En

PROF.DR. MUSTAFA OLGUNER TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ÇOCUK ÜROLOJİSİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1987
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı  1993
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Bilim Dalı  2000
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2006
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Çocuk Ürolojisi  2011
 • NO AD YIL
  1  Successful outcomes in adolescent varicocele treatment with high-level laparoscopic varicocelectomy...  2019
  2  Renal mass in a 2-year-old girl: Questions....  2018
  3  Renal mass in a 2-year-old girl: Answers....  2018
  4  Treatment of Neuroblastomain Infants Younger than 18 Months: The 30 Years Experience of Dokuz Eylul ...  2018
  5  Vezikoüreteral reflü tedavisinde subüreterik enjeksiyon tedavisi: Tek merkez deneyimi...  2017
  6  The role of water-soluble meconium subfraction and lipid-soluble meconium subfraction on the superio...  2017
  7  Distribution of interstitial cells of Cajal in the bladders of fetal rats with retinoic acid induced...  2016
  8  Solid-pseudopapillary neoplasm of the pancreas: a clinicopathological review of 20 cases including r...  2016
  9  The density of interstitial cells of Cajal is diminished in choledochal cysts...  2016
  10  Intratubular large cell hyalinizing Sertoli cell tumor of the testis presenting with prepubertal gyn...  2016
  11  Nuss Procedure: Technical modifications to ease bending of the support bar and lateral stabilizer pl...  2016
  12  The intestinal damage induced by lipid soluble meconium subfraction is profound compared to the inte...  2016
  13  Conventional single port laparoscopic appendectomy for complicated appendicitis in children: Efficie...  2016
  14  Pleuropulmonary Blastoma: A Case Report....  2015
  15  Distribution of Interstitial Cells of Cajal in the Esophagus of Fetal Rats with Esophageal Atresia...  2015
  16  Effect of Meconium on the Contractility of the Superior Mesenteric Artery: A Clue to Intestinal Dama...  2015
  17  Percutaneous transhepatic balloon dilatation of the hepaticojejunal anastomosis for the definitive t...  2015
  18  Complex fetal ovarian cysts cause problems even after regression...  2014
  19  Tubularized incised plate urethroplasty for the treatment of penile fistulas after hypospadias repai...  2014
  20  Pectus carinatum: The effects of orthotic bracing on pulmonary function and gradual compression on p...  2013
  21  Cholecystectomy Conducted With Single Port Incisionless-Intracorporeal Conventional Equipment-Endosc...  2013
  22  Intra-amniotic administration of urinary tripsin inhibitor preserves intestinal contractility in me...  2013
  23  Çocukluk Çağı Üriner Sistem Taşlarının Endoskopik Cerrahi Yöntemlerle Tedavisine İlişkin ...  2013
  24  Hydronephrosis associated with ureteral wall thickness...  2013
  25  Altered expression of interstitial cells of Cajal in primary obstructive megaureter...  2013
  26  The Diagnosis of Yo-Yo Reflux with Dynamic Renal Scintigraphy in a Patient with Incomplete Ureteral ...  2012
  27  Two adolescent girls with keratinizing squamous metaplasia of the bladder....  2012
  28  Laparoscopic ureterouretrostomy in children with a duplex collecting system plus obstructed ureteral...  2012
  29  Coexisting of Wilms tumor and ganglioneuroblastoma in a child...  2011
  30  Induction of Fetal Diuresis with Intraamniotic Furosemide Injection Reduces Intestinal Damage in a R...  2011
  31  Appendectomy conducted with single port incisionless-intracorporeal conventional equipment-endoscopi...  2010
  32  Gastroşizisli Civciv Embriyolarında Intraamniyotik Mekonyumla Oluşan Barsak Hasarında Üriner Tr...  2009
  33  Rosuvastatin protects tissue perfusion in the experimental testicular torsion model...  2009
  34  Veziko-Üreteral Reflü Sağaltımında Subüreterik İmplant Enjeksiyonu...  2009
  35  Üreteropelvik bileşke tıkanıklığının transperitoneal laparoskopik onarımı...  2009
  36  çocuklarda laparoskopik kolesistektomi...  2009
  37  laparoskopik splenektomi...  2009
  38  laparoskopik nefrektomi ve heminefrektomi...  2009
  39  çocuklar olgularda laparoskopik transperitoneal adrenalektomi deneyimlerimiz...  2009
  40  Hipospadias onarımı sonrası fistül tedavisinde "tübülarize insize plak" üretroplasti yöntemi...  2008
  41  Prenatal tanılı over kistlerinin prenatal ve postnatal tedavisi...  2008
  42  Laparoskopik Nissen fundoplikasyonu ile eş zamanlı perkutan endoskopik gastrostomi uygulaması...  2008
  43  Proksimal jejunal atrezi onarımında seromüsküler şerit çıkarma ve katlama tekniği...  2008
  44  Tek taraflı kasık fıtığı onarımı sırasında karşı taraf processus vaginalis açıklığı...  2008
  45  Az invaziv pektus ekskavatum onarımı (Nuss yöntemi): Tedavisi tamamlanan olgular...  2008
  46  Amniotic fluid ferritin as a marker of intestinal damage in gastroschisis: a time course experimenta...  2007
  47  The effect of dilated ganglionic segment on anorectal and urinary functions during 1-stage transanal...  2007
  48  Single-port laparoscopic appendectomy conducted intracorporeally with the aid of a transabdominal sl...  2007
  49  Can pulse oxymetry be used for measuring intestinal blood flow?...  2007
  50  A rare presentation of hydatid cyst in a child...  2007
  51  Başka nedenlerle laparoskopi yapılan hastalarda processus vaginalis açıklığının değerlendir...  2006
  52  Vezikoüreteral reflü tedavisi için laparoskopik ekstravezikal üreteroplasti: Laparoskopik Lich-G...  2006
  53  An unusual complication of dorsal penile nerve block for circumcision...  2006
  54  Laparoscopic excision of a giant ovarian cyst after ultrasound-guided drainage...  2006
  55  A unique opportunity for the operative treatment of high anorectal malformations: laparoscopy...  2006
  56  Hirschsprung hastalığında tek basamaklı transanal endorektal ''pull-through'' ameliyatı sıras...  2006
  57  Perkütan endoskopik gastrostomi deneyimlerimiz...  2006
  58  Tek trokar ile karın içinde laparoskopik appendektomi...  2006
  59  Puls oksimetre barsak kan akım hızının ölçülmesinde kullanılabilir mi?...  2006
  60  The etiology of tracheal mucosal injury in proximal esophageal atresia plus distal tracheoesophageal...  2006
  61  Urinary trypsin inhibitor present in fetal urine prevents intraamniotic meconium induced intestinal ...  2006
  62  Hemorajik şok sonrası farklı resusitasyon sıvılarının no-reflow fenomenine etkileri....  2006
  63  Vezikoüreteral reflü tedavisinde üreteroneosistostomi...  2006
  64  Mesenterico left portal bypas (MLPB) for variceal bleeding due to extrahepatic portal hypertension c...  2006
  65  Yüksek tip anorektal malformasyonların tedavisinde yeni bir olanak : Laparoskopi...  2005
  66  Gastroşizisde barsak hasarı oluşumuna interlökin 8 ve ferritinin etkisi...  2005
  67  Az invaziv pektus ekskavatum ameliyatı öncesi hastanın antropometrik ölçümlerine göre hazırl...  2005
  68  Az invaziv pektus ekskavatum onarımı ( Nuss Yöntemi )...  2005
  69  Percutaneous treatment of hydatid liver cysts in children as a primary treatment: long-term results...  2005
  70  Tek taraflı açık kasık fıtığı onarımı ameliyatı sırasında karşı taraf kasık kanalın...  2005
  71  Laparoskopik kasık fıtığı deneyimlerimiz...  2005
  72  The Contribution of elevated gastric pressure on prevention of gastroesophageal reflux in several di...  2005
  73  Scrotal hematoma due to neonatal adrenal hemorrhage...  2004
  74  Clinical quiz. Hereditary hemorrhagic telangiectasia....  2004
  75  A case of proximal jejunal ectopic pancreas causing sporadic vomiting...  2003
  76  Az invaziv pektus ekskavatum onarımı(Nuss Yöntemi):İlk deneyimimiz...  2003
  77  Extrahepatic portal hypertension treated by anastomosing inferior mesenteric vein to left portal vei...  2003
  78  Karaciğer dışı portal ven trombozunda özofagus varis kanamalarının kontrolü: koruyucu ya da ...  2003
  79  The role of simulated models in pediatric surgery to acquire diagnostic skills in inguino-scrotal di...  2003
  80  Is Induction of Fetal Diuresis with, Intraamniotic Furasemide Effective for the Removal of Intestina...  2002
  81  Çocuk Cerrahisi Eğitiminde özgün maketler ile mesleksel beceri kazandırılması...  2002
  82  Short-term intestinal ischemia-reperfusion alters intestinal motility that can be preserved by xanth...  2002
  83  Induction of fetal diuresis with intraamniotic furosemid increases the clearance of intraamniotic su...  2002
  84  Kısa bağırsak sendromunda intestinal adaptasyonun uyarılması konusunda yeni gelişmeler...  2001
  85  Deneysel üreter obstrüksiyonu açılması sonrası böbrekte gelişen iskemi reperfüzyon hasarın...  2001
  86  Hirschsprung hastalığında tek aşamalı Soave ameliyatı...  2001
  87  Intestinal damage in gastroschisis correlates with the concentration of intraamniotic meconium...  2001
  88  amniofusion vs amniotic fluid exchange...  2000
  89  A case of mesenteric panniculitis in a 4 years old child...  2000
  90  Bilateral asynchronous perinatal testicular torsion: a case report...  2000
  91  Amniotic fluid exchange for the prevention of neural tissue damage in myelomeningocele: an alternati...  2000
  92  The effects of intraamniotic human neonatal urine and meconium on the intestines of the chick embryo...  2000
  93  Sacrococcygeal extraspinal ependymomas: the role of coccygectomy...  2000
  94  Glycerol trinitrate plus epidural sympathetic block in the ischemia of glans penis...  1999
  95  Tc-99m Pertechnetate scintigraphy in testicular perforation...  1999
  96  Gastroesophageal reflux associated with dystonic movements: Sandifer's syndrome...  1999
  97  Karaciğer transplantasyonu sonrası progresif alkalen fosfataz yüksekliği: olgu sunumu...  1999
  98  An experimental study investigating the effects of intraperitoneal human neonatal urine and meconium...  1998
  99  Laparoscopic appendectomy in children performed using single endoscopic GIA stapler for both mesoapp...  1998
  100  A case of split notochord syndrome: Presence of dorsal enteric diverticulum adjacent to the dorsal e...  1998
  101  Pretreatment of gastroschisis with transabdominal amniotic fluid exchange...  1998
  102  Colonic atresia associated with Hirschsprung's disease: it is not a diagnostic challenge...  1998
  103  Amnio-allantoic fluid exchange for the prevention of intestinal damage in gastroschisis III: determi...  1998
  104  a prospective study investigating routine usage of ultrasonography as the initial diagnostic modalit...  1997
 • NO AD TARİH
  1  Çocukluk yaş grubunda primer spontan pnömotoraks tedavisi deneyimlerimiz... 15/10/2019 - 19/10/2019
  2  ULTRASONOGRAFi KILAVUZLUĞUNDA HiDROSTATiK iNVAJiNASYON REDÜKSiYONUNDA KONTRAST MADDE KULLANIMI GER... 15/10/2019 - 19/10/2019
  3  KONVANSiYONEL SiNGLE PORT ENDOSKOPiK YÖNTEMLE TEDAVi EDiLEN HASTALARDA TEDAVi SONUÇLARIMIZIN DEĞE... 15/10/2019 - 19/10/2019
  4  Çocukluk Çağı Subdiyafragmatik Yerleşimli Müllerian Kist Olgusunda Laparoskopik Eksizyon... 15/10/2019 - 19/10/2019
  5  Hava Yolunda Yabancı Cisim Aspirasyonu Şüphesi Olan Hastalarda Toraks BT Ve Rijid Bronkoskopi Son... 15/10/2019 - 19/10/2019
  6  Çocuklarda Nissen Fundoplikasyonu Deneyimlerimiz... 15/10/2019 - 19/10/2019
  7  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LOKALİZE NÖROBLASTOM DENEYİMİ... 02/05/2019 - 06/05/2019
  8  Treatment of stage 4S neuroblastoma: Dokuz Eylul University Experience of the last 10 years... 16/11/2018 - 19/11/2018
  9  Dokuz Eylul University Pediatric Oncology Group: Ewing Sarcoma Family of Tumors Experience... 16/11/2018 - 19/11/2018
  10  A Single center experience of pediatric Hodgkin lymphoma... 16/11/2018 - 19/11/2018
  11  Treatment of neuroblastoma in infants younger than 18 months: the 30 years experience of Dokuz Eylul... 16/11/2018 - 19/11/2018
  12  Treatment of Children with Intermediate-Risk Neuroblastoma: Dokuz Eylul University Experience... 16/11/2018 - 19/01/2018
  13  Localized neuroblastoma: the 30 years experience of Dokuz Eylul University... 16/11/2018 - 19/11/2018
  14  HALK SAĞLIĞI VE TIBBIN DİĞER DALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE DOKÜMAN ANALİZİ... 13/11/2018 - 17/11/2018
  15  HALK SAĞLIĞI VE TIBBIN DİĞER DALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ-2: CERRAHİ BİLİMLERİN HALK SAĞL... 13/11/2018 - 17/11/2018
  16  Halk Sağlığı ve Tıbbin Diğer Dalları Arasındaki İlişki-4: Halk Sağlığının Diğer Klin... 13/11/2018 - 17/11/2018
  17  Endoskopik çocuk cerrahisi uygulamalarımızın çocuk cerrahisi tıpta uzmanlık öğrencisi eğit... 24/10/2018 - 27/10/2018
  18  Tiroid ve paratiroid cerrahisi deneyimimiz... 24/10/2018 - 27/10/2018
  19  A Novel Compound Heterozygous Mutation in CYP19A1 Resulting in Aromatase Deficiency with Normal Gona... 27/09/2018 - 29/09/2018
  20  Yüksek konfluensli ürogenital sinüs anomalilerinin rektumu kesmeden perineal prone yaklaşım ile... 03/06/2018 - 06/06/2018
  21  Evre 4S nöroblastom tedavi deneyimimiz... 02/05/2018 - 06/05/2018
  22  Dokuz Eylül Üniversitesi Orta risk grubu nöroblastom tedavi deneyimi... 02/05/2018 - 06/05/2018
  23  Çocukluk çağı Hodgkin lenfomasında tek merkez deneyimi... 02/05/2018 - 06/05/2018
  24  Onsekiz aylıktan küçük süt çocukluğu dönemi nöroblastomda Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyi... 02/05/2018 - 06/05/2018
  25  Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Grubu: Ewing Sarkom Tümör Ailesi Deneyimi... 02/05/2018 - 06/05/2018
  26  Normal Gonadotropin Düzeyleri ve Over Yapısı Bulunan Virilize Bir Kız Olguda Aromataz Eksikliği... 18/04/2018 - 22/04/2018
  27  Treatment of Relapse Neuroblastoma: Dokuz Eylul University Experience... 12/10/2017 - 15/10/2017
  28  Dokuz Eylul University Treatment Experience of Neuroblastoma... 12/10/2017 - 15/10/2017
  29  Nöroblastom Tedavisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  30  Relaps Nöroblastom Tedavisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  31  Dextranomer hyaluronik asit kopolimer (Dx/HA) enjeksiyonunun, mesane üreter orifisi düzeyinde olu... 29/10/2016 - 30/10/2016
  32  Adölesanlarda laparoskopik non-selektif ve selektif arter koruyucu varikoselektomi sonuçlarının ... 29/10/2016 - 30/10/2016
  33  Çocukluk çağı over patolojilerinin cerrahi tedavisinde deneyimlerimiz... 27/10/2016 - 30/10/2016
  34  Wilms tumour: Single center experience... 19/10/2016 - 22/10/2016
  35  Intratubular Large Cell Hyalinizing Sertoli Cell Tumor of the Testis Presenting with Prepubertal Gyn... 10/09/2016 - 12/09/2016
  36  Effects of dextranomer hyaluronic acid copolymer (Dx/HA) injection into the different layers of uret... 15/06/2016 - 18/06/2016
  37  Wilms tümörü tedavi deneyimimiz... 04/05/2016 - 08/05/2016
  38  Uzun aralıklı özofagus atrezisi tedavisinde gastrik transpozisyon deneyimlerimiz... 28/10/2015 - 31/10/2015
  39  Laparoskopi yardımlı anorektal malformasyon onarımı uygulanan hastalarda rektumun sfinkterik kas... 28/10/2015 - 31/10/2015
  40  İntrakorporeal düğüm tekniği ile konvansiyonel tek port inguinal herni onarımı... 28/10/2015 - 31/10/2015
  41  Ekstrahepatik portal hipertansiyon tedavisinde mezenteriko-sol portal bypass yöntemi kullanılan ha... 28/10/2015 - 31/10/2015
  42  Treatment results of pediatric germ cell tumors from a single institution.... 08/10/2015 - 11/10/2015
  43  Rhabdomyosarcoma experience: a single institution's results.... 08/10/2015 - 11/10/2015
  44  Distribution of the Interstitial Cells of Cajal in the Human Choledochal Cysts and Gallbladders... 05/09/2015 - 09/09/2015
  45  Renal mass in a two years old girl: Xantogranulomatous pyelonephritis... 03/09/2015 - 05/09/2015
  46  The effects of water and lipid soluble components of meconium on the intestines of chick embryos wit... 17/06/2015 - 20/06/2015
  47  Inguinal herni repair with single port-single instrument incisionless endoscopic surgery: Preliminar... 17/06/2015 - 20/06/2015
  48  Bilateral prepubertal jinekomastinin nadir bir nedeni: Sertoli hücre hiperplazisi... 08/05/2015 - 09/05/2015
  49  Overin nadir görülen benign tümörü: Sklerozan stromal tümör... 22/04/2015 - 26/04/2015
  50  Germ hücreli tümör tedavi deneyimimiz... 22/04/2015 - 26/04/2015
  51  Rabdomiyosarkom tedavi deneyimimiz... 22/04/2015 - 26/04/2015
  52  İnsan koledok kistleri ve safra keselerinde interstisyel cajal hücresi dağılımı... 19/11/2014 - 23/11/2014
  53  OVERİN İMMATÜR TERATOMUNA EŞLİK EDEN GLİOMATOZİS PERİTONEİ : OLGU SUNUMU... 19/11/2014 - 23/11/2014
  54  Opsoklonus Myoklonus ve Ataksi Sendromu ile Prezente Olan İki Nöroblastom Vakası ve Morfolojik Ya... 19/11/2014 - 23/11/2014
  55  SKLEROZAN STROMAL TÜMÖR-BİR OLGU SUNUMU... 19/11/2014 - 23/11/2014
  56  Langerhans Cell Histiocytosis: A single center experience... 22/10/2014 - 25/10/2014
  57  Hepatoblastoma: Clinical Characteristics And Outcome Of 13 Patients... 22/10/2014 - 25/10/2014
  58  Ultrasonografi eşliğinde uygulanan hidrostatik invajinasyon redüksiyonu sonuçlarımız... 17/09/2014 - 20/09/2014
  59  İnsan koledok kistleri ve safra keselerinde intersitisiyel Cajal hücresi dağılımı... 17/09/2014 - 20/09/2014
  60  Transperitoneal Laparoskopik Pyeloplasti: 10 yıllık Sonuçlarımız... 17/09/2014 - 20/09/2014
  61  Gastroşizisli civciv embriyolarında intraamniyotik mekonyum ile oluşan barsak hasarında mekonyum... 17/09/2014 - 20/09/2014
  62  Künt toraks travmasına bağlı sağ ana bronşta kopma... 17/09/2014 - 20/09/2014
  63  Primer Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositoz: Olgu Sunumu... 13/05/2014 - 17/05/2014
  64  Langerhans Hücreli Histiyositozda Tek Merkez Deneyimi... 13/05/2014 - 17/05/2014
  65  Hepatoblastom Tedavi Deneyimimiz... 13/05/2014 - 17/05/2014
  66  Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Cerrahi Tıp Bilimleri E-Karne Yazılımı.... 07/05/2014 - 09/05/2014
  67  Ürodinamide mesane disfonksiyon bulguları saptanan vezikoüreteral reflüsü olan hastaların değ... 30/10/2013 - 02/11/2013
  68  Kompleks fetal over kistleri regrese olsalar bile, cerrahi sorunlara sebep olabilirler... 30/10/2013 - 02/11/2013
  69  Pektus karinatum: Göğüs bastırma ortezinin solunum foknsiyonlarına ve kademeli sıkıştırman... 30/10/2013 - 02/11/2013
  70  Mekonyumun su fazi ve yağ fazinin mezenterik arter kontraktilitesi üzerine etkileri... 30/10/2013 - 02/11/2013
  71  Perfore apandisitlerde laparoskopik appendektomi sonuçlarımız... 30/10/2013 - 02/11/2013
  72  Koledok kistleri için uygulanan hepatiko-jejunostomi sonrası görülen ortak ve intrahepatik safra... 30/10/2013 - 02/11/2013
  73  Nadir görülen bir primer şiloperikardium olgusu: Cerrahi eksizyon seviyesinin önemi... 30/10/2013 - 02/11/2013
  74  Total kolektomi veya intestinal dismotilite nedeniyle ileostomi açılan hastalarda peptid bazlı fo... 30/10/2013 - 02/11/2013
  75  Esophageal Distribution of Intertitial Cells of Cajal in the Experimental Rat Model of Adriamycin In... 05/06/2013 - 08/06/2013
  76  Sağ Pulmoner arter agenezisine bağlı tekrarlayan masif hemoptizili hastada tedavi yaklaşımımı... 17/10/2012 - 20/10/2012
  77  Ameliyathanede cerrahi alan oluşturma ve korumada algoritma... 17/10/2012 - 20/10/2012
  78  Radyolojik tanısı karaciğer apsesi olan idiyopatik retroperitoneal apseli hastada tedavi deneyiml... 17/10/2012 - 20/10/2012
  79  Kolonoskopi yardımıyla rektal atrezi onarımı: olgu sunumu... 17/10/2012 - 20/10/2012
  80  Sıçan fetüslerinde deneysel özefagus atrezisi modelinde interstisyel Cajal hücrelerinin dağıl... 17/10/2012 - 20/10/2012
  81  Alt üriner sistem semptomları olan çocuklarda ultrasonografi ile mesane duvar kalınlığı ve a... 17/10/2012 - 21/10/2012
  82  Minimal invaziv pektus ekskavatum tedavisinde 10 yıllık tedavi deneyimlerimiz... 17/10/2012 - 21/10/2012
  83  Üreter kalınlığının nadir bir nedeni: Üreter lenfoması.... 03/10/2012 - 06/10/2012
  84  A rare cause of ureteral thickening:ureteral lymphoma... 03/09/2012 - 05/09/2012
  85  A practical, non-surgical treatment of pectus carinatum with compresive orthotic bracing in children... 13/07/2012 - 16/07/2012
  86  A new incisionless noninvasive treatment method for pectus excavatum deformity:vacuum bell therapy... 13/07/2012 - 16/07/2012
  87  ciddi persistan pulmoner hipertansiyonlu konjenital diyafram hernisi olgusunda cerrahi tedavi planla... 15/04/2012 - 18/04/2012
  88  plevropulmoner blastom: bir olgu sunumu... 16/11/2011 - 20/11/2011
  89  Transperitoneal laparoscopic pyeloplasty for treatment of ureteropelvic junction obstruction in chil... 15/06/2011 - 18/06/2011
  90  Effects of meconium and amniotic fluid on contractility of mesenteric artery... 15/06/2011 - 18/06/2011
  91  Our initial experience in laparoscopic cholecystectomy conducted with SPICES (Single port incisionle... 15/06/2011 - 18/06/2011
  92  Pektus ekskavatum tedavisinde yeni bir yöntem: Vakum terapisi... 16/05/2011 - 19/05/2011
  93  Vajinal ve servikovajinal atrezili hastalarda tedavi deneyimlerimiz... 16/05/2011 - 19/05/2011
  94  Obstrüktif üropatiye bağlı akut böbrek yetmezliği: Lesch Nyhan sendromu.... 13/05/2011 - 14/05/2011
  95  Beckwith-Wiedemann sendromu ve üreteropelvik bileşke darlığı birlikteliği: Olgu sunumu.... 13/05/2011 - 14/05/2011
  96  Bilateral hidroüreteronefroz ile başvuran bir vajinal atrezi vakası.... 13/05/2011 - 14/05/2011
  97  Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Grubunca İzlenen Ewing Sarkomu Tümör Ailesi Olgular... 20/04/2011 - 24/04/2011
  98  Wait and see strategy in localized adrenal masses in infants... 21/10/2010 - 24/10/2010
  99  Mekonyum ve amnion sıvısının mezenterik arter kontraktilitesi üzerine etkileri... 22/09/2010 - 25/09/2010
  100  Baltimore osteotomisi ile sekonder ekstrofi vesika onarımı sonuçlarımız... 22/09/2010 - 25/09/2010
  101  Laparoskopik ameliyatlar sırasında askı dikişinin kullanımı... 22/09/2010 - 25/09/2010
  102  Ektopik açılımlı çift toplayıcı sistemi olan bir hastada laparoskopik üreteropyelostomi amel... 22/09/2010 - 25/09/2010
  103  SPICES (single port incisionless-intracorporeal conventional equipment-endoscopic surgery) - tek ça... 22/09/2010 - 25/09/2010
  104  SPICES (single port incisionless-intracorporeal conventional equipment-endoscopic surgery) yöntemi ... 22/09/2010 - 25/09/2010
  105  Rijid bronkoskopide Hopkins teleskop ve optik forseps kullanımı çocuklarda solunum yolu yabancı ... 22/09/2010 - 25/09/2010
  106  Our experience in laparoscopic appendectomy conducted with a new technique; Single port incisionless... 02/06/2010 - 05/06/2010
  107  The distribution of interstitial cells of Cajal in bladders of rat fetuses with myelomeningocele... 02/06/2010 - 05/06/2010
  108  İnfant adrenal kitlelerinde ?Bekle & Gör? yaklaşımı.... 19/05/2010 - 22/05/2010
  109  Sıçan fetüslerinde miyelomeningosel modelinde gelişen nörojenik mesanede intersitisyel Kajal h... 08/04/2010 - 10/04/2010
  110  infantil myofibromatosis: nadir görülen bir yumuşak doku tümörü... 07/11/2009 - 11/11/2009
  111  Çocukluk Çağının Nadir Tümörü: İnflamatuar Myofibroblastik Tümör.... 21/10/2009 - 25/10/2009
  112  Çocukluk Çağı Enfeksiyöz Lenfadenopatileri: 74 Olgu Analizi... 21/10/2009 - 25/10/2009
  113  Sklerozan Anjiomatoid Nodüler Transformasyon (SANT): Bir olgu sunumu... 07/10/2009 - 11/10/2009
  114  Konvansiyonel Tek Port İle Yapılan Laparoskopik Appendektomilerde Kullanılmak İçin Geliştirile... 30/09/2009 - 03/10/2009
  115  Göğüs bastırma ortezi ile pektus karinatum deformitesinin invaziv olmayan tedavisi... 30/09/2009 - 03/10/2009
  116  Çocuklarda laparoskopik kolesistektomi... 30/09/2009 - 03/10/2009
  117  Laparoskopik splenektomi... 30/09/2009 - 03/10/2009
  118  Laparoskopik transperitoneal adrenalektomi deneyimlerimiz... 30/09/2009 - 03/10/2009
  119  Dokuz Eylül Üniversitesi Non-Hodgkin Lenfoma Tedavi Sonuçları... 21/04/2009 - 26/04/2009
  120  Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Nöroblastoma 2003 (TPOG NBL 2003) Protokolü: Düşük ve Orta Risk ... 21/04/2009 - 26/04/2009
  121  A homemade grasper for "single conventional port" laparoscopic appendectomy: swing polypropylene sut... 21/04/2009 - 25/04/2009
  122  Noninvaziv correction of pectus carinatum with compresive orthotic bracing in children: preliminary ... 21/04/2009 - 25/04/2009
  123  Mesenterico-left portal bypass procedure for the definite treatment of extrahepatic portal hypertens... 19/06/2008 -
  124  Single port intarcorporeal laparoscopic appendectomy (SPI-LA): results of the new technique... 19/06/2008 -
  125  The protective effect of urinary tyrpsin inhibitor on intestinal motility of chick embryos with gast... 19/06/2008 - 21/06/2008
  126  Pankreas başı tümörü olan bir olguda Whipple ameliyatı deneyimimiz... 17/06/2008 - 19/06/2008
  127  Testis torsiyonunun detorsiyonu sonrasında oluşan iskemi/reperfüzyon hasarının rosuvastatin ile... 17/06/2008 - 19/06/2008
  128  Yüksek tip anorektal malformasyonların tedavisinde özgün bir yöntem: laparoskopi... 17/06/2008 - 19/06/2008
  129  Hipospadias fistül onarımında Snodgrass onarımı uygun bir yöntem midir?... 17/06/2008 - 19/06/2008
  130  Doğumsal anomalilerin fetal tanı ve tedavi merkezinde tanı ve tedavisi... 17/06/2008 - 19/06/2008
  131  Mesane augmentasyonu deneyimlerimiz... 17/06/2008 - 19/06/2008
  132  Our Transperitoneal laparoscopic dismembered pyeloplasty experience: The importance of of reusuable ... 12/06/2008 - 15/06/2008
  133  Single port intracorporeal laparoscopic appendectomi (SPI-LA): A unique apportunity for advancing en... 12/06/2008 - 16/06/2008
  134  Çocukluk Çağında Eş Zamanlı Wilms Tümörü ve Ganglionöroblastom... 21/05/2008 - 25/05/2008
  135  Rosuvastatin prevents no-reflow phenomenon due to detorsion of testicular torsion... 23/04/2008 - 26/04/2008
  136  Treatment results of pediatric germ cell tumors from a single institution.... 01/11/2007 - 03/11/2007
  137  Gastroşizisli civciv embryolarında intraamniotik mekonyumla oluşan bağırsak hasarında üriner ... 22/10/2007 - 27/10/2007
  138  Proksimal jejunal atrezi onarımında seromuskuler strippingile plikasyon tekniğinin etkinliği... 22/10/2007 - 27/10/2007
  139  Laparoskopik Pyeloplasti Deneyimlerimiz: Tekrar kullanılabilir laparoskopik aletlerin önemi... 22/10/2007 - 27/10/2007
  140  Dermatofibrosarcoma protuberans of the childhood: Case report... 08/09/2007 - 13/09/2007
  141  Single port laparoscopic appendectomy conducted solely intracorporeally with aid of a transabdominal... 08/05/2007 -
  142  Evaluation and guidance of endoscopic treatment of vesicoureteral reflux with preoperative direct cy... 08/05/2007 - 10/05/2007
  143  Yüksek doz kemoterapi ve otolog kök hücre transplantasyonu sonrası hemorajik sistit: Bir olgu su... 19/04/2007 - 23/04/2007
  144  Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Grubunca İzlenen Germ Hücreli Tümörler... 19/04/2007 - 23/04/2007
  145  Fetal diürezin intraamniotik furosemid enjeksiyonu ile attırılması gastroşiziste gelişen barsa... 05/11/2006 - 08/11/2006
  146  Primer obstrüktif megaüreterde intersisyel cajal hücrelerinin dağılımı... 05/11/2006 - 08/11/2006
  147  Pektus Carinatum deformitesinde ameliyatsız tedavi yöntemi: göğüs bastırma ortezi... 05/11/2006 - 08/11/2006
  148  İyi bir ergonomi sağlamaya yönelik donanım ile konumlandırılmış endoskopik ameliyat odası... 05/11/2006 - 08/11/2006
  149  Derinde Çalışılan açık ameliyatlarda tepe kamerası ve sayısal tıbbi görüntüleme sistemin... 05/11/2006 - 08/11/2006
  150  Karın duvarından geçilen bir askı dikişi yardımıyla tek port ile karın içinde laparoskopik ... 05/11/2006 - 08/11/2006
  151  PEDİATRİK OLGUDA HEPATİK ARTER PSÖDOANEVRİZMASININ ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ... 11/10/2006 - 15/10/2006
  152  Konjenital Şilotoraks... 19/04/2006 - 23/04/2006
  153  High survival rates in rhabdomyosarcoma: A single institution' s results.... 10/12/2005 - 13/12/2005
  154  Pediatric Hodgkin`s Disease: A single Institution`s Experience... 10/12/2005 - 13/12/2005
  155  Vezikoüreteral reflünün endoskopik tedavisini değerlendirmede ve yönlendirmede farklı bir yön... 01/10/2005 - 04/10/2005
  156  Mesaneye girişim uygulanan hastalarda mesane spazmı ve irritasyonunun giderilmesi amacıyla mesane... 01/10/2005 - 04/10/2005
  157  Karaciğer mezenşimal hamartomunda cavitron ultrasonic surgical aspirator (CUSA) ile karaciğer r... 21/09/2005 - 24/09/2005
  158  Vajen ve üretra atrezisi olan ürogenital sinüs anomalili hastada rektumu ayırmaksızın perineal... 21/09/2005 - 24/09/2005
  159  Caudal dysgenesis syndrome: a rare cause of female pseudohermaphroditism... 21/09/2005 - 24/09/2005
  160  Kaudal disgenezi sendromu: kız psödohermafroditizm?in nadir bir nedeni... 08/09/2005 - 11/09/2005
  161  Rabdomiyosarkom tedavisinde Dokuz Eylül Deneyimi... 20/04/2005 - 24/04/2005
  162  Hodgkin hastalığında tedavi sonuçlarımız... 20/04/2005 - 25/04/2005
  163  Geç Dönem Sekonder Extrofia Vesica Onarımında Distraksyon Osteogenez, Primer Mesane Onarımı ve... 21/09/2004 - 25/09/2004
  164  İdiopatik trombositopenik purpuranın nadir görülen bir kompikasyonu: korpus hemorajikum rüptür... 08/09/2004 - 11/09/2004
  165  Prenatal tanılı over kistlerine olağan ve sıradışı yaklaşımlarımız... 08/09/2004 - 11/09/2004
  166  Üretero-pelvik bileşke darlığında açık ameliyat ile tedavi deneyimlerimiz... 08/09/2004 - 11/09/2004
  167  Vezikoüreteral reflüde açık ameliyat ile tedavi deneyimlerimiz... 08/09/2004 - 11/09/2004
  168  Herhangi bir nedenle laparoskopi yapılan hastalarda prosesus vajinalis açıklığının değerlend... 08/09/2004 - 11/09/2004
  169  Selim tuba-ovaryan kistlerde laparoskopi deneyimlerimiz... 08/09/2004 - 11/09/2004
  170  Açık inguinal herni onarımı sırasında kontralateral kasık kanalının laparoskopik değerlend... 08/09/2004 - 11/09/2004
  171  Hirschsprung hastalığında tek basamaklı transanal endorektal pull-through sırasında genişlemi... 08/09/2004 - 11/09/2004
  172  Az invaziv pektus ekskavatum ameliyatı öncesi hastanın antropometrik ölçümlerine göre hazırl... 08/09/2004 - 11/09/2004
  173  Yüksek tip anorektal malformasyonların tedavisinde eşsiz bir olanak: laparoskopi... 08/09/2004 - 11/09/2004
  174  Antenatal hidronefrozlu olgularımızda tedavi ve takip sonuçlarımız... 08/09/2004 - 11/09/2004
  175  Ürodinamik çalışma sırasında hastalara çizgi film seyrettirmenin önemi... 08/09/2004 - 11/09/2004
  176  Nüks mesane ekstrofisi onarımında kombine vertikal ve horizontal osteotomi (Baltimore osteotomis... 08/09/2004 - 11/09/2004
  177  Yenilikçi çocuk cerrahlarindan beklenmeyen bir uyum gecikmesi: perkutan endoskopik gastrostomi... 08/09/2004 - 11/09/2004
  178  Intestinal Perforasyonla Seyreden Konjenital Santral Hipoventilasyon Sendromu (Ondine'nin Laneti) il... 08/09/2004 - 11/09/2004
  179  Yenilikçi çocuk cerrahlarından beklenmeyen bir uyum gecikmesi: perkutan endoskopik gastrostomi... 08/09/2004 - 01/09/2004
  180  Laparoskopik inguinal herni deneyimlerimiz... 08/09/2004 - 11/09/2004
  181  Hemorajik şok sonrası farklı resüsitasyon sıvılarının no-reflow fenomenine etkileri... 08/09/2004 - 11/09/2004
  182  Nüks ekstrofi vesika olgusunda anterior iliak osteotomi ve eksternal fiksasyon kullanımı... 08/10/2003 - 10/10/2003
  183  Gastroşizişli bebeklerde amniotik sıvı değişimi Bianchi Yöntemi ile redüksiyonu kolaylaştı... 08/10/2003 - 10/10/2003
  184  1988-2002 Tarihleri Arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Grubunca İzlenen Germ H... 23/04/2003 - 27/04/2003
  185  Evaluation of Patients with Antenatal Hydronephrosis.... 09/05/2002 - 11/05/2002
  186  Gastroşizisde intra-amniyotik mekonyum neden olduğu bağırsak hasarının yenidoğan insan idrar... 01/10/2000 - 04/10/2000
  187  Yanlızca Transanal yoldan yapılan primer tek basamaklı endorektel pull-through... 01/10/2000 - 04/10/2000
  188  Tek endoskopik GIA stepler kullanılarak laparoskopik apendektomi... 01/10/2000 - 04/10/2000
  189  İntra-amniyotik furosemid verilmesi intra-amniotik maddelerin klirensini arttırabilir mi?... 01/10/2000 - 04/10/2000
  190  Kısa süreli intestinal iskemi/reperfüzyonun yol açtığı no-reflow fenomeninin ksantin oksidaz ... 26/09/1999 - 29/09/1999
  191  Successful revascularization of the late hepatic arterial thrombosis by interpositional saphenous ve... 24/05/1999 - 28/05/1999
  192  Living releated liver transplantation in a low weight infant... 14/05/1999 - 15/05/1999
  193  Experimental prefabricated bladder... 15/04/1999 - 17/04/1999
  194  Deneysel üreter obstrüksiyonun açılması sonrası böbrekte gelişen iskemi-reperfüzyon hasarı... 14/10/1998 -
  195  Comparison of the two different methods of ultrasonographic evalution of children sustaining blunt t... 14/10/1998 - 17/10/1998
  196  Intestinal ischemia/reperfusion prolongs gastro-intestinal transit time that can be prevented by xan... 14/10/1998 - 17/10/1998
  197  The effects of high doses of allopurinol on the functions of the organs in experimental studies... 14/10/1998 - 17/10/1998
  198  Focal intestinal perforations due to indomethacin treatment... 14/10/1998 -
  199  Colonic transposition with the protection of the distal atretic esophageal segment... 20/04/1998 - 22/04/1998
  200  CANLI DONÖRDEN KARACİĞER NAKLİ SONRASI GREFTİN DÖNEM NONANASTOMOTİL ARTERİYEL TROMBOZUNUN İ... 01/11/1997 - 04/11/1997
  201  Canlı donörden karaciğer nakli: İlk deneyimimiz... 28/09/1997 - 03/10/1997
  202  Which waste product in amniotic fluid is responsible for the intestinal damage in gastrochsis: urina... 22/07/1997 - 25/07/1997
  203  Routine usage of ultrasonography for the evaluation of pediatric blunt abdominal trauma... 21/07/1997 - 22/07/1997
  204  Split notokord sendromu ve dorsal enterik fistül: olgu sunumu... 16/05/1997 - 20/05/1997
  205  Kobaltın testis torsiyonunun düzeltilmesi sonrası gelişen reperfüzyon hasarına etkisi... 09/05/1994 - 13/05/1994
 • NO AD TARIH
  1  DEXTRANOMER HYALURONİK ASİT KOPOLİMER ENJEKSİYONUNUN, ÜRETEROVEZİKAL BİLEŞKENİN FARKLI DOKU KATMANLARINDA OLUŞTURDUĞU HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  6/2015 - 6/2016
  2  Torakoskopide süreye bağlı intratorasik basıncın oksidatif stress üzerine etkilerinin deneysel rat modelinde araştırılması...  1/2015 - 11/2016
  3  İnsan koledok kistleri ve kolesistitlerinde interstisiyel Cajal hücre dağılımı...  2/2013 - 10/2014
  4  Neutrophil gelatinase-associated lipocalin antenatal hidronefrozlu infantların postnatal izleminde kullanılabilir mi?...  12/2012 - 10/2015
  5  Sıçan fetüslerinde deneysel özefagus atrezisi modelinde intersitisyel cajal hücrelerinin dağılımı...  10/2011 - 10/2013
  6  Hirschsprung hastalığında tek basamaklı transanal endorektal pull-through ameliyatı sırasındaki genişlemiş ganglionik segment varlığının anorektal ve üriner fonksiyonlara etkisi...  11/2004 - 11/2007
  7  Mekonyumun doğal içeriğinde bulunan IL-8'in gastroşizisli civciv embryolarında bağırsak hasarına etkisi...  4/2002 - 4/2004
  8  İntra-amniotik furosemid uygulamasının gastroşiziste bağırsak hasarını önlemede kullanabilirliği...  5/2002 - 5/2004
  9  Trakeoözefajiyal fistüllü özefgus atrezisinde amniotik sıvının trakea yoluyla yutulması trakea mukozasında hasar yaratır mı?...  1/1999 - 1/2001
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı, Haziran 2019-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Ocak 2018-Devam ediyor
  3 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı, Haziran 2016- Haziran 2019
  4 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Ocak 2015- Ocak 2018
  5 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı, Haziran 2013- Haziran 2016
  6 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı, Haziran 2010- Haziran 2013
  7 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Pediatrik Üroloji Bilim Dalı Başkanı, Haziran 2007- Haziran 2010
  8 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Pediatrik Üroloji Bilim Dalı Başkanı, Haziran 2004- Haziran 2007
  9 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 1998- Aralık 1998