En

PROF.DR. ÖNDER KIRIMLI TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1984
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji  1993
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji  1999
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2005
 • NO AD YIL
  1  Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Matriks Metalloproteinaz-1 (MMP-1),Metalloproteinaz-1 Doku Ünhibi...  2013
  2  The effect of quinapril on plasma level of tissue inhibitor matrix metalloproteinase 1 left ventricu...  2010
  3  The association of beta-fibrinogen 455 G/A gene polymorphism with left atrial thrombus and severe sp...  2010
  4  Arrhythmic markers and clozapine in patients with schizophrenia: effect of 10 weeks clozapine treatm...  2008
  5  Angiographic extent of coronary artery stenosis in patients with high and intermediate likelihood of...  2007
  6  5-fluorouracil increases the number and complexity of premature complexes in the heart: a prospectiv...  2007
  7  Are complex coronary lesions more frequent in patients with diabetes mellitus?...  2006
  8  Effects of carvedilol therapy on arrhythmia markers in patients with congestive heart failure....  2006
  9  Left Atrial Appendage Flow Velocity Predicts Cardioversion Success In Atrial Fibrillation....  2006
  10  Usefulness of preprocedural soluble CD40 ligand for predicting restenosis after percutaneous coronar...  2006
  11  Right coronary artery intervention with mirror image in a patient with dextrocardia....  2005
  12  Pergolid Kullanan ve Kullanmayan Parkinson Hastalarında Kalp Kapak Hastalığı Sıklığı ve Şid...  2005
  13  Chest pain, dynamic electrocardiography changes and ventricular arrhythmia in a patient with thoraci...  2005
  14  The relationship between trace elements and cardiac markers in acute coronary syndromes...  2005
  15  Cardioversion under the guidance of transesophageal echochardiograhy in persistent atrial fibrillati...  2005
  16  The Accuracy of Technetium-99m Tetrofosmin Myocardial Perfusion Scintigraphy in Patients with Corona...  2004
  17  A rare complication of aortic valve replacement: Aorto-right atrial fistula....  2003
  18  Atrial fibrilasyonda transözafageal ekokardiografi kılavuzluğunda ve düşük molekül ağırlık...  2003
  19  Nadir görülen koroner arter anomalisi: Tek koroner arter....  2003
  20  Akut Miyokart İnfarktüsü Geçiren Sistemik Lupus Eritematozuslu Bir Olguda Primer PTCA Uygulamas...  2002
  21  Head up Tilt Table Testing with low dose sublingual Isosorbid Dinitrate in the Evaluation of Unexpla...  2002
  22  Primary stenting in a patient with acute myocardial infarction and primary antiphospholipid syndrome...  2002
  23  Unstable angina pektoriste C-reaktif protein, interleukin 6 ve active T lenfosit düzeyleri ve iskem...  2001
  24  Açıklanamayan senkop olgularının değerlendirilmesinde dilaltı düşük doz izosorbid dinitrat ...  2001
  25  Bifurkasyon lezyonlarında koroner stent ve balon anjioplasti uygulaması sonuçları....  2000
  26  Koroner stent implantasyonu sonrası restenozun belirlenmesinde QT dispersiyonu....  2000
  27  Heart rate variability, late potentials and QT dispersion as markers of myocardial involvement in pa...  2000
  28  Fistula connecting the right coronary artery to the right atrium: hitherto underscribed association...  2000
  29  Behçet Hastalığında Myokard Tutulumunun Değerlendirilmesinde Geç Potansiyellerin Değeri....  1999
  30  Tek koroner arter: olgu sunumu....  1999
  31  Head-up Tilt Masası Testi: Yöntem ve Vazovagal Senkop Tanısındaki Yeri....  1999
  32  Value of QT dispersion in diagnosis of restenosis after intracoronary stent implantation....  1999
  33  Early ticlopidine-induced hepatic dysfunction, dermatitis and irreversible aplastic anemia after cor...  1998
  34  İnfektif endokarditte transtorasik ve transözofajiyel ekokardiyografi bulguları...  1994
  35  Behçet hastalığında diyastolik fonksiyonların pulsed doppler ile araştırılması...  1994
  36  Atrial septal defekt tanısında transözofajial ve transtorasik 2-boyutlu renkli doppler ekokardiyo...  1994
  37  Mitral yetmezliğinde pulmoner venöz akımın trans-özefajial pulsed Doppler ekokardiografi ile in...  1994
  38  Transözofajiel ve transtorasik renkli doppler ekokardiyografi ile tespit edilen mitral yetmezliğin...  1994
  39  Mitral stenozlu hastalarda pulmoner venöz akımın pulse doppler ile tetkiki...  1993
  40  İntrakardiyak kitlelerin görüntülenmesinde iki-boyutlu ekokardiyografi ve manyetik rezonans gör...  1992
 • NO AD TARİH
  1  Primer Sjögren Sendromunda Arter Sertliği ve Kalp İşlevleri... 23/10/2014 - 26/10/2014
  2  Ortalama trombosit hacminin klopidogrel direncini öngördürmedeki yeri... 27/10/2011 - 30/10/2011
  3  Akut koroner sendromlu hastalarda matriks metalloproteinaz-1 (MMP-1) doku inhibitörü (TIMP-1) ve o... 15/04/2010 - 18/04/2010
  4  Beta fibrinogen 455 G/A gene polymorphism is associated with left atrial thrombus and severe spontan... 30/08/2008 - 03/09/2008
  5  Tek damara stent implante edilen stabil angina pektorisli hastalarda periferik kan mononsit kemoatra... 24/11/2006 - 28/11/2006
  6  Hipertansif hastalarda kinaprilin TIMP-1 düzeyi, sol ventrikül hipertrofisi ve diyastolik fraksiyo... 24/11/2006 - 28/11/2006
  7  ST yüksekliği olmayan akut koroner sendromlu hastalarda klopidogrel tedavisinin perkütan koroner ... 24/11/2006 - 28/11/2006
  8  Sistatin-C Düzeyinin Koroner Arter Hastalığı Ve Ciddiyeti İle İlişkisi... 24/11/2006 - 28/11/2006
  9  Stabil koroner arter hastalarında işlem öncesi bakılan sCD40Ldüzeyinin stent restenozunu öngö... 26/11/2005 - 29/11/2005
  10  Hipertansif hastalarda diş kaybına sebep olan kan basıncı değerleri olabilir mi?... 26/11/2005 - 29/11/2005
  11  Bifurkasyon ve osteal koroner lezyonların sıklığı diyabetik hastalarda diyabeti olmayanlara gö... 26/11/2005 - 29/11/2005
  12  Effects of two different statins on HSCRP levels in patients with acute coronary syndrom... 29/10/2005 - 01/11/2005
  13  Preprocedural soluble CD40L predicts restenosis after percutaneous coronary intervention in patients... 03/09/2005 - 07/09/2005
  14  Effects of carvedilol therapy on QT dispersion in patients with congestive heart failure... 03/09/2005 - 07/09/2005
  15  Pergolid Kullanan Ve Kullanmayan Parkinson Hastalarında Kalp Kapak Hastalığı Sıklığı Ve Şid... 19/05/2005 - 22/05/2005
  16  Sık tekrarlayan nörokardiyojenik senkop olgularında yeni bir tedavi yaklaşımı: ayaktan tilt e... 27/11/2004 - 30/11/2004
  17  Kalp yetmezlikli hastalarda karvedilol tedavisinin aritmi göstergelerine etkisi... 27/11/2004 - 30/11/2004
  18  Arythmic markers affected by clozapine treatment in patients with schizophrenia: heart rate variabil... 01/03/2004 - 04/03/2004
  19  5 florourasilin QT süresi ve QT dispersiyonu üzerine kümülatif etkisi... 11/10/2003 - 14/10/2003
  20  Koroner mikrosirkülasyonun ve yavaş akımın değerlendirilmesinde rutin koroner anjiyografinin ku... 11/10/2003 - 14/10/2003
  21  Atrial fibrilasyonlu hastalarda kardiyoversiyon başarısını öngörmede sol atrial apendiks akım... 11/10/2003 - 14/10/2003
  22  Hep aynı soru: Sağ koroner arter mi, sirkumfleks mi?... 11/10/2003 - 14/10/2003
  23  Cardioversion under the guidance of transesophageal echochardiograhy: Results with low molecular wei... 19/02/2003 - 22/02/2003
  24  Cardioversion with low molecular weight heparin under the guidance of transesophageal echocardiograp... 19/02/2003 - 22/03/2003
  25  Persistan atriyal fibrilasyonda TEE kılavuzluğunda yapılan kardiyoversiyonun sonuçları... 05/10/2002 - 08/10/2002
  26  Perkütan koroner girişim sırasında trimetazidinin kardiyoprotektif etkisinin değerlendirilmesi... 05/10/2002 - 08/10/2002
  27  Akut myokard infarktüsünde primer stentleme... 05/10/2002 - 08/10/2002
  28  The prognosis of coronary artery ectasia or aneurysms... 21/10/2001 - 24/10/2001
  29  The effects of angiotensin receptor blockers on restenosis in patients with undergoing elective perc... 21/10/2001 - 24/10/2001
  30  Is direct stent implantation superior to stenting after predilation? Mid term results of direct sten... 21/10/2001 - 24/10/2001
  31  Early and 6 months outcome of coronary stenting in small coronary arteries... 21/10/2001 - 24/10/2001
  32  Koroner arter ektazi ve/veya anevrizmalarının morbidite ve mortalite üzerine etkisi... 13/10/2001 - 16/10/2001
  33  The correlation between DHEA-S levels and the degree of coronary artery disease (CAD) in patients wi... 04/10/2001 - 06/10/2001
  34  The correlation between DHEA-S levels and regional fat distribution in patients with and without cor... 04/10/2001 - 06/10/2001
  35  Koroner arter hastası (KAH) olan ve olmayan bireylerde DHEAS düzeyleri ve KAH derecesi arasındaki... 11/10/2000 - 14/10/2000
  36  Açıklanamayan senkopları ayırdetmede "Head-up" tilt masası testi ve bir provakasyon ilacı olar... 11/10/2000 - 14/10/2000
  37  Koroner arter hastası (KAH) olan ve olmayan bireylerde DHEAS düzeyleri ve visseral adipöz doku d... 11/10/2000 - 14/10/2000
  38  Unstable angina pektoriste C-reaktif protein, interleukin-6 ve aktive T lenfosit düzeyleri ve iskem... 11/10/2000 - 14/10/2000
  39  The effect of the cardiac troponin T measurement on the spesificity of exercise stress test... 02/10/2000 - 05/10/2000
  40  Levels of C-reactive protein, interleukin-6 and Activated T lymphosit in patients with unstable ang... 02/10/2000 - 05/10/2000
  41  Short and mid-term results of direct stent implantation in coronary lesions... 02/10/2000 - 05/10/2000
  42  Early and mid-term clinical and angiographic outcome after coronary stenting in women?,... 02/10/2000 - 05/10/2000
  43  P wave dispersion in patients with hyperthyroidism... 23/09/2000 - 27/09/2000
  44  Electrocardiographic predictors of paroxysmal atrial fibrillation in patients with congestive heart... 23/09/2000 - 27/09/2000
  45  Bedside autonomic function test results in patients with vazovagal syncope... 23/09/2000 - 27/09/2000
  46  Is there any myocardial inflammation or cell injury even after uncomplicated coronary interventions... 26/08/2000 - 30/08/2000
  47  The effects of captopril on serum digoxin levels in patients with congestive heart failure... 29/06/2000 - 01/07/2000
  48  Head up tilt table testing with low dose Isosorbide dinitrate in the evaluation of unexplained sync... 17/05/2000 - 20/05/2000
  49  Kaptoprilin serum digoksin düzeyine etkisi... 01/11/1999 - 05/11/1999
  50  Koroner lezyonlarında direkt stent uygulaması.... 09/10/1999 - 12/10/1999
  51  Borderline koroner Lezyonlarında girişim kararı verilmesinde operatör deneyimine karşılık kor... 09/10/1999 - 12/10/1999
  52  Mitral Yetmezliğinin Transözafageal Ekokardiyografide PİSA Yöntemi İle Değerlendirilmesi ve Di... 09/10/1999 - 12/10/1999
  53  Açıklanamayan senkopları ayırdetmede kolay ve kullanışlı bir yöntem olarak düşük doz izo... 09/10/1999 - 12/10/1999
  54  Diabetik hastalarda koroner stent uygulamasının erken dönem sonuçları... 09/10/1999 - 12/10/1999
  55  Hipertiroidi olgularında p dalga dispersiyonu... 09/10/1999 - 12/10/1999
  56  Bifurkasyon lezyonlarında stent ve PTCA Deneyimi... 09/10/1999 - 12/10/1999
  57  Pozitif egzersiz stres testi olan hastalarda test sonrası troponin t ölçümü, testin değerini ... 09/10/1999 - 12/10/1999
  58  Küçük damarlara stent implantasyonu: Anjiografik ve klinik sonuçlar.... 09/10/1999 - 12/10/1999
  59  Tc-99m Tetrofosmin Myocardial Perfusion Scintigraphy to Detect Restenosis After Stent Implantation a... 09/10/1999 - 13/10/1999
  60  Head-up tilt masası testi sonuçlarının erken dönemdeki kalp hızı değişiminden öngörüleb... 09/10/1999 - 12/10/1999
  61  Klinik konjestif kalp yetmezliği olgularında paroksismal atriyal fibrilasyonun elektrokardiyograf... 09/10/1999 - 12/10/1999
  62  Tc-99m tetrofosmin myocardial perfusion scintigraphy to detect restenosis after stent implantation a... 18/04/1999 - 21/04/1999
  63  Stent uygulaması ve başarılı perkütan koroner anjioplasti (ptca) sonrası restenozun saptanmas... 21/03/1999 - 24/03/1999
  64  The value of QT dispersion in the diagnosis of restenosis after intracoronary stent implantation... 18/10/1998 - 21/10/1998
  65  Late potentials, QT dispersion and heart rate variability as markers of myocardial involvement in Be... 05/10/1998 - 07/10/1998
  66  Technetium-99m tetrofosmin spect to detect restenosis after successful percutaneous coronary angiopl... 05/10/1998 - 07/10/1998
  67  Radyokontras nefropati patogenezinde serbest oksijen radikallerinin rolü... 04/10/1998 - 09/10/1998
  68  Echocardiographic comparison of patients with isolated mitral valve prolapsus and normal individuals... 04/12/1997 - 07/12/1997
  69  Ticlopidin'e bağlı fatal nötropeni: 3 olgu... 12/11/1997 - 15/11/1997
  70  Evaluation of Lp(a) and lipid peroxides in patients undergoing coroner angiography... 09/08/1997 - 11/08/1997
  71  Koroner Anjiyografi Bulguları İle Elektrokardiyografik Bulguların Karşılaştırılması... 27/09/1992 - 01/10/1992
  72  İnfektif Endokarditte Transtorasik ve Transözofajial Ekokardiyografi Bulguları... 27/09/1992 - 01/10/1992
  73  Koroner Arter Fistül ve Arterio-Venöz Malformasyonları... 27/09/1992 - 01/10/1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Hipertansiyon Aile hekimliği tanı ve tedavi kılavuzları...  2010
 • NO AD TARIH
  1  A phase IIIb-IV, randomised, open label trial evaluating the efficacy and safety of tenecteplase together with unfractionated heparin (UFH) prior to early PCI as compared to standard primary PCI in patients with acute myocardial infarction (Assent-4 PCI)...  10/2003 - 4/2005
  2  Konjestif kalp yetmezliği olan hastaların serum digoksin düzeylerine kaptoprilin etkileri...  1/1998 - 1/1998
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkan Vekili, Nisan 2011- Mayıs 2011
  2 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Eylül 2005- Eylül 2008