En

PROF.DR. MEHMET UĞUR MUNGAN TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı  1994
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji  2000
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2006
 • NO AD YIL
  1  Radikal Prostatektomi Materyalindeki Tümör Dansitesinin Preoperatif Prediktif Faktörler ve Biyoki...  2017
  2  Partial nephrectomy vs. radical nephrectomy for stage I renal cell carcinoma in the presence of pred...  2017
  3  Clinical Behavior of Bladder Urothelial Carcinoma in Young Patients: A Single Center Experience....  2016
  4  Prostat Biyopsi 2014: TRUS, MRG/TRUS füzyon ? Transrektal ? Transperineal ?...  2015
  5  Suture granuloma after orchiectomy: sonography, doppler and elastography features....  2015
  6  Mesane kanserinde pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi...  2015
  7  Prognostic Significance of Nestin Expression in pT1 High-Grade Bladder Urothelial Carcinoma Patients...  2014
  8  Paratestiküler Vasküler Leiomyom (Anjioleiomyom) Olgu Sunumu...  2014
  9  Intramedullary Spinal Cord Metastasis of Bladder Carcinoma: A Case Report...  2014
  10  Are active surveillance criteria sufficient for predicting advanced stage prostate cancer patients?...  2014
  11  RCC ve lenfadenektomi...  2013
  12  The effect of tumor volume on survival in patients with renal cell carcinoma....  2012
  13  Metastatik prostat kanserinde kemik korumada güncelleme: Denosumab, Alfaradin...  2012
  14  Mesanenin Sporadik Paraganglioması...  2011
  15  Histologic grading of urothelial papillary neoplasms: impact of combined grading (two-numbered gradi...  2011
  16  Significance of P-glycoprotein, P53, and survivin expression in renal cell carcinoma....  2011
  17  Lokal İleri Prostat Kanserinde Cerrahi Tedavi...  2010
  18  Ezrin immunoreactivity in renal cell carcinomas...  2009
  19  Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion in a patient with advanced the cancer....  2007
  20  Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion in a patient with advanced bladder cancer...  2007
  21  Expression of COX-2 in Normal and Pyelonephritic Kidney, Renal Intraepitelial Neoplasia, and Renal C...  2006
  22  Replay to Dr Özdemir's letter to Editor re: Burcin Tuna, Kusal Yörükoğlu, Mehtat Unlu, M. Uğur ...  2006
  23  Association of mast cells with microvessel density in renal cell carcinomas....  2006
  24  Effects of finasteride on the vascular surface density, number of microvessels and vascular endothel...  2006
  25  Expression of cathepsin D in bladder carcinoma: correlation with pathological features and serum cys...  2006
  26  Case 89: Retroperitoneal extraskeletal osteosarcoma....  2005
  27  Vascular endothelial growth factor expression in untreated and androgen-deprived patients with prost...  2005
  28  Echo-contrast enhanced power-Doppler ultrasound for assessment of angiogenesis in renal cell carcino...  2005
  29  Risk Factors for Mucosal Prostatic Urethral Involvement in Superficial Transitional Cell Carcinoma o...  2005
  30  Genç bir hastada urakus kanseri...  2005
  31  1,25 dihydroxyvitamin d(3) receptor expression in superficial transitional cell carcinoma of the bla...  2005
  32  Significance of Cox-2 expression in human renal cell carcinoma...  2004
  33  Conservative management of mucosal prostatic urethral involvement in patients with superficial trans...  2004
  34  Urothelial carcinoma of the bladder with trophoblastic differentiation...  2004
  35  Expression of p53 and mdm2 and their significance in recurrence of superficial bladder cancer...  2003
  36  Primary renal lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue....  2003
  37  Reproducibilty of the 1998 World Health Organization/International Society of Urologic Pathology cla...  2003
  38  Prognostic significance of estrogen receptor expression in superficial transitional cell carcinoma o...  2002
  39  Prognostic significance of nuclear morphometry in renal cell carcinoma....  2002
  40  Metallothionein expression in renal cell carcinoma: subcellular localization and prognostic signific...  2001
  41  Expression of PS2 protein and its relation with the Ki-67 proliferative indices and tumor recurrence...  2001
  42  Does angiogenesis predict recurrence in superficial transitional cell carcinoma of the bladder?...  2001
  43  Prognostic Significance of Nuclear Morphometry in Superficial Bladder Cancer...  2001
  44  Prostat İğne Biopsilerinde Perinöral İnvazyon, Müsinöz Fibroplazi ve Glomerülasyonun Tanısal...  2001
  45  Proliferative Activity, Angiogenesis, and pS2 Expression in Prostate Cancer...  2001
  46  Prognostic Significance of Microvascular Invasion in Localized Renal Cell Carcinoma....  2000
  47  pT1 GIII tranzisyonel hücreli mesane karsinomlarında heat shock protein immünreaktivitesinin pro...  2000
  48  Tubuler dysplasia and carcinoma in situ: precursors of renal cell carcinoma...  1999
  49  Prognostic significance of angiogenesis and immunoreactivity of Catepsin D and type IV collagen in...  1999
  50  Serum ferritin as a clinical marker for renal cell carcinoma: Influence of tumor size and volume....  1999
  51  Comparison of microvascularization in diagnostic needle biopsies and radical prostatectomies in pros...  1999
  52  Is there still a place for surgery in the treatment of ureteral stones...  1997
  53  Effectiveness of extracorporeal shockwave lithotripsy in the management of stone-bearing horseshoe k...  1996
  54  Renal hücreli karsinomda multifokalite insidansı. Türk Üroloji Dergisi 1995; 21 (4): 316-3...  1995
  55  Prostatic carcinoma presenting with painless parotid mass...  1995
  56  Ekstrakorporeal elektromanyetik şok dalgalarıyla litotripsi sonuçları...  1992
  57  The place of ESWL in patients with horse shoe kidneys...  1992
 • NO AD TARİH
  1  Hemofilik Olmayan Hastada Pelvik Psödotümör: Olgu Sunumu... 05/11/2016 - 05/11/2016
  2  Evre 1 böbrek tümöründe R.E.N.A.L nefrometri skorunun günlük pratikte radikal/parsiyel nefrekt... 02/11/2016 - 06/11/2016
  3  Düşük riskli yüzeyel mesane kanserlerinde operasyon sonrası tek doz intravezikal kemoterapi uyg... 02/11/2016 - 06/11/2016
  4  Hiyalinizasyon gösteren adrenal kortikal adenom: Nadir görülen bir olgu... 01/11/2016 - 05/11/2016
  5  KLF6 and KLF6-SV1 expressions in the bladder cancer.... 10/12/2015 - 12/12/2015
  6  Radikal prostatektomi örneklerinde intraduktal karsinom varlığının prognostik etkisi... 18/11/2015 - 22/11/2015
  7  paratestiküler Vasküler Leiomyom (Anjioleiomyom) Olgu Sunumu... 28/11/2014 - 30/11/2014
  8  Prognostic significance of nestin expression in pT1 high-grade bladder urothelial carcinoma patients... 11/04/2014 - 15/04/2014
  9  Daha önce yapılan prostat biyopsilerinde kanser saptanmayan yüksek riskli hastalarda prostat satu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  10  EVRE 1 RENAL HÜCRELİ KARSİNOMDA PARSİYEL VEYA RADİKAL NEFREKTOMİNİN BÖBREK FONKSİYONLARI Ü... 06/11/2013 - 10/11/2013
  11  BCG Tedavisi Verilen T1 Yüksek Dereceli Ürotelyal Karsinomlu Hastalarda Nestin Ekspresyonunun Prog... 06/11/2013 - 10/11/2013
  12  Clinical progression in young patients with bladder cancer... 26/10/2012 - 27/10/2012
  13  are active surveillance criteria sufficient for predicting advanced stage prostate cancer patients?... 26/10/2012 - 27/10/2012
  14  kliniğimizin psa <4.0 ng/ml olan hastalardaki transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyops... 03/10/2012 - 07/10/2012
  15  Genç Mesane Tümörlü Hastalarda Klinik Progresyon... 03/10/2012 - 07/10/2012
  16  Testiküler germ hücreli tümörlerde DOG-1 ekspresyonu, DOG-1 ve CD117 ekspresyonlarının histolo... 16/11/2011 - 20/11/2011
  17  skrotum yerleşimli leiomyosarkom: bir olgu sunumu... 16/11/2011 - 20/11/2011
  18  aktif izlem kriterleri ileri evre prostat kanserli hastaları öngörmede yeterli mi?... 26/10/2011 - 30/10/2011
  19  klinik olarak önemi belirsiz prostat kanseri radikal prostatektomi öncesi öngörülebilir mi?... 26/10/2011 - 30/10/2011
  20  Üroteliyal papiller neoplazilerin histolojik derecelemesi:kombine derecelemenin (ikili dereceleme s... 29/09/2010 - 03/10/2010
  21  Mesane kanserinin intramedüller spinal kord metastazı - Olgu sunumu... 21/04/2010 - 25/04/2010
  22  Berrak hücreli Renal hücreli karsinomlarda ortalama nükleol hacminin prognostik önemi... 07/10/2009 - 11/10/2009
  23  renal hücreli karsinomlarda p-glikoprotein, p53 ve survivin ekspresyonu... 01/11/2008 - 06/11/2008
  24  Ezrin as a possible diagnostic markerin renal cell carcinoma... 06/12/2007 - 09/12/2007
  25  Renal hücreli karsinomlarda olası bir tanısal belirleyici olarak ezrin... 28/11/2007 - 02/12/2007
  26  Expression of cathepsin D in bladder carcinoma: Correlation with pathological features and serum cys... 07/12/2006 - 10/12/2006
  27  Renal hücreli karsinomlarda mikrodamar yoğunluğu ve mast hücre ilişkisi... 07/05/2006 - 11/05/2006
  28  Expression of COX-2 in normal kidney, pyelonephritis, renal intraepitelial neoplasia and renal cell ... 10/11/2005 - 13/11/2005
  29  Prostat kanserli olgularda antiandrojen tedavi öncesi ve sonrası VEGF ekspresyonu... 22/09/2005 - 25/09/2005
  30  Significance of COX-2 expression in human renal cell carcinoma... 09/12/2004 - 11/12/2004
  31  Expression of Cathepsin D in bladder carcinoma:Correlation with pathological features and serum cyst... 11/11/2004 - 13/11/2004
  32  Renal hücreli karsinomlarda periferik çizgilenme ve perirenal vaskülarite artışı evrelemede ya... 27/10/2004 - 31/10/2004
  33  Renal hücreli karsinomlarda ekokontrastlı Power Doppler ultrasonografi ile anjiyogenez değerlendi... 27/10/2004 - 31/10/2004
  34  Mesanenin trofoblastik diferansiyasyon gösteren uroteliyal karsinomu... 01/10/2004 - 06/10/2004
  35  Renal Hücreli Karsinomlarda Cox-2 ekspresyonunun önemi... 01/10/2004 - 06/10/2004
  36  Renal kitlelerin ayırıcı tanısında power Doppler ultrasonografi ve SHU 508a'nın (Levovist) kom... 05/11/2002 - 08/11/2002
  37  Management of mucosal prostatic urethral involvement in patients with superficial transitional cell ... 16/11/2001 - 17/11/2001
  38  Yüzeyel mesane kanserlerinde nüksün belirlenmesinde p53 ve MDM2 ekspresyonlarının önemi.... 20/10/2001 - 26/10/2001
  39  Prognostic significance of nuclear morphometry in renal cell carcinoma.... 13/10/2001 - 15/10/2001
  40  Yüzeyel mesane tümörlü hastalarda anjiyogenez rekürrensleri öngörmede kullanılabilir mi?... 30/04/2001 - 04/05/2001
  41  Metallothionein expression in renal cell carcinoma: Subcellular localization and prognostic signific... 29/10/2000 - 02/11/2000
  42  Metallothionein expression in renal cell carcinoma: Subcellular localization and prognostic signific... 15/10/2000 - 16/10/2000
  43  Transüretral prostat rezeksiyonu öncesi ve sonrası IPSS, QL ve ürofllovmetri değerlerinin karş... 08/10/2000 - 12/10/2000
  44  Boy, kilo ve vücut yüzey alanı ile prostat spesifik antijen arasındaki ilişkisi... 08/10/2000 - 12/10/2000
  45  Mesanenin yüzeyel transisyonel hücreli karsinomlarında nüksün belirlenmesinde anjiogenezin rol... 24/05/2000 - 27/05/2000
  46  Mesanenin yüzeyel papiller transisyonel hücreli karsinomlarında PS2 protein ekspresyonunun tümö... 24/05/2000 - 27/05/2000
  47  Proliferative activity,angiogenesis and pS2 expression in prostate cancer... 23/01/2000 - 25/01/2000
  48  Yüksek dereceli pT1 primer mesane kanserlerinde tip IV kollagen, anjiogenez ve katepsin-D immünrea... 25/10/1998 - 29/10/1998
  49  Comparison of microvascularization in diagnostic needle biopsies and radical prostatectomies in pros... 11/02/1998 - 13/02/1998
  50  Serum ferritin as a clinical marker for renal cell carcinoma: influence of tumor volume, size and me... 03/10/1997 - 06/10/1997
  51  Renal Hücreli Karsinomda Tübüler Displazi... 04/09/1997 - 08/09/1997
  52  Renal hücreli karsinomda ortalama nükleer hacim... 04/09/1997 - 08/09/1997
  53  Renal hücreli karsinomda multifokalite insidansı ve adrenal tutulumu... 20/10/1996 - 23/10/1996
  54  Mesane tömörlü hastalarda seçilmiş alan biyopsilerinin önemi.... 20/10/1996 - 23/10/1996
  55  Şok dalgalarıyla litotripsinin üriner sistem taş hastalığı epidemiyolojisi üzerindeki etkisi... 17/04/1996 - 20/04/1996
  56  Böbrek taşlarının ekstrakorporeal şok dalgalarıyla tedavi indikasyonlarındaki değişim ve ne... 24/03/1994 - 25/03/1994
  57  Üreter taşlarında tedavi seçenekleri... 24/03/1994 - 25/03/1994
  58  Üreter sistem taş hastalığının tedavisindeki değişim... 24/03/1994 - 25/03/1994
  59  Effectiveness of extracorporeal shock wave lithotripsy in the management of stone bearing horsesho... 21/04/1993 - 24/04/1993
  60  Atnalı böbrekli taş hastalarında ekstrakorporeal litotripsinin yeri... 14/10/1991 - 18/10/1991
  61  Elektromanyetik ekstrakorporeal litotripsi sonrası gelişen sekonder üreter taşlarında tedavi... 14/10/1991 - 18/10/1991
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  prostat kanserinde aktif izlem ve bekle-gör tedavisi üroloji masaüstü başvuru kitabı...  2013
  2  Carcinoma in situ de la vejiga Tumores Vesicales Superficiales...  2004
 • NO AD TARIH
  1  Renal hücreli karsinomlarda anjiogenez, proliferatif aktivite, nükleer volüm ve bunların derecelendirmeye katkısı...  1/1998 - 12/1998