En

PROF.DR. ARİF HİKMET ÇIMRIN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1981
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Dalı  1986
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları  1992
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1993
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı İş ve Meslek Hastalıkları  2012
 • NO AD YIL
  1  RÜZGAR TRİBÜNÜ ÜRETİM İŞİ VE MESLEK ASTIMI RİSKİ: YEŞİL ENERJİ NE KADAR YEŞİL?...  2019
  2  Silikozis...  2019
  3  Evaluation of occupational dermatitis cases...  2019
  4  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Latekse Bağlı Alerjik Yakınmaların Anket Y...  2019
  5  A case report: Examination of Mobbing and Other Psychosocial Risks in the Working Environment of a P...  2019
  6  Employment status changes of workers after referral to an occupational disease clinic...  2018
  7  Dental technicians' pneumoconiosis; illness behind a healthy smile ? case series of a reference cent...  2018
  8  Globalisation, Occupational Disease and Workers Abuse in Turkey: A Case Cluster Study Analysis...  2018
  9  Skydiving and the risk of cervical disc herniation...  2017
  10  Termal riskler ve iş sağlığı...  2017
  11  A perspective on occupational musculoskeletal diseases in turkey; case cluster study...  2017
  12  Could ''red cell distribution" width predict COPD severity?...  2016
  13  Türkiye'de sektörlere göre pnömokonyoz ve farklı özellikleri...  2016
  14  Call centers and noise-induced hearing loss...  2016
  15  Indoor environmental quality in chemistry and chemical engineering laboratories at Izmir Institute o...  2015
  16  Indoor air quality in a restaurant kitchen using margarine for deep-friying...  2015
  17  The Effect of Beclometasone Dipropionate/Formoterol Extra-Fine Fixed Combination on the Peripheral A...  2014
  18  The role of molds in the relation between indoor environment and atopy in asthma patients...  2013
  19  Türkiye'de toplum kökenli pnömoni etyoloji ve epidemiyolojisi...  2013
  20  Phenotype properties and status of corticosteroid resistance among patients with uncontrolled asthma...  2012
  21  Kronik obstrüktif akciğer hastalığında mortalite ve mortaliteyi etkileyen faktörler...  2012
  22  KABG cerrahisi uygulanan KOAH tanılı olgularda respiratuvar kas gücünün araştırılması...  2012
  23  Üniversite laboratuvarında iç hava kalitesi ve Çalışanların mesleksel riskleri...  2012
  24  Gait speed as a functional capacity indicator in patients with chronic obstructive pulmonary disease...  2011
  25  Deskuamatif İnterstisiyel Pnömoni: Olgu Sunumu ve Sigara İlişkili İnterstisiyel Akciğer Hastal...  2011
  26  Gender effect on the use of modified borg and visual analog scales in the evaluation of dyspnea in c...  2010
  27  Diş Sağlığı Sektöründe Çalışanlarda Mesleksel Solunumsal Sağlık Sorunları...  2009
  28  Pneumoconiosis and work-related health complaints in Turkish dental laboratory workers...  2009
  29  Occupational and environmental exposures and relations with pulmonary health...  2008
  30  Dental technician's pneumoconiosis; a case report ...  2008
  31  The relationship between moulds isolated from indoor air and features of the house environment...  2008
  32  Cognitive function and its effects on the quality of life status in the patients with chronic obstru...  2007
  33  Comparison of six-minute walking tests conducted with and without supplemental oxygen in patients wi...  2007
  34  Can Spirometry, Pulse Oxymeter and Dyspnea Scoring Reflect Respiratory Failure in Patients with Chro...  2007
  35  First aid: level of knowledge of relatives and bystanders in emergency situations....  2007
  36  Uzun süreli oksijen tedavisinin etkinliği ve hasta uyumu...  2007
  37  Fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısıyla yapılan bronkoalveoler lavajın mikrobiyolojik sonu...  2006
  38  Role of Chest Radiography in the Management of Patients with Chest Pain and Dyspnea in the Emergency...  2006
  39  Microbiological results of bronchoalveolar lavage that was performed for opportunistic pulmonary inf...  2006
  40  Fungi and Indoor Conditions in Asthma Patients...  2006
  41  Miliary tuberculosis and bilateral multifocal choroidal involvement: place of indocyanine green ang...  2006
  42  112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde Görevli Doktorların Temel Yaşam Desteği, İleri Kardiyak Yaşam...  2006
  43  Compliance, side effects and results of CPAP therapy in cases with obstructive sleep apnea syndrome...  2005
  44  Respiratory arrest after low-dose fentanyl...  2005
  45  Impact of Ramadan on demographics and frequencies of disease-related visits in the emergency departm...  2005
  46  Erectile dysfunction prevalence and sexual function status in patients with chronic obstructive pulm...  2005
  47  Turkish coffeehouse "Kahvehane" is an important tobacco smoke exposure area in Turkey...  2005
  48  A National Survey Of Turkish Emergency Physicians Perspectives Regarding Family Witnessed Cardiopulm...  2005
  49  Linyit madeni işçilerinde toz maruziyet düzeyleri ve pnömokonyoz sıklığı...  2005
  50  Erectile Dysfunction Prevalence and Sexual Function Status in Patients with Chronic Obstructive Pulm...  2005
  51  A model of standardized training in basic life support skills of emergency medicine residents...  2005
  52  Bone mineral density in astmatic patients patients using low dose inhaled glucocorticosteroids...  2005
  53  The ill child in the emergency department and the accompanying people: a cross-sectional analysis...  2005
  54  Do the residents in the emergency department appropriately manage patients with acute asthma attack?...  2004
  55  Analysis of factors affecting satisfaction in the emergency department: a survey of 1019 patients...  2004
  56  Airway disease risk from environmental tobacco smoke among coffeehouse workers in Turkey....  2004
  57  Churg-Strauss sendromu: İki olgu...  2004
  58  Withdrawal of inhaled corticosteroid therapy in long-term, stable, mild to moderate persistent asthm...  2003
  59  Cinsiyet Faktörü Algılanan Dispne Şiddetini Etkiler Mi...  2003
  60  Akciğer Kanserinde Çoklu Tümör Belirleyicisi Analizi...  2003
  61  İzmir İlindeki acil servis hekimlerinin tükenme düzeyleri...  2003
  62  Tükenme Sendromu ve Acil Servis Hekimleri...  2002
  63  Tıp fakültesi öğrencilerinde astım semptomu prevalansı ve ilişkili faktörler...  2002
  64  Orta- Ağır Şiddetli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Olgularda 6 Dakika Yürüme Tes...  2002
  65  Malign plevral sıvıların tanısında CYFRA 21- 1, CA 19-9, CA 125 ve Mutant p53 düzeylerinin de...  2000
  66  Seramik Fabrikası Çalışanlarında Solunumsal Bulgular ve Silikozis Sıklığı...  1999
  67  Pulmoner nokardiozis: bir olgu nedeniyle...  1999
  68  Farklı inhaler tekniklerine hastaların uyumları...  1999
  69  Attitudes of medical faculty physicians about taking occupational history....  1999
  70  Horasanlı köylülerinde çevresel maruziyete bağlı plevral kalsifikasyon sıklığı...  1999
  71  Pulmoner nokardiozis (bir olgu nedeniyle)...  1999
  72  Panik bozukluğunda karbondioksit uyarımı: yöntem ve değerlendirme üzerine....  1998
  73  İzmir'deki kuaförlerde mesleksel astma prevalansı ve risk faktörleri...  1998
  74  Tıp fakültesi hastanesinde çalışan hekimlerin meslek anamnezi alma alışkanlıkları...  1998
  75  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan Hastalarda Grup Egzersizlerinin Yaşam Kalitesi...  1998
  76  Mezuniyet sonrası eğitimin hekimlerin astma konusunda bilgi ve yaklaşımına katkısı...  1998
  77  Prevalence of bysinosis among textile workers....  1996
  78  Ankiste Ampiyemli Bir Olguda Fibrinolitik Tedavi...  1995
  79  Pulmoner Behcet hastalıklı bir olguda vena cava superior endromu ve şilöz asit...  1995
  80  Göğüs hastalıklarında grip aşısı kullanımının klinik sonuçları...  1995
  81  Bir olgu nedeni ile Wegener Granülomatozu...  1995
  82  iki vaka nedeni ile pulmoner kist hidatikte albendazol kullanımı...  1995
  83  Bir olgu nedeniyle kitle lezyonunu taklit eden pulmoner infarktüs...  1995
  84  Akciğer Kanserleri (356 olgunun klinik-patolojik özellikleri). Türk Patoloji Dergisi 1995;11-2: 8...  1995
  85  Relation between primary tumor volume, extent of bone metastases and survival rate in stage-IV lung ...  1994
  86  Successful fibrin glue repair of iatrogenic bronchial rupture...  1993
  87  Kültür mantarı işçilerinde hipersensitivite pnömonitisi araştırılması...  1990
  88  İdiopatik pulmoner fibroziste (İBF) serum lipide bağlı sialik asid (LSA) düzeylerinin tanısal ...  1989
  89  Mediastinal Paratiroid Karsinomu ile Akciğer Epidermoid Karsinomunun Birlikteliği...  1988
  90  Tümörol Plörezilerde CEA ve diğer laboratuvar incelemelerinin tanı değeri...  1985
  91  Prevalence of silicosis among employees in feldspat and quartz mills and associated factors with sil...  1953
 • NO AD TARİH
  1  MESLEKSEL MARUZİYETİ OLAN HASTALARDA SENTRİLOBÜLER BUZLU CAM OPASİTELERİNİN YÇBT HİSTOGRAM ... 06/11/2018 - 11/11/2018
  2  Pnömokonoyoz Ön Tanısında Akciğer Grafisi Ne Kadar Güvenilir?... 15/10/2018 -
  3  Yeşil Enerji Üretimi İçin Çalışan İşçilerin Ödediği Sağlık Bedeli... 14/10/2018 -
  4  Bira Üretim İşçilerinde Hipersensitivite Pnömonisi ... 13/10/2018 - 16/10/2018
  5  Aynı kuvartz madeninden pnömokonyoz olgu kümesi... 13/10/2018 - 16/10/2018
  6  CNC makine operatöründe işin şiddetlendirdiği depresyon olgu sunumu... 05/10/2018 - 06/10/2018
  7  İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi ve Meslek Hastalıkları Tanı Sürecinin D... 04/10/2018 - 06/10/2019
  8  İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi ve Meslek Hastalıkları Tanı Sürecinin... 04/10/2018 - 06/10/2018
  9  Olgu sunumu: Bir boyacıda psiko-organik solvent sendromu... 06/05/2018 - 09/05/2018
  10  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Malign Plevral Mezotelyoma Tanısı Konmuş ... 14/04/2018 -
  11  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Meslek Hastalığı Polikliniğinde Pnömokonyoz Tanısı Alan ... 14/03/2018 - 18/03/2018
  12  İşle İlgili Astım Olgularının Değerlendirilmesi: Üç yıllık tecrübemiz... 15/10/2017 -
  13  Olgu Serisi; Kot Kumlamanın Ardından Yeni Tehdit, Kot Ağartma ve İşçi Sağlığına Etkisi... 15/03/2017 - 19/03/2017
  14  Sağlık Çalışanında Mesleki Tüberküloz Enfeksiyonu Kuşkusu.... 10/10/2016 -
  15  Hastanemize başvuran diş teknisyenlerinde pnömokonyoz.... 01/10/2016 -
  16  Dokuz Eylül Üniversitesi İş Ve Meslek Hastalıkları Polikliniğine Başvuran İş İle İlişki... 01/10/2016 -
  17  Seramik sektöründe pnömkonyoz.... 01/10/2016 -
  18  Meslek astımında dikkat çekici noktalar (dört olgu nedeniyle) - Highlights of occupational asthm... 01/04/2016 -
  19  Pnömokonyozda eski etkenler ve yeni olgular (üç olgu nedeniyle)... 01/04/2016 -
  20  Pnömokonyozlu olgulara sosyal yönden bakış.... 01/04/2016 -
  21  OD diagnosis and risk of redundancy... 31/05/2015 -
  22  Kurşun Maruziyetine İkincil Osteoporoz Gelişen Bir Olgu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  23  Metal Döküm İşçilerinde Hava yolu Yanıtları... 22/04/2015 -
  24  Kurşun Maruziyetine İkincil Osteoporoz Gelişen Bir Olgu... 22/04/2015 -
  25  Ftr Pratiğinde Meslek Hastalıkları Poliklinik Deneyimi: İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastal... 22/04/2015 -
  26  FTR Pratiğinde Meslek Hastalıkları Poliklinik Deneyimi: İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastal... 22/04/2015 - 26/04/2015
  27  Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Metal Döküm İşçilerinde Hava Yolu Yanıtları... 02/04/2015 - 04/04/2015
  28  Silikoziste sık görülen YRBT bulguları... 11/11/2014 - 16/11/2014
  29  Pnömokonyoz olgularımızın genel özellikleri (bir yıllık deneyim)... 01/10/2014 -
  30  Mesleksel astım olgularımızın genel özellikleri(bir yıllık deneyim)... 01/10/2014 -
  31  Can red blood cell morphology be an indicator for COPD exacerbations... 06/09/2014 - 10/09/2014
  32  Pulmonary effects of frying vegetable oils: An experimental study... 06/09/2014 - 10/09/2014
  33  Correlation between red cell distrubition widt and disease severity and mortality in COPD patients... 06/09/2014 - 10/09/2014
  34  KOAH alevlenmesinde eritrosit morfolojisi bir belirteç olabilir mi?... 02/04/2014 - 06/04/2014
  35  Slikozis oluşumunda yeni bir meslek: Olgu sunumu... 02/04/2014 - 06/04/2014
  36  Silikozisli bir vaka... 02/04/2014 - 06/04/2014
  37  KOAH da hastalık ağırlığı ve mortalite ile RDW (red cell distrubition width) ilişkisi... 02/04/2014 - 06/04/2014
  38  Primer Trakeobronşial amiloidozis... 02/04/2014 - 06/04/2014
  39  KOAH alevlenmesinde eritrosit morfolojisi bir belirteç olabilir mi?... 02/04/2014 - 06/04/2014
  40  Kızartma Yağına Maruziyetin pulmoner Etkilerinin Araştırılması: Deneysel Çalışma... 02/04/2014 - 06/04/2014
  41  Üniversite çalışanların kimyasal risk etmenleri.... 28/10/2013 - 31/10/2013
  42  Erken KOAH' da sigara içme düzeyi ve fonksiyonel bozukluk arasındaki ilişki... 02/10/2013 - 06/10/2013
  43  Derin kızartmanın iç hava kalitesine etkisinin partükül madde CO ve CO' derişimleri ile incele... 18/09/2013 - 20/09/2013
  44  Üniversite Laboratuvarında iç hava kalitesi ve çalışanların mesleksel riskleri... 17/04/2013 - 20/04/2013
  45  Asiner ventilatuar inhomojenite ve hiperinflasyon sigara içenlerde erken KOAH'ı ayırt edebilir... 03/04/2013 - 07/04/2013
  46  kabg cerrahisi uygulanan koah tanısı almış olgularda respiratuvar kas gücünün araştırılmas... 26/10/2011 - 30/10/2011
  47  sternotomi ve torakotomi uygulamasının respiratuvar kas gücü üzerine etkisi... 26/10/2011 - 30/10/2011
  48  Phenotype properties and status of corticosteroid resistance among patients with uncontrolled asthma... 13/05/2011 - 18/05/2011
  49  KOAH?lı Kadın Olgularımızda Farklı Olan Nedir?... 13/04/2011 - 17/04/2011
  50  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Fonksiyonel Kapasite Göstergesi Olarak Yürüme Hızı... 13/04/2011 - 17/04/2011
  51  Kronik obstrüktif akciğer hastalarının hastane içi göğüs fizyoterapi programına uyumunun be... 05/05/2010 - 09/05/2010
  52  Hava yolu yabancı cisim aspirasyonu yönetiminde fiberoptik bronkoskopi... 08/04/2009 - 12/04/2009
  53  Deskuamatif intersitisiyel pnömoni: olgu sunumu... 25/10/2008 - 29/10/2008
  54  Effects of exercise in patients with moderate to severe asthma... 04/10/2008 - 08/10/2008
  55  koah alevlenmede tedavi değerlendirmesi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  56  Pulmoner tromboemboli olgularının klinik, radyolojik ve laboratuvar özellikleri... 23/04/2008 - 27/04/2008
  57  Orta ve Ağır Şiddetli Astımlı Hastalarda Egzersizin Etkisi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  58  Spontan pnömotorakslı olguların değerlendirilmesi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  59  Trombolitik tedavi uygulanan masif pulmoner tromboemboli olgularının değerlendirilmesi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  60  Sarkoidozda klinik özelliklerin tanı ve tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  61  Orta ve Ağır Şiddetli Hastalarda Egzersizin Etkisi... 11/04/2008 - 13/04/2008
  62  Ağır Şiddetli KOAH'lı Hastalarda Eksaserbasyon Döneminde Uygulanan Göğüs Fizyoterapisinin Ka... 11/04/2008 - 13/04/2008
  63  Bullet expectoration: a case presentation... 04/10/2007 - 08/10/2007
  64  The coexistence of small cell lung cancer and active lung tuberculosis in an old patient... 02/09/2007 - 06/09/2007
  65  High Frequency of Pneumoconiosis and Other Work-related Health Problems Among Dental Technicians in ... 18/05/2007 - 23/05/2007
  66  Orta ve Ağır Şiddetli Astımlı Hastalarda Fonksiyonel Kapasite ve Etkileyen Faktörler... 04/05/2007 - 06/05/2007
  67  Orta ve ağır şiddetli astımlı hastalarda dispneye bağlı efor korkusunun değerlendirilmesi... 25/04/2007 - 29/04/2007
  68  Akciğer kanseri tanısı bulunan hastalarda aktif pulmoner tüberküloz birlikteliği... 25/04/2007 - 29/04/2007
  69  Endobronşiyal Metastaz Yapan Testis Leiomyosarkomu Olgusu... 01/11/2006 - 05/11/2006
  70  Fear of effort in patients with COPD... 02/09/2006 - 06/09/2006
  71  Diş Teknisyeni Pnömokonyozu Olgusu... 19/04/2006 - 23/04/2006
  72  Yaşlı hastada eş zamanlı olarak küçük hücreli akciğer kanseri ve aktif akciğer tüberkülo... 19/04/2006 - 23/04/2006
  73  İzmir Karabağlar bölgesindeki mobilya üretim işyerlerinde çalışanların çalışma özellikl... 19/04/2006 - 23/04/2006
  74  Eksaserbasyon döneminde KOAH'lı hastalara uygulanan göğüs fizyoterapisinin etkinliği... 19/04/2006 - 23/04/2006
  75  KOAH'lı hastalarda efor korkusu... 19/04/2006 - 23/04/2006
  76  COGNITIVE FUNCTION AND ITS EFFECT TO QUALITY OF LIFE STATUS IN PATIENTS WITH COPD ... 15/02/2006 - 17/02/2006
  77  Yaşlı KOAH lı Olgularda Egzersiz Kapasitesi ve Yaşam Kalitesi... 23/09/2005 - 25/09/2005
  78  KOAH'ta Denge ve Etkileyen Faktörler... 23/09/2005 - 25/09/2005
  79  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Bilişsel Fonksiyonun Yaşam Kalitesine Etkisi... 23/09/2005 - 25/09/2005
  80  A case of Langerhans cell histiocytosis with sclerosing cholangitis... 17/09/2005 - 21/09/2005
  81  Sklerozan kolanjitli bir langerhans hücreli histiyositozis olgusu... 27/04/2005 - 01/05/2005
  82  KOAH Hastalarında Short Form-36 Yaşam Kalitesi ve Nottingham Sağlık Profili Anketlerinin Birbirl... 27/04/2005 - 01/05/2005
  83  Araştırma Görevlisi Tıp Doktorlarının İleri Kardiyak Yaşam Desteği Bilgi Düzeylerinin Beli... 24/11/2004 - 27/11/2004
  84  Astımlı hastaların ev ortam koşulları ile izole edilen mantar türleri arasındaki ilişkinin a... 19/09/2004 - 23/09/2004
  85  Balance and affecting factors in patients with COPD... 04/09/2004 -
  86  Orta-Ağır şiddetli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında (KOAH) Uygulanan Pulmoner Rehabili... 28/04/2004 - 01/05/2004
  87  Güney Ege Linyitleri İşletmesinde çalışanlarda pnömokonyoz sıklığı ve çalışma koşulla... 28/04/2004 -
  88  Ege Linyitleri işletmesinde çalışanlarda çalışma koşulları ve pnömokonyoz sıklığı... 28/04/2004 - 01/05/2004
  89  KOAH'ta Denge Fonksiyonu ve Etkileyen Faktörler... 28/04/2004 - 01/05/2004
  90  KOAH'lı Olgularda Bilişsel Fonksiyon ve Yaşam Kalitesi... 28/04/2004 - 01/05/2004
  91  Akciğerin bilateral kistik bronşiyoloalveoler karsinomu: radyolojik-patolojik korelasyon... 08/10/2003 - 11/10/2003
  92  Do the residents in the emergency department appropriately manage patients with acute asthma attack?... 13/09/2003 - 17/09/2003
  93  Distribution of etiologic agents of patients with community acquired pneumonia... 04/09/2003 - 06/09/2003
  94  The determined to shoulder problems at chronic obstructive pulmonary disease... 01/09/2003 - 01/09/2003
  95  Acil Servise KOAH Akut Alevlenmesi İle Gelen Hastaların Değerlendirilmesinde, Spirometri, Pulseok... 23/04/2003 - 26/04/2003
  96  Fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısıyla yapılan bronkoalveoler lavajın mikrobiyolojik sonu... 23/04/2003 - 26/04/2003
  97  Pneumoconiosis prevalence in coal miners in Turkey... 02/02/2003 - 07/02/2003
  98  Orta-ağır şiddetli kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan olgularda 6 dakika yürüme test... 17/10/2002 - 20/10/2002
  99  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Olgularda Kolumna Vertebralis Fonksiyonelliğinin De... 17/10/2002 - 20/10/2002
  100  İnhaler kortikosteroid kullanan astımlı hastalarda kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmes... 07/10/2002 - 11/10/2002
  101  Burnout syndrome in the emergency room physicians... 03/06/2002 - 08/06/2002
  102  Evde sürekli bakım gösteren solunum yetmezlikli olguların tedavisinde evdekilerin rolü... 24/04/2002 - 27/04/2002
  103  Astım ve KOAH olgularımızda uzun etkili beta-2 agonist ve inhale kortikosteroid kullanım sıklı... 24/04/2002 - 27/04/2002
  104  Kahvecilerde çevresel tütün dumanı maruziyetinin solunumsal etkileri... 24/04/2002 - 27/04/2002
  105  CPAP tedavisi kullanan obstrüktif uyku apne sendromlu olgularda kompliyans, yan etkiler ve sonuçla... 24/04/2002 - 27/04/2002
  106  Oksijen Konsantratörü Kullanımında Etkin Kullanımı Sınırlayan Faktörler ve Nedenleri... 24/04/2002 - 27/04/2002
  107  Kronik obstrüktif akciğer hastalığında omuz problemlerinin incelenmesi... 01/03/2002 - 01/03/2002
  108  Son 6 yıllık akciğer kanseri olgularımız (467 olgu)... 05/10/2001 - 07/10/2001
  109  Emergency medicine residency curriculum in the first program in Turkey... 04/10/2001 - 07/10/2001
  110  A Model for Student Education in the Emergency Department of Dokuz Eylul University. Agean Experienc... 04/10/2001 - 07/10/2001
  111  Role of chest radiographs in the management of patients with chest pain and dyspnea in the emergency... 04/10/2001 - 07/10/2001
  112  Alt solunum yolu infeksiyonlarında etkene ulaşma sıklığı ve saptanan etkenlerin antibiyotik du... 30/05/2001 - 02/06/2001
  113  Addison hastalığı olan diabetes mellitus olgusunda atipik yerleşim ve seyirli pulmoner tüberkü... 30/05/2001 - 02/06/2001
  114  Dispne ayırıcı tanısında ilginç bir neden: atrial miksoma... 30/05/2001 - 02/06/2001
  115  Churg-Strauss sendromu... 30/05/2001 - 02/06/2001
  116  Bir işyerinde küme olgu değerlendirilmesi: hidrojen peroksit maruz kalımı... 27/04/2001 - 29/04/2001
  117  Prevalence of Bronchial Astma in Medical Students... 30/08/2000 - 03/09/2000
  118  Is Withdrawal of Inhaled Corticosteroid Therapy Possible in stable Mild-Moderate Persistent Bronchia... 30/08/2000 - 03/09/2000
  119  Havayolu hastalığı riski yüksek bir işkolu olarak keçecilik... 09/04/2000 - 13/04/2000
  120  Tıp Fakültesi öğrencilerinde bronş astması prevalansı... 09/04/2000 - 13/04/2000
  121  İzmir'deki kuş sevenler dernekleri üyelerinde hipersensitivite pnömonitisi ile uyumlu semptomlar... 09/04/2000 - 13/04/2000
  122  Stabil hafif-orta persistan bronş astımlı olgularda inhale kortikosteroid tedavi kesilebilir mi?... 09/04/2000 - 13/04/2000
  123  Sarkoidoz olgularında radyoloji, bronkoskopi ve VATS'ın tanıya katkısı... 05/06/1999 - 09/06/1999
  124  1995-99 yılları arasında hastaneye yatan bronş astmalı olguların genel özellikleri... 05/06/1999 - 09/06/1999
  125  Pnömoni olgularımızın genel değerlendirilmesi... 05/06/1999 - 09/06/1999
  126  Akciğer fibrozisi olgularımız - genel klinik ve tanısal özellikler... 05/06/1999 - 09/06/1999
  127  Plörezili olgularda klinik, laboratuvar ve radyolojik bulguların etiyoloji ile ilişkisi... 05/06/1999 - 09/06/1999
  128  Pnömotoraks olgularımız... 05/06/1999 - 09/06/1999
  129  Akciğer tüberkülozlu olgularda klinik özellikler ve tanısal sorunlar... 05/06/1999 - 09/06/1999
  130  Pamuk iplik fabrikası çalışanlarında pamuk tozuna bağlı solunumsal etkiler ve bissinozis prev... 05/06/1999 - 09/06/1999
  131  1995-99 yılları arasında kliniğimizde pulmoner tromboemboli tanısı ile izlenen olguların gene... 05/06/1999 - 09/06/1999
  132  Dev bir plevral soliter tümör... 20/10/1998 - 24/10/1998
  133  Akciğer kanserindeki cerrahi deneyimlerimiz... 20/10/1998 - 24/10/1998
  134  Respiratory Findings and Frequency of Silicosis in a Ceramic Factory Workers... 19/09/1998 - 23/09/1998
  135  Akciğer kanseri olgularımızın genel özellikleri (son 8 yıllık veriler)... 06/05/1998 - 10/05/1998
  136  Ege bölgesinde uzun süreli oksijen tedavisi uygulaması (emekli sandığı verilerine göre)... 06/05/1998 - 10/05/1998
  137  Acil servisimize bir yılda başvuran reaktif havayolu disfonksiyonu sendromu olguları... 06/05/1998 - 10/05/1998
  138  40 yaş altı akciğer kanseri olgularımız... 06/05/1998 - 10/05/1998
  139  Akciğer kanseri metastazlarının klinik özellikleri... 06/05/1998 - 10/05/1998
  140  Astma polikliniğimizin üç yıllık izlem sonuçları... 06/05/1998 - 10/05/1998
  141  Seramik fabrikası çalışanlarında solunumsal bulgular ve silikozis sıklığı... 06/05/1998 - 10/05/1998
  142  Horasanlı köylülerinde çevresel maruziyete bağlı plevral kalsifikasyon sıklığı... 06/05/1998 - 10/05/1998
  143  Akciğer kanserlerinde primer tümör (T), lenf nodu tutulumu (N) ile organ metastazı (M) arasında... 06/05/1998 - 10/05/1998
  144  farklı inhaler tekniklerine hastaların uyumları... 06/05/1998 - 10/05/1998
  145  Bronkioloalveolar karsinom iyi bir taklitçidir... 08/06/1997 - 11/06/1997
  146  Malign plevral sıvılarda Cyfra 21-1, CA-125, CA19-9 ve p53 düzeyleri... 08/06/1997 - 11/06/1997
  147  Astma Polikliniğine Başvuran Hastalarımızın Genel Özellikleri... 06/05/1996 - 10/05/1996
  148  Bir olgu nedeni ile Wegener granülomatozu... 18/09/1994 - 21/09/1994
  149  İnterstisyel fibrozis olgularında HRCT bulguları ve değişimlerin gösterdiği yaygınlığın p... 18/09/1994 - 21/09/1994
  150  Göğüs hastalıklarında grip aşısı kullanımının klinik sonuçları... 18/09/1994 - 21/09/1994
  151  Akciğer kanserinde eritrosit membranı total ve Na+-K+-ATPaz aktivitesi... 18/09/1994 - 21/09/1994
  152  Pulmoner kist hidatikte albendazol kemoterapisi... 18/09/1994 - 21/09/1994
  153  Yüksek doz cisplatin uygulamalarında ondansetronun etkinliği... 03/05/1993 - 07/05/1993
  154  Left main bronchial disruptıon due to blunt chest trauma: A succesful management and repair... 11/09/1992 - 12/09/1992
  155  Yaşlılarda Teofilin Alprazolam etkileşmesi... 19/06/1991 - 21/06/1991
  156  Rinoserebral Mukormikoz... 08/11/1990 - 11/11/1990
  157  Tümöral Plörizelerde CEA ve diğer Laboratuvar incelemelerinin tanı değeri... 08/09/1985 - 12/09/1985
 • NO AD YIL
  1  Acil Servis ve Akademik Acil Tıp / Acil Tıp ve Bilimsel Araştırmalar...  2002
  2  Ekstrasellüler Martiks, 1. Uluslar arası katılımlı Sağlıkta ve Hastalıkta Ekstrasellüler Ma...  1998
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Gebelik ve Bronşiyal Astım Allerjik Hastalıklar ve Bronşiyal Astım...  2005
  2  Gebelik ve Bronşiyal Astma Allerjik Hastalıklar Bronşiyal Astım...  2004
  3  Meslek Astımı Bronş Astması 2001...  2001
  4  Solunumsal Aciller Paramedik...  2000
 • NO AD TARIH
  1  Soma Termik Santral Çevresinde Yaşayanlarda Saçta Mineral Analizi"...  11/2015 - /
  2  AKUT astımda kontrole ulaşma geçerlik ve güvenirliği...  5/2014 - 12/2015
  3  ASTIM&KOAH da uygulama ve sonuçların gözlenmesi...  7/2012 - 12/2015
  4  Jean Monnet Module on Developing Occupational Health and Safety Culture in the EU Accession Process...  9/2011 - 9/2014
  5  Kızartma Yağı Dumanının Solunum Sistemi Üzerindeki Etkisinin Sıçan Modelinde Araştırılması...  8/2011 - 9/2016
  6  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Fonksiyonel Bir Gösterge Olarak Yürüme Hızının Yeri...  8/2010 - 5/2011
  7  Türkiye Spirometri Standardizasyon Çalışması...  2/2007 - 8/2007
  8  interstisyel Akc hastalığında çevresel ve mesleki maruziyet...  2/2007 - 10/2007
  9  Astmlı hastalarda ev içi ortam koşulları ve fungal üreme özellikleri...  1/2003 - /2004
  10  Toplum kaynaklı pnömonili hastalarda etyolojik ajanların dağılımı...  1/2001 - 1/2003
 • NO AD YIL
  1  Sözlü sunum dalında birincilik ödülü...  2014
 • NO Görev
  1 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2017-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Kasım 2016-Devam ediyor
  3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Kasım 2013- Kasım 2016
  4 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2012- Eylül 2015
  5 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkan Vekili, Mart 2011- Mart 2011
  6 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Haziran 2009- Haziran 2012
  7 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Haziran 2009- Haziran 2012
  8 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2008- Mart 2011
  9 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Başkan Vekili, Şubat 2004- Ağustos 2004
  10 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2000- Kasım 2003
  11 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı Başkanı, Eylül 1996- Eylül 1999
  12 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Eylül 1996- Eylül 1999