En

PROF.DR. FADİME AKMAN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi  1986
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi  1995
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi  2003
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  Evaluation of lateral temporal bone resection in locally advanced tumours of the parotid gland...  2018
  2  Tumor deposits in salivary gland tumors...  2018
  3  Outcomes of Surgery and Craniospinal Radiotherapy for Adult Patients with Medulloblastoma...  2017
  4  Tiroid Oftalmopatisinde Retroorbital Radyoterapi Sonuçlarımız...  2017
  5  Undifferentiated laryngeal carcinoma with pagetoid spread...  2016
  6  Tumor deposits in head and neck carcinomas...  2016
  7  Review of Current Status of Radiotherapy Facilities and Assessment of Required Time for Radiotherapy...  2015
  8  Türkiye'de Radyasyon Onkolojisi Uzmanlarının Günlük Uygulama Akışı ve İş Yükü...  2015
  9  Türkiye'de radyasyon onkolojisi anabilim dalında çalışmakta olan araştırma görevlisi hekimle...  2015
  10  Pediatric laryngeal cancer with 5-year follow up: Case report....  2013
  11  Total larenjektomi sonrası peristomal nüks...  2013
  12  The prognostic value of tumor-stroma proportion in laryngeal squamous cell carcinoma....  2013
  13  T4N0M0 nasopharyngeal carcinoma patients: do they have a distinct tumor biology? ...  2010
  14  Yerel ileri baş boyun kanserlerinde kemoradyoterapi...  2010
  15  Tumor budding as a prognostic marker in laryngeal carcinoma...  2009
  16  Importance of patient, tumour and treatment related factors on quality of life in head and neck canc...  2009
  17  The impact of treatment center on the outcome of patients with laryngeal cancer treated with surgery...  2008
  18  Assessment of treatment-related thyroid dysfunction in patients with head and nevk cancer...  2008
  19  Treatment results of 165 pediatric patients with non-metastatic nasopharyngeal carcinoma: a Rare Can...  2006
  20  Erken evre larenks karsinomlu 144 hastada radikal radyoterapi sonuçlarımız...  2006
  21  Ameliyat sonrası radyoterapi uygulanmış yumuşak doku sarkomlarında tedavi sonuçları ve progno...  2006
  22  Paranazal sinüs tümörlerinde radikal ve adjuvan radyoterapi sonuçları...  2006
  23  Radyoterapi uygulanmış oral kavite ve orofarenks kanserli hastalarda tedavi sonuçlarımız...  2006
  24  Nazofarenks Kanserinde Dokuz Eylül Baş-Boyun Kanserleri Grubu (DEBBKG) "Tedavi Protokolü Sonuçla...  2005
  25  Çocuklarda okulomotor, troklear ve abdusens sinir felçleri....  2003
  26  Validation of the Medical Research Council and a newly developed prognostic index in patients with m...  2002
  27  Accelerated radiotherapy in locally advanced head neck carcinomas:are concomittant boost and chemoth...  2002
  28  Servikal kanserlerde cyclin D1, cathepsin D1 ve nm 23 expresyonunun immunohistokimyasal...  2001
  29  Is angiogenesis a prognostic factor for squamous cell carcinomas of the tongue and the floor of the ...  2001
  30  Servikal kanserlerde katepsin D1, siklin D1 ve nm23 ekspresyonunun immunohistokimyasal yöntemle inc...  2001
  31  A rare tumor of craniofacial bones in children: a pediatric chondroblastic osteosarcoma case with di...  2001
  32  Radyasyon Onkolojisinde tedavide nitelik güvenilirliği....  2001
  33  Locoregional control and overall survival in patients with hypopharyngeal carcinoma treated by multi...  2001
  34  An inflamatory polyp with marked Stromal atypia (or a low grade malignant fibrous histiocytoma) of t...  2001
  35  Opere larinks karsinomlu olgularda klinik-radyolojik ve patolojik evre uyumu....  2000
  36  Radyoterapide hasta setup sürelerini etkileyen faktörler....  2000
  37  Extensive local invasive epi-myoepthelial carcinoma of the parotid gland...  1999
  38  Lokal ileri evre oral kavite ve orofarenks kanserlerinde farklı fraksiyonla radyoterapi ve BED?lar...  1998
  39  Relations of histopathological parameters with UICC staging and grading of oral squamous cell carcin...  1998
  40  Ekstrahepatik maligniteli hastalarda HbsAg/anti-HCV seropozitifliği ve risk faktörleri ile ilişki...  1998
  41  Rektum karsinomunda adjuvan tedavi sonuçlarımız....  1998
  42  Exrahepatik maligniteli hastalarda HbsAg /anti-HCV seropozitifliği ve risk faktörleri...  1998
  43  T1 glottic carcinoma: results with radiotherapy and salvage surgery...  1998
  44  Serviks kanserlerinde eksternal radyoterapi ve HDR brakiterapi kombinasyonu sonucu gelişen yan et...  1998
  45  Baş-boyun karsinomlarında radyoterapiye bağlı yan etkiler....  1997
  46  Basoloid squamous carcinoma with posterior laryngeal localızation in a patient with bilateral vocal...  1997
  47  Epstein-Barr virus infection and nasopharyngeal carcinoma....  1997
  48  Temporal kemik kanserinde tedavi prensipleri...  1997
  49  Servikal karsinomlu olgularda radyoterapi sonrası alınan yaymalarda radyoterapiye bağlı ...  1997
  50  Meme karsinomuna eşlik eden papiller lezyonlar (19 olgu)...  1996
  51  Prognostic factors in lung cancer with brain metastasis...  1996
  52  Erken evre (T1-T2) larenks kanserlerinde radyoterapi ön sonuçları....  1995
  53  Bir primer meme osteosarkomu olgusu...  1995
  54  Meme kanseri radyoterapi planlamasında bilgisayarlı tomografi kesitlerinin kullanılmasının ger...  1995
  55  Baş boyun karsinomlu vakalarda immobilizasyonun port filmleri ile değerlendirilmesi...  1995
  56  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalındaki aygıtların verimlil...  1994
 • NO AD TARİH
  1  Nazofarenks kanserlerinde güncel radyoterapi sonuçlarına kemoterapinin etkisi... 07/03/2019 - 10/03/2019
  2  Düzleştirici filtresiz enerjiler ve volumetrik ark tedavisi ile metastatik kanserlerde stereotakti... 27/04/2018 - 01/05/2018
  3  FFF ENERJİ VE VMAT TEKNİĞİ İLE SRC/SRT UYGULANAN İNTRAKRANİAL BENİGN TÜMÖRLÜ HASTALARDA E... 27/04/2018 - 01/05/2018
  4  FARKLI TEKNİKLERLE RADİKAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ OROFARENKS KANSERLERİNDE PROGNOSTİK ÖZELLİ... 27/04/2018 - 01/05/2018
  5  KEMORADYOTERAPİ UYGULANMIŞ GLİOBLASTOMA TANILI HASTALARDA MOLEKÜLER BELİRTEÇLERİN PROGNOZA ET... 27/04/2018 - 01/05/2018
  6  HİPOFARENKS KANSERLERİNİN RUTİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ TEKNİĞİ PROGNOZU ETKİLİYOR MU?... 27/04/2018 - 01/05/2018
  7  FARKLI TEKNİKLERLE RADİKAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ ERKEN EVRE GLOTTİK LARENKS KARSİNOMLU HASTAL... 27/04/2018 - 01/05/2018
  8  TROD Tıpta uzmanlık öğrencileri çekirdek eğitim programının uygulanabilirliğinin değerlend... 27/04/2018 - 01/05/2018
  9  Farklı tekniklerle radikal radyoterapi uygulanmış erken evre glottik larenks karsinomlu hastalard... 08/03/2018 - 11/03/2018
  10  Lokalkontrolle nach Stereotaktische Radiotherapie von Metastasen mit Volumetric Modulated Arc Therap... 15/06/2017 - 18/06/2017
  11  Bukkal Mukoza Tümörlerinin Tedavisinde Parotidektominin Yeri... 26/10/2016 - 30/10/2016
  12  In vitro Evaluation of HPV Status nd Its relation with Tretament Strategies in Head and Neck Cancers... 04/05/2016 - 07/05/2016
  13  ERKEN EVRE LARENKS KARSİNOMLU 307 HASTADA RADİKAL RADYOTERAPİ SONUÇLARI VE PROGNOSTİK FAKTÖRLE... 20/04/2016 - 24/04/2016
  14  METASTATİK HASTALIKTA VMAT VE DÜZLEŞTİRİCİ FİLTRESİZ (FFF) ENERJİ İLE STEREOTAKTİK RADYOT... 20/04/2016 - 24/04/2016
  15  VMAT VE FFF ENERJİ İLE SRC/SRT UYGULANAN İNTRAKRANİAL BENİGN LEZYONLU HASTALARDA ERKEN DÖNEM S... 20/04/2016 - 24/04/2016
  16  YEREL İLERİ EVRE BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE VOLÜMETRİK ARK TEDAVİSİ İLE RADİKAL RADYOTERAPİ ... 20/04/2016 - 24/04/2016
  17  Graves Oftalmopatisinde Retroorbital Radyoterapi Sonuçlarımız... 22/04/2015 - 26/04/2015
  18  Volumetrik Ark Tedavisi (VMAT) ve Düzleştirici Filtresiz (FFF) Enerji ile Stereotaktik Radyoterapi... 22/04/2015 - 26/04/2015
  19  Derece 4 Glial Tümörlü Hastalarda Konformal Radyoterapi Ve Temozolomid Sağkalımda Ne Değiştir... 22/04/2015 - 26/04/2015
  20  The effect of normal tissue doses on quality of life in nasopharyngeal carcinomas treated with 3D-CR... 12/04/2015 - 14/04/2015
  21  What Did Conformal Radiotherapy and Temozolomide Change in Ptients With Grade-IV Glial Tumours?... 27/03/2015 - 28/03/2015
  22  The İmpact of Dıfferent Radıotherapy Technıques on Treatment Outcome of Hypopharyngeal Carcınom... 12/02/2015 - 14/02/2015
  23  NÜKS BAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİNDE SERBEST TÜMÖR DEPOZİTLERİ... 19/11/2014 - 23/11/2014
  24  Total Larenjektomili Olgularda Koku Duyusunun ve Olfaktör Bulbus Hacminin Değerlendirilmesi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  25  Production and development of yttrium tantalate niobate (YTa0.85Nb0.15O4) thin film x-ray phosphor v... 15/10/2014 - 17/10/2014
  26  Production and application of Al2O3 dielectiric layer on silion wafer using magnetron sputtering... 15/09/2014 - 19/09/2014
  27  Production and development of monoclinic yttrium tantalite (M'-YTaO4) X-Ray phosphor via sol-gel tec... 01/07/2014 - 05/07/2014
  28  Pediatric nasopharyngeal carcinoma: Dokuz Eylul head and neck tumour group experience... 31/05/2014 - 03/06/2014
  29  T2N0 Glottik Larenks Karsinomlu Hastalarda Radikal Radyoterapi ile Yerel-Bölgesel Kontrol Sonuçlar... 23/04/2014 - 27/04/2014
  30  Radikal Radyoterapi Uygulanmış Hipofarenks Kanserli Hastalarda Tedavi Yönteminin Sonuçlara Etkis... 23/04/2014 - 27/04/2014
  31  Effect of prosthetic implants on Collapsed Cone algorithm comparison with GAMOS Monte Carlo and film... 04/04/2014 - 08/04/2014
  32  Bukkal kitleden alınan ince iğne aspirasyonu sitolojisinde ilginç bir tanı: Metastatik meningiom... 06/11/2013 - 10/11/2013
  33  Lokal ileri evre parotis tümörlerinin cerrahi tedavisinde lateral temporal kemik rezeksiyonu... 02/11/2013 - 06/11/2013
  34  Tumor deposits in head and neck squamous cell carcinomas... 31/08/2013 - 04/09/2013
  35  Importance of radiotherapy techniques on quality of life in nasopharyngeal cancer patients after def... 20/06/2013 - 22/06/2013
  36  Treatment Results and Prognostic Factors after Reirradiation of Nasopharyngeal Carcinoma... 20/06/2013 - 22/06/2013
  37  Treatment Results of Isocentric Non-coplanar 5-7 Field Conformal Radiotherapy in Patients with Naso... 20/06/2013 - 22/06/2013
  38  Nazofarenks kanserli hastalarda tedavi tekniğinin yaşam kalitesine etkisi... 19/04/2013 - 23/04/2013
  39  The prognostic value of propotion of tumor in layringeal squamous carcinoma... 08/09/2012 - 12/09/2012
  40  Erişkin Medulloblastom tanılı hastalarda cerrahi ve kraniospinal radyoterapi sonuçları... 19/04/2012 - 23/04/2012
  41  İzosentrik non-koplanar 5-7 alan konformal radyoterapi uygulanan nazofarenks kanserli hastalarda te... 19/04/2012 - 23/04/2012
  42  Kemoradyoterapi uygulanmış yüksel dereceli glial tümörlü hastalarda sağkalım sonuçları ve ... 19/04/2012 - 23/04/2012
  43  Radikal radyoterapi uygulanmış lokal ileri larenks kanserli hastalarda tedavi sonuçlarının değ... 19/04/2012 - 23/04/2012
  44  T2N0 Glottik larenks karsinomlu hastalarda radikal radyoterapi ile yerel-bölgesel kontrol ve hedef ... 19/04/2012 - 23/04/2012
  45  Adjuvan konformal radyoterapi uygulanmış yüksek dereceli glial tümörlü hastalarda tedavi sonu... 19/04/2012 - 23/04/2012
  46  Baş-Boyun kanserleri radyoterapisinde hedef volüm saptanmasında füzyon tekniği... 19/04/2012 - 23/04/2012
  47  Orofarenks kanserlerinde farklı açılı step and shoot yoğunluk ayarlı radyoterapi ve nonkplanar... 19/04/2012 - 23/04/2012
  48  İkinci seri radyoterapi uygulanan nazofarenks kanserli hastalarda tedavi sonuçlarımız ve prognos... 19/04/2012 - 23/04/2012
  49  Radikal Radyoterapi uygulanan Yerel ileri Larenks kanserli hastalarda tedavi sonuçları... 20/04/2011 - 24/04/2011
  50  Radikal Radyoterapi Uygulanan Erken Evre Cilt Kanserli Hastalarda Tedavi Sonuçları... 20/04/2011 -
  51  Türkiye'de Radyasyon Onkolojisi Altyapısı ve İnsangücü: Mevcut durum ve Avrupa Birliği ile ka... 20/04/2011 - 24/04/2011
  52  Hipofarenks kanserlerinin tedavisinde cerrahi+adjuvan tedavi ve kemoradyoterapi sonuçlarının kar... 27/10/2010 - 31/10/2010
  53  Oral Mukozal Malignitelerde Tümör,Stroma ve Sağkalım İlişkisi... 29/09/2010 - 03/10/2010
  54  Nazofarenks Kanserlerinde Konformal Radyoterapi Erken Sonuçlarımız... 21/04/2010 - 25/04/2010
  55  Parsiyel Larenjektomi Sonrası Radyoterapi: Gerekliliği ve Sorunlar... 21/04/2010 - 24/04/2010
  56  Kemoradyoterapi uygulanan hipofarenks kanserli hastalarda trakeotomi gereksinimi... 28/10/2009 - 01/11/2009
  57  Larenks karsinomlarında tümör tomurcuklanmasının prognostik önemi... 21/04/2009 - 26/04/2009
  58  Çocukluk Çağı Larinks Skuamoz Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu... 21/05/2008 - 25/05/2008
  59  Yüksek dereceli glial tümörlerde GTV tanımlamasında BT ve MR görüntülemeleri arasındaki far... 19/04/2008 - 23/04/2008
  60  Nazofarenks ve Orofarenks kanserlerinde konformal radyoterapi erken sonuçlarımız... 19/04/2008 - 23/04/2008
  61  Semptomatik hemanjiom tanılı hastalarda radyoterapi sonuçları... 19/04/2008 - 23/04/2008
  62  Yüksek dereceli glial tümörlerde manyetik rezonans spektroskopik görüntüleme (MRSG)-klinik hed... 19/04/2008 - 23/04/2008
  63  Yerel ileri evre hipofarenks kanserli hastalarda radikal radyoterapi sonuçlarımız ve prognostik f... 19/04/2008 - 23/04/2008
  64  N0 nazofarenks kanserli hastaların tedavisinde konvansiyonel, 3 boyutlu konformal (3BKRT) ve yoğun... 19/04/2008 - 23/04/2008
  65  Agresif fibromatoz olgularında radyoterapi: TOG sarkom grubu çalışması... 19/04/2008 - 23/04/2008
  66  Dokuz Eylül Üniversitesi Radasyon Onkolojisi Anabilim Dalı elektronik hasta kabul sisteminin sekr... 19/04/2008 - 23/04/2008
  67  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisinde Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi(YAR... 19/04/2008 - 23/04/2008
  68  Nazofarenks kanserlerinde üç boyulu konformal radyoterapi planlama protokolümüz.... 14/11/2007 - 18/11/2007
  69  Larenks kanseri tanısıyla postoperatif radyoterapi uygulanan 247 hastada tedavi merkezinin ve diğ... 19/04/2007 - 23/04/2007
  70  Evaluation of set-up errors using electronic portal imaging in head and neck carcinoma... 22/02/2007 - 24/02/2007
  71  The importance of the treatment center with other prognostic factors in 247 patients with larynx can... 22/02/2007 - 24/02/2007
  72  Importance of patient, tumour and treatment related factors on quality of life in head and neck canc... 08/10/2006 - 12/10/2006
  73  The importance and implementation of quality assurance in Radiation Oncology... 13/09/2006 - 16/09/2006
  74  Baş boyun kanserlerinde görüntü analiz yöntemleri ile belirlenen, desmoplastik reaksiyonun tüm... 07/05/2006 - 11/05/2006
  75  NAZOFARENKS KANSERLİ HASTALARDA YEREL-BÖLGESEL BAŞARISIZLIK SONRASI İKİNCİ SERİ RADYOTERAPİ ... 19/04/2006 - 23/04/2006
  76  Radyasyon Onkolojisinde nitelik güvenirliğinin önemi ve uygulanabilirliği.... 19/04/2006 - 23/04/2006
  77  YEREL İLERİ EVRE HİPOFARENKS KANSERLİ HASTALARDA RADİKAL RT SONUÇLARIMIZ VE PROGNOSTİK FAKT... 19/04/2006 - 23/04/2006
  78  Dokuz Eylül Radyasyon Onkolojisinde Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (YART) Dozimetrisi... 19/04/2006 - 23/04/2006
  79  Konvansiyonel Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Simülasyon Filmleri İle Port Filmlerin Uyumu... 19/04/2006 - 23/04/2006
  80  Nazofarenks dışı baş boyun kanserli hastalarda radikal radyoterapinin eş zamanlı kemoterapi i... 19/04/2006 - 23/04/2006
  81  Baş boyun kanserli hastalarda postoperatif kemoradyoterapinin uygulanabilirliğinin değerlendirilm... 19/04/2006 - 23/04/2006
  82  BAŞ BOYUN YERLEŞİMLİ PRİMERİ BİLİNMEYEN BOYUN KİTLELERİNDE TEDAVİ YAKLAŞIMI VE SONUÇLAR... 19/04/2006 - 23/04/2006
  83  Oral kavite tümörlerinde klinik patolojik evreleme... 21/05/2005 - 26/05/2005
  84  Nazofarenks Kanserinde Dokuz Eylül Baş-Boyun Kanserleri Grubu (DEBBKG) tedavi protokolü sonuçlar... 20/04/2005 - 24/04/2005
  85  Türkiye'de santral sinir sistemi tümörlerinin çok merkezli kesitsel incelemesi: TOG-Santral Sini... 20/04/2005 - 24/04/2005
  86  KAFA TABANI YİNELEMELİ NAZOFARENKS KANSERLERİNDE İKİNCİ SERİ IŞINLAMADA YOĞUNLUK AYARLI RAD... 20/04/2005 - 24/04/2005
  87  Ayaktan radyoterapi uygulanmakta olan hastalarda fiziksel olanakalar ve tedavi ekibinin tutumundan m... 20/04/2005 - 24/04/2005
  88  Nazofarenks Kanserlerinde Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (YART) Ön Protokolü... 20/04/2005 - 24/04/2005
  89  Erken evre larenks karsinomlu 143 hastada radikal radyoterapi sonuçlarımız... 20/04/2005 - 24/04/2005
  90  BAŞ-BOYUN KANSER RADYOTERAPİSİNDE ELEKTRONİK PORTAL GÖRÜNTÜLEME (EPG) İLE SET-UP HATALARININ... 20/04/2005 - 24/04/2005
  91  BAŞ-BOYUN KANSERLİ HASTALARDA TEDAVİ SONRASI RUTİN KLİNİK İZLEMİN HASTALAR VE DOKTORLAR TARA... 20/04/2005 - 24/04/2005
  92  Prognostic factors in soft tissue sarcoma patients treated with postoperative radiotherapy... 24/10/2004 - 28/10/2004
  93  Accelerated radiotherapy in locally advanced head-neck carcinomas: concomittant boost radiotherapy a... 24/10/2004 - 28/10/2004
  94  Radyoterapi uygulanmış oral kavite ve orofarenks kanserli hastalarda tedavi sonuçlarımız... 25/09/2004 - 28/09/2004
  95  Paranazal sinüs tümörlerinde tedavi sonuçları... 25/09/2004 - 28/09/2004
  96  Pediatrik malign baş boyun tümörleri ve tedavi sonuçlarımız... 25/09/2004 - 28/09/2004
  97  Erken evre larenks karsinomlu 143 hastada radikal radyoterapi sonuçlarımız... 25/09/2004 - 28/09/2004
  98  Radyoterapi Uygulanmış çocukluk çağı beyin tümörlü hastaların dağılımı ve tedavi sonu... 21/04/2004 - 25/04/2004
  99  Yerel ileri evre baş-boyun kanserli hastalarda akselere radyoterapinin (konkomitan boost) yataksız... 21/04/2004 - 25/04/2004
  100  Türkiye'de üç boyutlu konformal radyoterapi, IMRT ve dijital network içeren yüsek teknik donan... 21/04/2004 - 25/04/2004
  101  Bir Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde konkomitan kemoradyoterapi uygulanabilirliği ve erken yan etki... 21/04/2004 - 25/04/2004
  102  Postoperatif radyoterapi uygulanmış yumuşak doku sarkomlarında tedavi sonuçları ve prognostik ... 21/04/2004 - 25/04/2004
  103  Adjuvan radyoterapi uygulanmış çocukluk çağı glial tümör hastalarında tedavi sonuçlarımı... 24/10/2003 - 25/10/2003
  104  Definitif radyoterapi uygulanmış çocukluk çağı pons gliomu hastalarında tedavi sonuçlarımı... 24/10/2003 - 25/10/2003
  105  Benign ve Malign Kartilaj Tümörlerinde PCNA ve Tenascin Ekspresyonlarının Araştırılması... 15/10/2002 - 19/10/2002
  106  Benign ve Malign Kartilaj Tümörlerinde bcl-2, bax ve p21 Ekspresyonlarının Araştırılması... 15/10/2002 - 19/10/2002
  107  Kartilaj Tümörlerinde Anjiogenez ve VEGF Ekspresyonu ve Prognostik Önemi... 15/10/2002 - 19/10/2002
  108  Radyoterapi Sonrası Serebral Enfarkt Gelişen İki Hipofiz Adenom Vakası... 18/09/2002 - 22/09/2002
  109  Radyoterapi sonrası serebral enfarkt gelişen iki hipofizer adenom vakası... 18/09/2002 - 22/09/2002
  110  The prognostic importance of multidisciplinary approach in the management of laryngeal carcinoma.... 17/09/2002 - 21/09/2002
  111  Assesment of treatment related thyroid dysfunction in patients with head and neck cancer... 17/09/2002 - 21/09/2002
  112  Nazofarenks kanserlerinde Dokuz Eylül Baş-Boyun Kanserleri Grubu(DEBBKG) tedavi protokolü sonuçl... 20/04/2002 - 23/04/2002
  113  Yüksek dereceli glial tümörlerde Medical Research Council (MRC) ve yeni geliştirilen prognostik ... 20/04/2002 - 23/04/2002
  114  Erişkin yüksek dereceli glial tümörlerde TNM evrelemesinin prognostik önemi... 20/04/2002 - 23/04/2002
  115  Erken evre glottik karsinomlarda tedavi sonuçlarımız... 22/09/2001 - 26/09/2001
  116  Erken evre (T1-T2) larenks kanserlerinde radyoterapi.... 30/04/2001 - 04/05/2001
  117  Endometrium kanserlerinde bcl-2, nm23 ve E- cadherin expresyonlarının diğer histopatolojik parame... 30/04/2001 - 04/05/2001
  118  Radikal radyoterapi uygulanan serviks karsinomlarında prognostik faktörler... 30/04/2001 - 04/05/2001
  119  Lokal ileri evre larenks kanserlerinde cerrahi ve radyoterapi sonuçları: prognostik faktörler... 30/04/2001 - 04/05/2001
  120  Adjuvan radyoterapi uygulanan serviks karsinomlu olgularda prognostik faktörler.... 30/04/2001 - 04/05/2001
  121  Yumuşak Doku Sarkomlarında Tedavi Sonuçları... 13/10/2000 - 15/10/2000
  122  Epitelyal over tümörlerinde bcl-2, nm 23 ve c-erbB-2 expresyonlarının araştırılması... 23/09/2000 - 27/09/2000
  123  Servikal kanserlerde cyclin D1, cathepsin D1 ve nm 23 ekspresyonunun evre ve survey ile ilişkisi.... 23/09/2000 - 27/09/2000
  124  Endometrium kanserlerinde bcl-2, nm23 ve e-cadherin ekspresyonlarının diğer histopatolojik pareme... 23/09/2000 - 27/09/2000
  125  Radyasyon Onkolojisinde tedavide nitelik temini... 26/03/2000 - 29/03/2000
  126  T1 glottik larenks kanserinde epidermal büyüme faktörü (EBF) radyoterapi ilişkisi.... 26/03/2000 - 29/03/2000
  127  ORTOGONAL SAHA IŞINLAMALARINDA DİVERJANS UYUM TEKNİĞİ İLE ARALIK BIRAKMA TEKNİĞİNİN RANDO-... 26/03/2000 - 29/03/2000
  128  Paranasal sinüs tümörlerinde tedavi sonuçları... 26/03/2000 - 29/03/2000
  129  Serviks karsinomlarında radikal radyoterapi sonuçlarımız.... 26/03/2000 - 29/03/2000
  130  Serviks karsinomlarında adjuvan radyoterapi sonuçlarımız... 26/03/2000 - 29/03/2000
  131  Yerel-bölgesel yineleme yapmış larenks kanserlerinde tedavi yaklaşımları ve sonuçları.... 27/04/1999 - 01/05/1999
  132  ADJUVAN KEMOTERAPİ UYGULANAN MEME KANSERLİ HASTALARIMIZIN ERKEN TAKİP SONUÇLARI... 07/04/1999 - 10/04/1999
  133  Paranazal sinus tümörlerinde tedavi alanı dışı ve blokla korunmuş alanlarda lens dozu tespiti... 26/10/1998 - 30/10/1998
  134  Çocukluk çağı beyin sapı gliomlarında tedavi... 22/10/1998 - 24/10/1998
  135  Total larenjektomili hastalarda stoma dozlarının TLD ile ölçülmesi... 14/10/1998 - 18/10/1998
  136  Radyoterapide hasta setup süresini etkileyen faktörler... 14/10/1998 - 18/10/1998
  137  DEBBKG larenks kanserleri tedavi protokolü sonuçları.... 14/10/1998 - 18/10/1998
  138  Yüksek riskli endometrium kanserlerinde eksternal radyoterapi ve yüksek doz hızlı brakiterapi ko... 11/10/1998 - 14/10/1998
  139  Yüksek dereceli glial tümörlerde prognostik faktörler... 11/10/1998 - 14/10/1998
  140  Hipofarenks kanserlerinde cerrahi ve radyoterapi sonuçları... 11/10/1998 - 14/10/1998
  141  Late side effects and efficacy of high dose rate (HDR) brachytherapy combined with external beam rad... 20/09/1998 - 24/09/1998
  142  Results of external radiotherapy (EBRT) and high dose rate (HDR) brachytherapy in cancer of the cerv... 20/09/1998 - 24/09/1998
  143  Prognostics factors in high grade malignant gliomas... 20/09/1998 - 24/09/1998
  144  Treatment results of laryngeal cancer... 10/09/1998 - 14/09/1998
  145  Cranial nerve palsies in children.... 21/06/1998 - 26/06/1998
  146  Lokal ileri evre oral kavite ve orofarenks kanserlerinde farklı fraksiyonla radyoterapi ve BED'lar... 31/10/1997 - 01/11/1997
  147  HBsAg/anti-HCV prevalance and its relationship with risk factors in extrahepatic malignacies.... 15/10/1997 - 18/10/1997
  148  T1 glottik karsinom: radyoterapi ve kurtarma cerrahisi ile sonuçlarımız... 23/09/1997 - 27/09/1997
  149  HbsAg/Anti HCV prevalence and its relationship with risk factors in extrahepatic malignacies... 08/08/1997 - 10/08/1997
  150  Larynx carcinoma: a ten years retrospective analysis... 04/05/1997 - 07/05/1997
  151  Larinks Karsinomlarında Differansiyasyon ile Lenf Nodu Reaksiyon Paternlerinin Karşılaştırılma... 24/04/1997 - 27/04/1997
  152  Erken evre (T1-T2) larenks karsinomlarında patolojik prognostik faktörler.... 24/04/1997 - 27/04/1997
  153  Tonsil yerleşimli ekstranodal lenfomalı olgularımız.... 23/04/1997 - 26/04/1997
  154  Multipl primer olguların değerlendirilmesi... 23/04/1997 - 26/04/1997
  155  Primer Ki-1+ (CD30) anaplastik büyük hücreli (B cell) cilt lenfoma.... 23/04/1997 - 26/04/2007
  156  Erken evre serviks karsinomunda bilgisayarlı tomografinin yeri.... 23/04/1997 - 26/04/1997
  157  Larenks kanseri radyoterapisinde yan etkiler.... 23/04/1997 - 26/04/1997
  158  Rektum karsinomlarında adjuvan tedavi sonuçlarımız.... 23/04/1997 - 26/04/1997
  159  Meme kanserlerinde deri ve memebaşı tutulumu... 05/03/1997 - 09/03/1997
  160  Memenin invaziv lobuler karsinomunda batın içi metastazlar.... 05/03/1997 - 09/03/1997
  161  Filloides tümörleri... 05/03/1997 - 09/03/1997
  162  Meme cerrahisi sonrası görülen lokal yinelemelerde tedavi yaklaşımımız.... 05/03/1997 - 09/03/1997
  163  Meme karsinomu tanısıyla cerrahi ve/veya radyoterapi uygulanan olgularda üst kol ödemi.... 05/03/1997 - 09/03/1997
  164  Ekstra-hepatik maligniteli hastalarda HBsAg/anti-HCV prevalansı ve risk faktörleri ile ilişkisi... 08/10/1996 - 13/10/1996
  165  Erkek invaziv lobülar meme karsinomu olgusu... 05/10/1996 - 09/10/1996
  166  Soliter beyin metastazı yapmış akciğer karsinomu: postoperatif radyoterapi ile sadece radyoterap... 05/10/1996 - 09/10/1996
  167  Lokal ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde palyatif radyoterapi sonuçlar.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  168  Primer kemik lenfoma tanılı bir olgunun sunumu... 05/10/1996 - 09/10/1996
  169  Türkiyedeki radyoterapi merkezlerinde hastaların yıkanabilirliklerinin araştırılması.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  170  Operabl larenks karsinomlu olgularda prognostik faktörler... 05/10/1996 - 09/10/1996
  171  Lokal ileri evre oral kavite karsinomlarında değişik fraksiyon şemaları ve/veya konkomitan kemo... 05/10/1996 - 09/10/2006
  172  Pelvik alan radyoterapisinde ince bağırsak hacim değişikliklerinin irdelenmesi.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  173  Opere larenks karsinomlu olgularda klinik ve patolojik evre uyumu.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  174  Pelvik ışınlamaya bağlı geç dönem yan etkilerinin değerlendirilmesinde magnetik rezonans gö... 05/10/1996 - 09/10/1996
  175  Nazofarenks kanserlerinde neoadjuvant kemoterapi... 05/10/1996 - 09/10/1996
  176  Baş-boyun karsinomlarında radyoterapiye bağlı yan etkiler.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  177  Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde postoperatif radyoterapi sonuçları... 05/10/1996 - 09/10/1996
  178  Erken evre meme kanserinin meme koruyucu tedavisinde kozmetik sonuçlar.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  179  Serviks kanserlerinde eksternal radyoterapi ve HDR brakiterapi kombinasyonu sonucu gelişen yan etki... 05/10/1996 - 09/10/1996
  180  Meme karsinomlarında metastazın ortaya çıkış süresini etkileyebilecek prognostik faktörler.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  181  Çocukluk çağında tükrük bezi mukoepidermoid karsinomu: iki olgu sunumu.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  182  Oral kavite ve orofarenks karsinomlarında tedavi sonuçları.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  183  Prognostic factors in operabl larynx carcinoma patients.... 23/09/1996 - 26/09/1996
  184  HDR brachytherapy in endometrial carcinoma.... 23/09/1996 - 26/09/1996
  185  HDR brachytherapy for cervix carcinoma.... 23/09/1996 - 26/09/1996
  186  Early and late effetcs of radiotherapy in head and neck carcinoma patients.... 23/09/1996 - 26/09/1996
  187  Treatment results in oral cavity and oropharynx carcinomas.... 23/09/1996 - 26/09/1996
  188  Prognostic factors in lung cancer with brain metastasis... 29/10/1995 - 02/11/1995
  189  Analysis of prognostic factors in supratentorial malign glial tumors.... 09/10/1995 - 12/10/1995
  190  Patient characteristics, treatment modalities and results of primary brain tumors treated at Dokuz E... 09/10/1995 - 12/10/1995
  191  Dokuz Eylül Meme Tümörleri Grubu ( DEMTG) meme kanseri protokolu: Meme koruyucu tedavi uygulanan... 28/05/1995 - 02/06/1995
  192  Dokuz Eylül Meme Tümörleri Grubu (DEMTG) meme kanseri protokolu: Meme koruyucu tedavi uygulanan ... 28/05/1995 - 02/06/1995
  193  Beyin metastazı yapmış akciğer kanserinde prognostik faktörler... 28/05/1995 - 02/06/1995
  194  Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Grubu ( DEJOG ) serviks kanseri protokolu güncel durumu... 28/05/1995 - 02/06/1995
  195  Beyin metastazı yapmış akciğer kanserinde prognostik faktörler... 28/05/1995 - 02/06/1995
  196  Dokuz Eylül Meme Tümörleri Grubu (DEMTG) meme kanseri prokolu: mastektomi sonrası adjuvan tedavi... 28/05/1995 - 02/06/1995
  197  Erken evre (T1-T2) larenks kanserlerinde definitif RT'nin rolü.... 16/05/1994 - 19/05/1994
  198  Meme kanseri radyoterapi planlamasında bilgisayarlı tomografi kesitleri kullanılmasının gerçek... 16/05/1994 - 19/05/1994
  199  Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Grubu (DEJOG) serviks kanseri protokolü radyoterapi erken dönem ... 15/05/1994 - 19/05/1994
  200  Meme kanserinde deri tutulumu... 11/11/1993 - 13/11/1993
  201  Evaluation of the nasopharynx with CT and MR after radiotherapy.... 12/09/1993 - 17/09/1993
  202  Vestibulum nasi karsinomlu bir olguda uygulanan radyoterapi tekniği ve alınan ön sonuç... 03/05/1993 - 07/05/1993
  203  Akciğer kanserli olgularda uzak metastazların organlara göre dağılımı... 03/05/1993 - 07/05/1993
  204  Yüksek doz cisplatin uygulamalarında ondansetronun etkinliği... 03/05/1993 - 07/05/1993
  205  Nazofarenks kanserinde tedavi yaklaşımımız ve alınan ön sonuçlar... 03/05/1993 - 07/05/1993
  206  Larenks ışınlamalarında kalıp ve planlama teknikleri... 21/09/1992 - 23/09/1992
  207  Baş-boyun karsinomlu olguların immobilizasyonunun port filmleri ile değerlendirilmesi?... 21/09/1992 - 23/09/1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Radyoterapide zaman-doz-volüm ilişkisi ve fraksiyonasyon Temel ve Klinik radyoterapi...  2013
  2  Parotis kanserlerinde radyoterapi Baş boyun kanserleri tanı ve tedavi...  1997
 • NO AD TARIH
  1  KEMORADYOTERAPİ ALAN BAŞ - BOYUN KANSERLİ HASTALARDA ORAL MUKOZİT YÖNETİMİNDE BAL TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ...  6/2018 - /
  2  Radyoterapide Implant Dozimetrelerin Üretilmesi ve Geliştirilmesi...  9/2013 - 3/2016
  3  Baş boyun kanserlerinde tedavi stratejilerinin HPV ile ilişkisinin in vitro araştırılması...  10/2013 - 9/2015
  4  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kapsamı Onkoloji Merkezi (DEÜTF KOM) radyoterapi teknolojik yenileme projesi...  1/2013 - 12/2013
  5  Total Larenjektomi Uygulanmış Hastalarda Tat Ve Koku Duyusunun Değerlendirilmesi ve Manyetik Rezonans görüntüleme ile olfactor bulbus hacminin ölçülmesi...  9/2013 - 9/2014
  6  Pre_RT ve post-RT Glial tümörlerin tanı ve takibinde turbo spektroskopik görüntüleme ve multi slice spektroskopik görüntüleme yöntemlerinin güvenilirliğinin ve resolusyonlarının yeterliliğinin, tedaviye katkılarının araştırılması...  3/2003 - 5/2003
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Temmuz 2018-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2015- Şubat 2018
  3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2012- Şubat 2015
  4 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2006- Ocak 2009