En

PROF.DR. ARİF HİKMET ÇIMRIN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1981
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Dalı  1986
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları  1992
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1993
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı İş ve Meslek Hastalıkları  2012
 • NO AD YIL
  1  Three-year experience of a tertiary level occupational diseases clinic...  2019
  2  Rüzgar Tribünü Üretim İşi ve Meslek Astımı Riski: Yeşil Enerji Ne Kadar Yeşil?...  2019
  3  Silikozis...  2019
  4  Evaluation of occupational dermatitis cases...  2019
  5  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Latekse Bağlı Alerjik Yakınmaların Anket Y...  2019
  6  A case report: Examination of Mobbing and Other Psychosocial Risks in the Working Environment of a P...  2019
  7  Employment status changes of workers after referral to an occupational disease clinic...  2018
  8  Globalisation, Occupational Disease and Workers Abuse in Turkey: A Case Cluster Study Analysis...  2018
  9  Dental technicians' pneumoconiosis; illness behind a healthy smile ? case series of a reference cent...  2018
  10  Skydiving and the risk of cervical disc herniation...  2017
  11  Termal riskler ve iş sağlığı...  2017
  12  A perspective on occupational musculoskeletal diseases in turkey; case cluster study...  2017
  13  Could ''red cell distribution" width predict COPD severity?...  2016
  14  Türkiye'de sektörlere göre pnömokonyoz ve farklı özellikleri...  2016
  15  Call centers and noise-induced hearing loss...  2016
  16  Indoor environmental quality in chemistry and chemical engineering laboratories at Izmir Institute o...  2015
  17  Indoor air quality in a restaurant kitchen using margarine for deep-friying...  2015
  18  The Effect of Beclometasone Dipropionate/Formoterol Extra-Fine Fixed Combination on the Peripheral A...  2014
  19  The role of molds in the relation between indoor environment and atopy in asthma patients...  2013
  20  Türkiye'de toplum kökenli pnömoni etyoloji ve epidemiyolojisi...  2013
  21  Phenotype properties and status of corticosteroid resistance among patients with uncontrolled asthma...  2012
  22  Kronik obstrüktif akciğer hastalığında mortalite ve mortaliteyi etkileyen faktörler...  2012
  23  KABG cerrahisi uygulanan KOAH tanılı olgularda respiratuvar kas gücünün araştırılması...  2012
  24  Üniversite laboratuvarında iç hava kalitesi ve Çalışanların mesleksel riskleri...  2012
  25  Gait speed as a functional capacity indicator in patients with chronic obstructive pulmonary disease...  2011
  26  Deskuamatif İnterstisiyel Pnömoni: Olgu Sunumu ve Sigara İlişkili İnterstisiyel Akciğer Hastal...  2011
  27  Gender effect on the use of modified borg and visual analog scales in the evaluation of dyspnea in c...  2010
  28  Diş Sağlığı Sektöründe Çalışanlarda Mesleksel Solunumsal Sağlık Sorunları...  2009
  29  Pneumoconiosis and work-related health complaints in Turkish dental laboratory workers...  2009
  30  Occupational and environmental exposures and relations with pulmonary health...  2008
  31  Dental technician's pneumoconiosis; a case report ...  2008
  32  The relationship between moulds isolated from indoor air and features of the house environment...  2008
  33  Cognitive function and its effects on the quality of life status in the patients with chronic obstru...  2007
  34  Comparison of six-minute walking tests conducted with and without supplemental oxygen in patients wi...  2007
  35  Can Spirometry, Pulse Oxymeter and Dyspnea Scoring Reflect Respiratory Failure in Patients with Chro...  2007
  36  First aid: level of knowledge of relatives and bystanders in emergency situations....  2007
  37  Uzun süreli oksijen tedavisinin etkinliği ve hasta uyumu...  2007
  38  Fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısıyla yapılan bronkoalveoler lavajın mikrobiyolojik sonu...  2006
  39  Role of Chest Radiography in the Management of Patients with Chest Pain and Dyspnea in the Emergency...  2006
  40  Microbiological results of bronchoalveolar lavage that was performed for opportunistic pulmonary inf...  2006
  41  Fungi and Indoor Conditions in Asthma Patients...  2006
  42  Miliary tuberculosis and bilateral multifocal choroidal involvement: place of indocyanine green ang...  2006
  43  112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde Görevli Doktorların Temel Yaşam Desteği, İleri Kardiyak Yaşam...  2006
  44  Compliance, side effects and results of CPAP therapy in cases with obstructive sleep apnea syndrome...  2005
  45  Respiratory arrest after low-dose fentanyl...  2005
  46  Impact of Ramadan on demographics and frequencies of disease-related visits in the emergency departm...  2005
  47  Erectile dysfunction prevalence and sexual function status in patients with chronic obstructive pulm...  2005
  48  Turkish coffeehouse "Kahvehane" is an important tobacco smoke exposure area in Turkey...  2005
  49  A National Survey Of Turkish Emergency Physicians Perspectives Regarding Family Witnessed Cardiopulm...  2005
  50  Linyit madeni işçilerinde toz maruziyet düzeyleri ve pnömokonyoz sıklığı...  2005
  51  Erectile Dysfunction Prevalence and Sexual Function Status in Patients with Chronic Obstructive Pulm...  2005
  52  A model of standardized training in basic life support skills of emergency medicine residents...  2005
  53  Bone mineral density in astmatic patients patients using low dose inhaled glucocorticosteroids...  2005
  54  The ill child in the emergency department and the accompanying people: a cross-sectional analysis...  2005
  55  Do the residents in the emergency department appropriately manage patients with acute asthma attack?...  2004
  56  Analysis of factors affecting satisfaction in the emergency department: a survey of 1019 patients...  2004
  57  Airway disease risk from environmental tobacco smoke among coffeehouse workers in Turkey....  2004
  58  Churg-Strauss sendromu: İki olgu...  2004
  59  Withdrawal of inhaled corticosteroid therapy in long-term, stable, mild to moderate persistent asthm...  2003
  60  Cinsiyet Faktörü Algılanan Dispne Şiddetini Etkiler Mi...  2003
  61  Akciğer Kanserinde Çoklu Tümör Belirleyicisi Analizi...  2003
  62  İzmir İlindeki acil servis hekimlerinin tükenme düzeyleri...  2003
  63  Tükenme Sendromu ve Acil Servis Hekimleri...  2002
  64  Tıp fakültesi öğrencilerinde astım semptomu prevalansı ve ilişkili faktörler...  2002
  65  Orta- Ağır Şiddetli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Olgularda 6 Dakika Yürüme Tes...  2002
  66  Malign plevral sıvıların tanısında CYFRA 21- 1, CA 19-9, CA 125 ve Mutant p53 düzeylerinin de...  2000
  67  Seramik Fabrikası Çalışanlarında Solunumsal Bulgular ve Silikozis Sıklığı...  1999
  68  Pulmoner nokardiozis: bir olgu nedeniyle...  1999
  69  Farklı inhaler tekniklerine hastaların uyumları...  1999
  70  Attitudes of medical faculty physicians about taking occupational history....  1999
  71  Horasanlı köylülerinde çevresel maruziyete bağlı plevral kalsifikasyon sıklığı...  1999
  72  Pulmoner nokardiozis (bir olgu nedeniyle)...  1999
  73  Panik bozukluğunda karbondioksit uyarımı: yöntem ve değerlendirme üzerine....  1998
  74  İzmir'deki kuaförlerde mesleksel astma prevalansı ve risk faktörleri...  1998
  75  Tıp fakültesi hastanesinde çalışan hekimlerin meslek anamnezi alma alışkanlıkları...  1998
  76  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan Hastalarda Grup Egzersizlerinin Yaşam Kalitesi...  1998
  77  Mezuniyet sonrası eğitimin hekimlerin astma konusunda bilgi ve yaklaşımına katkısı...  1998
  78  Prevalence of bysinosis among textile workers....  1996
  79  Ankiste Ampiyemli Bir Olguda Fibrinolitik Tedavi...  1995
  80  Pulmoner Behcet hastalıklı bir olguda vena cava superior endromu ve şilöz asit...  1995
  81  Göğüs hastalıklarında grip aşısı kullanımının klinik sonuçları...  1995
  82  Bir olgu nedeni ile Wegener Granülomatozu...  1995
  83  iki vaka nedeni ile pulmoner kist hidatikte albendazol kullanımı...  1995
  84  Bir olgu nedeniyle kitle lezyonunu taklit eden pulmoner infarktüs...  1995
  85  Akciğer Kanserleri (356 olgunun klinik-patolojik özellikleri). Türk Patoloji Dergisi 1995;11-2: 8...  1995
  86  Relation between primary tumor volume, extent of bone metastases and survival rate in stage-IV lung ...  1994
  87  Successful fibrin glue repair of iatrogenic bronchial rupture...  1993
  88  Kültür mantarı işçilerinde hipersensitivite pnömonitisi araştırılması...  1990
  89  İdiopatik pulmoner fibroziste (İBF) serum lipide bağlı sialik asid (LSA) düzeylerinin tanısal ...  1989
  90  Mediastinal Paratiroid Karsinomu ile Akciğer Epidermoid Karsinomunun Birlikteliği...  1988
  91  Tümörol Plörezilerde CEA ve diğer laboratuvar incelemelerinin tanı değeri...  1985
  92  Prevalence of silicosis among employees in feldspat and quartz mills and associated factors with sil...  1953
 • NO AD TARİH
  1  MESLEK HASTALIĞI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TEKSTİL SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİ... 21/02/2020 - 23/02/2020
  2  Meslek hastalığı tanısı alanlarda proleterleşme süreçleri... 29/11/2019 - 30/11/2019
  3  Meslek hastalıkları kılavuz ve rehber dokümanlarının analizi... 29/11/2019 - 30/11/2019
  4  Pnömokonyoz Olgusunda Element Analizi... 26/10/2019 -
  5  İnşaat sektörü ile ilişkili mesleki risklerin bir olgu ile değerlendirilmesi... 26/10/2019 - 29/10/2019
  6  Metal kumlama ve elementel analiz sonuçları... 26/10/2019 - 29/10/2019
  7  Bir olgu üzerinden meslek anamnezinin önemi... 26/10/2019 - 29/10/2019
  8  İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı ve Meslek Hastalıkları Tanı Süreci Hakkında Güncel ... 24/10/2019 -
  9  Kömür İşçisi Pnömokonyozu Ön Tanısı ile Yönlendirilen Olgularımızın Dökümü... 24/10/2019 -
  10  MESLEKSEL MARUZİYETİ OLAN HASTALARDA SENTRİLOBÜLER BUZLU CAM OPASİTELERİNİN YÇBT HİSTOGRAM ... 06/11/2018 - 11/11/2018
  11  Pnömokonoyoz Ön Tanısında Akciğer Grafisi Ne Kadar Güvenilir?... 15/10/2018 -
  12  Yeşil Enerji Üretimi İçin Çalışan İşçilerin Ödediği Sağlık Bedeli... 14/10/2018 -
  13  Bira Üretim İşçilerinde Hipersensitivite Pnömonisi ... 13/10/2018 - 16/10/2018
  14  Aynı kuvartz madeninden pnömokonyoz olgu kümesi... 13/10/2018 - 16/10/2018
  15  CNC makine operatöründe işin şiddetlendirdiği depresyon olgu sunumu... 05/10/2018 - 06/10/2018
  16  İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi ve Meslek Hastalıkları Tanı Sürecinin D... 04/10/2018 - 06/10/2019
  17  İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi ve Meslek Hastalıkları Tanı Sürecinin... 04/10/2018 - 06/10/2018
  18  Olgu sunumu: Bir boyacıda psiko-organik solvent sendromu... 06/05/2018 - 09/05/2018
  19  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Malign Plevral Mezotelyoma Tanısı Konmuş ... 14/04/2018 -
  20  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Meslek Hastalığı Polikliniğinde Pnömokonyoz Tanısı Alan ... 14/03/2018 - 18/03/2018
  21  İşle İlgili Astım Olgularının Değerlendirilmesi: Üç yıllık tecrübemiz... 15/10/2017 -
  22  Olgu Serisi; Kot Kumlamanın Ardından Yeni Tehdit, Kot Ağartma ve İşçi Sağlığına Etkisi... 15/03/2017 - 19/03/2017
  23  Sağlık Çalışanında Mesleki Tüberküloz Enfeksiyonu Kuşkusu.... 10/10/2016 -
  24  Hastanemize başvuran diş teknisyenlerinde pnömokonyoz.... 01/10/2016 -
  25  Dokuz Eylül Üniversitesi İş Ve Meslek Hastalıkları Polikliniğine Başvuran İş İle İlişki... 01/10/2016 -
  26  Seramik sektöründe pnömkonyoz.... 01/10/2016 -
  27  Meslek astımında dikkat çekici noktalar (dört olgu nedeniyle) - Highlights of occupational asthm... 01/04/2016 -
  28  Pnömokonyozda eski etkenler ve yeni olgular (üç olgu nedeniyle)... 01/04/2016 -
  29  Pnömokonyozlu olgulara sosyal yönden bakış.... 01/04/2016 -
  30  OD diagnosis and risk of redundancy... 31/05/2015 -
  31  Kurşun Maruziyetine İkincil Osteoporoz Gelişen Bir Olgu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  32  Metal Döküm İşçilerinde Hava yolu Yanıtları... 22/04/2015 -
  33  Kurşun Maruziyetine İkincil Osteoporoz Gelişen Bir Olgu... 22/04/2015 -
  34  Ftr Pratiğinde Meslek Hastalıkları Poliklinik Deneyimi: İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastal... 22/04/2015 -
  35  FTR Pratiğinde Meslek Hastalıkları Poliklinik Deneyimi: İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastal... 22/04/2015 - 26/04/2015
  36  Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Metal Döküm İşçilerinde Hava Yolu Yanıtları... 02/04/2015 - 04/04/2015
  37  Silikoziste sık görülen YRBT bulguları... 11/11/2014 - 16/11/2014
  38  Pnömokonyoz olgularımızın genel özellikleri (bir yıllık deneyim)... 01/10/2014 -
  39  Mesleksel astım olgularımızın genel özellikleri(bir yıllık deneyim)... 01/10/2014 -
  40  Can red blood cell morphology be an indicator for COPD exacerbations... 06/09/2014 - 10/09/2014
  41  Pulmonary effects of frying vegetable oils: An experimental study... 06/09/2014 - 10/09/2014
  42  Correlation between red cell distrubition widt and disease severity and mortality in COPD patients... 06/09/2014 - 10/09/2014
  43  KOAH alevlenmesinde eritrosit morfolojisi bir belirteç olabilir mi?... 02/04/2014 - 06/04/2014
  44  Slikozis oluşumunda yeni bir meslek: Olgu sunumu... 02/04/2014 - 06/04/2014
  45  Silikozisli bir vaka... 02/04/2014 - 06/04/2014
  46  KOAH da hastalık ağırlığı ve mortalite ile RDW (red cell distrubition width) ilişkisi... 02/04/2014 - 06/04/2014
  47  Primer Trakeobronşial amiloidozis... 02/04/2014 - 06/04/2014
  48  KOAH alevlenmesinde eritrosit morfolojisi bir belirteç olabilir mi?... 02/04/2014 - 06/04/2014
  49  Kızartma Yağına Maruziyetin pulmoner Etkilerinin Araştırılması: Deneysel Çalışma... 02/04/2014 - 06/04/2014
  50  Üniversite çalışanların kimyasal risk etmenleri.... 28/10/2013 - 31/10/2013
  51  Erken KOAH' da sigara içme düzeyi ve fonksiyonel bozukluk arasındaki ilişki... 02/10/2013 - 06/10/2013
  52  Derin kızartmanın iç hava kalitesine etkisinin partükül madde CO ve CO' derişimleri ile incele... 18/09/2013 - 20/09/2013
  53  Üniversite Laboratuvarında iç hava kalitesi ve çalışanların mesleksel riskleri... 17/04/2013 - 20/04/2013
  54  Asiner ventilatuar inhomojenite ve hiperinflasyon sigara içenlerde erken KOAH'ı ayırt edebilir... 03/04/2013 - 07/04/2013
  55  kabg cerrahisi uygulanan koah tanısı almış olgularda respiratuvar kas gücünün araştırılmas... 26/10/2011 - 30/10/2011
  56  sternotomi ve torakotomi uygulamasının respiratuvar kas gücü üzerine etkisi... 26/10/2011 - 30/10/2011
  57  Phenotype properties and status of corticosteroid resistance among patients with uncontrolled asthma... 13/05/2011 - 18/05/2011
  58  KOAH?lı Kadın Olgularımızda Farklı Olan Nedir?... 13/04/2011 - 17/04/2011
  59  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Fonksiyonel Kapasite Göstergesi Olarak Yürüme Hızı... 13/04/2011 - 17/04/2011
  60  Kronik obstrüktif akciğer hastalarının hastane içi göğüs fizyoterapi programına uyumunun be... 05/05/2010 - 09/05/2010
  61  Hava yolu yabancı cisim aspirasyonu yönetiminde fiberoptik bronkoskopi... 08/04/2009 - 12/04/2009
  62  Deskuamatif intersitisiyel pnömoni: olgu sunumu... 25/10/2008 - 29/10/2008
  63  Effects of exercise in patients with moderate to severe asthma... 04/10/2008 - 08/10/2008
  64  koah alevlenmede tedavi değerlendirmesi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  65  Pulmoner tromboemboli olgularının klinik, radyolojik ve laboratuvar özellikleri... 23/04/2008 - 27/04/2008
  66  Orta ve Ağır Şiddetli Astımlı Hastalarda Egzersizin Etkisi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  67  Spontan pnömotorakslı olguların değerlendirilmesi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  68  Trombolitik tedavi uygulanan masif pulmoner tromboemboli olgularının değerlendirilmesi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  69  Sarkoidozda klinik özelliklerin tanı ve tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  70  Orta ve Ağır Şiddetli Hastalarda Egzersizin Etkisi... 11/04/2008 - 13/04/2008
  71  Ağır Şiddetli KOAH'lı Hastalarda Eksaserbasyon Döneminde Uygulanan Göğüs Fizyoterapisinin Ka... 11/04/2008 - 13/04/2008
  72  Bullet expectoration: a case presentation... 04/10/2007 - 08/10/2007
  73  The coexistence of small cell lung cancer and active lung tuberculosis in an old patient... 02/09/2007 - 06/09/2007
  74  High Frequency of Pneumoconiosis and Other Work-related Health Problems Among Dental Technicians in ... 18/05/2007 - 23/05/2007
  75  Orta ve Ağır Şiddetli Astımlı Hastalarda Fonksiyonel Kapasite ve Etkileyen Faktörler... 04/05/2007 - 06/05/2007
  76  Orta ve ağır şiddetli astımlı hastalarda dispneye bağlı efor korkusunun değerlendirilmesi... 25/04/2007 - 29/04/2007
  77  Akciğer kanseri tanısı bulunan hastalarda aktif pulmoner tüberküloz birlikteliği... 25/04/2007 - 29/04/2007
  78  Endobronşiyal Metastaz Yapan Testis Leiomyosarkomu Olgusu... 01/11/2006 - 05/11/2006
  79  Fear of effort in patients with COPD... 02/09/2006 - 06/09/2006
  80  Diş Teknisyeni Pnömokonyozu Olgusu... 19/04/2006 - 23/04/2006
  81  Yaşlı hastada eş zamanlı olarak küçük hücreli akciğer kanseri ve aktif akciğer tüberkülo... 19/04/2006 - 23/04/2006
  82  İzmir Karabağlar bölgesindeki mobilya üretim işyerlerinde çalışanların çalışma özellikl... 19/04/2006 - 23/04/2006
  83  Eksaserbasyon döneminde KOAH'lı hastalara uygulanan göğüs fizyoterapisinin etkinliği... 19/04/2006 - 23/04/2006
  84  KOAH'lı hastalarda efor korkusu... 19/04/2006 - 23/04/2006
  85  COGNITIVE FUNCTION AND ITS EFFECT TO QUALITY OF LIFE STATUS IN PATIENTS WITH COPD ... 15/02/2006 - 17/02/2006
  86  Yaşlı KOAH lı Olgularda Egzersiz Kapasitesi ve Yaşam Kalitesi... 23/09/2005 - 25/09/2005
  87  KOAH'ta Denge ve Etkileyen Faktörler... 23/09/2005 - 25/09/2005
  88  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Bilişsel Fonksiyonun Yaşam Kalitesine Etkisi... 23/09/2005 - 25/09/2005
  89  A case of Langerhans cell histiocytosis with sclerosing cholangitis... 17/09/2005 - 21/09/2005
  90  Sklerozan kolanjitli bir langerhans hücreli histiyositozis olgusu... 27/04/2005 - 01/05/2005
  91  KOAH Hastalarında Short Form-36 Yaşam Kalitesi ve Nottingham Sağlık Profili Anketlerinin Birbirl... 27/04/2005 - 01/05/2005
  92  Araştırma Görevlisi Tıp Doktorlarının İleri Kardiyak Yaşam Desteği Bilgi Düzeylerinin Beli... 24/11/2004 - 27/11/2004
  93  Astımlı hastaların ev ortam koşulları ile izole edilen mantar türleri arasındaki ilişkinin a... 19/09/2004 - 23/09/2004
  94  Balance and affecting factors in patients with COPD... 04/09/2004 -
  95  Orta-Ağır şiddetli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında (KOAH) Uygulanan Pulmoner Rehabili... 28/04/2004 - 01/05/2004
  96  Güney Ege Linyitleri İşletmesinde çalışanlarda pnömokonyoz sıklığı ve çalışma koşulla... 28/04/2004 -
  97  Ege Linyitleri işletmesinde çalışanlarda çalışma koşulları ve pnömokonyoz sıklığı... 28/04/2004 - 01/05/2004
  98  KOAH'ta Denge Fonksiyonu ve Etkileyen Faktörler... 28/04/2004 - 01/05/2004
  99  KOAH'lı Olgularda Bilişsel Fonksiyon ve Yaşam Kalitesi... 28/04/2004 - 01/05/2004
  100  Akciğerin bilateral kistik bronşiyoloalveoler karsinomu: radyolojik-patolojik korelasyon... 08/10/2003 - 11/10/2003
  101  Do the residents in the emergency department appropriately manage patients with acute asthma attack?... 13/09/2003 - 17/09/2003
  102  Distribution of etiologic agents of patients with community acquired pneumonia... 04/09/2003 - 06/09/2003
  103  The determined to shoulder problems at chronic obstructive pulmonary disease... 01/09/2003 - 01/09/2003
  104  Acil Servise KOAH Akut Alevlenmesi İle Gelen Hastaların Değerlendirilmesinde, Spirometri, Pulseok... 23/04/2003 - 26/04/2003
  105  Fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısıyla yapılan bronkoalveoler lavajın mikrobiyolojik sonu... 23/04/2003 - 26/04/2003
  106  Pneumoconiosis prevalence in coal miners in Turkey... 02/02/2003 - 07/02/2003
  107  Orta-ağır şiddetli kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan olgularda 6 dakika yürüme test... 17/10/2002 - 20/10/2002
  108  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Olgularda Kolumna Vertebralis Fonksiyonelliğinin De... 17/10/2002 - 20/10/2002
  109  İnhaler kortikosteroid kullanan astımlı hastalarda kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmes... 07/10/2002 - 11/10/2002
  110  Burnout syndrome in the emergency room physicians... 03/06/2002 - 08/06/2002
  111  Evde sürekli bakım gösteren solunum yetmezlikli olguların tedavisinde evdekilerin rolü... 24/04/2002 - 27/04/2002
  112  Astım ve KOAH olgularımızda uzun etkili beta-2 agonist ve inhale kortikosteroid kullanım sıklı... 24/04/2002 - 27/04/2002
  113  Kahvecilerde çevresel tütün dumanı maruziyetinin solunumsal etkileri... 24/04/2002 - 27/04/2002
  114  CPAP tedavisi kullanan obstrüktif uyku apne sendromlu olgularda kompliyans, yan etkiler ve sonuçla... 24/04/2002 - 27/04/2002
  115  Oksijen Konsantratörü Kullanımında Etkin Kullanımı Sınırlayan Faktörler ve Nedenleri... 24/04/2002 - 27/04/2002
  116  Kronik obstrüktif akciğer hastalığında omuz problemlerinin incelenmesi... 01/03/2002 - 01/03/2002
  117  Son 6 yıllık akciğer kanseri olgularımız (467 olgu)... 05/10/2001 - 07/10/2001
  118  Emergency medicine residency curriculum in the first program in Turkey... 04/10/2001 - 07/10/2001
  119  A Model for Student Education in the Emergency Department of Dokuz Eylul University. Agean Experienc... 04/10/2001 - 07/10/2001
  120  Role of chest radiographs in the management of patients with chest pain and dyspnea in the emergency... 04/10/2001 - 07/10/2001
  121  Alt solunum yolu infeksiyonlarında etkene ulaşma sıklığı ve saptanan etkenlerin antibiyotik du... 30/05/2001 - 02/06/2001
  122  Addison hastalığı olan diabetes mellitus olgusunda atipik yerleşim ve seyirli pulmoner tüberkü... 30/05/2001 - 02/06/2001
  123  Dispne ayırıcı tanısında ilginç bir neden: atrial miksoma... 30/05/2001 - 02/06/2001
  124  Churg-Strauss sendromu... 30/05/2001 - 02/06/2001
  125  Bir işyerinde küme olgu değerlendirilmesi: hidrojen peroksit maruz kalımı... 27/04/2001 - 29/04/2001
  126  Prevalence of Bronchial Astma in Medical Students... 30/08/2000 - 03/09/2000
  127  Is Withdrawal of Inhaled Corticosteroid Therapy Possible in stable Mild-Moderate Persistent Bronchia... 30/08/2000 - 03/09/2000
  128  Havayolu hastalığı riski yüksek bir işkolu olarak keçecilik... 09/04/2000 - 13/04/2000
  129  Tıp Fakültesi öğrencilerinde bronş astması prevalansı... 09/04/2000 - 13/04/2000
  130  İzmir'deki kuş sevenler dernekleri üyelerinde hipersensitivite pnömonitisi ile uyumlu semptomlar... 09/04/2000 - 13/04/2000
  131  Stabil hafif-orta persistan bronş astımlı olgularda inhale kortikosteroid tedavi kesilebilir mi?... 09/04/2000 - 13/04/2000
  132  Sarkoidoz olgularında radyoloji, bronkoskopi ve VATS'ın tanıya katkısı... 05/06/1999 - 09/06/1999
  133  1995-99 yılları arasında hastaneye yatan bronş astmalı olguların genel özellikleri... 05/06/1999 - 09/06/1999
  134  Pnömoni olgularımızın genel değerlendirilmesi... 05/06/1999 - 09/06/1999
  135  Akciğer fibrozisi olgularımız - genel klinik ve tanısal özellikler... 05/06/1999 - 09/06/1999
  136  Plörezili olgularda klinik, laboratuvar ve radyolojik bulguların etiyoloji ile ilişkisi... 05/06/1999 - 09/06/1999
  137  Pnömotoraks olgularımız... 05/06/1999 - 09/06/1999
  138  Akciğer tüberkülozlu olgularda klinik özellikler ve tanısal sorunlar... 05/06/1999 - 09/06/1999
  139  Pamuk iplik fabrikası çalışanlarında pamuk tozuna bağlı solunumsal etkiler ve bissinozis prev... 05/06/1999 - 09/06/1999
  140  1995-99 yılları arasında kliniğimizde pulmoner tromboemboli tanısı ile izlenen olguların gene... 05/06/1999 - 09/06/1999
  141  Dev bir plevral soliter tümör... 20/10/1998 - 24/10/1998
  142  Akciğer kanserindeki cerrahi deneyimlerimiz... 20/10/1998 - 24/10/1998
  143  Respiratory Findings and Frequency of Silicosis in a Ceramic Factory Workers... 19/09/1998 - 23/09/1998
  144  Akciğer kanseri olgularımızın genel özellikleri (son 8 yıllık veriler)... 06/05/1998 - 10/05/1998
  145  Ege bölgesinde uzun süreli oksijen tedavisi uygulaması (emekli sandığı verilerine göre)... 06/05/1998 - 10/05/1998
  146  Acil servisimize bir yılda başvuran reaktif havayolu disfonksiyonu sendromu olguları... 06/05/1998 - 10/05/1998
  147  40 yaş altı akciğer kanseri olgularımız... 06/05/1998 - 10/05/1998
  148  Akciğer kanseri metastazlarının klinik özellikleri... 06/05/1998 - 10/05/1998
  149  Astma polikliniğimizin üç yıllık izlem sonuçları... 06/05/1998 - 10/05/1998
  150  Seramik fabrikası çalışanlarında solunumsal bulgular ve silikozis sıklığı... 06/05/1998 - 10/05/1998
  151  Horasanlı köylülerinde çevresel maruziyete bağlı plevral kalsifikasyon sıklığı... 06/05/1998 - 10/05/1998
  152  Akciğer kanserlerinde primer tümör (T), lenf nodu tutulumu (N) ile organ metastazı (M) arasında... 06/05/1998 - 10/05/1998
  153  farklı inhaler tekniklerine hastaların uyumları... 06/05/1998 - 10/05/1998
  154  Bronkioloalveolar karsinom iyi bir taklitçidir... 08/06/1997 - 11/06/1997
  155  Malign plevral sıvılarda Cyfra 21-1, CA-125, CA19-9 ve p53 düzeyleri... 08/06/1997 - 11/06/1997
  156  Astma Polikliniğine Başvuran Hastalarımızın Genel Özellikleri... 06/05/1996 - 10/05/1996
  157  Bir olgu nedeni ile Wegener granülomatozu... 18/09/1994 - 21/09/1994
  158  İnterstisyel fibrozis olgularında HRCT bulguları ve değişimlerin gösterdiği yaygınlığın p... 18/09/1994 - 21/09/1994
  159  Göğüs hastalıklarında grip aşısı kullanımının klinik sonuçları... 18/09/1994 - 21/09/1994
  160  Akciğer kanserinde eritrosit membranı total ve Na+-K+-ATPaz aktivitesi... 18/09/1994 - 21/09/1994
  161  Pulmoner kist hidatikte albendazol kemoterapisi... 18/09/1994 - 21/09/1994
  162  Yüksek doz cisplatin uygulamalarında ondansetronun etkinliği... 03/05/1993 - 07/05/1993
  163  Left main bronchial disruptıon due to blunt chest trauma: A succesful management and repair... 11/09/1992 - 12/09/1992
  164  Yaşlılarda Teofilin Alprazolam etkileşmesi... 19/06/1991 - 21/06/1991
  165  Rinoserebral Mukormikoz... 08/11/1990 - 11/11/1990
  166  Tümöral Plörizelerde CEA ve diğer Laboratuvar incelemelerinin tanı değeri... 08/09/1985 - 12/09/1985
 • NO AD YIL
  1  Acil Servis ve Akademik Acil Tıp / Acil Tıp ve Bilimsel Araştırmalar...  2002
  2  Ekstrasellüler Martiks, 1. Uluslar arası katılımlı Sağlıkta ve Hastalıkta Ekstrasellüler Ma...  1998
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Gebelik ve Bronşiyal Astım Allerjik Hastalıklar ve Bronşiyal Astım...  2005
  2  Gebelik ve Bronşiyal Astma Allerjik Hastalıklar Bronşiyal Astım...  2004
  3  Meslek Astımı Bronş Astması 2001...  2001
  4  Solunumsal Aciller Paramedik...  2000
 • NO AD TARIH
  1  Soma Termik Santral Çevresinde Yaşayanlarda Saçta Mineral Analizi"...  11/2015 - /
  2  AKUT astımda kontrole ulaşma geçerlik ve güvenirliği...  5/2014 - 12/2015
  3  ASTIM&KOAH da uygulama ve sonuçların gözlenmesi...  7/2012 - 12/2015
  4  Jean Monnet Module on Developing Occupational Health and Safety Culture in the EU Accession Process...  9/2011 - 9/2014
  5  Kızartma Yağı Dumanının Solunum Sistemi Üzerindeki Etkisinin Sıçan Modelinde Araştırılması...  8/2011 - 9/2016
  6  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Fonksiyonel Bir Gösterge Olarak Yürüme Hızının Yeri...  8/2010 - 5/2011
  7  Türkiye Spirometri Standardizasyon Çalışması...  2/2007 - 8/2007
  8  interstisyel Akc hastalığında çevresel ve mesleki maruziyet...  2/2007 - 10/2007
  9  Astmlı hastalarda ev içi ortam koşulları ve fungal üreme özellikleri...  1/2003 - /2004
  10  Toplum kaynaklı pnömonili hastalarda etyolojik ajanların dağılımı...  1/2001 - 1/2003
 • NO AD YIL
  1  Sözlü sunum dalında birincilik ödülü...  2014
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Kasım 2019-Devam ediyor
  2 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2017-Devam ediyor
  3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Kasım 2016- Kasım 2019
  4 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Kasım 2013- Kasım 2016
  5 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2012- Eylül 2015
  6 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkan Vekili, Mart 2011- Mart 2011
  7 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Haziran 2009- Haziran 2012
  8 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Haziran 2009- Haziran 2012
  9 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2008- Mart 2011
  10 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Başkan Vekili, Şubat 2004- Ağustos 2004
  11 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2000- Kasım 2003
  12 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı Başkanı, Eylül 1996- Eylül 1999
  13 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Eylül 1996- Eylül 1999