinden soyutlanan Candida türlerinin flukonazol ve amfoterisin B ye duyarlılıkla... 19/06/2001 - 21/06/2001
  88  İki çocuk olguda anaerop etkenli beyin absesi... 22/05/2001 - 26/05/2001
  89  İkibinli Yıllarda Tıp Eğitimi... 24/04/2001 - 28/04/2001
  90  The effect of fluconazole preexposure to the susceptibility of Candida albicans strains to amphoteri... 01/04/2001 - 04/04/2001
  91  Detection of toxin production in Clostridium difficile strains by three different methods... 01/04/2001 - 04/04/2001
  92  Evaluation of CHROMagar Candida medium for the identification of Candida species.... 01/04/2001 - 04/04/2001
  93  Use of chromogenic tube and methyl blue agar for the identification of Candida albicans strains... 01/04/2001 - 04/04/2001
  94  Gram olumsuz bakterilerin antifungal aktivitesi... 08/10/2000 - 13/10/2000
  95  Candida albicans izolatlarında beta laktamaz varlığının gösterilmesinde farklı yöntemlerin k... 08/10/2000 - 13/10/2000
  96  Sağlıklı bireylerden ve oral kandidozlu olgulardan soyutlanan Candida albicans türlerinde protei... 08/10/2000 - 13/10/2000
  97  Candida albicans suşlarına amfoterisin B ile flukonazol ve ketokonazol kombinasyonlarının in vit... 05/06/2000 - 10/06/2000
  98  Siprofloksasinin çeşitli gram negatif bakterilere etkinliğinin agar dilüsyon, disk difüzyon, mi... 05/06/2000 - 10/06/2000
  99  Disk diffusion method for fluconazole susceptibility testing of Candida albicans strains... 28/05/2000 - 31/05/2000
  100  Farklı serolojik belirleyicilerin değerlendirilmesinde HBV DNA saptanmasının önemi... 03/10/1999 - 08/10/1999
  101  Candida albicans suşlarının flukonazole duyarlılığının disk diffüzyon yöntemi ile araştı... 03/10/1999 - 08/10/1999
  102  Mikobakteriyel A60 antijeni kullanılan enzim immun assay yöntemi ile tüberkülozun serolojik tan... 05/06/1999 - 09/06/1999
  103  Çocukta şant enfeksiyonunu takiben gelişen kandida menenjiti... 17/05/1999 - 19/05/1999
  104  C.albicans suşlarına karşı sodyum salisilat, tenoksikam ve diklofenak sodyumun flukonazol ile ko... 17/05/1999 - 19/05/1999
  105  Antifungal duyarlılığın mikrobuyyon dilüsyon yöntemi ile araştırılmasında farklı değerle... 17/05/1999 - 19/05/1999
  106  Candida türlerinde `slime' üretiminin saptanmasında alternatif bir yöntem... 04/05/1999 - 06/05/1999
  107  Amfoterisin B lipid kompleksi ve lipozomal amfoterisin B nin Candida albicans suşlarına antifungal... 04/05/1999 - 06/05/1999
  108  Candida türlerinde slime üretiminin incelenmesi... 04/05/1999 - 06/05/1999
  109  Kan kültürlerinden soyutlanan Candida türlerinin antifungal ajanlara in vitro duyarlılıkları... 04/05/1999 - 06/05/1999
  110  Probleme dayalı aktif tıp eğitiminde birinci dönem: eğitim programı, uygulaması ve değerlend... 12/11/1998 - 15/11/1998
  111  Mesleksel beceriler eğitimi... 12/11/1998 - 15/11/1998
  112  Tuvalet kağıdı kullanımının el hijyenine etkisi... 04/10/1998 - 09/10/1998
  113  Antifungal duyarlılığa ısının etkisi... 04/10/1998 - 09/10/1998
  114  Candida türlerinde fosfolipaz aktivitesinin araştırılması... 04/10/1998 - 09/10/1998
  115  Sağlıklı ve Candida infeksiyonu olan bireylerden soyutlanan Candida albicans suşlarında fosfoli... 03/10/1998 - 08/10/1998
  116  The Clinical Skills Centre at the University of Dokuz Eylül Medical School... 30/08/1998 - 02/09/1998
  117  Kronik granülamatöz hastalıkta retinoblastoma ile karşan aspergillozis... 15/06/1998 - 20/06/1998
  118  Yoğun bakım ünitelerindeki hastalardan soyutlanan gram negatif bakterilerin antibiyotik duyarlıl... 06/10/1997 - 10/10/1997
  119  Hepatit B virus serolojik belirleyicileri ile HBV DNA'nın karşılaştırılması... 06/10/1997 - 10/10/1997
  120  Sağlıklı bireylerde ve yoğun bakım hastalarında maya kolonizasyonu... 06/10/1997 - 10/10/1997
  121  Modulation of nitric oxide response by fluoroquinolones... 20/10/1996 - 25/10/1996
  122  The effects of macrolide agents on nitric oxide production... 20/10/1996 - 25/10/1996
  123  Investigation of the effect of fluconazole on nitrite production by murine macrophages... 20/10/1996 - 25/10/1996
  124  Fecal carriage of vancomycin resistant Enterococci in hospitalized and out-patients... 07/10/1996 - 11/10/1996
  125  Yoğun bakım hastalarından soyutlanan bakterilere karşı meropenem?in etkinliğinin mikrodilüsyo... 06/10/1996 - 10/10/1996
  126  Klaritromisinin metisiline duyarlı ve dirençli Staphylococcus aureus suşlarının in-vitro etkinl... 07/09/1996 - 10/09/1996
  127  Antiinflamatuvar ajanların nitrik oksit yanıtı üzerine etkileri... 02/06/1996 - 06/06/1996
  128  Karbapenemlerin nitrik oksit yanıtı üzerine etkileri... 02/06/1996 - 06/06/1996
  129  Meropenemin çeşitli gram negatif ve pozitif bakteriler üzerine etkisi... 02/06/1996 - 06/06/1996
  130  Vertebral spondylitis due to brucella species,... 26/05/1996 - 30/05/1996
  131  Bir Candida menenjiti olgusu... 07/05/1996 - 10/05/1996
  132  İmipenemin Staphylococcus aureus suşlarına in-vitro etkinliğinin karşılaştırmalı analizi... 07/05/1996 - 10/05/1996
  133  Diagnostic importance of the pH, PO2, PCO2 values of peritoneal and draınage fluids for the early d... 27/09/1995 - 02/10/1995
  134  In vitro susceptibility of Candida albicans isolates to fluconazole, miconazole and clotrimazole... 07/09/1995 - 09/09/1995
  135  Rhinocerebral mucormycosis: a report of three cases... 07/09/1995 - 09/09/1995
  136  Susceptibility of Candida albicans strains to gentian violet, methylene blue and nystatin... 07/09/1995 - 09/09/1995
  137  The effect of various disinfectants and antiseptics on Candida albicans... 07/09/1995 - 09/09/1995
  138  Detection of slime production among the isolates of Candida albicans... 07/09/1995 - 09/09/1995
  139  Anticandidal antibodies in healthy individuals and patients with candidiasis... 07/09/1995 - 09/09/1995
  140  Azitromisinin Mycobacterium tuberculosis suşları üzerine in-vitro etkinliği... 04/09/1995 - 06/09/1995
  141  Kinolon ve karbapenem dirençli Klebsiella infeksiyonları... 04/09/1995 - 06/09/1995
  142  Enterokok sepsisli 7 olgunun sunumu... 04/09/1995 - 06/09/1995
  143  Mycobacterium tuberculosis suşlarının antitüberkülo ilaçlara direnç paternleri ve izoniazid d... 04/09/1995 - 06/09/1995
  144  Anticardiolipin antibodies in migraine.... 17/06/1995 - 21/06/1995
  145  Anticardiolipin antibodies in Multipl Sclerosis patients... 17/06/1995 - 21/06/1995
  146  Hepatit B tanısında atipik serolojik paternlerin değerlendirilmesi... 03/11/1994 - 04/11/1994
  147  Prevalence of Toxoplasma antibodies in hemodialysis patients... 10/10/1994 - 14/10/1994
  148  Aztreonam, seftazidim ve bunların amikasin ile kombinasyonlarının Pseudomonas aeruginosa suşlar... 11/09/1994 - 15/09/1994
  149  Kronik B hepatitli olgularda Hepatit B Virus DNA'sının araştırılması... 11/04/1994 - 15/04/1994
  150  Tüberkülozlu olgularda HIV araştırılması... 11/04/1994 - 15/04/1994
  151  İdrarda Ureaplasma urealyticum'un neden olduğu taş formasyonu... 11/04/1994 - 15/04/1994
  152  Antibiotic susceptibility patterns of the bacteria isolated from the urine cultures of children.... 24/10/1993 - 27/10/1993
  153  In vitro susceptibility of methicillin rezistant or sensitive Staphylococcus aureus strains against ... 07/10/1993 - 09/10/1993
  154  The prevalence of hepatitis C among blood donors... 29/06/1993 - 01/07/1993
  155  Ürolitiyazisli olgularda Mycoplasma ve Ureaplasma araştırılması... 27/04/1993 - 30/04/1993
  156  Bel Ağrısı ve Bruselloz,... 15/09/1992 - 17/09/1992
  157  Mikobakteriyel A-60 antijeni kullanılarak aktif tüberküloz tanısında enzim immun assay'in yeri... 08/09/1992 - 11/09/1992
  158  Hepatit kuşkulu olgularda hepatit C... 08/09/1992 - 11/09/1992
  159  Bir meslek hastalığı olarak iki ayrı hastanede hepatit B taraması... 07/01/1992 - 10/01/1992
  160  Mukormikoz... 22/04/1991 - 26/04/1991
  161  Siprofloksasin'in Mycobacterium tuberculosis suşlarına in-vitro etkisi... 07/09/1990 - 11/09/1990
  162  PVC yer döşemelerinin dezenfeksiyonunda bazı dezenfektanların etkisi... 07/09/1990 - 11/09/1990
  163  Narlıdere'deki kahvehane ve benzeri işyerlerinde cam bardakların temizliği üzerine bir çalış... 22/05/1990 - 25/05/1990
 • NO AD YIL
  1  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Cryptococcus neoformans ve diğer maya formundaki mantarlar Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi Sistemlere Göre Enfeksiyonlar...  2017
  2  Adezinler ve Fungal Adezyon Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık Cilt I-II...  2015
  3  Hastane infeksiyonları ve funguslar Hastane infeksiyonları...  2009
  4  Hastane infeksiyonları ve Anaerob bakteriler Hastane İnfeksiyonları...  2009
  5  Funguslarda direncin moleküler temelleri Hastane İnfeksiyonları...  2009
  6  Aspergillus türlerine karşı antifungaller ve direnç mekanizmaları Aspergillus Türleri ve Oluşturdukları Hastalıklar...  2006
  7  Tıp öğrencileri için mesleksel beceriler Tıp öğrencileri için mesleksel beceriler...  2005
  8  Gram olumlu bakterilerdeki direncin moleküler temelleri Hastane İnfeksiyonları...  2003
 • NO AD TARIH
  1  Kan ve Oral Aktivite Örneklerinden Soyutlanan Candida Albicans Suşlarının Fosfolipaz Aktivitelerinin Araştırılması...  7/2016 - 6/2018
  2  Atılım pompalarının fazla eksprese eden flukonazol dirençli/doza bağımlı duyarlı Candida albicans suşlarında bu genlerin transkripsiyon faktörlerindeki mutasyonların araştırılması...  10/2011 - 10/2013
  3  Flukonazol dirençli Candida albicans suşlarında atılım pompalarını kodlayan genlerin ve 14 alfa lanosterol demetilazı kodlayan ERG11 gen ekspresyon düzeylerinin polimeraz zincir tepkimesi ile araştırılması...  12/2006 - 12/2009
  4  Kan örneklerinden polimeraz zincir tepkimesi ile Candida DNA'sının saptanması...  3/2005 - 7/2006
  5  Candida türlerinin restriksiyon enzim analizi ile identifikasyonu...  3/2005 - 7/2007
  6  Kronik ürtikerli hastaların oral ve intestinal Candida spp. kolonizasyonu ile serum antikandidal antikor değerleri...  6/2004 - 7/2006
  7  Astmlı hastalarda ev içi ortam koşulları ve fungal üreme özellikleri...  1/2003 - /2004
  8  Flukonazole dirençli Candida albicans izolatlarında sitokrom P450 14alfa-demetilaz enziminde değişikliklere yol açan mutasyonların araştırılması...  1/2003 - 1/2006
  9  Yoğun bakım hastalarının örneklerinden soyutlanan Candida türlerinin tiplendirilmesi...  5/2002 - 1/2004
  10  Klinik örneklerden soyutlanan anaerop bakterilerde beta-laktamaz aktivitesi ve antibiyotik direncinin belirlenmesi...  6/2000 - 1/2002
 • NO Görev
  1 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Eylül 2016- Eylül 2017
  2 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdürü, Eylül 2016- Eylül 2017
  3 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı, Eylül 2016- Eylül 2017
  4 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 2006- Ekim 2009
  5 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 2003- Ekim 2006